Grundejerforeningen Kelsted Bestyrelsens beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Kelsted Bestyrelsens beretning 2014"

Transkript

1 Grundejerforeningen Kelsted Bestyrelsens beretning 2014 Økonomi (Stig Hansen) Grundejerforeningen Kelsted afsluttede 2014 med et overskud på driften på kr kr. Heraf er de kr. årets indbetaling til vores reservefond. Det resterende beløb overføres ligeledes til reservefonden, som en reservekapital hvis vi i fremtiden oplever et år med underskud på driften f.eks. grundet ekstraordinær vintervedligeholdelse eller andre uforudsete udgifter. Bestyrelsen ønsker at fortsætte opsparingen i reservefonden til fremtidige renoverings og anlægsarbejder, og foreslår derfor, at vi uændret opkræver 400 kr. pr. husstand pr. år som en del af kontingentet. I 2014 har alle medlemmer med tilslutning til antenneforeningen betalt kr for meget, og medlemmer uden tv signal kr. 300,- for meget til antenneforeningen. Beløbet vil blive modregnet i kontingentet i 2015, når vi får beløbet refunderet fra antenneforeningen. Områdeudvalg (Stig Hansen, Martin Haugaard & Thomas Jellesen) To arbejdsdage blev afholdt i 2014, hvor de fremmødte hyggede sig, og ordnede det de kunne nå på fællesarealerne, til glæde for os alle. I foråret 2014 fik vi udskiftet 2 stk. træer langs stamvejen, som var ødelagt af stormen i efteråret Samtidig fik vi også plantet en del cotoneaster i bedene ved parkeringspladserne, men den tørre sommer var meget hård ved de nye planter og mange overlevede ikke, i efteråret er der efterplantet og vi håber så på bedre betingelser for planterne i år, de nye træer blev forsynet med vandingsposer, som flittigt blev fyldt med vand af de nærliggende beboere, så de ser ud til at overleve. 2 Store sten ved nederste parkeringsplads er blevet rykket længere ond på græsarealet, så risikoen for at påkøre dem er mindre. 2 grantræer i området oven for fiskehusene truede med at vælte i stormen, området er blevet ryddet for træer og buske og reetableret med såning græs. 1 vejbrønd på stamvejen ved 2. stikvej var stoppet og er blevet renset, det kostede kr ,- vi har herefter fået tilbud på rensning af resterende ca. 40 brønde som kan gøres for 7 til 8.000, og vi vil igangsætte arbejdet her i foråret. Fritidsudvalget (Martin Haugaard, Thomas Jellesen) På den øverste legeplads blev en rebstige udskiftet, da den gamle var knækket. Pladen ved basketballpladsen på Kilen blev opmalet, så vi sparede en udskiftning.

2 I 2007 blev legepladserne gennemgået og en rapport udarbejdet. De ting der skulle udbedres blev udbedret efterfølgende. I 2015 har vi igen haft en gennemgang af legepladserne for at sikre, at de lever op til myndighedernes krav. På baggrunden af rapporten vil vi i foråret 2015 sørge for, at de udbedringer der igen skal foretages, vil blive klaret.. Vi havde igen i 2014 besøg af fastelavnsoptoget med heste og flotte temavogne. Årets tema var Neej det for børn og Ørkenens bøsser. Alle deltagerne og de fremmødte blev budt velkommen med kage, varm kaffe og sodavand til børnene. Efterfølgende blev der afholdt tøndeslagning for alle interesserede børn, hvor der blev udråbt en kattekonge og kattedronning. Borgerlauget (Jacob Sterling & Finn Lustrup) Samarbejdet i Borgerlauget Medlemmer og møder: Alle boligforeninger i Veksø er fortsat medlem af Borgerlauget, så vi kan fortsat bryste os af at repræsentere hele Veksø. Der har siden sidste repræsentantskabsmøder været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder og fremmødet har generelt været tilfredsstillende. Arbejdsprogram og fokusområder: I løbet af 2014 har Borgerlauget udarbejdet en udviklingsplan for Borgerlauget, hvilket er blevet til Arbejdsplan og fokusområder , som dels er en opdatering af arbejdsprogrammet for , og dels rummer en række nye fokusområder or Borgerlauget i de kommende år. De overordnede pejlemærker for er: lfungerende De konkrete fokusområder er inddelt i fem overordnede afsnit: afik og p-pladser Arbejdsgrupper: Borgerlauget har i løbet af året haft følgende fem undergrupper: Veksøs vedligeholdelse; Petanque-banen; Naturpleje i Brøns Mose; Veksøs Juletræ; og Veksøs Flaglaug. Derudover er Borgerlauget fortsat repræsenteret i Egedal Landsbyråd. I forlængelse af arbejdet med ny arbejdsplan for Borgerlauget, er det desuden blevet besluttet at genetablere en trafikgruppe, som skal se på behovet for trafikale ændringer i Veksø.

3 Borgerlaugets rolle i Veksø Det er et mål for Borgerlauget at være en samlende kraft i Veksø, som hjælper med til at sikre, at der er liv og aktivitet i byen. Åbenhed og kommunikation: Der er gennemført en række initiativer for at øge åbenheden og kommunikationen i forhold til resten af Veksø: Borgerlauget er fortsat på Facebook, og der er nu mere end 200 Veksø-borgere, som løbende følger med i Borgerlaugets arbejde ad den vej. Siden er blevet brugt til at reklamere for Byens Juletræ samt andre relevante arrangementer i Veksø i løbet af året. Borgerlaugets hjemmeside er blevet løbende opdateret og rummer fortsat bestyrelsesreferater og dagsordener for kommende møder. Veksø-Listen: I 2013 oprettede Borgerlauget en mail-liste for formænd og ledere af foreningerne og institutionerne i Veksø, hvilket i 2014 har forbedret koordineringen af foreningernes arbejde. I marts 2014 indkaldte Borgerlauget til et møde på Veksø Kro for alle foreninger og institutioner i Veksø, hvilket var en stor succes med gode diskussioner og deltagelse af 11 foreninger og institutioner. Byens juletræ: Første søndag i advent 2014 afholdt Borgerlauget den traditionsrige juletræstænding med julemænd, hestevogn, oldermandstale og julecafé. Det var et særdeles vellykket arrangement med mange fremmødte og rigtig god stemning. Jule-cafeen blev suppleret af et spændende julemarked med salg af julepynt og andet kunsthåndværk. Børnenes Juletræsfest: I forbindelse med, at Veksø Skoles Venner og Frivillige Hænder i Veksø genoptog traditionen med at afholde Børnenes Juletræsfest bidrog Borgerlauget økonomisk med 500 kr. Nytårskur: Borgerlauget og de øvrige foreninger i Veksø var inviteret til nytårskur på Veksø Skole i januar 2015, hvor Oldermanden holdt tale. Kvindeegens Datter: Efter at Kvindeegen blev særdeles kraftigt beskåret i 2012, besluttede Borgerlauget i 2014 at plante et nyt egetræ Kvindeegens Datter i forbindelse med 100-året for kvindernes stemmeret i Egedal Kommune har taget godt imod initiativet og indvilget i at hjælpe med at finde et egnet træ og få det plantet et godt sted i Veksø. Brøns Mose: Arbejdet med at sikre en generelt god naturpleje i området er fortsat i Der er blevet opsat en ny informationstavle, samt været fokus på bekæmpelse af andre invasive arter. Borgerlaugets rolle i Egedal Kommune Borgerlauget er Veksøs stemme og ansigt udadtil i forhold til kommunen, og det er vores mål at være en positiv medspiller i forhold til kommunen i alle væsentlige sager, som vedrører Veksø. Der har ikke været lige så mange høringer og sager i forhold til Egedal Kommune i 2014 sammenlignet med året før. Borgerlauget har skrevet et brev til kommunen vedrørende økologisk drift af markerne syd for Veksø. Dertil har der været kontakt til kommunen i forbindelse med planlægningen af plantningen af Kvindeegens datter, ligesom der var dialog med Borgmester Willy Eliasen i forbindelse med Dronning Margrethes besøg i Egedal Kommune.

4 Informationsudvalg (Finn Lustrup) Foreningens hjemmeside er fortsat nøglen til en lang række nyttige informationer for foreningens medlemmer og andre interesserede. Hjemmesiden opdateres løbende med aktuel information fra bestyrelsen og nyheder fra Veksø generelt. På hjemmesiden findes et billedarkiv med førog nu billeder samt luftfotos fra Kelsted og omegn. Se mere på Information fra foreningen til beboerne sker fremover kun via mail og i noget omfang også på foreningens hjemmeside. Der mangler stadig nogle enkelte at tilmelde sig med deres mail. De vil kunne gå glip af vigtige informationer, hvis de ikke tilmelder sig på Det er også vigtigt at meddele, hvis der skiftes mailadresse, for at sikre sig fortsat elektronisk post. Lastbil på afveje (Frank Fabricius) Bestyrelsen besluttede i 2013 efter moden overvejelse at hyre advokatfirmaet Edvard Nielsen & Partnere, advokater I/S til at føre sagen til ende over for forsikringsselskabet Van Ameyde, der kun vil acceptere en partiel reparation. Van Ameyde har fået udarbejdet en rapport hvoraf det fremgår at en partiel reparation er vurderet at ville koste mellem ca. kr ,- og kr ,-. Bestyrelsen for Gunderjerforeningen Kelsted har indhentet tilbud på en totalreparation til kr ,- og en partiel reparation til kr ,-, samt et tilbud på genopretning af rabatter til kr ,-. For at få afsluttet sagen bad bestyrelsen Edvard Nielsen & Partnere, advokater I/S om at indgå et forlig med Van Ameyde på ikke under kr ,- mod at få pengene udbetalt kontant (tidsfrist 17. marts 2014). Van Ameyde ønskede ikke at indgå et forlig på kr ,- og bad om et nyt specificeret tilbud på reparation. Bestyrelsen indhentede nye tilbud efter fælles besigtigelse med advokat og vejentreprenør. Tilbuddene beløber sig til henholdsvis kr ,- for fuldstændig udskiftning af vejkasse og bærelag på hele stien til kr ,- for en partiel udbedring af de synligt skadede dele af stien samt udlægning af nyt slidlag. Bestyrelsen tilbød Van Ameyde at afslutte sagen mod betaling af kr ,50 til dækning af en partiel reparation, genopretning af rabatter samt advokatsalær plus moms. Van Ameyde afslog tilbuddet den 5. november 2014 og det blev dermed klart for Bestyrelsen, at modparten ikke er interesseret i at finde en løsning på problemet, men blot trækker sagen i langdrag og Bestyrelsen har derfor indbragt sagen for retten (begæring om isoleret bevisoptagelse). Antenneudvalg (Frank Fabricius & Johnny Wagner) For at imødekomme mange medlemmers ønske om en billigere grundpakke og større individuel valgfrihed, udarbejdede Antenneforeningens repræsentantskab sammen med YouSee et forslag til en ny Veksø tv-pakke med meget stor valgfrihed for tilvalg af ekstraprogrammer.

5 Veksø Antenneforening afholdt et orienteringsmøde efterfulgt af en afstemning. Der var flertal for den nye løsning og alle medlemmerne i Veksø Antenneforening modtager i dag den nye Veksø tvpakke indeholder 25 programmer, hvilket koster kr. 125,- pr. måned inklusive antenneforeningens driftsudgifter. I Efteråret 2014 trak den gamle bestyrelse sig som havde været med fra Antenneforeningens start, og en ny bestyrelse blev valgt. Det skabte en del problemer for den nye bestyrelse at få fuldt overblik over økonomien, adgang til at hæve penge fra bank konti osv. samtidig med, at den nye grundpakke blev introduceret. Det betød, at vi måtte vise tålmodighed med hensyn til, at få tilbagebetalt differencen mellem den gamle pakke og den nye og billigere pakke for de sidste måneder af 2014, hvilket belyses under punktet Økonomi. Mere info på: På bestyrelsens vegne, Finn Lustrup Kelsted 209

6

7

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere