Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder"

Transkript

1 Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson:

2 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Aftalens formål Aftalens omfang Erhvervsservice-virksomhedens forpligtelser Rettigheder Produktændringer i DataLøn Oprettelse af erhvervsservice-virksomhed og administrationskontorer Ansvar for ydelser til kundevirksomheder Fortrolige oplysninger og offentliggørelse Tredjemands rettigheder Underleverandører Priser og betaling Ansvar og ansvarsfraskrivelse Force Majeure Opsigelse Ophævelse Lovvalg og værneting Overdragelse Ikrafttræden Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Underbilag til bilag 3 DataLøn prisliste for erhvervsservice-virksomheder Bluegarden A/S ydelser. Erhvervsservice-virksomhedens opgaver og forpligtelser. Vilkår for erhvervsservice-virksomhedens levering af Data- Løn til kundevirksomheder (Alle bilag kan findes på Oktober Side 2 af 10

3 Parterne i denne aftale er: Erhvervsservice-virksomheden Adresse Postnr. / By CVR nr. og Bluegarden A/S Lautrupbjerg Ballerup CVR nr Parterne har indgået følgende aftale om levering af DataLøn til erhvervsservicevirksomheder: 1. Definitioner Administrationskontor Enhed hos erhvervsservice-virksomheden, som Bluegarden kommunikerer med i forbindelse med den daglige drift. Aftalen Denne aftale med tilhørende bilag og eventuelle ændringer heri samt den til enhver tid gældende Vejledning for arbejdsgiver. Aftalen har forrang i forhold til bilagene. Arbejdsdage Alle dage på nær lørdage, søndage, officielle helligdage, dagen efter Kristi himmelfartsdag, 5. juni, 24. december og 31. december. DataLøn Et lønberegnings- og overførselssystem, hvor Bluegarden på vegne af kunden foretager: lønbehandling, herunder beregning af løn, A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag, feriepenge, pension, bidrag til barselsfonde samt indberetning af oplysninger til SKAT (eindkomst) mm., samt overførsel og afregning på vegne af kunden af de beløb, der er resultat af lønbehandling mm. Erhvervsservice-virksomhed En virksomhed, der erhvervsmæssigt leverer lønadministration til andre virksomheder. Oktober Side 3 af 10

4 Kundevirksomhed En virksomhed, der har indgået aftale med en erhvervsservice-virksomhed om levering af lønadministration. Bluegarden Bluegarden A/S, CVR-nr , er det selskab, der ejer og administrerer Data- Løn. Bluegarden er som udbyder af betalingstjenester underlagt Finanstilsynets tilsyn. Samlet Betaling ATP s opkrævning af Finansieringsbidrag mm. Vejledning for arbejdsgiver Det vejledningsmateriale, som erhvervsservice-virksomheden får udleveret ved indgåelse af aftalen med senere udsendte rettelser, eller som erhvervsservice-virksomheden har adgang til elektronisk. 2. Aftalens formål 2.1 Denne aftale fastlægger rammerne for erhvervsservice-virksomhedens anvendelse af Bluegarden som underleverandør af lønsystemet DataLøn i forbindelse med erhvervsservice-virksomhedens levering af lønadministration til kundevirksomheder Dog er Bluegarden over for kundevirksomhederne ansvarlig for, at overførsler af beløb sker under overholdelse af gældende lovgivning, jf. de i bilag 3 og underbilaget til bilag 3 angivne betingelser. 2.2 I forhold til kundevirksomhederne agerer erhvervsservice-virksomheden som selvstændig leverandør af DataLøn, og erhvervsservice-virksomheden hæfter således selv over for kundevirksomheden for leverancer baseret på DataLøn. 3. Aftalens omfang 3.1 Bluegardens ydelser omfatter: lønbehandling i lønsystemet DataLøn elektronisk datafangstsystem levering af outputmateriale levering af vejlednings- og informationsmateriale til erhvervsservice-virksomheden servicering af erhvervsservice-virksomheden gendannelse af outputmateriale kurser produktforvaltning og udvikling ydelser som udbyder af betalingstjenester. Oktober Side 4 af 10

5 3.2 Ydelsernes nærmere omfang fremgår af bilag 2 samt gældende vejledninger for DataLøn. 4. Erhvervsservice-virksomhedens forpligtelser 4.1 Erhvervsservice-virksomheden skal: meddele Bluegarden nødvendige oplysninger om erhvervsservice-virksomheden meddele Bluegarden nødvendige oplysninger om erhvervsservice-virksomhedens kundevirksomheder, jf. blanket DA11 sikre at kravene til erhvervsservice-virksomhedens aftale med kundevirksomhederne er opfyldt, jf. bilag 3, herunder vilkår for erhvervsservice-virksomhedens levering af DataLøn til kundevirksomheder som beskrevet i underbilag til bilag 3 indestå for grundmaterialets indlevering indberette elektronisk indestå for grundmaterialets ægthed indestå for dækning af fakturabeløb servicere de tilknyttede kundevirksomheder omkring brugen af DataLøn forestå egen markedsføring overholde den til enhver tid gældende lovgivning sikre kundevirksomhedens samtykke til, at erhvervsservice-virksomheden overdrager opgaver og ansvar vedrørende overførsler af beløb til Bluegarden, jf. underbilag til bilag Erhvervsservice-virksomhedens forpligtelser er nærmere beskrevet i bilag 3. Erhvervsservice-virksomheden skal endvidere følge gældende vejlednings- og informationsmateriale for DataLøn. 4.3 Har erhvervsservice-virksomheden ikke indhentet samtykke fra kundevirksomheden som angivet i punkt 4.1, er erhvervsservice-virksomheden ansvarlig for, at overførsler af beløb sker under overholdelse af gældende lovgivning, herunder lov om betalingstjenester. 5. Rettigheder 5.1 Bluegarden har ejendomsret, ophavsret og enhver anden immateriel rettighed til DataLøn, herunder programmel, dokumentation og manualer, som Bluegarden stiller til rådighed for erhvervsservice-virksomheden. 5.2 Inden for rammerne af aftalen får erhvervsservice-virksomheden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at tilbyde DataLøn til sine kundevirksomheder. 6. Produktændringer i DataLøn 6.1 Bluegarden kan foretage generelle produktændringer i DataLøn. Produktændringer varsles over for erhvervsservice-virksomheden med en passende frist, nor- Oktober Side 5 af 10

6 malt med mindst én måneds varsel. Dog kan produktionsforhold, myndighedskrav samt andre udefra kommende forhold, herunder eksempelvis ændret lovgivning, medføre, at produktet ændres uden eller med kortere varsel. 6.2 Bluegarden har ret til ensidigt at foretage ændringer i de til aftalen hørende bilag. 7. Oprettelse af erhvervsservice-virksomhed og administrationskontorer 7.1 Erhvervsservice-virksomheden skal oprettes i DataLøn som erhvervsservicevirksomhed. 7.2 Erhvervsservice-virksomhedens kundevirksomheder registreres i DataLøn som hørende til en erhvervsservice-virksomhed. 7.3 Hvis erhvervsservice-virksomheden benytter administrationskontorer, sker kommunikation og udveksling af data vedrørende den daglige drift mellem Bluegarden og de pågældende administrationskontorer. 8. Ansvar for ydelser til kundevirksomheder 8.1 Erhvervsservice-virksomheden er ansvarlig for ydelser leveret til kundevirksomhederne Såfremt erhvervsservice-virksomheden har indhentet det i punkt 4.1 nævnte samtykke, er Bluegarden dog ansvarlig for overførsler foretaget via DataLøn for den pågældende kundevirksomhed Bluegarden er ansvarlig for uautoriserede overførsler. En overførsel anses for uautoriseret, hvis aftalen mellem erhvervsservice-virksomheden og kundevirksomheden ikke kan dokumenteres. Hvis overførslen er uautoriseret, vil overførslen i sin helhed blive tilbageført, jf. punkt Lider Bluegarden tab som følge heraf, og dette skyldes erhvervsservicevirksomhedens forhold, er Bluegarden berettiget til at kræve disse tab dækket af erhvervsservice-virksomheden Indsigelser vedrørende uautoriserede overførsler skal meddeles Bluegarden senest 1 uge efter levering. 8.2 Erhvervsservice-virksomheden indestår for, at ansvarsfordelingen mellem parterne, jf. pkt. 8.1, fremgår af aftalen om lønadministration mellem erhvervsservicevirksomheden og kundevirksomheden. 8.3 Erhvervsservice-virksomheden hæfter over for Bluegarden for betaling af alle ydelser leveret af Bluegarden til erhvervsservice-virksomheden og til dennes kundevirksomheder. 9. Fortrolige oplysninger og offentliggørelse 9.1 Parterne og deres medarbejdere har tavshedspligt vedrørende oplysninger om den anden parts forretningshemmeligheder og forretningsforbindelser samt andre fortrolige forhold, som parterne får kendskab til ved aftalens opfyldelse. 9.2 Fortrolige oplysninger fra den anden part må kun anvendes og opbevares som led i aftalens opfyldelse. Opbevaring og anvendelse skal ske på forsvarlig måde Oktober Side 6 af 10

7 og med mindst samme omhu, som den part, der modtager oplysningerne, anvender på sine egne fortrolige oplysninger. 10. Tredjemands rettigheder 10.1 Så vidt det er Bluegarden bekendt, krænker Bluegardens ydelser ikke tredjemands immaterielle rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder Rejser tredjemand krav, opstået som følge af at ydelsen krænker dennes rettigheder, skal den part, som kravet rejses mod, straks meddele dette skriftligt til den anden part Den part, der krænker tredjemands ret, skal holde den anden part skadesløs for dennes egne omkostninger, herunder udgifter til advokat og omkostninger, der måtte blive tilkendt sagsøger samt tredjemands berettigede krav Den part, der krænker tredjemands ret, skal afhjælpe manglen ved enten at indgå en aftale med tredjemand eller ved at ændre/erstatte sine ydelser, så aftalen opfyldes. Hvis omkostningerne i forbindelse hermed ikke står i et rimeligt forhold til ydelsen, kan parten vælge at opsige aftalen uden varsel. 11. Underleverandører 11.1 Bluegarden kan anvende underleverandører, herunder selskaber inden for Bluegarden-koncernen Bluegarden hæfter for ydelser fra underleverandøren på samme måde som for sine egne ydelser. Bluegarden påtager sig intet ansvar for tredjemands standardprogrammel, som indgår i Bluegardens leverance Underleverandører er underlagt samme tavshedspligt som anført i pkt Priser og betaling 12.1 Erhvervsservice-virksomheden betaler for Bluegardens ydelser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, jf. bilag 1. Priserne er angivet excl. moms Betalingen til Bluegarden for ydelser i forbindelse med levering af Data- Løn til erhvervsservice-virksomhedens kundevirksomheder sker automatisk, ved at Bluegarden debiterer den enkelte kundevirksomheds konto. Debiteringen, som sker i henhold til det prisblad, der gælder for erhvervsservice-virksomheden, skal betragtes som á conto betaling fra erhvervsservicevirksomheden til Bluegarden Betalingen til Bluegarden for abonnement sker samlet for erhvervsservicevirksomheden og de tilsluttede kundevirksomheder. Betaling for abonnement sker automatisk, ved at Bluegarden debiterer erhvervsservicevirksomhedens konto. Debiteringen sker i henhold til det prisblad, der gælder for erhvervsservice-virksomheden Erhvervsservice-virksomheden forestår selv prisfastsættelse og fakturering af ydelser over for kundevirksomhederne Erhvervsservice-virksomhedens prissætning for lønadministration over for Oktober Side 7 af 10

8 kundevirksomheder er Bluegarden uvedkommende Erhvervsservice-virksomhedens betaling for serviceydelser, kurser m.m. til Bluegarden sker ved, at Bluegarden debiterer erhvervsservice-virksomhedens konto Bluegarden yder erhvervsservice-virksomheden rabat beregnet på grundlag af erhvervsservice-virksomhedens samlede årlige omsætning i DataLøn, herunder den omsætning Bluegarden debiterer erhvervsservice-virksomhedens kundevirksomheder, jf. pkt Anvender erhvervsservice-virksomheden flere administrationskontorer, sker beregningen på grundlag af administrationskontorernes samlede årlige omsætning i DataLøn Rabat udbetales årligt bagud i januar måned. Rabatklasser og -satser fremgår af bilag Priserne for Bluegardens ydelser i henhold til aftalen, rabatklasser og -satser kan ændres af Bluegarden med 1 måneds varsel. 13. Ansvar og ansvarsfraskrivelse 13.1 Bluegarden er ansvarlig for det direkte tab, som erhvervsservice-virksomheden påføres ved Bluegardens ansvarspådragende adfærd. Bluegarden fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader såsom skade på software anvendt i tilknytning til Bluegardens leverance, produktionstab, tabt fortjeneste og rentetab Bluegardens erstatningsansvar er begrænset til det beløb, Bluegarden har faktureret erhvervsservice-virksomheden for den berørte kundevirksomhed i de forudgående 12 måneder, dog maksimalt kr Bluegarden har intet ansvar for funktionsfejl, forsinkelser eller produktionsforstyrrelser, der forårsages af forhold, som Bluegarden ikke har indflydelse på, eksempelvis fejl ved erhvervsservice-virksomhedens og kundevirksomhedernes data, Erhvervsservice-virksomhedens forkerte anvendelse af Bluegardens produkter, forhold ved anvendte edb-installationer, manglende kompatibilitet, ændringer foretaget af erhvervsservice-virksomheden samt forstyrrelser ved datatransmission eller netværk Hæfter Bluegarden for fejl eller mangler, herunder forsinket eller urigtig meddelelse til lønmodtagerens pengeinstitut om lønnens kreditering, er Bluegarden berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at afhjælpe alle sådanne fejl og mangler i det omfang, det er praktisk muligt og kan ske uden urimelige økonomiske konsekvenser samt til at foretage omlevering af udført arbejde, hvor dette er nødvendigt Fejl eller mangler, herunder indsigelser vedrørende uautoriserede betalinger, skal meddeles Bluegarden senest 1 uge efter levering Erhvervsservice-virksomheden skal i sine erhvervsservice-aftaler med kundevirksomhederne inkludere en ansvarsbegrænsning vedrørende lønleverancer som angivet i underbilag til bilag Angår kundevirksomhedens krav mod erhvervsservice-virksomheden for- Oktober Side 8 af 10

9 hold, der vedrører overførsel af beløb, kan kundevirksomheden rette kravet mod Bluegarden. Dette forudsætter dog, at kundevirksomheden har givet samtykke jf. punkt Kundevirksomheden retter krav vedrørende overførsler af beløb til erhvervsservice-virksomheden, der umiddelbart videresender kravet til Bluegarden Undlader erhvervsservice-virksomheden at fraskrive sig ansvaret over for kundevirksomhederne i henhold til punkt 13.6, bilag 3 samt underbilag til bilag 3, er erhvervsservice-virksomheden forpligtet til at dække ethvert tab, som Bluegarden måtte lide som følge heraf. 14. Force Majeure 14.1 Bluegarden er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot, blokade, hærværk, brand, eksplosion, svigtende energitilførsel eller andre begivenheder, der hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør det for Bluegarden at opfylde sine forpligtelser Det påhviler Bluegarden at udfolde rimelige bestræbelser med henblik på at overvinde sådanne eventuelle vanskeligheder og at foretage levering, så snart forholdene tillader dette. 15. Opsigelse 15.1 Erhvervsservice-virksomheden kan opsige aftalen skriftligt med 1 måneds forudgående varsel til den 1. i en måned. Bluegarden kan opsige aftalen ved et skriftligt varsel på 3 måneder til den første i en måned Erhvervsservice-virksomhedens egen opsigelsesfrist i forhold til kundevirksomheden må ikke overstige Bluegardens opsigelsesfrist i henhold til punkt Ophævelse 16.1 En part kan hæve aftalen uden varsel, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, den første part skriftligt har fremsat påkrav om afhjælpning af misligholdelsen og den anden part ikke har påbegyndt afhjælpningen 7 arbejdsdage efter modtagelse af påkravet. Hvis Bluegarden hæver aftalen, har Bluegarden krav på vederlag for det udførte arbejde. Oktober Side 9 af 10

10 17. Lovvalg og værneting 17.1 Aftalen er undergivet dansk ret Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling Løses konflikten ikke senest 14 dage efter, at en begæring om forhandling er skriftlig fremsat, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med Københavns Byret som værneting i første instans. 18. Overdragelse 18.1 Bluegarden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til et andet selskab i Bluegarden-koncernen uden erhvervsservice-virksomhedens samtykke Herudover kan ingen af parterne uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til tredjemand. 19. Ikrafttræden 19.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af parterne Aftalen erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler indgået mellem parterne om aftalens genstand, herunder drøftelser i forbindelse med aftalens indgåelse. For erhvervsservice-virksomheden: For Bluegarden A/S: Sted/dato: Sted/dato: Navn: Navn: Titel: Titel: Underskrift: Underskrift: Oktober Side 10 af 10

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere