Tilmelding til ProLøn - Frisør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmelding til ProLøn - Frisør"

Transkript

1 Tilmelding til ProLøn - Frisør Tilmelding udfyldes og returneres til ProLøn A/S Tronholmen Randers SØ eller mail:. Virksomheden (eventuelt stempel) SE-/CVR-nummer Firmanavn Adresse Postnummer og By Kontaktperson Telefonnummer Medlemsnummer hos DOFK til lønansvarlig (fortroligt materiale) 2. DOFK s Frivillige Barselsfond Er IKKE tilmeldt (sæt X) ER tilmeldt (sæt X) 3. Pengeinstitut Navn Adresse Postnummer og by Registreringsnummer Kontakt i pengeinstitut Kontonummer Telefonnummer 4. Skat (Tidspunkt for afregning og indsendelse af redegørelse) Sæt X i et af felterne Normal afregning (den 0. i måneden efter indeholdelsesmåneden) Fremrykket afregning (sidste hverdag i indeholdelsesmåneden) Kun hvis virksomheden har modtaget et brev fra SKAT 5. ProLønInternet, lønsedler m.m. Sæt X Virksomheden ønsker at indberette lønnen på ProLønInternet (sæt X) Ønskes lønsedler, konteringsbilag, skyldige beløb og afregning til ProLøn leveret via 6. Udbetalingsdato (angiv første ønskede DATO på den enkelte løntermin) 4-dages-løn Månedsløn bagud Månedsløn forud Undertegnede tilmelder sig ProLøn og bekræfter samtidig at have accepteret ProLøns almindelige betingelser for lønadministration version Dato Underskrift

2 Fuldmagt til NETS og SKAT Oplysninger om virksomhed SE-/CVR-nummer Firmanavn Adresse Postnummer og By Ovenstående virksomhed giver ProLøn A/S Tronholmen Randers SØ fuldmagt til at formidle overførsler via OverførselsService at rekvirere og indsende skatteoplysninger og personoplysninger til SKAT Aftalen med OverførselsService medfører, at ProLøn A/S som dataleverandør må formidle overførsler vedrørende medarbejdernes nettoløn, afregning af honorar til ProLøn A/S, pension, ATP, feriepenge, A-Skat, arbejdsmarkeds-bidrag (bruttoskat) i forbindelse med afvikling af vores lønadministration hos ProLøn A/S. Aftalen medfører også at ProLøn A/S må kontrollere, at virksomhedens registreringsforhold hos SKAT tillader indberetning til eindkomst. Hvis registreringsforholdet ikke er dækkende, har ProLøn A/S tilladelse til, via virk.dk, at ajourføre registreringsforholdet med de nødvendige oplysninger. Dato Underskrift 2

3 Lønsummer Oplysninger om virksomheden SE-/CVR-nummer Firmanavn Adresse Postnummer og By Ovenstående virksomhed giver ProLøn A/S Tronholmen Randers SØ fuldmagt til At indberette lønsummer til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere. Hvem medregnes IKKE? Løn til administrerende direktør (frisørmester) eller eventuelt flere sideordnede administrerende direktører medregnes ikke i lønsummen. Afgørende er, hvem der er tilmeldt selskabsstyrelsens selskabsregister som administrerende direktør(er) / er tildelt prokura. Løn til medarbejdere med en ejerandel A/S eller ApS på 20% eller derover i selskabet, medregnes ikke i lønsummen. Disse medarbejdere er ikke lønmodtagere i ATP-lovens forstand. Løn til medarbejdende ægtefælle i personligt ejede saloner medregnes ikke. Løn til ægtefæller, der er ansat i selskaber, medregnes, jf. foregående afsnit. Følgende personer skal IKKE indgå i lønsumsindberetningen CPR-nummer Navn Dato Underskrift 3

4 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LØNADMINISTRATION. Anvendelse og gyldighed. Enhver anvendelse af ProLøn A/S (herefter benævnt ProLøn ) lønadministrationsservice, (herefter benævnt lønadministrationen ) og hertil knyttede ydelser sker i henhold til disse almindelige betingelser for lønadministration (august 2002). Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse af disse betingelser, med mindre ProLøn skriftligt har accepteret fravigelserne. 2. ProLøn s ydelser. ProLøn leverer lønadministration i overensstemmelse med nærmere aftale mellem parterne. 3. Kundens medvirken. Kunden er forpligtet til at stille de for lønadministrationen nødvendige oplysninger og andet materiale til rådighed for ProLøn, på de tidspunkter som kræves af ProLøn. Oplysninger til brug for lønadministrationen kan gives i nærmere mellem Parterne aftalt form, herunder p.t. via elektronisk indberetning, via telefon eller via indtastning på ProLøns webside Til at forestå kontakten med ProLøn skal Kunden udpege en nærmere angivet person evt. anden virksomhed (administrator), til hvem enhver henvendelse vedrørende aftalen skal rettes. Den af Kunden udpegede person/administrator skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne. 4. Fuldmagter. Kunden er forpligtet til at udstede alle de for lønadministrationen og for denne aftales opfyldelse nødvendige fuldmagter, herunder fuldmagter til at ProLøn kan indhente og overlevere skatte- og personoplysninger til Told- og Skattestyrelsen samt til at ProLøn kan overføre midler fra Kundens pengeinstitutkonto, herunder til lønudbetaling, til betaling af A-skat m.v. samt til betaling af ProLøns vederlag for lønadministrationen. 5. Kundens forpligtelser og indeståelser. Kunden er alene berettiget til at anvende lønadministrationen i overensstemmelse med nærværende betingelser og eventuelle retningslinier som løbende gives af ProLøn. Kunden er forpligtet til at hemmeligholde firmanummer og sit eventuelle brugernavn og sin eventuelle adgangskode til ProLøns webside., brugernavn og adgangskode skal opbevares forsvarligt og må under ingen omstændigheder videregives til tredjemand. Kunden indestår for tredjemands misbrug af disse oplysninger og forpligter sig til straks at give meddelelse til ProLøn, såfremt Kunden får mistanke eller viden om, at firmanummer, brugernavn eller adgangskode er kommet til tredjemands kundskab. Kunden er ved anvendelse af telefonisk indberetning eller forespørgsel forpligtet til at oplyse navnet på den person, som anmoder om overførsel og/eller oplysninger og sit firmanummer. Kunden indestår for, at alt materiale og alle oplysninger leveret til ProLøn er rigtige og er bekendt med og accepterer, at ProLøn ikke er forpligtet til at efterkontrollere disse. Kunden indestår for, at der løbende er dækning på Kundens pengeinstitutkonto for de overførsler, som skal foretages af ProLøn samt for ProLøns vederlag for lønadministrationen. Kunden hæfter for enhver disposition, herunder misbrug, som Kunden og/eller Kundens medarbejder har foranlediget. Såfremt det af ProLøn skønnes nødvendigt, er ProLøn berettiget til at nægte kunden adgang til telefonisk indberetning eller forespørgsel om oplysninger. Træffer ProLøn beslutning om en sådan udelukkelse, underretter ProLøn snarest muligt Kunden herom. 6. Persondataloven. Kunden er ansvarlig for overholdelse af persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om indhentelse af samtykke fra ansatte, om anvendelse af databehandling og om sikkerhed og kan ikke gøre ProLøn ansvarlig herfor. 7. Øvrig lovgivning. Kunden er ansvarlig for overholdelse af øvrig lovgivning, herunder skattelovgivningens og bogføringslovens bestemmelser og kan ikke gøre ProLøn ansvarlig herfor. 8. Vederlag. For lønadministrationen betaler Kunden vederlag i overensstemmelse med ProLøns til enhver tid gældende prislister. Alle prisangivelser er eksklusive moms og andre afgifter. 9. Betalingsbetingelser. ProLøn udarbejder fakturaer vedrørende den udførte lønadministration. Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og ProLøn er berettiget til at overføre fakturabeløbet fra Kundens pengeinstitutkonto til ProLøns konto samme dato. Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler til betaling af fakturaen på Kundens pengeinstitutkonto svarer Kunden rente med 2% pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra forfaldsdatoen og indtil beløbet er krediteret ProLøns konto i ProLøns pengeinstitut. 0. Hemmeligholdelse. ProLøn er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som ProLøn modtager vedrørende Kundens virksomhed. Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende ProLøn, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand. Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter at andre dele af aftalen er ophørt. ProLøns hemmeligholdelsesforpligtelse gælder ikke for oplysninger som ProLøn i henhold til love eller andre offentlig retlige regler samt eventuelle aftaler er forpligtet til at overlevere til offentlige myndigheder, ATP, Feriekonto m.v. og/eller Kundens bankforbindelser.. Levering af ydelser. Overskrider ProLøn leveringstiden med mere end 0 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen. Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for rentetab, følgeskader eller anden indirekte skade. Forårsages ProLøns forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens forsinkelse med levering af oplysninger, udskydes ProLøns leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse med tillæg af det antal dage, der efter ProLøns skøn er nødvendige, indtil ProLøn har de fornødne ressourcer til at fortsætte/gennemføre af leverancen. Kan ProLøn som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere de interne ressourcer som forudsat, er ProLøn berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til levering af ydelsen hhv. de ekstraordinære ressourcer, som ProLøn har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen. 2. Reklamation og mangler. Kunden er forpligtet til straks efter ydelsens levering at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks fremsende skriftlig reklamation. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler ved ydelsen gældende bortfaldet. ProLøns ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til omlevering eller afhjælpning, i det omfang sådan afhjælpning er praktisk muligt og kan ske uden urimelige økonomiske omkostninger for ProLøn. Kunden kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for rentetab, følgeskade eller andet indirekte tab. 3. Begrænset hæftelse. ProLøn hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis omkostninger i forbindelse med retablering af information eller materiale, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. ProLøns ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som ProLøn har faktureret kunden for ydelser i de 2 måneder, som gik forud for det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med omstændighederne, der gav anledning til erstatningskravet. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er ProLøns samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr Såfremt Kunden har valgt at indberette lønoplysninger telefonisk bærer Kunden den fulde risiko for valget af denne indberetningsform og accepterer at ProLøn ikke i noget tilfælde er erstatningsansvarlig for fejl og/eller misbrug, som ikke skyldes ProLøns groft uagtsomme forhold eller forsæt. 4. Markedsføring. ProLøn er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende Kunden som reference. 5. Opsigelse. Aftalen om lønadministration kan af Kunden opsiges med måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den. i en måned, og af ProLøn med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til den. i en måned. 6. Kundens misligholdelse. Såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til lønadministrationsaftalen er ProLøn berettiget til at ophæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Ophæver ProLøn aftalen som følge af Kundens misligholdelse har Kunden ikke krav på at få tilbagebetalt allerede fakturerede og/eller erlagt vederlag, hverken helt eller delvist. 7. Ændring af betingelser for lønadministrationen. ProLøn kan med 30 dages skriftligt varsel ensidigt ændre betingelserne for anvendelse af lønadministrationen. Såfremt ændringerne medfører væsentlige ulemper for Kunden, og Kunden ikke kan acceptere dette, kan Kunden, uanset pkt. 5, opsige aftalen med måneds varsel til den. i en måned. Skriftlig meddelelse om Kundens opsigelse skal være ProLøn i hænde senest 7 kalenderdage efter datoen for ProLøns meddelelse om ændringerne til Kunden. 8. Forhold uden for ProLøns kontrol. ProLøn er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira, linienedbrud eller forstyrrelser af datanet eller telefonlinier eller andre omstændigheder, som ProLøn ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er ProLøn berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist. 9. Lovvalg og værneting. Enhver tvist mellem ProLøn og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter ProLøns valg afgøres med Byretten i Randers som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftinstitut. Voldgiftsretten skal have sæde i Randers. Uanset ovenstående kan ProLøn dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting. 4

5 Kontakt information Når du ringer til os, skal du oplyse dit firmanummer. ProLøn Hovednummer Åbningstider / Personlig betjening Mandag til torsdag kl Fredag kl Sidste hverdag før helligdag kl Øvrige telefonnumre kan ses på 5

6 Skema til oprettelse af medarbejder - ELEV Anvendes kun i forbindelse med opstart af virksomheden på ProLøn. Ønskes hjælp ved udfyldelse: Kontakt ProLøn A/S på telefon Medarbejdernr. 4-dages løn Navn: Månedsløn Adresse: Postnr.: By: CPR-nr (0 cifre): Ønskes lønseddel leveret direkte til medarbejderens mail (sikkerhedsbeskyttet med kodeord) Ønskes lønseddel leveret i e-boks Ansættelsesdato: Skriv mailadresse: Sæt kryds: Skatteoplysninger Angiv Type (H eller B) Skattekort type (H = Hovedkort / Frikort, B = Bikort) Bankkonto til nettoløn Registreringsnr.(4 cifre): Kontonr. (højst 0 cifre): AtP FAST SATS for 4-dages lønnede FAST SATS for månedslønnede 0: ingen AtP 4: fast sats 8, timer 4: fast sats 39,00-77,99 timer : periodens timer 5: fast sats 36,00-53,99 timer 5: fast sats 78,00-6,99 timer 2: sats per time 6: fast sats 54,00 timer og derover 6: fast sats 7,00 timer og derover Angiv kode Efter overenskomsten skal der IKKE foretages ferie- og søgne/helligdagsopsparing for elever. Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Begge disse koder er derfor udfyldt med 0. I slutningen af læretiden, skal der beregnes opsparing fra første kørsel af det kalenderår, hvor eleven bliver udlært. Der skal derfor foretages en ÆNDRING, hvor begge koder ændres til. Ferieopsparing 0: Ferie med løn : Løbende ferieopsparing, typisk 2,5% 0 Søgnehelligdagsopsparing / Feriefridagsopsparing 0: Ingen SH-opsparing : SH-opsparing til dækning af søgnehelligdage og feriefridage 0 Barsel DA-barsel 0: ikke tilmeldt : obligatorisk ordning 2: frivillig ordning 0 Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening Ansættelse i virksomhed Ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion-Disco08 Jobstatus Aflønningsform : ikke tidsbegrænset 2: tidsbegrænset : Funktionær 2; Arbejder, funktionærlignende 3 3: Arbejder, øvrige 5400: Frisørsvende og frisørelever 4000: Kontormedarbejdere 920: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) : Frisørelever 9: Frisørsvende 2: Frisørsvende (daglig leder) 9: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) 9: Kontormedarbejdere : Timeløn 2: Timeløn, præstationsbaseret 3: Fast løn med overtidsbetaling 4: Fast løn uden overtidsbetaling 5: Fast løn med provision 8: Har ikke fast løn, og hvor tidsfaktor ikke indgår i lønberegn. 82: Andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegn. 83: Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser. 84: Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt. 9: Indehavere, bestyrelsesmedl. og andre, der ikke er lønmodtagere. 92: Medarbejdere, der skal beskattes efter særlige regler

7 Skema til oprettelse af medarbejdere - SVEND Anvendes kun i forbindelse med opstart af virksomheden på ProLøn. Ønskes hjælp ved udfyldelse: Kontakt ProLøn A/S på telefon Medarbejdernr. 4-dages løn Navn: Månedsløn Adresse: Postnr.: By: CPR-nr (0 cifre): Ønskes lønseddel leveret direkte til medarbejderens mail (sikkerhedsbeskyttet med kodeord) Ønskes lønseddel leveret i e-boks Ansættelsesdato: Skriv mailadresse: Sæt kryds: Skatteoplysninger Angiv Type (H eller B) Skattekort type (H = Hovedkort / Frikort, B = Bikort) Bankkonto til nettoløn Registreringsnr.(4 cifre): Kontonr. (højst 0 cifre): AtP FAST SATS for 4-dages lønnede FAST SATS for månedslønnede 0: ingen AtP 4: fast sats 8, timer 4: fast sats 39,00-77,99 timer : periodens timer 5: fast sats 36,00-53,99 timer 5: fast sats 78,00-6,99 timer 2: sats per time 6: fast sats 54,00 timer og derover 6: fast sats 7,00 timer og derover Angiv kode Ferieopsparing 0: Ferie med løn : Løbende ferieopsparing, typisk 2,5% Søgnehelligdagsopsparing / Feriefridagsopsparing 0: Ingen SH-opsparing : SH-opsparing til dækning af søgnehelligdage og feriefridage Arbejdsmarkedspension 890: PKS Pension 890 Barsel DA-barsel 0: ikke tilmeldt : obligatorisk ordning 2: frivillig ordning Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening Ansættelse i virksomhed Ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion- Disco08 Jobstatus Aflønningsform : ikke tidsbegrænset 2: tidsbegrænset : Funktionær 2; Arbejder, funktionærlignende 3 3: Arbejder, øvrige 5400: Frisørsvende og frisørelever 4000: Kontormedarbejdere 920: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) : Frisørelever 9: Frisørsvende 9 2: Frisørsvende (daglig leder) 9: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) 9: Kontormedarbejdere : Timeløn 2: Timeløn, præstationsbaseret 3: Fast løn med overtidsbetaling 4: Fast løn uden overtidsbetaling 5: Fast løn med provision 8: Har ikke fast løn, og hvor tidsfaktor ikke indgår i lønberegn. 82: Andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegn. 83: Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser. 84: Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt. 9: Indehavere, bestyrelsesmedl. og andre, der ikke er lønmodtagere. 92: Medarbejdere, der skal beskattes efter særlige regler

8 Skema til oprettelse af medarbejdere - DIVERSE Anvendes kun i forbindelse med opstart af virksomheden på ProLøn. Ønskes hjælp ved udfyldelse: Kontakt ProLøn A/S på telefon Medarbejdernr. 4-dages løn Navn: Månedsløn Adresse: Postnr.: By: CPR-nr (0 cifre): Ønskes lønseddel leveret direkte til medarbejderens mail (sikkerhedsbeskyttet med kodeord) Ønskes lønseddel leveret i e-boks Ansættelsesdato: Skriv mailadresse: Sæt kryds: Skatteoplysninger Angiv Type (H eller B) Skattekort type (H = Hovedkort / Frikort, B = Bikort) Bankkonto til nettoløn Registreringsnr.(4 cifre): Kontonr. (højst 0 cifre): AtP FAST SATS for 4-dages lønnede FAST SATS for månedslønnede 0: ingen AtP 4: fast sats 8, timer 4: fast sats 39,00-77,99 timer : periodens timer 5: fast sats 36,00-53,99 timer 5: fast sats 78,00-6,99 timer 2: sats per time 6: fast sats 54,00 timer og derover 6: fast sats 7,00 timer og derover Angiv kode Ferieopsparing 0: Ferie med løn : Løbende ferieopsparing, typisk 2,5% Søgnehelligdagsopsparing / Feriefridagsopsparing 0: Ingen SH-opsparing : SH-opsparing til dækning af søgnehelligdage og feriefridage Barsel DA-barsel 0: ikke tilmeldt : obligatorisk ordning 2: frivillig ordning Lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening Ansættelse i virksomhed Ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion-Disco08 Jobstatus Aflønningsform : ikke tidsbegrænset 2: tidsbegrænset : Funktionær 2; Arbejder, funktionærlignende 3: Arbejder, øvrige 5400: Frisørsvende og frisørelever 4000: Kontormedarbejdere 920: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) : Frisørelever 9: Frisørsvende 2: Frisørsvende (daglig leder) 9: Medhjælp i frisørsaloner (herunder rengøring) 9: Kontormedarbejdere : Timeløn 2: Timeløn, præstationsbaseret 3: Fast løn med overtidsbetaling 4: Fast løn uden overtidsbetaling 5: Fast løn med provision 8: Har ikke fast løn, og hvor tidsfaktor ikke indgår i lønberegn. 82: Andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegn. 83: Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser. 84: Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt. 9: Indehavere, bestyrelsesmedl. og andre, der ikke er lønmodtagere. 92: Medarbejdere, der skal beskattes efter særlige regler. 8

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved ikke fysisk handel 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere