LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ"

Transkript

1 3. JUNI LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 1. Opgave Bestyrelsen skal drøfte fremtidig konstruktion ift. ejerforhold omkring Bagsværd Sø, herunder stiftelse af Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø samt opløsning af I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. 2. Baggrund Team Danmark har i samarbejde med Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Lyngby- Taarbæk Kommune arbejdet på at tilvejebringe de tidligere skitserede forudsætninger for realisering af et projekt om en national træningsfacilitet i verdensklasse, som kan danne ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. På Team Danmarks bestyrelsesmøde , punkt 7, blev det besluttet, at give Team Danmarks direktør mandat til, i samarbejde med de øvrige interessenter, at søge finansiering hos eksterne fonde, at der skulle indgå en medfinansiering fra Team Danmark. Beslutning om størrelsen skulle træffes, når mulighederne for fondsfinansiering var afklaret, at Team Danmarks direktør fik mandat til, i samarbejde med de øvrige interessenter, at tilvejebringe en ny organisering af rostadion inden for rammerne af en fondskonstruktion, og at driften også fremadrettet skulle støttes af Team Danmark. Som udgangspunkt med et beløb svarende til det engagement, som Team Danmark har i I/S Danmarks Rostadion og med mulighed for tilpasning, når det konkrete driftsbudget forelå, og fondens vedtægter skulle godkendes. 1/7

2 Ekstern finansiering af anlægsprojektet Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark søgte i 2014 A. P. Møller Fonden om støtte til projektet. Projektet modtog ultimo 2014 tilsagn om støtte på 50 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har tidligere givet et forhåndstilsagn om at støtte opgradering af rostadion med 6,5 mio. kr. Det har ikke været muligt at forlænge tilsagnet. Efter aftale med Lokale og Anlægsfonden skal projektet genansøge om støtte, så snart der foreligger et konkret byggeprojekt. Kommunal medfinansiering af anlægsprojektet Københavns Kommune har til anlægsprojektet afsat 22,65 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat 2,6 mio. kr. og Gladsaxe Kommune 10 mio. kr. til kommunens medfinansiering af projektet. Den samlede kommunale medfinansiering af projektet udgør herefter 35,25 mio. kr. Samlet anlægsøkonomi På baggrund af det tidligere udarbejdede skitsemateriale er den samlede anlægsudgift overslagsberegnet til 91,2 mio. kr. Beløbet er inkl. moms. Projektets anlægsøkonomi og finansieringen af anlægsbudgettet fremgår i oversigtsform af Oversigt over anlægsbudget for opgradering af Bagsværd Rostadion (bilag 1). Ny organisering Projektet har nu tilvejebragt forudsætninger for at organisere det nye, samlede rostadion inden for rammerne af en fond (Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø), der ejer og driver de samlede faciliteter. Den nye organisering sikrer en manøvredygtig ejerstruktur, en koordineret og bæredygtig bygge og anlægsproces og en forenklet drift, herunder i forhold til vedligehold og afholdelse af arrangementer. Kommunerne kan med hjemmel i kommunalfuldmagten organisere de kommunale kerneopgaver på Bagsværd Rostadion i en fond, ligesom kommunerne kan give anlægs og driftstilskud hertil. Fondskonstruktionen rummer i modsætning til et fælleskommunalt selskab mulighed for, at Team Danmark fortsat kan være en del af Bagsværd Rostadion. Ved kommunernes stiftelse af fonden pådrager kommunerne sig i modsætning til et kommunalt fællesskab ikke et solidarisk ansvar, og det er ikke forudsat, at de stiftende kommuner skal forpligte sig yderligere i form af f.eks. garanti. Stiftelsen kræver således ikke samtykke fra tilsynsmyndighederne. 2/7

3 De skatte- og momsmæssige konsekvenser forbundet med valget af fondskonstruktionen er håndteret i forbindelse med budgetlægning for såvel opgradering som den efterfølgende drift i samarbejde med revisionsfirmaet Ernest & Young. Indskydelse af aktiver i fonden Ved fondsdannelsen indskyder Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark (TD) de eksisterende aktiver på Bagsværd Rostadion som indskud (bilag 1). I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø (Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark) indskyder baneanlæg, både, broer mv. i fonden med en foreløbigt anslået værdi af 3,3 mio. kr. Københavns Kommune indskyder ejendommen Skovalléen 40, 2880 Bagsværd, hvorpå det nuværende klub og bådehus er beliggende. Ejendommen har ved seneste offentlige ejendomsvurdering en værdi af 13,1 mio. kr., heraf grundværdi 2,6 mio. kr. Bygningerne forventes nedrevet i forbindelse med projektet. De samlede aktiver og driften henlægges ved fondsdannelsen under selvstændig bestyrelse for at varetage de formål, der er fastsat i fondens vedtægter. Formålet er således at opgradere faciliteterne på Bagsværd Rostadion til international standard samt at eje, udlåne, udleje og i øvrigt drive dem efterfølgende (bilag 2, punkt 4). Den hidtidige fordeling mellem brugergrupper på anvendelse af faciliteterne forventes videreført. Med henblik på fordeling indgås driftsaftaler mellem fonden og tilskudsgiverne. Nettoformuen kan ved opløsning af fonden alene udbetales til de formål, vedtægterne angiver eller beslægtede formål. Fondens midler vil aldrig kunne tilbageføres til stifterne. Fondens dokumenter mv. skal være undergivet aktindsigt efter samme principper, som er gældende for dokumenter mv. i den kommunale forvaltning, jf. bilag 1, punkt 13, og fonden skal efterleve almindelige principper for Corporate Social Responsibility (CSR), herunder overholdelse af sociale klausuler (bilag 2, punkt 14). Fonden underlægges tilsyn af Civilstyrelsen og forventes stiftet i 2. halvår af Øvrig økonomi i Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø Ud over apportindskud modtager fonden kommunal anlægsstøtte til opgraderingen af faciliteterne, som beskrevet ovenfor. Efter etablering af fonden skal fondens økonomi hvile i sig selv, og kommuner og Team Danmark hæfter som stiftere ikke for fondens økonomiske dispositioner. Der er udarbejdet et foreløbigt budget for fonden, der viser en bæredygtig driftsøkonomi (bilag 1). Driften i fonden baserer sig på tilskud fra stifterne. Tilskud fra kommunerne forudsætter, at fonden ikke optager lån uden forudgående nærmere aftale med tilskudsgiverne. Dette krav er stillet, fordi et eventuelt lån vil pålægge kommunerne en deponeringsforpligtelse. 3/7

4 For at sikre en stabil drift i den periode, hvor anlægsprojektet forberedes, forventes I/S Danmarks Rostadion ind til videre at varetage enkelte driftsopgaver, indtil udgangen af Der udarbejdes en tidsbegrænset aftale mellem fonden og I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, der fastlægger rammerne for opgaven. Forslag til en tidsbegrænset aftale vil skulle godkendes af interessenterne. Der vil i fremtiden kunne opstå behov for større anlægsinvesteringer på rostadion, Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø ikke kan finansiere inden for sit driftsbudget. Da fondens indtægtsmuligheder er begrænsede, må Fondens bestyrelse i så fald forholde sig til dette og eventuelt gå i dialog med Fondens stiftere. Bestyrelsens sammensætning Fonden ledes af en professionel bestyrelse på fire medlemmer (bilag 2, punkt 8). Gladsaxe Kommune udpeger et medlem, der er formand for bestyrelsen. Ved udpegning af formand i projekterings-og byggeperioden er det et krav, at denne besidder relevant erfaring og viden som bygherre. Københavns Kommune udpeger et medlem, der er næstformand for bestyrelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark udpeger hver et medlem. Dansk Forening for Rosport Dansk Kano og Kajakforbund udpeger hver en observatør i bestyrelsen. Det er forudsat, at der er tale om en arbejdende bestyrelse, hvorfor stifterne ved udpegning af de enkelte medlemmer skal sikre, at den samlede bestyrelse besidder de nødvendige kompetencer inden for bl.a. jura, økonomi og idræt, som beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen modtager honorar for sit arbejde. Justering af driftsbudget og tilsagn om driftsstøtte Driftsbudgettet for det kommende rostadion er opdateret og kvalificeret yderligere. Beregningerne i driftsbudgettet er baseret på de udgiftsposter som har været kendt i den hidtidige drift af baneanlægget (i I/S Danmarks Rostadions regi) og den hidtidige drift af bygningen (i DS40 og Københavns Ejendommes regi). Da den nye bygning indeholder flere m² er driftsudgifterne til bl.a. varme, el og rengøring øget. Herudover omkostninger til administration og revisor forhøjet og honorar til bestyrelsesmedlemmer indarbejdet i driftsbudgettet. Det er endnu ikke muligt at få afgjort, om ejendommen kan fritages fra ejendomsskat, og derfor indeholder det nuværende driftsbudget en udgift på kr. pr. år til ejendomsskat. Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø forventes at søge om at blive ejendomsskattefritaget. Det samlede driftsbudget fra 2018 vurderes at udgøre 4,492 mio. kr. inkl. ejendomsskat og inkl. moms og 3,932 mio.kr. ekskl. ejendomsskat, inkl. moms. I modsætning til et kommunalt drevet anlæg skal Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø betale moms af driftsudgifterne. For Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø betyder dette også, at tilskuddene fra kommunerne tillægges moms. På baggrund af den foreløbig vurdering af driftsbudgettet for det ny rostadion er aftalt følgende fordeling af driftstilskud mellem parterne. Nedenstående oversigt viser tilskuddene inkl. moms, svarende til værdien af tilskudstilsagnene i Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. 4/7

5 Driftstilskud kr. inkl. moms (P/L 2015) Team Danmark Københavns Kommune Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Finansiering, drift, i alt Med budgetvedtagelse for 2015 har Team Danmark afsat et driftstilskud til det nuværende I/S Danmarks Rostadion på kr., samt Driftsselskabet af Skovalleen 40 (DS40) på kr., i alt kr. Bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø har fremsat ønske om udvidelse af driftsbudgettet med kr. årligt fra Team Danmarks andel udgør kr. Der er tale om en ny udgift til grødeskæring og -bortskaffelse. Udgiften indgår i budgetarbejdet for Udgiften er medtaget i driftsbudgettet for Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Da Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø stiftes i sommeren 2015 skal der afholdes udgift til bestyrelseshonorar fra og med Team Danmarks andel af denne udgift udgør kr. i 2015 og kr. i Fra 2017 en samlet merudgift på kr. Justering af Team Danmarks driftstilsagn fremgår af nedenstående tabel: Nuværende drift Grødeskæring og bortskaffelse Nyt rostadion, drift Samlet pr. år Københavns Kommune har bevilliget et forhøjet driftstilskud, og Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune behandler ligeledes ønsket om forhøjelse af tilskudstilsagn til rostadion, i forbindelse med beslutningen om stiftelse af Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Den kommende proces Fondens stiftelse forudsætter en tilsvarende positiv beslutning herom i de øvrige tre stiftende kommuner, forventeligt inden sommerferien Team Danmark indstiller bestyrelseskandidat til Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Endelig indtrædelse i Fonden er betinget af, at bestyrelsen samlet besidder viden og erfaring indenfor fondens formål, herunder bygherreekspertise, økonomi, jura og idræt. Efterfølgende anmeldes fonden til Civilstyrelsen. Team Danmarks rettigheder i Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø står nærmere beskrevet i bilag 3. 5/7

6 Bygherrerollen på projektet varetages herefter af Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, jævnfør nærmere nedenfor. Fondens professionelle bestyrelse bistås af en bygherrerådgiver, der planlægger og gennemfører udbuddet af totalrådgivningen. Udbuddet forventes at ske som en traditionel faseopdelt projektering. Der nedsættes et byggeudvalg, bestående af fondens bestyrelse og byggefaglige embedsmænd, hvis opgave er at sikre fremdrift igennem projekterings og byggeperioden samt overholdelse af de økonomiske rammer. Overordnet tidsplan 2015 EU Bygherrerådgiver udbud Bygherrerådgiver udarbejder udbudsmateriale til arkitekt/projektkonkurrence EU prækvalifikation og projektkonkurrence/votering Evt. klagesager vedrørende VVM og lokalplan (efterår 2015) EU prækvalifikation og projektkonkurrence/votering (fortsat). Projektering, herunder indhentning af byggetilladelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenører Evt. klagesagsbehandling vedr. dispensationer EU udbud/licitation af byggearbejdet Første spadestik Byggeperiode (bygning) Byggeperiode (fortsat) Aflevering og ibrugtagning (1. halvår) 3. Indstilling 1. at Team Danmarks direktør gives mandat til på vegne af Team Danmark sammen med Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune at stifte Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, i henhold til vedlagte udkast til vedtægt, 2. at Team Danmark indskyder sin del af aktiverne (fra I/S Danmarks Rostadion) som grundkapital i Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, under forudsætning af at de øvrige interessenter gør tilsvarende, 3. at I/S Danmarks Rostadion indtil udgangen af 2016 forsat varetager enkelte opgaver, som også hidtil har været varetaget af I/S Danmarks Rostadion, og at denne midlertidige løsning af driften beskrives nærmere i en aftale mellem I/S Danmarks Rostadion og Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, 6/7

7 4. at tilskuddet øges med kr. i 2015 til Team Danmarks andel af udgiften til bestyrelseshonorar, 5. at der bevilliges kr. i 2016 til Team Danmarks andel af udgiften til bestyrelseshonorar, 6. at Team Danmarks samlede driftstilskud til Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø udgør kr. årligt gældende fra budget 2017, finansieret af det nuværende tilskud til I/S Danmarks Rostadion på kr. samt det nuværende tilskud til Driftsselskabet af Skovalleen 40 (DS40) på kr. samt en ekstrabevilling på kr. ved omprioritering inden for rammen. 7. at Team Danmark udpeger advokat Jakob Juul Christensen som Team Danmarks medlem af Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø 8. at Team Danmarks direktør gives mandat til på vegne af Team Danmark sammen med Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune at stifte Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, i henhold til vedlagte udkast til vedtægt, herunder - eventuelt i samråd med Team Danmarks advokat - at foretage fornødne praktiske eller redaktionelle tilpasninger af dokumenter og aftalegrundlag, der måtte skønnes nødvendigt, samt at tiltræde driftsaftaler m.v. i overensstemmelse med den skitserede konstruktion 9. at der udarbejdes en juridisk samarbejdsaftale med advokat Jakob Juul Christensen med henblik på løbende afregning for løbende opgaver, der falder udenfor bestyrelsesmandatet. 4. Økonomiske konsekvenser 2015: Det årlige driftsbudget forøges med kr. til bestyrelseshonorar (fra kr. til kr.), samt eventuel afregning for advokatbistand, som falder uden for Jakob Juul Christensens bestyrelsesmandat. 2016: Det årlige driftsbudget forøges med kr. til bestyrelseshonorar (fra kr. til kr.), samt eventuel afregning for advokatbistand, som falder uden for Jakob Juul Christensens bestyrelsesmandat. Fra 2017: Det årlige driftsbudget forøges med i alt kr. (fra kr. til kr.), samt eventuel afregning for advokatbistand, som falder uden for Jakob Juul Christensens bestyrelsesmandat. 5. Bilag Bilag 1: Økonomioversigt Bilag 2: Udkast til vedtægter for Fonden Bagsværd Rostadion af 22. april 2015 Bilag 3: Udkast til Overenskomsten mellem Team Danmark og Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø med foreløbige kommentarer ved af 20. maj 2015 Bilag 4: Advokat Jakob Juul Christensen, Curriculum Vitæ 7/7

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts 2010 1 Deponiselskabet Region Syddanmark

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere