Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds"

Transkript

1 Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert natteliv Information til restaurationsbranchen om tilladelse til udskænkning af alkohol, åbningstider m.m. Sekretariatet

2 Indholdsfortegnelse. Forord 4 1. Målsætning 5 2. Næringsbrev 5 3. Bevillingsmyndigheden 6 4. Alkoholbevillinger Lovgrundlaget Forhåndstilsagn Midlertidig alkoholbevilling Retningslinier for bevillinger Behandling af bevillingsansøgninger a) Vandelskrav b) Forretningsmæssige kvalifikationer c) Økonomiske forhold d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden e) Restaurationens beliggenhed f) Områdets restaurationstæthed g) Ædruelighedsmæssige-, sociale og politimæssige forhold Alkoholbevillingers begrænsninger/ betingelser Afslag Fornyelser Ændring af driftsform og koncept Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling Udeservering Lejlighedstilladelse Åbningstider Den almindelige åbningstid Udvidet åbningstid Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid Generel kortere åbningstid Midlertidig kortere åbningstid 19 Sekretariatet 2

3 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid Spilleautomater Ikke-gevinstgivende spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser Bortfald af tilladelsen Tilbagekaldelse af tilladelsen Spillehaller Regler i øvrigt Sanktionsmuligheder Straf Frakendelse af alkoholbevilling ved dom Administrativ tilbagekaldelse af alkoholbevilling Frakendelse af næringsbrev ved dom Relevante regler i øvrigt Tilladelse til optræden Forbud mod offentlig dans, musik, spil o. lign Personalets alder Ophold i virksomheden efter lukketid Udskænkningsforbud Forbud mod ophold på restaurationer Forstyrrelse af den offentlige orden Forbud mod støjende adfærd Hygiejnekrav Brandværnsforanstaltninger Byggelovskrav Rygeforbud Forebyggende arbejde Ansøgningsblanketter Ikrafttræden 26 Bilagsoversigt Bilag 1 - Standardvilkår til alkoholbevillinger Sekretariatet 3

4 Et sjovt og sikkert natteliv. Restauranter, caféer, diskoteker, værtshuse og musiksteder er for mange en naturlig del af deres sociale liv, og i vores område er der heldigvis mange muligheder for de, der kan lide natteliv og underholdning. I de midt- og vestjyske kommuner skal der selvfølgelig være plads til, at folk går ud og har det sjovt. Men nattelivets slagside kan være problemer med støj, trafik, brandfare og en adfærd, der kan være med til at ødelægge trygheden ved at færdes i byerne. Derfor har Bevillingsnævnene lavet denne restaurationsplan, der er godkendt af byrådene i området. Restaurationsplanen orienterer om de bevillingsregler, der er for restaurationsbranchen. Desuden giver restaurationsplanen nogle vejledende retningslinier for, hvordan Bevillingsmyndigheden tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v. Vi håber, at restaurationsplanen kan være med til at skabe kendskab til - og forståelse for de regler, der er for restaurationsområdet. Lars Krarup Arne Lægaard Carsten Kissmeyer Erik Flyvholm Egon Pleidrup Poulsen Torben Nørregaard Jens Erik Jørgensen Flemming Eskildsen Martin Merrild Erik Hove Olesen Johannes Stensgaard Sekretariatet 4

5 1. Målsætning. Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstem- melse med lokalplaner, miljø- byggelovs- og brandforskrifter skal: Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunernes borgere og gæster. Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer og diskoteker m.v.. Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder. Søge at medvirke til, at restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen, så der ikke opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer. Sikre forsvarlige rednings-og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold, herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri, for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles. Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske og tekniske forhold. 2. Næringsbrev. Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, skal i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder 1 have fødevarenæringsbrev, det vil sige registreres i Næringsbasen. Virksomheden registreres på eller ved at indsende blanket til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Det er den geografiske adresse for forretningsstedet, der skal registreres. Hvis en virksomhed har flere adskilte fysiske aktiviteter på samme forretningssted kan den vælge at få næringsbrev til hver aktivitet (forretningsenhed) ved at optage dem i Næringbasen. Der skal betales gebyr for hvert næringsbrev. Virksomheden må ikke påbegyndes, før registrering er sket i Næringsbasen og før lokalerne er godkendt af myndighederne. Sekretariatet 5

6 Retten til at drive næring kan efter lovens 7 under visse omstændigheder bortfalde. Dette er f. eks. tilfældet, hvis det årlige gebyr for at være registreret i Næringsbasen ikke betales, og for selskabers vedkommende såfremt der ikke længere er en person i selskabets ledelse, som har bestået næringsprøven. Det skal fremhæves, at det er en konsekvens af manglende registrering i Næringsbasen at alkoholbevillingen tillige bortfalder, jfr. lovens 18. Næringsbasen er et offentligt register og kan ses på 3. Bevillingsmyndigheden. Byrådene i det Midt- og Vestjyske område har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling. Det er endvidere bevillingsnævnene, der træffer afgørelse om tilladelse til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnene består af politidirektøren og op til seks andre medlemmer, valgt af Byrådene. Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen. Der kan endvidere efter behov deltage personer med særlig, relevant fagkundskab. Der er derfor mulighed for at knytte en repræsentant for henholdsvis arbejdsgivere- og tagere indenfor restaurationsbranchen til nævnene. Oplysning om sammensætningen af den enkelte kommunes bevillingsnævn kan fås ved henvendelse til kommunen eller på kommunens hjemmeside. Nævnenes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal stiles til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskema og vedlæggelse af dokumentation. Ansøgningsskemaerne med bilag og vejledninger kan endvidere findes på politiets hjemmeside Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling m.v., at ansøgningsskemaet og bilag, herunder regnskabsbilag hertil, er udfyldt omhyggeligt, og at den nødvendige dokumentation er vedlagt. I forbindelse med ansøgningen skal restaurationens driftsform og driftskoncept jf. pkt. 4.9, herunder hvilket kundegrundlag restaurationen henvender sig til, anføres. Sekretariatet 6

7 Når en ansøgning foreligger, undersøger bevillingskontoret, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte, ligesom der indhentes oplysninger fra skattemyndighederne om, hvorvidt ansøgeren skylder skat og moms. Fødevareregionen underrettes, når der ansøges om alkoholbevilling fra nyt forretningssted. Sagen fremsendes herefter til det stedlige Bevillingsnævns sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Antallet af møder varierer fra 4-10 gange om året i den enkelte kommune. Bevillingsnævnet kan i helt særlige tilfælde indkalde ansøgeren til en drøftelse med nævnet eller nævnets formand. Når bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen, underrettes ansøgeren herom. 4. Alkoholbevillinger. 4.1 Lovgrundlaget. Efter restaurationslovens 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende forhold. Alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 10, stk. 2 og 3 gives og fornys af Bevillingsnævnene. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt otte år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles krav om gode lokalemæssige forhold, hvor der er mulighed for spisning eller underholdning. 4.2 Forhåndstilsagn. Såfremt der ansøges herom, kan Bevillingsnævnene give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt. Det er en forudsætning, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, hvori restaurationens koncept for den fremtidige virksomhed skal anføres, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Sekretariatet 7

8 Et forhåndstilsagn vil i givet fald blive tidsbegrænset til kun at være gældende for 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. Ansøgning indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det vil være relevant at indhente et forhåndstilsagn inden en ansøger påbegynder indretning af en restaurationsvirksomhed. 4.3 Midlertidig alkoholbevilling. Politiet kan efter restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politiet vil kun give midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. 4.4 Retningslinier for bevillinger. Bevillingsnævnene kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinier: Butikscentre, handelscentre o.l. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Sportshaller: Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, bordvine og lignende for medlemmer, gæster og tilskuere under afviklingen af sportsarrangementer. Restaurationer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Sekretariatet 8

9 Det er en forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder bl.a. støj, overholdes. Ved bygnings- eller driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos den stedlige kommunes tekniske forvaltning. 4.5 Behandling af bevillingsansøgninger. Bevillingsnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal gives en alkoholbevilling og om bevillingens varighed. Efter restaurationslovens 10, stk. 2 kan alkoholbevillinger gives for et tidsrum på 8 år. Det er dog således, at en række hensyn ofte fører til, at bevillingen alene gives for en periode på 1-2 år første gang. Dette vil også være tilfældet ved fornyelser i tilfælde, hvor virksomhedens karakter i sig selv indebærer, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering som f. eks. diskoteker m.v. Ved afgørelsen af, om alkoholbevilling skal gives samt udstrækningen heraf, kan Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 12 navnlig lægge vægt på: a) Vandelskrav - om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Forhold som tyveri eller hæleri af ikke ubetydeligt omfang, vold, brug af euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven, spirituskørsel, kan efter en konkret vurdering - særligt når forholdet er sket indenfor de sidste 5 år - give grundlag for et afslag eller begrænsning af tilladelsen. b) Forretningsmæssige kvalifikationer - bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. Selvom der ikke kan stilles krav om uddannelse eller tidligere beskæftigelse indenfor restaurationsbranchen, vil en sådan uddannelse/beskæftigelse betragtes som en kvalifikation. Er der tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder restaurationslovens forudsætninger, kan bevillingen (højst) forventes givet for et kort åremål (1 eller 2 år). Sekretariatet 9

10 c) Økonomiske forhold - bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Det må dokumenteres, at ansøgeren råder over tilstrækkelig kapital til sikring af en betryggende drift. Kravet til størrelsen af den nødvendige kapital kan variere efter arten af den pågældende restauration. Ved en nøje gennemgang af finansieringsplanen samt drifts- og likviditetsbudget vurderes, om ansøgeren er tilstrækkelig økonomisk stærk - såvel til at starte virksomheden som under den kommende drift. I vurderingen vil indgå eventuelle restancer til det offentlige, herunder om afviklingsaftaler overholdes eller misligholdes. Det kan således forventes, at bevillingen (højst) gives for et kort åremål (1 eller 2 år), såfremt finansieringen overvejende er baseret på lån, den forventede omsætning skønnes optimistisk, eller der er offentlige restancer. d) Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. Til serveringslokaler, der er mindre end m2, kan alene forventes givet alkoholbevilling på betingelse af, at stærke drikke kun kan udskænkes sammen med anden servering/-salg, og evt. også med en begrænsning af sortimentet (f.eks. alene til udskænkning af øl og vin). Virksomhedens karakter kan i sig selv indebære, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for en vurdering, hvilket således kan være tilfældet ved bevillinger til diskoteker og til restaurationer med tilladelse til striptease. Alkoholbevillingen for et diskotek med technomusik eller anden støjende musik kan indeholde en begrænsning af antallet af gæster i sommerperioden. e) Restaurationens beliggenhed. Bestemmelsen har alene betydning i forbindelse med nyetablerede restaurationsvirksomheder, hvor der kan anlægges byplanmæssige betragtninger. Der kan således vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. f) Områdets restaurationstæthed. Mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der f.eks. kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for Sekretariatet 10

11 berusere eller udskænkning til priser, der medfører et urimeligt stort alkoholforbrug, f.eks. i form af dobbelt op eller lignende ordninger. Sådanne ordninger kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen. g) Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold. Heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante problemer. Hensynene bag bestemmelsen vil kunne motivere nægtelse af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker holder til. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav på f. eks. mindst 21 år. 4.6 Alkoholbevillingers begrænsninger/betingelser. Der kan til alkoholbevillinger knyttes betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Se bilag 1. Der kan ud fra bestemmelsen således ske en begrænsning af alkoholbevillinger til klubhuse og idrætshaller til f.eks. udskænkning af øl og vin, eller til begrænsning af den personkreds, der benytter lokalerne som medlemmer eller fra "gæsteklubber". Bevillingshaveren skal altid være til stede i hovedparten af åbningstiden. Ellers skal der udpeges en eller flere bestyrere, som skal godkendes af bevillingsnævnet. I særlige tilfælde kan det stilles som betingelse, at bevillingshaver eller bestyrer altid skal være til stede i åbningstiden eller i den del af åbningstiden, hvor publikumssøgningen er størst. Hvis der f. eks. er mistanke om salg af euforiserende stoffer eller anden kriminalitet på stedet, kan man betinge, at hele eller dele af personalet skal godkendes af politiet. Såfremt der er begrænsninger med hensyn til hvilke gæster, der må komme i restauranten, kan det betinges, at der er dørmænd til at forestå adgangskontrollen. Disse skal i restaurationer med alkoholbevilling altid være autoriserede af politiet. Er der problemer med kriminalitet i restaurationerne, f.eks. vold, kan det betinges, at der opsættes videoovervågning efter politiets anvisning, og at videobånd sikres og opbevares i en kortere tid, f. eks. 14 dage, og på forlangende udleveres til politiet. Bevillingsnævnene forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en sådan prispolitik, publikumspolitik, påklædningspolitik eller reklamepolitik, at der herved opstår særlige ædruelighedsmæssige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter Sekretariatet 11

12 omstændighederne kunne medføre tilbagekaldelse af alkoholbevilling efter de i pkt nævnte regler. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler drikkevarer. Er bevillingshaveren et selskab m.v. skal dette fremgå af selskabets vedtægter. Til en alkoholbevilling kan der således f.eks. knyttes følgende betingelser, jf. det ovenfor under a - g anførte: Bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammensætning af direktionen, bestyrelsen samt kapitalbesiddelsen kan godkendes af Bevillingsnævnet. Ændringer af denne art skal i øvrigt senest inden 4 uger meddeles til politiet. Meddelelsen sendes til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Alt personale eller dele af personalet skal være godkendt af politiet. Restauranten skal drives som en spiserestaurant. At bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen. At restaurationen skal holdes lukket i en periode i den almindelige åbningstid. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling altid skal være autoriserede af politiet, medmindre der er tale om personer, som er autoriseret til at drive vagtvirksomhed eller en vagtvirksomheds godkendte personale. 4.7 Afslag. Ansøgning om alkoholbevilling kan afslås eller gives for et kortere tidsrum end otte år. Som tidligere nævnt er en bevillingsperiode på 2 år - eventuelt 1 år -ofte udgangspunktet. Bevillingsnævnets afslag kan ankes til det stedlige Byråd. Anken skal være modtaget hos Byrådet senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Sekretariatet 12

13 4.8 Fornyelser. Ved behandlingen af en ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet i almindelighed lægge vægt på, hvorledes den tidligere periode er forløbet. Såfremt der ved den tidligere bevilling var stillet begrænsninger, f.eks. af økonomiske årsager kun givet bevilling i en kortere periode, vil Bevillingsnævnet nærmere vurdere, hvordan udviklingen på dette punkt er forløbet. Bevillingsnævnet vil i det hele taget vurdere den hidtidige drifts forløb, når der skal tages stilling til en ansøgning om fornyelse af bevilling. Der kan således stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlængelse nægtes, eller gives for en kortere periode, hvis tidligere stillede krav ikke er blevet opfyldt. Efter den praksis, der har udviklet sig, vil diskoteker og lign. ofte kun få en fornyelse for 2 år ad gangen. Hoteller og lign. vil derimod som udgangspunkt få en bevilling på 8 år i forbindelse med en fornyelse. Der er dog altid tale om en konkret vurdering. 4.9 Ændring af driftsform og koncept. En restaurant må ikke ændre driftsform eller koncept for driften, f.eks. fra bodega til diskotek, fra spiserestaurant til diskotek eller således at restaurationen - eller diskoteket - ændrer karakter uden Bevillingsnævnets godkendelse. I denne forbindelse vil følgende begreber blive anvendt: Spiserestaurant, cafe, brasserie: Ved spiserestaurant m.v. forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Restauranten skal i sin indretning afgørende bære præg af at være et spisested. Bar, bodega: Herved forstås restauranter med ingen eller kun yderst begrænset madservering, idet hovedformålet er udskænkning. Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal og et permanent etableret frit dansegulv. Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Sekretariatet 13

14 Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlingslokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. Bevillingen vil endvidere kunne være begrænset til servering af øl, bordvine og lignende Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling. Udvidelse af en bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. Ansøgning herom indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Det er endvidere vigtigt at rette henvendelse til vedkommende kommunes tekniske forvaltning Bortfald af alkoholbevilling. En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens 18, Når bevillingshaveren dør (afdødes ægtefælle og dødsboet kan under nærmere betingelser overtage bevillingen) Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at bevillingen fornyes Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen Når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, (f. eks. hvis dette er bortfaldet som følge af manglende betaling af det årlige gebyr for optagelse i næringsbasen) Når en betingelse, der er stillet for bevillingen, ikke længere er opfyldt - herunder overtrædelse af de beredskabsmæssige krav i henhold til Beredskabslovens bestemmelser eller byggelovsmæssige krav i henhold til byggeloven Udeservering. De enkelte kommuner kan give tilladelse til restauranter, caféer m.v. til udeservering på offentlige og private arealer i direkte tilknytning til forretningen. Dog kan andre arealer, der er egnede til udeservering, i begrænset omfang tillades anvendt, selv om de ikke er i direkte tilknytning til forretningen. Sekretariatet 14

15 Det skal sikres, at udeserveringen foretages uden gene for den almindelige færdsel, og at inventar ikke spærrer for adgang til opgange, porte, forretninger m.v. Kommunen kan i øvrigt stille vilkår vedrørende indretning, inventar, renholdelse m.v. Det vil sædvanligvis fremgå af tilladelsen, hvor længe den er gældende. En eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten er ikke gældende for udeserveringen. En tilladelse kan til enhver tid begrænses eller inddrages, såfremt vilkår i tilladelsen overtrædes eller den giver anledning til væsentlig ulempe for de omkringboende. Det er en forudsætning for kommunens behandling af ansøgningen om tilladelse til udeservering, at alle nødvendige tilladelser foreligger, så som tilladelse fra kommunen eller den private grundejer til benyttelse af henholdsvis offentligt eller privat areal, eventuel godkendelse af serveringsstedet fra Fødevarestyrelsen og samtykke fra bygnings- og beredskabsmyndigheden, såfremt det benyttede areal omfatter eller berører flugt- og redningsveje til og fra omkringliggende bebyggelser og grundarealer Lejlighedstilladelser. Ved offentlige, enkeltstående arrangementer ved særlige lejligheder (lejlighedsarrangementer), hvor der er tale om serveringsvirksomhed, følges restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke. Det drejer sig f. eks. om basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, dilettantforestillinger, foredrag, koncerter, jubilæer, indvielser og lignende arrangementer med adgang for en større kreds. De særlige regler, der efter restaurationslovens 22 gælder i disse tilfælde, gengives i hovedtræk i det følgende. I visse tilfælde kræves ingen tilladelser overhovedet. Det drejer sig om arrangementer med enkel servering ( f. eks. salg af brød, kager, pølser, smørrebrød og lign. ) og uden salg af øl, vin og andre stærke drikke, blot den, der står for arrangementet, er over 18 år. Sælges der ved arrangementet øl og bordvin, er tilladelse heller ikke nødvendig, såfremt arrangøren er over 25 år og arrangementet holdes indendørs for højest 150 personer. Selv om tilladelse ikke er nødvendig til de omtalte arrangementer, kan politiet dog fastsætte vilkår herfor ( f. eks. om godkendelse af andre myndigheder, anvendelse af dørmænd m.v.) eller helt forbyde arrangementet f. eks. af ordensmæssige grunde. Sekretariatet 15

16 I andre tilfælde kræves en tilladelse (lejlighedstilladelse) til disse lejlighedsarrangementer Det er tilfældet ved større indendørs arrangementer med over 150 deltagere og ved udendørs arrangementer uanset deltagerantal, når der ud over den enkle servering sælges øl og bordvin. Det kræves, at arrangøren er fyldt 25 år. Ved øvrige lejlighedsarrangementer kræves ud over lejlighedstilladelsen at tilladelsen gives til en person, der har alkoholbevilling - enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, og uden at arrangementet afholdes det sted, hvor restauratøren har alkoholbevilling. Der kan gøres undtagelse fra kravet om medvirken af en person med alkoholbevilling, når der er tale om arrangementer med et velgørende formål, eller hvor det ikke er muligt, at få en restauratør til at medvirke. Disse lejlighedstilladelser søges ved Silkeborg Politi, Chr. d. 8 s vej 2b, 8600 Silkeborg. Selv om restaurationslovens regler om næringsbrev og alkoholbevilling ikke gælder ved de omtalte lejlighedsarrangementer, gælder lovens øvrige regler, d.v.s. om lukketid, forbud mod servering for mindreårige eller berusede personer og om serveringspersonalets alder m.v. 5. Åbningstider. 5.1 Den almindelige åbningstid. Efter restaurationslovens 28, stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl til kl Den stedlige kommunalbestyrelse kan dog beslutte, at den almindelige åbningstid kan være længere, idet der kan være åbent fra kl til kl Er der truffet en sådan bestemmelse, betyder det, at alle restaurationsvirksomheder som udgangspunkt uden særlig tilladelse kan holde åbent fra kl Dette gælder således morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fast-food steder, spisesteder m.v. Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som f. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit Udvidet åbningstid. Sekretariatet 16

17 Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid det vil sige i perioden kl eller , hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Bevillingsmyndigheden kan således tillade, at natrestauranter og diskoteker med natklubpræg holder åbent til f. eks. kl Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af: at der er adgangskontrol, at bevillingshaveren sikrer, at almindelig orden opretholdes og navnlig, at der ikke bringes flasker og glas ud fra restaurationen at der udelukkende ansættes autoriserede dørmænd, (i restauranter med alkoholbevilling skal dørmænd altid være autoriseret af politiet) at der udelukkende ansættes personale, der er godkendt af politiet, at natrestauranter har en vis størrelse og indretning, at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at de byggelovs- og beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen efter kl Bevillingsmyndigheden forudsætter, at de restaurationer, der tillades at holde åbent til f. eks. kl , af hensyn til rengøring, udluftning m.v. holdes lukket i mindst 3 timer indenfor den almindelige åbningstid (02). Når der meddeles nattilladelse til kl. 05 i forbindelse med en alkoholbevilling, kan der for at sikre dette efter en konkret vurdering knyttes vilkår til alkoholbevillingen om lukning i en periode i den almindelige åbningstid. Bevillingsmyndigheden kan endvidere tillade, at pølseboder og fastfood-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til senest kl Tilladelsen kan ligeledes her betinges af, at virksomheden holder lukket i en periode i den almindelige åbningstid. Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig beskæftiger ung arbejdskraft som for. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærksom på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbindelse til afsnit 8.3. Sekretariatet 17

18 Tilladelserne til den forlængede åbningstid gælder indtil videre, medmindre andet er bestemt heri. Det er sædvanligt, at tilladelsen er gjort tidsbegrænset - enten svarende til alkoholbevillingens gyldighedstid eller kortere. 5.3 Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid. Politiet kan efter restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som f. eks. større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, ligesom Bevillingsmyndigheden efter restaurationslovens 28, stk. 3 med politiets samtykke kan tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer og rutebilstationer. 5.4 Generel kortere åbningstid. Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsmyndigheden træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsmyndigheden kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl / kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.5 Midlertidig kortere åbningstid. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. 5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsmyndigheden efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid. 6. Spilleautomater. 6.1 Ikke-gevinstgivende spilleautomater. Det kræver ikke tilladelse at opstille ikke-gevinstgivende spilleautomater. Er der opstillet mere end to automater, kan det stedlige Byråd imidlertid bestemme, at der skal betales en afgift til kommunen. Sekretariatet 18

19 Det kan i øvrigt med hjemmel i restaurationslovens 10 fastsættes som et vilkår til en alkoholbevilling, at der ikke må opstilles spilleautomater i den pågældende virksomhed. 6.2 Gevinstgivende spilleautomater Tilladelse og betingelser. Opstilling af gevinstgivende spilleautomater kræver tilladelse fra Spillemyndigheden samt anmeldelse af virksomheden til SKAT. Spillemyndigheden er en myndighed under SKAT, der på dette område samarbejder med de lokale skattecentre. Spillemyndighedens adresse er postboks 197, Helgehøjs Allé 9, 2630 Taastrup, eller Der skal endvidere stilles sikkerhed for betaling af afgift. Opstilling i virksomheder omfattet af restaurationsloven kan kun ske, hvis virksomheden har alkoholbevilling. Der er i lovbekg. nr. 820 af 26. juni 2006 om gevinstgivende spilleautomater opstillet en række betingelser for at kunne få tilladelse. Blandt disse kan nævnes, at ansøgeren skal have bopæl her i landet være fyldt 21 år ikke være under betalingsstandsning eller konkurs ikke have betydelig forfalden gæld til det offentlige ikke være dømt for strafbare forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at drive virksomhed kunne stille sikkerhed for skyldige afgifter Bortfald af tilladelsen. Tilladelsen bortfalder, hvis indehaveren heraf ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen, eller hvis alkoholbevillingen inddrages eller bortfalder Tilbagekaldelse af tilladelsen. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis indehaveren har gjort sig skyldig i grove eller gentagne overtædelser af loven om gevinstgivende spilleautomater den offentlige orden forstyrres der kommer forfalden gæld til det offentlige Spillehaller. Sekretariatet 19

20 Der kan i øvrigt i forbindelse med restauranter indrettes spillehal, såfremt dette sker i et særskilt, bemandet lokale. Betingelserne herfor er de samme som til opstilling af spilleautomater. Personer under 18 år har ikke adgang til spillehaller Regler i øvrigt. Det fremgår iøvrigt af den nævnte lovbekendtgørelse, at personer under 18 år ikke må spille på gevinstgivende spilleautomater i restauranter og ikke må få adgang til spillehaller. 7. Sanktionsmuligheder. 7.1 Straf. Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af Bevillingsmyndigheden, kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. 7.2 Frakendelse af alkoholbevilling ved dom. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i et strafbart forhold ved grov eller oftere gentagen forsømmelse i virksomheden eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i restaurationsloven kan domstolene efter anklagemyndighedens påstand frakende bevillingen. I den forbindelse bemærkes, at f.eks. servering for mindreårige kan være en grov overtrædelse af loven. 7.3 Administrativ tilbagekaldelse af alkoholbevilling. Hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, kan den stedlige Bevillingsmyndighed efter forslag fra politiet tilbagekalde alkoholbevillingen. Dette gælder også, hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, prostitution, uterlighed eller strafbare handlinger vil kunne fremmes. Der vil således f. eks. kunne ske tilbagekaldelse af alkoholbevillingen: såfremt bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol, hvis bestyreren eller bevillingshaveren ikke er til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster, Sekretariatet 20

21 hvis bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted f.eks. slagsmål eller voldeligt overfald, hvis bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig måde, hvis bevillingshaveren benytter ikke-autoriserede dørmænd eller i tilfælde af grov uorden, f.eks. mangelfuld fjernelse af tomme eller knuste glas eller flasker, mangelfuld rengøring m.m. Det må fremhæves, at det er en betingelse for tilbagekaldelsen, at der er en særlig grund til at antage, at virksomheden ikke drives på forsvarlig vis. Det betyder f.eks., at en restauration gennem en periode skal være drevet på uforsvarlig måde. Bevillingshaveren kan kræve Bevillingsmyndighedens fratagelse af alkoholbevilling indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal være modtaget hos den stedlige Bevillingsmyndighed senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren. En sådan begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan iøvrigt bestemme, i hvilket omfang den pågældende må drive virksomheden under sagens behandling. Bevillingsmyndigheden skal løbende holde sig orienteret fra andre myndigheder om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevillingen, eller indskrænkninger i åbningstiderne i henhold til restaurationslovens 28, stk Frakendelse af næringsbrev ved dom. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et elektronisk register over væsentlige overtrædelser af lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer, arbejdsmiljøforhold og drift af restaurationsvirksomhed. Retten til at drive fødevarevirksomhed (samt retten til at stifte eller være medlem af ledelsen i et selskab m.v) kan alene frakendes ved dom- hvis den tiltalte gentagne gange eller under skærpende omstændigheder har begået væsentlige lovovertrædelser. Proportionalitetsprincippet er gældende. Lovovertrædelsernes art og den tidsperiode, inden for hvilken de begås, skal stå i rimeligt forhold til den sanktion, der kan komme på tale. I en sag om frakendelse af næringsbrev har domstolene mulighed for ved kendelse midlertidigt at frakende retten til at drive fødevarevirksomhed indtil endelig dom er afsagt. Dette for at sikre, at virksomheden ikke fortsætter de eventuelt ulovlige aktiviteter under retssagen. Sekretariatet 21

22 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over personer og selskaber (juridiske personer), der er frakendt retten efter 11, stk. 1 eller 2 eller som har fået næringsbrevet inddraget iht. 11a. 8. Relevante regler i øvrigt. 8.1 Tilladelse til optræden. Efter Restaurationsloven 26, stk. 2 må optræden i restauranter for offentligheden kun ske med politiets tilladelse. Eksempelvis anses artistoptræden, optræden med skuespil, fremvisning af seværdigheder, boksekampe, striptease, nøgendans som optræden i lovens forstand. 8.2 Forbud mod offentlig dans, musik, spil o.lign. Efter Restaurationslovens 26, stk.3 kan politiet forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i restaurationer. 8.3 Personalets alder. Efter Restaurationslovens 27, stk. 1 må der på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, ikke være beskæftiget personer under 18 år i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. (Dette gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller værtens børn og børnebørn). Det følger endvidere af bekendtgørelse nr. 239/2005 om unges arbejde 23, stk. 4, at unge (personer under 18 år) ikke må være beskæftiget i restauranter, grillbarer m.v. efter kl Ophold i virksomheden efter lukketid Efter Restaurationslovens 28, stk. 8 må der ikke ske servering i lukketiden og senest et kvarter efter lukketidens indtræden må der ikke ske indtagelse af mad og drikkevarer. 8.5 Udskænkningsforbud. Restaurationslovens 29, stk. 1 indeholder forbud mod servering af stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år, samt forbud mod servering af stærke drikke for personer, som må antages ved yderligere indtagelse af stærke drikke at ville give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. Sekretariatet 22

23 Forbudet mod servering af stærke drikke til personer under 18 år gælder også lukkede selskaber (fester) i lokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling. 8.6 Forbud mod ophold på restaurationer. Efter Restaurationslovens 31 kan politiet under særlige forhold forbyde restauratører og hotelværter at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed. Politiet kan endvidere forbyde personer, der søger fortjeneste ved prostitution eller som i forbindelse med restaurationsbesøg har begået en strafbar handling at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder, hvis dette er nødvendigt af hensyn til lovlighed, sædelighed, ædruelighed eller opretholdelse af ro og orden. Forbud anvendes ved strafbare handlinger, der typisk begås i restaurationsmiljøet, eller som det er vigtigt at modvirke særligt i dette miljø, f. eks, visse tilfælde af besiddelse af euforiserende stoffer, voldelige eller ordensmæssige forseelser. Der kan således meddeles forbud første gang, der konstateres en strafbar handling i forbindelse med et restaurationsbesøg, og forbudet kan om nødvendigt f. eks. i et snævert geografisk område med mange restauranter, udstrækkes til flere restauranter end den, hvor lovovertrædelsen er begået. Forbudet forkyndes for den pågældende, der herefter kan straffes for overtrædelse heraf. Den eller de pågældende resatauratører gøres tillige bekendt med forbudet. Politiet kan endvidere forbyde de pågældende restaurationer at modtage disse personer som gæster, og restauratørerne kan herefter straffes, såfremt disse personer alligevel modtages som gæster. 8.7 Forstyrrelse af den offentlige orden. Restaurationslovens 32, stk. 1 indeholder forbud mod i restaurationslokaler at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulemper for andre tilstedeværende eller omkringboende. 8.8 Forbud mod støjende adfærd. Efter ordensbekendtgørelsens - bekendtgørelse nr. 511 af 20/ kan politiet forbyde brugen af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, når brugen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. Sekretariatet 23

24 8.9 Hygiejnekrav. Efter Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne bilag 2, kapitel II om særlige bestemmelser for lokaler, hvor der tilberedes, behandles eller forarbejdes fødevarer skal disse lokaler være udformet således, at der er mulighed for god hygiejnemæssig praksis. Dette er nærmere beskrevet i bilaget. Det er endvidere af væsentlig betydning, at udenomsarealerne til fødevarevirksomheder er hensigtsmæssigt udformet og holdes rene, ryddelige og i god stand Brandværnsforanstaltninger. Efter bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler m.v. kan kommunalbestyrelsen for forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer give driftsmæssige pålæg til forebyggelse eller formindskelse af brandfare. Forsamlingslokaler til mere end 150 personer er undergivet "Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler" udfærdiget af Beredskabsstyrelsen. Ifølge "Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler" skal der bl.a. føres en til enhver tid tilgængelig driftsjournal, og brand- og evakueringsinstruks skal forefindes, hvor personalet færdes. Der kan i medfør af Beredskabslovens 35 være fastsat foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Endvidere kan der i medfør af bekendtgørelse om brandsyn være meddelt påbud og forbud med umiddelbar virkning. De nævnte brandmæssige sikkerhedsbestemmelser er altid gældende, når lokalerne er i brug Byggelovskrav. Ved byggesagsbehandlingen af etableringen af restauranter, cafeeer, m.m. kan der, evt. i forbindelse med en brandteknisk dimensionering, være stillet sikkerhedsmæssige krav, der er en forudsætning for lokalernes/ejendommens anvendelse til det godkendte. Disse krav skal altid overholdes, jfr. Byggelovens 14 og Rygeforbud. Efter lov om røgfri miljøer - lov nr. 512 af 6/ er det ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder, d.v.s. lokaliteter med servering af mad eller drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet. Sekretariatet 24

25 Det kan dog bestemmes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Det kan endvidere besluttes, at det er tilladt at ryge indendørs på små værtshuse med alkoholbevilling. Det er dog en betingelse, at der ikke serveres egentlig mad, at serveringsstedet er under 40 m2, og at der er borde og stole på serveringsstedet. Den restauratør, der tillader rygning i strid med reglerne i loven, kan straffes med bøde. Der henvises i øvrigt til loven. 9. Forebyggende arbejde. Som nævnt i indledningen kan nattelivet have en slagside bl.a. med adfærd vold, trusler, seksuelle overgreb og stofmisbrug m.v. - der kan være med til at ødelægge trygheden ved at deltage i nattelivet og i øvrigt færdes i byerne - særligt for de unges vedkommende. Regler og løbende kontrol fra offentlige myndigheder kan ikke alene dæmme op for risikoen for uhensigtsmæssig adfærd. For at dette skal lykkes, er det nødvendigt med en forebyggende indsats, der involverer alle parter - restauratører, kommunale myndigheder, politi, SSP, de unge, disses forældre, uddannelsesinstitutioner, frivillige (Natteravne) m.fl. Der foretages heldigvis allerede en betydningsfuld indsats på dette område rundt omkring i kommunerne. Det er imidlertid vigtigt at fastholde denne indsats og ikke mindst konstant at højne ambitionsniveauet med henblik på at samle og fastholde aktørerne i nattelivet i et formaliseret og forpligtende samarbejde. Som et eksempel herpå kan nævnes projektet Trygt Natteliv, hvorefter der bl.a. gives uddannelse til restauratørerne og deres personale i emner som f. eks. konflikthåndtering, stoffer i nattelivet, mødet med grupperinger, førstehjælp, myndighedernes krav og forventninger m. h. t. bl.a. udskænkning, m.m.. Der etableres endvidere et samarbejde mellem restauratørerne indbyrdes med omdrejningspunkt i en restauratørforening, udarbejdes orienteringsmateriale til de unge, ligesom der i øvrigt søges skabt involvering af forældre, kommunalpolitikere, bevillingsnævn, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.v.. Der kan læses mere om denne model på og Modellen kan selvsagt videreudvikles og tilpasses lokale forhold. 10. Ansøgningsblanketter. Sekretariatet 25

26 Ansøgning om alkoholbevilling og fornyelse heraf m.v. sker ved anvendelse af de skemaer, der er udarbejdet til brug herfor. Alle de nødvendige skemaer og bilag hertil bedes udfyldt nøjagtigt og den ønskede dokumentation vedlagt. Der findes vejledninger til udfyldelse af skemaerne. Skemaerne, bilag hertil og vejledninger kan fås ved henvendelse til det stedlige politi eller på internettet under De udfyldte skemaer bedes sendt til Midt- og Vestjyllands Politi, Ledelsessekretariatet, Nørreport 1, 7500 Holstebro. Dog bedes skemaer vedrørende lejlighedstilladelser sendt til Silkeborg Politi, Chr. d. 8 s vej 2B, 8600 Silkeborg. 11. Ikrafttræden Denne restaurationsplan træder i kraft den 31. august Senest redigeret 09. april 2010 Sekretariatet 26

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...3 Midlertidig alkoholbevilling...4

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Indhold Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...3 3. Alkoholbevillinger til personer og

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune 2017 Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...3 3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber......4

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: 05-10-2015 Revideret af Bevillingsnævnet den: 06-05-2019 Dokumentnr.:

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Alkoholbevillinger og vilkår

Alkoholbevillinger og vilkår Alkoholbevillinger og vilkår Der kan til alkoholbevillinger knyttes vilkår og betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Der kan ud fra de samme hensyn knyttes vilkår

Læs mere

Restaurationsplan for Ærø Kommune

Restaurationsplan for Ærø Kommune Restaurationsplan for Ærø Kommune 2019 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...5 3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber...5 4. Bestyrergodkendelser...6 5. Bevillingsansøgninger...7

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer. (vilkårskatalog)

Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer. (vilkårskatalog) Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer 1. Driften (vilkårskatalog) a. At miljø og støjkrav overholdes nøje. Anvendes ved restaurationsvirksomhed, der

Læs mere

Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER

Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN... 2 2. ALKOHOLBEVILLINGER TIL PERSONER

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 07-06-2017 Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. oktober 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Greve Kommune. Restaurationsplan. for Greve Kommune

Greve Kommune. Restaurationsplan. for Greve Kommune Greve Kommune Restaurationsplan for Greve Kommune Indhold 1. Forord... 2 1.1.Tendenser i tiden... 2 1.2. Indledning... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger.... 3 3. Bevillingsmyndigheden....

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune Notat Vedrørende: Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil Sagsnavn: Bevillingsnævn: Restaurationsplan 2015 Sagsnummer: 22.01.00-P00-1-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere