BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere"

Transkript

1 BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Annemarie Poulsen og Anne-Sofie Bang Lassesen Onsdag den 17. januar 2018

2 Program Generelt Nyt BR18 Struktur og administrative forhold Ansøgning om byggetilladelse ved brug teknisk byggesagsbehandling/ certificeret brandrådgiver Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse Overgangsordning Stikprøvekontrol Certificeret brandrådgiver, jf. certificeringsordningen og BR18 Nye brandklasser (BR18) Nye krav til dokumentation og kontrol af brandforhold (BR18) Nye krav til brandrådgiveres virke (BR18) Nye krav til brandrådgiveres kvalifikationer (Certificeringsbek.) Akkreditering af certificeringsorganer (Certificeringsbek.) Certificering af personer og vedligeholdelse af certificering (Certificeringsbek.)

3 BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BYGNINGSREGLEMENT 2018 Administrative bestemmelser Tekniske bestemmelser Kapitel 2-22 Øvrige bestemmelser: Beregningsregler, brand- og konstruktionsklasser, dokumentation mv. CERTIFICERINGSBEKENDTGØRELSE Akkrediteringsorganet Certificering Krav til certificeret statiker og brandrådgiver Kontrol og fratagelse af certificering

4 PROCES BR18 og certificeringsbekendtgørelsen Ikrafttrædelse 1. januar 2018 Overgangsperiode mellem BR15 og BR18 Frit valg mellem de to bekendtgørelser BR18 obligatorisk fra 1. juli 2018 Teknisk byggesagsbehandling af konstruktions- og brandforhold frem til 31. december 2019

5 BR18 BR18 PROTOTYPE

6 BYGNINGSREGLEMENT 2018 Nyt bygningsreglement pr. 1. januar 2018 Indførelse af certificeringsordningen medfører væsentlige ændringer i bygningsreglementet Ændringer i strukturen Afskaffelse af vejledningsteksten Specialiseret kapitelinddeling for de tekniske bestemmelser Grundlæggende samme kravniveau

7 ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Et byggearbejde kan være undtaget fra ansøgning om byggetilladelse, f.eks. Mindre sekundære bygninger såsom garager, carporte, udhuse mv. Hvis ikke et byggearbejde er undtaget efter 4 og 5, skal der søges om byggetilladelse ved kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed og træffer afgørelse i sager omfattet af byggeloven og bygningsreglementet

8 DISPENSATION Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed og træffer afgørelse om dispensation Den certificerede statiker eller brandrådgiver overtager ikke en myndighedsrolle og kan ikke meddele dispensation Der kan alene meddeles dispensation fra materielle krav og kun så længe, at formålet med bestemmelsen opfyldes på anden vis Hvis det viser sig undervejs, at BR ikke kan overholdes, skal ansøger tilbage til kommunalbestyrelsen og have tilladelse til fravigelsen, inden arbejdet kan fortsætte

9 TYPER AF BYGGEARBEJDER Typer af byggearbejder, der kræver ansøgning om byggetilladelse Opførelse af ny bebyggelse Tilbygning til bebyggelse Ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet Ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet Nedrivning af bebyggelse

10 FORSKELLIGE KOMPLEKSITETER Kompleksiteten af byggearbejdet er afgørende for, hvilken dokumentation, der skal indsendes Byggearbejder i konstruktionsklasse 2-4 Certificeret statiker Teknisk byggesagsbehandling og anerkendt statiker Byggearbejder i brandklasse 2-4 Certificeret brandrådgiver Teknisk byggesagsbehandling Mulighed for at vælge mellem certificeret statiker/brandrådgiver eller teknisk byggesagsbehandling indtil 31. december 2019

11 KRAV OM CERTIFICERET STATIKER ELLER BRANDRÅDGIVER I BYGGESAGER BK1/KK1 (Enfamiliehus ) BK2/KK2 (Kontorbygni ng i fire etager) BK3/KK3 (Butikker til mere end 150 personer) BK4/KK4 (Højhuse) INGEN KRAV X CERTIFICERET TIL KLASSE 2 X CERTIFICERET TIL KLASSE 3 OG 4 X X TREDJEPART X

12 ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Dokumentation ved ansøgning om byggetilladelse Bebyggelsesregulerende forhold og de ubebyggede arealer Byggearbejdets kompleksitet Starterklæring fra certificeret statiker og brandrådgiver Meddelelse til kommunalbestyrelsen om, at byggearbejdet igangsættes

13 FORHÅNDSDIALOG FORMÅL MED FORHÅNDSDIALOGEN Fastlægge omfang af byggesag Overblik over forhold til anden lovgivning FORHÅNDSDIALOGEN FORTSAT FRIVILLIG

14 FÆRDIGMELDING OG IBRUGTAGNINGSTILLADELSE DOKUMENTATION VED FÆRDIGMELDING Dokumentation for overholdelse af BR i det færdige byggeri Sluterklæring fra certificeret statiker og brandrådgiver BYGGEARBEJDER OMFATTET AF KRAV OM IBRUGTAGNINGS- TILLADELSE Betingelser ved ibrugtagningstilladelse Midlertidig ibrugtagningstilladelse

15 HVAD BETYDER DET FOR ANSØGEREN? Ændret proces for byggesagsbehandling De samme byggearbejder er omfattet af krav om byggetilladelse De samme byggearbejder er omfattet af certificeret statiker/brandrådgiver eller teknisk byggesagsbehandling Ingen teknisk byggesagsbehandling af de øvrige tekniske kapitel

16 BYGGESAGSBEHANDLING FRA 1. JANUAR 2018 TIL 31. DECEMBER 2019

17 STIKPRØVEKONTROL Kommunalbestyrelsen gennemfører stikprøvekontrol i 10 pct. af sagerne Stikprøvekontrollen omfatter samtlige tekniske emner I byggesager i konstruktions- og brandklasse 2-4 foretages der dog ikke kontrol med konstruktionsforhold og brand De certificerede er underlagt kontrol efter certificeringsbekendtgørelsen

18 STIKPRØVEKONTROL Stikprøvekontrol i 10 pct. af sagerne Der skal være meddelt ibrugtagningstilladelse i de sager, der udtages til kontrol Der skal foretages kontrol med dokumentationen med henblik på at sikre, at bygningsreglementet er overholdt Der skal ikke foretages en gennemregning, men det skal f.eks. tjekkes, om man har forholdt sig til radonsikring, legionella og fugtsikring Er der beregninger af det termiske indeklima, er forudsætningerne for energiberegningen korrekte, hvilket ventilationssystem, er der valgt?

19 CERTIFICERET BRANDRÅDGIVER

20 HENSYN BAG KRAV OM CERTIFICERING AF BRANDRÅDGIVERE Hensynet bag krav om certificering af brandrådgivere er, at brandrådgiveren på selvstændig vis kan: Indplacere byggeri i brandklasser, jf. BR18 kapitel 27. Eftervise at et byggeriet opfylder brandkravene i BR18 kapitel 5. Udarbejde brandteknisk dokumentation for byggeriet, jf. BR18 kapitel 1 og 29. Foretage kontrol af, at brandforholdene opfylder brandkravene i BR18 kapitel 5 og foretage kontrol af den brandtekniske dokumentation, som det fremgår af BR18 kapitel 30. Virke i overensstemmelse med BR18 kapitel 32 og 34.

21 BRANDKLASSER BR18 KAPITEL 27

22 BRANDKLASSER Krav til brug af certificeret brandrådgiver Brandklasse Krav til dokumentation af brandforhold og kontrol af dokumentation Krav til den certificerede brandrådgivers virke

23 BRANDKLASSER Risikoklasse Metode for dokumentation af brandforhold Brandklasse

24 RISIKOKLASSER Bygningsreglementet definerer 4 risikoklasser Risikoklasserne baserer sig på, hvor komplekst det er at evakuere og redde personer ud af en bygning. Risikoklasserne baseres også på brandbelastningen, hvor det er relevant, idet en særlig stor brandbelastning kan give anledning til et meget langvarigt brandforløb. Antal personer Bygningens højde over og under terræn Anvendelseskat. Brandbelastningen Risikoklassen

25 RISIKOKLASSER I BR 18 - BYGNINGENS KOMPLEKSITET Risikoklasse Anvendelses kategori Bygningens største højde over/under terræn Antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje Brandbelastning 1 1 og 4 Højst én etage over og én etage under terræn. Dog to etager over og én under terræn for fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse - Højst MJ/m 2 1 Højst én etage over og én etage under terræn. Mere end MJ/m og 4 Højst 9,6 m til gulv i øverste etage samt højst én etage under terræn samt bygninger i én etage 2, 5, 6 Højst én etage over og én etage under terræn - 3 Højst én etage over og én etage under terræn Højst 1000 personer - Højst MJ/m 2 1 og 4 Højst 45 m til gulv i øverste etage samt højst én etage under terræn og 5 3 Højst 22 m til gulv i øverste etage og én etage under terræn Højst 22 m til gulv i øverste etage og én etage under terræn - Højst 150 personer 3 Højst to etager over og én etage under terræn Højst 1000 personer 6 Højst to etager over og én etage under terræn til 6 Byggeri ikke omfattet af risikoklasse 1 til 3 -

26 METODER FOR DOKUMENTATION AF BRANDFORHOLD Metode for dokumentation af brandsikkerhed skal fastlægges ud fra én af følgende kategorier: Præ-accepterede løsninger, der angiver eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger. Brandteknisk dimensionering. Brandprøvning(er). En kombination af de fire ovennævnte metoder.

27 FIRE BRANDKLASSER Kompleksitet Brandklasse Risikoklasse Præaccepterede løsninger Afvigelser fra præaccepterede løsninger Brandteknisk dimensionering 1 a) 1 X 2 2 X 3 X X X X X X X b) 4 X X X b) a) Der må kun skulle anvendes simple brandtekniske installationer så som røgalarmanlæg, og bygningens etageareal skal være mindre end 600 m 2 b) Den brandtekniske dimensionering kan afvige fra vejledning om brandteknisk dokumentation

28 EKSEMPLER BRANDKLASSE 1 BRANDKLASSE KRAV EKSEMPLER 1 a) Simpelt og traditionelt byggeri i risikoklasse 1 i. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præaccepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. ii. Der må alene anvendes simple brandtekniske installationer som f.eks. røgalarmanlæg, og der må kun bruges simpelt brandslukningsmateriel som iii. håndildslukkere og lignende. Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m². b) Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på mere end 50 m². Byggeriet må ikke påvirke brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på grunden. Fritlæggende enfamiliehuse og sammenbyggede enfamiliehuse (med lodret lejlighedsskel) med kælder og op til 2 etager over terræn Sommerhuse Tilbygninger til ovenstående Visse kontorbygninger, avls- og driftsbygninger samt industriog lagerbygninger i en etage, hvor bygningens etageareal er mindre end 600 m 2

29 EKSEMPLER PÅ BRANDKLASSE 4 BRANDKLASSE BESKRIVELSE EKSEMPLER 4 Byggeri der ikke er omfattet af brandklasse 1-3 Højhuse Hospitaler i mere end to etager Forsamlingslokaler indrettet til mere end 1000 personer Højlagre i mere end én etage Skole til mere end 150 personer i tre etager med undervisningsrum indrettet til mere end 50 personer P-kælder i to etager under terræn Andre bygninger i brandklasse 1-3, hvor der ved brug af brandteknisk dimensionering anvendes andre metoder end beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand

30 DOKUMENTATION AF BRANDFORHOLD BR18 KAPITEL 29

31 BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Dokument Ansøgning om byggetilladelse Færdigmelding Starterklæring Sluterklæring Erklæring om, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel Dokumentation for indplacering i brandklasse Brandstrategirapport Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. Rapport om brandteknisk dimensionering Funktionsbeskrivelse X X X X X X X Kontrolplan X X Kontrolrapport X X Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan X

32 DOKUMENTATION FOR VALG AF BRANDKLASSER En overordnet brandstrategi for byggeriet omfattende: Beskrivelse af byggeriets udformning, herunder også anvendelsen af byggeriet og overordnet beskrivelse af personerne, der anvender byggeriet. Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier, jf. 85, og risikoklasser, jf. 86. Beskrivelse af metode for eftervisning af brandkravene som grundlag for valg af brandklasser. Hovedprincipperne for brandstrategien omfattende overordnede rammer for: Placering af byggeriet på grunden. Hovedprincipper for evakuering af personer. Hovedprincip for brandsikring af bærende konstruktioner. Hovedprincip for sikring mod brand- og røgspredning Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder brug af indsatstaktisk traditionelle løsninger. Tegninger, der underbygger brandstrategien

33 STARTERKLÆRING Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: at dokumentationen for brandforhold ved ansøgning om byggetilladelse, jf. 23, er fremsendt, at dokumentationen viser, at den korrekte brandklasse er valgt, og at dokumentationen herfor er retvisende, at dokumentationen viser, at projektets grundlag og bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan for den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie, projektering af de nødvendige brandsikringstiltag og udførelsen, og om den certificerede brandrådgiver virker som kontrollant eller udarbejdende.

34 BRANDTEKNISK KONTROLPLAN Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af brandsikringstiltagene fsva.: dokumentation, projektering og udførelse. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen.

35 KONTROL AF DOKUMENTATION AF BRANDFORHOLD BR18 KAPITEL 30

36 TRE TYPER KONTROL Egenkontrol: Kontrol udført af samme person, som har udarbejdet dokumentationen. Uafhængig kontrol: Kontrol udført af person, der for byggeriet ikke har medvirket ved udarbejdelse af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner. Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation. Tredjepartskontrol: Kontrol udført af person, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner.

37 MINIMUMSKONTROL FOR BRANDFORHOLD Brandklasse Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol 2 X X* 3 X X 4 X X X * For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende indplacering i brandklasse, erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, af brandstrategirapporten og af kontrolplanen, jf og 518 (dokumentation af brandforhold).

38 VIRKE FOR CERTIFICERET BRANDRÅDGIVER BR18 KAPITEL 32 OG 34

39 CERTIFICERET BRANDRÅDGIVERS VIRKE Formålet med den certificerede brandrådgivers virke er at sikre: at byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, og at dokumentation for byggeriet og udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 29.

40 CERTIFICERET BRANDRÅDGIVERS VIRKE En certificeret brandrådgiver kan virke som: Udførende Kontrollerende Tredjepartskontrollant

41 CERTIFICERET BRANDRÅDGIVERS VIRKE SOM UDFØRENDE Emne BK2 BK3 BK4 Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Erklæring om, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt U+G U+G U+G U+G U+G U+G Brandstrategirapport K max + G K max + G U+G Brandplaner K udv K max K max Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner Brandteknisk dimensionering K udv K udv K udv - K udv + G K max + G Funktionsbeskrivelse K udv K udv K max Brandteknisk kontrolplan K max + G U + G U + G Brandteknisk kontrolrapporter Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan K udv K max K max K udv K udv K max

42 CERTIFICERINGSORDNINGEN

43 CERTIFICERINGSORDNINGEN Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Ordningen omfatter brand og statik Medfører en afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling Skal læse sammen med DS/EN ISO/IEC 17024

44 CERTIFICERET RÅDGIVER I EN AKKREDITERET ORDNING

45 GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNING Krav til kvalifikationer og kompetencer for den certificerede statiker og brandrådgiver følger bygningens og/eller dokumentationens kompleksitet samt konsekvenser af svigt. Tre certificeringsniveauer: Brandklasse 2 Brandklasse 3 og 4 Tredjepartskontrol af brandforhold

46 CERTIFICERINGSORDNINGEN Anvendelsesområde Akkreditering af certificeringsorganer Kvalifikationer og kompetencer for ansøgeren. Kvalifikationer dokumenteres via uddannelse, erfaring eller tilsvarende. Kompetence er evnen til at anvende viden i praksis og afprøves af certificeringsorganet. Kravene til kvalifikationer og kompetencer gradueres efter byggeriets og dokumentationens kompleksitet og relateres derfor til brandklasserne 2-4. Bedømmelse af kompetencer Kontrol og opretholdelse af certificering samt stikprøvekontrol Fratagelse af certificering

47 ANVENDELSESOMRÅDE FOR ORDNINGEN VED CERTIFICERING AF EN BRANDRÅDGIVER/STATIKER FORSTÅS GODKENDELSE AF EN PERSONS KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER INDEN FOR HENHOLDSVIS BRAND- OG KONSTRUKTIONSFORHOLD. ORDNINGEN FINDER ANVENDELSE PÅ CERTIFICERING AF PERSONER TIL: Udarbejdelse og kontrol af dokumentation om brandforhold ved byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4. Udarbejdelse og kontrol af dokumentation om statiske forhold ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4. ORDNINGEN DÆKKER I VIDT OMFANG BYGGERI SOM I DAG ER OMFATTET AF KRAV OM TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING.

48 CERTIFICERING AF BRANDRÅDGIVERE Certificeringen udstedes på grundlag af brandrådgiverens dokumenterede kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationer er viden i form af påvist uddannelse, træning og erhvervserfaring. Kompetencer er evne til at anvende viden.

49 KVALIFIKATIONER FOR BRANDRÅDGIVERE KRAV TIL UDDANNELSE Brandklasse 2: En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Brandklasse 3 og 4: En uddannelse indenfor byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Tredjepartskontrol: som for brandklasse 3 og 4.

50 ANDRE KVALIFIKATIONER FOR BRANDKLASSE 2 Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder byggelovens anvendelsesområde og byggelovens ansvarsbestemmelser. Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. kapitel 1, bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. kapitel 5, og brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand. Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. kapitel 29 i BR18, herunder: Starterklæring og sluterklæring for brandforhold. Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel. Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. Funktionsbeskrivelse. Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan. Kontrol, herunder: Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. kapitel 30 i BR18. Udarbejde kontrolplaner for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag. Udarbejde kontrolrapporter for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag. Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund for klassifikationen og ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af produkter. Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, herunder: Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og hvordan installationen virker. Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i øvrigt. Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. Viden om systemintegration og systemintegrationstest.

51 KVALIFIKATIONER FOR BRANDRÅDGIVERE KRAV TIL ERFARING Brandklasse 2: To års erfaring med byggetekniske forhold Brandklasse 3 og 4: Tre års erfaring med brandsikring af byggeri. Tredjepartskontrol: syv års erfaring med brandsikring af byggeri.

52 KOMPETENCER FOR BRANDRÅDGIVERE Brandklasse 2: Anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. kapitel 5, og brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand Brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol: Gennem et projekt vise, at ansøger kan udarbejde: Dokumentation, der er dækkende og opfylder sit formål, jf. BR18 kapitel 29 og 30 Dokumentation, der viser at BR18 krav til brandforhold i kapitel 5 er opfyldt

53 VEDLIGEHOLDELSE AF BRANDRÅDGIVERS KOMPETENCER OG KVALIFIKATIONER En certificeret brandrådgiver skal løbende opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til. Den certificerede brandrådgiver skal søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at vedkommende i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. BR18, kapitel 5, 29, 30, 32 og 34.

54 KONTROL MED DE CERTIFICEREDE Den certificerede statiker og brandrådgiver er underlagt kontrol De certificerede skal årligt indsende oplysninger til certificeringsorganet, som udgør grundlaget for certificeringsorganets kontrol. Kontrol med fast frekvens afhængigt af, hvilken klasse brandrådgiveren er certificeret til. Kontrollen vil være af virket. Certificeringsorganet udtager projekter til stikprøvekontrol udover den faste kontrol. Stikprøvekontrol vil være af selve projektet.

55 FRATAGELSE AF CERTIFICERING Den certificerede statiker og brandrådgiver kan fratages sin certificering, hvis: Det ikke inden for en fastsat frist dokumenteres, at betingelserne for certificering er overholdt Kontrol med den certificerede viser, at betingelserne for certificering ikke er overholdt Den certificerede ikke virker i overensstemmelse med bestemmelser fastsat herom i bygningsreglementet

56 SPØRGSMÅL

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 11. oktober 2017 STATUS PÅ BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Høring over BR18 og certificeringsordningen: 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) I medfør af 15 B og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 NYT FRA STYRELSEN Generelt Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen Genbrugte

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) BEK nr 1616 af 13/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden Disposition Ny struktur i Bygningsreglementet helt overordnet Ny måde at inddele byggeri

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner BR18 vejledning om indplacering i Brandklasse Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner Til såvel intern som ekstern anvendelse (efter den enkelte kommunes ønske og skøn) Version 1.0, versionsdato

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius,

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius, Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand Thomas Cornelius, tch@cornel.dk PROGRAM 19.00 19.10 Velkomst Civilingeniør Thomas Cornelius, syn og skønsmandforeningen. 19.10 19.30 Certificeringsordningen

Læs mere

Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre

Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre [Den politiske kandestøber, Holberg] Lidt om mig Uddannelse: Civilingeniør, Byggeri og Anlæg (Energi og Indeklima) AAU 2007 Master i brandsikkerhed DTU

Læs mere

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Version: 29-01-2019 - Revision 1 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand 1.1.0. Bygningsreglementets brandkrav... 2 1.2.0. Brandteknisk byggesagsbehandling...

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke.

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke. Udkast til vejledning til certificeret brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2 KAP 34 545-551 Certificeret brandrådgivers virke I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke

Læs mere

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver)

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) Status BR18 Ikrafttrædelse den 1. januar 2018 Certificeringsbekendtgørelse for brand- og statik-områderne Overgangsperiode mellem BR15 og BR18

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

Orientering om BR

Orientering om BR Certificeringsordningen for Konstruktioner og Brand Hvordan påvirker det byggeriets parter Emne: De udførendes syn på den nye ordning Sted: IDA Syn og Skøn. Dato: 22. februar 2018 v. /Niels Strange Om

Læs mere

Personcertificering Statik

Personcertificering Statik Personcertificering Statik Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Udgave 4 25-06-2019 Side 1 af 16 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation

Læs mere

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke Kbh 21. dec. 2018 Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke 531 Formålet med den certificerede statiker og brandrådgivers virke er at sikre, at: 1) byggeriet

Læs mere

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00233 22-03-2019 Til høringsparterne Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL Vejledning til ansøgning Vejledning til ansøgning er udarbejdet som en hjælp og et værktøj til at

Læs mere

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BR18 Vejledninger 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BD 11 14 049 Side 1 af 21 Indholdsoversigt Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.... 3 Forord...3 Introduktion til bygningsreglementet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), som ændret ved bekendtgørelse nr. 606 af 29.

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold

Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold Version: 11-07-2019 Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold Indhold Indledning... 3 Vejledningens brug... 3 Læsevejledning... 3 Anvendte begreber... 4 1 Processer, organisation og

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER BYGNINGSREGLEMENT 2018 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Hvad gælder reglementet for? 1 hovedreglen: BR18 gælder for al bebyggelse, medmindre det er undtaget. Det finder altså anvendelse på nyopførelser, tilbygninger,

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard,

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, DOKNR-xx-xxxx Ref.: IME E-mail: ime@frinet.dk 2. maj 2019 Til: Fra: Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk BR18 Dokumentation af bygningsreglementets krav Summary

Læs mere

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Version: 04-12-2018 Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Indhold 1 INDLEDNING... 4 1.1 CERTIFICERINGSORDNINGERNE... 5 1.2 CERTIFICERING AF PERSONER... 5 1.3 KVALIFIKATIONER

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Byggelovsdage 2018 19. November 2018 Stikprøvekontrol

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET Principper og rammer for implementering v. Martin Barnkob Lindgreen, vicedirektør i Trafik- og Byggestyrelsen oktober 2016 Formålet med certificeringsordningen

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Byggeteknisk dokumentation og kontrol

Byggeteknisk dokumentation og kontrol 21. Maj 2019, Stående Byggepanel Niels-Jørgen Aagaard Byggeteknisk dokumentation og kontrol Sikre, sunde og samfundsøkonomiske bygninger 3 Udfordringer i projektering og udførelse Kvalitetsproblemer i

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Sekundær bebyggelse. Krav og vejledning.

Sekundær bebyggelse. Krav og vejledning. Sekundær bebyggelse Krav og vejledning Dagsorden 1. Ændringen 1. juli 2017 2. BR18 Hvad betyder det for sekundær bebyggelse? 3. Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

DS/EN 428:5. Introduktion til den nye standard for brandsikring af ventilationsanlæg. Master i Brand, Kenneth Hougaard Jensen

DS/EN 428:5. Introduktion til den nye standard for brandsikring af ventilationsanlæg. Master i Brand, Kenneth Hougaard Jensen DS/EN 428:5 Introduktion til den nye standard for brandsikring af ventilationsanlæg Master i Brand, Kenneth Hougaard Jensen - Ventilationsdagen, 17. januar 2019, Introduktion til den nye standart for brandsikring

Læs mere

BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig?

BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig? BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig? Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Indeklimaets Temadag 2018 2018-09-25 Hvad skal vi snakke om? Bygningsreglement, vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Henrik L. Bang Mobil 4042 5575 hlb@bygherreforeningen.dk

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Bygningsreglementet og funktionsafprøvning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen

Bygningsreglementet og funktionsafprøvning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen Bygningsreglementet og funktionsafprøvning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen 2018 2018-09-25 Hvad skal vi snakke om? Bygningsreglement, vejledninger og standarder

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2015 (BR15) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse

Læs mere

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 01-02-2019 Bilag 9 til

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges

Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Ref.: IME/ime E-mail: ime@frinet.dk 7. juni 2018 Overgangsordning i forbindelse med BR 18 bør forlænges I dag, under en måned før BR 18 bliver obligatorisk, er der på

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018 Center for Miljø og Teknik januar 2018 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø

Vejledning til Byg og Miljø Vejledning til Byg og Miljø r + Brand- og konstruktionsklasse For det private byggeri BR18 1 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG Bettina Veje Andersen Glarmestervej 18B 8600 Silkeborg Byg og BBR Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 33 33 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 2019-0214 Ejendommen: Kragekærvej 12 Ejendomsnr.: 51364

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) BEK nr 810 af 28/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/03587

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5

Ikrafttrædelse: Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: / 5 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-01-2011 Type: Vejledning Nummer: Udstedelse: 01-01-2011 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Dennis Krøjmand Berg Dato: 10-03-2011 1 / 5 Tjekliste ved byggetilladelse

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18) Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18) I medfør af 2, stk. 4, 3, 4 B, stk. 1, 4 C, 5, 6, stk. 1, litra a-d, f, g, j og k, 6, stk. 2 og 3, 7, stk. 1, 8, stk. 1 og 2, 9, stk.

Læs mere

BR2018 GENERELT OG ENERGIBEHOV

BR2018 GENERELT OG ENERGIBEHOV BR2018 GENERELT OG ENERGIBEHOV SØREN AGGERHOLM SBI DANVAK NORDJYLLAND 18. APRIL 2018 Indhold Ny struktur i BR18 Byggesagsbehandling Nye krav Meget lidt Høring af ændringer til BR18 Ændring af energifaktorer

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST Funktionsafprøvning og BR18 - Niels Bruus Varming, TBST BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND FOR BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND Initiativ i Vækst og udvikling i hele Danmark fra november

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Vejledninger - kun kloak Ansøgningsmateriale og færdigmelding/erklæring

Vejledninger - kun kloak Ansøgningsmateriale og færdigmelding/erklæring Vejledninger - kun kloak Ansøgningsmateriale og færdigmelding/erklæring BR10: 1.3, 1.5 stk. 1 nr. 1-5 og 8, stk. 5 Uden nybyggeri eller tilbygning Fremgangsmåde V/specielle afløbssystemer og byggedele.

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018 Bilag

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages følgende ændringer: 1 1. 6, stk.

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Ændring af bygningsreglementet

Ændring af bygningsreglementet Ændring af bygningsreglementet I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse

Læs mere

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2018 til 2021 (emyndigelsesplan) Fra Miljø- udvalget 14/17010 Oprettet: 13. marts 2018 Sidst opdateret: - - - Til,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet FRIs høringssvar certificeringsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Afsender: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Inge

Læs mere

BYG OG MILJØ-DAGE juni 2018 København Vejle - Aalborg

BYG OG MILJØ-DAGE juni 2018 København Vejle - Aalborg BYG OG MILJØ-DAGE 25.-27. juni 2018 København Vejle - Aalborg Dagens program Kl. 9.45 10.00 Velkommen og intro til dagen Kl 10.00 11.30 Opdeling i to spor (sagsbehandlere og ledere) Spor 1: Sagsbehandlere

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelser på byggeområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelser på byggeområdet. 1. Indledning Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Sagsnr.: BS0400-00233 Bekendtgørelser på byggeområdet 1. Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

3/8/ Administrative bestemmelser BR15. Indholdsfortegnelse

3/8/ Administrative bestemmelser BR15. Indholdsfortegnelse 3/8/2016 1. Administrative bestemmelser BR15 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Begrænsninger i reglementets anvendelsesområde 1.3 Ansøgning om byggetilladelse 1.3.1 Særlige

Læs mere

TEKNIK OG BYG (ikke momsregistreret virksomhed) Takst 2012 Takst Byggesagsbehandling

TEKNIK OG BYG (ikke momsregistreret virksomhed) Takst 2012 Takst Byggesagsbehandling TEKNIK OG BYG (ikke momsregistreret virksomhed) Takst 2012 Takst 2013 Byggesagsbehandling Kategori 1 - simple konstruktioner: Anmeldelse under 50 m 2 og byggetilladelse over 50 m 2 BR-10, kap. 2 Byggetilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner I medfør af 2, stk. 4, 15 A, stk. 2 og 3, og 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september

Læs mere