Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun"

Transkript

1

2 BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun

3 Historiske bygninger og brandsikkerhed Historiske brande Bygningsbevaring Lovgivning Brandårsager Brandsikring af historiske bygninger Redningsberedskabets indsatsmuligheder Skadesbekæmpelse Rekonstruktion efter brand Personale- og brugeradfærd Øvrige sikringsforanstaltninger Konklusion

4 Historiske bygninger Ca. 8 % af Danmarks bygningsareal er opført før 1900 Ca. 19 % af bygningsarealet er opført mellem 1900 og 1945

5 Historiske bygninger Ca fredede bygninger Ca bevaringsværdige bygninger

6 Historiske brande og brandkrav

7 Historiske brande Oldtiden Antikkens Rom 390 B.C. forbud mod anvendelsen af træspån 132 B.C. udstedt et forbud mod fælles (brand-)vægge mellem ejendomme, og krav om ydervægges bæreevne. 6 B.C. højden for en insulae(beboelsesblok) må ikke overskride 70 pedes(ca. 21m). 64 A.C. Storbrand. Genopbygning efter byplan. Krav om gadebredde, afstand mellem bygninger

8 Historiske brande Antikkens Rom 15 B.C.Vitruvius De Architectura citat: De forskellige indgange bør være mange og rummelige, de øvre ikke forbundet med det lavere, men udført i en kontinuerlig lige linje fra alle dele af huset, uden sving, så folk ikke kan mases sammen, når de forlader forestillingen, men at de har separate udgange fra alle dele uden forhindringer.

9 Historiske brande Middelalderen

10 Brande i middelalderen Kun nogle få eksempler Det første af Londons storbrande Konstantinopel brander 3 gange i forbindelse med korstogene Den anden storbrand i London Den første storbrand i Amsterdam Den anden storbrand i Amsterdam Ribe domkirke og omgivelser Storbrand i Ribe

11 Historiske brande Købehavn

12 Branden Købehavn bygninger gik tabt 2/5 del af byen Reguleringskommission Bygningskommission Kommission for kirkernes og rådhusets opførelse 12-15m bredde gader Forbud mod bindingsværk, lempes senere for baghuse Stiftelse af Kjøbenhavns brandforsikring(tryg Vesta)

13 Branden Købehavn bygninger gik tabt 1/3 del af byen Stadsbygmester Meyn og Stadskonduktør Rawart Placat 4. juli Grundmur(brandmur) Brandkam Max. højde 24 alen 2 trapper(>5 fags bygning) Murtykkelse(2½, 2, 1½ sten) Forbud mod trægesimser Krav til skorstene og ovne Hjørneafskæringer 5 alen

14 Bombardement 1807 Første raketangreb Kapitulation Økonomisk krise Mangel af byggematerialer Lempelige krav Dog opfyldes kravene fra placat 1795

15 Ophævelse af demarkationsarealet 1856 for København Københavns Byggelov 1856 Gælder ny-, om- og tilbygning Frederiksberg og købstæderne Bygningslov af 1858 Dertil bygningsvedtægter udarbejdet af byrådene Københavns byggelov ændres: 1871, 1889 og 1939

16 Lovgivning i andre byer 1911 udarbejdes Bygningsreglement for Gentofte Kommune Andre kommuner får samme Gentofte status 1960 Landsbyggelov Bygningsreglement 1977 Landsdækkende bygningsreglement

17 Branden Hotel Hafnia 1973 Pyromanbrand 35 personer omkom Justitsministeriet udsender: Bekendtgørelse om brandværnforanstaltninger i ældre hoteller

18 Stengade 30, Nørrebro personer omkom Korridorejendom Spærrede flugtveje Boligministeriet udsteder: Lov og bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv Ny bekendtgørelse(ejendomme )

19 Bygningsbevaring Fredede bygninger Ca bygningsanlæg af national betydning Central myndighed: Kulturarvsstyrelsen Fredningen gælder for hele bygningen Ind- og udvendigt

20 Bygningsbevaring Bevaringsværdige bygninger Ca bygninger og Ca bygninger omfattet af en bevarende lokalplan Udvendige bevaringshensyn Bygninger af lokal- og regional betydning Bevaringshensyn reguleres gennem lokalplaner eller byplanvedtægter Kommunalt anliggende

21 Bygningsbevaring Kirker 2342 folkekirker 1750 kirker fra middelalderen Særlig lov om folkekirkens kirkebygninger Menighedsrådet har ansvaret Stiftsøvrigheden skal godkende om- og tilbygninger Kgl. Bygningsinspektør skal høres af Stiftet

22 Gældende lovgivning

23 Gældende lovgivning Byggelov Bebyggelse skal opføres og indrettes således at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende( 1 stk.1) Anvendes kun ved nyopførelse, tilbygninger, og væsentlige ombygninger, samt væsentlige benyttelsesændringer. Eks. Bebyggelse iagttager lovgivningen for opførelses- og ombygnings tidspunktet Anden relevant lovgivning skal påses ved byggesagsbehandling

24 Gældende lovgivning Bygningsreglement 2010 Brandforhold er beskrevet i kap. 5, og indeholder en række funktionskrav, som vedrører flugt- og redningsforhold, konstruktive forhold, sikring mod brand- og røgspredning, samt rednings-beredskabets indsatsmuligheder. BR10 kap. 5.4, om brandtekniske installationer indeholder dog fortsat detailkrav om nødvendige installationer for bygningsafsnit i forskellige anvendelseskategorier. Byggeansøgninger indeholde den fornødne dokumentation for at der opnås en tilfredsstillende sikkerhed mod brand

25 Gældende lovgivning Eksempelsamlingen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2006 Baseret på krav i det tidligere bygningsreglement 1995.(BR95) Opførelse af byggeri efter eksempelsamlingen, vil umiddelbart kunne forventes godkendt. Mindre afvigelser fra eksemplerne i samlingen, vil kunne godkendes efter kommunens konkrete vurdering, såfremt der kan tilvejebringes et tilsvarende sikkerhedsniveau.

26 Gældende lovgivning Information Information om brandteknisk dimensionering. Anvendes ved bygninger hvor eksempelsamlingen ikke kan anvendes. En brandteknisk dimensionering kan eftervise at brandkravene i BR10 kap. 5, er opfyldt. Evt. skal der udarbejdes en egentlig brandstrategirapport for byggeriet. Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Brandstrategirapport og dertilhørende brandplaner, mv., skal herefter løbende opdateres, idet denne følger bygningen i hele dens levetid.

27 Gældende lovgivning Beredskabslov Kommunalbestyrelsen skal fortage brandsyn af fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lign. Historiske bygninger er i lighed med andre bygninger omfattet af beredskabsloven.

28 Brandårsager og følger I Danmark brandskader anmeldes forsikringsselskaberne Ca udrykninger personer omkommer årligt Brandårsager: Uforsigtighed El- og varmeinstallationer Ildspåsættelse Byggearbejder Lynnedslag

29 Historiske bygningers brandsikkerhed Generelt Ændret anvendelse og om- og tilbygninger kan medføre nye myndighedskrav. Passiv brandsikring: Brandmæssig opdeling Sikring mod brandspredning Konstruktioners brandmodstand Aktiv brandsikring: Detektering Alarmering Slukning

30 Flugtveje generelt Ingen kritiske forhold for personer Evakuering normalt ved egen hjælp Helt til det fri. Fri af bygningen eller et sikkert sted Den fornødne kapacitet Overskuelighed, evt. markering Typiske flugtveje: Passager, Gange, Trapper

31 Flugtveje Personbelastning Personbelastningen opgøres efter et realistisk skøn. For mere end 150 personer særlige krav Der kan stilles krav fra Beredskabet om at lokaler anvendes efter forud godkendte pladsfordelingsplaner Flugtveje skal dimensioneres efter personantallet. ES06 angiver 1cm fri flugtvejsbredde pr. person

32 Udformning af flugtveje Gange Udgang for enden til trapperum eller til det fri Underopdeling max. 25m Indrettes med ringe brandbelastning f G D U I Trapper/trapperum Direkte til det fri, evt. vindfang Flugtvejstrapper bør ikke have direkte adgang til kælder Trapper skal overholde krav om grund og stigning i BR10 kap. 3 I et selvstændigt trapperum i bygninger med mere end 2 etager Ingen brandbelastning T D F T I I

33 Udformning af flugtveje Døre i flugtveje Min. 77 cm passagebredde Skal kunne åbnes uden brug af nøgle eller særligt værktøj Ved mange personer skal åbning ske i flugtvejsretningen Døre indgår ofte i bygningers brandmæssige opdeling Automatiske skydedøre og, karusseldøre skal udføres specielt såfremt de indgår i flugtvejene

34 Udformning af flugtveje Redningsåbninger Lemme, døre og vinduer, altid til det fri Anvendes for brandceller til evakuering, mulighed for at give sig til kende, og røgudluftning I tagetager må de ikke placeres for højt i forhold til tagkant, idet de skal kunne nås af redningsberedskabet

35 UUdformning af flugtveje Særlig høje bygninger og bygninger hvor redningsåbninger ikke kan nås F.eks. Gulv i øverste etage > 22m Krav om sikkerhedstrappe Adgang via luftsluse Overtryksventileret trapperum Desuden særlige krav i forbindelse med beredskabets indsatsmuligheder

36 Konstruktive forhold Generelt Ældre bygninger er bygget på praktiske erfaringer ved anvendelse af traditionelt anerkendte byggemetoder og byggeskik Først i slutningen af 1800-tallet fokus på brandsikkerhed af konstruktioner Ved væsentlige ombygninger eller ændret anvendelse kan det være nødvendigt med en eftervisning af konstruktionens brandmodstandsevne

37 Konstruktive forhold Brandmodstandsevne Traditionelle konstruktionsprincipper, som er vidt udbredt og accepteret, er ikke nødvendigvis prøvet. F.eks. vurderes traditionelle etageadskillelser med lerindskud, umiddelbart til at være en konstruktion der mindst opfylder klasse REI60(tidligere BD-bygningsdel 60). I forbindelse med historiske bygninger er et kendskab til tidligere klassifikationer nødvendigt. F.eks. BD- og BS-konstruktioner

38 Konstruktive forhold Bærende bygningsdele Konstruktioner skal kunne modstå brand i det tidsrum inden der opstår kritiske forhold Personer der opholder sig i bygningen. Redningsberedskab, således at den kan yde den fornødne slukningsindsats. Beregnes efter Eurocodes med dansk anneks. Historiske bygninger bør yde samme sikkerhed som nybyggeri.

39 Konstruktive forhold Trækonstruktioner Ca C:Flammepunktet Ca C:Brændpunktet Ca C:Selvantændelse Indbrændingshastigheden, DS413: ß = 0,8 mm/minut for nåletræ ß = 0,7 mm/minut for limtræ ß = 0,6 mm/minut for løvtræ Beregning efter det reducerede tværsnitsareal.

40 Konstruktive forhold Stålkonstruktioner Siden 1800-tallet. Starten af 1900 tallet støbejern Stål anvendes fortrinsvis til tagkonstruktioner og søjler. Stor udvidelse ved varme Styrken reduceres hastigt ved opvarmning. Ved C stor risiko for kollaps

41 Konstruktive forhold Murværkskonstruktioner Teglsten, brændt ler. God modstand overfor brand ½-stensvæg(11cm) 60 minutter Mørtel nedbrydes kun ca. 2-3 cm ind i væggen. Natursten(Granit, Marmor og Sandsten) anvendes kun sjældent i bærende konstruktioner, men mest som beklædninger. Ved høje temperaturer vil der opstår nedbrydning og sprængninger i natursten.

42 Konstruktive forhold Beton Efter industrialiseringen siden 30 erne anvendt i stor udstrækning. Betonelement byggeri siden 60 erne. Beton har store styrke Jernbeton ødelægges ved høje temperaturer Sikker konstruktion tidligt i brandforløb Fare for svigt under afkølingsfasen Reparationer efter brand vanskelige

43 Konstruktive forhold Sammenbygning af bygningsdele Understøttende konstruktioner skal kunne opretholde bæreevnen i mindst samme tidsrum, som de overliggende konstruktioner Samlingerne skal være tætte og have mindst samme brandmæssige egenskaber Der skal tages højde for forskydninger og ekspansion

44 Aktive brandsikringstiltag Brandtekniske installationer Detektering af brand Alarmering af personer i bygningen og beredskab Slukning og begrænsning af branden BR10 stiller krav om installationer Afhængig af anvendelseskategori, størrelse af bygningsafsnit og personbelastning

45 Aktive brandsikringstiltag Alarmeringsanlæg Røgalarmanlæg i boliger Varslingsanlæg Automatisk Brandalarmanlæg

46 Aktive brandsikringstiltag Slukningsanlæg Automatisk Vandsprinkleranlæg Automatisk Rumslukningsanlæg Automatisk Vandtåganlæg

47 Aktive brandsikringstiltag Specielle sprinkleranlæg Sprinkling af døre

48 Aktive brandsikringstiltag Specielle sprinkleranlæg Sprinkling af trætrapper

49 Aktive brandsikringstiltag Specielle sprinkleranlæg Sprinkling af konstruktioner Såvel ind- og udvendigt

50 Aktive brandsikringstiltag Automatisk brandventilation Bortledning af røggasser og varme Anvendes ofte i forbindelse med brandteknisk dimensionering

51 Aktive brandsikringstiltag Flugtvejs- og panikbelysning ABDL-anlæg Automatisk branddørlukning

52 Aktive brandsikringstiltag Fremføring af slukningsvand Brandhaner Stigrør

53 Aktive brandsikringstiltag Vandfyldte slangevindere Håndslukningsudstyr Håndildslukkere Brandtæpper Håndsprøjtebatterier

54 Brand- og røgspredning Passiv brandsikring Begrænsning af brandens udbredelse Sikring af den nødvendige tid til evakuering og brandslukning Historiske hensyn og tidligere godkendelser, gør disse ikke umiddelbart kan ændres, eller blive krævet ændret I forbindelse med ombygninger og vedligeholdelse vil brandsikkenheden dog normalt øges

55 Brand- og røgspredning Brandmæssige afstande Baseres på udvendige overflader: K1 10 B-s1,d0 2,5 meter Ringere end K1 10 B-s1,d0 5 meter Bygninger med stråtag 10 meter Ved sammenbygning og mindre afstande kan der stilles krav til brandadskillelsen.

56 Brand- og røgspredning Brandmæssige opdeling Brandsektioner: Beredskabet kan begrænse brandens udbredelse Sovepladser max. 50 personer Flere bygninger på samme grund kan indgå i samme brandsektion

57 Brand- og røgspredning Brandmæssige opdeling brandceller: En brand tilbageholdes i det tidsrum det tager at evakuere personer fra brandsektionen som brandcellen er del af En sikring af flugtvejene Personer som opholder sig i et rum med kun én flugtvej, kan forblive i sikkerhed, indtil redning kan ske Boliger skal udgør en brandcelle

58 Brand- og røgspredning Brandvægge Sikrer mod brandspredning mellem ejendom Kan være udført som fælles brandvægge Brandsektionsvæg Brandmæssig adskillelse i bygningen Trapperum(flugtvej) skal udgør en selvstændig brandsektion

59 Brand- og røgspredning Brandkam Afslutning på brandvæg elle brandsektionsvæg Kan undlades ved trapperum Siden 1961 tilladt erstattet med brandkamserstatning.(fastholdt vandret brandsikring 1m fra væggen) Brandkamme er meget væsentlige for historiske bygninger

60 Brand- og røgspredning Særlige forhold ved brandsektioner Høj-lav brandsmitte ved brandsektioner i forskellig bygningshøjde Vandret brandsmitte/vinkelsmitte ved brandsektioner Brandsmitte ved naboskel Brandsektionering af rækkehuse var tidligere et krav. Efter BR10 skal der kun brandcelleopdeles ved rækkehuse. Brandsektionering for 1200 m2

61 Brand- og røgspredning Brandcelleafgrænsende vægge 60 minutters brandmodstand Historiske bygninger ofte udført som bræddevægge 2-lags bræddevæg 60 minutter 3-lags bræddevæg 90 minutter Murværk mindst 11cm

62 Brand- og røgspredning Træetageadskillelse Antages som svarende til REI60(BDbygningsdel 60). I visse kommuner accepteres de som REI90.

63 Brand- og røgspredning Jernetageadskillelse Ofte anvendt i forbindelse med karnapper og altaner. Eller ved større belastninger Brandmæssig problematisk idet stålet kun beskyttet af den underliggende loft

64 Brand- og røgspredning Kappedæk Jernbjælkelag med murede hvælv Anvendt som brandsikre dæk over kælder eller rum med særlig brandfare(fyrrum m.m.) Ubeskyttede jernkonstruktioner bør sikres i forbindelse med renovering

65 Brand- og røgspredning Ældre betondæk Jernbetonkonstruktioner. Findes såvel som enkelt og krydsarmerede. Antages til at have en brandmodstandsevne REI60 A2-s1,d0(BS-bygningsdel 60) Armeringen kan være placeret tæt på undersiden.

66 Brand- og røgspredning Døre i brandadskillende vægge bør have samme brandmodstandsevne som selve væggen(es06 afsnit 2.5) Dog er der 5 undtagelser herfra. Se ES06 Døre der holdes i åben stilling skal forsynes med ABDL-anlæg I historiske bygninger ønskes døre normalt bibeholdt. En sikring til EI30-C kan udføres på forskellige måder. Glasdøre kan udføres med brandsikkert glas.

67 Brand- og røgspredning Indvendige overflader Væg-, loft- og gulvbeklædninger Problematisk specielt i flugtveje Bagved lærreder og paneler er der oftest hulrum Muligheder for brandimprægnering og brandmaling

68 Brand- og røgspredning Udvendige overflader Udvendige vægoverflader mindst som D-s2,d2 er tilladt i bygninger op til 2 etager Bygninger indtil 22 m kan udføres med mindre facadepartier D-s2,d2 Brandbart oplag, affald og åben ild/grill skal holdes væk fra bygningen. Hulrummet bagved beklædninger/regnskærm bør afbrydes ved brandcelleafgrænsningerne

69 Brand- og røgspredning Udvendige overfladertagdækninger De fleste tagdækninger er ubrandbare. F.eks. Teglsten, metal eller skiffer Tagpap, Tagspån, og lign., er svært antændelige, og derved brand-mæssigt egnede Ved udførelse af undertage, specielt ved metaltage kan det være yderst besværligt for beredskabet at kunne bekæmpe en brand bagved tagdækningen Grønne tage(sedumtage) er testet brandmæssigt egnet i Tyskland

70 Brand- og røgspredning Udvendige overflader Stråtag Anvendelse af tagrør som tagbelægning har en lang tradition i Danmark. Stråtag er let antændeligt udefra. Afstande til andre bygninger og naboskel skal overholdes Brandsikring af taget mod indersiden kan ske ved montering af gipsplader, stenuld og lign. På indersiden af stråtaget. I Holland er er godkendt et spinkleranlæg for stråtage(fbds)

71 Redningsberedskabets indsatsmuligheder Generelt Tilkørsel og redningsarealer kan være snævre i gamle bykerner Bygningerne selv kan være bygget og ombygget i flere omgange, med smalle trapper og gange. Flere bygninger kan være sammenbygget, hvilket gør at flugtvejsforhold, brandvægge og brandsektionsvægge kan være vanskelige at identificere Røgudluftning af kælderarealer kan være vanskeligt

72 Skadesbekæmpelse Historiske bygninger kan indeholde meget værdifuldt inventar Oprydning, afdækning, udtørring mv. bør ske snarest mulig. Hurtig indsats fra et privat følgeskadesselskab kan sikre meget af bygningen og inventar Et skadesservicefirma kan fast tilknyttes ejendommen via forsikringsselskaberne Skadesbekæmpelse kan indgå i en ejendoms beredskabplan

73 Rekonstruktion efter brand Udarbejdelse af samlet plan for en rekonstruktion Hvis bygningen er svært beskadiget kan kommunen vælge at bygningens bevaringsværdi skal ændres. Kulturarvsstyrelsen kan vælge at ophæve fredningen Kommunen kan stille fornyede/skærpede krav til bla. brandsikkerheden Ved værdifulde historiske bygninger skal konstruktioner, materialer og overflader helst udføres som oprindeligt.

74 Personale og brugeradfærd Brugernes adfærd er afgørende for brandrisikoen i en bygning. Instruktion og brandøvelser øger bevidstheden om brandrisiko og brandsikkerheden Elementær førsteindsats af brugere kan slukke hovedparten af alle brande I større ejendomme bør personer uddannes som ressourcepersoner for beredskab. Evt. kan personale uddannes som hjælperøgdykkere og assistere redningsberedskabet under indsatsen

75 Øvrige Sikringsforanstaltninger Samspil med: Indbruds- og tyverisikring Sammenkobling af anlæg Videoovervågning Terrorsikring af følsomme anlæg, herunder museer og offentlige bygninger er fortsat iakuelt. I mange tilfælde er det historisk værdifulde bygninger Det offentlige beredskab omfatter foruden brand tillige andet krise- og katatrofeberedskab.

76 Konklusion Brandsikringstiltag kan udføres med omhu, således at bygningers beva-ringsværdi herved ikke forringes Historiske ældre bygninger er bygget efter velkendte principper Yngre bygninger, men allerede nu erklæret bevaringsværdige, kan have store brandsikringsmæssige udfordringer Brugeradfærden er af afgørende betydning for brandsikkerheden Systematisk registrering med en løbende opdatering af bygningers brandsikkerhed øger forståelsen og mindsker risikoen

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. reviderede udgave 2016, 1. oplag Publikationen kan bestilles

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Af Torsted skole Udført af Bygningskonstruktør studerende Palle Thøisen 7. Semester, foråret 2011 VIA University College, Horsens TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til overskriften er der tilføjet "VEJLEDNING OM BRANDSIKKERHED I HØJE BYGNINGER". Flere af afsnittene i tillæget indeholder vejledning, der kan

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer Anvendelse af træ som bærende bygningsdele Udarbejdet af: DBI v. Anders Bach Vestergaard, Brian Vestergård Jensen Dato: November 2015 Projektforløb:

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Tillæg 3 til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Tillæg 3 til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 23. maj 2016 Tillæg 3 til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri I

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet BRANDNOTAT Projekt Lillerupparken Plejeboliger og offentlige faciliteter Notat nr. 01, rev. 7 Dato 2016-09-23 Til Fra Kontrol Kopi til Syddjurs Kommune Agnete Banner Pedersen (AGPE), Christina Söderlind

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 Udkast Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 I medfør af 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN DAGENS EMNER S-1900-2 Eurocodes branddimensionering Hvem er vi og hvad laver vi Eksempler på publikationer udvalget har bidraget til: Forkortet udgave af EN

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere