Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012

2 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN Forord Center for Projekttilskud udgiver en ny udgave af vejledningen om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer. Baggrunden er det opdaterede retsgrundlag (se afsnit 14) og den ændrede administrative praksis, hvorefter alle driftsprogrammer skal være i overensstemmelse med version 2 af den nationale strategi for frugt- og grøntsagssektoren, december Derudover er en række krav til producentorganisationers planlægning, kontrol og administration af drifts - programmerne og driftsfondene blevet skærpet.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Om vejledningen gældende i National strategi for bæredygtige driftsprogrammer Producentorganisationer Definition af producentorganisation Andre relevante definitioner Fællesskabsstøtte Driftsfondens finansiering Driftsfondens anvendelse Støttens omfang Referenceperiode Værdien af den afsatte produktion Driftsprogrammers indhold Overordnede krav til driftsprogrammers indhold Obligatoriske miljøforanstaltninger Støtteberettigede foranstaltninger/aktioner Krav til beskrivelse af driftsprogrammers indhold Balance i driftsprogrammer Investeringer Ansøgning om godkendelse/årlig ændring af driftsprogrammer Ansøgning om godkendelse af driftsprogrammer Ansøgning om årlig ændring af driftsprogrammer Varighed, gennemførelse og godkendelse af driftsprogrammer Ansøgning om ændring af driftsprogrammet i årets løb Ansøgning om fællesskabsstøtte Ansøgning Afholdelse af udgifter Producentorganisationens rapporter Udbetaling Forskud Kvartalsvis udbetaling Endelig støtteudbetaling Indikatorer Overvågning og evaluering Kontrol og sanktioner

4 11.1. Administrativ kontrol Fysisk kontrol Sanktioner Kontaktoplysninger Persondataloven og offentliggørelse af oplysninger om ansøgere og støtteudbetalinger Regelgrundlag Bilag I Driftsprogrammets opbygning samt udtømmende katalog over støtteberettigede aktioner Bilag II Kriterier for støtte til omkostninger ved miljøvenlig håndtering af emballage Bilag III Afskrivninger og værdiansættelse af investeringer på medlemmers bedrifter og producentorganisationens adresse Bilag IV Generelle krav til investeringer på medlemmers bedrifter

5 1. Indledning 1.1. Om vejledningen gældende i 2012 Denne vejledning omfatter de overordnede retningslinjer for tilskud til producentorganisationers driftsprogrammer og driftsfonde i Danmark. Bemærk at vejledningen er ændret væsentligt i forhold til den tidligere udgave af vejledningen, november Ændringerne består i: opdeling af vejledningen i to vejledninger om henholdsvis anerkendelse af producentorganisationer og tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer henvisninger til den ophævede forordning KFO 1580/2007 er erstattet af henvisninger til ny forordning KFO 543/2011 tilføjelse af henvisninger til de gældende bekendtgørelser skærpede krav til planlægning, kontrol og administration af driftsprogrammer og driftsfonde. Vejledningen har primært til formål at give læseren et indblik i de forordningsmæssige regler for godkendelse, administration, regnskab og dokumentation for driftsprogrammer i forbindelse med ansøgning om udbetaling af fællesskabsstøtte. NaturErhvervstyrelsen har tidligere introduceret en række obligatoriske standardskemaer, der har til formål at standardisere og forenkle diverse proc e- durer i forbindelse med administrationen af ordningen. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne vejledning er det dog alene skema C og E, som er opdaterede og lagt på hjemmesiden: Gå til siden med standardskemaer Siden kan også findes ved at følge denne sti: varer>frugt og grønt>vejledning og skema. Skema A: Ansøgning om godkendelse af producentorganisation Skema B: Ansøgningsskema (årlig ansøgning om godkendelse af driftsprogrammer) Skema C: Ændringsanmodning angående driftsprogram 2012 Skema D: Kvartalsanmodning om udbetaling Skema E: Vejledning og ansøgning om udbetaling af støtte til driftsprogram 2011 Skema F: Finansiering Skema G: Årlig statistik Skema H: Årlig inventaroversigt/afskrivningsprofil Skema I: Medlemsoversigt Skema J: Driftsprogram Vejledningen er udarbejdet på basis af det regelgrundlag, der er opsummeret i afsnit 14. Med henblik på at øge brugbarheden af vejledningen i kombination med det gældende retsgrundlag, henvises der i vejledningens enkelte afsnit til forordningsnummer (RFO eller KFO) og artikel, som omhandler de pågældende bestemmelser. Derudover er der henvisning til bekendtgørelsesnummer (BEK) og paragraf, hvor det er relevant. 3

6 1.2. National strategi for bæredygtige driftsprogrammer Det er et EU-forordningsbestemt krav, at der udarbejdes en national strategi for bæredygtige driftsprogrammer. Det er strategiens formål at optimere fordelingen af de finansielle ressourcer, forenkle ordningen og harmonisere procedurerne og reglerne for udgifternes berettigelse til refusion gennem driftsfonde med procedurerne og reglerne for landdistriktsprogrammet. Producentorganisationernes driftsprogrammer skal være i overensstemmelse med den nationale strategi. I afsnit 4 uddybes de krav, der stilles til driftsprogrammers indhold. (RFO 1234/2007, artikel 103f, KFO 543/2011, artikel 55, 59, litra b) og 104, stk. 2, litra b) ) Denne vejledning supplerer version 2 af den nationale strategi, december Strategien kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Gå til siden med den nationale strategi Et katalog over strategiens støtteberettigede aktioner er gengivet i bilag I. 2. Producentorganisationer 2.1. Definition af producentorganisation En producentorganisation er en juridisk person, det vil sige en virksomhed eller organisat ion, som overholder følgende krav: Den er oprettet på initiativ af landbrugere, som dyrker et eller flere af frugt- og grøntsagssektorens produkter og/eller produkter, der udelukkende er bestemt til forarbejdning. Den har til formål at anvende dyrkningsformer, produktionsmetoder og affaldshåndtering, der er miljøvenlige, navnlig med henblik på beskyttelse af kvaliteten af vand, jord og landskab samt bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed. (RFO 1234/2007, artikel 122, litra a) og b) og artikel 125b) 2.2. Andre relevante definitioner Ved en producent forstås en landbruger defineret som en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, hvis bedrift befinder sig på Fællesskabets område, og som udøver en landbrugsaktivitet. Ved bedrift forstås den samlede bedrift dækkende alle producentens producerende enheder. (RFO 1234/2007, artikel 2, stk. 2, litra a), RFO 73/2009, artikel 2, litra a), KFO 543/2011, a rtikel 19, stk. 1, litra a) og BEK nr af 2008, 2, stk. 3) En producent kan være medlem af en eller flere producentorganisationer, men kan alene være medlem af én producentorganisation pr. produktkategori. (RFO 1234/2007, artikel 125a, stk. 1. litra b)) Reglerne omkring godkendelse af en producentorganisation for et eller flere produkter og medlemskab af en producentorganisation vil blive beskrevet i en ny version af Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. 4

7 3. Fællesskabsstøtte 3.1. Driftsfondens finansiering Der kan ydes fællesskabsstøtte til producentorganisationer, som opretter en driftsfond Driftsfonden må udelukkende anvendes til finansiering af driftsprogrammer, som er godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Driftsfonden skal finansieres af bidrag fra producentorganisationens medlemmer eller producentorganisationen selv og fællesskabsstøtten. (RFO 1234/2007, artikel 103b) Medlemmernes bidrag til driftsfonden fastsættes af producentorganisationen Udnyttelsen af driftsfonden skal kunne komme alle producenter til gode. Alle producenter skal kunne være med til på demokratisk vis at træffe beslutning om anvendelsen af producen torganisationens driftsfond og om de finansielle bidrag til driftsfonden. (KFO 543/2011, artikel 53) 3.2. Driftsfondens anvendelse Driftsfonden må kun anvendes til gennemførelse af godkendte driftsprogrammer, der er i overensstemmelse med den nationale strategi. Alle udgifter og indtægter i driftsfonden skal kunne identificeres, kontrolleres og attesteres af eksterne revisorer. Med udgift og indtægt menes, at beløbet fysisk er blevet overført. Der skal oprettes en særskilt bankkonto til driftsfonden, hvis producentorganisationen ikke har gjort det i forvejen. Fra kontoen må der kun være transaktioner til finansiering af driftsfonden, og disse skal kunne identificeres i overensstemmelse med projektbeskrivelser, bankudtog og fakturaer. Driftsfondens regnskab skal holdes adskilt fra producentorganisationens regnskab og samtidigt indgå som punkt og opstilling i producentorganisationens regnskab. Der kan læses mere om kravene til driftsfondens regnskab i kapitel 4 i version 2 af den nationale strategi. Fakturaer, der vedrører driftsprogrammet, skal stiles til producentorganisationen. Kun originalfakturaer må indgå i regnskabet. Driftsfondens regnskab skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. (RFO 1234/2007, artikel 103b, stk. 2, KFO 543/2011, artikel 52, 55, stk. 4, 104, stk. 2, litra b) og 105, stk. 2 og 3 og BEK nr af 2008, 8 og 11) 3.3. Støttens omfang Den finansielle fællesskabsstøtte er som udgangspunkt lig med de finansielle bidrag fra medlemmerne, jf. afsnit 3.1. Fællesskabsstøtten til driftsprogrammer vil typisk udgøre 50 % af de reelt afholdte udgifter, dog begrænset ved et støtteloft på 4,1 % af værdien af producentorganisationens afsatte produktion. Efter anmodning fra producentorganisationen kan støttens andel af de reelt afholdte udgifter for - højes til 60 % for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, såfremt det opfylder mindst én af følgende betingelser: 5

8 det kun vedrører særlig støtte til produktion af økologiske produkter, som er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter det omfatter kun specifik støtte til foranstaltninger, der fremmer børns forbrug af frugt og grøntsager i uddannelsesinstitutioner det er det første, der er forelagt af en anerkendt producentorganisation, som er lagt sa mmen med en anden anerkendt producentorganisation det er det første, der skal forelægges af en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer. Støtteloftet på 4,1 % kan forhøjes til 4,6 % af værdien af producentorganisationens afsatte produk - tion, hvis beløbet, der overstiger 4,1 % af værdien af den afsatte produktion, udelu kkende anvendes til kriseforanstaltninger. (RFO 1234/2007, artikel 103d, stk. 1-3) 3.4. Referenceperiode Støtteloftet, jf. afsnit 3.3, beregnes hvert år på grundlag af værdien af den afsatte produktion i en tolv måneders referenceperiode. Referenceperioden er som udgangspunkt gældende for hele programmets forløb. Referenceperioden fastsættes for hver producentorganisation på én af følgende måder: en tolv måneders periode, der begynder tidligst den 1. januar tre år før driftsprogrammet påbegyndes og slutter senest 1. august året før driftsprogrammet påbegyndes gennemsnitsværdien af tre på hinanden følgende tolv måneders perioder, der begynder tidligst den 1. januar fem år før driftsprogrammet påbegyndes, og slutter senest den 1. august året før driftsprogrammet begynder. Tolv måneders perioden skal være producentorganisationens regnskabsperiode. Referenceperioden skal løbe over én af følgende perioder: 1. januar 31. december eller 1. juli 30. juni. (KFO 543/2011, artikel 51 og BEK nr af 2008, 7, stk. 4 og 5) 3.5. Værdien af den afsatte produktion Værdien af den afsatte produktion omfatter alene producentorganisationernes medlemmers produk - tion, når produkterne forlader producentorganisationen. Den afsatte produktions værdi omfatter kun de frugter og grøntsager, som producentorganisationen er anerkendt for. Den afsatte produktion faktureres ab producentorganisation. Produkterne må være emballerede, klargjorte eller have gennemgået første forarbejdning. Klargøring omfatter bl.a. rensning, udskæring, trimning og tørring. Første forarbejdning indebærer en forarbejdning af en frugt eller grøntsag til et andet produkt. Dette omfatter fx grøntsager, der er konserverede eller tilberedte, jf. diverse varer nævnt i bilag I, del X i Rådets forordning (EF) nr. 1234/

9 For forarbejdet frugt og grøntsager beregnes den afsatte produktions værdi dog som en fast procentsats af disse forarbejdede produkters fakturerede værdi. Procentsatserne er anført i artikel 50, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011. Værdien af den afsatte produktion er eksklusive moms. I Danmark foretages ingen korrektion af omsætningen i referenceperioden ( referenceomsætningen ), som følge af at medlemmer er udtrådt af producentorganisationen, eller som følge af at nye medlemmer er indtrådt i producentorganisationen i perioden fra afslutningen af reference - perioden og til ansøgningstidspunktet. Ved ansøgningstidspunktet forstås fristen for ansøgning om godkendelse af et driftsprogram. Værdien af den afsatte produktion opgøres for hver tolv måneders periode, jf. afsnit 3.4. En statsautoriseret eller registreret revisor attesterer, at værdien er opgjort korrekt. (KFO 543/2011, artikel 50 og 107, stk. 2, og BEK nr af 2008, 7, stk. 6 og 7) 4. Driftsprogrammers indhold 4.1. Overordnede krav til driftsprogrammers indhold For at være berettiget til fællesskabsstøtte skal driftsprogrammer være i overensstemmelse med den nationale strategi og have to eller flere af følgende mål: planlægning og tilpasning af produktionen til efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og mængde koncentration af udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion optimering af produktionsomkostningerne og stabilisering af producentpriserne. Alternativt skal driftsprogrammerne omfatte to eller flere af følgende mål: at planlægge produktionen at forbedre produkternes kvalitet at øge produkternes handelsværdi salgsfremmende foranstaltninger for både friske og forarbejdede produkter fremme af miljøforanstaltninger og miljøvenlige produktionsmetoder, herunder økologisk landbrug kriseforebyggelse og styring. Et driftsprogram består af foranstaltninger og aktioner. Definitionen af en foranstaltning og en aktion kan findes i artikel 19, stk. 1, litra g) og h) i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011. De seks punkter i den sidste opremsning ovenfor er både mål og foranstalt - ninger. Producentorganisationen bør fordelt på blandt andet disse foranstaltninger udvælge de påtænkte aktioner, der er medtaget i den nationale strategi, jf. afsnit 4.3. For at opnå et samlet godkendt driftsprogram er det ligeledes obligatorisk, at programmet omfatter miljøforanstaltninger, jf. afsnit 4.2. Se også bilag I: Driftsprogrammets opbygning samt udtømmende katalog over støtteberettigede aktioner. (RFO 1234/2007, artikel 103c, stk. 1 og 3) 7

10 4.2. Obligatoriske miljøforanstaltninger Det er obligatorisk, at alle driftsprogrammer omfatter miljømål. Et driftsprogram skal afse mindst 10 % af udgifterne til miljøaktioner. Dette krav opgøres som et gennemsnit over en 3 eller 5 årig periode. Periodens længde er afhængig af driftsprogrammets varighed. Dette vil sige, at producent - organisationen ikke hvert år skal anvende mindst 10 % af driftsfondens budget til miljøaktioner. Såfremt NaturErhvervstyrelsen efter sidste driftsprogramår konstaterer, at de afholdte udgifter til miljøaktioner ikke udgør mindst 10 % af de samlede flerårige udgifter, vil det 3 eller 5 årige driftsprogram som udgangspunkt ikke være støtteberettiget. Dette udmøntes ved, at vi reducerer støtteudbetalingen til det sidste driftsprogramår, indtil 10 % - kravet er overholdt. Investeringer, der øger miljøbelastningen, er kun tilladt, såfremt der træffes effektive foranstalt - ninger til at beskytte miljøet mod belastningen. (RFO 1234/2007, artikel 103c, stk. 3 og 5, BEK nr af 2008, 11, stk. 2, jf. BEK nr af 2011, 1 ) Vi har udarbejdet en miljøpositivliste, hvoraf de støtteberettigede miljøinvesteringer fremgår. Listen er udtømmende for driftsprogramåret Producentorganisationer kan løbende foreslå investeringer, der efter deres opfattelse bør tilføjes til listen. Vi opdaterer listen en gang om året Støtteberettigede foranstaltninger/aktioner Den nationale strategi giver en udtømmende beskrivelse af støtteberettigede aktioner fordelt på foranstaltningerne: 1) aktioner vedr. produktionsplanlægning 2) aktioner vedrørende forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet 3) aktioner vedrørende forbedring af afsætning og kommunikationsaktiviteter 4) forskning og forsøgsmæssig produktion 5) uddannelsesaktioner 6) kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger 7) miljøaktioner 8) andre aktionstyper Producentorganisationen kan tage udgangspunkt i de i bilag I opsummerede aktioner ved tilrettelæggelsen af et samlet driftsprogram. I bilag IX til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 kan producentorganisationen desuden finde en liste over aktioner og udgifter, der ikke er støtteberettigede. Alle driftsprogrammer skal være i overensstemmelse med den nationale strategi. (KFO 543/2011, artikel 104, stk. 2, litra b)) I det Udtømmende katalog over støtteberettigede aktioner i bilag I er der opregnet tre aktionstyper under kriseforanstaltningerne. Producentorganisationer kan medtage høstforsikringsaktioner under driftsprogramåret 2012 og frem, mens aktionerne tilbagekøb fra markedet og grøn høst/undladt høst som udgangspunkt ikke kan indgå i driftsprogrammerne. I tilfælde af afsætningskriser på europæisk plan vil Fødevareministeriet overveje, om aktionerne tilbagekøb og grøn høst/undladt høst kan anvendes. Læs mere om kriseforanstaltningerne i afsnit i den nationale strategi. Af bilag II fremgår særlige krav for støtte til udgifter vedrørende miljøvenlig håndtering af emballage, som hører til aktionerne 1.4, 7.1 og 7.2. (KFO 543/2011, artikel 60, stk. 4) 8

11 4.4. Krav til beskrivelse af driftsprogrammers indhold Driftsprogrammerne skal tage udgangspunkt i den nationale strategi og brugen af indikatorer. I den nationale strategi er fastsat indikatorer til alle de medtagede aktioner. Læs mere om indikatorer i afsnit 9. Driftsprogrammer skal indeholde følgende: En beskrivelse af udgangssituationen, som, hvor det er relevant, er baseret på udgangsindikatorer De mål, der er opstillet for driftsprogrammet, under hensyntagen til produktions- og afsætningsmuligheder En forklaring på, hvorledes driftsprogrammet bidrager til den nationale strategi En bekræftelse af, at programmet er i overensstemmelse med den nationale strategi, herunder den tilstræbte balance mellem aktiviteterne. I beskrivelsen af målene skal der henvises til de mål, der er defineret i den nationale strategi, og der skal angives målelige mål for at lette overvågningen af de fremskridt, som gradvis sker i gennemførelsen af programmet En detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger og enkeltaktioner, der skal gennemføres, og de midler, der skal anvendes for at nå målene i hvert af de år, hvori programmet gennemføres. Det anføres i beskrivelsen, i hvor høj grad de forskellige foreslåede foranstaltninger: a) supplerer og er i overensstemmelse med andre foranstaltninger, herunder foranstaltninger, der finansieres eller er berettigede til støtte fra andre EU-fonde, og navnlig støtte til udvikling af landdistrikter. I den forbindelse skal der, hvis det er relevant, henvises til foranstaltninger, som er gennemført under tidligere driftsprogrammer b) ikke medfører risiko for dobbeltfinansiering fra EU-fonde. Programmets varighed, idet alle driftsprogrammer skal løbe fra 3 til 5 år, og De finansielle aspekter: a) beregningsmetoden og størrelsen af de finansielle bidrag b) proceduren for finansiering af driftsfonden c) de oplysninger, der er nødvendige for at begrunde bidrag af forskellig størrelse, og d) budgettet og tidsplanen for gennemførelse af foranstaltningerne i hvert af de år, programmet gennemføres. (KFO 543/2011, artikel 59) 4.5. Balance i driftsprogrammer For at sikre en passende balance mellem de forskellige foranstaltninger i driftsprogrammerne har NaturErhvervstyrelsen i den nationale strategi fastsat, hvor stor en del af driftsfondens budget der kan anvendes på en enkelt foranstaltning. Vi har således fastsat, at et driftsprogram som udgangspunkt skal omfatte mindst 4 forskellige foranstaltninger. Desuden må foranstaltning 1 produktionsplanlægning og foranstaltning 2 produktkvalitet tilsammen højst udgøre 65 % af de årlige investeringer under et driftsprogram. Udgifterne til aktioner, der vedrører miljøvenlig håndt ering af emballage, må højst udgøre 20 % af de årlige investeringer under et driftsprogram. Læs mere om dette emne i afsnittet Balance i driftsprogrammet i kapitel 3 i version 2 af den nationale strategi. I Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 er der endvidere anført, at kriseforanstaltninger højst må udgøre en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af driftsprogrammet. (KFO 543/2011, artikel 55, stk. 5, RFO 1234/2007, artikel 103c, stk. 2) 9

12 4.6. Investeringer Under hver aktion er der mulighed for at foretage flere investeringer. Investeringer kan både placeres på et medlems bedrift og på producentorganisationens adresse. Fysiske investeringer kan dog ikke placeres hos ikke-producerende medlemmer, jf. afsnit 3.2. i version 2 af den nationale strategi. Producentorganisationer skal hvert år indsende en samlet inventaroversigt i forbindelse med ansøgningen om udbetaling af støtte, jf. afsnit Kollektive investeringer Hovedformålet med markedsordningen for frugt og grønt er, at udbuddet koncentreres gennem producentorganisationerne for at styrke producenternes markedsposition over for aftagerne. Producentorganisationerne skal koncentrere udbuddet og afsætningen af de af medlemmernes produkter, som producentorganisationerne er anerkendt for. Målet er, at producentorganisat ionens medlemmer står sammen som en kollektiv enhed. Investeringer bør derfor i høj grad være kollektive. (RFO 1182/2007, præambel 10 og RFO 1234/2007, artikel 122) Rådgivning, kurser, erfa-møder, kvalitetskontrol hos producentorganisationen, reklame, forskning og udvikling betragtes pr. definition som værende kollektive investeringer. Det samme gør sig gældende for investeringer, der er placeret på producentorganisationens adresse. For driftsprogramåret 2012 gælder der et krav om, at investeringer under aktion 1.1, 2.1 og 2.2 (jf. bilag I), der placeres på medlemmers bedrifter, skal være kollektive. De specifikke krav, som investeringerne skal opfylde, fremgår af afsnit af version 2 af den nationale strategi Investeringer på medlemmers bedrifter Mindst 5 % af en investering på et medlems bedrift skal finansieres af medlemmernes fællesbidrag til driftsfonden. Afhængigt af om EU yder 50 % eller 60 % støtte til aktionen, kan medlemmet selv maksimalt finansiere 45 % eller 35 % af investeringen. Der kan læses mere om investeringer på medlemmers bedrifter i afsnit 4 i version 2 af den nationale strategi. De generelle krav til investeringer på medlemmers bedrifter fremgår af bilag IV. Investeringer, der er placeret på medlemmers bedrifter, afskrives efter de regler, der er anført i bilag III Centraliseret indkøb af investeringer Da producentorganisationen er ansvarlig for administrationen af driftsfonden og implement eringen af driftsprogrammet, bør producentorganisationen spille en aktiv rolle i forhold til planlægningen og indkøb af investeringer. Producentorganisationen har pligt til at undersøge mulighederne for alternative udbydere og stordriftsfordele i forbindelse med valg af leverandør. I forbindelse med kontrol skal producentorganisationen kunne redegøre for, hvordan dette krav er overholdt, og for sin indkøbsstrategi. Dette krav gælder for alle driftsfondens udgifter. For driftsprogramåret 2012 gælder, at udgifter til investeringer alene er støtteberettigede, hvis producentorganisationen har afholdt dem. 10

13 Producentorganisationen kan sende en begrundet ansøgning om dispensation fra kravet om centrali - seret indkøb til NaturErhvervstyrelsen. Læs mere om centraliseret indkøb af investeringer i afsnit i version 2 af den nationale strategi. 5. Ansøgning om godkendelse/årlig ændring af driftsprogrammer 5.1. Ansøgning om godkendelse af driftsprogrammer Ansøgning om godkendelse af 3 eller 5 årige driftsprogrammer skal fremsendes elektronisk til NaturErhvervstyrelsen Hvis producentorganisationen har vanskeligheder med at søge elektronisk, kan organisationen kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. oktober. Vi kan dog i særlige tilfælde udsætte tidsfristen for indsendelse af ansøgningen. Ansøgningen indsendes via et ansøgningsskema, som på tidspunktet for udarbejdelsen af denne vejledning ikke er tilgængelig på vores hjemmeside. Ansøgningen indeholder et udkast til et 3 eller 5 årigt driftsprogram, der skal være opbygget på den måde, som er beskrevet i afsnit 4 og bilag I. (RFO 1234/2007, artikel 103g, KFO 543/2011, artikel 54, 63, BEK nr af 2008, 9) 5.2. Ansøgning om årlig ændring af driftsprogrammer Ansøgning om ændring af et igangværende driftsprogram for det efterfølgende år skal fremsendes elektronisk til NaturErhvervstyrelsen Hvis producentorganisationen har vanskeligheder med at søge elektronisk, kan organisationen kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. oktober og skal vedlægges dokumentation for årsagen til ændringerne og deres art og betydning. Ansøgningen indsendes via ansøgningsskema B: Ansøgningsskema (årlig ansøgning om godkendelse af driftsprogrammer). Vi kan i særlige tilfælde udsætte tidsfristen for indsendelse af ansøgningen. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne vejledning var det ikke muligt at åbne skema B på vores hjemmeside, idet vi er i gang med at opdatere skemaerne. Find link til siden med skemaet i afsnit 1.1. Ansøgningsskema B vil indeholde en vejledning i, hvordan den skal udfyldes, og hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen. I denne sammenhæng vil producentorganisationen skulle udfylde skema H: Aktionsoversigt og skema J: Driftsprogram. (RFO 1234/2007, artikel 103g, KFO 543/2011, artikel 54, 65, BEK nr af 2008, 9) 11

14 5.3. Varighed, gennemførelse og godkendelse af driftsprogrammer Driftsprogrammer skal have en varighed på mindst 3 og højest 5 år. Driftsprogrammer gennemføres i årlige perioder fra 1. januar til 31. december. Programmer, der godkendes senest den 15. december, gennemføres fra den 1. januar det følgende år. (RFO 1234/2007 artikel 103g, stk. 6, KFO 543/2011, artikel 67) Efter modtagelse af driftsprogrammer inklusive budget bliver de gennemgået af NaturErhvervstyrelsen. Vores gennemgang af de enkelte foranstaltninger og aktioner kan medføre krav om ændringer, afvisning eller godkendelse. Vi træffer beslutning om godkendelse af driftsprogrammer og budget senest den 15. december i det år, hvor de er forelagt. Vi kan dog udskyde denne frist til senest den 20. januar året efter, ansøgningen er indgivet. De samme tidsfrister gælder for beslutninger om godkendelse af årlige ændringer af driftsprogrammer. (RFO 1234/2007, artikel 103g, stk. 1, KFO 543/2011, artikel 64 og 65) 6. Ansøgning om ændring af driftsprogrammet i årets løb Ansøgning om ændring af driftsprogrammet i årets løb skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 1. november i det år, hvor driftsprogrammet gennemføres. Ændringen må kun omfatte foranstaltninger og/eller aktioner, der endnu ikke er gennemført eller betalt, og kan omfatte: kun delvis gennemførelse af driftsprogrammet ændring af foranstaltninger og/eller aktioner i driftsprogrammet en forhøjelse af budgettet i driftsprogrammet med op til 25 %, hvis de overordnede formål med driftsprogrammet fastholdes. Nye foranstaltninger i driftsprogrammet, samt foranstaltninger, hvor budgettet for foranstaltningen øges med mere end 20 %, skal forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen. Det accepteres dog uden forhåndsgodkendelse, at udgifter til de enkelte foranstaltninger i drifts - programmet overskrides med op til 20 %, forudsat at støtteloftet på 4,1 % af værdien af producentorganisationens afsatte produktion ikke overskrides. Alle andre ændringer kan først afholdes, efter at vi har godkendt dem. Vi vil normalt behandle anmodningen om ændringen af driftsprogrammet inden for tre måneder efter modtagelsen. (KFO 543/2011, artikel 66, BEK nr af 2008, 10) Ansøgning om ændring af et driftsprogram i årets løb skal ske via ansøgningsskema C: Ændringsanmodning, som skal sendes til Find link til siden med skemaet i afsnit 1.1. Hvis producentorganisationen har vanskeligheder med at søge elektronisk, kan organisationen kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i afsnit

15 7. Ansøgning om fællesskabsstøtte 7.1. Ansøgning Ansøgninger om udbetaling af fællesskabsstøtte eller reststøtte indsendes senest den 15. februar året efter det driftsprogramår, som ansøgningerne vedrører. Ved modtagelse af ansøgning efter den 15. februar reduceres støtten med 1 % for hver dag, ansøgningsfristen overskrides. (KFO 543/2011, artikel 69) Ansøgningen skal indsendes via ansøgningsskema E: Vejledning og ansøgning om udbetaling af støtte til Find link til siden med skemaet i afsnit 1.1. Hvis producentorganisationen har vanskeligheder med at søge elektronisk, kan organisationen kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12. Det fremgår af vejledningen i skema E, hvilke excel-ark der skal udfyldes, og hvilke dokumenter der skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal normalt blandt andet være ledsaget af en opgørelse over inventar (skema H: Årlig inventaroversigt/afskrivningsprofil), en me dlemsoversigt (skema I: medlemsoversigt) samt en årsrapport vedrørende gennemførelse af driftsprogrammet, jf. afsnit Afholdelse af udgifter Udgifter til driftsprogrammet, der medtages i den årlige ansøgning om støtteudbetaling, skal betales i driftsprogramåret, med mindre producentorganisationen har fået bevilliget udsættelse for betaling til senest den 30. april året efter. Producentorganisationen kan søge om udsættelse, hvis følgende kan dokumenteres: a) foranstaltningerne kunne ikke gennemføres senest den 31. december i året for driftsprogrammets gennemførelse af årsager, som ikke kan tilskrives den pågældende producentorganisation b) foranstaltningerne kan gennemføres senest den 30. april det følgende år, og c) der indgår til stadighed et tilsvarende bidrag fra producentorganisationen i driftsfonden. Anmodningen om udsættelse for betaling skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 31. januar. Faktura og eventuel anden dokumentation for, at udgiften ikke kunne afholdes før årsskiftet, vedlægges anmodningen om udsættelse. Forsinket betaling skal godkendes af os, inden udgiften afholdes, og inden ansøgning om udbetaling af støtte for udgiften indsendes. Når udgiften er afholdt, skal betalingsdokumentationen hurtigst muligt indsendes til os. (KFO 543/2011, artikel 60, stk. 2, og 69, stk. 3) 7.3. Producentorganisationens rapporter Producentorganisationen aflægger årlige rapporter, der ledsager støtteansøgningerne, om gennemførelsen af driftsprogrammer, hvortil der kan ydes støtte inden for en driftsfonds rammer. Rapporterne vedrører følgende: driftsprogrammer, der blev gennemført det foregående år større ændringer af driftsprogrammer forskelle mellem anslået støtte og den støtte, der er ansøgt om. For hvert driftsprogram, der gennemføres, beskriver producentorganisationen de enkelte foranstaltninger, eventuelt ud fra indikatorerne fastsat for de enkelte aktioner angivet i den nat ionale strategi. 13

16 Yderligere skitseres også større problemer, der er forbundet med at forvalte programmet, og hvilke løsninger man brugte for at sikre en effektiv gennemførelse af programmet. For driftsprogrammets sidste år udarbejder producentorganisationen en endelig rapport, der træder i stedet for den årlige rapport, der viser, i hvilket omfang programmets mål er opfyldt. Der skal herunder redegøres for ændringer i programmet, for faktorer der havde afgørende betydning for pro - grammets succes og for erfaringer, der kan få væsentlig indflydelse på fremtidige og igangværende programmer. (KFO 543/2011, artikel 96 og 126) Rapporten indsendes sammen med støtteansøgningen, jf. afsnit 7.1. Hvis en producentorganisation undlader at sende en meddelelse, som kræves i henhold til forordning nr. 1234/2007 eller nr. 543/2011, eller hvis meddelelsen ud fra de objektive kendsgerninger, som vi er bekendt med, anses for urigtig, suspenderes producentorganisationens anerkendelse, indtil der er fremsendt en korrekt meddelelse. (KFO 543/2011, artikel 96, stk. 5) 8. Udbetaling 8.1. Forskud Producentorganisationerne kan søge om forskudsudbetalinger af den andel af støtten, som svarer til de forventede udgifter i forbindelse med det godkendte driftsprogram for det pågældende kvartal. Forskudsansøgninger skal indgives den første måned i kvartalet: henholdsvis januar, april, juli og oktober. Det samlede forskud for et givet år må ikke overstige 80 % af den godkendte støtte til driftsprogrammet. (KFO 543/2011, artikel 71, stk. 1 og stk. 2, BEK nr af 2008, 12) Sikkerhedsstillelse Forskud udbetales mod, at der stilles en sikkerhed, som svarer til 110 % af forskuddet. Der kan indgives ansøgninger om frigivelse af sikkerhedsstillelse i det igangværende driftsprogr amår. Hvis betingelserne er opfyldt, frigives sikkerhedsstillelsen for op til 80 % af forskuddet. Ved konstatering af uregelmæssigheder inddrages sikkerhedsstillelsen i forhold til omfanget af uregelmæssigheden. (KFO 543/2011, artikel 71, stk. 3, 4 og 5) 8.2. Kvartalsvis udbetaling Producentorganisationen kan ansøge om udbetaling af den del af støtten, som svarer til de udgifter, der er afholdt i forbindelse med driftsprogrammet i de tre foregående måneder. Ansøgninger kan indgives i april, juli og oktober. I ansøgningen modregnes et eventuelt udbetalt forskud for den pågældende tremåneders periode i opgørelsen af udgifterne. Betalingerne i forbindelse med ansøgninger om kvartalsvise udbetalinger må ikke overstige 80 % af den del af støtten, som svarer til de afholdte udgifter for den pågældende periode. (KFO 543/2011, artikel 72, BEK nr af 2008, 13) 14

17 Ansøgning om kvartalsvis udbetaling skal ske via ansøgningsskema D: Kvartalsanmodning om udbetaling, som skal sendes til Hvis producentorganisationen har vanskeligheder med at søge elektronisk, kan producentorganisationen kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne vejledning var det ikke muligt at åbne skema D på vores hjemmeside, idet vi er i gang med at opdatere skemaerne. Find link til siden med skemaet i afsnit Endelig støtteudbetaling NaturErhvervstyrelsen udbetaler den årlige støtte eller reststøtte til driftsprogrammer senest den 15. oktober i året efter det år, programmet er gennemført. Der vil alene være tale om reststøtte i de tilfælde, hvor producentorganisationer har modtaget forskudsudbetalinger og/eller kvartalsvise udbe - talinger. Se afsnit 7.1 for flere oplysninger omkring ansøgningsproceduren. (KFO 543/2011, artikel 70, BEK nr af 2008, 14, stk. 2) 9. Indikatorer Det er obligatorisk, at producentorganisationer ved udarbejdelsen af driftsprogrammer gør brug af præstationsindikatorer. Fremskridt, effektivitet og gennemslagskraft skal således vurderes ved hjælp af et sæt fælles præstationsindikatorer for udgangssituationen og den økonomiske gennemførelse, outputtet, resultaterne og virkningerne af de driftsprogrammer, der iværksættes. Hensigten hermed er, at man i højere grad kan måle effekten af et tiltag og ikke bare omkostning - erne. Ved fx at opgøre hvor mange medlemmer der deltager, udgifter og hvor meget produktionen øges i forbindelse med en bestemt aktion, får man et målbart indtryk af aktionens værdi og genne m- slagskraft. Indikatorerne kan dermed anskues som målbare oplysninger, der giver et bedre grundlag at vurdere driftsprogrammerne på. Den nationale strategi opererer med fem slags indikatorer, der udgør det fælles sæt af præstations - indikatorer. De tre første indikatorer måler effektiviteten af de enkelte aktioner, mens de to sidste mere overordnet vurderer effektiviteten af hele driftsprogrammet. Inputindikator: investeringen i en aktion i kr. Outputindikator: omfanget af en aktion fx antallet af deltagere i aktionen Resultatindikator: kvantificeringen af aktionens resultat fx reduktionen af pesticid pr. hektar Effektindikator: tilstanden på indsatsområdet efter gennemførelse af driftsprogrammet fx skønnet ændring i producentorganisationens samlede vandforbrug. Referencen for ændring er udgangsindikatoren ved programmets start, se nedenfor. Udgangsindikator: Tilstanden på indsatsområdet ved driftsprogrammets begyndelse fx værdien af den samlede produktion før et produktionsfremmende tiltag. Indledningsvis bruger man udgangsindikatorerne til at vurdere udgangssituationen, behovet for den planlagte aktion og de muligheder, den medfører. Senere sammenligner man udgangsindikatorer med effektindikatorer for at måle, hvilke forandringer man opnåede med driftsprogrammet. Det er derfor nødvendigt, at producentorganisationen løbende indsamler en række data før, under og efter hver foranstaltnings gennemførelse. (KFO 543/2011, artikel 125 og 126) 15

18 I afsnit 3.2 i version 2 af den nationale strategi er skitseret indikatorer tilhørende alle støtteberettigede foranstaltninger/aktioner. Der kan desuden læses mere om indikatorer i afsnittet Indikatorsystemet i kapitel 3 i version 2 af den nationale strategi. Driftsprogrammer skal være i overensstemmelse med den nationale strategi, også hvad angår indikatorer. Der udbetales ikke støtte til aktioner, hvor indikatorerne ikke er opgjort korrekt. (KFO 543/2011, artikel 59, litra b) 10. Overvågning og evaluering Producentorganisationerne sikrer overvågningen og evalueringen af deres driftsprogrammer ved brug af relevante indikatorer blandt de fælles præstationsindikatorer, der er anført i den nationale strategi. Til dette formål indfører producentorganisationerne et system til indsamling, registrering og vedligeholdelse af den information, der kræves for at udarbejde disse indikatorer. Overvågningen skal sigte mod at vurdere de fremskridt, der gøres med at opfylde de specifi kke mål for driftsprogrammet. Det sker ved hjælp af økonomiske indikatorer, outputindikatorer og resultat - indikatorer, jf. afsnit 9. Resultaterne heraf benyttes til at: a) kontrollere programgennemførelsens kvalitet b) påvise eventuelle behov for justeringer eller revision af driftsprogrammet med henblik på at nå de mål, der er opstillet for det, eller at forbedre programmets forvaltning, herunder dets økonomiske forvaltning c) bidrage til opfyldelsen af rapporteringskravene i forbindelse med driftsprogrammets gennemførelse. Resultaterne af overvågningen beskrives i den årlige rapport, som producentorganisationen i henhold til afsnit 7.3 skal indsende til NaturErhvervstyrelsen. Evalueringen skal foretages i form af en særskilt midtvejsevalueringsrapport. Midtvejsevalueringen, der kan udføres med bistand fra et specialiseret konsulentfirma, skal sigte mod bl.a. at klarlægge driftsprogrammets effektivitet og gennemslagskraft for at vurdere, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at nå programmets overordnede mål. Der kan i denne forbindelse gøres brug af de fælles indikatorer vedrørende udgangssituationen, resultaterne og, hvis det er relevant, virkninger - ne. Hvor det er relevant, omfatter midtvejsevalueringen en kvalitativ vurdering af resultaterne af miljøaktionerne og deres virkninger med hensyn til: a) forebyggelse af jorderosion b) reduktion i brugen og/eller bedre forvaltning af plantebeskyttelsesmidler c) beskyttelse af levesteder og biodiversiteten eller d) bevaring af landskabet. Resultaterne heraf benyttes til at: a) forbedre kvaliteten af de driftsprogrammer, der forvaltes af producentorganisationen 16

19 b) klarlægge, om der er behov for mere omfattende ændringer af driftsprogrammet c) bidrage til opfyldelsen af rapporteringskravene i forbindelse med driftsprogrammernes gennemførelse og d) høste erfaringer, der kan udnyttes til at forbedre kvaliteten og effektiviteten af de fremtidige driftsprogrammer, som producentorganisationen skal forvalte. Midtvejsevalueringen udføres under driftsprogrammets gennemførelse og i så god tid, at resultater - ne af evalueringen kan indgå i forberedelsen af det efterfølgende driftsprogram. Midtvejsevalueringsrapporten knyttes som bilag til den tilsvarende årlige rapport, der er nævnt i afsnit 7.3. (KFO 543/2001, artikel 126) 11. Kontrol og sanktioner Ved at søge om godkendelse af et driftsprogram eller om udbetaling af støtte til et driftsprogram forpligter producentorganisationen sig til at bidrage til national og eventuel fællesskabskontrol. Kontrollen omfatter blandt andet anerkendelseskriteriernes opfyldelse, gennemførelsen af foranstaltninger og faktisk afholdte udgifter i forhold til ansøgt støtte. NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Virksomhed foretager den administrative kontrol, mens NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører den fysiske kontrol hos producentorganisationen og eventuelt hos dens medlemmer. (BEK nr af 2008, 17, jf. BEK nr af 2011, 1) Administrativ kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Virksomhed foretager administrativ kontrol af alle anmodninger om anerkendelse, ansøgninger om godkendelse af driftsprogrammer, ansøgninger om ændring af driftsprogrammer, støtteansøgninger og betalingsanmodninger. Ved den administrative kontrol undersøger vi, om ansøgningerne opfylder alle krav, der stilles i forordningerne, bekendtgørelserne og den nationale strategi. Den administrative kontrol af ansøgninger om støtteudbetalinger til driftsprogrammer omfatter blandt andet kontrol af: a) den årlige eller i givet fald den endelige rapport, der fremsendes sammen med ansøgningen om driftsprogrammets gennemførelse b) værdien af den afsatte produktion, bidragene til driftsfonden og de afholdte udgifter c) at de pågældende produkter og tjenesteydelser er leveret, og at der er tale om reelle udgifter d) at de gennemførte aktioner svarer til dem, der var anført i det godkendte drifts program, og e) at de finansielle begrænsninger og lofter mv. er overholdt. (KFO 543/2011, artikel 102, 104, stk. 2 og 105, stk. 2 og 3) Fysisk kontrol NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Koordinering udfører fysisk kontrol af alle anmodninger om anerkendelse, ansøgninger om godkendelse af driftsprogrammer, ansøgninger om ændring af driftsprogrammer, støtteansøgninger og driftsprogrammernes foranstaltninger. 17

20 Ved den fysiske kontrol undersøger vi, om ansøgningerne opfylder alle krav, der stilles i forordningerne, bekendtgørelserne og den nationale strategi. Det kan ved den fysiske kontrol let konstateres, om en aktion er gennemført ved for eksempel at kontrollere om en investering, der ifølge en ansøgning er placeret på et medlems bedrift, i virkeligheden befinder sig på denne bedrift. Den fysiske kontrol af ansøgninger om godkendelse af driftsprogrammer og ansøgninger om ændring af driftsprogrammer omfatter blandt andet kontrol af: a) at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 59, litra a), b) og e) i forordning (EU) nr. 543/2011, og som skal indgå i udkastet til et driftsprogram, er rigtige b) at programmerne stemmer overens med artikel 103c i forordning (EF) nr. 1234/2007 samt med de nationale regler og den nationale strategi c) at aktionerne er støtteberettigede, og at de foreslåede udgifter er støtteberettigede d) at programmerne hænger sammen og har den fornødne tekniske kvalitet, at overslagene og støtteplanen er velbegrundede, og at den planlagte gennemførelse er tilfredsstillende. Det skal under kontrollen efterprøves, om der er fastsat målbare mål, således at det kan overvåges, om disse nås, og om de fastsatte mål vil kunne nås ved at gennemføre de foreslåede aktioner, og e) at de transaktioner, der anmodes om støtte til, stemmer overens med de gældende nationale bestemmelser og EU-retten og eventuelt bestemmelserne om offentlige indkøb, statsstøtte og andre relevante bindende normer, som er fastsat i den nationale lovgivning eller i de nationale regler eller den nationale strategi. (KFO 543/2011, artikel 104, 106 og 107) Resultaterne af den fysiske kontrol underkastes løbende evaluering for at fastslå, om eventuelle problemer er af systematisk karakter og indebærer en risiko for tilsvarende aktioner, andre støttemodtagere eller andre organer. Ved evalueringen fastslås det også, hvad problemerne skyldes, om der er behov for yderligere undersøgelser, og hvilke korrigerende eller foreby ggende foranstaltninger der skal træffes. (KFO 543/2011, artikel 106, stk. 2 og 3) En støtteansøgning afvises for den omhandlede del af udgifterne, hvis producentorganisationen, medlemmet eller den pågældende repræsentant forhindrer, at der foretages fysisk kontrol. (KFO 543/2011, artikel 122) Sanktioner Manglende overholdelse af anerkendelseskriterierne I tilfælde, hvor en producentorganisation ikke overholder anerkendelseskriterierne, kan NaturErhvervstyrelsen tilbagekalde eller suspendere producentorganisationens anerkendelse eller fremsende en varslingsskrivelse til producentorganisationen, hvori vi oplyser, hvilke korrigerende foranstaltninger der skal træffes. (KFO 543/2011, artikel 114) Svig Ved konstatering af, at en producentorganisation har begået svig i forbindelse med støtte, som er omfattet af RFO 1234/2007, gør NaturErhvervstyrelsen følgende: a) tilbagekalder producentorganisationens anerkendelse 18

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014 Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt Version 1 September 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer August 2014 (Version 3.0) Kolofon Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer

Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Maj 2013 Kolofon Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Denne vejledning er udarbejdet af Center for Projektilskud i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011 Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren Juni 2011 Kolofon Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere