Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Sagsnr Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 23. februar 2012 at sende Bevillingsnævnets udkast til restaurationsplan til høring i Økonomiudvalget og de stående udvalg samt i offentlig høring indtil den 1. maj Dokumentnr Sagsbehandler Merete Andersen Der er modtaget høringssvar fra: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Socialudvalget 4. Sundheds- og Omsorgsudvalget 5. Børne- og Ungdomsudvalget 6. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 7. Claus Fabricius, Barcelona 8. Horesta 9. Østerbro Lokaludvalg 10. Amager Øst Lokaludvalg 11. Amager Vest Lokaludvalg 12. Christianshavns Lokaludvalg 13. Indre By Lokaludvalg Høringssvarene fremgår af et særskilt bilag. Resumé og bemærkninger til de enkelte høringssvar 1. Økonomiudvalget Økonomiudvalget hilser restaurationsplanen velkommen. Udvalget finder det væsentligt, at restaurationsplanen opnår udbredelse, særligt i restaurationsbranchen. Udvalget opfordrer til, at vigtigheden af de forebyggende indsatser mod utryghed, som bør håndteres i et forpligtende fællesskab mellem nattelivets aktører, understreges fx i forordet. Det foreslås endvidere, at Tryg den af-certificeringsordningen tilføjes under Politiforretningers betydning (side 16) som et eksempel på tiltag, som kan tillægges positiv betydning ved fornyelse af alkoholbevilling og/eller nattilladelse. Sekretariatet vil drøfte med brancheorganisationerne, Københavns Politi og Københavns Erhvervscenter, hvordan restaurationsplanens udbredelse bedst sikres. Afsnit om vigtigheden af de forebyggende Sekretariat & Kommunikation Rådhuset 1599 København V Direkte telefon EAN nummer

2 indsatser er tilføjet forordet som foreslået og Tryg den af-certificeringsordningen er tilføjet som eksempel på et tiltag som tillægges positiv betydning ved fornyelse af alkoholbevilling/nattilladelse (side 16). 2. Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget anser restaurationsplanen for et vigtigt stykke arbejde. Planens formål ligger i direkte forlængelse af den måde Teknikog Miljøforvaltningen gerne vil arbejde på. Teknik- og Miljøudvalget har medsendt Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger som fremgår og kommenteres nedenfor. Titlen findes misvisende, idet den giver en forventning om, at restaurationsplanen også indeholder en redegørelse for de plan- og byggelovsmæssige forhold. Begrebet Restaurationsplan er en almindelig brugt betegnelse som også bruges af andre kommuner. En anden titel vil efter sekretariatets opfattelse skabe forvirring, uanset at titlen efter Teknik- og Miljøforvaltningen opfattelse skaber en forventning om, at planen også indeholder en beskrivelse af plan- og byggelovsmæssige forhold. I afsnit 4, Forhåndstilsagn, bør der gøres opmærksom på, at plan- og byggelovsmæssige forhold også kan medføre, at der ikke kan etableres en restauration på en given adresse. Er indføjet i afsnittet om forhåndstilsagn (side 6). I afsnit 4 er tilbud om besigtigelse af lokaler under medvirken af Center for Miljø, Københavns Politi og Københavns Brandvæsen uhensigtsmæssigt, da det efterfølgende kan vise sig, at der ikke kan gives en byggetilladelse til det ansøgte fx på grund af plan- og/eller byggelovsmæssige forhold. Der bør henvises til at søge rådgivning i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter. Afsnittet bibeholdes, da tilbuddet om at Center for Miljø sammen med politiet og Brandvæsnet kan besigtige lokalet og give en umiddelbar vurdering af lokalets egnethed er en årelang praksis som fortsat gælder. Det er tilføjet i afsnittet, at Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter kan yde rådgivning omkring plan- og byggelovsmæssige forhold (side 6). I afsnit 5. Sådan søger du alkoholbevilling mv., side 9 nederst, bør følgende fjernes: Ved udendørsservering på et privat areal skal Center for Miljø tage stilling til. Mail: Afsnittet bibeholdes, da afsnittet indeholder information om, hvad en restauratør skal gøre, hvis han ønsker udendørsservering på et privat areal. Side 2 af 10

3 I afsnit 5 bør der gøres opmærksom på de plan- og byggelovsmæssige forhold, herunder muligheden for henvendelse i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter. Afsnit herom er tilføjet til sidst i afsnit 5 (side 10). Ifølge en aftale indgået med Bevillingsnævnet og politiet udstedes der ikke alkoholbevilling til en nyetableret virksomhed, før der foreligger byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse til anvendelsen af de pågældende lokaler. Dette forhold er i restaurationsplanen kun nævnt under punktet Midlertidig tilladelse, men bør også nævnes her i afsnit 5.Under punktet Lejlighedstilladelse er det anført, at indendørs arrangementer for mere end 150 personer og udendørs arrangementer kræver tilladelse fra politiet. Det bør tilføjes, at disse arrangementer også kræver godkendelse fra brandvæsenet. Er indarbejdet i afsnit 5 (side 7 og 8). I afsnit 7. Myndighederne, side 11, fjernes miljøgodkender og fører tilsyn med virksomheder, herunder. Teksten skal herefter lyde: sikrer overholdelsen af Er ændret som foreslået (side 11). Det bør anføres under Center for Byggeri, at CBG udsteder (ikke behandler) byggetilladelser, og at der i den forbindelse bl.a. stilles brandsikkerhedsmæssige krav efter byggelovgivningen. Er ændret som foreslået (side 11). I afsnit 10. Renholdelse af færdselsarealer foreslås følgende tilføjet: Med til renholdelsespligten hører, at restauratøren tager behørigt ansvar for, at gæster, som ryger udenfor restauranten, har mulighed for at skodde og afhænde cigaretskodder fx ved opsætning eller opstilling af et fornødent antal askebægre på eller ved restaurationens facade. Er indarbejdet i afsnit 10 (side 17). Ved bevilget tilladelse til udeservering, skal restauratøren desuden være opmærksom på den særlige renholdelsesforpligtelse, som gælder for det udlånte areal efter lukketid. Denne forpligtelse gælder også i områder, som er omfattet af den kommunale renholdelse af fortove. Er indarbejdet i afsnit 10 (side 17). I afsnit 12. Miljømæssige forhold, herunder støj erstattes Center for Miljø miljøgodkender og fører tilsyn med alle virksomheder i Københavns Kommune. med: Center for Miljø sikrer overholdelsen af forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune. I samme afsnit erstattes: Inden opstart af en restauration yder Center for Miljø råd og vejledning om Side 3 af 10

4 støjkrav mv., og hvordan de kan imødekommes i den konkrete virksomhed., med: Inden opstart af en restauration oplyser Center for Miljø om støjkrav mv. i forhold til den konkrete virksomhed. Er ændret som foreslået (side 19). I afsnit 13 Tilbagekaldelse/inddragelse erstattes Frakendelse kan ske, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i restaurationsloven. med: Frakendelse kan ske, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i restaurationsloven eller forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at frakende en alkoholbevilling at forskriften vedr. miljøkrav er overtrådt groft eller gentagne gange. Afsnittets nuværende formulering bibeholdes derfor (side 20). 3. Socialudvalget Socialudvalget finder det positivt, at Bevillingsnævnet har udarbejdet en restaurationsplan som gør det mere overskueligt at finde ud af hvornår man skal have alkoholbevilling, og hvilke betingelser der skal være opfyldt. 4. Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget bifalder at kommunen får en samlet beskrivelse af gældende regler og praksis. Udvalget er enigt i, at der skal være fokus på et trygt og fordomsfrit natteliv, og at planen bakker op om initiativer i Sikker By-regi, men udvalget efterlyser et tydeligt fokus på betydningen af et for stort alkoholforbrug. Sundheds- og Omsorgsudvalget mener, at en restaurationsplan bør understøtte det brede forebyggende fokus i kommunens sundhedspolitik og anbefaler i den forbindelse, at sundhedspolitikkens mål om sunde alkoholvaner tydeliggøres som del af værdigrundlaget for restaurationsplanen, alternativt skrives ind i afsnittet Hvilke betingelser skal være opfyldt? Udvalget anbefaler at geografisk placering, så som nærhed til fx ungdomsuddannelser inddrages i en samlet vurdering af, om der kan gives alkoholbevilling, og at der etableres vejledende retningslinjer for udskænkning og markedsføring ikke mindst i forhold til de unge. Udvalget opfordrer endvidere til, at der indarbejdes et særligt fokus på udskænkning til unge i planen. Endelig foreslår udvalget, at Kultur- og Fritidsforvaltningen etablerer et samarbejde omkring bevillingsopgaven, der involverer flere aktører og interesser på området, konkret foreslås en samarbejdsgruppe, som Side 4 af 10

5 rådgiver Bevillingsnævnet og blandt andet har til opgave at dele fælles viden og formidle denne videre til Bevillingsnævnet og sikre rammer for arbejdet gennem udarbejdelse af lokale alkohol- og stofpolitikker. Målet med restaurationsplanen er at skabe større klarhed omkring rammerne for udstedelse af alkoholbevillinger i Københavns Kommune. Restaurationsloven danner den overordnede ramme for, hvad en restaurationsplan kan indeholde, og der kan ikke fastsættes krav i en restaurationsplan som ikke lovligt kan fastsættes i medfør af restaurationsloven. Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om en alkoholbevilling kan gives iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Sundhedsmæssige hensyn er således ikke direkte nævnt i restaurationsloven, men kan inddrages i den samlede vurdering af de nævnte hensyn. En tydeliggørelse af sundhedspolitikkens mål ligger udenfor de rammer for en restaurationsplan som restaurationsloven angiver. Det fremgår af restaurationsloven, at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyetablerede restaurationer i egentlige beboelsesområder eller nær skoler eller andre institutioner, som søges af unge. Disse hensyn inddrages i forbindelse med vurderingen af den påtænkte restaurations beliggenhed og koncept (side 16). Der henvises i den forbindelse også til Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar. Efter restaurationsloven må der ikke serveres stærke drikke for personer, som ikke er fyldt 18 år. Overtrædelse straffes med bøde og ved skærpende omstændigheder med fængsel. Overtrædelse vil endvidere have betydning for Bevillingsnævnets vurdering af, om en alkoholbevilling kan fornys eller eventuelt skal tilbagekaldes. Problemstillingen omkring unges alkoholforbrug hører derfor ikke naturligt hjemme i restaurationsplanen. Bevillingsnævnets opgave består i at træffe afgørelser i henhold til restaurationsloven. Nævnets afgørelser i de konkrete sager træffes på baggrund af den indgivne ansøgning med dokumentation samt udtalelser fra Københavns Politi og Center for Miljø. Der vurderes ikke at være behov for en rådgivende samarbejdsgruppe. 5. Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget har ingen bemærkninger til udkast til restaurationsplan. Det bemærkes, at udkastet er vurderet ud fra en geografisk synsvinkel i forhold til placeringen af institutioner og skoler samt ud fra et børne-/unge- samt et børnesundhedsperspektiv, og at udkastet vurderes at tage de fornødne hensyn på en for en storby afbalanceret måde. 6. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget noterer blandt andet med tilfredshed, at diskrimination som noget nyt nævnes som et af flere parametre, der skal tages hensyn til i forbindelse med alkoholbevilling. Udvalget henviser til tal fra inklusionsbarometeret, hvorefter 20 % af alle diskriminerede oplever at blive diskriminerede i nattelivet. Side 5 af 10

6 Der henvises endvidere til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens brev af 7. juli 2011, hvorefter det er styrelsens opfattelse, at straffelovens 79 om frakendelse af særlig offentlig autorisation eller godkendelse kan finde anvendelse på en bevillingshaver. Styrelsen vurderer således, at en restauratør ved dom for strafbart forhold kan frakendes retten til fortsat at udøve restaurationsvirksomhed eller at udøve den under visse former såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen. Udvalget opfordrer til at styrelsens vurdering skrives ind i restaurationsplanen under afsnit 13 om tilbagekaldelse og inddragelse. Udvalget konstaterer endvidere at diskrimination desværre ikke er anført som kriterium i restaurationslovens 13, således at diskrimination kan anvendes som grundbetingelse for fratagelse af alkoholbevillinger. Udvalget anmoder også Kultur- og Fritidsudvalget om at arbejde for, at aktører der modtager kommunal støtte, fx spillesteder, bør miste støtten, hvis de dømmes for diskrimination. Afsnit om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering er tilføjet til sidst i afsnit 13 (side 20). 7. Claus Fabricius, Barcelona Claus Fabricius foreslår, at det i afsnit 11 om nattilladelse (side 18) tilføjes, at Hvis ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, skal ejerforeningen have lejlighed til at udtale sig inden bevilling gives eller fornys. Forslaget er begrundet i et ønske om at undgå unødige problemer. Claus Fabricius oplyser, at han ejer en lejlighed i Indre By, som pludselig har fået en bar med natåbent som underbo. Det foreslås, at ansøger indhenter en udtalelse i en forberedende fase, idet en tidlig dialog vil være i alles interesse. Den nuværende praksis, hvorefter politiet i forbindelse med en ansøgning om nattilladelse indhenter dokumentation for, om udlejer/ejer har givet tilladelse til, at der holdes åbent, har til formål at komme eventuelle klager i forkøbet og undgå, at alkoholbevillingen/nattilladelsen bliver inddraget i en eventuel konflikt mellem bevillingshaver og udlejer. Der er ikke hjemmel i restaurationsloven til at give ejerforeningen en generel adgang til at udtale sig inden alkoholbevillingen/nattilladelsen gives eller fornyes. Der kan ikke stilles yderligere betingelser for en alkoholbevilling end dem der er hjemlet i medfør af restaurationsloven. Side 6 af 10

7 Hvis en ejerforening mener, at der er forhold som Bevillingsnævnet bør være opmærksom på i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om alkoholbevilling/nattilladelse, kan ejerforeningen orientere bevillingsmyndigheden herom. Bevillingsnævnet vil herefter foretage en vurdering af, om oplysningerne har relevans for sagen og foretage eventuelle yderligere sagsskridt. Det skal i den forbindelse understreges, at eventuelle tvister mellem bevillingshaveren og udlejer om fx åbningstiden, skal løses af parterne selv, i sidste ende af domstolene. En meddelt alkoholbevilling/nattilladelse medfører ikke en tilsidesættelse af bevillingshavers forpligtelse til fortsat at overholde de for ejerforeningen gældende vedtægter, husordensregler og andre indgåede kontrakter. Ejerforeninger henvises til i foreningens vedtægter at tage stilling til, om udøvelsen af erhverv, fx restaurationsvirksomhed i de lejligheder/lokaler, som er en del af ejerforeningen, skal begrænses. Der er indsat et uddybende afsnit om ejerforeninger i afsnit 11 (side 19). 8. Horesta Horesta har en række konkrete bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne fremgår og kommenteres nedenfor. Afsnittet øverst side 8 bør have en selvstændig overskrift Midlertidig alkoholbevilling, og denne overskrift bør også fremgå af indholdsfortegnelsen. Spørgsmålet om midlertidig alkoholbevilling er således vigtig for mange nystartede virksomheder. En selvstændig overskrift Midlertidig tilladelse fremgår allerede. Side 16: Meget positivt, at man har fået et selvstændigt afsnit med om betydning af politiforretninger i forbindelse med fornyelse. Side 16: Der mangler fortsat i afsnittet Betingelser og begrænsninger en beskrivelse af en begrænsning af tilladelse er et delvist afslag, som kan påklages. Dette bør beskrives i afsnittet. Afsnit om at begrænsninger og betingelser kan påklages er tilføjet på side 16. Side 17: Man kan diskutere hvilken relevans et afsnit om renholdelse har i forhold til det at få, fastholde og forny en alkoholbevilling. Dette fremgår ikke. Afsnittet fremstår helt neutralt og gør som sådan ingen skade. Side 18: Man kunne overveje at skrive lidt mere om, hvornår der konkret gives nattilladelser - er der f.eks. områder i byen, hvor man aldrig vil kunne få en nattilladelse etc.? Side 7 af 10

8 Det er som udgangspunkt muligt at få nattilladelse i hele kommunen, medmindre der er miljømæssige, politimæssige eller andre hensyn der konkret taler imod, se under afsnit 3 om lokalisering af alkoholbevillinger (side 5). 9. Østerbro Lokaludvalg Lokaludvalget støtter at fokus øges på balancen mellem hensyn til erhvervsliv og gæster og beboere på den anden side. Lokaludvalget anser som Bevillingsnævnet det for væsentligt, at trygheden i nattelivet øges, og at diskrimination i nattelivet bekæmpes. Lokaludvalget anerkender endvidere formålet om at skabe større klarhed om rammerne for udstedelse af alkoholbevillinger. Endelig ser lokaludvalget frem til en udmøntning af principperne og intentionerne i forbindelse med udviklingen af Århusgadekvarteret i Nordhavn. 10. Amager Øst Lokaludvalg Lokaludvalget har oplyst, at lokaludvalget er af den opfattelse, at restaurationsplanen er et godt gennemarbejdet og praktisk papir. 11. Amager Vest Lokaludvalg Lokaludvalget bifalder, at man har udarbejdet en restaurationsplan og mener at den vil være nyttig både for nuværende og fremtidige restaurationsejere og borgere i bydelen. Lokaludvalget tilslutter sig Bevillingsnævnets opfattelse af, at et alsidigt og varieret café og restaurationsliv kan understøtte livet i nye boligområder. 12. Christianshavns Lokaludvalg Lokaludvalget oplyser, at lokaludvalget er opmærksom på, at der med de måske kommende broer over Inderhavnen vil komme flere folk til Christianshavn og dermed sandsynligvis mere støj, og at det derfor vil give mening at kigge på antallet af bevillinger på Christianshavn i den forbindelse. Lokaludvalget mener dog, at det nuværende niveau for bevillinger i bydelen er udmærket, og generelt er indtrykket, at der tages hensyn til naboerne. Lokaludvalget anmoder om, at der ikke gives flere tilladelser til udeservering langs Christianshavns Kanaler, og at det skrives ind i restaurationsplanen, at der skal være passage mellem bolværk og udeservering, så der er fri passage for offentligheden langs kanalerne. Det fremgår af afsnittet om udendørsservering (side 10), at der altid skal friholdes 150 cm (200 cm på befærdede gader) til fri passage på fortovet, så fodgængerne kan komme forbi. Tilladelse til udendørsservering gives af Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Trafik har oplyst, at der pt. er 4 udendørsserveringer langs Christianshavns Kanal. Center for Trafik har endvidere oplyst, at centret ikke stiller krav om friholdelse af areal langs kanalen, da der så kun vil være plads til én række borde med stole. Da kanalen er lang, er der gode muligheder for også at gå langs Side 8 af 10

9 kanalen. Udendørsservering langs kanalen er betinget af, at bådejerne skal kunne komme op. 13. Indre By Lokaludvalg Lokaludvalget har indsendt høringssvar af 24. april 2012 samt supplerende bemærkninger fra formand Bent Lohmann af 1. maj Høringssvarene var vedlagt: Resultat af spørgeskemaundersøgelse foretaget i marts/april 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse Natten er din Rapport Late-Night London Planning and managing the Late-Night Economy Referat af borgermøde den 24. april 2012 Restaurationsplan for Århus Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsens pjece Ansvarlig udskænkning med evalueringsrapport Lokaludvalget oplyser blandt andet, at lokaludvalget ikke er imod natteliv i bydelen, men at nattelivet har taget overhånd de seneste 5-10 år. Efter lokaludvalgets opfattelse er udkastets målsætning forfejlet, idet restaurationsplanen skal være et aktivt værktøj til at sikre balancen mellem hensynet til restaurationsbranchen og gæster på den ene side og beboere og erhverv på den anden side. Borgere i kommunen samt den almindelige gæst i nattelivet bør også være målgruppen. Lokaludvalget ønsker en bevidst bevillingspolitik som forholder sig til andre relevante politikker, fx Sikker By-politikken, sundhedspolitikken, miljøpolitik og kriminalitetsforebyggelse, og til events i gaderummet. Lokaludvalget efterspørger derfor et nyt udkast, da det foreliggende udkast efter lokaludvalgets opfattelse i hovedsagen søger at varetage restauratørernes interesser. Lokaludvalget foreslår i den forbindelse blandt andet, at det fremgår af restaurationsplanen hvilke gader i bydelen der er egnede til nattelivsaktiviteter og gadeevents og hvilke der ikke er at der er for mange bevillinger og gadeevents i Middelalderbyen og i gaderne mellem Nyhavn og Sankt Annæ Plads at natteliv og gadeevents i Indre By samles i Metropolzonen og i Nyhavn at der anlægges et helhedssyn, herunder hvordan ansøgeren vil håndtere affald, støj, diskrimination, salg af stoffer, skabe tryghed, sandsynliggøre ordnede løn-, arbejds- og skatteforhold, håndhæve rygelov og bestemmelser om udskænkning for mindreårige Side 9 af 10

10 at restauratøren ikke må have gæld til det offentlige at brug af forhåndstilsagn og midlertidige tilladelser ophører at ansøger mfl. ikke er dømt for forhold som begrunder nærliggende misbrug af bevillingen at bevillingen kan bortfalde, hvis en restauration viser sig at være til gene for de omkringboende Lokaludvalget foreslår endvidere, at lokaludvalgene får sæde i Bevillingsnævnet for at sikre lokalområdernes interesser. Formand Bent Lohmann opfordrer blandt andet Bevillingsnævnet til at kigge på byer i udlandet, som København normalt sammenligner sig med, samt til at Bevillingsnævnet lader sig inspirere af restaurationsplaner for andre danske byer. Bent Lohmann henviser endvidere til Sundhedsstyrelsens pjece Ansvarlig Udskænkning. Bent Lohmann foreslår endelig, at Bevillingsnævnet inviterer til et klassisk borgermøde, hvor både Kultur- og Fritidsudvalget og Bevillingsnævnet deltager. Det fremgår af restaurationsloven, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at der kan meddeles alkoholbevilling/nattilladelse. Loven indeholder både en række ufravigelig krav samt en række hensyn som skal inddrages i forbindelse med vurderingen af en ansøgning. Bevillingsnævnet kan ikke stille yderligere krav end dem som er hjemlet i restaurationsloven. En restauratør skal selvsagt også overholde de regler som gælder på andre relevante områder, men overholdelsen af disse kan ikke stilles som betingelse for udstedelse af alkoholbevilling. Bevillingsnævnet har i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet flere gange drøftet, om det skal fremgå af restaurationsplanen, hvilke gader i Indre By som er egnede til restaurationer og hvilke der ikke er. Efter Bevillingsnævnets opfattelse må Indre By der indeholder de væsentlige metropolfunktioner for hele Øresundsregionen imidlertid betragtes som et sammenhængende område, hvor det ikke er hensigtsmæssigt på forhånd generelt at afskære muligheden for at etablere restaurationer i bestemte gader. Det skal dog bemærkes, at det allerede fremgår af udkast til restaurationsplan (afsnittet om Indre By/Christianshavn, side 5), at restaurationstætheden og antallet af nattilladelser i visse områder i Indre By taler for, at der ikke sker en forøgelse af antallet af alkoholbevillinger/nattilladelser i disse områder, samt at Bevillingsnævnet på sigt generelt ønsker at begrænse antallet af nattilladelser til kl søndag-onsdag. Side 10 af 10

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? Byens grønne områder skaber ro og balance i byen. Men i en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til flere store, grønne områder. Det giver

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 10. april

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune Teknik- og Miljøudvalget støtter op om den restriktive praksis, der lægges op til i udkastet til restaurationsplanen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. april 2004 J.nr.: 03-33/200-0070 ssc Afgørelse

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ole Pedersen Kirkemosevej 13 4591 Føllenslev DATO 21. juli 2014 SAGS NR. 326-2014-102529 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette Bed &

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

De konkrete initiativer, der følger af restaurationsplan og budget er:

De konkrete initiativer, der følger af restaurationsplan og budget er: NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Notat om status på implementering af restaurationsplanen Baggrund KFU og TMU vedtog i møder i december 2013 udmøntningen af 3,8 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. de efterfølgende

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 16. december 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 16. december 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Michael Heinrich Dittmann Hedevej 157 6051 Almind By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Landzonetilladelse til opstilling af containere til opbevaring og salg af fyrværkeri på Hedevej 157, 6051 Almind

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 13A, 6857 Blåvand, matr. nr. 30m, Vandflod By, Oksby

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 13A, 6857 Blåvand, matr. nr. 30m, Vandflod By, Oksby Laura Terkilsen Blåvandvej 13A 6857 Blåvand Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Tilladelse til stadeplads der gælder

Læs mere

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 26, 6857 Blåvand, matr. nr. 29cc, Vandflod By, Oksby

Tilladelse til stadeplads der gælder til den 31. december 2017 på ejendommen på Blåvandvej 26, 6857 Blåvand, matr. nr. 29cc, Vandflod By, Oksby Ejendomsselskabet matr. nr. 29-cc va Tane Hedevej 2 6857 Blåvand Att.: Brian Ørnskov Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Rådhuset, lokale B2.01 Fraværende: Charlotte Boel Leif El Andersen Svend Arne Sønderby Hanne Ottow 2 Der foreligger følgende sager til behandling:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m²

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m² SCANTIX CONSTRUCTION ApS Vester Lindetvej 15 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk www.haderslev.dk 10. juni

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere