VEDBÆK BÅDELAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDBÆK BÅDELAUG www.vb88.dk"

Transkript

1 VEDBÆK BÅDELAUG REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEDBÆK BÅDELAUG TIRSDAG, DEN 14. APRIL 2015 PÅ VEDBÆK SKOLE. 1) VALG AF DIRIGENT: Formanden, Niels de Bang, bød de 35 fremmødte medlemmer velkommen til VB88's generalforsamling 2015, og foreslog Thomas Bonnor som dirigent. Generalforsamlingen godkendte forslaget, og Thomas Bonnor takkede for valget. Thomas Bonnor kontrollerede og konstaterede generalforsamlingens rettidige og lovlige indvarsling i henhold til lovenes 5, da indkaldelsen allerede var offentliggjort den 15. januar Dog bemærkede han at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne ikke var lovlig, da den skal afholdes i sidste halvdel af april måned, og at det faktisk kun var den 14.! På forespørgsel godkendte generalforsamlingen afholdelsen på trods af at den ikke lå i sidste halvdel af april måned. Thomas Bonnor konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig. Herefter gav han ordet til formanden, Niels de Bang. 2) FORMANDENS BERETNING: Atter i år vil min beretning dække perioden fra seneste generalforsamling den 29. april 2014 og frem til nu. I de seneste 12 måneder år har bestyrelsen primært arbejdet med følgende opgaver: Medlemskartoteket Medlemstilgang Forsøg på i samarbejde med SU at øge tyverisikring af havneområdet Forsøg på ændring af SU s vedtægter Entreprisen med den nye udvidede havn Emnerne vil blive omtalt i nævnte rækkefølge: Side 1

2 Medlemskartoteket Vores kasserer og medlemssekretær, Catherine har fået fuldstændig styr på vort kartotek, herunder rykket for ubetalte kontingenter og registreret tilgang af nye medlemmer. Ved gennemgang af regnskabet vil Catherine oplyse om medlemstallet. Medlemstilgang Vi har via en forsøgt masseudsendelse til samtlige med tildelt administrationsnummer forsøgt at opfordre ikke medlemmer til at støtte op om Bådelaugets arbejde ved at melde sig ind i Bådelauget. Desværre gik der koks i havnens mailsystem, og et stort antal mailadresser modtog aldrig udsendelsen. Havnens administration har forsøgt at kompensere for det ineffektive mailsystem ved at lægge vort nyhedsbrev på havnens hjemmeside og udsende en sms herom. Bundlinien var at vi ikke fik den tilgang af nye medlemmer, som vi havde sigtet imod. Derefter besluttede vi at udarbejde en brochure om Bådelauget og dets mission. Jesper stod for arbejdet med at designe og producere brochuren. Den kan nu hentes på havnekontoret og vi vil bruge den i forbindelse med havneindvielsen den 2. Maj, samt muligvis også omdeling til bådene, når de er på plads i havnen. Der er også brug for jeres medvirken til at øge medlemstilgangen. Tyverisikring af havneområdet På forslag fra Bådelaugets repræsentanter i SU blev der nedsat et udvalg, der skulle komme med forslag om bedre overvågning af havnen. Forskellige muligheder blev drøftet: opsætning af bomme ved de 2 indkørsler, hvor man med kreditkort og en betaling på DKK 5 med et betalingskort fik kontrol med hvem der kørte ud og ind af havnen. Opsætning af kameraer, der fotograferede ind- og udkørende nummerplader Reaktivering af videoovervågningen med bedre kameraer i kombination med bevægelsesfølere, der tændte kraftigt lys og som samtidig sendte en sms til en frivillig vagtmand, der hjemmefra kunne se videoovervågning på egen computerskærm. De 2 første løsninger ville koste ca. DKK hver og den sidste mulighed blev aldrig gennemdrøftet, men den ville i givet fald have været billigere, men samtidig kræve at havnens brugere deltog på skift i videoovervågningen. Ændring af SU s vedtægter Også her blev der af SU nedsat et udvalg, der skulle se nærmere på et udkast til nye vedtægter for SU. Claes udarbejdede et forslag til nye vedtægter, hvoraf det bla. fremgik at sejlklubben, bådpladslejerne og klubhuslejerne hver skulle have en repræsentant i havnens bestyrelse. Drøftelserne herom kørte, efter min opfattelse, af sporet og der var blandt øvrige klubmedlemmer ikke lydhørhed for det forslag som Claes havde udarbejdet. SU fortsætter derfor med vedtægter, der er i uorden bla. m.h.t. godkendelse af Fondens bestyrelse, og som efter min opfattelse er out dated. Side 2

3 SU har i løbet af det seneste år mere og mere udviklet sig til en lejerforening, der primært interesserer sig for deres (fra 1. Januar 2016) lejemål i havnens bygninger. Det er forståeligt og nødvendigt efter at Fonden fra kommunen overtog den fulde ejendoms- og brugsret til alle ejendomme på havnens matrikel. Lige så klart og forståeligt er det, når der mangler penge til ombygninger og drift (og det gør der), at man ser mod de indtægter som bådpladslejerne forsyner havnens pengekasse med. Vi pladslejere er nødt til at se i øjnene, at klubberne er i pengenød og gerne ser hjælp til deres klubaktiviteter fra bådejernes pladsleje. Derfor vil det i den kommende tid være endnu vigtigere, nemlig at hver af disse 2 interesser har hver deres egen repræsentant i Fondsbestyrelsen og at regnskabet kan give et retvisende billede af hvad klubhusene koster og hvad bådpladserne koster. Bygning af den nye udvidede havn Havnebyggeriet afsluttedes onsdag den 1. April 2015 med at havnen officielt blev afleveret fra VG Entreprenører til Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn som bygherre. Endelige tegninger som bygget er ved at blive færdiggjort, ligesom det endelige regnskab nu kan udarbejdes. Bådelaugets bestyrelse har brugt langt det meste af sin arbejdstid på dette projekt. Byggeudvalget, der repræsenterede bygherren bestod af Claes som juristen og af jeres formand som daglig leder af byggeudvalget. Jesper har i hele perioden være tilknyttet den omfangsrige kommunikation til havnens omverden, styret presseudsendelserne, arrangeret pressemøder med havnens formand og havnefoged og samtidig sørget for at der blev taget luftfoto under hele byggeriet. Det sidste luftfoto er planlagt taget den 2. Maj 2015 efter kl. 12. Husk at flage og flage over toppen med alle signalflagene den dag og fra morgenstunden. Husk også Bådelaugets flag Der har ikke været ét møde i Bådelaugets bestyrelse uden at byggeriet har være drøftet og vurderet. Hvordan forløb så byggeriet? Tidsplanen blev overholdt, og byggeriet er gennemført uden væsentlig gene for bådejerne. Interrimkajen anlægges Den aftalte entreprise blev overskredet med ca. DKK 2,5 millioner ud af ca. 30. Overskridelsen skyldtes primært, at der var færre brugbare sten i de gamle moler, der til fulde opfyldte vor bange anelser omkring kvaliteten af indholdet. Vi vidste på forhånd at de gamle molers indhold var entreprisens dark horse. På puljeordningen, bl.a. vejrligspuljen har vi sparet ca. DKKM 1,5. Uden for de aftalte entreprisegrænser blev molerne ført ind på strandene og der blev udført yderligere trækonstruktioner, bl.a. den store trekant mellem bro H og bro Ø, langs med Østmolen. En lav service-flydebro i bunden af det nye bassin, ekstra broplads nord Side 3

4 og øst for Klubhus Syd, og helt nyt slæbested samt lav bro til fordel for kajakkerne, kostede et par millioner mere, men hertil var afsat en buffer i budgettet. Den større tilgang af nye både end forventet og en rentefod på 2,2 i Nykredit gav havnen råd til at foretage de nævnte forbedringer i løbet af byggeperioden. Aller senest er der syd for flydebro J lagt en kort flydebro I til de helt små både. Samtidig er afsætningen af pladser gået over forventning, p.t. er der pr. dags dato kun ca. 20 ledige pladser, der har været brugt til rokering af både, hvor ejerne gene ville have en anden plads. Der vil ikke blive gjort noget særligt for at afsætte de ledige pladser før alle både er søsatte og alle har fundet sig tilrette på deres nye pladser. Der har ikke været arbejdsulykker under byggeriet, men der har været en helt uventet skade på rørledningen nord for havnen, idet rørledningen blev gravet over og måtte repareres for ca,. DKK Da hverken bygherre eller entreprenør kunne drages til ansvar blev der mellem entreprenøren, vore rådgivere Niras og havnen indgået et forlig, så Niras ikke kom til at hænge på hele skaden. Desuden har der primo maj 2014 været nogle skader på både, hvor bygherren overlod til Codan at behandle og afgøre skaderne. Codan fandt ikke at hverken bygherre eller entreprenør kunne drages til ansvar, bl.a. fordi skadelidte ikke kunne løfte bevisbyrden. Endelig har der været en række naboer, der har ment, at revner i deres ældre ejendomme skyldtes rystelser ved stenhåndtering. Hidtil har ingen kunnet løfte bevisbyrden for at revnerne skyldtes rystelser fra håndtering af sten. Der har været en del klager til kommunen over højden på stenmolerne. Kommunen har korrekt svaret, at havnen er en privathavn og at molerne er bygget som godkendt af både Kystdirektoratet og Rudersdal Kommune med en højde på 3 meter over normalvandstand og med en kronebredde på 3 meter. Molerne er rent faktisk leveret med en højde på næsten 3,20 meter, idet molerne i løbet af det første år påregnes at sætte sig med 20 cm. Venlige firmaer og personer har hver foræret havnen en gave på DKK til brug for indkøb af teakbænke. I alt har havnen fået foræret penge til 25 nye bænke, som man kan sidde på eller stå på for at få udsigt til vandet. Desuden vil der efterhånden blive bygget nogle trin som man kan benytte for at kunne se ud over molerne. Endelig har man havudsigt fra molehoved 1 og 3. Claes har desuden stået for design af havnens nye Flagmast, der er 15 meter høj og udført som en original mesanmast med rå og gaffel. Masten er bygget på Ring-Andersens skibsværft i Svendborg. Fundamentet er støbt i jernbeton og galvaniseret stål af entreprenøren. Flagmasten koster inkl. Fundament ca. DKK , som er doneret af 4 virksomheder, der takkes for gaven med et stålskilt på masten. Ud over 6 nye gule transportvogne, som supplement til de tidligere donerede, har Bådelauget doneret nyt Dannebrog og vimpler til Flagmasten. Side 4

5 Havnen blev afleveret til bygherren, Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn. Den 01- APR-2015 kl og iht. Totalentreprisekontrakten Efter at have været formand i Bådelauget i 13 år, medlem af havnens bestyrelse i 12 år har jeg fået Bådelaugets bestyrelses og Fondsbestyrelsens accept af, at jeg fratræder begge bestyrelser i utide, nemlig med udgangen af maj måned. Ved havnebestyrelsens møde den 29. maj præsenteres Søren Skifter som min afløser og jeg kan herefter indskrænke mit arbejde til at passe min båd. Bådelaugets bestyrelse vil således konstituere sig med virkning fra 1. Juni Tak for de udfordringer som jeg har fået lov til at deltage i løsningen af. Tak for godt samarbejde til skiftende bestyrelsesmedlemmer i Bådelaugets bestyrelse. Det har til tider været ganske anstrengende og tidkrævende, men det opvejes rigeligt af de opnåede resultater. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning der blev godkendt med akklamation. Thomas Bonnor takkede formanden for beretningen og gik videre til punkt 3 på dagsordenen godkendelse af regnskabet. Catherine Rechnitzer, der er kasserer, fik ordet. 3) GODKENDELSE AF REGNSKAB Catherine gennemgik medlemsituationen og fortalte at det i årets løb har været nødvendigt at rydde op i det gamle medlemskartotek, hvilket har betydet en del arbejde bl.a. med at rykke restanter. En del af disse havde ikke båd mere og ønskede ikke medlemskab længere. Endvidere er medlemmer der ikke havde betalt efter at være blevet rykket 3 gange slettet. Herefter skulle medlemskartoteket være opdateret og vi er 332 medlemmer, hvilket desværre er en tilbagegang i forhold til 357 medlemmer sidste år. Catherine opfordrede derfor til at alle forsøger at få flere til at melde sig ind i VB88. Endvidere oplyste Cathrine at 32 af medlemmerne er personer opskrevet på ventelisten. Herefter blev regnskabet, der var behørigt underskrevet af revisorerne, delt ud og vist på skærm. Årets resultat var kr ,-, med en egenkapital på kr ,-. I øvrigt var der i regnskabet hensat kr ,- som forudbetalt kontingent for Catherine opfordrede alle til at sørge for at VB88 har en opdateret mailadresse, da det er den måde vi kommunikerer på. Side 5

6 Dirigenten spurgte om generalforsamlingen havde kommentarer til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter det blev godkendt med akklamation. 4) VALG TIL BESTYRELSEN Thomas Bonnor gjorde opmærksom på, med henvisning til vedtægterne, at bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består at 5 til 7 medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en 2 årig periode. Suppleanterne vælges hvert år. Af bestyrelsesmedlemmerne var følgende på valg: Claes Rechnitzer - villig til genvalg Søren Skifter - villig til genvalg Klaus Nordfeld - villig til genvalg Jesper Winther Andersen - villig til genvalg Ovenstående bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt ved akklamation. Suppleanter: Henrik C. Marcher Jørgen Riis Andersen Begge var villige til genvalg og blev genvalgt ved akklamation. Revisorer: Niels Friis Hansen Karsten Bertram Karsten Bertram ønskede ikke genvalg. Niels Friis Hansen blev genvalgt ved akklamation. Thomas Bonnor spurgte herefter Generalforsamlingen om der var nogen der kunne tænke sig at være revisor, hvorefter Leif A. B. C. Hansen meldte sig Han blev også valgt ved akklamation. 5) INDKOMNE FORSLAG, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR. Eneste forslag var bestyrelsens forslag til ændring af kontingentregulativet der var formuleret på følgende måde: Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på kr. 100,00 pr. bådpladslejer, uanset antal tilmeldte familiemedlemmer og/eller medejere. Kontingentet gælder fra Bestyrelsens forslag til et nyt kontingentregulativ, gældende fra 2015, med et medlemskontingent på kr. 100,- pr. år, med årlig opkrævning blev godkendt. Det blev dog nævnt at de medlemmer der har betalt for 2015 ikke vil blive opkrævet igen. Side 6

7 6) EVENTUELT Thomas Bonnor spurgte om der var nogen der havde spørgsmål eller kommentarer, for så var order frit. Niels Bundsgaard: Tog ordet og takkede bestyrelsen for et godt arbejde. Da der var ikke flere der ønskede ordet, erklærede Thomas Bonnor Generalforsamlingen for afsluttet. Niles de Bang tog herefter ordet og takkede Thomas Bonnor for ledelsen af Generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl Dette referat godkendes: Sign. Thomas Vincent Bonnor Side 7

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere