Lokalplan nr Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf"

Transkript

1 Lokalplan nr Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i PlansystemDK. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Byplaner.dk og Arkitektladen A/S Fotos/Illustrationer: Byplaner.dk og Arkitektladen A/S Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Høring fra den 1. maj 2012 til den 26. juni Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Forhold til gældende servitutter Bygningshøjde og etageantal Tilladelser fra andre myndigheder Tilgængelighed for handicappede Vand-, kloak-, anten-ne- og varmeforsyning... 9 Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse...15 Bilag (indsat bag i hæftet) Matrikelkort... Bilag A Lokalplankort... Bilag B Illustrationer: Facade mod nord... Bilag C Facade mod øst...bilag D Facade mod syd... Bilag E Facade mod vest... Bilag F Side 1

4 Høring fra den 1. maj 2012 til den 26. juni 2012 Lokalplanforslaget blev behandlet ved 1. behandlingen i Esbjerg Byråd den 16. april 2012 og var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 1. maj 2012 til den 26. juni Lokalplanen er vedtaget ved 2. behandlingen i Esbjerg Byråd den 3. september Lokalplanen er gældende fra annonceringen den 19. september Side 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje Side 3

6 Redegørelse 1. Lokalplanområdet Denne lokalplan omfatter ejendommen Sct. Nicolaj Gade 16 og del af naboejendommen Sct. Nicolaj Gade 18, plejehjemmet Riberhus samt del af det grønne område syd for Den gl. Biograf. Lokalplanområdet er beliggende tæt ved Ribe bycentrum i en sidegade til byens hovedstrøg Nederdammen. Lokalplanområdet udgør ca m 2 og den nye bygning ca m 2. Den gl. Biograf set fra Sct. Nicolaj Gade 2012 ved lokalplanens udarbejdelse. Sydvest for lokalplanområdet ligger et grønt parkområde, som Ribe å s forgrenede åsystem gennemløber for at fortsætte videre ind gennem byen og ud langs Skibsbroen til marsken. Langs lokalplanområdet grænse mod parkområdet er der gamle bevaringsværdige træer og beplantninger. Beplantningen vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive nærmere vurderet af ejeren Esbjerg Kommune, og der vil i samråd med berørte grundejere blive taget stilling til eventuelle udtyndinger. På pladsen mellem Den gl. Biograf og plejehjemmet Riberhus står et gammelt bøgetræ. Bøgetræet er bevaringsværdigt, men der stilles ikke krav om genplantning såfremt træet dør af ælde, sygdom eller ved stormfald. Ligeledes må træet fældes, såfremt det er til fare eller skade for mennesker, bygninger eller anlæg. Mod sydøst ligger plejehjemmet Riberhus, mod nordøst - på nordsiden af Sct. Nicolaj Gade ligger Ribes tidligere rådhus, og mod nordvest ligger en privat ejendom og Ribe Kunstmuseum. Ejendommen Sct. Nicolaj Gade 16 har i perioden fra 1954 til 2006 fungeret som biograf, derefter og op til i dag har bygningens sal været udnyttet til diskotek. 2. Baggrund Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejeren om at ombygge Den gl. Biograf til boligbebyggelse og sikre en fortsat bevaring af den eksisterende karakter i byområdet og sammenhæng til de grønne områder langs åen. Efter de foreliggende planer skal bygningen rumme 7 lejligheder. Side 4

7 Redegørelse 3. Lokalplanområdets disposition Der sker ingen forandringer i forhold til områdets disponering. Den gl. Biografs afgrænsninger ændres ikke, og der sker ligeledes ingen forandringer omkring plejehjemmets bygninger. Den gl. Biografs og plejehjemmets friarealer, sammen med en del af det grønne område ned mod åen, er i dag omfattet af en tinglyst deklaration om kørende og gående trafik ad en 5 m bred passage. Det er lokalplanens formål at anvise, hvorledes trafikken fremover fortsat kan fungere ud fra en fælles plan for området. 4. Forhold til Kommuneplanen Zoneforhold Anvendelse Bebyggelse Friarealer Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, hvoraf det fremgår at ejendommene ligger i hovedcenter med mulighed for at etablere butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, boliger, offentlige institutioner og lignende. Lokalplanens bestemmelser om at tillade ombygning af Sct. Nicolaj Gade 16 (Den gl. Biograf) er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rummelighed, som giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 75 for hver ejendom i området. Ejendommen Sct. Nicolaj Gade 16 (Den gl. Biograf) vil efter ombygning have en bebyggelsesprocent på ca. 130 mod ca. 77 i dag. Kommuneplanændring nr vil give en ramme på 150 %. Desuden tillader kommuneplanen kun bebyggelse i maksimal 2½ etage. Den fremtidige bebyggelse vil blive forhøjet fra 2½ til 3 etager, hvilket Kommuneplanændringen vil give mulighed for. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med Kommuneplan , og ændring nr til kommuneplanen er derfor offentliggjort samtidig med denne lokalplan. Lokalplanområdet ligger i byzone og skal fortsat være beliggende i byzone. I overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til boliger. Sct. Nicolaj Gade 16 (Den gl. Biograf) ønskes anvendt til etageboliger. Vedrørende plejehjemmet Riberhus vil der ikke ske nogen forandring af den nuværende anvendelse som plejehjem. På grund af stedets beliggenhed og begrænsede parkeringsmuligheder gives der i lokalplanen ikke mulighed for etablering af butikker, hoteller, restaurationer, som ellers ligger indenfor Kommuneplanens rammer. Ifølge lokalplanen kan der indrettes liberale erhverv i boligerne. Kommuneplanændringens maksimale bebyggelsesprocent på 150 og en højde på 3 etager udnyttes kun i en del af lokalplanområdet - på matr. nr. 518d, Ribe bygrunde. Der planlægges ikke for ny bebyggelse på plejehjemmet Riberhus matrikel eller i de grønne områder. Kommuneplanens og kommuneplanændringens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved at parkeringen til boliganvendelsen i Den gl. Biograf og parkering for Riberhus delvis er udlagt indenfor lokalplanområdet. Boligernes opholdsarealer udlægges som terrasser på terræn og som tagterrasser. Side 5

8 Redegørelse Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på nedenstående kortudsnit og dertil hørende beskrivelse. 5. Bindinger Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje. Bevaringsværdigt miljø Lokalplanområdet ligger i Ribes gamle bymiljø. Sct. Nicolaj Gade er en af byens gamle gader, der indgår i byens bevaringsværdige struktur. Store dele af gadens huse er gamle, men omkring biografen ligger også mange huse, der er opført i perioden Huse af stort format der rummer forskellige institutioner som kommunal borgerservice, plejehjem, brandstation og museum. Side 6

9 Redegørelse Ifølge Kommuneplanen ligger lokalplanområdet indenfor Bevaringsværdigt miljø. Sct. Nicolaj Gade er i Kommuneatlas Ribe udpeget som en af byens gader der er med til at bære byens særlige identitet. Bevaringsværdige bygninger Naturbeskyttelsesloven 3 km kystnærhedszone International beskyttelse I Kommuneatlas Ribe er Den gl. Biograf ikke registeret som bevaringsværdig. Bygningen har dog sin helt særlige karakter som biografbygning, lidt tilbagetrukket fra gademiljøet og i sin oprindelige røde farve. Omkring ejendommen ligger flere bevaringsværdige huse, f.eks. Ribe Kunstmuseum, der er et af byens dominerende bygningsværker. Lokalplanområdet er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens 17 om skovbeskyttelse. Efter 47, stk, nr. 4, i lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. okt om naturfredning gælder bestemmelsen ikke inden for områder, hvor der inden den 1. jan var påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse. Lokalplanområdet er ikke omfattet af 3 km kystnærhedszonen. Sydvest for lokalplanområdet er arealerne omkring Ribe Å udlagt som internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanen vurderes ikke at få negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000 område. 6. Forhold til gældende lokalplan Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner: Lokalplan vedtaget af Ribe Byråd, den 13. august Lokalplanen omfatter ejendommen plejehjemmet Riberhus, matr. nr. 518a, og parken ned til Ribe Å, matr. nr. 518e, Ribe by. Lokalplanen for Den gl. Biograf dækker ud over biografbygningen den del af den gældende lokalplan der omfatter friarealerne over til plejehjemmet og det tinglyste færdselsareal ned i parken. Som det fremgår af 14 vil lokalplan nr blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse for den del den nye plan dækker. 7. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Se bilag G. 8. Forhold til gældende servitutter Området kan være pålagt servitutter og byrder af forskellig karakter. Der henvises her til tingbogen. Ejerforhold Lokalplanområdet omfatter som nævnt ovenfor helt eller delvist 3 matrikler. På matriklerne er der tinglyst fælles vejadgang beliggende langs vestgavlen af plejehjemmet Riberhus og ned langs østsiden af Den gl. Biograf. Side 7

10 Redegørelse Kortet viser matriklernes fælles tinglyste færdselsareal (skraveret). Det tinglyste areal på det offentlige parkareal flisebelægges langs Den gl. Biograf. Anlæggelsen og vedligeholdelsen påhviler biografens beboere. 9. Bygningshøjde og etageantal 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Den gl. Biograf er bygget i 2½ etager og har en samlet højde på ca. 9,87 m. Tagetagen er opført som en disponibel mansard etage, som er delvist udnyttet (operatørrum mv). Bygningen ønskes fremover renoveret, så den fremstår med 3 etager med fladt tag og vil da få en højde på 10,07 m. Den øverste etage udformes som to penthouselejligheder med tilbagerykkede facader. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Alle jordflytninger fra lokalplanområdet skal derfor anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Jorden skal håndteres som lettere forurenet jord, og man har pligt til at udtage prøver og få prøverne analyseret for forurening, så jorden kan placeres eller bortskaffes korrekt. Kommunen skal altid underrettes, hvis man opdager, at jorden på en ejendom er forurenet. Ansvaret påhviler ikke blot ejeren, men også alle andre, der har del i jordarbejdet. Det vil sige, at også rådgivere, entreprenører, transportører og modtagere af jorden kan gøres ansvarlige. Side 8

11 Redegørelse Andet Det fremgår af afsnit 12 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. 11. Tilgængelighed for handicappede. Ved projektering af adgangs- og parkeringsarealer skal der jfr. Bygningsreglementet tages hensyn til bevægelseshæmmede. 12. Vand-, kloak-, antenne- og varmeforsyning Der henvises til de respektive sektorplaner vedr. det aktuelle lokalplanområde: Kloak Vand Elforsyning Antenneforsyning Varmeforsyning Er planlagt fremført som kommunal forsyning. Er planlagt fremført som kommunal forsyning. Er planlagt fremført fra SYD ENERGI i Esbjerg. Er planlagt fremført via Ribe Antenneforening. Er planlagt fremført med fjernvarme fra Ribe Kraftvarmeværk. Den gl. Biograf set fra åen efter ombygningen med penthouselejligheder øverst. Side 9

12

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at sikre området anvendt til boligformål. sikre ombygningen af Den gl. Biograf sker med respekt for husets og stedets oprindelige karakter. sikre ombygningen bl.a. indpasset i landskabet og den omgivende bebyggelse ved at bibeholde den oprindelige bygningskrop, bygningsfarve og afgrænsning omkring Den gl. Biograf. at give mulighed for at etablere penthouselejligheder på 2. sal. at sikre områdets grønne struktur og karakter. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort, Bilag A og omfatter matrikelnumrene 518d, del af 518a og 518e, Ribe Bygrunde, samt alle parceller der efter byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf. 2.2 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Området fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til boligformål og fælles friarealer. 4.2 I boligejendommens lejligheder kan der drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor-, arkitektvirksomhed, liberale erhverv og lign. under forudsætning af: At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. At virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres. Side 11

14 Bestemmelser At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende. At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen må ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. At virksomheden højest udgør 25 % af lejlighedens etageareal. At der højest er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m 2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur. Der kan ikke tillades anden type virksomhed. 4.3 Det kan ikke tillades at funktionerne i salen fortsætter samtidig med, at der indrettes boliger på 1. sal og i tagetagen Udstykning 5.1 Der må ske udstykning af ejerlejligheder. 5.2 Lokalplanområdet må herudover ikke udstykkes. 5.3 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er dog tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra Sct. Nicolaj Gade i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankortet, Bilag B. 6.2 Veje, stiarealer og parkeringspladser skal anlægges i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankortet, Bilag B Der skal tilvejebringes 1,5 parkeringsplads pr. bolig 6.4 Der skal anlægges i alt 10 stk. parkeringspladser, som vist på lokalplankortet Bilag B. 3 Der skal sikres 3 parkeringspladser forbeholdt plejehjemmet Riberhus afmærket som nr. 1, 2 og 3 i lokalplanområdet, som vist på Bilag B. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler. 7.2 Overordnede ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 1 Jfr. lokalplanens retsvirkninger kan eks. lovlig anvendelse fortsætte, dvs. biograf/diskotek i stueetagens sal samt liberale erhverv på 1. sal og i tagetagen. 2 Deklaration af 16. febr om færdselsret opretholdes. Den fælles tinglyste færdselsret for biler og gående er vist på kortet i Redegørelsen side 8. 3 Det nødvendige antal parkeringspladser, som ikke kan tilvejebringes på egen grund, skal erhverves i den kommunale parkeringsfond. Det samlede antal pladser afrundes med hele antal over summen, f.eks. 7 lejligheder udløser 11 parkeringspladser. Side 12

15 Bestemmelser 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 518d, Ribe Bygrunde må ikke overstige 130%. 8.2 Bygningshøjden på matr. nr. 518d, Ribe Bygrunde, må ved bebyggelse med fladt tag ikke overstige 3 etager og max 10,5 m (undtaget er dog skorstene og ventilationsanlæg) over eksisterende terræn. Den tredje etage skal udføres som penthouselejligheder, der skal trækkes min. 2,4 m tilbage fra bygningskanten. Bebyggelse med tegltag, som det eksisterende mansardtag, må ikke overstige 2½ etage og max 10,5 m. 8.3 Bebyggelsen Den gl. Biograf skal fastholdes placeret, som vist på Lokalplankortet, Bilag B. De ydre bygningsbegrænsninger må ikke forandres. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Taget må udføres med enten mansardtag i rød vingetegl som det eksisterende ved lokalplanens udarbejdelse eller med penthouselejligheder med fladt tag, som vist på facadetegningen på Bilag C - F. 9.2 Facader i stueetagen og 1. sal skal ud over vinduer og glaspartier udføres af mursten, der pudses eller vandskures. På 2. sal (penthouselejlighederne) tillades anvendt lette materialer, der skal fremstå pudsede eller vandskurede tilsvarende stueetagen og 1. sal. 9.3 Facaden skal fremstå med hvide søjler og dragere samt med felter i en rød jordfarve, godkendt af Esbjerg Kommune, i princippet som vist på illustrationerne Bilag C F. Til vinduer og døre kan tillades anvendt andre farver, godkendt af Esbjerg Kommune. 9.4 Vinduer og døre skal udføres af træ eller i en kombination af træ og alu-materiale, i funkis arkitektur der knytter sig til den oprindelige bygningsstil. Vinduer og døre skal fremstå i hvid. 9.5 Bebyggelsens ydre fremtræden skal bevares i samme skikkelse i hvilken den forefindes efter ombygning i. h. t. lokalplanen. Mindre ændringer skal bevare eller understrege bygningens oprindelige bygningsstil. Evt. ændringer skal ske i sammenhæng med bygningens helhed. 9.6 Der må kun gennemføres facade- eller farveændringer på bygningens murværk, søjler eller vinduer fælles for alle lejligheder og kun med Esbjerg Kommunes forudgående tilladelse. 10.Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Opholdsarealer: Ved ombygning til boligformål skal der sikres opholdsareal svarende til mindst 15 % af etagearealet til boligformål. Opholdsarealer skal anlægges med mulighed for sol og læ. Altaner og terrasser kan medregnes som opholdsarealer. Side 13

16 Bestemmelser 10.2 De grønne arealer skal fremstå som vist på lokalplankortet Bilag B. Vedligeholdelse og genplantning skal ske i overensstemmelse hermed Belægning på forplads og færdselsarealer mellem Sct. Nicolaj Gade og Den gl. Biograf skal anlægges med granitfliser, chaussésten eller brosten, evt. i kombination med betonfliser, efter et forslag godkendt af Esbjerg Kommune Belysning af friarealerne skal ske med sti- og parkarmatur, efter en samlet plan godkendt af Esbjerg Kommune Bøgetræet på pladsen mellem plejehjemmet Riberhus og Den gl. Biograf er bevaringsværdigt. Det skal bevares, men der stilles ikke krav om genplantning, når træet dør af ælde, sygdom eller stormfald. Træet må fældes, såfremt det er til fare eller skade for mennesker, bygninger eller anlæg Beplantningen mellem Sct. Nicolaj Gade nr. 14A og 16 skal bestå af opstammede træer og løvfældende buske Der kan i lokalplangrænsen mod sydøst langs det tinglyste færdselsareal plantes en bøgehæk i en højde på max 140 cm Henstilling af campingvogne, lystbåde og lign. samt oplagring, må ikke finde sted på ubebyggede arealer. 11.Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Nye lejligheder skal være tilsluttet kloak-, vand- og elnet, før de tages i brug Nybyggeri skal tilsluttes fjernevarme, hvis det ikke kan dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet Før nye lejligheder tages i brug skal det i afsnit 6 nævnte vej- og stiareal, parkering samt overkørsel være etableret i godkendt omfang Før nye lejligheder tages i brug, skal de i afsnit 10 nævnte opholdsarealer og grønne hegn være etableret i et omfang, der er godkendt af Esbjerg Kommune. 12.Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 12.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune Bestemmelser i lokalplanen træder først i kraft, når der foreligger fornødne kommuneplanbestemmelser herfor Indenfor lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelse søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jf. nedenfor Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre 4 Beplantningen mellem Sct. Nicolaj Gade 14A og 16 er ikke i sig selv bevaringsværdig, men det er den grønne karakter langs skellet. Side 14

17 Bestemmelser jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer I kloak-sektorplanen er der begrænsninger af befæstelsesgraden af hensyn til bortskaffelse af overfladevand. Esbjerg Kommune skal godkende befæstningsomfanget og anlæg for håndtering af overfladevand. 13.Aflysninger i Tingbogen 13.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDK aflyses lokalplan nr indenfor lokalplanens område. 14.Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 15.Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr udarbejdet efter Lov om planlægning er vedtaget af Esbjerg Byråd den 3. september Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 15

18

19

20

21

22

23 Illustration Bilag C. Facade mod nord

24

25 Illustration Bilag D. Facade mod øst

26

27 Illustration Bilag E. Facade mod syd

28

29 Illustration Bilag F. Facade mod vest

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Forslag til lokalplan nr Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Forslag til lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf Forslag af 6. marts 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Lokalplan 01-110-0001 Kvaglund Erhvervsområde Område til erhvervs- og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg Marts 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej

Lokalplan nr. 40-060-0001. Lustrup Boliger ved Blokvej Lokalplan nr. 40-060-0001 Lustrup Boliger ved Blokvej Oktober 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld

Lokalplan nr Fodboldbaner i Fovrfeld Lokalplan nr. 501 Fodboldbaner i Fovrfeld Marts 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen.

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Maj 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 Lokalplan 01-020-0004 Strandby Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 August 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting

Lokalplan nr En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting Lokalplan nr. 6 En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting August 006 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Tandklinik ved Hjerting Strandvej

Tandklinik ved Hjerting Strandvej Lokalplan 05-010-0010. Hjerting By Tandklinik ved Hjerting Strandvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan Hjerting By. Erhverv ved Bytoften

Lokalplan Hjerting By. Erhverv ved Bytoften Lokalplan 05-010-0009 Hjerting By Erhverv ved Bytoften Juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

RIBELUND. Pleje- og Dagcenter, Ribelund LOKALPLAN NR

RIBELUND. Pleje- og Dagcenter, Ribelund LOKALPLAN NR RIBELUND Pleje- og Dagcenter, Ribelund LOKALPLAN NR. 02.13 INDHOLD: Indledning... 2 Fremlæggelse og vedtagelse... 2 REDEGØRELSE: 1. Lokalplanens indhold... 3 2. Forholdet til den øvrige planlægning for

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej

Tæt lav byggeri ved Gabelsvej Lokalplan 21-040-0003. Bramming Østby Tæt lav byggeri ved Gabelsvej April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming

Tillæg nr. 1 til Lp Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming Lokalplan 21-050-0002 Bramming Landområde Tillæg nr. 1 til Lp 07.00.07 Område til Golfbane ved Porsholt, Bramming Marts 2017 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Lokalplan nr. 01-060-0001 Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Maj 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Forslag til lokalplan 01-010-0009 Esbjerg, Indre By Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Januar 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr

Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr Ophævelse af en del af lokalplan 116 Bramming, Lokalplan nr. 21-040-0004. December 2015 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Tryk: Esbjerg Kommune Ophævelse af en del af lokalplan nr. 116 Indhold 1. Området

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere