BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7"

Transkript

1 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders Madsen (AM) HJN bød alle velkommen til det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse og startede med kort selv at præsenterede sig. HJN er teknisk konsulent hos Aabenraa Kommune, arbejder med INTRAnet og alt teknisk udstyr. HJN har været motorflyver i en lang årrække og er medejer af en Cessna 172. Han har i cirka 10 år været næstformand i DMU s bestyrelse og sidder som repræsentant for DMU i Rådet for Større Flyvesikkerhed. Derudover er HJN sprogassessor i KDA s sprogtestvirksomhed. MOU er forhenværende journalist og har i mere end 30 år haft egen kommunikationsvirksomhed. MOU har ingen professionel flyvebaggrund, men har fløjet motorfly (Rally) og har ca. 300 flyvetimer. Er nu aktiv modelflyver og formand for modelflyveklubben i Langstrup Mose ved Hillerød. LSB har været i bestyrelsen i KDA i ét år og er aktiv svæveflyver og samt ultralet-pilot. LSB arbejder i det civile som landinspektør ved Holstebro Kommune. LSB er endvidere uddannet materialekontrollant i Dansk Svæveflyver Union. PEW, har været 4-5 år i KDA s bestyrelse. PEW har været svæveflyver siden 1967 og har været motorflyver i en lang årrække. PEW er ansat som økonomidirektør i et mindre dansk luftfartsselskab. PEW har tidligere været i bestyrelsen for DSvU i en årrække og har ligeledes siddet i Executive Board i Europe Air Sports som treasurer (kasserer). PJC har været aktiv drageflyver og har siddet i KDA s bestyrelse i en tidligere periode, opstillet af Dansk Hanggliding og Paragliding Union. PJC har tidligere været aktiv motorflyver og er bestyrelsesmedlem i KZ & Veteranfly Klubben som har opstillet PJC til KDA s bestyrelse. PJC arbejder til daglig som flyveleder i Karup. MIO er paraglider og paragliderinstruktør. Michael er medlem af af bestyrelsen i DHPU og er i det civile uddannet kok, men er nu studerende og satser på en medicinsk uddannelse. MIO er tidligere medlem af det nu nedlagte ungdomsudvalg i KDA. Jacques Jonsman har været faldskærmsspringer siden 1991 og har mere end 1400 spring. Han er medlem af bestyrelsen for Dansk Faldskærms Union og er tidligere formand for Nordsjællands Faldskærms Klub. Han er uddannet Civilingeniør og driver sit eget innovations- og produktudviklingsfirma. BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

2 HJN havde set nærmere på organisationens generelle opbygning og gennemgik forslag til justeringer og lagde i den proces særlig vægt på synlighed og modernisering. Det er vigtigt at KDA fremstår som en moderne og tidssvarende organisation. Det blev i den forbindelse besluttet at nedlægge brændstofafgiftsudvalget. Der er ikke længere behov for et udvalg på området, da antallet af nye sager er meget lavt og den nødvendige information, om hvordan man får mulighed for at få refusion af brændstofafgiften efterhånden er ude hos medlemmerne og flyejerne. Nye sager vil, som sædvanligt, blive behandlet i sekretariatet. Der er ligeledes udviklet vejledninger til ansøgning om refusion og bevilling af brændstofafgifter vejledningerne findes på KDA hjemmesiden. KDA har med interesse fulgt udviklingen i Copenhagen Suborbitals, og da FAI også beskæftiger sig med rumfart i Space & Education Commission, så planlægges der et møde med de to stiftere af Copenhagen Suborbitals samt HJN og AM fra KDA. Det er formålet at give gensidig information om egne aktiviteter, og se på eventuelle muligheder for medlemskab eller andet. Mødet forventes at kunne finde sted i september måned. I et en mail fra Poul Hørup fra Dansk Svæveflyve Union (DSvU) efterlyses KDA s holdning til DSvU s operation af UL-fly. Bestyrelsen skal se nærmere på dette og derefter informere de involverede unioner. Repræsentantskabsmødet i juli er jo overstået og referatet er i arbejde hos referent Bent Holgersen. Når referat er godkendt af formand og dirigent ændres og publiceres vedtægterne som er vedtaget og dokumenteret i referatet. Til information: KDA består 9 medlemsorganisationer og ca medlemspersoner. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Der er én ansat samt 13 udvalg med i alt 66 personer involveret til løsning af opgaverne. Heraf er mange personer gengangere. KDA repræsenterer almen flyvningen og luftsporten i Trafikstyrelsen, herunder TS gebyrudvalg, kontaktrådet, Rådet for Større Flyvesikkerhed, Teknisk Museums repræsentantskab. Derudover er KDA repræsenteret i flere regionsbestyrelse i Friluftsrådet. KDA er repræsentant for FAI og den nationale airsports control (NAC). KDA har en driftshåndbog på Driftshåndbogen skal løbende ajourføres, således at den til enhver tid afspejler gældende beslutninger og informationer. Bestyrelsen gik i gang med konstituering og fordeling af arbejdsområder og opgaver. Det blev besluttet at PEW fortsætter som næstformand. Det blev besluttet at der skal være en kontaktperson i bestyrelsen som tager sig af kontakten til udvalget. Dette gælder for de udvalg, som ikke har et bestyrelsesmedlem i selve udvalget. PJC vil gerne fortsætte som formand for luftrumsudvalget, hvilket blev værdsat og besluttet. Paul Harrison har tidligere udtrykt, at han fortsat gerne vil tage sig af teknikudvalget som udvalgets formand. Dette blev ligeledes værdsat og besluttet. PEW bliver kontaktperson til Teknikudvalget. MOU blev valgt som formand for miljø- og flyvepladsudvalget. BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 2 af 7

3 Uddannelsesudvalget har p.t. ingen formand, men Ole Gellert Andersen spørges om han vil være formand for udvalget. Ole har stor erfaring med uddannelsesområdet og har i flere år taget sig af dette i både DULFU og DSvU. Derudover har han siddet i KDA s uddannelsesudvalg i en længere periode. LSB gennemgik arbejdet i kommunikationsudvalget. Der er en del opgaver i udvalget, bl.a. arbejdes der på en ny hjemmeside. LSB vil gerne fortsætte som formand i udvalget. MOU indgår ligeledes som deltager i udvalget. Regnar Petersen har udtrykt, at han gerne vil fortsætte som formand i sportsudvalget. Regnar har opbygget en stor viden om det internationale samarbejde og har erfaring med planlægning, forberedelse og gennemførelse af et verdensmesterskab, som andre medlemsorganisationer kan få glæde af. MOU bliver kontaktperson til bestyrelsen. Jørn Vinther spørges om han vil være formand for Rulemakinggruppen. Hvis det ikke er muligt, så vil PEW påtage sig opgaven. Det tidligere anvendte navn Kaffeklubben bør undgås, da det i flere tilfælde er blevet misforstået. Der findes et nyt navn til arbejdsgruppen. Der fortsættes med en forretningsudvalg, som består af: MIO, PEW og HJN. Fondsbestyrelserne for Jubilæumsfonden, uddannelsesfonden og Enkefonden skal ligeledes bestå af forretningsudvalgets medlemmer. Repræsentantskabsmødet er afholdt i sidste måned. Lydoptagelserne er konverteret og sendt til referent Bent Holgersen, som udarbejder referatet. Efter gennemgang af udvalgene ser udvalgene således ud: BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 3 af 7

4 Foreløbig dagsorden til FAI General Conference er tidligere fremsendt til bestyrelsen. Der var til mødet udarbejdet en organisationsplan. Denne blev tilrettet, således den var retvisende for KDA i den kommende periode. Vedlægges som bilag. BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 4 af 7

5 Forretningsordenen blev tiltrådt, som den foreligger, dog med en ændring af antallet af bestyrelsesmøder, som går fra pligtige seks til fire ordinære møder per år. Rejsegodtgørelsens størrelse blev drøftet og det blev besluttet at km-satsen sættes den til enhver tid gældende til laveste takst fastlagt af staten p.t. kr. 2,13 per kilometer. Tidligere blev bogføringen foretaget af en deltidsansat, senere af Aeropartner på timebasis og fra 1. januar til 31. juni af Helge Hald på frivillig basis og dermed uden omkostninger for KDA. P.t. foretages der ikke bogføring indtil beslutning om løsning af opgaven er truffet. KDA har rekvireret og modtaget tilbud fra Bent Daugard/Aeropartner, som tilbyder at foretage bogføringen. Beløbet vil så blive faktureret som lønandel og derfor være momsfri. Sekretariatet indhenter ét yderligere tilbud på løsning af opgaven. Forretningsudvalget tager stilling til de to tilbud og løsningen af opgaven snarest muligt. Såfremt der er behov for rejseforsikring til bestyrelsesmedlemmerne har KDA en erhvervsrejseforsikring og vi har modtaget rejseforsikringskort der kan rekvireres hos sekretariatet. Det skal nævnes, at der ikke må rejses uden en gyldig rejseforsikring uanset om denne er privat eller fra KDA. Referat fra seneste bestyrelsesmøde er fordelt til bestyrelsen til orientering og opfølgning. KDA har modtaget ansøgning (med orienterende farvefolder og beskrivelse) fra DASK (Dansk Svæveflyvehistorisk Klub) som søger om tilskud/støtte til deres internationale veteransvævefly-arrangement næste år. Arrangementet finder sted på Svæveflyvecenter Arnborg i Herning. Ansøgningen behandles i forretningsudvalget, hvorefter der svares til DASK snarest muligt. HJN forklarede om en henvendelse fra en ultraletflyejer, som var bekymret om et havari og undersøgelsen af dette. Dette skal ses i lyset af at Transportministeriet har truffet en beslutning om ikke at undersøge havarier med UL, svævefly og mindre motorfly, medmindre der er en særlig grund hertil. Dette har også skabt nogen bekymring blandt medlemsorganisationerne. KDA har tidligere drøftet muligheden og behovet for selv at etablere en havari-gruppe og undersøge havarier, som ikke undersøges af myndighederne. Dette var bl.a. oppe som diskussionspunkt på et tidligere repræsentantskabsmøde i KDA. Det blev derfor foreslået og besluttet at der etableres en havarigruppe i KDA-regí. Der bør være en deltager fra hver medlemsorganisation i havarigruppen. AM og HN tager aktion og informerer bestyrelsen efterfølgende. Det førstkommende formandsmøde blev fastsat til torsdag den 12. september 2013, kl (stedet besluttes senere). BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 5 af 7

6 Det andet formandsmøde i perioden blev foreslået til torsdag den 13. marts 2014, kl Dette afstemmes når formandskabet er samlet den 12. september. Møderække for bestyrelsesmøder blev besluttet således: Mandag den 30. september 2013 kl Lørdag den 30. november 2013 kl Torsdag den 13. marts Mandag den 2. juni Lørdag den 6. september 2014, kl (forslag). Næste repræsentantskabsmøde blev foreslået således: Lørdag den 6. september 2014, kl Dette afstemmes på det førstkommende formandsmøde. Behandling af spørgsmål fra medlemspersoner: KDA har fået en henvendelse fra en medlemsperson, som er blevet anmeldt for at flyve for højt med et modelfly. Vedkommende imødeser nu en bøde på kr , hvilket vurderes som urimeligt højt. Derfor er KDA blevet spurgt om vi kan hjælpe modelflyveren med at få en kommende bøde på kr. reduceret? KDA spørger MDK om vi skal gå ind i sagen. KDA har fået en henvendelse af en medlemsperson, som foreslår at KDA prøver at finde en løsning på brændstofproblematikken, som bliver mere og mere markant? Der bliver færre og færre AVGAS100 tanksteder og nye typer brændstof tilbydes ikke mange steder på flyvepladserne. Økonomien i KDA-huset blev dokumenter ved økonomiopstilling med aktuelle og konkrete tal. Udregningen viser at ejendommen har et overskud på kr om året med de aktuelle tal og nuværende lejere. Repræsentation ved Roskilde Airshow er ikke aktuel denne gang. KDA s informationsmateriale trænger til en opdatering, inden KDA evt. etablerer en stand på et airshow eller lignende. Det er vigtigt at KDA fremstår moderne og tidssvarende ved eventuelle arrangementer. Repræsentation ved KZ-Rally i Stauning næste weekend er ved Anders, som er i nærheden alligevel. Roskilde den 3. august 2013 Anders Madsen Referent BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 6 af 7

7 Godkendt den / 2013 Hjalmar Nielsen Per Wistisen Palle J. Christensen Lisette S. Bertelsen Jørgen Mouritzen Michael Olesen Jacques Jonsman (ikke tilstede) BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 7 af 7

8 1. Bestyrelsen formulerer KDA s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier ligesom vedkommende er budgetansvarlig for udvalget. 2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede. 4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder i henhold til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde med samme varsel, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 6. Bestyrelsen varetager KDA s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet. 7. Bestyrelsen skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg. 8. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne og suppleanterne til orientering og publiceres på KDA s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden. 9. Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøde sker senest dagen før mødet. 10. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der aftales fire ordinære bestyrelsesmøder årligt, fordelt jævnt over året. Følgende punkter skal behandles på hvert af de ordinære bestyrelsesmøder Perioderegnskab frem til senest afsluttede kvartal Likviditetsopgørelse pr dato for bestyrelsesmødet Likviditetsprognose for resten af regnskabsåret Organisation, herunder status for de enkelte udvalg og øvrige igangværende sager 11. På første bestyrelsesmøde efter et repræsentantskabsmøde sker fordeling af kontaktpersoner jf. pkt. 1, der nedsættes et forretningsudvalg, aftales mødekalender for det kommende år og nærværende forretningsorden gennemgås og tiltrædes af medlemmerne. H:\VEDTÆGTER\KDA\Forretningsorden for KDA 2013_08_03_VEDTAGET.doc

9 Alle FAI repræsentationerne KDA Vers: 1308 Organisationsplan Repræsentantskab Bestyrelse Udvalg Luftrumsudvalg Teknikudvalg Generalsekretær Rulemakinggruppen Lægesagkyndige Forretningsudvalg KDA Huset Organisation, admin. Miljø- og flyvepladsudvalg Uddannelsesudvalg Kommunikationsudvalg Sportsudvalg Trafiks. gebyrudvalg Specialudvalg for transport Kontaktrådet for trafikstyrelsen RFSF Arbejdsgiveransvar Arbejdsmiljø Mål, planer, etc. Redaktionsudvalg flyvehåndbog Juridisk gruppe Havariudvalg Rep. Tek. Museum

10 (pr. 3. august 2013) Hjalmar Nielsen Per Wistisen Michael Olesen Palle J. Christensen, KZ&Z, formand Arne Havgård, DHPU Carsten Hyldborg, DSvU Jan Schmeltz Pedersen, DSvU Jørgen Gram, DULFU Ole Kobberup, DFU Anders Madsen, sekretær Paul Harrison, DMU, formand Preben Bruhn Jensen, DULFU Morten Munkesø, KZ&V Poul Hørup, DSvU Jørgen Mouritzen, MDK, formand Bent Holgersen, DSvU Richard Matzen, KDA direkte medlem Palle Graversgaard, DULFU Anders Madsen, sekretær Henning Romme, DMU Johnny Larsen, DULFU Michael Kristensen, DSvU Ole Gellert Andersen, DSvU Rune Balle, DMU Lisette Bertelsen, DULFU/DSvU, formand Ivan Svendsen, DMU Christian Iver Pedersen, DULFU Kim Jakobsen, DSvU Anders Madsen, sekretær Regnar Petersen, MDK, formand Vagn Jensen, DMU-Sport Morten Hartvig Hansen, DKFU Felipe Cvitanich, DSvU Delegeret: Hjalmar Nielsen Observatør: Poul Hørup, DSvU Observatør: Knud Nielsen, DMU Observatør: Jørn Vinther, DBu Finn Brinch Ole Stig Johannesen Frank Hansen Karl Erik Widell Poul Vedersø Rune Balle Anders Madsen (sekretær, koordinator for udvalget) Nicolai Engel Jensen Jens Elmeros (bistår ved udarbejdelse af høringssvar til EASA på medical området etc.) Anders Madsen, KDA, sekretær Hans Havsager, DULFU Hardy Vad, KZ&V Jacob Petersen, DMU Jørn Vinther, DBu Knud Nielsen, DMU Merete Strandberg, DMU Ole Gellert Andersen, DSvU Paul Harrison, DMU Per Wistisen, KDA Poul Hørup, DSvU Claus Larsen, DFU Jørgen H. Krogh Carl Peter Lauridsen

11 Anders Madsen Anders Madsen Anders Madsen Anders Madsen Søren Pedersen, medlem af museets repræsentantskab, suppleant til bestyrelsen

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere