Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun"

Transkript

1

2 BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun

3 Historiske bygninger og brandsikkerhed Historiske brande Bygningsbevaring Lovgivning Brandårsager Brandsikring af historiske bygninger Redningsberedskabets indsatsmuligheder Skadesbekæmpelse Rekonstruktion efter brand Personale- og brugeradfærd Øvrige sikringsforanstaltninger Konklusion

4 Historiske bygninger Ca. 8 % af Danmarks bygningsareal er opført før 1900 Ca. 19 % af bygningsarealet er opført mellem 1900 og 1945

5 Historiske bygninger Ca fredede bygninger Ca bevaringsværdige bygninger

6 Historiske brande og brandkrav

7 Historiske brande Oldtiden Antikkens Rom 390 B.C. forbud mod anvendelsen af træspån 132 B.C. udstedt et forbud mod fælles (brand-)vægge mellem ejendomme, og krav om ydervægges bæreevne. 6 B.C. højden for en insulae(beboelsesblok) må ikke overskride 70 pedes(ca. 21m). 64 A.C. Storbrand. Genopbygning efter byplan. Krav om gadebredde, afstand mellem bygninger

8 Historiske brande Antikkens Rom 15 B.C.Vitruvius De Architectura citat: De forskellige indgange bør være mange og rummelige, de øvre ikke forbundet med det lavere, men udført i en kontinuerlig lige linje fra alle dele af huset, uden sving, så folk ikke kan mases sammen, når de forlader forestillingen, men at de har separate udgange fra alle dele uden forhindringer.

9 Historiske brande Middelalderen

10 Brande i middelalderen Kun nogle få eksempler Det første af Londons storbrande Konstantinopel brander 3 gange i forbindelse med korstogene Den anden storbrand i London Den første storbrand i Amsterdam Den anden storbrand i Amsterdam Ribe domkirke og omgivelser Storbrand i Ribe

11 Historiske brande Købehavn

12 Branden Købehavn bygninger gik tabt 2/5 del af byen Reguleringskommission Bygningskommission Kommission for kirkernes og rådhusets opførelse 12-15m bredde gader Forbud mod bindingsværk, lempes senere for baghuse Stiftelse af Kjøbenhavns brandforsikring(tryg Vesta)

13 Branden Købehavn bygninger gik tabt 1/3 del af byen Stadsbygmester Meyn og Stadskonduktør Rawart Placat 4. juli Grundmur(brandmur) Brandkam Max. højde 24 alen 2 trapper(>5 fags bygning) Murtykkelse(2½, 2, 1½ sten) Forbud mod trægesimser Krav til skorstene og ovne Hjørneafskæringer 5 alen

14 Bombardement 1807 Første raketangreb Kapitulation Økonomisk krise Mangel af byggematerialer Lempelige krav Dog opfyldes kravene fra placat 1795

15 Ophævelse af demarkationsarealet 1856 for København Københavns Byggelov 1856 Gælder ny-, om- og tilbygning Frederiksberg og købstæderne Bygningslov af 1858 Dertil bygningsvedtægter udarbejdet af byrådene Københavns byggelov ændres: 1871, 1889 og 1939

16 Lovgivning i andre byer 1911 udarbejdes Bygningsreglement for Gentofte Kommune Andre kommuner får samme Gentofte status 1960 Landsbyggelov Bygningsreglement 1977 Landsdækkende bygningsreglement

17 Branden Hotel Hafnia 1973 Pyromanbrand 35 personer omkom Justitsministeriet udsender: Bekendtgørelse om brandværnforanstaltninger i ældre hoteller

18 Stengade 30, Nørrebro personer omkom Korridorejendom Spærrede flugtveje Boligministeriet udsteder: Lov og bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv Ny bekendtgørelse(ejendomme )

19 Bygningsbevaring Fredede bygninger Ca bygningsanlæg af national betydning Central myndighed: Kulturarvsstyrelsen Fredningen gælder for hele bygningen Ind- og udvendigt

20 Bygningsbevaring Bevaringsværdige bygninger Ca bygninger og Ca bygninger omfattet af en bevarende lokalplan Udvendige bevaringshensyn Bygninger af lokal- og regional betydning Bevaringshensyn reguleres gennem lokalplaner eller byplanvedtægter Kommunalt anliggende

21 Bygningsbevaring Kirker 2342 folkekirker 1750 kirker fra middelalderen Særlig lov om folkekirkens kirkebygninger Menighedsrådet har ansvaret Stiftsøvrigheden skal godkende om- og tilbygninger Kgl. Bygningsinspektør skal høres af Stiftet

22 Gældende lovgivning

23 Gældende lovgivning Byggelov Bebyggelse skal opføres og indrettes således at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende( 1 stk.1) Anvendes kun ved nyopførelse, tilbygninger, og væsentlige ombygninger, samt væsentlige benyttelsesændringer. Eks. Bebyggelse iagttager lovgivningen for opførelses- og ombygnings tidspunktet Anden relevant lovgivning skal påses ved byggesagsbehandling

24 Gældende lovgivning Bygningsreglement 2010 Brandforhold er beskrevet i kap. 5, og indeholder en række funktionskrav, som vedrører flugt- og redningsforhold, konstruktive forhold, sikring mod brand- og røgspredning, samt rednings-beredskabets indsatsmuligheder. BR10 kap. 5.4, om brandtekniske installationer indeholder dog fortsat detailkrav om nødvendige installationer for bygningsafsnit i forskellige anvendelseskategorier. Byggeansøgninger indeholde den fornødne dokumentation for at der opnås en tilfredsstillende sikkerhed mod brand

25 Gældende lovgivning Eksempelsamlingen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2006 Baseret på krav i det tidligere bygningsreglement 1995.(BR95) Opførelse af byggeri efter eksempelsamlingen, vil umiddelbart kunne forventes godkendt. Mindre afvigelser fra eksemplerne i samlingen, vil kunne godkendes efter kommunens konkrete vurdering, såfremt der kan tilvejebringes et tilsvarende sikkerhedsniveau.

26 Gældende lovgivning Information Information om brandteknisk dimensionering. Anvendes ved bygninger hvor eksempelsamlingen ikke kan anvendes. En brandteknisk dimensionering kan eftervise at brandkravene i BR10 kap. 5, er opfyldt. Evt. skal der udarbejdes en egentlig brandstrategirapport for byggeriet. Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Brandstrategirapport og dertilhørende brandplaner, mv., skal herefter løbende opdateres, idet denne følger bygningen i hele dens levetid.

27 Gældende lovgivning Beredskabslov Kommunalbestyrelsen skal fortage brandsyn af fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lign. Historiske bygninger er i lighed med andre bygninger omfattet af beredskabsloven.

28 Brandårsager og følger I Danmark brandskader anmeldes forsikringsselskaberne Ca udrykninger personer omkommer årligt Brandårsager: Uforsigtighed El- og varmeinstallationer Ildspåsættelse Byggearbejder Lynnedslag

29 Historiske bygningers brandsikkerhed Generelt Ændret anvendelse og om- og tilbygninger kan medføre nye myndighedskrav. Passiv brandsikring: Brandmæssig opdeling Sikring mod brandspredning Konstruktioners brandmodstand Aktiv brandsikring: Detektering Alarmering Slukning

30 Flugtveje generelt Ingen kritiske forhold for personer Evakuering normalt ved egen hjælp Helt til det fri. Fri af bygningen eller et sikkert sted Den fornødne kapacitet Overskuelighed, evt. markering Typiske flugtveje: Passager, Gange, Trapper

31 Flugtveje Personbelastning Personbelastningen opgøres efter et realistisk skøn. For mere end 150 personer særlige krav Der kan stilles krav fra Beredskabet om at lokaler anvendes efter forud godkendte pladsfordelingsplaner Flugtveje skal dimensioneres efter personantallet. ES06 angiver 1cm fri flugtvejsbredde pr. person

32 Udformning af flugtveje Gange Udgang for enden til trapperum eller til det fri Underopdeling max. 25m Indrettes med ringe brandbelastning f G D U I Trapper/trapperum Direkte til det fri, evt. vindfang Flugtvejstrapper bør ikke have direkte adgang til kælder Trapper skal overholde krav om grund og stigning i BR10 kap. 3 I et selvstændigt trapperum i bygninger med mere end 2 etager Ingen brandbelastning T D F T I I

33 Udformning af flugtveje Døre i flugtveje Min. 77 cm passagebredde Skal kunne åbnes uden brug af nøgle eller særligt værktøj Ved mange personer skal åbning ske i flugtvejsretningen Døre indgår ofte i bygningers brandmæssige opdeling Automatiske skydedøre og, karusseldøre skal udføres specielt såfremt de indgår i flugtvejene

34 Udformning af flugtveje Redningsåbninger Lemme, døre og vinduer, altid til det fri Anvendes for brandceller til evakuering, mulighed for at give sig til kende, og røgudluftning I tagetager må de ikke placeres for højt i forhold til tagkant, idet de skal kunne nås af redningsberedskabet

35 UUdformning af flugtveje Særlig høje bygninger og bygninger hvor redningsåbninger ikke kan nås F.eks. Gulv i øverste etage > 22m Krav om sikkerhedstrappe Adgang via luftsluse Overtryksventileret trapperum Desuden særlige krav i forbindelse med beredskabets indsatsmuligheder

36 Konstruktive forhold Generelt Ældre bygninger er bygget på praktiske erfaringer ved anvendelse af traditionelt anerkendte byggemetoder og byggeskik Først i slutningen af 1800-tallet fokus på brandsikkerhed af konstruktioner Ved væsentlige ombygninger eller ændret anvendelse kan det være nødvendigt med en eftervisning af konstruktionens brandmodstandsevne

37 Konstruktive forhold Brandmodstandsevne Traditionelle konstruktionsprincipper, som er vidt udbredt og accepteret, er ikke nødvendigvis prøvet. F.eks. vurderes traditionelle etageadskillelser med lerindskud, umiddelbart til at være en konstruktion der mindst opfylder klasse REI60(tidligere BD-bygningsdel 60). I forbindelse med historiske bygninger er et kendskab til tidligere klassifikationer nødvendigt. F.eks. BD- og BS-konstruktioner

38 Konstruktive forhold Bærende bygningsdele Konstruktioner skal kunne modstå brand i det tidsrum inden der opstår kritiske forhold Personer der opholder sig i bygningen. Redningsberedskab, således at den kan yde den fornødne slukningsindsats. Beregnes efter Eurocodes med dansk anneks. Historiske bygninger bør yde samme sikkerhed som nybyggeri.

39 Konstruktive forhold Trækonstruktioner Ca C:Flammepunktet Ca C:Brændpunktet Ca C:Selvantændelse Indbrændingshastigheden, DS413: ß = 0,8 mm/minut for nåletræ ß = 0,7 mm/minut for limtræ ß = 0,6 mm/minut for løvtræ Beregning efter det reducerede tværsnitsareal.

40 Konstruktive forhold Stålkonstruktioner Siden 1800-tallet. Starten af 1900 tallet støbejern Stål anvendes fortrinsvis til tagkonstruktioner og søjler. Stor udvidelse ved varme Styrken reduceres hastigt ved opvarmning. Ved C stor risiko for kollaps

41 Konstruktive forhold Murværkskonstruktioner Teglsten, brændt ler. God modstand overfor brand ½-stensvæg(11cm) 60 minutter Mørtel nedbrydes kun ca. 2-3 cm ind i væggen. Natursten(Granit, Marmor og Sandsten) anvendes kun sjældent i bærende konstruktioner, men mest som beklædninger. Ved høje temperaturer vil der opstår nedbrydning og sprængninger i natursten.

42 Konstruktive forhold Beton Efter industrialiseringen siden 30 erne anvendt i stor udstrækning. Betonelement byggeri siden 60 erne. Beton har store styrke Jernbeton ødelægges ved høje temperaturer Sikker konstruktion tidligt i brandforløb Fare for svigt under afkølingsfasen Reparationer efter brand vanskelige

43 Konstruktive forhold Sammenbygning af bygningsdele Understøttende konstruktioner skal kunne opretholde bæreevnen i mindst samme tidsrum, som de overliggende konstruktioner Samlingerne skal være tætte og have mindst samme brandmæssige egenskaber Der skal tages højde for forskydninger og ekspansion

44 Aktive brandsikringstiltag Brandtekniske installationer Detektering af brand Alarmering af personer i bygningen og beredskab Slukning og begrænsning af branden BR10 stiller krav om installationer Afhængig af anvendelseskategori, størrelse af bygningsafsnit og personbelastning

45 Aktive brandsikringstiltag Alarmeringsanlæg Røgalarmanlæg i boliger Varslingsanlæg Automatisk Brandalarmanlæg

46 Aktive brandsikringstiltag Slukningsanlæg Automatisk Vandsprinkleranlæg Automatisk Rumslukningsanlæg Automatisk Vandtåganlæg

47 Aktive brandsikringstiltag Specielle sprinkleranlæg Sprinkling af døre

48 Aktive brandsikringstiltag Specielle sprinkleranlæg Sprinkling af trætrapper

49 Aktive brandsikringstiltag Specielle sprinkleranlæg Sprinkling af konstruktioner Såvel ind- og udvendigt

50 Aktive brandsikringstiltag Automatisk brandventilation Bortledning af røggasser og varme Anvendes ofte i forbindelse med brandteknisk dimensionering

51 Aktive brandsikringstiltag Flugtvejs- og panikbelysning ABDL-anlæg Automatisk branddørlukning

52 Aktive brandsikringstiltag Fremføring af slukningsvand Brandhaner Stigrør

53 Aktive brandsikringstiltag Vandfyldte slangevindere Håndslukningsudstyr Håndildslukkere Brandtæpper Håndsprøjtebatterier

54 Brand- og røgspredning Passiv brandsikring Begrænsning af brandens udbredelse Sikring af den nødvendige tid til evakuering og brandslukning Historiske hensyn og tidligere godkendelser, gør disse ikke umiddelbart kan ændres, eller blive krævet ændret I forbindelse med ombygninger og vedligeholdelse vil brandsikkenheden dog normalt øges

55 Brand- og røgspredning Brandmæssige afstande Baseres på udvendige overflader: K1 10 B-s1,d0 2,5 meter Ringere end K1 10 B-s1,d0 5 meter Bygninger med stråtag 10 meter Ved sammenbygning og mindre afstande kan der stilles krav til brandadskillelsen.

56 Brand- og røgspredning Brandmæssige opdeling Brandsektioner: Beredskabet kan begrænse brandens udbredelse Sovepladser max. 50 personer Flere bygninger på samme grund kan indgå i samme brandsektion

57 Brand- og røgspredning Brandmæssige opdeling brandceller: En brand tilbageholdes i det tidsrum det tager at evakuere personer fra brandsektionen som brandcellen er del af En sikring af flugtvejene Personer som opholder sig i et rum med kun én flugtvej, kan forblive i sikkerhed, indtil redning kan ske Boliger skal udgør en brandcelle

58 Brand- og røgspredning Brandvægge Sikrer mod brandspredning mellem ejendom Kan være udført som fælles brandvægge Brandsektionsvæg Brandmæssig adskillelse i bygningen Trapperum(flugtvej) skal udgør en selvstændig brandsektion

59 Brand- og røgspredning Brandkam Afslutning på brandvæg elle brandsektionsvæg Kan undlades ved trapperum Siden 1961 tilladt erstattet med brandkamserstatning.(fastholdt vandret brandsikring 1m fra væggen) Brandkamme er meget væsentlige for historiske bygninger

60 Brand- og røgspredning Særlige forhold ved brandsektioner Høj-lav brandsmitte ved brandsektioner i forskellig bygningshøjde Vandret brandsmitte/vinkelsmitte ved brandsektioner Brandsmitte ved naboskel Brandsektionering af rækkehuse var tidligere et krav. Efter BR10 skal der kun brandcelleopdeles ved rækkehuse. Brandsektionering for 1200 m2

61 Brand- og røgspredning Brandcelleafgrænsende vægge 60 minutters brandmodstand Historiske bygninger ofte udført som bræddevægge 2-lags bræddevæg 60 minutter 3-lags bræddevæg 90 minutter Murværk mindst 11cm

62 Brand- og røgspredning Træetageadskillelse Antages som svarende til REI60(BDbygningsdel 60). I visse kommuner accepteres de som REI90.

63 Brand- og røgspredning Jernetageadskillelse Ofte anvendt i forbindelse med karnapper og altaner. Eller ved større belastninger Brandmæssig problematisk idet stålet kun beskyttet af den underliggende loft

64 Brand- og røgspredning Kappedæk Jernbjælkelag med murede hvælv Anvendt som brandsikre dæk over kælder eller rum med særlig brandfare(fyrrum m.m.) Ubeskyttede jernkonstruktioner bør sikres i forbindelse med renovering

65 Brand- og røgspredning Ældre betondæk Jernbetonkonstruktioner. Findes såvel som enkelt og krydsarmerede. Antages til at have en brandmodstandsevne REI60 A2-s1,d0(BS-bygningsdel 60) Armeringen kan være placeret tæt på undersiden.

66 Brand- og røgspredning Døre i brandadskillende vægge bør have samme brandmodstandsevne som selve væggen(es06 afsnit 2.5) Dog er der 5 undtagelser herfra. Se ES06 Døre der holdes i åben stilling skal forsynes med ABDL-anlæg I historiske bygninger ønskes døre normalt bibeholdt. En sikring til EI30-C kan udføres på forskellige måder. Glasdøre kan udføres med brandsikkert glas.

67 Brand- og røgspredning Indvendige overflader Væg-, loft- og gulvbeklædninger Problematisk specielt i flugtveje Bagved lærreder og paneler er der oftest hulrum Muligheder for brandimprægnering og brandmaling

68 Brand- og røgspredning Udvendige overflader Udvendige vægoverflader mindst som D-s2,d2 er tilladt i bygninger op til 2 etager Bygninger indtil 22 m kan udføres med mindre facadepartier D-s2,d2 Brandbart oplag, affald og åben ild/grill skal holdes væk fra bygningen. Hulrummet bagved beklædninger/regnskærm bør afbrydes ved brandcelleafgrænsningerne

69 Brand- og røgspredning Udvendige overfladertagdækninger De fleste tagdækninger er ubrandbare. F.eks. Teglsten, metal eller skiffer Tagpap, Tagspån, og lign., er svært antændelige, og derved brand-mæssigt egnede Ved udførelse af undertage, specielt ved metaltage kan det være yderst besværligt for beredskabet at kunne bekæmpe en brand bagved tagdækningen Grønne tage(sedumtage) er testet brandmæssigt egnet i Tyskland

70 Brand- og røgspredning Udvendige overflader Stråtag Anvendelse af tagrør som tagbelægning har en lang tradition i Danmark. Stråtag er let antændeligt udefra. Afstande til andre bygninger og naboskel skal overholdes Brandsikring af taget mod indersiden kan ske ved montering af gipsplader, stenuld og lign. På indersiden af stråtaget. I Holland er er godkendt et spinkleranlæg for stråtage(fbds)

71 Redningsberedskabets indsatsmuligheder Generelt Tilkørsel og redningsarealer kan være snævre i gamle bykerner Bygningerne selv kan være bygget og ombygget i flere omgange, med smalle trapper og gange. Flere bygninger kan være sammenbygget, hvilket gør at flugtvejsforhold, brandvægge og brandsektionsvægge kan være vanskelige at identificere Røgudluftning af kælderarealer kan være vanskeligt

72 Skadesbekæmpelse Historiske bygninger kan indeholde meget værdifuldt inventar Oprydning, afdækning, udtørring mv. bør ske snarest mulig. Hurtig indsats fra et privat følgeskadesselskab kan sikre meget af bygningen og inventar Et skadesservicefirma kan fast tilknyttes ejendommen via forsikringsselskaberne Skadesbekæmpelse kan indgå i en ejendoms beredskabplan

73 Rekonstruktion efter brand Udarbejdelse af samlet plan for en rekonstruktion Hvis bygningen er svært beskadiget kan kommunen vælge at bygningens bevaringsværdi skal ændres. Kulturarvsstyrelsen kan vælge at ophæve fredningen Kommunen kan stille fornyede/skærpede krav til bla. brandsikkerheden Ved værdifulde historiske bygninger skal konstruktioner, materialer og overflader helst udføres som oprindeligt.

74 Personale og brugeradfærd Brugernes adfærd er afgørende for brandrisikoen i en bygning. Instruktion og brandøvelser øger bevidstheden om brandrisiko og brandsikkerheden Elementær førsteindsats af brugere kan slukke hovedparten af alle brande I større ejendomme bør personer uddannes som ressourcepersoner for beredskab. Evt. kan personale uddannes som hjælperøgdykkere og assistere redningsberedskabet under indsatsen

75 Øvrige Sikringsforanstaltninger Samspil med: Indbruds- og tyverisikring Sammenkobling af anlæg Videoovervågning Terrorsikring af følsomme anlæg, herunder museer og offentlige bygninger er fortsat iakuelt. I mange tilfælde er det historisk værdifulde bygninger Det offentlige beredskab omfatter foruden brand tillige andet krise- og katatrofeberedskab.

76 Konklusion Brandsikringstiltag kan udføres med omhu, således at bygningers beva-ringsværdi herved ikke forringes Historiske ældre bygninger er bygget efter velkendte principper Yngre bygninger, men allerede nu erklæret bevaringsværdige, kan have store brandsikringsmæssige udfordringer Brugeradfærden er af afgørende betydning for brandsikkerheden Systematisk registrering med en løbende opdatering af bygningers brandsikkerhed øger forståelsen og mindsker risikoen

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Risici er ikke objektive - den der kontrollere definitionen af hvad risiko er, kontrollere også, hvilken løsning, der anses for mest rationel

Risici er ikke objektive - den der kontrollere definitionen af hvad risiko er, kontrollere også, hvilken løsning, der anses for mest rationel Risici er ikke objektive - den der kontrollere definitionen af hvad risiko er, kontrollere også, hvilken løsning, der anses for mest rationel Hvis risiko defineres på en bestemt måde, så vil én bestemt

Læs mere

BRANDSIKRING AF TRÆTRAPPER I BYFORNYELSEN

BRANDSIKRING AF TRÆTRAPPER I BYFORNYELSEN BRANDSIKRING AF TRÆTRAPPER I BYFORNYELSEN Udredningsrapport og forsøg - marts 2002 NOVA 5 arkitekter a/s. DOMINIA A/S. Byfornyelse Danmark. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut I N D H O L D s. 3 1.0

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen.

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Arkitekt Christian Fabricius Østersøgade 22 1357 København K 19. december 2014 edoc: 2014-0022101 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget

Læs mere