Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab."

Transkript

1 Kendelse af 16. februar Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Lov om forsikringsvirksomhed 30, stk. 1, nr. 8. Finanstilsynets vejledning af 27. oktober (Kirsten West Andersen, Merete Cordes, Holger Dock, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) K, Livsforsikringsaktieselskab, har i skrivelse af 20. december 1991 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 25. november 1991 (j.nr. L 2975 a-13) pålagde selskabet at ændre selskabets depotrenter. Sagens baggrund: Efter lov om forsikringsvirksomhed (nu lovbekendtgørelse nr. 511 af 16. juni 1992) 9 og 10, stk. 2, jf. 30 og 33, skal et livsforsikringsselskabs almindelige forsikringsbetingelser og tekniske grundlag såvel som ændringer heri godkendes af Finanstilsynet. Godkendelsen omfatter efter lovens 30, stk. 1, nr. 8) bl.a. "angivelse af regler for beregning og fordeling af overskud til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne" - også kaldet bonus. Ved godkendelsen skal Finanstilsynet efter 31 påse, at reglerne yder den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne betryggende sikkerhed. Bonus i et livsforsikringsselskab fremkommer, fordi de forudsætninger med hensyn til fremtidig rente, omkostninger og sandsynlighed for død og invaliditet, der ligger til grund for beregningen af de enkelte forsikringer, og som fremgår af et af Finanstilsynet godkendt beregningsgrundlag, er ansat så forsigtigt, at der under normale omstændigheder vil opstå et overskud. En del af dette overskud fordeles til forsikringstagerne (og eventuelt andre berettigede) i form af en bonusrente (depotrente, kontorente), der årligt tilskrives de hensættelser (reserver), der er foretaget til opfyldelse af de enkelte forsikringer (forsikringstagers "konto" i selskabet). Størrelsen af bonusrenten fastsættes normalt for et år ad gangen, idet selskaberne forudanmelder årets satser til Finanstilsynet og ansøger om endelig godkendelse efter regnskabsårets udløb. Som følge af realrenteafgiftslovens regler anvender selskaberne to forskellige bonusrentesatser, en højere for de dele af forsikringernes reserver, der efter loven er friholdt for realrenteafgift, og en lavere for de afgiftspligtige reserver. I en vejledning af 27. oktober 1989 har Finanstilsynet givet nærmere regler om livsforsikringsselskabernes fastsættelse af bonusrenter. I vejledningen hedder det bl.a.: " Reglerne i 8, stk. 1, nr. 1 i lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v. indebærer som bekendt, at selskabet anvender to forskellige bonusrenter: en, der benyttes for de dele af livsforsikringshensættelserne, der er omfattet af den nævnte bestemmelse (friholdte reserver), og en, der benyttes for de øvrige dele (afgiftspligtige reserver).

2 3. Under henvisning til 33 i lov om forsikringsvirksomhed fastlægger Finanstilsynet herved følgende retningslinier for forskellen mellem de helårlige bonusrenter, der ligger til grund for forrentning af henholdsvis friholdte og afgiftspligtige reserver: 4. Den nævnte forskel må højst være forholdet mellem den betalte realrenteafgift og den afgiftspligtige reserve. Forskellen skal mindst udgøre forholdet imellem den nedsættelse af realrenteafgiften, der følger af realrenteafgiftslovens 8, stk. 1, nr. 1, og den friholdte reserve... Afgiftsbeløbet og afgiftsnedsættelsen beregnes herved for et regnskabsår ad gangen, og reserverne beregnes som middeltallet mellem beløbene ved årets begyndelse og udgang Selskabet skal over for Finanstilsynet dokumentere, at forskellen mellem bonusrenterne ligger mellem de anførte grænser Hvis de enkelte selskab på grund af ganske særlige forhold ønsker i et år at anvende bonusrenter, der ikke falder indenfor ovenstående grænser, skal selskabet indsende en nøje begrundelse herfor...." Til vejledningen hører et teknisk bilag, hvori opstilles formler for beregning af henholdsvis den maksimale og den minimale forskel mellem bonusrenterne. Som en af faktorerne i de opstillede formler indgår (som værdien "P"): "Selskabets samlede passiver ultimo året (inkl. ufordelte reserver)". Om klageren, selskabet K, er det oplyst, at A i juni 1990 blev omdannet til et aktieselskab under navnet B A/S (i sagen benævnt...). Efter omdannelsen blev en del af selskabets forsikringsbestand med virkning fra den 1. januar 1990 overført til et nystiftet datterselskab, C A/S (...). De to selskaber ændrede i juni 1991 navn, således at B A/S (...) blev til K, Livsforsikringsaktieselskab, og C A/S (...) blev til D, Livsforsikringsaktieselskab. Ved en sådan opdeling af et livsforsikringsselskab i to selskaber ("fission") kan der som følge af reglerne i realrenteafgiftsloven opnås en betydelig besparelse af realrenteafgift. Årsagen hertil beskrives således i et notat til brug for sagen udarbejdet af Finanstilsynet (bilag 2 til tilsynets skrivelse af 20. marts 1992): "Grunden til, at der kan opnås en realrenteafgiftsbesparelse ved fission af et livsforsikringsselskab, findes i samspillet mellem de to sæt friholdelsesregler, der findes i realrenteafgiftsloven, dels 3, stk. 3 (jf. 3 a og 3 b), hvorefter afkastet af visse typer af aktiver ikke medregnes i afgiftsgrundlaget, dels 8, stk. 1-3 og 6, hvorefter afgiftsgrundlaget reduceres med den andel af selskabets samlede passiver,

3 som visse typer af reserver udgør. De i 3, stk. 3 m.v. nævnte aktiver er især indeksobligationer, aktier og visse faste ejendomme og benævnes i det følgende afgiftsfri aktiver. De i 8 nævnte reserver er dels reserver for livrenter uden ret til bonus og visse pensionsforsikringer for tjenestemænd, dels en del af reserven for øvrige forsikringer tegnet før 1983; disse reserver benævnes i det følgende afgiftsfri reserver. Forsikringerne kan således deles i tre kategorier: fuldt afgiftsfri forsikringer (især livrenter uden ret til bonus), delvist afgiftsfri forsikringer (øvrige forsikringer tegnet før 1983) og fuldt afgiftspligtige forsikringer (næsten alle forsikringer tegnet efter 1982). Afgiftsbesparelsen fremkommer på følgende måde: Inden for ét selskab vil alle aktiver bidrage til dækning af alle selskabets forpligtelser; der er ikke aktiver, der er specielt relateret til bestemte reserver. Hvis et selskab har såvel afgiftspligtige som afgiftsfri reserver, vil derfor en del af de afgiftsfri aktiver dække en del af de afgiftsfri reserver, hvorved friholdelserne ikke opnår fuld effekt. Ved en fission, ved hvilken de fuldt afgiftspligtige forsikringer udskilles i et særligt selskab, kan det opnås, at de afgiftsfri aktiver alene eller fortrinsvis dækker afgiftspligtige reserver, hvorved den samlede afgift bliver mindre den størst mulige besparelse opnås, hvis der til det selskab, der overtager de fuldt afgiftspligtige forsikringer, overføres så mange afgiftsfri aktiver som muligt, altså enten alle det oprindelige selskabs afgiftsfri aktiver eller så mange, som svarer til reserverne for de fuldt friholdte forsikringer..." I det foreliggende tilfælde er opdelingen foretaget således, at klageren, K, (tidligere B), omfatter de friholdte forsikringer, og D (tidligere C) omfatter de afgiftspligtige forsikringer. Nytegning af forsikringer vil herefter foregå i D. Fordelingen af aktiver og passiver mellem de to selskaber skete i henhold til en af Finanstilsynet godkendt delingsplan. Denne omfattede såvel den bogførte formue som ikke-bogførte merværdier og beregnede merværdier. Blandt de beregnede merværdier er medtaget beregnet realrenteafgiftsbesparelse ved deling i to selskaber i årene med... kr. Sagens omstændigheder: I skrivelse af 18. december 1990 anmeldte klageren følgende bonusrentesatser (depotrente) for året 1991 til Finanstilsynet: 7,8 % for afgiftsbelagte midler og 11,6 % for afgiftsfrie midler. Forskellen var således 3,8 %. I skrivelsen anføres, at det er besluttet at anvende den mindst mulige forskel mellem den afgiftsfrie og den afgiftspligtige depotrente, og at beregningen af denne minimumsforskel "tager hensyn til, at opdelingen i 2 selskaber medfører en gevinst, der skal komme samtlige bonusberettigede forsikringer til gode." Af bilagene til anmeldelsen fremgår, at passiverne for B pr. 31. december 1991 forventedes at være... kr. og de samlede passiver for B og C pr. samme dato... kr. Sidstnævnte beløb - summen af begge selskabers passiver - anvendes i formlen til beregning af den minimale renteforskel som

4 værdien "P". Den minimale renteforskel bliver herved 3,8 %. Det er udtrykkeligt angivet (i bilag 3 til anmeldelsen), at det er "samlede passiver (B + C)", der er anvendt. Finanstilsynet svarede den 15. januar 1991, at man ingen bemærkninger havde til de anmeldte depotrenter. Ved skrivelse af 8. november 1991 meddelte Finanstilsynet imidlertid selskabet, at tilsynet efterfølgende var blevet opmærksom på, at de anmeldte depotrenter ikke ses at opfylde kravene i vejledningen, idet selskabet ved beregningen af minimumsforskellen mellem afgiftsfri og afgiftspligtig rente havde anvendt de samlede passiver for begge selskaber, og tilsynet bad i den anledning selskabet om en udtalelse. Klager svarede den 19. november 1991 og anførte bl.a., at der i vejledningen af 27. oktober 1989 ikke er taget højde for den afgiftsbesparelse, der fremkommer som følge af en fission som den foreliggende, og at en sådan afgiftsbesparelse, der er skabt udelukkende ved hjælp af ikke-friholdte reserver, skal komme samtlige reserver til gode. Dette kan opnås ved - som sket - at anvende vejledningens formel for minimumsrenteforskellen med den korrektion, at det enkelte selskabs samlede passiver erstattes af koncernens samlede passiver. Ved den påklagede skrivelse af 25. november 1991 pålagde Finanstilsynet under henvisning til lov om forsikringsvirksomhed 31 selskabet "med øjeblikkelig virkning at ændre depotrenterne, således at Finanstilsynets vejledning opfyldes samt i givet fald at rette op på tildelingen af rentebonus for den del af 1991, som er forløbet, senest ved tildeling af rentebonus for 1992." Som begrundelse angives, at det er tilsynets opfattelse, at fastsættelse af depotrenter i et selskab "ikke år for år kan være bestemt af forhold, som afhænger af et andet selskabs passiver." Klager meddelte som svar herpå den 19. december 1991, at man havde besluttet at forhøje den afgiftsfrie depotrente og holde den afgiftspligtige depotrente uændret samt - da ændringen ikke kunne nå at få virkning i at lade effekten for dette år indarbejde som en forhøjelse af den afgiftsfrie depotrente for Renteforskellen for 1991 bliver herefter 4,3 %. Samtidig meddelte selskabet, at man vil påklage afgørelsen til Erhvervsankenævnet. Klageren har foruden klageskrivelsen af 20. december 1991 afgivet en supplerende klageskrivelse af 19. februar 1992 med en nærmere begrundelse for klagen og yderligere indlæg af 23. april og 1. juli Finanstilsynet har afgivet en redegørelse for sagen af 20. marts 1992 og et supplerende indlæg af 27. maj Parternes argumentation over for Erhvervsankenævnet. Klagers principale påstand. Over for Erhvervsankenævnet har klager principalt påstået de af selskabet anvendte principper for opgørelse af forskellen mellem afgiftsfri og afgiftspligtig rente godkendt. Til støtte for denne påstand har klager i skrivelsen af 19. februar 1992 bl.a. anført:

5 "Efter pkt. 4 i Finanstilsynets vejledning af 27. oktober 1989 skal forskellen mellem beskattet og friholdt bonusrente mindst udgøre forholdet mellem afgiftsnedsættelsen ifølge realrenteafgiftslovens 8, stk. 1, nr. 1 og den friholdte reserve. Meningen med reglen er således at sikre, at afgiftsbesparelse som følge af friholdte reserver som minimum skal komme disse reserver til gode. Problemet i den foreliggende situation er imidlertid, at der her er tale om en afgiftsbesparelse, der ikke (alene) er fremkommet som følge af de friholdte reserver, men for en væsentlig dels vedkommende som resultat af den fission, hvor en del af forsikringsbestanden blev udskilt til datterselskabet D. Der opstår nemlig en afgiftsbesparelse direkte som følge af fissionen, og altså udelukkende genereret af ikke-friholdte reserver. Denne situation har slet ikke været forudset ved udarbejdelsen af Finanstilsynets vejledning, og derfor tager retningslinierne - eller i hvert fald Tilsynets anvendelse af reglerne - ikke højde for den. Tilsynets vejledning for beregning af minimumsforskel mellem beskattet og ubeskattet rente fører til ulighed mellem overflyttede og tilbageværende kunder med hensyn til andel i gevinsten ved selskabsopdelingen. Dette strider mod det såkaldte kontributionsprincip, dvs. den grundregel, at samtlige kunder, der medvirker til at skabe et overskud, skal have en forholdsmæssig andel heri. Den ulighed, Tilsynets holdning medfører, forekommer så meget desto mere uforståelig, som delingen af forsikringsbestanden i 1990 først fandt sted efter indgående drøftelser med Finanstilsynet, bl.a. netop om hensynet til ligelighedsprincipper. Sådanne principper spillede således en afgørende rolle ved fordelingen af de ikke-bogførte merværdier mellem de to forsikringsbestande, hvor der også blev taget hensyn til en proportional fordeling af den beregnede fremtidige afgiftsbesparelse på i alt ca.... kr. over en 10 års periode. Tilsynets afgørelse af 25. november 1991 medfører, at forudsætningerne bag den indbyrdes fordeling af ikke-bogførte merværdier mellem de to forsikringsbestande nu ændres. De regnskabseksempler, der medfulgte selskabets skrivelse af 19. november 1991, viser dels, at afgiftsbesparelsen som følge af fissionen begunstiger den ene kundegruppe mere end dobbelt så meget som den anden og dels, at retningslinierne fører til meningsløse og vilkårlige resultater, når Tilsynets opfattelse følges..." Finanstilsynet har fastholdt den trufne afgørelse og i et notat til skrivelsen af 20. marts 1992 bl.a. udtalt: "Finanstilsynet har som udgangspunkt ingen grund til at betvivle, at selskabet ønsker at tilgodese forsikringstagerne så retfærdigt som muligt og fra et overordnet - men efter Finanstilsynets mening uholdbart - synspunkt, kan man godt følge K's tankegang. Men kontributionsprincippet gælder naturligt kun hvert enkelt selskab for sig, hvilket tydeligt fremgår af såvel bemærkningerne til ændringerne i 1989 af lov

6 om forsikringsvirksomhed samt selve lovens tekst. Således er det i bemærkningerne fastslået, at udgangspunktet for bonusfordeling er kontributionsprincippet, hvorefter bonus bør fordeles blandt selskabets forsikringstagere efter de forhold, hvori de har bidraget til overskudsdannelsen. Ligeledes hedder det i lovens 30, stk. 1, nr. 8, hvortil bemærkningerne om kontributionsprincippet henviser, at "ansøgning om godkendelse af selskabets... tekniske grundlag (skal)... være ledsaget af... angivelse af regler for beregning og fordeling af overskud", ligesom lovens 10, stk. 2 og 33, stk. 4 handler om selskabets tekniske grundlag. Finansieringen af bonusrenterne beskrives i selskabets skrivelse af 19. november 1991, bilag 2.3. Heraf fremgår, at der er overskud til rentebonus i K (B) på... kr. og i D (C) på... kr. Med de af selskabet anmeldte depotrenter anvendes til rentebonus... kr. i K og... kr. i D. D anvender således x kr. mere end der umiddelbart er til disposition, medens K anvender præcis x kr. mindre. Koncernens erklærede politik er ifølge den afsluttende bemærkning i samme skrivelse, at "Intet selskab kan leve med, at kunder, der ofte har forsikringer i begge de fissionerede selskaber, får større forskelle i rentebonus af deres beskattede opsparing". Kontributionsprincippet kan ikke efter Finanstilsynets opfattelse udstrækkes til således at gælde for forsikringstagere i flere selskaber samtidig. En logisk følge af K's anvendelse af princippet ville i øvrigt være, at selv hvis det ene selskab skulle blive solgt ud af koncernen, skulle fordelingsnøglen fortsat afstemmes efter forholdene i det frasolgte selskab ud i al fremtid. Dette finder Finanstilsynet juridisk og teknisk uholdbart. Fordelingsprincipper, der skal opretholdes efter en fission, kan ikke permanent baseres på forhold, der juridisk opløses ved fission." De af Finanstilsynet omtalte lovændringer skete ved lov nr. 325 af 24. maj Bemærkningerne hertil findes i Folketingstidende , 1. samling, Tillæg A, spalte 3327 ff., navnlig spalte Vedrørende forholdene omkring den af tilsynet godkendte fission anføres: "Ved delingen blev såvel den bogførte formue som merværdierne delt forholdsmæssigt mellem selskaberne. Forholdet blev bestemt som forholdet mellem de livsforsikringshensættelser i de to selskaber, der ville være efter fissionen. I beregningen af merværdierne blev netop indregnet den fremtidige realrenteafgiftsbesparelse , som var hele formålet med delingen, og der blev fratrukket beregnet latent realrenteafgift vedrørende ikke bogførte merværdier på realrenteafgiftspligtige obligationer... Spørgsmålet om formuefordelingen mellem de to dele af det oprindelige selskabs forsikringsbestand blev således løst i forbindelse med fissionen, hvorefter de to nu juridisk uafhængige enheders fremtidige udvikling skulle foregå helt uafhængigt af hinanden. De eventuelle særlige forhold, der skulle tages højde for, ordnedes ved fissionen og kan ikke føre til efterfølgende korrektioner på tværs af selskaberne.

7 Det blev i forbindelse med fissionen over for Finanstilsynet ikke nævnt, hverken skriftligt eller mundtligt, at man agtede ud i al fremtid at regulere forholdene i det ene selskab, som funktion af udviklingen i det andet selskab. Havde dette været fremme under drøftelserne med Finanstilsynet, ville svaret have været, at alle forholdene skulle ordnes ved delingen. Dette er i øvrigt også, hvad Finanstilsynet har meddelt andre selskaber i samme situation, når spørgsmålet er blevet drøftet." Konkluderende udtaler tilsynet, at konsekvensen af at følge klagers påstand i realiteten ville være, "at et selskab udelukkende for at spare realrenteafgift kan foretage en fission med alt, hvad deraf følger af juridisk og teknisk art, hvorefter de to nye selskaber kan tildele bonus, som om der ikke var fissioneret, men med en opnået realrenteafgiftsbesparelse." Klager har heroverfor i skrivelse af 23. april 1992 gjort gældende, at hverken lovteksten eller bemærkningerne tilsiger så snæver en forståelse af ordet "selskab", som Finanstilsynet lægger deri. Den omtalte lovændring blev gennemført på et tidspunkt, hvor man ikke kendte til eksempler på de selskabsfissioner, der her er tale om. Anvisningen om fordeling af bonus blandt selskabets forsikringstagere efter de forhold, hvori de har bidraget til overskudsdannelsen, indicerer, at der også kan være bonus, som hidrører fra overskud, hvortil selskabets forsikringstagere ikke har bidraget. Herefter hedder det i skrivelsen: "Efter K's opfattelse tager hverken kontributionsprincippet eller lovteksten med bemærkninger specifikt stilling til sådanne tilfælde, idet man alene har haft den situation i tankerne, hvor overskuddet er tilvejebragt af selskabets egne forsikringstagere. K er derfor - i modsætning til Finanstilsynet - af den opfattelse, at det eneste holdbare overordnede synspunkt er, at kontributionsprincippet netop skal sikre, at forsikringstagerne tilgodeses så retfærdigt som muligt i situationer, som på grund af udviklingen i markedsvilkårene ikke er forudset i specifikke lovbestemmelser. Derfor tilstræbte selskabet en løsning, der sigtede på indenfor de givne - ufuldstændige - lovrammer at yde forsikringstagerne bedst mulig retfærdighed - hvilket også findes bedst stemmende med lovens generelle krav om, at forsikringsvirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god forsikringspraksis." Klagers subsidiære påstand. Subsidiært har klager påstået selskabets redegørelse af 19. november 1991 hjemvist til fornyet realitetsbehandling i Finanstilsynet. Til støtte herfor har klager henvist til, at pkt. 6 i vejledningen af 27. oktober 1989 giver mulighed for at fravige grænserne efter vejledningen, hvor der foreligger "ganske særlige forhold". Den gennemførte opdeling af forsikringsbestanden og den fordeling af aktiverne, det skete i forbindelse hermed, medfører netop, at der foreligger sådanne ganske særlige forhold. Finanstilsynet har imidlertid ikke ved behandlingen af sagen vurderet de omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse, og dermed ikke udøvet det skøn, som må kræves efter vejledningens pkt. 6. En dispensation søges ikke permanent, men for en overgangsperiode, der passende kan sættes til ti år, svarende til den periode, der ved fissionen indgik ved beregningen af merværdiernes fordeling

8 mellem de to selskaber. Finder Finanstilsynet ikke en tiårsperiode rimelig, må tilsynet vurdere, hvad der så vil være en passende overgangsperiode. Finanstilsynet har heroverfor anført, at en dispensation efter vejledningen skal baseres på "ganske særlige forhold... i et år" eller på helt specielle forhold, som hører fortiden til. En dispensation som af selskabet foreslået på f.eks. ti år, "ville føre til, at selskabet i forbindelse med fissionen opnåede besparelserne i henhold til realrenteafgiftsloven, mens man i henhold til lov om forsikringsvirksomhed administrerede som om fissionen ikke havde fundet sted." Noget sådant kan tilsynet ikke tillade. Ankenævnet udtaler: Efter den opdeling, der skete med virkning fra 1. januar 1990, er de omhandlede selskaber to særskilte, selvstændige livsforsikringsselskaber. Ankenævnet finder - uanset det af klageren anførte - at det er en konsekvens af denne opdeling, at selskaberne også i relation til reglerne i Finanstilsynets vejledning af 27. oktober 1989 må behandles som to særskilte selskaber med hver sin bonusrenteberegning, der må ske på grundlag af det pågældende selskabs passiver. Der er således ikke nogen adgang til at anvende de to selskabers samlede passiver ved beregningen af selskabernes bonusrenter i henhold til den nævnte vejledning, således som klager har gjort det. Ankenævnet kan derfor tiltræde, at Finanstilsynet ved den påklagede skrivelse af 25. november 1991 pålagde klageren at ændre depotrenterne. Med hensyn til klagers subsidiære påstand bemærkes, at ankenævnet finder, at det ovenfor anførte medfører, at der heller ikke er grundlag for at give en tidsbegrænset dispensation. Ankenævnet finder derfor ikke anledning til at hjemvise sagen til Finanstilsynet med henblik på behandling af dette spørgsmål. Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

"Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer:

Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer: Kendelse af 21. juni 1993. 92-67.899. Udbud af anparter i et anpartsselskab er ikke omfattet af loven. Prospektlovens 1, stk. 2. (Kirsten Levinsen, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Advokat C har

Læs mere

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201.

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. En aktionær klagede over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, afvist at tage stilling til klagers anmodning

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-49.804. Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

for driftsherretillæg

for driftsherretillæg 2. juli 2004 Pensionsmarkedsrådets redegørelse for driftsherretillæg 1. Indledning Folketinget havde i april måned en aktuel debat om gennemsigtighed på pensionsmarkedet. Under debatten blev selskabernes

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A.

EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. EXECUTION VERSION LAW FIRM VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S SAMMENHOLDT MED VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. juni 2013 (J.nr. 2012-0032476) Ikke grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 22. januar 2014 RA/SV Vedr.: Vand- og spildevandsforsyningers adgang til at yde økonomisk støtte til foreninger, aktiviteter og lignende

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension

I i; Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. 29. december PFA Pension El nansti Isynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST

Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Skatteministeriet J. nr. SKPER 2007-321-0022 Departementet 2. maj 2007 UDKAST Forslag til Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv. (Pensionsafkastbeskatningsloven) Kapitel 1 Skattepligten 1. Pensionsberettigede,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

K G/S skal derfor efter Finanstilsynets opfattelse afstå fra at udstede de påtænkte 0-kupon obligationer.

K G/S skal derfor efter Finanstilsynets opfattelse afstå fra at udstede de påtænkte 0-kupon obligationer. Kendelse af 17. juni 2002. 01-166.533. Udstedelse af 0-kupon obligationer ansås som led i almindelig formueforvaltning Lov om forsikringsvirksomhed 6. (Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise Høgh, Kjelde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø

I I. Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed. Arhusgade København ø Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Maj 2011 Vejledning til ansøgningsskema Tips- og lottomidler 2011 Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Enhed for Sunde Rammer Islands Brygge

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Fundats for G.E.C. Gads Fond

Fundats for G.E.C. Gads Fond Fundats for G.E.C. Gads Fond I. Fondens navn, grundlag og hjemsted 1. Fondens navn er G.E.C. Gads Fond. Fondens hjemsted og fondsbestyrelsens sæde er København. Fonden er oprettet af forlagsboghandler

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Bank- og sparekasselovens 23, stk. 1, havde indtil 1. januar 1994 følgende ordlyd:

Bank- og sparekasselovens 23, stk. 1, havde indtil 1. januar 1994 følgende ordlyd: Kendelse af 30. maj 1994. 92-63.096. Nogle engagementer skulle opgøres samlet. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Andelskassen K har i skrivelse af 27.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Lov om investeringsforeninger 22, stk. 2, og 23, stk. 3, jf. EØF-direktiv 85/611 af 20. december 1985 (investeringsdirektivet).

Lov om investeringsforeninger 22, stk. 2, og 23, stk. 3, jf. EØF-direktiv 85/611 af 20. december 1985 (investeringsdirektivet). Kendelse af 14. december 1993. 93-47.563. Tiltrådt, at Finanstilsynet havde betinget en tilladelse - til at en investeringsforening kunne foretage indskud i en anden investeringsforening - af, at investeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed samt

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere