URBAN MEDIASPACE AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "URBAN MEDIASPACE AARHUS"

Transkript

1 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST

2 Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : Indholdsfortegnelse 1. Orientering Referencer Almindelige bestemmelser Generelt Arbejdets forringelse mv. og vedligeholdelse Forhold til myndigheder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygning Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads... 23

3 Urban Mediaspace Aarhus Side 3 42 Indholdsfortegnelse Dato : Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation... 39

4 Urban Mediaspace Aarhus Side 4 42 Indholdsfortegnelse Dato : Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan... 42

5 Urban Mediaspace Aarhus Side Orientering Dato : Orientering Nærværende bestemmelser gælder for alle arbejder og leverancer på byggepladsen, der indkøbes af bygherren som bygherreleverancer eller kunst. Hvor der i det efterfølgende er anvendt betegnelsen Entreprenør eller Entreprenøren, er dette at forstå som leverandøren af bygherreleverancen eller kunstværket. Med betegnelsen Bygherren forstås Aarhus Kommune repræsenteret ved egne medarbejdere og/eller tilknyttede rådgivere og tilsyn. Hvor der er henvist til "Byggepladstegning", "Plan for sikkerhed og sundhed" og "Beredskabs-, alarmerings-, evakuerings- og øvelsesplan" forstås den til enhver tid gældende tegning/plan på byggepladsen vedrørende disse forhold. Materialet vedlægges ikke udbuddet.

6 Urban Mediaspace Aarhus Side Referencer Dato : Referencer Uden at listen er udtømmende bemærkes, at følgende bekendtgørelser er gældende for arbejdet på byggepladsen: Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø, bekg. nr. 110 af 5. februar 2013 Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet, bekg. nr. 63 f 6. februar Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet, bekg. nr. 682 af 30. juni Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, bekg. nr. 292 af 26. april Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, bekg. nr. 561 af 24. juni 1994 med følgende senere ændringer: o Bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler o Bekendtgørelse nr. 831 af 27. november 1998 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler o Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering

7 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : Almindelige bestemmelser 3.1. Generelt Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplager for naboer og forbipasserende. Entreprenøren skal efter anmodning fra Bygherren vederlagsfrit fremsende dokumentation for materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte arbejdsmetoder samt foretage fornødne prøver for verificering af bygherrens krav til materialet. Entreprenøren skal samtidig sikre sig, at produkter er produceret på lovlige og bæredygtige vilkår og samtidig ikke konflikter med natur, miljø organisationer og andre lign. internationale interesser. Entreprenøren skal omgående rette mangler ved arbejdets udførelse, entreprenørens egne målafsætning eller lignende uden vederlag og uden tidsfristforlængelse uanset på hvilket tidspunkt, sådanne mangler konstateres. Alle arbejdstegninger, specifikationer og beregninger mv., som måtte blive eller kræves udarbejdet af entreprenøren, skal i det fornødne antal eksemplarer leveres til bygherren eller dennes repræsentant for gennemsyn forud for levering og indbygning. Materialeprøver leveres så betids, at evt. kassation ikke kan forsinke arbejdets udførelse. Prøver skal være mærkede med leverandørens navn og adresse. Kan et materiale af en eller anden grund ikke fremskaffes, må spørgsmålet om anvendelse af et andet materiale i tide forelægges bygherren. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen Arbejdets forringelse mv. og vedligeholdelse Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller

8 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Skader, som entreprenører - herunder alle fagentreprenører og leverandører af bygherreleverancer og kunst - forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen Forhold til myndigheder Entreprenøren skal afholde enhver udgift til etablering af overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse samt nedtagning og bortbringning af enhver af bygherren og/eller offentlige myndigheder krævede foranstaltning til etablering af sikkerhed og sundhed inden for sit entrepriseområde i hele arbejdsperioden for arbejdets udførelse, således at dette er behørigt sikret i lovmæssig forstand Bygherrens tilsyn Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol Entreprenørens arbejdsledelse Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes Byggemøder Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de

9 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : entreprenører, bygherren har kontraheret med. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne 3.7. Samvirke med andre entreprenører Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Hvis der indtræder en forsinkelse, er entreprenøren således forpligtet til at omdisponere/forcere planlagte aktiviteter med henblik på at begrænse generne mest muligt Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør har været udsat for forholdene nævnt i pkt stk. 1), 3) og 4). Entreprenørens eventuelle krav om erstatning henholdsvis godtgørelse for spildtid er betinget af, at arbejdsstandsningen som følge af spildtid er registreret hos tilsynet, at tilsynet i fællesskab med entreprenøren ikke kan finde anden beskæftigelse for entreprenørens arbejdstagere, samt at arbejdstagerne opholder sig på byggepladsen på et med tilsynet aftalt sted.

10 Urban Mediaspace Aarhus Side Almindelige bestemmelser Dato : Entreprenørens krav om erstatning, henholdsvis godtgørelse for spildtid, kan ikke overstige 7,5 timer pr. arbejdstager pr. arbejdsdag. Spildtiden regnes fra arbejdsstandsningens registrering hos tilsynet. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. En anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse berettiger ikke entreprenøren til erstatning. Entreprenøren er således i tilfælde af anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse udelukkende berettiget til godtgørelse. Forsinkelse som følge af en anden entreprenørs ikke ansvarspådragende forsinkelse eller anden aftaleparts ikke ansvarspådragende forsinkelse berettiger hverken entreprenøren til erstatning eller godtgørelse.

11 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Byggeplads 4.1 Generelt Supplerende bestemmelser Stk. 1. Ved byggeplads forstås det samlede område, der omfatter færdselsarealer, skurby og arbejdsområder. Skurbyen omfatter også oplagspladser. Stk. 2. Udover forskrifter om byggepladsen er der i dette kapitel desuden angivet oplysninger af orienterende art om, hvem der udfører de forskellige byggepladsforanstaltninger. Råhusentreprenøren (NCC) etablerer, driver og afrigger fælles byggepladsforanstaltningerne på færdselsarealer, skurby, fælles oplagspladser og i fælles arbejdsområder. Råhusentreprenøren har etableret fælles affalds- / containerordning samt en fælles vagt- og opsynsordning. Herudover varetager Råhusentreprenøren i hele byggeperioden bygherrens forpligtelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Byggepladsforanstaltninger etableres i naturlig takt med byggeprocessen, og opretholdes i nødvendigt omfang i hele byggeperioden. De vedligeholdes og afrigges af den entreprenør, som har udført dem. Afrigning skal tilpasses efter byggeprocessen og sker efter aftale med byggepladsledelsen. Bygherre ønsker at byggepladsen skal udstråle en meget høj standard. Byggepladsen er således indrettet og drives med sans for orden og ryddelighed og en forståelse for den eksponering at byggepladsen vil have i byen. Råhusentreprenøren varetager i samarbejde med de øvrige entreprenører at bygherres ønsker med hensyn til hvorledes byggepladsen opfattes, bliver efterlevet. Færdsel til og fra byggepladsen vil fremgå af gældende byggepladstegning. Byggepladsledelse Råhusentreprenøren varetager den samlede byggepladsledelse. Byggepladsledelse omfatter planlægning og tidsmæssig ledelse, styring og koordinering af samtlige entrepriser og arbejder herunder ledelse og koordinering af byggepladsforanstaltninger samt sikkerhed og sundhedsarbejdet. Råhusentreprenøren afholder ugentlige byggepladsmøder med henblik på at lede, styre og koordinere samtlige entrepriser og arbejder, herunder de arbejder der relaterer sig til byggepladsens indretning, drift og afrigning. Råhusentreprenøren udarbejder referat fra møderne og fremsender dette til deltagerne samt byggeledelsen via projectweb. Entreprenøren skal deltage i de ugentlige byggepladsmøder.

12 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Økonomi 1) Råhusentreprenøren Råhusentreprenøren sørger for byggepladsens indretning, drift og afrigning i fælles færdselsområder, skurby, oplagspladser og fælles arbejdsområder. Råhusentreprenøren opgør og afregner byggepladsudgifter direkte med de øvrige entreprenører på pladsen. 2) Entreprenøren Entreprenøren skal, hvor intet andet er nævnt, have samtlige ydelser til byggepladsforanstaltninger og installationer, der er nødvendige for udførelsen og færdiggørelsen af egne arbejder, indeholdt i sit tilbud som en fast pris. Følgende byggepladsudgifter skal afregnes med Råhusentreprenøren: Dagslejepris for leje af mandskabsfaciliteter pr. håndværker pr. arbejdsdag jf. afsnit Dagslejepris for leje af kontorfaciliteter pr. rum pr. arbejdsdag jf. afsnit Bestemmelser Generelt Overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger samt de årstidsbestemte skal være indeholdt i entreprenørens faste pris. Ved alle arbejder i forbindelse med veje, gader og pladser skal redningskøretøjer og brandvæsenets adgang være mulig. Stk. 2. Ikke overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger betales særskilt som ekstra arbejde. Endvidere skal der være adgang for renovation, vare ind - og udbringning, samt personer til alle bygninger. Fotografering og filmoptagelse på byggepladsen må kun ske efter aftale med byggeledelsen. De i skurbyen samt de separat opstillede toiletvogne skal benyttes. Aftrædelse på byggeplads og bygning kan medføre bortvisning. Overnatning på byggepladsområdet, bygning, skure og mandskabsvogne tillades ikke. Alle køretøjer på byggepladsen skal have akustisk baksignal, alternativt skal der være en håndmand bag køretøjet. Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 06:00 og skal afsluttet senest kl. 18:00. Støjende arbejder må tidligst påbegyndes kl. 08:00

13 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Omkring letbanen vil arbejder skulle udføres i andet tidsrum end ovenstående anførte. Ved arbejder udenfor normal arbejdstid gælder følgende: Mandag-lørdag kan arbejdstiden udvides til kl Støjgrænser: Fra : Ingen krav Fra : Max. 60 db (A) (inkl. lørdag)" Efter kl max. 40 db. Søndage Max. 60 db. Der henvises endvidere til pkt Myndighedsforskrifter og vejledninger Stk. 1. Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af DBI vejledning 10 - Del 1, 2, 3. Aarhus Kommunes aktuelle bekendtgørelser, forordninger og regler med hensyn til støj, støv og miljø, samt kørsel med tunge køretøjer i miljøzone. AffaldVarme Aarhus s vejledning om affaldssortering på byggepladser. egulativ Myndighedstilladelser og anmeldelser Stk. 1. Entreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser. Entreprenøren må ikke på bygherrens vegne uden dennes tilladelse ansøge om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. Stk. 2. Bygherren foretager anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet, når der er krav om det Håndtering af materialer og produkter Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 2. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Stk. 3. Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Ad stk. 2. Alle leverancer til byggepladsen skal bookes via web-baseret booking-system senest kl dagen forud for leveringen. Herunder skal leverancens størrelse angives, ønsket aflæssested på byggepladsen og tidspunkt. Alternativt skal leverancer aftales / anmeldes skriftligt til Portvagten senest kl. 12:00 dagen forud for levering. Leverancen skal være mærket tydeligt med modtagerens navn, telefonnummer og firma.

14 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Entreprenøren skal sørge for at have en repræsentant til stede ved modtagelsen af leverancer. Ikke anmeldte leverancer kan afvises af portvagten. Der må ikke uden forudgående aftale med byggepladsledelsen leveres materialer til mere end 14 dages arbejde. Aflæsning må kun finde sted på et forud med byggepladsledelsen aftalt sted. Ved aflæsning med kran skal der foretages fornøden afspærring. Alle tilkørte materialer skal oplægges fri af byggepladsunderlag og opbevares forsvarligt med hensyn til vejrlig, påkørsel etc. Byggeledelsen / fagtilsynet kan kassere beskadigede eller misfarvede materialer. 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Stk. 1. Entreprenøren skal retablere de arealer, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen. Entreprenøren skal inden arbejdet igangsættes foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. 4.4 Eksisterende forhold Stk. 1. Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske og lignende må ikke beskadiges. Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Stk. 2. Ved gravearbejde og lignende skal entreprenøren forespørge ledningsejerregistret (LER) og kontakte de berørte ledningsejere oplyst af LER, inden arbejdet påbegyndes. Alle omkostninger ved indhentning af ledningsoplysninger skal være indeholdt i entreprenørens faste pris. Hvis gas-, vand-, afløbs- eller andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og for dennes regning og ansvar. Stk. 3. Rådighed over nabogrund må kun ske efter tilladelse fra byggeledelsen. 4.5 Bygherrens afsætninger Stk. 1. Afsætning udover bygherrens afsætninger skal være indeholdt i de enkelte arbejder.

15 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Stk. 2. De angivne tolerancekrav til entreprenørens bygningsdele måles i forhold til bygherrens afsætning. 4.6 Byggepladsens indretning Entreprenøren skal følge byggepladsledelsens anvisninger mht. hvorledes entreprenøren skal indrette sig på byggepladsen Byggepladstegning Råhusentreprenørens sikkerhedskoordinator forestår udarbejdelse og ajourføring af byggepladstegning Byggepladsens indhegning og afskærmning Råhusentreprenøren etablerer, vedligeholder, og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte, bomme, adgangskarruseller og døre som vist på byggepladstegningerne for byggepladsens processer i byggeperioden I forbindelse med ibrugtagning af det automatiske p- anlæg skal der etableres offentlig adgang til transferbokse (bil-elevatorerne). Dette betyder at alle arbejder i området (niveau 0) skal være færdiggjort og byggepladsen fjernet og adgangsveje er omlagt inden ibrugtagning. Afskærmning Entreprenøren skal sikre, at tredjemand eller dennes ejendom ikke lider skade ved entreprenørens arbejde eller færdsel på byggeområdet. De offentlige veje i området skal kunne benyttes i hele byggefasen. Grenåbanen skal i hele byggeperioden uhindret kunne opretholde driften af banen gennem byggepladsområdet Aflukning Interimslukning Råhusentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Montageåbninger aflukkes med finerplader og forsynes med dobbelte adgangsdøre. Alle udvendige døråbninger lukkes med interims trædøre, som forsynes med cylinder i byggepladsens låsesystem. Aflåsning Råhusentreprenøren forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre / porte.

16 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Vagtordning Råhusentreprenøren etablerer, bemander, administrerer og driver en portvagt funktion, der er bemandet på hverdage mellem kl. 06:00 til 18:00. Portvagten administrerer al gående og kørende trafik til og fra byggepladsens gennem personkarruseller og porte. Portvagten kan foretage visitation af ind- og udgående kørende trafik efter byggepladsledelsens skøn. Portvagten skal informerer ankomne leverandører om byggepladsens regler for sikkerhed og sundhed. Råhusentreprenøren varetager en vagtordning der bl.a. skal omfatte: Etablering og drift af vagtcentral ved hovedport til byggepladsen. Etablering og vedligeholdelse af adgangskontrol anlæg med ID kort og personkarruseller. Etablering af bomanlæg ved indkørsel gennem hoved- og biport. Etablering og vedligeholdelse af fjernbetjente udkørselsporte. Adgang til byggepladsen skal ske efter følgende regler: Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til byggepladsen, skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. Alle med adgangskort til byggepladsen skal gennemgå et introduktionskursus som afholdes af råhusentreprenøren. Kurset er gratis. Varighed ca. 1½ time. Udgiften hertil skal være indeholdt i de enkelte entreprenøres tilbud. Råhusentreprenøren forestår udstedelse og administration af ID-kort samt administration af nøgler til porte og bygninger. Såfremt nøgle eller kort bortkommer, kan de genudstedes for 200 kr. ekskl. moms pr. stk. Entreprenøren skal forinden udstedelse af personlige IDkort, oplyse om følgende for den enkelte ansatte: Entreprise/leverance Firmanavn Firma-adresse Den ansattes navn Den ansattes telefonnummer Der skal medsendes et vellignende foto af den ansatte. Der Der kan udstedes midlertidige adgangskort, indtil det

17 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : personlige ID kort er modtaget. Midlertidige ID kort skal tilbageleveres. Såfremt en entreprenør ønsker at udføre arbejde eller levere materialer til byggepladsen udenfor ovennævnte tidspunkt, kan dette ske efter aftale med byggepladsledelsen mod betaling af eventuelle omkostninger forbundet hermed Tyverisikring Skiltning De enkelte entreprenører sørger selv for og er ansvarlige for sikring af egne arbejder, materialer, værktøj, containere, arbejdstelte etc. Forbuds- og påbudsskilte Stk. 1. Entreprenøren er ansvarlig for skiltning af egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde. Råhusentreprenøren leverer og opsætter alle orienteringsskilte og planer i fælles færdsels- og arbejdsområder fra byggeriets start, vedligeholder og fjerner dem ved byggeriets afslutning Førstehjælpskasser Stk. 1. Førstehjælpskassers placering fremgår af byggepladstegning på byggepladsen Brandslukningsmateriel Stk. 1. Placering af brandslukningsmateriel fremgår af byggepladstegning. Alle trykbeholdere skal placeres på de oprettede trykbeholderplads ved arbejdstids ophør. Stk. 2. Entreprenøren skal sørge for nødvendigt brandslukningsudstyr for egne arbejder. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Parkering af privatbiler og andre biler der anvendes til personbefordring må ikke ske på byggepladsen. Der henvises til offentlige P-pladser udenfor byggepladsen. Parkering af biler på byggepladsområdet må kun finde sted på de af byggepladsledelsen udpegede P-pladser. Biler på byggepladsen skal være forsynet med firmanavn og telefonnummer. Cykelparkering skal ske udenfor de indhegnede byggepladsområder Udendørs færdselsarealer Stk. 1. Udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladstegning. Færdsel til og fra byggepladsen kan kun foregå gennem de etablerede porte og karruseller. Adgang for personer der skal udføre et stykke arbejde på pladsen skal benyt-

18 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Stk. 2. Byggepladsveje inklusiv aflæsningssteder vil kunne anvendes til tunge transporter fx elementvogne, jordtransporter og betonkanoner. De vil være afvandet og vejrligssikret i fornødent omfang. Stk. 3. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Stk. 4. Færdselsarealers må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. te personkarruseller som adgang til pladsen. Det gælder naturligvis ikke for fragtmænd og chauffører som benytter porte. Eventuel beskadigelse af færdselsarealer retableres for skadevolders regning af Råhusentreprenøren. Ad stk. 4. Færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggepladsledelsen Færdselsarealer i bygning Stk. 1. Færdselsarealer placering og omfang fremgår af byggepladstegning. Stk. 2. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Stk. 3. Færdselsarealers må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. Ad stk. 1. Råhusentreprenøren ajourfører løbende byggepladstegningerne med angivelse af færdselsarealer i bygning. Råhusentreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, gangbroer m.v. som anført på byggepladstegningen for de enkelte byggepladsfaser. I forbindelse med opførelsen af Multimediehuset må etagedækkene belastes med følgende karakteristiske laster: Niveau -2: 7,50 kn/m2 dog kun 3,00 kn/m2 i parkeringskælder Niveau -1: 7,50 kn/m2 Niveau 0 mellem linje 5 og 6: Dækket er beregnet for tung trafik. Øvrig del af dækket er beregnet for 3,00 kn/m2 Niveau 1 og 2: 5,00 kn/m2 Niveau 3: 2,50 kn/m2 På færdige betongulve i niveau 1, 2 og 3 må hjultryk og/eller støttebenstryk fra lifte og andet materiel højst være 5,0 kn. Stationære enkeltkræfter fra støtteben eller lignende kan være op til 17 kn, på niveau 3 dog max. 7 kn, men kraften skal fordeles på gulvet, så spændingen på gulvet holdes under 0,05 MPa (svarer til en fordeling af 17 kn på en stiv plade på 600 x 600 mm) Hvor der opstilles stillads, arbejdsplatforme, hejs eller anden materiel, skal der understøttes med nødvendige trykfordelingsplader af udførende entreprenør Afdækning af huller i færdselsarealer Stk. 1. Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde mv. skal afdækkes med dæksler/plader, der er fastholdt. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse samt fjernelse af afdækningen, når de permanente bygningsdele er etableret, påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen/etablerer hullet. Råhusentreprenøren etablerer, og fjerner afdækning af huller i færdselsarealer og ansvaret påhviler råhusentreprenøren. Hvis andre entreprenører fjerner afdækning eller afskærmning påhviler det samme entreprenør at retablere afdækning og afskærmning igen. Retableringen af afdækningen skal godkendes af råhusentreprenøren.

19 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : Stk. 2. Eventuel midlertidig fjernelse af afdækning af huller af hensyn til en entreprenørs arbejde, udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger og retablerer afdækningen umiddelbart efter endt arbejde. Såfremt retableringen ikke sker tilstrækkeligt forsvarligt efter Råhusentreprenørens vurdering kan udbedring igangsættes for entreprenørens regning. Ved etablering af nye huller påhviler det entreprenøren at afdække disse og sikre at dette sker forsvarlig efter råhusentreprenørens vurdering og godkendelse. Råhusentreprenøren etablerer og fjerner afdækning af brønde i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Stk. 1. Der opsættes rækværker langs alle færdselsarealer, hvor der er et niveauspring på mere end 2 m. Stk. 2. Der opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis fald til omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Stk. 3. Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde, udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger og retablerer rækværker umiddelbart efter endt arbejde. Ad stk. 1. Råhusentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer. Ad stk 3. Råhusentreprenøren etablerer og fjerner rækværker i færdselsarealer og ansvaret påhviler råhusentreprenøren. Hvis andre entreprenører fjerner rækværker eller etablerer nye åbninger påhviler det samme entreprenør at retablere rækværket igen. Retableringen af rækværket skal godkendes af råhusentreprenøren. Såfremt retableringen ikke sker tilstrækkeligt forsvarligt efter Råhusentreprenørens vurdering kan udbedring igangsættes for entreprenørens regning. Råhusentreprenøren etablerer, vedligeholdelse samt nedtagninger af afspærring omkring byggegruben. Råhusentreprenøren sørger for at etablere gangstier forbeholdt gående i terrænniveau. Gangstier vil være separeret fra kørende trafik eksempelvis med betonklodser eller anden afskærmning Belysning af færdselsarealer Stk. 1. Byggepladsbelysning fremgår af byggepladstegning. Stk. 2. Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Belysningen sker med lyskæder. Stk. 3. Elforbruget til belysning af færdselsarealer betales af bygherren Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Stk. 1. Råhusentreprenøren forestår udførelsen af årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger på fæl-

20 Urban Mediaspace Aarhus Side Byggeplads Dato : lesarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Stk. 1. Entreprenøren skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige. Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på færdselsarealerne, skal entreprenøren straks sørge for fjernelse - også hvis spildet sker uden for byggepladsen. Stk. 2. Entreprenøren skal efter behov dog mindst en gang om ugen - normalt på ugens sidste arbejdsdag - rydde op og rengøre, herunder støvsuge, efter egne aktiviteter. Stk. 3. Fjernelse af støv skal ske ved støvsugning. Tørfejning er forbudt. Stk. 4. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Råhusentreprenøren etablerer mandskabsfaciliteter og møderum m.m. for alle på byggepladsen. Råhusentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder, flytter og fjerner følgende skure inkl. gangbroer, trapper, trin, rækværker samt tilslutning til varme, el, vand, afløb, der stilles til rådighed for følgende formål: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseafdeling med køleskab. Separate toiletvogne i terræn hver med 2 stk. toiletter og håndvaske. Portvagt funktion som 2-rums kontormodul inkl. toilet med håndvask og køkken. Nødhjælpscenter som 2-rums kontormodul inkl. toilet med håndvask. Møde-, spise- og kontorskure for bygherre, byggeledelse, byggepladsledelse og tilsyn. Møde-, spise- og kontorskure for entreprenører. Velfærdsskure og toiletvogne skal opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelser for indretning. Skur- og mødefaciliteter stilles til entreprenørernes disposition på følgende vilkår: Enhedspriser fremgår i øvrigt af nedenstående og der er lejepligt: Dagslejepris for leje af mandskabsfaciliteter pr. håndværker pr. arbejdsdag kr. 65,00 ekskl. moms. Prisen in-

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere