Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune"

Transkript

1 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

2 Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden... 2 Det praktiske forløb... 3 Trin 1:... 3 Trin 3:... 3 Trin Trin 5:... 4 Midlertidig alkoholbevilling... 4 Kriterier for meddelelse og fornyelse af alkoholbevilling... 4 Konceptbeskrivelse... 5 Godkendelse af dørmænd... 5 Godkendelse af ansatte... 5 Godkendelse af offentlige optræden... 5 Godkendelse af lokaler... 5 Miljøhensyn... 6 Støjdokumentation... 6 Åbningstider... 6 Begrænsning af alkoholbevilling... 7 Tidsbegrænsning... 7 Bortfald af alkoholbevilling... 7 Fratagelse/tilbagekaldelse af alkoholbevilling... 7 Fornyelse af alkoholbevilling... 8 Lejlighedstilladelser... 8 Bilag 1: Relevante kontakter

3 Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan Restaurationsplanen angiver fælles rammer for et trygt og ansvarligt restaurations- og festmiljø i Hillerød Kommune, hvor der samtidig er rum for konkurrencedygtige restaurationsvirksomheder og festarrangementer, der passer til borgernes efterspørgsel. Formålet med restaurationsplanen er at medvirke til skabelsen af et trygt natteliv og at sikre klare rammer for restaurationsejere. Derfor er restaurationsplanen: 1. en vejledning for restauratører, der ønsker at søge om alkoholbevilling 2. det planmæssige grundlag for bevillingsmyndighedens behandling af konkrete bevillingsansøgninger Restaurationsplanen er udarbejdet ud fra anbefalinger i Sundhedsstyrelsens koncept Ansvarlig Udskænkning. Konceptet bygger på erfaringer fra seks projektkommuner samt erfaringer i Sverige med skabelse af et trygt festmiljø. Her er konklusionen at et trygt natteliv skabes i et bredt samarbejde mellem involverede aktører om eksempelvis restaurationsplanen. Det lovmæssige grundlag Kommunen har myndighedsopgaven med at udstede alkoholbevillinger sammen med politiet. Politiet har ansvaret for at udstede lejlighedstilladelser. Restaurationsloven er det lovmæssige grundlag for tildeling af alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser samt tilladelse til udvidet åbningstid. Efter restaurationslovens 10, stk.2. er det kommunalbestyrelsen som efter forhandling med politiet giver og fornyer alkoholbevillinger i kommunen. Bevillingsmyndigheden Hillerød Kommune har nedsat et Bevillingsnævn bestående af 4 medlemmer fra byrådet herunder borgmesteren, 1 fra Horesta, 1 fra 3F og 1 fra politiet. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Bevillingsnævnets møder ligger hver anden måned. Mødet berammes til en halv time. Bevillingsnævnets ansvarsområder er følgende: - træffer afgørelser i sager om alkoholbevilling - godkendelse af bestyrere - tilladelser til udvidet åbningstid Det er Politiet, der giver tilladelse til offentlig optræden dog således at eventuelle ansøgninger om striptease, topløs servering og lignende forelægges for bevillingsnævnet inden politiet træffer afgørelse. Bevillingsnævnet har meddelt delegation til Borger og Socialservice, der i forhandling med politiet vil kunne meddele følgende tilladelser og godkendelser: 2

4 Fornyelse af alkoholbevillinger til personer og selskaber. Gælder i sager hvor der ikke har været nogen problemer i den foregående periode, og hvor hverken politiet eller Borger og Socialservice finder anledning til at stille nye vilkår eller betingelser. Fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid, hvis der ikke har været nogen problemer i den foregående periode. Tilladelse til udvidet åbningstid når politiets har givet midlertidig alkoholbevilling. Tilladelsen gælder indtil bevillingsnævnet træffer endelig afgørelse. Godkendelse af ny bestyrer i en eksisterende restauration i sager, hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen Godkendelse af ændringer i selskabers direktion eller bestyrelse i sager hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen Det praktiske forløb Trin 1: Drejer alkoholbevillingen sig om enten en cafe, restaurant eller hotel skal bevillingsansøgeren sikre sig er at lokalerne er godkendt eller kan godkendes til formålet. Ansøgningen sendes til Fødevarestyrelsen, som også oplyser nærmere om betaling af gebyrer for godkendelsen. Drejer alkoholbevillingen sig om enten cafe, restaurant, hotel eller diskotek/spillested skal lokalerne ligeledes være godkendt af kommunens bygnings- og brandmyndighed til den ønskede anvendelse. Såfremt der ikke foreligger tilladelse, skal der søges om byggetilladelse til anvendelsen via Byg og Miljø. Trin 2: Alle virksomheder, der sælger fødevarer, skal som udgangspunkt registreres i Næringsbasen. Næringsbasen er et register i Erhvervsstyrelsen, og en registrering i Næringsbasen svarer til det tidligere næringsbrev. Læs mere om registrering, og hvornår din virksomhed skal registreres på virk.dk. Trin 3: Ansøgninger om, alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid (bevilling) og eventuelt godkendelse af bestyrer skal indsendes til Nordsjællands Politi, Hillerød Politistation, Østergade 1, 3400 Hillerød, att. Tilladelser og Bevillinger. Ansøgningsskemaerne kan findes her. Både personer og selskaber kan få alkoholbevilling. Der findes derfor to slags ansøgningsskemaer: ansøgning om alkoholbevilling for personer ansøgning om alkoholbevilling for selskaber, foreninger m.v. Sammen med ansøgningen skal der også afleveres en Konceptbeskrivelse og et Driftbudgetskema. 3

5 Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling at ansøgningen, skemaet, konceptbeskrivelse og bilag herunder regnskabsbilag er udfyldt omhyggeligt og at den fornødne dokumentation er vedlagt Trin 4: Politiets bevillingskontor undersøger herefter, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte. Når politiet er færdig med at behandle ansøgningen, sender politiet ansøgningen videre med en indstilling til bevillingsmyndigheden, som træffer afgørelse i sagerne. Trin 5: Før afgørelse foranlediger bevillingsmyndigheden en høring hos ansøger jf. forvaltningsloven. Høringen sker ved at bevillingsmyndigheden sender et partshøringsbrev til ansøger med høringsfrist på 14 dage, hvorefter der træffes en afgørelse på førstkommende Bevillingsnævnsmøde. Midlertidig alkoholbevilling Ved en ansøgning om alkoholbevilling kan politiet tildele ansøger en midlertidig tilladelse indtil bevillingsmyndigheden har truffet endelig afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for en midlertidig alkoholbevilling, at det skønnes overvejende sandsynligt, at bevillingsmyndigheden vil meddele en endelig alkoholbevilling. Kriterier for meddelelse og fornyelse af alkoholbevilling Ved bevillingsmyndighedens behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger skal der især jf. restaurationsloven 12 iagttages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og derved sammenhængende hensyn. En alkoholbevilling kan betinges efter en konkret vurdering jf. restaurationslovens 10, stk.2. Betingelserne vil fremgå af bevillingen og kan b.la. omhandle følgende: vilkår om hvad og hvornår der må serveres vilkår vedrørende økonomi og regnskab. Evt. krav om at der tilknyttes en revisor til restaurationen. at der betales fuld entré, hver gang gæster ankommer til arrangementet, selv om der tidligere på aftenen er betalt entré og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet at der i noget af åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd at der skal være mindst 2 dørmænd at der foretages en tydelig adskillelse af gæster under og over 18 år at unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i restaurationen mellem kl.24 og kl udeservering i fx gårdhave kræver særlig tilladelse at der tydeligt skiltes med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet at området uden for restaurationen er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker, glas og andet affald at lokalerne benyttes i henhold til bevillingen og brandmyndighedernes anvisninger at der ikke foretages aggressiv markedsføring, hård udskænkning eller særlige arrangementer med det formål at få gæsterne, herunder særlige grupper som unge, til at forøge indtagelsen af alkohol. Bevillingen er personlig og retter sig mod en virksomheds ejer/forpagter og gælder et konkret forretningssted og kan ikke overdrages til ny indehaver. 4

6 Konceptbeskrivelse Ved ansøgning om alkoholbevilling til nyetablerede restaurationer og ved ansøgning om udvidelse eller ændringer af bestående restaurationer vil der blive stillet krav om, at der fremsendes en detaljeret konceptbeskrivelse, der redegør nærmere for de indretningsmæssige og driftsmæssige forhold. En konceptbeskrivelse er et godt instrument til at bevillingsmyndigheden kan få overblik over det verdensbillede, som restaurationen er en del af. Ikke alene får man et overblik, man tager også stilling til, hvordan virksomheden skal agere og hvilke tiltag, der skal gøres for at virksomhedens kultur og ansatte hænger sammen. Skabelon til konceptbeskrivelsen kan findes her. Hvis ansøgeren ejer flere forretningssteder, skal det sted, som ansøgeren ikke selv leder, ledes af en bestyrer. Selskaber og foreningers forretningssteder skal ledes af en bestyrer jf. Restaurationsloven 14a. Ansøgning om bestyrergodkendelse indsendes sammen med ansøgning om alkoholbevilling på et særskilt skema - Ansøgning om godkendelse af bestyrer m.v. Godkendelse af dørmænd Dørmænd i restaurationsbranchen skal være autoristerede. Autorisationen meddeles af politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren bor. Har ansøgeren ikke bopæl i Danmark meddeles autorisationen af politidirektøren i København. En autorisation gælder for hele landet. Personer som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed og en vagtvirksomheds godkendte personale kan uden anden autorisation varetage hvervet som dørmand i restaurationsvirksomheder. Sådanne vagtmænd der driver dørmandsvirksomhed skal være ansat i et vagtselskab. Godkendelse af ansatte Bevillingsmyndigheden har mulighed for at beslutte, at politiet skal godkende de ansatte i restaurationsvirksomheden. En sådan beslutning vil blive truffet på baggrund af en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte restauration. Til grund for en sådan vurdering kan ligge tidligere sager vedr. misligholdelse af bevillingsvilkår. Godkendelse af offentlige optræden Offentlig optræden er tryllekunstner, stripper osv. Det er politiet der godkender dette og der findes en blanket på politiets hjemmeside. Godkendelse af lokaler Lokalerne skal godkendes til restaurations- og hotelvirksomhed af Fødevareregion Øst, inden de tages i brug. Ansøgningen sendes til Fødevareregion Øst, som også oplyser nærmere om betaling af gebyrer for godkendelsen. 5

7 Lokalerne skal ligeledes være godkendt af kommunens bygnings- og brandmyndighed til den form for anvendelse, der er beskrevet i ansøgningsmaterialet. Såfremt der ikke foreligger tilladelse, skal der søges om byggetilladelse til anvendelsen via Byg og Miljø. Bevillingsmyndigheden vil dog altid kontrollere og sikre at kommunens bygnings- og beredskabsafdeling kan tillade den ansøgte drift på ejendommen. Der lægges fokus på at ejendommen er godkendt til formålet, at der ikke er støjgener/klager eller andre miljøforhold der hindrer fortsat drift og at der ikke er problematiske sikkerhedsforhold for ansatte og gæster. Miljøhensyn I alkoholbevillingen stilles der krav om overholdelse af støjgrænser, der gælder i forhold til omgivelserne (typisk boliger) afhængigt af ugedag og tidspunkt. Desuden stilles der krav om, at der ikke må spilles musik af en mere støjende type end der er søgt om og givet tilladelse til (jf. konceptbeskrivelsens oplysninger om musik). Restaurationer som ligger tæt ved boliger eller anden støjfølsom arealanvendelse, kan blive pålagt begrænsninger for at reducere støjgenerne for de omboende. Begrænsningerne fastsættes som vilkår i alkoholbevillingen eller i en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid. Dette kan ske enten ved etablering eller ændring af restaurationen eller ved overgang til ny bevillingshaver. Støjdokumentation Krav om at afgive en erklæring om støjdokumentation kan indsættes i en alkoholbevilling, hvis bevillingsmyndigheden vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at de beskrevne aktiviteter (især musiktypen) vil medføre at støjgrænsen overskrides. Med en erklæring forpligter bevillingshaveren sig til at dokumentere støjforholdene samt foretage den nødvendige støjreduktion hvis støjgrænsen overskrides. Kravet om støjdokumentation kan udløses, hvis der indkommer klage over støj fra restauranten og bevillingsmyndigheden vurderer, at klagen er berettiget. Målinger og beregninger af støj skal udføres af et firma som er godkendt af Miljøstyrelsen til udførelse af Miljømåling ekstern støj, eller som er akkrediteret af DANAK til udførelse af støjmålinger. En oversigt over godkendte firmaer findes her. Støjdokumentation skal udføres efter anvisningerne i Orientering nr. 42, Indregulering af musikanlæg udgivet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger den Åbningstider Den almindelige lukketid i Hillerød Kommune er kl Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åben udover den almindelige lukketid, det vil sige til kl. 03, 04 eller 05. Ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid foretages en konkret vurdering af følgende: 1. begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (konceptbeskrivelse) 2. miljø- og samfundsmæssige, herunder byplansmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener, herunder støj og lignende. Bevillingsmyndigheden giver som hovedregel kun 05-bevillinger til restaurationer, som er beliggende i bymidten eller i områder, hvor der er butikscentre. Der kan dog gives 05-bevillinger til hoteller, konferencer, forsamlingshuse, restaurationer beliggende tæt på stationen eller lignende. 6

8 3. ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk når gæster bevæger sig mellem lige artede restaurationer 4. at unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i restaurationen mellem kl.24 og kl ensartethed blandt ligestillede restaurationer af hensyn til konkurrenceforvridninger 6. koncentration af lignende restaurationer i området og antallet af nattetilladelser i kommunen Restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid. Begrænsning af alkoholbevilling Efter restaurationslovens 10, stk. 2, kan Bevillingsmyndigheden begrænse og betinge en alkoholbevilling. En begrænsning kan være, at en bevilling kun tillader servering af øl i skatteklasse I og bordvine. Det kan også være en betingelse, at alkoholbevillingens fortsatte gyldighed er betinget af en positiv vurdering af den nye ledelse/direktion, hvis der sker ændringer i selskabets ledelse. Tidsbegrænsning En ny alkoholbevilling kan efter nærmere omstændigheder gælde i 1-2 år. Dette vil blive begrundet i tilladelsen. Bortfald af alkoholbevilling Efter restaurationslovens 18 bortfalder en alkoholbevilling, - når bevillingshaveren dør, jf. dog restaurationslovens 18, stk. 3, - når bevillingens gyldighedstid udløber, uden fornyelse finder sted, - når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, - hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev eller opfylder betingelserne i restaurationslovens 13, stk. 1, nr. 3 eller 14, stk. 1, nr. 2, - hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i restaurationslovens 16, stk. 1, 4 eller 5, for at opnå alkoholbevilling, eller - når en i medfør af 10, stk. 2, 4. pkt., stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt. Bevillingshaveren skal underrette Borger- og Socialservice i Hillerød Kommune, hvis bevillingen ikke længere udnyttes. Afdødes ægtefælle har, når visse betingelser er opfyldt, ret til at overtage bevillingen. Fratagelse/tilbagekaldelse af alkoholbevilling Afgørelse i sager om frakendelse/tilbagekaldelse af alkoholbevilling træffes af domstolene jf. restaurationslovens 19, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven. En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 19, stk. 2 tilbagekaldes af bevillingsmyndigheden efter forslag fra Politiet, når der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller ikke kan drive restaurationsvirksomheden på forsvarlig måde. Det er en forudsætning, at virksomheden gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Tilbagekaldelsen er en administrativ afgørelse, og 7

9 tilbagekaldelse sker efter forslag fra politiet. Afgørelsen kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene. Som eksempler på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes: - misligholdelse af de vilkår bevillingen er givet på jf. kriterierne på side 4 - bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol - bestyreren eller bevillingshaveren gentagne gange ikke er til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster - bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted f.eks. slagsmål, voldeligt overfald, narkotikabesiddelse eller salg heraf - bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde - bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af euforiserende stoffer - bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, der er godkendt af politiet - grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas og flasker, mangelfuld rengøring m.m. på udearealer - gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i en sådan grad, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til gene for andre tilstedeværende uden indgriben fra bevillingshaveren, bestyreren eller personalet - gentagne støj og miljøgener - bevillingshaver ikke efterkommer brandmyndigheders anvisninger og påbud - bevillingshaver har forfalden gæld til det offentlige på mindst kr kr. Fornyelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder, når bevillingen er udløbet og fornyelse ikke har fundet sted. Hvis ansøgningen om fornyelse er afleveret inden alkoholbevillingens udløb, kan der fortsat serveres i overensstemmelse med den eksisterende bevilling, indtil der er truffet afgørelse i sagen. Bevillingshaver har selv ansvar for at søge om fornyelse og dette bør ske mindst to måneder før bevillingen udløber. Lejlighedstilladelser Det er politiet, der giver tilladelser til at udskænke alkohol ved enkeltstående lejligheder. Som udgangspunkt gives der kun lejlighedstilladelser til kl.02. Såfremt du ønsker tilladelse til kl.05 skal du kontakte bevillingsmyndigheden i Hillerød Kommune. På politiets hjemmeside kan du se i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en lejlighedstilladelse. 8

10 Bilag 1: Relevante kontakter Nordsjællands Politi Østergade 1, 3400 Hillerød Tlf CVR register Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Momsregistrering, told og skat Alt om næringsbreve og næringsprøve Ansøgning om autorisation som dørmænd i virksomhed med alkoholbevilling Arbejdspladsvurdering i tilfælde af ansatte Tilmelding til Koda/Gramex i tilfælde af, at der skal være musik/tv og lign. Hillerød Kommunes Udviklings- og planstrategi px Hillerød Kommunes alkoholpolitik Hillerød Kommunes Sundhedspolitik og handleplan 9

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Afbud: Kultur og Udviklingschef, Søren Staack; Skolechef Hanne Frederiksen og Jobcenterchef Stine Hollendsted.

Afbud: Kultur og Udviklingschef, Søren Staack; Skolechef Hanne Frederiksen og Jobcenterchef Stine Hollendsted. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18.juni 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 23 Afbud: Kultur og Udviklingschef, Søren Staack; Skolechef Hanne Frederiksen og Jobcenterchef

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan. Ajourført maj 2015

Restaurationsplan. Ajourført maj 2015 Restaurationsplan 01 Ajourført maj 015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering...

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Referat Bevillingsnævnet

Referat Bevillingsnævnet Referat : Onsdag den 01. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Peter Poulsen (A) Haldis Glerfoss (Ø) Anders Drachmann

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Baggrundsnotat om visse forhold vedr. restaurationsplan og sagsbehandling af alkoholbevillinger

Baggrundsnotat om visse forhold vedr. restaurationsplan og sagsbehandling af alkoholbevillinger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 16-01-2013 Baggrundsnotat om visse forhold vedr. restaurationsplan og sagsbehandling af alkoholbevillinger I dette notat

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere