URBAN MEDIASPACE AARHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "URBAN MEDIASPACE AARHUS"

Transkript

1 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST

2 Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : Indholdsfortegnelse 1. Orientering Referencer Almindelige bestemmelser Generelt Arbejdets forringelse mv. og vedligeholdelse Forhold til myndigheder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygning Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads... 23

3 Urban Mediaspace Aarhus Side 3 42 Indholdsfortegnelse Dato : Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation... 39

4 Urban Mediaspace Aarhus Side 4 42 Indholdsfortegnelse Dato : Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan... 42

5 Urban Mediaspace Aarhus Side Orientering Dato : Orientering Nærværende bestemmelser gælder for alle arbejder og leverancer på byggepladsen, der indkøbes af bygherren som bygherreleverancer eller kunst. Hvor der i det efterfølgende er anvendt betegnelsen Entreprenør eller Entreprenøren, er dette at forstå som leverandøren af bygherreleverancen eller kunstværket. Med betegnelsen Bygherren forstås Aarhus Kommune repræsenteret ved egne medarbejdere og/eller tilknyttede rådgivere og tilsyn. Hvor der er henvist til "Byggepladstegning", "Plan for sikkerhed og sundhed" og "Beredskabs-, alarmerings-, evakuerings- og øvelsesplan" forstås den til enhver tid gældende tegning/plan på byggepladsen vedrørende disse forhold. Materialet vedlægges ikke udbuddet.

6 Urban Mediaspace Aarhus Side Referencer Dato : Referencer Uden at listen er udtømmende bemærkes, at følgende bekendtgørelser er gældende for arbejdet på byggepladsen: Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø, bekg. nr. 110 af 5. februar 2013 Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet, bekg. nr. 63 f 6. februar Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet, bekg. nr. 682 af 30. juni Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, bekg. nr. 292 af 26. april Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, bekg. nr. 561 af 24. juni 1994 med følgende senere ændringer: o Bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler o Bekendtgørelse nr. 831 af 27. november 1998 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler o Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering

7 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : Almindelige bestemmelser 3.1. Generelt Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplager for naboer og forbipasserende. Entreprenøren skal efter anmodning fra Bygherren vederlagsfrit fremsende dokumentation for materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte arbejdsmetoder samt foretage fornødne prøver for verificering af bygherrens krav til materialet. Entreprenøren skal samtidig sikre sig, at produkter er produceret på lovlige og bæredygtige vilkår og samtidig ikke konflikter med natur, miljø organisationer og andre lign. internationale interesser. Entreprenøren skal omgående rette mangler ved arbejdets udførelse, entreprenørens egne målafsætning eller lignende uden vederlag og uden tidsfristforlængelse uanset på hvilket tidspunkt, sådanne mangler konstateres. Alle arbejdstegninger, specifikationer og beregninger mv., som måtte blive eller kræves udarbejdet af entreprenøren, skal i det fornødne antal eksemplarer leveres til bygherren eller dennes repræsentant for gennemsyn forud for levering og indbygning. Materialeprøver leveres så betids, at evt. kassation ikke kan forsinke arbejdets udførelse. Prøver skal være mærkede med leverandørens navn og adresse. Kan et materiale af en eller anden grund ikke fremskaffes, må spørgsmålet om anvendelse af et andet materiale i tide forelægges bygherren. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen Arbejdets forringelse mv. og vedligeholdelse Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller

8 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Skader, som entreprenører - herunder alle fagentreprenører og leverandører af bygherreleverancer og kunst - forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen Forhold til myndigheder Entreprenøren skal afholde enhver udgift til etablering af overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse samt nedtagning og bortbringning af enhver af bygherren og/eller offentlige myndigheder krævede foranstaltning til etablering af sikkerhed og sundhed inden for sit entrepriseområde i hele arbejdsperioden for arbejdets udførelse, således at dette er behørigt sikret i lovmæssig forstand Bygherrens tilsyn Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol Entreprenørens arbejdsledelse Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes Byggemøder Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de

9 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : entreprenører, bygherren har kontraheret med. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne 3.7. Samvirke med andre entreprenører Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Hvis der indtræder en forsinkelse, er entreprenøren således forpligtet til at omdisponere/forcere planlagte aktiviteter med henblik på at begrænse generne mest muligt Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør har været udsat for forholdene nævnt i pkt stk. 1), 3) og 4). Entreprenørens eventuelle krav om erstatning henholdsvis godtgørelse for spildtid er betinget af, at arbejdsstandsningen som følge af spildtid er registreret hos tilsynet, at tilsynet i fællesskab med entreprenøren ikke kan finde anden beskæftigelse for entreprenørens arbejdstagere, samt at arbejdstagerne opholder sig på byggepladsen på et med tilsynet aftalt sted.

10 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : Entreprenørens krav om erstatning, henholdsvis godtgørelse for spildtid, kan ikke overstige 7,5 timer pr. arbejdstager pr. arbejdsdag. Spildtiden regnes fra arbejdsstandsningens registrering hos tilsynet. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. En anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse berettiger ikke entreprenøren til erstatning. Entreprenøren er således i tilfælde af anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse udelukkende berettiget til godtgørelse. Forsinkelse som følge af en anden entreprenørs ikke ansvarspådragende forsinkelse eller anden aftaleparts ikke ansvarspådragende forsinkelse berettiger hverken entreprenøren til erstatning eller godtgørelse.

11 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Byggeplads 4.1 Generelt Supplerende bestemmelser Stk. 1. Ved byggeplads forstås det samlede område, der omfatter færdselsarealer, skurby og arbejdsområder. Skurbyen omfatter også oplagspladser. Stk. 2. Udover forskrifter om byggepladsen er der i dette kapitel desuden angivet oplysninger af orienterende art om, hvem der udfører de forskellige byggepladsforanstaltninger. Råhusentreprenøren (NCC) etablerer, driver og afrigger fælles byggepladsforanstaltningerne på færdselsarealer, skurby, fælles oplagspladser og i fælles arbejdsområder. Råhusentreprenøren har etableret fælles affalds- / containerordning samt en fælles vagt- og opsynsordning. Herudover varetager Råhusentreprenøren i hele byggeperioden bygherrens forpligtelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Byggepladsforanstaltninger etableres i naturlig takt med byggeprocessen, og opretholdes i nødvendigt omfang i hele byggeperioden. De vedligeholdes og afrigges af den entreprenør, som har udført dem. Afrigning skal tilpasses efter byggeprocessen og sker efter aftale med byggepladsledelsen. Bygherre ønsker at byggepladsen skal udstråle en meget høj standard. Byggepladsen er således indrettet og drives med sans for orden og ryddelighed og en forståelse for den eksponering at byggepladsen vil have i byen. Råhusentreprenøren varetager i samarbejde med de øvrige entreprenører at bygherres ønsker med hensyn til hvorledes byggepladsen opfattes, bliver efterlevet. Færdsel til og fra byggepladsen vil fremgå af gældende byggepladstegning. Byggepladsledelse Råhusentreprenøren varetager den samlede byggepladsledelse. Byggepladsledelse omfatter planlægning og tidsmæssig ledelse, styring og koordinering af samtlige entrepriser og arbejder herunder ledelse og koordinering af byggepladsforanstaltninger samt sikkerhed og sundhedsarbejdet. Råhusentreprenøren afholder ugentlige byggepladsmøder med henblik på at lede, styre og koordinere samtlige entrepriser og arbejder, herunder de arbejder der relaterer sig til byggepladsens indretning, drift og afrigning. Råhusentreprenøren udarbejder referat fra møderne og fremsender dette til deltagerne samt byggeledelsen via projectweb. Entreprenøren skal deltage i de ugentlige byggepladsmøder.

12 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Økonomi 1) Råhusentreprenøren Råhusentreprenøren sørger for byggepladsens indretning, drift og afrigning i fælles færdselsområder, skurby, oplagspladser og fælles arbejdsområder. Råhusentreprenøren opgør og afregner byggepladsudgifter direkte med de øvrige entreprenører på pladsen. 2) Entreprenøren Entreprenøren skal, hvor intet andet er nævnt, have samtlige ydelser til byggepladsforanstaltninger og installationer, der er nødvendige for udførelsen og færdiggørelsen af egne arbejder, indeholdt i sit tilbud som en fast pris. Følgende byggepladsudgifter skal afregnes med Råhusentreprenøren: Dagslejepris for leje af mandskabsfaciliteter pr. håndværker pr. arbejdsdag jf. afsnit Dagslejepris for leje af kontorfaciliteter pr. rum pr. arbejdsdag jf. afsnit Bestemmelser Generelt Overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger samt de årstidsbestemte skal være indeholdt i entreprenørens faste pris. Ved alle arbejder i forbindelse med veje, gader og pladser skal redningskøretøjer og brandvæsenets adgang være mulig. Stk. 2. Ikke overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger betales særskilt som ekstra arbejde. Endvidere skal der være adgang for renovation, vare ind - og udbringning, samt personer til alle bygninger. Fotografering og filmoptagelse på byggepladsen må kun ske efter aftale med byggeledelsen. De i skurbyen samt de separat opstillede toiletvogne skal benyttes. Aftrædelse på byggeplads og bygning kan medføre bortvisning. Overnatning på byggepladsområdet, bygning, skure og mandskabsvogne tillades ikke. Alle køretøjer på byggepladsen skal have akustisk baksignal, alternativt skal der være en håndmand bag køretøjet. Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 06:00 og skal afsluttet senest kl. 18:00. Støjende arbejder må tidligst påbegyndes kl. 08:00

13 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Omkring letbanen vil arbejder skulle udføres i andet tidsrum end ovenstående anførte. Ved arbejder udenfor normal arbejdstid gælder følgende: Mandag-lørdag kan arbejdstiden udvides til kl Støjgrænser: Fra : Ingen krav Fra : Max. 60 db (A) (inkl. lørdag)" Efter kl max. 40 db. Søndage Max. 60 db. Der henvises endvidere til pkt Myndighedsforskrifter og vejledninger Stk. 1. Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af DBI vejledning 10 - Del 1, 2, 3. Aarhus Kommunes aktuelle bekendtgørelser, forordninger og regler med hensyn til støj, støv og miljø, samt kørsel med tunge køretøjer i miljøzone. AffaldVarme Aarhus s vejledning om affaldssortering på byggepladser. egulativ Myndighedstilladelser og anmeldelser Stk. 1. Entreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. Stk. 2. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet, når der er krav om det Håndtering af materialer og produkter Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 2. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Stk. 3. Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Ad stk. 2. Alle leverancer til byggepladsen skal bookes via web-baseret booking-system senest kl dagen forud for leveringen. Herunder skal leverancens størrelse angives, ønsket aflæssested på byggepladsen og tidspunkt. Alternativt skal leverancer aftales / anmeldes skriftligt til Portvagten senest kl. 12:00 dagen forud for levering. Leverancen skal være mærket tydeligt med modtagerens navn, telefonnummer og firma.

14 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Entreprenøren skal sørge for at have en repræsentant til stede ved modtagelsen af leverancer. Ikke anmeldte leverancer kan afvises af portvagten. Der må ikke uden forudgående aftale med byggepladsledelsen leveres materialer til mere end 14 dages arbejde. Aflæsning må kun finde sted på et forud med byggepladsledelsen aftalt sted. Ved aflæsning med kran skal der foretages fornøden afspærring. Alle tilkørte materialer skal oplægges fri af byggepladsunderlag og opbevares forsvarligt med hensyn til vejrlig, påkørsel etc. Byggeledelsen / fagtilsynet kan kassere beskadigede eller misfarvede materialer. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Stk. 1. Entreprenøren skal retablere de arealer, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen. Entreprenøren skal inden arbejdet igangsættes foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. 4.4 Eksisterende forhold Stk. 1. Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske og lignende må ikke beskadiges. Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Stk. 2. Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge ledningsejerregistret (LER) og kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER, inden arbejdet påbegyndes. Alle omkostninger ved indhentning af ledningsoplysninger skal være indeholdt i entreprenørens faste pris. Hvis gas-, vand-, afløbs- eller andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og for dennes regning og ansvar. Stk. 3. Rådighed over nabogrund må kun ske efter tilladelse fra byggeledelsen. 4.5 Bygherrens afsætninger Stk. 1. Afsætning udover bygherrens afsætninger skal være indeholdt i de enkelte arbejder.

15 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Stk. 2. De angivne tolerancekrav til entreprenørens bygningsdele måles i forhold til bygherrens afsætning. 4.6 Byggepladsens indretning Entreprenøren skal følge byggepladsledelsens anvisninger mht. hvorledes entreprenøren skal indrette sig på byggepladsen Byggepladstegning Råhusentreprenørens sikkerhedskoordinator forestår udarbejdelse og ajourføring af byggepladstegning Byggepladsens indhegning og afskærmning Råhusentreprenøren etablerer, vedligeholder, og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte, bomme, adgangskarruseller og døre som vist på byggepladstegningerne for byggepladsens processer i byggeperioden I forbindelse med ibrugtagning af det automatiske p- anlæg skal der etableres offentlig adgang til transferbokse (bil-elevatorerne). Dette betyder at alle arbejder i området (niveau 0) skal være færdiggjort og byggepladsen fjernet og adgangsveje er omlagt inden ibrugtagning. Afskærmning Entreprenøren skal sikre, at tredjemand eller dennes ejendom ikke lider skade ved entreprenørens arbejde eller færdsel på byggeområdet. De offentlige veje i området skal kunne benyttes i hele byggefasen. Grenåbanen skal i hele byggeperioden uhindret kunne opretholde driften af banen gennem byggepladsområdet Aflukning Interimslukning Råhusentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Montageåbninger aflukkes med finerplader og forsynes med dobbelte adgangsdøre. Alle udvendige døråbninger lukkes med interims trædøre, som forsynes med cylinder i byggepladsens låsesystem. Aflåsning Råhusentreprenøren forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre / porte.

16 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Vagtordning Råhusentreprenøren etablerer, bemander, administrerer og driver en portvagt funktion, der er bemandet på hverdage mellem kl. 06:00 til 18:00. Portvagten administrerer al gående og kørende trafik til og fra byggepladsens gennem personkarruseller og porte. Portvagten kan foretage visitation af ind- og udgående kørende trafik efter byggepladsledelsens skøn. Portvagten skal informerer ankomne leverandører om byggepladsens regler for sikkerhed og sundhed. Råhusentreprenøren varetager en vagtordning der bl.a. skal omfatte: Etablering og drift af vagtcentral ved hovedport til byggepladsen. Etablering og vedligeholdelse af adgangskontrol anlæg med ID kort og personkarruseller. Etablering af bomanlæg ved indkørsel gennem hoved- og biport. Etablering og vedligeholdelse af fjernbetjente udkørselsporte. Adgang til byggepladsen skal ske efter følgende regler: Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til byggepladsen, skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. Alle med adgangskort til byggepladsen skal gennemgå et introduktionskursus som afholdes af råhusentreprenøren. Kurset er gratis. Varighed ca. 1½ time. Udgiften hertil skal være indeholdt i de enkelte entreprenøres tilbud. Råhusentreprenøren forestår udstedelse og administration af ID-kort samt administration af nøgler til porte og bygninger. Såfremt nøgle eller kort bortkommer, kan de genudstedes for 200 kr. ekskl. moms pr. stk. Entreprenøren skal forinden udstedelse af personlige IDkort, oplyse om følgende for den enkelte ansatte: Entreprise/leverance Firmanavn Firma-adresse Den ansattes navn Den ansattes telefonnummer Der skal medsendes et vellignende foto af den ansatte. Der Der kan udstedes midlertidige adgangskort, indtil det

17 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : personlige ID kort er modtaget. Midlertidige ID kort skal tilbageleveres. Såfremt en entreprenør ønsker at udføre arbejde eller levere materialer til byggepladsen udenfor ovennævnte tidspunkt, kan dette ske efter aftale med byggepladsledelsen mod betaling af eventuelle omkostninger forbundet hermed Tyverisikring Skiltning De enkelte entreprenører sørger selv for og er ansvarlige for sikring af egne arbejder, materialer, værktøj, containere, arbejdstelte etc. Forbuds- og påbudsskilte Stk. 1. Entreprenøren er ansvarlig for skiltning af egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde. Råhusentreprenøren leverer og opsætter alle orienteringsskilte og planer i fælles færdsels- og arbejdsområder fra byggeriets start, vedligeholder og fjerner dem ved byggeriets afslutning Førstehjælpskasser Stk. 1. Førstehjælpskassers placering fremgår af byggepladstegning på byggepladsen Brandslukningsmateriel Stk. 1. Placering af brandslukningsmateriel fremgår af byggepladstegning. Alle trykbeholdere skal placeres på de oprettede trykbeholderplads ved arbejdstids ophør. Stk. 2. Entreprenøren skal sørge for nødvendigt brandslukningsudstyr for egne arbejder. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Parkering af privatbiler og andre biler der anvendes til personbefordring må ikke ske på byggepladsen. Der henvises til offentlige P-pladser udenfor byggepladsen. Parkering af biler på byggepladsområdet må kun finde sted på de af byggepladsledelsen udpegede P-pladser. Biler på byggepladsen skal være forsynet med firmanavn og telefonnummer. Cykelparkering skal ske udenfor de indhegnede byggepladsområder Udendørs færdselsarealer Stk. 1. Udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegning. Færdsel til og fra byggepladsen kan kun foregå gennem de etablerede porte og karruseller. Adgang for personer der skal udføre et stykke arbejde på pladsen skal benyt-

18 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Stk. 2. Byggepladsveje inklusiv aflæsningssteder vil kunne anvendes til tunge transporter fx elementvogne, jordtransporter og betonkanoner. De vil være afvandet og vejrligssikret i fornødent omfang. Stk. 3. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Stk. 4. Færdselsarealers må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. te personkarruseller som adgang til pladsen. Det gælder naturligvis ikke for fragtmænd og chauffører som benytter porte. Eventuel beskadigelse af færdselsarealer retableres for skadevolders regning af Råhusentreprenøren. Ad stk. 4. Færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggepladsledelsen Færdselsarealer i bygning Stk. 1. Færdselsarealer placering og omfang fremgår af byggepladstegning. Stk. 2. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Stk. 3. Færdselsarealers må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. Ad stk. 1. Råhusentreprenøren ajourfører løbende byggepladstegningerne med angivelse af færdselsarealer i bygning. Råhusentreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, gangbroer m.v. som anført på byggepladstegningen for de enkelte byggepladsfaser. I forbindelse med opførelsen af Multimediehuset må etagedækkene belastes med følgende karakteristiske laster: Niveau -2: 7,50 kn/m2 dog kun 3,00 kn/m2 i parkeringskælder Niveau -1: 7,50 kn/m2 Niveau 0 mellem linje 5 og 6: Dækket er beregnet for tung trafik. Øvrig del af dækket er beregnet for 3,00 kn/m2 Niveau 1 og 2: 5,00 kn/m2 Niveau 3: 2,50 kn/m2 På færdige betongulve i niveau 1, 2 og 3 må hjultryk og/eller støttebenstryk fra lifte og andet materiel højst være 5,0 kn. Stationære enkeltkræfter fra støtteben eller lignende kan være op til 17 kn, på niveau 3 dog max. 7 kn, men kraften skal fordeles på gulvet, så spændingen på gulvet holdes under 0,05 MPa (svarer til en fordeling af 17 kn på en stiv plade på 600 x 600 mm) Hvor der opstilles stillads, arbejdsplatforme, hejs eller anden materiel, skal der understøttes med nødvendige trykfordelingsplader af udførende entreprenør Afdækning af huller i færdselsarealer Stk. 1. Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde mv. skal afdækkes med dæksler/plader, der er fastholdt. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse samt fjernelse af afdækningen, når de permanente bygningsdele er etableret, påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen/etablerer hullet. Råhusentreprenøren etablerer, og fjerner afdækning af huller i færdselsarealer og ansvaret påhviler råhusentreprenøren. Hvis andre entreprenører fjerner afdækning eller afskærmning påhviler det samme entreprenør at retablere afdækning og afskærmning igen. Retableringen af afdækningen skal godkendes af råhusentreprenøren.

19 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Stk. 2. Eventuel midlertidig fjernelse af afdækning af huller af hensyn til en entreprenørs arbejde, udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger og retablerer afdækningen umiddelbart efter endt arbejde. Såfremt retableringen ikke sker tilstrækkeligt forsvarligt efter Råhusentreprenørens vurdering kan udbedring igangsættes for entreprenørens regning. Ved etablering af nye huller påhviler det entreprenøren at afdække disse og sikre at dette sker forsvarlig efter råhusentreprenørens vurdering og godkendelse. Råhusentreprenøren etablerer og fjerner afdækning af brønde i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Stk. 1. Der opsættes rækværker langs alle færdselsarealer, hvor der er et niveauspring på mere end 2 m. Stk. 2. Der opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis fald til omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Stk. 3. Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde, udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger og retablerer rækværker umiddelbart efter endt arbejde. Ad stk. 1. Råhusentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer. Ad stk 3. Råhusentreprenøren etablerer og fjerner rækværker i færdselsarealer og ansvaret påhviler råhusentreprenøren. Hvis andre entreprenører fjerner rækværker eller etablerer nye åbninger påhviler det samme entreprenør at retablere rækværket igen. Retableringen af rækværket skal godkendes af råhusentreprenøren. Såfremt retableringen ikke sker tilstrækkeligt forsvarligt efter Råhusentreprenørens vurdering kan udbedring igangsættes for entreprenørens regning. Råhusentreprenøren etablerer, vedligeholdelse samt nedtagninger af afspærring omkring byggegruben. Råhusentreprenøren sørger for at etablere gangstier forbeholdt gående i terrænniveau. Gangstier vil være separeret fra kørende trafik eksempelvis med betonklodser eller anden afskærmning Belysning af færdselsarealer Stk. 1. Byggepladsbelysning fremgår af byggepladstegning. Stk. 2. Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder. Stk. 3. Elforbruget til belysning af færdselsarealer betales af bygherren Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Stk. 1. Råhusentreprenøren forestår udførelsen af årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger på fæl-

20 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : lesarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Stk. 1. Entreprenøren skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige. Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på færdselsarealerne, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse - også hvis spildet sker uden for byggepladsen. Stk. 2. Entreprenøren skal efter behov dog mindst en gang om ugen - normalt på ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre, herunder støvsuge, efter egne aktiviteter. Stk. 3. Fjernelse af støv skal ske ved støvsugning. Tørfejning er forbudt. Stk. 4. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Råhusentreprenøren etablerer mandskabsfaciliteter og møderum m.m. for alle på byggepladsen. Råhusentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder, flytter og fjerner følgende skure inkl. gangbroer, trapper, trin, rækværker samt tilslutning til varme, el, vand, afløb, der stilles til rådighed for følgende formål: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseafdeling med køleskab. Separate toiletvogne i terræn hver med 2 stk. toiletter og håndvaske. Portvagt funktion som 2-rums kontormodul inkl. toilet med håndvask og køkken. Nødhjælpscenter som 2-rums kontormodul inkl. toilet med håndvask. Møde-, spise- og kontorskure for bygherre, byggeledelse, byggepladsledelse og tilsyn. Møde-, spise- og kontorskure for entreprenører. Velfærdsskure og toiletvogne skal opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelser for indretning. Skur- og mødefaciliteter stilles til entreprenørernes disposition på følgende vilkår: Enhedspriser fremgår i øvrigt af nedenstående og der er lejepligt: Dagslejepris for leje af mandskabsfaciliteter pr. håndværker pr. arbejdsdag kr. 65,00 ekskl. moms. Prisen in-

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Oktober 2015 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal VITAS TEGNESTUE Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal 13bk1b, Gruppe 11: Jonas, Thomas, Martin, Mikkel 01-04-2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/20 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 05.07.2017 rev 00 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED Udbygning tandklinikken Skolevangen 46, Hjørring PLAN FOR SIKEKRHED OG SUNDHED PSS BYGHERRE Hjørring Kommune TOTALRÅDGIVER ARKITEKTFIRMAET JØRGEN USSING INGENIØR 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev.

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Arkitektfirmaet C. F. Møller Side : 1 af 29 0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse... 2 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1.

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 PSS Udkast til PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE MIKAELLAURIDSEN.DK ENTREPRISE A/S

BYGGESAGSBESKRIVELSE MIKAELLAURIDSEN.DK ENTREPRISE A/S Entreprise BYGGESAGSBESKRIVELSE MIKAELLAURIDSEN.DK ENTREPRISE A/S Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Mikael Lauridsen Kontrolleret: Erik Godkendt: Kaj Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder

Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder Byggepladsforanstaltninger Stillads Kran Hejs Kran, hejs og stillads etableres af den enkelte entreprenør i nødvendigt omfang. Arbejder i højden og stilladsarbejder

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere