Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere."

Transkript

1 VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen, politiet og kommunen omkring bevillingsarbejdet. Behandlingen af ansøgninger om alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid er sat i system med henblik på at sikre ansøgerne en fair og professionel behandling af deres ansøgninger. Målet med vejledningen Meddelelse af alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid eller en lejlighedstilladelse i henhold til restaurationsloven er for ansøgerne ikke alene et spørgsmål om at opfylde obje k- tive kriterier men også subjektive krav: De påtænkte aktiviteter skal passe ind i forhold til den helhed, vi ønsker på dette område i Kalundborg Kommune. I Kalundborg Kommune ønsker vi i byområderne at have det restaurationsliv, der kendetegner en større by: Et væld af muligheder for borgere og gæster. I land- og boligområder kan vi også godt lide, at der ikke er langt til den lokale grill eller pizzeria. Men det er også vi g- tigt, at borgernes tarv varetages. Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. Denne vejledning er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnets arbejde, men den skal tillige bruges som en vejledning omkring rammerne for udskænkning af alkohol i Kalundborg Kommune, uanset om det drejer sig om en professionel erhvervsvirksomhed eller lejlighedsvis servering f.eks. på uddannelsesinstitutioner og i foreninger m.v. Rammerne for bevillingsarbejdet i Kalundborg Kommune Bevillingsarbejdet er et tæt samarbejde mellem politi og kommune. En sag forløber på den måde, at politiet modtager ansøgning om alkoholbevilling og eller ansøgning om udvidet åbningstid og indhenter de nødvendige oplysninger fra andre myndigheder, således at det kan vurderes, om de objektive regler i restaurationsloven er opfyldt. Derefter sendes ansøgningen med politiets indstilling til afgørelse i Bevillingsnævnet. Kon takt Sagsansvarlig: Annie Rasmussen Direktionssekretariatet Telefon, direkte: Telefontid: Kalundborg Kommune Holbækvej 141B 4400 Kalundborg Telefon, omstilling: /11

2 Midt- og Vestsjællands Politi giver generel vejledning om reglerne og om, hvordan man konkret skal forholde sig, hvis man ønsker at søge om f.eks. alkoholbevilling eller tilladelse til udvidet åbningstid på Bevillingsnævnet har i denne vejledning valgt overvejende at fokusere på de konkrete forhold, som Bevillingsnævnet lægger vægt på, når nævnet skal vurdere en ansøgning, som er modtaget fra politiet. Regelgrundlaget Kommunens opgaver og beføjelser i forbindelse med servering af alkohol m.v. følger regle r- ne i restaurationsloven, lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Det er også denne lov, der sætter rammerne for arbejdet i Bevillingsnævnet. Organiseringen af arbejdet med bevillinger i Kalundborg Kommune Kalundborg Kommunalbestyrelse har nedsat et Bevillingsnævn til at varetage det konkrete arbejde omkring vurdering af ansøgninger og meddelelse af diverse tilladelser i forbindelse med servering af alkohol m.v. Det er dog fortsat Kommunalbestyrelsen, der står for den overordnede planlægning på omområdet. Det gælder f.eks. den eventuelle geografiske afgrænsning af diskoteksmiljøet i n- den for kommunen og generel lukketid i kommunen m.v. Bevillingsnævnets medlemmer er: Borgmesteren 1 kommunalbestyrelsesmedlem 1 medlem udpeget af HORESTA 1 medlem udpeget af 3 F 1 repræsentant for Politidirektøren Opgaver: Meddelelse af alkoholbevilling Godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling Meddelelse af tilladelse til udvidet åbningstid Godkendelse af ændringer i bestyrelser i selskaber. Direktionssekretariatet fungerer som sekretariat for Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnets medlemmer har tavshedspligt om ansøgernes personlige og forretning s- mæssige forhold. Bevillingsnævnet holder møde en gang hvert kvartal. Der er ikke offentlig adgang til møderne. Planlægning omkring restaurationslivet Der er i restaurationsloven såvel objektive som subjektive betingelser, der skal være opfyldt, for at en ansøger kan opnå den ønskede tilladelse. De objektive betingelser er f.eks. krav om næringsbrev og ansøgers alder. Disse ting vurd e- res allerede i forbindelse med politiets forberedende arbejde. 2/11

3 De subjektive betingelser er ikke helt så præcise: Det kan være samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Det er kort sagt det lokale hensyn: Passer ansøgers aktiviteter ind i sammenhængen i nærområdet og kommunen? Er der særlige lokale risici som f.eks. placering i nærheden af en skole, der skal tages højde for? o.s.v. Støjfølsomme områder / virksomheder Kalundborg Kommuneplan beskriver, at det er Kommunalbestyrelsens mål at medvirke til at forebygge konflikter mellem støjende aktiviteter og støjfølsom arealanve n- delse (f.eks. boligformål). Kommuneplanen har en retningslinje vedr. støjfølsomme områder/virksomheder Ved placering af nye støjfølsomme områder op til virksomheder og erhvervsområder og ved pl a- cering af nye virksomheder og erhvervsområder op til støjfølsomme områder må støjbelas t- ningen ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder. mheder/graensevaerdier_virksomheder.htm 1. Erhvervs- og industriområder Mandag - fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl db 70 db 70 db Alle dage kl Erhvervs- og industriområder 60 db 60 db 60 db med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet 55 db 45 db 40 db bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 4. Etageboligområder 50 db 45 db 40 db 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder 45 db 40 db 35 db 40 db 35 db 35 db Ved placering af særligt støjende aktiviteter f.eks. værtshus, diskotek mv. bør indretningen ske i bygninger uden boliger af hensyn til støj. Er virksomhed og boliger i samme bygning er der skærpede krav til indretning af virksomheden for at minimere støjen. Miljøministeriets vejledende grænseværdier for indendørs virksomhedsstøj er: 3/11

4 Dag og aften, kl Nat, kl Virksomheder, bortset fra kontorer 50 db 50 db Kontorer 40 db 40 db Beboelsesrum 30 db 25 db Byggetilladelse til nyetablering / ombygning Etablering af en restauration kræver, jf. 2 i byggeloven en byggetilladelse. Kommunen skal som bygningsmyndighed vurdere byggeriets lovlighed i henhold til bygningsreglementet, samt en del andre love og bestemmelser. For at kunne dette, er det nødvendigt at det fremsendte materiale, - det vil sige beskrivelser og tegninger -, har et omfang og en detaljeringsgrad der gør det muligt at kunne foretage denne sagsbehandling. Der er mange krav og bestemmelser at skulle iagttage ved et byggeri, og det kan være nødvendigt at få bistand til udarbejdelse af beskrivelser og tegninger. I henholdt til bygningsreglementet er det ansøgers pligt selv at gøre opmærksom på, hvis det ansøgte fraviger fra bestemmelserne. Det vil sige at ansøger selv skal gøre opmærksom på, hvis der er noget man ønsker at søge om dispensation for. Hvis byggeriet udføres forkert, er det højst sandsynligt, at man kommer til at lave det om, når det bliver opdaget, - måske ved en handel. Ejeren af ejendommen kan således ikke forvente lovliggørelser ved dispensationer. Først og fremmest skal der henvises til Bygningsreglement BR10 og SBi-anvisning 230, Statens Byggeforskningsinstitut Ud over bygningsreglementet er der også byggeregler i lokalplaner, deklarationer m.m. Di s- se bestemmelser kan rekvireres på Tinglysningskontoret eller ses på Kalundborg Komm u- nens hjemmeside For at byggesagen kan behandles skal følgende fremsendes til kommunen: Ansøgning om indretning af restaurationen, vedlagt relevant tegningsmateriale jf. BR10, kapitel 1.3. Brandteknisk dokumentation for bygningens udformning og grundlag for de valgte brandsikringstiltag. Støj, lugt og affald I relation til ansøgning om udvidet åbningstid, er Bevillingsnævnet særligt opmærksom på hensynet til borgerne i nærområdet. Når Bevillingsnævnet modtager en ansøgning om en alkoholbevilling til en adresse, hvor der ikke tidligere har været et forretningssted, indhentes en udtalelse fra Teknik & Miljø. Hvis Bevillingsnævnet modtager oplysning om, at ansøgeren ikke overholder gældende re g- ler og retningslinjer på området, herunder f.eks. forskrift om miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.v., vil Bevillingsnævnet i givet fald alene meddele en 4/11

5 betinget tilladelse: En tilladelse der er betinget af, at ansøgeren foretager det fornødne, inden tilladelse kan udnyttes. Det vil altid i byområder være et vilkår, at der holdes rent og ryddeligt på og omkring forretningsstedet. Hvad er erhvervsmæssig udskænkning? Restaurationsloven fastslår, at al erhvervsmæssig udskænkning forudsætter tilladelse fra bevillingsmyndigheden, enten en lejlighedstilladelse eller en fast tilladelse, hvis der er tale om tilbagevendende arrangementer. Erhvervsmæssig udskænkning er, når udskænkningen sker med henblik på fortjeneste, også selvom rammen for udskænkningen er det sociale samvær i foreningen eller på uddannelsesinstitutionen. Uddannelsessteder, musikhuse, idrætsanlæg og sportsklubber, er således i bevillingsmæssig sammenhæng erhvervsvirksomheder på lige fod med kommunens øvrige bevillingshavere. Det tager tid at få en tilladelse Som nævnt tidligere er der tale om et tæt samarbejde mellem politi og kommune. Der er mange oplysninger, som skal indhentes og vurderes først hos politiet og derefter hos Bevillingsnævnet, inden der kan træffes afgørelse i den konkrete sag. Det må derfor påregnes, at sagsbehandlingen af en konkret ansøgning typisk tager tre måneder, men længere sagsbehandlingstid er ikke usædvanligt, hvis myndighederne mangler de fornødne oplysninger for at kunne behandle ansøgningen på et så korrekt grundlag som muligt. Bevillingsnævnet oplever i stigende grad, at ansøgere starter aktiviteterne op og indgår øk o- nomisk forpligtende aftaler i forventning om umiddelbart at kunne få de nødvendige tillade l- ser. Der er imidlertid ingen grund til ikke at søge de nødvendige tilladelser i god tid f.eks. samtidig med, at det økonomiske grundlag afdækkes med banken, og de nødvendige tilladelser fra andre relevante myndigheder indhentes, altså inden en konkret forpagtnings- eller købsaftale underskrives. Bevillingsnævnet har mulighed for at meddele en forhåndstilladelse. Det kan være en god ide at få afdækket den mulige ramme for de konkrete aktiviteter, inden der i givet fald inv e- steres i aktiviteter, som det ikke er muligt at få tilladelse til at afvikle. Når vigtigheden af en forhåndstilladelse understreges, er det fordi værdispildsbetragtninger ikke er et hensyn i restaurationsloven. Uanset om der allerede er investeret store summer i de påtænkte aktiviteter, er grundlaget for Bevillingsnævnets behandling af en konkret ansøgning altid det samme. Meddelelse af tilladelser i henhold til restaurationsloven handler for Bevillingsnævnet i høj grad om at vurdere, hvorvidt ansøger vil kunne udvise forretningsmæssig ansvarlig adfærd. Det er Bevillingsnævnets vurdering, at servering af alkohol uden forudgående indhentning af de nødvendige tilladelser ikke er at udvise forretningsmæssig ansvarlig adfærd. En sådan 5/11

6 overtrædelse kan derfor bevirke, at Bevillingsnævnet meddeler ansøger afslag på en efte r- følgende konkret ansøgning. Fornyelse af eksisterende tilladelse Ofte anses fornyelse af en eksisterende tilladelse som en ren formalitet. Det er dog ikke ti l- fældet på bevillingsområdet. Restaurationsloven indeholder såvel objektive som subjektive krav, der skal være opfyldt, for at en konkret tilladelse kan meddeles. Dette gælder, uanset om ansøger i forvejen måtte have en tilsvarende tilladelse. Der er desværre ikke bestemmelser i restaurationsloven, der tilgodeser virksomheder, der tidligere har haft den fornødne tilladelse. Bevillingsnævnet behandler derfor som udgangspunkt en ansøgning om fornyelse af en eksisterende tilladelse i lighed med alle andre ansøgninger. Men det har stor betydning for muligheden for at få meddelt den ansøgte tilladelse, at ansøger er realistisk omkring mulighederne på forretningsstedet, herunder at ansøgers forretningsmæssige adfærd er ansvarlig. Det betyder, at det nok vil være nemmere for en ansøger med en eksisterende tilladelse og dermed med brancheerfaring end for en førstegangsansøger at opnå bevilling i den maksimalt mulige periode på 8 år. Væsentlig ændring af aktiviteterne på forretningsstedet Det er svært at beskrive, hvor grænsen går for ændringer af aktiviteter på et forretning s- sted. Hvis aktiviteterne ændres så meget, at der må vurderes at være tale om en ny virksomhed, skal de nødvendige tilladelser søges på ny. Det anbefales derfor at kontakte Midt- og Vestsjællands Politi, hvis man ønsker at ændre aktiviteterne på forretningsstedet væsentligt f.eks. fra grillbar til værtshus, pizzeria til diskotek, eller f.eks. en væsentlig udvidelse af kapaciteten på stedet. Manglende oplysninger i ansøgningen er ansøgers ansvar Bevillingsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende grundlag. Det følger af lovgivningen, at det i disse sager er ansøger, der skal dokumentere, at betingelserne for at få den ansøgte tilladelse er til stede. Bevillingsnævnet kan bede ansøger om yderligere oplysninger, men kan f.eks. ikke selv indhente manglende oplysninger fra revisor, bank eller andre myndigheder. Det indebærer desværre, at hvis Bevillingsnævnet mangler nødvendige oplysninger for at kunne imødekomme ansøgningen, herunder f.eks. aktuelle oplysninger om virksomhedens driftsøkonomi og status, så kan nævnet være nødt til at meddele afslag på det ansøgte eller kun en meget begrænset tilladelse i forhold til det ansøgte. Hvad lægger Bevillingsnævnet særlig vægt på? Betingelserne i restaurationsloven for at få den konkrete tilladelse skal naturligvis være o p- fyldt såvel de objektive som de subjektive krav. De objektive krav består i krav som f.eks. alderskrav og erhvervelse af næringsbrev samt krav til lokaler, såvel planmæssige som bygningsmæssige. De subjektive krav er kort sagt forretningsmæssig ansvarlig adfærd hos ansøger og hens y- net til lokalområdet. 6/11

7 Med henblik på at vurdere, om ansøger har den fornødne forretningsmæssige ansvarlige adfærd, beder Bevillingsnævnet normalt en førstegangsansøger om at indsende følgende mat e- riale: 1. En forretningsplan eller som minimum en beskrivelse af forretningskonceptet, så nævnet kan vurdere, om den budgetterede omsætning synes realistisk. 2. Bemandingsplan og lønbudget, således at nævnet kan vurdere, om de væsentligste driftsomkostninger er budgetteret realistisk. 3. Beskrivelse af prispolitikken eller f.eks. et menukort, så nævnet kan vurdere, om den budgetterede avance er realistisk anslået. Udgangspunktet for Bevillingsnævnets praksis er, at ansøgere som har drevet det konkrete forretningssted gennem længere tid, har den fornødne forretningsmæssige ansvarlige adfærd, med mindre der foreligger særlige forhold f.eks. oplysning om begået kriminalitet i relation til forretningsstedet, oplysning om oparbejdelse af betydelig gæld til det offentlige m.v. Politiets indstilling og høring af ansøger Hvis politiet i sin indstilling til Bevillingsnævnet vurderer, at de objektive betingelser for at få den ansøgte tilladelse ikke er til stede, så er udgangspunktet, at Bevillingsnævnet giver a f- slag på det ansøgte. Fremgår det af oplysningerne i ansøgningen, at politiet forgæves har været i kontakt med ansøger omkring dette, foretager Bevillingsnævnet ikke yderligere høring af ansøger, inden afslaget i givet fald meddeles. De subjektive betingelser i restaurationsloven - de samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige, økonomiske, kompetencemæssige og dermed sammenhængende hensyn indebærer krav om en subjektiv vurdering. De lokale forhold er væsentlige. Derfor er politiet og Bevillingsnævn ikke nødvendigvis enige om betydningen for helheden af en enkelt faktor f.eks. sidste års økonomiske resultat i virksomheden. Hvis politiet i sin indstilling peger på væsentlig negativ betydning af enkelte subjektive fo r- hold i virksomheden, kan Bevillingsnævnet foretage høring af ansøger omkring politiets in d- stilling, inden nævnet træffer afgørelse i sagen. Det er væsentligt at understrege, at det er Bevillingsnævnet, der i givet fald meddeler de nødvendige tilladelser. Bevillingsnævnet kan derfor godt i en konkret vurdering nå frem til, at de subjektive betingelser for den konkrete tilladelse ikke er opfyldt, selvom politiet i deres indstilling måske har indstillet til Bevillingsnævnet, at ansøger meddeles den ansøgte till a- delse. Hvis det er tilfældet, vil politiet typisk have meddelt ansøger en midlertidig tilladelse til det ansøgte. Det er Bevillingsnævnets praksis i givet fald at give ansøger mulighed for efter a n- modning at få en meget kort midlertidig bevilling med henblik på afvikling af aktiviteterne. Det er en forudsætning, at ansøger i givet fald fremsender en realistisk afviklingsplan til Bevillingsnævnet. Betydningen af økonomisk modgang Dokumentation af den forretningsmæssige ansvarlige adfærd er faktisk vigtigere i relation til Bevillingsnævnets behandling af en ansøgning end betydningen af oplysninger om gæld. 7/11

8 Bevillingsnævnet er realistisk omkring, at branchen fra tid til anden oplever modgang i li g- hed med andre brancher. Endvidere er det almindeligt, at ansøger har opbygget kortfristet gæld i forbindelse med etableringen af forretningsstedet, men en forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover vil altid medføre afslag på ansøgningen. Men forretningsmæssig ansvarlig adfærd indebærer altså, at der foreligger en realistisk plan for nedbringelse af eventuel gæld, herunder at det er godtgjort, at økonomien på forretningsstedet muliggør, at gælden kan nedbringes over den planlagte periode. Hvis betingelserne herfor er opfyldt, kan alkoholbevilling f.eks. meddeles for en periode på op til otte år. Det er dog nævnets praksis, at de fleste førstegangsansøgere typisk får en kortere bevilling ofte på 2 år. Med bevilling for en kortere periode på 2 år giver Bevillingsnævnet ansøger mulighed for at afprøve sin ide og ved udløb af perioden at fremsende ny ansøgning med et aktuelt årsregnskab med henblik på opnåelse af en længere bevilling. Ansøgninger fra selskaber For Bevillingsnævnet er det vigtigt at sikre, at nævnet ikke meddeler en tilladelse ud fra de foreliggende oplysninger i ansøgningen, hvorefter forholdene hos ansøger ændres så væsentligt, at grundlaget for den meddelte tilladelse reelt ikke længere er til stede. Navnlig, hvor ansøgeren er et selskab eller et interessentskab, er denne risiko til stede. Det er derfor Bevillingsnævnets praksis at meddele en eventuel tilladelse til et selskab med følgende betingelse: Bevillingsnævnet har vurderet selskabets ansøgning om alkoholbevilling med baggrund i de oplysninger, selskabet har fremsendt om bl.a. selskabets ejerforhold, bestyrelse og direktion. Det er derfor en betingelse for alkoholbevillingen, jf. 10, stk. 2 i restaurationsloven, at disse forudsætninger består uændrede. En sådan betingelse er ikke ensbetydende med, at forholdene ikke kan ændres. Men i givet fald skal Bevillingsnævnet kontaktes med henblik på en vurdering af, om tilladelsen kan opretholdes, eller om der skal ansøges om en ny tilladelse med baggrund i de nye forhold. Godkendelse af bestyrer Det er Bevillingsnævnets praksis at følge politiets indstilling. Bevillingsnævnet tager ikke i forbindelse med sagsbehandlingen direkte kontakt til bestyreren. Al kommunikation vedr ø- rende godkendelse af bestyrer sker med bevillingshaver, som har ansvaret for, at de fre m- sendte oplysninger i ansøgningen er korrekte. Lukketid Den generelle lukketid i Kalundborg Kommune er fra kl Forretningssteder, hvor der serveres mad- og drikkevarer, kan ifølge restaurationsloven ansøge om tilladelse til at holde åbent i den generelle lukketid. Det er Bevillingsnævnets praksis, at der som udgangspunkt alene meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til diskoteker og værtshuse. Det er Bevillingsnævnets praksis at meddele en eventuel tilladelse med følgende betingelser med henblik på at tømme byen : Unge under 18 år må ikke opholde sig på forretningsstedet mellem kl og til lukketid. 8/11

9 Hvis der holdes åbent til kl , skal der holdes lukket fra kl til på søndage fra kl til kl Endvidere har politiet typisk ønske om, at der i forbindelse med tilladelse til udvidet åbningstid ved danse- og musikarrangementer skal benyttes autoriserede dørmænd. Varigheden af tilladelse til udvidet åbningstid følger ikke automatisk varigheden af en alkoholbevilling. Dispensation fra lukketid Der er to former for dispensation fra lukketid: Generel tilladelse til at forretningssteder med alkoholbevilling kan fravige den generelle lukketid i forbindelse med f.eks. byfester. En sådan tilladelse gives i givet fald af politiet, og omfatter alle serveringssteder inden for den konkrete fest-zone. Tilladelse til et konkret forretningssted i forbindelse med ønske om at holde et enkeltstående arrangement, hvor der serveres mad- og drikkevarer. Kompetencen er her delt mellem politiet og Bevillingsnævnet. Det er Bevillingsnævnets praksis at imødekomme ansøgninger om dispensation, med mindre der er konkrete ordensmæssige forhold, der taler imod dette. Bortfald af bevilling En meddelt alkoholbevilling bortfalder bl.a. hvis den ikke udnyttes eller hvis bevillingshaveren mister sit næringsbrev. Fratagelse af bevilling En meddelt alkoholbevilling kan fratages, hvis bevillingshaveren har en forfalden gæld til det offentlige på mindst kr. Klagemulighed Hvis Bevillingsnævnet giver afslag på en ansøgning eller fastsætter vilkår for en konkret tilladelse, har ansøger en mulighed for at klage til kommunalbestyrelsen. Spilleautomater Opstilling af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer er alene muligt, hvis forretningsstedet har alkoholbevilling. Kompetencen på dette område ligger hos Spillemyndigheden. Se her: Der henvises i øvrigt til Kalundborg Kommuneplans generelle rammebestemmelse vedr. etablering af spillehaller og gevinstgivende automater. Spillehaller med gevinstgivende spilleautomater skal placeres i områder til centerformål. I Kalundborg kommune kan der kun tillades spillehaller med gevinstgivende spilleautomater i Kalundborg centerområde. Der tillades ikke spillehaller i øvrige centerområder og øvrige dele af kommunens bysamfund, bydele, landsbyer og bebyggelse i det åbne land i øvrigt. 9/11

10 Der kan tillades spillehaller med op til ti gevinstgivende spilleautomater. Publikumstiltrækning skal svare til almindelige butikker, og belastningen på omgivelserne i form af støj, pa r- keringskrav m.v. skal være ubetydelig. Uanset ovenstående må spillehaller ikke ligge tæt på skoler og areal med andre offentlige formål, herunder kirker og kirkegårde. Spillehaller med gevinstgivende spilleautomater kan ikke etableres i områder med kommunale fritidsanlæg som eksempelvis parker, sports- og idrætsområder, idrætshaller, kolonihaver eller på campingpladser. Vejledning Generel vejledning om reglerne og om, hvordan man konkret skal forholde sig, hvis man ønsker at søge om f.eks. alkoholbevilling eller tilladelse til udvidet åbningstid, kan man få ved at kontakte politiet: De relevante ansøgningsskemaer findes via Vejledning om Bevillingsnævnets arbejde findes via eller ved kontakt til Direktionssekretariat. Godkendt i Bevillingsnævnet den 3. april /11

11 Typer af tilladelser og kompetencefordelingen mellem myndighederne Serveringssteder i fast drift: Fast alkoholbevilling 10, Bevillingsnævnet Fast tilladelse til udvidet åbningstid (åbent mellem og 05.00) 28, stk. 4, Bevillingsnævnet Godkendelse af bestyrer Autorisation som dørmand Bestyrelsesændringer, prøvelse omkring opretholdelse af bevilling Fratagelse af alkoholbevilling, tilsidesættelse af vilkår Fratagelse af alkoholbevilling, betydelig gæld til det offentlige Fratagelse af alkoholbevilling, uforsvarlig drift Dispensation fra lukketid Tilladelse til udvidet åbningstid for sluttede selskaber i særskilte lok. 14a, stk. 2, Bevillingsnævnet 15a, politiet 14, stk. 3, Bevillingsnævnet 19, domstolene 19a, Bevillingsnævnet 19, Bevillingsnævnet 28, stk. 4, Bevillingsnævnet Kræver ikke tilladelse Servering ved lejlighedsvise arrangementer: Servering af øl og bordvin indendørs Servering af øl og bordvin udendørs Servering af stærkere drikke end øl og bordvin Lejlighedstilladelse, udvidet åbningstid Andre typer af tilladelser: Optræden på steder, hvor der serveres alkohol Byfester, generel fravigelse af lukketid på serveringsstederne 22, politiet informeres 22, stk. 2, politiet 22, stk. 2, politiet 28, stk. 4, Bevillingsnævnet 26, politiet 28, stk. 2, politiet Følgende typer af servering kræver ikke tilladelse: Private fester, hvor serveringen ikke har erhvervsmæssig karakter Højskoler m.v., sammenkomster for eleverne Kantinedrift i en virksomhed (for eget personale) Pensionatdrift (længerevarende ophold, typisk i mindst 30 dage) Receptioner, jubilæer m.v. på egen virksomhed Salgsudstilling og udskænkning af egne varer i forbindelse med eksponeringen Udstillinger uden offentlig adgang Automatsalg, hvis kantine eller virksomheden har alkoholbevilling Fravigelse af meddelte vilkår: Fravigelse af f.eks. vilkår om tvunget lukketid Den myndighed, der har pålagt vilkåret 11/11

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2

Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillægget har været i høring fra den 7. januar 2015 til den 4. marts 2015. Brøndby Kommunalbestyrelse har vedtaget kommuneplantillæg nr. 2 den 15. april 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. december 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE

NR. LOKALPLAN ESBJERG KOMMUNE 1993 OG DEL AF FOR KONGENSGADE, TORVEGADE LOKALPLAN NR. 3 2 6 FOR KONGENSGADE, TORVEGADE TORVET OG DEL AF ESBJERG KOMMUNE 1993 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. april 2004 J.nr.: 03-33/200-0070 ssc Afgørelse

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Johan Christian Rosenkrantz Scheel Munkholmvej 376 4060 Kirke-Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte:

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ole Pedersen Kirkemosevej 13 4591 Føllenslev DATO 21. juli 2014 SAGS NR. 326-2014-102529 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette Bed &

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

SAMARBEJDE MED GEVINST

SAMARBEJDE MED GEVINST SAMARBEJDE MED GEVINST STÆRK SPILLEAUTOMATBRANCHE ER EN FORDEL FOR DIG Denne brochure er udgivet af Dansk Automat Brancheforening i efteråret 2009. Henvendelse kan ske til sekretariatet, Smedegade 9, 6000

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dansence Kallerup Bakkevej 5 4400 Kalundborg Att.: SørenJensen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for åbeskyttelseslinje efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for åbeskyttelseslinje efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven. ARKITEKTFIRMAET BØGELUND ApS Tornsbjergvej 58 7120 Vejle Øst Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-113-14

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere