Tilmelding til ProLøn - Frisør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmelding til ProLøn - Frisør"

Transkript

1 Tilmelding til ProLøn - Frisør Tilmelding udfyldes og returneres til ProLøn A/S Tronholmen Randers SØ eller mail:. Virksomheden (eventuelt stempel) SE-/CVR-nummer Firmanavn Adresse Postnummer og By Kontaktperson Telefonnummer Medlemsnummer hos DOFK til lønansvarlig (fortroligt materiale) 2. DOFK s Frivillige Barselsfond Er IKKE tilmeldt (sæt X) ER tilmeldt (sæt X) 3. Pengeinstitut Navn Adresse Postnummer og by Registreringsnummer Kontakt i pengeinstitut Kontonummer Telefonnummer 4. Skat (Tidspunkt for afregning og indsendelse af redegørelse) Sæt X i et af felterne Normal afregning (den 0. i måneden efter indeholdelsesmåneden) Fremrykket afregning (sidste hverdag i indeholdelsesmåneden) Kun hvis virksomheden har modtaget et brev fra SKAT 5. ProLønInternet, lønsedler m.m. Sæt X Virksomheden ønsker at indberette lønnen på ProLønInternet (sæt X) Ønskes lønsedler, konteringsbilag, skyldige beløb og afregning til ProLøn leveret via 6. Udbetalingsdato (angiv første ønskede DATO på den enkelte løntermin) 4-dages-løn Månedsløn bagud Månedsløn forud Undertegnede tilmelder sig ProLøn og bekræfter samtidig at have accepteret ProLøns almindelige betingelser for lønadministration version Dato Underskrift

2 Fuldmagt til NETS og SKAT Oplysninger om virksomhed SE-/CVR-nummer Firmanavn Adresse Postnummer og By Ovenstående virksomhed giver ProLøn A/S Tronholmen Randers SØ fuldmagt til at formidle overførsler via OverførselsService at rekvirere og indsende skatteoplysninger og personoplysninger til SKAT Aftalen med OverførselsService medfører, at ProLøn A/S som dataleverandør må formidle overførsler vedrørende medarbejdernes nettoløn, afregning af honorar til ProLøn A/S, pension, ATP, feriepenge, A-Skat, arbejdsmarkeds-bidrag (bruttoskat) i forbindelse med afvikling af vores lønadministration hos ProLøn A/S. Aftalen medfører også at ProLøn A/S må kontrollere, at virksomhedens registreringsforhold hos SKAT tillader indberetning til eindkomst. Hvis registreringsforholdet ikke er dækkende, har ProLøn A/S tilladelse til, via virk.dk, at ajourføre registreringsforholdet med de nødvendige oplysninger. Dato Underskrift 2

3 Lønsummer Oplysninger om virksomheden SE-/CVR-nummer Firmanavn Adresse Postnummer og By Ovenstående virksomhed giver ProLøn A/S Tronholmen Randers SØ fuldmagt til At indberette lønsummer til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere. Hvem medregnes IKKE? Løn til administrerende direktør (frisørmester) eller eventuelt flere sideordnede administrerende direktører medregnes ikke i lønsummen. Afgørende er, hvem der er tilmeldt selskabsstyrelsens selskabsregister som administrerende direktør(er) / er tildelt prokura. Løn til medarbejdere med en ejerandel A/S eller ApS på 20% eller derover i selskabet, medregnes ikke i lønsummen. Disse medarbejdere er ikke lønmodtagere i ATP-lovens forstand. Løn til medarbejdende ægtefælle i personligt ejede saloner medregnes ikke. Løn til ægtefæller, der er ansat i selskaber, medregnes, jf. foregående afsnit. Følgende personer skal IKKE indgå i lønsumsindberetningen CPR-nummer Navn Dato Underskrift 3

4 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LØNADMINISTRATION. Anvendelse og gyldighed. Enhver anvendelse af ProLøn A/S (herefter benævnt ProLøn ) lønadministrationsservice, (herefter benævnt lønadministrationen ) og hertil knyttede ydelser sker i henhold til disse almindelige betingelser for lønadministration (august 2002). Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse af disse betingelser, med mindre ProLøn skriftligt har accepteret fravigelserne. 2. ProLøn s ydelser. ProLøn leverer lønadministration i overensstemmelse med nærmere aftale mellem parterne. 3. Kundens medvirken. Kunden er forpligtet til at stille de for lønadministrationen nødvendige oplysninger og andet materiale til rådighed for ProLøn, på de tidspunkter som kræves af ProLøn. Oplysninger til brug for lønadministrationen kan gives i nærmere mellem Parterne aftalt form, herunder p.t. via elektronisk indberetning, via telefon eller via indtastning på ProLøns webside Til at forestå kontakten med ProLøn skal Kunden udpege en nærmere angivet person evt. anden virksomhed (administrator), til hvem enhver henvendelse vedrørende aftalen skal rettes. Den af Kunden udpegede person/administrator skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne. 4. Fuldmagter. Kunden er forpligtet til at udstede alle de for lønadministrationen og for denne aftales opfyldelse nødvendige fuldmagter, herunder fuldmagter til at ProLøn kan indhente og overlevere skatte- og personoplysninger til Told- og Skattestyrelsen samt til at ProLøn kan overføre midler fra Kundens pengeinstitutkonto, herunder til lønudbetaling, til betaling af A-skat m.v. samt til betaling af ProLøns vederlag for lønadministrationen. 5. Kundens forpligtelser og indeståelser. Kunden er alene berettiget til at anvende lønadministrationen i overensstemmelse med nærværende betingelser og eventuelle retningslinier som løbende gives af ProLøn. Kunden er forpligtet til at hemmeligholde firmanummer og sit eventuelle brugernavn og sin eventuelle adgangskode til ProLøns webside., brugernavn og adgangskode skal opbevares forsvarligt og må under ingen omstændigheder videregives til tredjemand. Kunden indestår for tredjemands misbrug af disse oplysninger og forpligter sig til straks at give meddelelse til ProLøn, såfremt Kunden får mistanke eller viden om, at firmanummer, brugernavn eller adgangskode er kommet til tredjemands kundskab. Kunden er ved anvendelse af telefonisk indberetning eller forespørgsel forpligtet til at oplyse navnet på den person, som anmoder om overførsel og/eller oplysninger og sit firmanummer. Kunden indestår for, at alt materiale og alle oplysninger leveret til ProLøn er rigtige og er bekendt med og accepterer, at ProLøn ikke er forpligtet til at efterkontrollere disse. Kunden indestår for, at der løbende er dækning på Kundens pengeinstitutkonto for de overførsler, som skal foretages af ProLøn samt for ProLøns vederlag for lønadministrationen. Kunden hæfter for enhver disposition, herunder misbrug, som Kunden og/eller Kundens medarbejder har foranlediget. Såfremt det af ProLøn skønnes nødvendigt, er ProLøn berettiget til at nægte kunden adgang til telefonisk indberetning eller forespørgsel om oplysninger. Træffer ProLøn beslutning om en sådan udelukkelse, underretter ProLøn snarest muligt Kunden herom. 6. Persondataloven. Kunden er ansvarlig for overholdelse af persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om indhentelse af samtykke fra ansatte, om anvendelse af databehandling og om sikkerhed og kan ikke gøre ProLøn ansvarlig herfor. 7. Øvrig lovgivning. Kunden er ansvarlig for overholdelse af øvrig lovgivning, herunder skattelovgivningens og bogføringslovens bestemmelser og kan ikke gøre ProLøn ansvarlig herfor. 8. Vederlag. For lønadministrationen betaler Kunden vederlag i overensstemmelse med ProLøns til enhver tid gældende prislister. Alle prisangivelser er eksklusive moms og andre afgifter. 9. Betalingsbetingelser. ProLøn udarbejder fakturaer vedrørende den udførte lønadministration. Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og ProLøn er berettiget til at overføre fakturabeløbet fra Kundens pengeinstitutkonto til ProLøns konto samme dato. Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler til betaling af fakturaen på Kundens pengeinstitutkonto svarer Kunden rente med 2% pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra forfaldsdatoen og indtil beløbet er krediteret ProLøns konto i ProLøns pengeinstitut. 0. Hemmeligholdelse. ProLøn er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som ProLøn modtager vedrørende Kundens virksomhed. Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende ProLøn, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand. Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter at andre dele af aftalen er ophørt. ProLøns hemmeligholdelsesforpligtelse gælder ikke for oplysninger som ProLøn i henhold til love eller andre offentlig retlige regler samt eventuelle aftaler er forpligtet til at overlevere til offentlige myndigheder, ATP, Feriekonto m.v. og/eller Kundens bankforbindelser.. Levering af ydelser. Overskrider ProLøn leveringstiden med mere end 0 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen. Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for rentetab, følgeskader eller anden indirekte skade. Forårsages ProLøns forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens forsinkelse med levering af oplysninger, udskydes ProLøns leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse med tillæg af det antal dage, der efter ProLøns skøn er nødvendige, indtil ProLøn har de fornødne ressourcer til at fortsætte/gennemføre af leverancen. Kan ProLøn som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere de interne ressourcer som forudsat, er ProLøn berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til levering af ydelsen hhv. de ekstraordinære ressourcer, som ProLøn har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen. 2. Reklamation og mangler. Kunden er forpligtet til straks efter ydelsens levering at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks fremsende skriftlig reklamation. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler ved ydelsen gældende bortfaldet. ProLøns ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til omlevering eller afhjælpning, i det omfang sådan afhjælpning er praktisk muligt og kan ske uden urimelige økonomiske omkostninger for ProLøn. Kunden kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for rentetab, følgeskade eller andet indirekte tab. 3. Begrænset hæftelse. ProLøn hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis omkostninger i forbindelse med retablering af information eller materiale, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. ProLøns ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som ProLøn har faktureret kunden for ydelser i de 2 måneder, som gik forud for det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med omstændighederne, der gav anledning til erstatningskravet. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er ProLøns samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr Såfremt Kunden har valgt at indberette lønoplysninger telefonisk bærer Kunden den fulde risiko for valget af denne indberetningsform og accepterer at ProLøn ikke i noget tilfælde er erstatningsansvarlig for fejl og/eller misbrug, som ikke skyldes ProLøns groft uagtsomme forhold eller forsæt. 4. Markedsføring. ProLøn er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende Kunden som reference. 5. Opsigelse. Aftalen om lønadministration kan af Kunden opsiges med måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den. i en måned, og af ProLøn med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til den. i en måned. 6. Kundens misligholdelse. Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til lønadministrationsaftalen er ProLøn berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Ophæver ProLøn aftalen som følge af Kundens misligholdelse har Kunden ikke krav på at få tilbagebetalt allerede fakturerede og/eller erlagt vederlag, hverken helt eller delvist. 7. Ændring af betingelser for lønadministrationen. ProLøn kan med 30 dages skriftligt varsel ensidigt ændre betingelserne for anvendelse af lønadministrationen. Såfremt ændringerne medfører væsentlige ulemper for Kunden, og Kunden ikke kan acceptere dette, kan Kunden, uanset pkt. 5, opsige aftalen med måneds varsel til den. i en måned. Skriftlig meddelelse om Kundens opsigelse skal være ProLøn i hænde senest 7 kalenderdage efter datoen for ProLøns meddelelse om ændringerne til Kunden. 8. Forhold uden for ProLøns kontrol. ProLøn er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira, linienedbrud eller forstyrrelser af datanet eller telefonlinier eller andre omstændigheder, som ProLøn ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er ProLøn berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist. 9. Lovvalg og værneting. Enhver tvist mellem ProLøn og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter ProLøns valg afgøres med Byretten i Randers som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftinstitut. Voldgiftsretten skal have sæde i Randers. Uanset ovenstående kan ProLøn dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting. 4

5 Kontakt information Når du ringer til os, skal du oplyse dit firmanummer. ProLøn Hovednummer Åbningstider / Personlig betjening Mandag til torsdag kl Fredag kl Sidste hverdag før helligdag kl Øvrige telefonnumre kan ses på 5

6 Skema til oprettelse af medarbejder - ELEV Anvendes kun i forbindelse med opstart af virksomheden på ProLøn. Ønskes hjælp ved udfyldelse: Kontakt ProLøn A/S på telefon Medarbejdernr. 4-dages løn Navn: Månedsløn Adresse: Postnr.: By: CPR-nr (0 cifre): Ønskes lønseddel leveret direkte til medarbejderens mail (sikkerhedsbeskyttet med kodeord) Ønskes lønseddel leveret i e-boks Ansættelsesdato: Skriv mailadresse: Sæt kryds: Skatteoplysninger Angiv Type (H eller B) Skattekort type (H = Hovedkort / Frikort, B = Bikort) Bankkonto til nettoløn Registreringsnr.(4 cifre): Kontonr. (højst 0 cifre): AtP FAST SATS for 4-dages lønnede FAST SATS for månedslønnede 0: ingen AtP 4: fast sats 8, timer 4: fast sats 39,00-77,99 timer : periodens timer 5: fast sats 36,00-53,99 timer 5: fast sats 78,00-6,99 timer 2: sats per time 6: fast sats 54,00 timer og derover 6: fast sats 7,00 timer og derover Angiv kode Efter overenskomsten skal der IKKE foretages ferie- og søgne/helligdagsopsparing for elever. Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Begge disse koder er derfor udfyldt med 0. I slutningen af læretiden, skal der beregnes opsparing fra første kørsel af det kalenderår, hvor eleven bliver udlært. Der skal derfor foretages en ÆNDRING, hvor begge koder ændres til. Ferieopsparing 0: Ferie med løn : Løbende ferieopsparing, typisk 2,5% 0 Søgnehelligdagsopsparing / Feriefridagsopsparing 0: Ingen SH-opsparing : SH-opsparing til dækning af søgnehelligdage og feriefridage 0 Barsel DA-barsel 0: ikke tilmeldt : obligatorisk ordning 2: frivillig ordning 0 Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening Ansættelse i virksomhed Ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion-Disco08 Jobstatus Aflønningsform : ikke tidsbegrænset 2: tidsbegrænset : Funktionær 2; Arbejder, funktionærlignende 3 3: Arbejder, øvrige 5400: Frisørsvende og frisørelever 4000: Kontormedarbejdere 920: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) : Frisørelever 9: Frisørsvende 2: Frisørsvende (daglig leder) 9: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) 9: Kontormedarbejdere : Timeløn 2: Timeløn, præstationsbaseret 3: Fast løn med overtidsbetaling 4: Fast løn uden overtidsbetaling 5: Fast løn med provision 8: Har ikke fast løn, og hvor tidsfaktor ikke indgår i lønberegn. 82: Andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegn. 83: Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser. 84: Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt. 9: Indehavere, bestyrelsesmedl. og andre, der ikke er lønmodtagere. 92: Medarbejdere, der skal beskattes efter særlige regler

7 Skema til oprettelse af medarbejdere - SVEND Anvendes kun i forbindelse med opstart af virksomheden på ProLøn. Ønskes hjælp ved udfyldelse: Kontakt ProLøn A/S på telefon Medarbejdernr. 4-dages løn Navn: Månedsløn Adresse: Postnr.: By: CPR-nr (0 cifre): Ønskes lønseddel leveret direkte til medarbejderens mail (sikkerhedsbeskyttet med kodeord) Ønskes lønseddel leveret i e-boks Ansættelsesdato: Skriv mailadresse: Sæt kryds: Skatteoplysninger Angiv Type (H eller B) Skattekort type (H = Hovedkort / Frikort, B = Bikort) Bankkonto til nettoløn Registreringsnr.(4 cifre): Kontonr. (højst 0 cifre): AtP FAST SATS for 4-dages lønnede FAST SATS for månedslønnede 0: ingen AtP 4: fast sats 8, timer 4: fast sats 39,00-77,99 timer : periodens timer 5: fast sats 36,00-53,99 timer 5: fast sats 78,00-6,99 timer 2: sats per time 6: fast sats 54,00 timer og derover 6: fast sats 7,00 timer og derover Angiv kode Ferieopsparing 0: Ferie med løn : Løbende ferieopsparing, typisk 2,5% Søgnehelligdagsopsparing / Feriefridagsopsparing 0: Ingen SH-opsparing : SH-opsparing til dækning af søgnehelligdage og feriefridage Arbejdsmarkedspension 890: PKS Pension 890 Barsel DA-barsel 0: ikke tilmeldt : obligatorisk ordning 2: frivillig ordning Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening Ansættelse i virksomhed Ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion- Disco08 Jobstatus Aflønningsform : ikke tidsbegrænset 2: tidsbegrænset : Funktionær 2; Arbejder, funktionærlignende 3 3: Arbejder, øvrige 5400: Frisørsvende og frisørelever 4000: Kontormedarbejdere 920: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) : Frisørelever 9: Frisørsvende 9 2: Frisørsvende (daglig leder) 9: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) 9: Kontormedarbejdere : Timeløn 2: Timeløn, præstationsbaseret 3: Fast løn med overtidsbetaling 4: Fast løn uden overtidsbetaling 5: Fast løn med provision 8: Har ikke fast løn, og hvor tidsfaktor ikke indgår i lønberegn. 82: Andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegn. 83: Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser. 84: Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt. 9: Indehavere, bestyrelsesmedl. og andre, der ikke er lønmodtagere. 92: Medarbejdere, der skal beskattes efter særlige regler

8 Skema til oprettelse af medarbejdere - DIVERSE Anvendes kun i forbindelse med opstart af virksomheden på ProLøn. Ønskes hjælp ved udfyldelse: Kontakt ProLøn A/S på telefon Medarbejdernr. 4-dages løn Navn: Månedsløn Adresse: Postnr.: By: CPR-nr (0 cifre): Ønskes lønseddel leveret direkte til medarbejderens mail (sikkerhedsbeskyttet med kodeord) Ønskes lønseddel leveret i e-boks Ansættelsesdato: Skriv mailadresse: Sæt kryds: Skatteoplysninger Angiv Type (H eller B) Skattekort type (H = Hovedkort / Frikort, B = Bikort) Bankkonto til nettoløn Registreringsnr.(4 cifre): Kontonr. (højst 0 cifre): AtP FAST SATS for 4-dages lønnede FAST SATS for månedslønnede 0: ingen AtP 4: fast sats 8, timer 4: fast sats 39,00-77,99 timer : periodens timer 5: fast sats 36,00-53,99 timer 5: fast sats 78,00-6,99 timer 2: sats per time 6: fast sats 54,00 timer og derover 6: fast sats 7,00 timer og derover Angiv kode Ferieopsparing 0: Ferie med løn : Løbende ferieopsparing, typisk 2,5% Søgnehelligdagsopsparing / Feriefridagsopsparing 0: Ingen SH-opsparing : SH-opsparing til dækning af søgnehelligdage og feriefridage Barsel DA-barsel 0: ikke tilmeldt : obligatorisk ordning 2: frivillig ordning Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening Ansættelse i virksomhed Ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion-Disco08 Jobstatus Aflønningsform : ikke tidsbegrænset 2: tidsbegrænset : Funktionær 2; Arbejder, funktionærlignende 3: Arbejder, øvrige 5400: Frisørsvende og frisørelever 4000: Kontormedarbejdere 920: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) : Frisørelever 9: Frisørsvende 2: Frisørsvende (daglig leder) 9: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) 9: Kontormedarbejdere : Timeløn 2: Timeløn, præstationsbaseret 3: Fast løn med overtidsbetaling 4: Fast løn uden overtidsbetaling 5: Fast løn med provision 8: Har ikke fast løn, og hvor tidsfaktor ikke indgår i lønberegn. 82: Andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegn. 83: Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser. 84: Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt. 9: Indehavere, bestyrelsesmedl. og andre, der ikke er lønmodtagere. 92: Medarbejdere, der skal beskattes efter særlige regler. 8

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere