Lokalplan nr Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf"

Transkript

1 Lokalplan nr Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse i PlansystemDK. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Byplaner.dk og Arkitektladen A/S Fotos/Illustrationer: Byplaner.dk og Arkitektladen A/S Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Høring fra den 1. maj 2012 til den 26. juni Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Miljøvurdering Forhold til gældende servitutter Bygningshøjde og etageantal Tilladelser fra andre myndigheder Tilgængelighed for handicappede Vand-, kloak-, anten-ne- og varmeforsyning... 9 Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Vedtagelse...15 Bilag (indsat bag i hæftet) Matrikelkort... Bilag A Lokalplankort... Bilag B Illustrationer: Facade mod nord... Bilag C Facade mod øst...bilag D Facade mod syd... Bilag E Facade mod vest... Bilag F Side 1

4 Høring fra den 1. maj 2012 til den 26. juni 2012 Lokalplanforslaget blev behandlet ved 1. behandlingen i Esbjerg Byråd den 16. april 2012 og var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 1. maj 2012 til den 26. juni Lokalplanen er vedtaget ved 2. behandlingen i Esbjerg Byråd den 3. september Lokalplanen er gældende fra annonceringen den 19. september Side 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje Side 3

6 Redegørelse 1. Lokalplanområdet Denne lokalplan omfatter ejendommen Sct. Nicolaj Gade 16 og del af naboejendommen Sct. Nicolaj Gade 18, plejehjemmet Riberhus samt del af det grønne område syd for Den gl. Biograf. Lokalplanområdet er beliggende tæt ved Ribe bycentrum i en sidegade til byens hovedstrøg Nederdammen. Lokalplanområdet udgør ca m 2 og den nye bygning ca m 2. Den gl. Biograf set fra Sct. Nicolaj Gade 2012 ved lokalplanens udarbejdelse. Sydvest for lokalplanområdet ligger et grønt parkområde, som Ribe å s forgrenede åsystem gennemløber for at fortsætte videre ind gennem byen og ud langs Skibsbroen til marsken. Langs lokalplanområdet grænse mod parkområdet er der gamle bevaringsværdige træer og beplantninger. Beplantningen vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive nærmere vurderet af ejeren Esbjerg Kommune, og der vil i samråd med berørte grundejere blive taget stilling til eventuelle udtyndinger. På pladsen mellem Den gl. Biograf og plejehjemmet Riberhus står et gammelt bøgetræ. Bøgetræet er bevaringsværdigt, men der stilles ikke krav om genplantning såfremt træet dør af ælde, sygdom eller ved stormfald. Ligeledes må træet fældes, såfremt det er til fare eller skade for mennesker, bygninger eller anlæg. Mod sydøst ligger plejehjemmet Riberhus, mod nordøst - på nordsiden af Sct. Nicolaj Gade ligger Ribes tidligere rådhus, og mod nordvest ligger en privat ejendom og Ribe Kunstmuseum. Ejendommen Sct. Nicolaj Gade 16 har i perioden fra 1954 til 2006 fungeret som biograf, derefter og op til i dag har bygningens sal været udnyttet til diskotek. 2. Baggrund Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejeren om at ombygge Den gl. Biograf til boligbebyggelse og sikre en fortsat bevaring af den eksisterende karakter i byområdet og sammenhæng til de grønne områder langs åen. Efter de foreliggende planer skal bygningen rumme 7 lejligheder. Side 4

7 Redegørelse 3. Lokalplanområdets disposition Der sker ingen forandringer i forhold til områdets disponering. Den gl. Biografs afgrænsninger ændres ikke, og der sker ligeledes ingen forandringer omkring plejehjemmets bygninger. Den gl. Biografs og plejehjemmets friarealer, sammen med en del af det grønne område ned mod åen, er i dag omfattet af en tinglyst deklaration om kørende og gående trafik ad en 5 m bred passage. Det er lokalplanens formål at anvise, hvorledes trafikken fremover fortsat kan fungere ud fra en fælles plan for området. 4. Forhold til Kommuneplanen Zoneforhold Anvendelse Bebyggelse Friarealer Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, hvoraf det fremgår at ejendommene ligger i hovedcenter med mulighed for at etablere butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, boliger, offentlige institutioner og lignende. Lokalplanens bestemmelser om at tillade ombygning af Sct. Nicolaj Gade 16 (Den gl. Biograf) er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rummelighed, som giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 75 for hver ejendom i området. Ejendommen Sct. Nicolaj Gade 16 (Den gl. Biograf) vil efter ombygning have en bebyggelsesprocent på ca. 130 mod ca. 77 i dag. Kommuneplanændring nr vil give en ramme på 150 %. Desuden tillader kommuneplanen kun bebyggelse i maksimal 2½ etage. Den fremtidige bebyggelse vil blive forhøjet fra 2½ til 3 etager, hvilket Kommuneplanændringen vil give mulighed for. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med Kommuneplan , og ændring nr til kommuneplanen er derfor offentliggjort samtidig med denne lokalplan. Lokalplanområdet ligger i byzone og skal fortsat være beliggende i byzone. I overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen til boliger. Sct. Nicolaj Gade 16 (Den gl. Biograf) ønskes anvendt til etageboliger. Vedrørende plejehjemmet Riberhus vil der ikke ske nogen forandring af den nuværende anvendelse som plejehjem. På grund af stedets beliggenhed og begrænsede parkeringsmuligheder gives der i lokalplanen ikke mulighed for etablering af butikker, hoteller, restaurationer, som ellers ligger indenfor Kommuneplanens rammer. Ifølge lokalplanen kan der indrettes liberale erhverv i boligerne. Kommuneplanændringens maksimale bebyggelsesprocent på 150 og en højde på 3 etager udnyttes kun i en del af lokalplanområdet - på matr. nr. 518d, Ribe bygrunde. Der planlægges ikke for ny bebyggelse på plejehjemmet Riberhus matrikel eller i de grønne områder. Kommuneplanens og kommuneplanændringens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved at parkeringen til boliganvendelsen i Den gl. Biograf og parkering for Riberhus delvis er udlagt indenfor lokalplanområdet. Boligernes opholdsarealer udlægges som terrasser på terræn og som tagterrasser. Side 5

8 Redegørelse Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på nedenstående kortudsnit og dertil hørende beskrivelse. 5. Bindinger Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje. Bevaringsværdigt miljø Lokalplanområdet ligger i Ribes gamle bymiljø. Sct. Nicolaj Gade er en af byens gamle gader, der indgår i byens bevaringsværdige struktur. Store dele af gadens huse er gamle, men omkring biografen ligger også mange huse, der er opført i perioden Huse af stort format der rummer forskellige institutioner som kommunal borgerservice, plejehjem, brandstation og museum. Side 6

9 Redegørelse Ifølge Kommuneplanen ligger lokalplanområdet indenfor Bevaringsværdigt miljø. Sct. Nicolaj Gade er i Kommuneatlas Ribe udpeget som en af byens gader der er med til at bære byens særlige identitet. Bevaringsværdige bygninger Naturbeskyttelsesloven 3 km kystnærhedszone International beskyttelse I Kommuneatlas Ribe er Den gl. Biograf ikke registeret som bevaringsværdig. Bygningen har dog sin helt særlige karakter som biografbygning, lidt tilbagetrukket fra gademiljøet og i sin oprindelige røde farve. Omkring ejendommen ligger flere bevaringsværdige huse, f.eks. Ribe Kunstmuseum, der er et af byens dominerende bygningsværker. Lokalplanområdet er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens 17 om skovbeskyttelse. Efter 47, stk, nr. 4, i lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. okt om naturfredning gælder bestemmelsen ikke inden for områder, hvor der inden den 1. jan var påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse. Lokalplanområdet er ikke omfattet af 3 km kystnærhedszonen. Sydvest for lokalplanområdet er arealerne omkring Ribe Å udlagt som internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanen vurderes ikke at få negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000 område. 6. Forhold til gældende lokalplan Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner: Lokalplan vedtaget af Ribe Byråd, den 13. august Lokalplanen omfatter ejendommen plejehjemmet Riberhus, matr. nr. 518a, og parken ned til Ribe Å, matr. nr. 518e, Ribe by. Lokalplanen for Den gl. Biograf dækker ud over biografbygningen den del af den gældende lokalplan der omfatter friarealerne over til plejehjemmet og det tinglyste færdselsareal ned i parken. Som det fremgår af 14 vil lokalplan nr blive aflyst ved denne lokalplans endelige vedtagelse for den del den nye plan dækker. 7. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. Se bilag G. 8. Forhold til gældende servitutter Området kan være pålagt servitutter og byrder af forskellig karakter. Der henvises her til tingbogen. Ejerforhold Lokalplanområdet omfatter som nævnt ovenfor helt eller delvist 3 matrikler. På matriklerne er der tinglyst fælles vejadgang beliggende langs vestgavlen af plejehjemmet Riberhus og ned langs østsiden af Den gl. Biograf. Side 7

10 Redegørelse Kortet viser matriklernes fælles tinglyste færdselsareal (skraveret). Det tinglyste areal på det offentlige parkareal flisebelægges langs Den gl. Biograf. Anlæggelsen og vedligeholdelsen påhviler biografens beboere. 9. Bygningshøjde og etageantal 10. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Jordforureningsloven Den gl. Biograf er bygget i 2½ etager og har en samlet højde på ca. 9,87 m. Tagetagen er opført som en disponibel mansard etage, som er delvist udnyttet (operatørrum mv). Bygningen ønskes fremover renoveret, så den fremstår med 3 etager med fladt tag og vil da få en højde på 10,07 m. Den øverste etage udformes som to penthouselejligheder med tilbagerykkede facader. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet (områdeklassificering). Alle jordflytninger fra lokalplanområdet skal derfor anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Jorden skal håndteres som lettere forurenet jord, og man har pligt til at udtage prøver og få prøverne analyseret for forurening, så jorden kan placeres eller bortskaffes korrekt. Kommunen skal altid underrettes, hvis man opdager, at jorden på en ejendom er forurenet. Ansvaret påhviler ikke blot ejeren, men også alle andre, der har del i jordarbejdet. Det vil sige, at også rådgivere, entreprenører, transportører og modtagere af jorden kan gøres ansvarlige. Side 8

11 Redegørelse Andet Det fremgår af afsnit 12 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. 11. Tilgængelighed for handicappede. Ved projektering af adgangs- og parkeringsarealer skal der jfr. Bygningsreglementet tages hensyn til bevægelseshæmmede. 12. Vand-, kloak-, antenne- og varmeforsyning Der henvises til de respektive sektorplaner vedr. det aktuelle lokalplanområde: Kloak Vand Elforsyning Antenneforsyning Varmeforsyning Er planlagt fremført som kommunal forsyning. Er planlagt fremført som kommunal forsyning. Er planlagt fremført fra SYD ENERGI i Esbjerg. Er planlagt fremført via Ribe Antenneforening. Er planlagt fremført med fjernvarme fra Ribe Kraftvarmeværk. Den gl. Biograf set fra åen efter ombygningen med penthouselejligheder øverst. Side 9

12

13 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at sikre området anvendt til boligformål. sikre ombygningen af Den gl. Biograf sker med respekt for husets og stedets oprindelige karakter. sikre ombygningen bl.a. indpasset i landskabet og den omgivende bebyggelse ved at bibeholde den oprindelige bygningskrop, bygningsfarve og afgrænsning omkring Den gl. Biograf. at give mulighed for at etablere penthouselejligheder på 2. sal. at sikre områdets grønne struktur og karakter. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort, Bilag A og omfatter matrikelnumrene 518d, del af 518a og 518e, Ribe Bygrunde, samt alle parceller der efter byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf. 2.2 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Området fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området udlægges til boligformål og fælles friarealer. 4.2 I boligejendommens lejligheder kan der drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor-, arkitektvirksomhed, liberale erhverv og lign. under forudsætning af: At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. At virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres. Side 11

14 Bestemmelser At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende. At virksomheden ikke medfører behov for yderligere parkering. Parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen må ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende. At virksomheden højest udgør 25 % af lejlighedens etageareal. At der højest er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m 2. Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur. Der kan ikke tillades anden type virksomhed. 4.3 Det kan ikke tillades at funktionerne i salen fortsætter samtidig med, at der indrettes boliger på 1. sal og i tagetagen Udstykning 5.1 Der må ske udstykning af ejerlejligheder. 5.2 Lokalplanområdet må herudover ikke udstykkes. 5.3 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er dog tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Området skal vejbetjenes fra Sct. Nicolaj Gade i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankortet, Bilag B. 6.2 Veje, stiarealer og parkeringspladser skal anlægges i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankortet, Bilag B Der skal tilvejebringes 1,5 parkeringsplads pr. bolig 6.4 Der skal anlægges i alt 10 stk. parkeringspladser, som vist på lokalplankortet Bilag B. 3 Der skal sikres 3 parkeringspladser forbeholdt plejehjemmet Riberhus afmærket som nr. 1, 2 og 3 i lokalplanområdet, som vist på Bilag B. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler. 7.2 Overordnede ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 1 Jfr. lokalplanens retsvirkninger kan eks. lovlig anvendelse fortsætte, dvs. biograf/diskotek i stueetagens sal samt liberale erhverv på 1. sal og i tagetagen. 2 Deklaration af 16. febr om færdselsret opretholdes. Den fælles tinglyste færdselsret for biler og gående er vist på kortet i Redegørelsen side 8. 3 Det nødvendige antal parkeringspladser, som ikke kan tilvejebringes på egen grund, skal erhverves i den kommunale parkeringsfond. Det samlede antal pladser afrundes med hele antal over summen, f.eks. 7 lejligheder udløser 11 parkeringspladser. Side 12

15 Bestemmelser 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 518d, Ribe Bygrunde må ikke overstige 130%. 8.2 Bygningshøjden på matr. nr. 518d, Ribe Bygrunde, må ved bebyggelse med fladt tag ikke overstige 3 etager og max 10,5 m (undtaget er dog skorstene og ventilationsanlæg) over eksisterende terræn. Den tredje etage skal udføres som penthouselejligheder, der skal trækkes min. 2,4 m tilbage fra bygningskanten. Bebyggelse med tegltag, som det eksisterende mansardtag, må ikke overstige 2½ etage og max 10,5 m. 8.3 Bebyggelsen Den gl. Biograf skal fastholdes placeret, som vist på Lokalplankortet, Bilag B. De ydre bygningsbegrænsninger må ikke forandres. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Taget må udføres med enten mansardtag i rød vingetegl som det eksisterende ved lokalplanens udarbejdelse eller med penthouselejligheder med fladt tag, som vist på facadetegningen på Bilag C - F. 9.2 Facader i stueetagen og 1. sal skal ud over vinduer og glaspartier udføres af mursten, der pudses eller vandskures. På 2. sal (penthouselejlighederne) tillades anvendt lette materialer, der skal fremstå pudsede eller vandskurede tilsvarende stueetagen og 1. sal. 9.3 Facaden skal fremstå med hvide søjler og dragere samt med felter i en rød jordfarve, godkendt af Esbjerg Kommune, i princippet som vist på illustrationerne Bilag C F. Til vinduer og døre kan tillades anvendt andre farver, godkendt af Esbjerg Kommune. 9.4 Vinduer og døre skal udføres af træ eller i en kombination af træ og alu-materiale, i funkis arkitektur der knytter sig til den oprindelige bygningsstil. Vinduer og døre skal fremstå i hvid. 9.5 Bebyggelsens ydre fremtræden skal bevares i samme skikkelse i hvilken den forefindes efter ombygning i. h. t. lokalplanen. Mindre ændringer skal bevare eller understrege bygningens oprindelige bygningsstil. Evt. ændringer skal ske i sammenhæng med bygningens helhed. 9.6 Der må kun gennemføres facade- eller farveændringer på bygningens murværk, søjler eller vinduer fælles for alle lejligheder og kun med Esbjerg Kommunes forudgående tilladelse. 10.Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Opholdsarealer: Ved ombygning til boligformål skal der sikres opholdsareal svarende til mindst 15 % af etagearealet til boligformål. Opholdsarealer skal anlægges med mulighed for sol og læ. Altaner og terrasser kan medregnes som opholdsarealer. Side 13

16 Bestemmelser 10.2 De grønne arealer skal fremstå som vist på lokalplankortet Bilag B. Vedligeholdelse og genplantning skal ske i overensstemmelse hermed Belægning på forplads og færdselsarealer mellem Sct. Nicolaj Gade og Den gl. Biograf skal anlægges med granitfliser, chaussésten eller brosten, evt. i kombination med betonfliser, efter et forslag godkendt af Esbjerg Kommune Belysning af friarealerne skal ske med sti- og parkarmatur, efter en samlet plan godkendt af Esbjerg Kommune Bøgetræet på pladsen mellem plejehjemmet Riberhus og Den gl. Biograf er bevaringsværdigt. Det skal bevares, men der stilles ikke krav om genplantning, når træet dør af ælde, sygdom eller stormfald. Træet må fældes, såfremt det er til fare eller skade for mennesker, bygninger eller anlæg Beplantningen mellem Sct. Nicolaj Gade nr. 14A og 16 skal bestå af opstammede træer og løvfældende buske Der kan i lokalplangrænsen mod sydøst langs det tinglyste færdselsareal plantes en bøgehæk i en højde på max 140 cm Henstilling af campingvogne, lystbåde og lign. samt oplagring, må ikke finde sted på ubebyggede arealer. 11.Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Nye lejligheder skal være tilsluttet kloak-, vand- og elnet, før de tages i brug Nybyggeri skal tilsluttes fjernevarme, hvis det ikke kan dokumenteres, at nybyggeri opfylder klassifikationskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet Før nye lejligheder tages i brug skal det i afsnit 6 nævnte vej- og stiareal, parkering samt overkørsel være etableret i godkendt omfang Før nye lejligheder tages i brug, skal de i afsnit 10 nævnte opholdsarealer og grønne hegn være etableret i et omfang, der er godkendt af Esbjerg Kommune. 12.Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 12.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune Bestemmelser i lokalplanen træder først i kraft, når der foreligger fornødne kommuneplanbestemmelser herfor Indenfor lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelse søges særskilt tilladelse fra andre myndigheder jf. nedenfor Museumsloven: Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre 4 Beplantningen mellem Sct. Nicolaj Gade 14A og 16 er ikke i sig selv bevaringsværdig, men det er den grønne karakter langs skellet. Side 14

17 Bestemmelser jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer I kloak-sektorplanen er der begrænsninger af befæstelsesgraden af hensyn til bortskaffelse af overfladevand. Esbjerg Kommune skal godkende befæstningsomfanget og anlæg for håndtering af overfladevand. 13.Aflysninger i Tingbogen 13.1 Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDK aflyses lokalplan nr indenfor lokalplanens område. 14.Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Esbjerg Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 15.Vedtagelse Ovenstående Lokalplan nr udarbejdet efter Lov om planlægning er vedtaget af Esbjerg Byråd den 3. september Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side 15

18

19

20

21

22

23 Illustration Bilag C. Facade mod nord

24

25 Illustration Bilag D. Facade mod øst

26

27 Illustration Bilag E. Facade mod syd

28

29 Illustration Bilag F. Facade mod vest

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere