Cyberspace forbi den sidste grænse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cyberspace forbi den sidste grænse?"

Transkript

1 85 Kapitel 5 Cyberspace forbi den sidste grænse? Jesper Laybourn Christensen Den informationsteknologiske infrastruktur som arnested for forståelse og udklækning af fremtidens nye trusler På og af nettet tilføjes det klassiske trusselsbillede en ny dimension i takt med samfundets datalogisering. På overfladen udligner fordelene ved den informationsteknologiske udvikling måske nok den forøgede effekt af krig, terror og kriminalitet, der kan følge i dens kølvand. Men på undersiden løber det hele sammen i en strategisk dynamik, der kaster en skygge over det 21. århundredes stadig mere teknologiafhængige samfund: Hvor det er sandsynligt, at ethvert tiltag med tiden fremprovokerer et bevidst og kreativt forsøg på at omgøre eller udmanøvrere det. Dette afstedkommer den paradoksale samtidige tilstedeværelse af succes og fejl, på en måde, der tilføres mere dynamik jo større effekt det oprindelige tiltag har. 1 En evig gråzone mellem succes og fiasko, sikker og usikker. Strategisk og sikkerhedspolitisk ved vi altså, hvad vi står overfor, selvom det virker nyt og ildevarslende. Viden om kommende sikkerhedsmæssige udfordringer er ikke komplet uden en undersøgelse af den binære verden som den fjerde dimension i fremtidens trusselsbillede. 2 Det teknologiske spektrums samlede indflydelse er for stor til at blive undersøgt under én overskrift. Der er dog brug for en overordnet sigteretning for at bibeholde fokus i det omfattende materiale. Derfor anviser denne artikel en mulig retning for arbejdet med at identificere, prioritere og konfrontere de potentielle 1. Edward N. Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace (Cambridge, MA: Bellknap Harvard, 1987), p De binære tal, som består af nul- og ettaller i forskellig mængde og rækkefølge udgør grundstenene i den datamatiske verden på samme måde som RNA og DNA gør det i den biologiske verden. Se eventuelt: Binære talsystem Wikipedia, <http://da.wikipedia.org/ wiki/bin%e6re_talsystem>.

2 86 DET 21. ÅRHUNDREDES TRUSLER farer, der ligger i computerteknologiens fagre nye verden. 3 For at holde fokus på det teknologiske felt søges ikke en videre teoretisk referenceramme i for eksempel risikosamfundet. 4 Den binære dimensions indvirken på den fysiske verden er allerede en del af de overvejelser, den svenske Krisberedskapsmyndigheten (KBM) gør sig i forbindelse med forsvaret af det åbne samfund. 5 Deres analyse af Sasser-ormen s angreb i begyndelsen af maj 2004 tydeliggør koblingen mellem computerteknologi, krig, terror og kriminalitet som en væsentlig del af det 21. århundredes trusselsbillede. Denne tekst lader de tekniske udredninger i hænderne på fagfolk og fokuserer i stedet på selve relationen mellem samfund og teknologi: Hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med denne dimension? Hvad er det, vi har med at gøre? Hvordan har vi med det at gøre? Og hvor fører det hen? Undersøgelsen viser et internet, der er på vej ud over sine tidligere grænser. Et samfundsomspændende net, cyberspace, er i fremvækst. Her hersker en tilstand, der ligner den naturtilstand, Thomas Hobbes beskrev. Samfundets normale sikkerhedsgarantier er ophævet, så samtidig med at vi får adgang til alle de muligheder, den informationsteknologiske udvikling giver, åbnes samfundet i en paradoksal strategisk dynamik også for udnyttelse og overgreb. Når menneskekroppen til sidst også kobles til dette cyberrum gælder det samme for den. Udfordringen af kroppens grænser er således det endelige billede på de trusler, cyberspace rummer for det 21. århundrede. Civile, soldater og alle andre er på vej til at blive medlemmer af en ny overordnet gruppe. De afhængige kommer til at stå overfor de muligheder og trusler, der er forbundet med den tætte sammenvævning af menneske, samfund og teknologi, der 3. Med tak til Steen Nordstrøm, Monica Andersen og Mads G. Jørgensen for inspiration og diskussion samt til Bertel Heurlin og Sten Rynning for overhovedet at gøre arbejdet muligt. Ethvert ansvar er naturligvis forfatterens alene. 4. Et analytisk perspektiv, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem problemer og muligheder i samfundets udvikling. Især fremført af den tyske sociolog Ulrich Beck i Risk Society, Towards a New Modernity (London: Sage Publications, Oversat fra tysk af Mark Ritter og med en introduktion af Scott Lash og Brian Wynne. Oprindeligt udgivet i 1986). 5. Bertil Lindberg, Kartläggning och bedömning av konsekvenser av Sasser-masken i samhället, Rapport Dnr. 0562/2004 (Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten, Informationssäkerhets- och analysenheten, 23. juni 2004), <http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/epi- Browser/Publikationer/Ovriga%20publikationer/KBM/slutrapport_sasser_2004.pdf>.

3 87 finder sted i cyberspace. Denne nye afhængighed vil definere fremtidens trusselsbillede. Derfor udfærdiges til slut nogle forståelsesrammer til brug i det kommende arbejde med disse udfordringer. På den baggrund udlægger konklusionen nogle sikkerhedsmæssige perspektiver for den teknologiske udviklings indvirkning på det fremtidige liv i cyberspace. Udviklingens vigtighed Analytisk set var det Platon, der brugte kyber først. Dengang havde ordet at gøre med styreformer og altså det sociale rum. 6 Siden forbandt science fiction-forfatteren Douglas Adams og mange andre ordet med computerteknologi under en stadig bredere hat. Under betegnelsen cyberspace udforskes i det følgende den betydning, sammensmeltningen af disse områder har for det 21. århundredes trusselsbillede. Cyberspace er produktet af den struktur, der dannes af de netværk af netværk, der tilsammen udgør nettet. Dette net rummer lige så mange farer som muligheder. 7 Enhver, der har evnen, kan vende fortegnet på en netbaseret mulighed eller funktion fra positivt til negativt. Hvis ikke man kunne det, ville muligheden ikke være en del af nettet, hvis bærende princip netop er universel tilgængelighed. Denne komplekse sammenhæng gør, at udnyttelsen af cyberspacebaserede muligheder er ubrydeligt forbundet med faren for overgreb. Med andre ord: Alt, hvad der kan sikres, kan hackes. 8 Denne tilstand kaldes her mulighedsfaren. Det er på grund af den, at det er vigtigt at lægge mærke til, at nettet via teknologiske fusioner er ved at flyde over i det 6. Ordet kybernetes, der på græsk betyder styrmand, gav senere bl.a. mening til en bredere systemteoretisk sammentænkning, der under navnet kybernetik integrerede forskellige genrer som blandt andet biologi, sociologi, matematik og neurofysiologi i en egentlig samfundsanalytisk retning. 7. Betegnelsen nettet henviser således til både internettet, den struktur det opretholder og internettets egen infrastruktur. Normalt er det selve internettet, der kaldes netværkenes netværk, men for nærværende er det altså undergivet en overskrift, der også refererer til den teknologi, der bærer internettet, og ikke kun det, der foregår på det, drives gennem det eller påvirkes af det. Net -betegnelsen refererer til et bredere spektrum, der ikke kun ser internettet som ophav, men også som et produkt i sig selv. 8. Susannah Fox, Janna Quitney Anderson & Lee Rainie, The Future of the Internet (Washington, DC: PEW/Internet & American Life Project, 9 January 2005), p. 26, <http://www. pewinternet.org/pdfs/pip_future_of_internet.pdf>.

4 88 DET 21. ÅRHUNDREDES TRUSLER samfund, der før har været adskilt fra det. Den informationsteknologiske udvikling og de innovative værdier, der med den flyder frit mellem brugerne, frembyder mange lovende og hidtil uanede muligheder for fremtiden. Præcis fordi de er uudforskede, udgør disse muligheder samtidig en potentiel trussel mod livet i cyberspace. Sammenblandingen af samfund og teknologi indeholder flere tusmørkeområder. En gennemgang af disse opstillet i punktform klarlægger det, man ser, når man betragter cyberspace gennem fremtidens trusselsbriller: 2 Computerbaserede overgreb er et faremoment, der vil vokse, og hvis efterdønninger kan få endnu større og voldsommere indflydelse, end de har i dag. 2 Nettet og dets brugere kan få, og har i stigende grad, en stor multiplikatoreffekt på ondsindede handlinger men også på gode. 2 Grænsen mellem menneske og computer kan og vil blive overskredet. 2 Cybertrusler vil i fremtiden ikke nødvendigvis komme fra det, vi i dag kender som internettet. Den følgende gennemgang er i tre trin. Først spørges gennem de fire punkter ind til, hvad det er, vi har med at gøre. Herefter spørges, hvordan det, vi har med at gøre, kan forstås samlet. Disse to punkter underbygger sammenlagt det perspektiv, hvori vi kan se, hvorfor det, der foregår, har en vigtig indflydelse på det 21. århundredes trusselsbillede, og hvor det i sidste ende fører hen. På vej mod internettets fremtid Arbejdet med de ovenstående punkter fører fra nutidens snævre internetorienterede øjebliksbillede til en udvidet opfattelse af fremtidens cybertrusler. Konklusionen bliver, at cyberspace er større, end man skulle tro, det er. Den fjerde informationsteknologiske dimension tager form som en del af det egentlige fysiske rum. Det betyder, at indflydelsessfæren for netbaserede muligheder og trusler rækker længere og længere ud over computerskærmen. Nettets natur vil således vise sig at være vigtig, da den kommer tættere og tættere på mennesket. Det første af de fire punkter, og derved undersøgelsens afsæt, er tanken om, at computerbaserede overgreb er et faremoment, der vil vokse, og hvis efterdønninger kan få endnu større og voldsommere indflydelse end de har i dag.

5 89 Inden for litteraturen om netsikkerhed kan der sondres mellem crackere, som angriber systemer for egen vindings skyld, og hackere, der angriber systemer for spændingens eller udfordringen skyld. 9 Hertil kommer så fanatikerne og de utilfredse insidere. 10 Hvad angrebene specifikt gør og de dertil forbundne klassificeringsspørgsmål om cyber-krig, -terror og -kriminalitet, behandles i de følgende afsnit. Det interessante her er mere kompetencen og angrebets netbasering, end det er funktionen. 11 Da alle førnævnte termer relaterer sig til evnen til at gennembryde et systems forsvarsværker, vil hacker derfor blive brugt som samlende betegnelse for overgriberne. Lige nu sker to ting samtidig. Den første generation, der er vokset op med nettet, gør sin store tekniske viden gældende. 12 Samtidig bliver en stadig større del af samfundets institutioner og funktioner lagt over på nettet for at øge deres tilgængelighed. 13 Disse to ting er gensidigt forstærkende, fordi det især vil være de førstnævnte, der stiller krav om det sidste, hvorved deres kompetencer og krav får afsæt for endnu en forøgelse. Denne virkning af den informationsteknologiske revolution er ikke nogen hemmelighed, men dens konsekvenser ligger stadig under overfladen. Så det er dér, man skal kigge, hvis man leder efter en forståelsesmæssig platform for arbejdet med cybertrusler. Med eksplosionen i antallet af folk, der færdes hjemmevant på nettet, øges hackerpotentialet voldsomt. Hvis bare en lille procentdel gør en lille smule skade, vil potentialet være enormt, når grundmængden om nogle år er mangedoblet. 14 Samtidig 9. Tom R. O Connor, The Modus Operandi of Hacking, Department of Justice Studies & Applied Criminology, North Carolina Wesleyan College (13. marts 2004), <http://faculty. ncwc.edu/toconnor/426/426lect17.htm>. 10. Med insidere tænkes eksempelvis på fyrede medarbejdere, der, inden de holder op, bruger deres viden og kodeord til uretmæssigt at kompromittere eller ødelægge systemer indefra, hvilket vil sige, at selv helt lukkede systemer på denne måde også kan blive udsat for angreb. Er der for eksempel tale om et elværk, kan denne form for netbaseret angreb få indflydelse på mange mennesker, selvom internettet ikke er umiddelbart involveret. Af denne grund benytter denne undersøgelse sig af en bredt konciperet netværksforståelse. 11. Richard O. Hundley & Robert H. Anderson, Emerging Challenge: Security and Safety in Cyberspace, i John Arquilla & David F. Ronfeldt (eds) Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy (Santa Monica, CA: RAND, 2001), p. 231, <http://www. rand.org/publications/mr/mr880/mr880.ch10.pdf>. 12. Ibid, p Fox, Anderson & Rainie, op.cit., p. i. 14. Barry C. Collin, The future of CyberTerrorism: Where the Physical and Virtual Worlds Converge Remarks by Barry C. Collin, Institute for Security and Intelligence, at the 11th Annual International Symposium on Criminal Justice Issues, University of Illinois, Chicago 1996, <http://afgen.com/terrorism1.html>.

6 90 DET 21. ÅRHUNDREDES TRUSLER er det sandsynligt, at næste generations hackere, der har vænnet sig til avancerede computere fra barndommen, vil være bedre end de nuværende. Sikkerhedsindustrien vil ikke nødvendigvis formå at tæmme denne udvikling, da programmørerne oftest er lige dygtige, eller befinder sig, på begge sider af hackerhegnet: Da det er et menneske, der udtænker det, vil et andet menneske kunne bryde eller hacke det. 15 Samtidig er det, på grund af nettets allestedsnærværelse, aldrig helt til at vide, hvor man skal sætte ind, før skaden er sket. Hvor meget dette faremoment betyder og er øget, vil først blive synligt, når noget af dette hacker-potentiale samles under én strategisk målsætning, og et omfattende koordineret netovergreb gennemføres. 16 Det, der vil gøre dette angreb spektakulært, vedrører samfundets voksende optag og afhængighed af informationsteknologi. Jo mere disse to ting kobles, jo større bliver nettet og derved rækkevidden af et netbaseret overgreb. 17 Den hastighed og det omfang, udviklingen foregår i, beskrives bedst ved at se på en af sikkerhedsindustriens hovedsøjler sikkerhedssystemerne. For at lette deres håndtering kommer videokameraer, kodelåse og andre kontrolværktøjer tættere og tættere på det almindelige net. 18 Givetvis er de beskyttede, men mulighedsfaren ved at gå fra lukkede dedikerede systemer til almindelige netværkede systemer er tydelig. I forsøget på at effektivisere ad denne vej åbner eksempelvis den amerikanske regering for, at én af dens cirka 15,4 millioner ansatte eller én af deres terminaler kan 15. Fox, Anderson & Rainie, op.cit., p. 26.; Dorothy E. Denning, Cyberterrorism: Testimony before the Special Oversight Panel on Terrorism Committee on Armed Services U.S. House of Representatives (23. maj 2000), <http://www.cs.georgetown.edu/~denning/infosec/cyberterror.html>. 16. Takket være nettets allestedsnærværelse behøver de individuelle hackere ikke være i nær kontakt med eller vide noget om hinanden. Deres angreb kan koordineres og udføres i cyberspace, uanset hvor de befinder sig fysisk. Således udførtes i 1998 hvad der blev kaldt solar sunrise -angrebene mod MIT og Pentagon af hackere fra Californien og deres mentor The Analyzer i Israel. Disse angreb var så koncentrerede og velkoordinerede, at man i USA mente, at man for første gang så en stat (Irak) aktivt bruge angreb over internettet som led i krigsførelse. Kevin Poulsen, No Jail for Analyzer, SecurityFocus, 15. juni 2001, <http:// 17. Fox, Anderson & Rainie, op.cit. pp. i-ii. 18. Dibya Sarkar, Two converging worlds: Cyber and physical security, FCW.COM, 13. december 2004, <http://www.fcw.com/fcw/articles/2004/1213/tec-convergsec asp>.

7 91 blive et sikkerhedsproblem ved bare en simpel fejl, der åbner et hul ud til omverdenen, som hackere kan komme ind ad. 19 Dette peger på vigtigheden af arbejdet med betragtningen om, at nettet og dets brugere kan få, og har i stigende grad, en stor multiplikatoreffekt på ondsindede handlinger men også på gode. Multiplikatoreffekten kan bedst beskrives ved at gennemgå anatomien i det, litteraturen kalder et dommedagsangreb : Dommedagsangrebet vender nettets muligheder mod det selv. Et fysisk angreb, som bliver foretaget koordineret med et netangreb, opnår en kombineret effekt, der føjer en helt ny (fjerde) dimension til effekten. Lykkes det at sætte ind mod infrastrukturen i et målområde i cyberspace, vil angrebet få sin effekt multipliceret med nettets effektivitetsgrad. 20 Angribere vil kunne lægge en moderne infrastruktur åben for næsten enhver form for fysisk angreb: Det man i realiteten har at gøre med er et angreb ad flere kanaler, der bruger de forskellige netværk til at ødelægge politiets eller redningsmandskabets informationssystemer, hvilket hæmmer deres indsatsevne så meget, at ethvert område herefter ligger åbent for et fysisk angreb. 21 Ved at gå efter selve samfundets sammenknytning lægger et dommedagsangreb hele befolkningen åben for konsekvenser, som i deres totalitet overgår samfundets evne til at respondere og i sidste ende opretholde sig selv. På den anden side har nettet betydet væsentlige forbedringer inden for demokratisk udvikling, almindelig kontakt og udvekslingen af varer og tjenesteydelser. Goder, der kun kan forventes at blive spredt fremover selvfølgelig med den effekt at gøre 19. Et eksempel er arrestationen af en 21-årig mand, der i over et år havde adgang til amerikanske Social Security Numbers og Secret Service s, fordi han havde hacket en almindelig netværket telefonserver, hvor en agent havde disse oplysninger liggende. Kevin Poulsen, Hacker penetrates T-Mobile systems, SecurityFocus, 11. januar 2005, <http://www.securityfocus.com/news/10271>. 20. Den Elektromagnetiske Puls (EMP) fra en atomeksplosion vil eksempelvis sætte de fleste netbaserede systemer ud af drift og derved forværre effekterne af et allerede ødelæggende angreb mere, end hvis disse, i dagligdagen yderst hjælpsomme, systemer ikke havde eksisteret til at begynde med. 21. Charles Cooper, Preparing for a doomsday attack, CNET News.Com, 3 januar 2005, <http://news.com.com/preparing+for+a+doomsday+attack/ _ html>.

8 92 DET 21. ÅRHUNDREDES TRUSLER nettet endnu mere uundværligt og i sidste ende øge sårbarheden i cyberspace. Indtil videre har denne mulighedsfare dog ikke afholdt verden fra at finde tættere sammen. Med tanken hvilende på tæthed drejer undersøgelsen sig nu mod det tredje af de fire gråzonepunkter: Grænsen mellem menneske og computer kan og vil blive overskredet. For at få del i de muligheder, cyberspace frembyder, er man nødt til at være der. En stadigt eskalerende integration af menneskekroppen i den fjerde dimension har stået på længe. I halvfemserne lykkedes det at fusionere en mikrochip med et menneskes hjerneceller, således at forsøgspersonen var i stand til at kontrollere en computer. 22 I slutningen af 2004 blev det offentliggjort, at en professor ved at forbinde sit nervesystem til en computer havde været direkte forbundet til internettet, således at han fra Storbritannien kunne fjernstyre en mekanisk arm i USA. For ikke at få forsøget hacket blev armens adresse holdt hemmelig under forsøget. 23 Foruden at være første skridt på vejen til at kunne fjernoperere mennesker i afsides egne viser forsøget de første tegn på, hvordan menneskekroppen vil kunne blive inficeret med computervira eller blive styret fra nettet. Hvis man vender kommandovejen fra det første forsøg om og kobler den med det marionetdukkeagtige billede fra det sidste forsøg, toner en fjernstyret menneskemaskine frem. Selvom det er langt ude i fremtiden, tjener billedet til belysning af en verden, hvor den fjerde dimension er meget tæt integreret med de tre andre i menneskets liv i cyberspace. Der er således god grund til at tænke over det sidste af de fire punkter, som siger at cybertrusler (derfor) i fremtiden ikke nødvendigvis vil komme fra det, vi i dag kender som internettet. Hvad professoren søgte at beskytte sig imod ved at holde eksperimentet hemmeligt var, at: De positive styrker, der ligger i global integration også samtidig bereder vejen for modsatrettede kræfter, såsom disintegration og korruption. 24 En fremtid 22. CSIS Task Force, Cybercrime Cyberterrorism Cyberwarfare : Averting an Electronic Waterloo, (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 1998), (forordet). 23. Jo Best, Could future computer viruses infect humans?, Silicon.com, Webwatch, 12. november 2004, <http://networks.silicon.com/webwatch/0, , ,00. htm>. 24. CSIS Task Force, op.cit. (forordet).

9 93 med de gevinster, der kommer fra et manifesteret cyberspace, vil også kunne byde på hybride trusler af en meget omfattende og uoverskuelig art. Ud over krigeriske cyborgerer og megalomaniske kunstige intelligenser i ordenes populærkulturelle forstand betyder cyberspaces spredning, at dets effekt følger med som ringe i vandet. Gennemgangen giver et billede af, at voksende dele af samfundet kommer til at være understøttet af cyberspace. Derfor kan de påvirkes af de negative kræfter, der findes der og som af den grund ikke har nogen geografiske eller effektmæssige grænser. Fremtiden set med sikkerhedsbriller Når vores forståelse af internettet stadig er større end dets rod i vores virkelige verden, kommer tankerne nemt til at spille analytikeren et puds. Terrorister, der overtager dæmninger eller fylder babymaden med giftstoffer, kan endnu ikke lade sig gøre, fordi nettet stadig ikke har strakt sig helt ud forbi de binære barrierer. 25 De sidste år er i internetsikkerhedsbranchen gået med at mane myterne om nært forestående internetbaserede dommedagsangreb i jorden. 26 Baseret på ganske få marginaleksempler brugtes den første halvdel af halvfemserne på ekstrapoleringer af disse nær ved, men dog ikke alligevel -hændelser til at male himlen sort for informationssamfundet. Hvis der havde været forbindelse mellem militære taktiske net og internettet, kunne en israelsk og nogle californiske hackere for eksempel have kompromitteret amerikanske manøvrer under Iraktogterne i Der er imidlertid stadig mennesker og/eller lufthuller (air gaps) mellem de meget vigtige systemer og almindelige systemer, og alle disse kritiske punkter er velbeskyttede, netop fordi de er kritiske Collin, op.cit. p James A. Lewis, Cyber Attacks: Missing in Action, Working Paper, Center for Strategic and International Studies (CSIS, April 2003), <http://www.ciaonet.org/wps/lej05/>; Denning, op.cit. 27. Michael A. Vatis, Statement on Cybercrime before the Senate Judiciary Committee, Criminal Justice Oversight Subcommittee and House Judiciary Committee, Crime Subcommittee, (Washington, DC: U.S. Department of Justice, 29. februar 2000), <http:// Se også note 16, der beskriver hændelsen. 28. James A. Lewis, Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats, Working Paper, Center for Strategic and International Studies (CSIS, December 2002), p. 6, <http://www.csis.org/tech/0211_lewis.pdf> eller <http://www.ciaonet.org/ wps/lej06/>.

10 94 DET 21. ÅRHUNDREDES TRUSLER Læg dog mærke til, at disse modtræk ikke foregår på nettet. Man kan ikke beskytte sig helt mod, hvad der foregår på nettet, mens man er der. Hvis man er tilgængelig for partnerens eller varslingssystemets feedback, så er man også tilgængelig for cyberspaces dårligdomme. Vil man være fri for cybertrusler, må man træde ud af cyberspace (og efterhånden ret langt væk). Den beskyttelse, man opnår ved at handle på denne måde, er imidlertid ved at blive udfaset af udviklingen. 29 Det vil være tæt på selvdestruktion for eksempelvis en bank at gå af nettet. Man tvinges til at være i cyberspace, fordi det er en ny dimension af samfundet og ikke noget, man kan vælge til eller fra uden derved at melde sig ud af samfundet. Det bedste at gøre, at gå helt af nettet for at undgå dets farer, bliver samtidig det dårligste. Et dilemma, der vender almindelig logik på hovedet: idet det forårsager en sammenflydning og endda, en ompolarisering af modsætninger, 30 og ifølge Edward Luttwak er kernen i den strategiske sfæres dynamik, som nu via udviklingen spredes til resten af samfundet. Hvordan nettet kan forstås The Wild kaldes internettet af dets professionelle brugere og analytikere, hvilket fortæller, at den viden man har, er centreret om, hvordan det er. Vanskeligt regulerbart og fyldt af både potentielle farer og muligheder, alt sammen i en tæt forbundet sammenhæng, der ikke umiddelbart lader sig overskue. Efter at have kigget på, hvor internettet er, og hvor det er på vej hen, drejer undersøgelsen sig derfor nu om at etablere en fælles klangbund, der kan fundere forståelsen af det potentielt truende i den beskrevne udvikling. Problemet med dette område kan være de mange sondringer, man skal foretage for at afdække, hvad det reelt er, der er farligt. Når den offentlige debat oftest ikke har tid til det, ender det let med, at hele det informationsteknologiske område samles under én stor truende hat: cyberkriminalitet, cyberterror, cyberkrig, det farlige fremskridt. I sig selv fortæller nettet imidlertid ikke hele historien om, hvorfor det i fremtiden kan betale sig at være opmærksom på cyberspaces fremvækst i nutiden. Ikke engang den magtfulde amerikanske regering kan række over på den anden side af den fysiske verden. Det er en grundlæggende præmis for den amerikanske cyber-sikkerhedsstrategi, at regeringen ikke er i stand til at sikre borgerne: For- 29. Hundley & Anderson, op.cit., p Luttwak, op.cit., p. 5.

11 95 bundsregeringen kan ikke alene i tilstrækkelig grad forsvare Amerikas cyper space. Den ramme, vi er vant til at tænke trusler og trusselshåndtering inden for, findes ikke i den virtuelle verden. Den stat, man siden samfundskontraktens indstiftelse har forventet ville være der til at handle på befolkningens vegne og beskytte den mod farer, giver op, hvor cyberspace begynder. Ikke uden kamp, men uden skam. Statens sikkerhedsgaranti er ikke koblet til cyberrummet. Sidste gang en sådan tilstand eksisterede, blev den beskrevet af Thomas Hobbes som en tilstand, hvor: kun det tilhører enhver som han kan tage til sig, og det kun så længe som han kan beholde det. 32 Denne underliggende fællesklang kobler cyberspace med den selvbesejrende paradoksale strategiske logik, der ifølge Luttwak betinger alt, der er konfliktuelt, 33 og nettets største fare kan på den baggrund siges at være dets succes som øges med dets udbredelse. Udviklingens perspektiv. Fra internet til cyberrum Udgangspunktet er altså, at nettet er et statsløst sted, hvor de gængse sikkerhedsmæssige rammer ikke findes. Det, at alt kan ske, udgør det vigtige ved nettets trusselsklassificering. Når dette forhold siver ud over de rent binære grænser, bliver der tale om en påvirkning af trusselsbilledet for det netværksafhængige cyberspace, som, selvom det ikke udgør hele den fremtidige konfliktarena, kommer til at dominere den. Taler man om cyberkriminalitet i form af identitetstyveri eller bedrag eller cyberkrig og -terror i form af koordinerede dommedagsangreb (i større eller mindre form), så er det den stadig voksende netdominans, der udgør krumtappen og eftersom vi alle er afhængige af ét eller flere aspekter heraf, er det selve afhængigheden, der er det afgørende i forståelsen af cybertrusler. I undersøgelsen af trusler fra nettet kan man kategorisere emnemassen inden for to hovedområder: krig og kriminalitet. Hvor terror præcist ligger mellem de to kategorier, er et politisk spørgsmål om definition, der i forhold til den afdækkede afhængighed ikke er lige så relevant som, at den er der i det hele taget. Hvis vi vil 31. The National Strategy to Secure Cyberspace (Washington, DC: The White House, februar 2003), p. xiii, <http://www.whitehouse.gov/pcipb/cyberspace_strategy.pdf>. 32. Thomas Hobbes, The Leviathan, Kapitel XV. <http://oregonstate.edu/instruct/phl302/ texts/hobbes/leviathan-c.html#chapterxv>. 33. Luttwak, op.cit., p. 236.

12 96 DET 21. ÅRHUNDREDES TRUSLER kunne udnytte de muligheder, der er på nettet, kommer vi til at indgå i et afhængighedsforhold til den fjerde dimension bevæge os over i cyberspace. 34 I denne overgang kan det være tiltrængt med en konkretiseret opstilling, der kan hjælpe til at få et greb om det videre arbejde med cybertrusler. Et oplæg til denne tankenøgle er figur 1: Figur 1: Cyberrummets trusselsgeografi: Cyberkriminalitet Cyberkrig Cyberafhængighed Da nettet er statsløst, er der ikke nogen absolut autoritet og derfor ikke nogen umiddelbar udsigt til, at naturtilstanden afhjælpes og så kan alt i princippet stadig ske. Selv de godes side optræder ikke altid efter forskrifterne. Regeringskontrollerede informationsopsnapningsprogrammer som for eksempel Carnivore viser, at i cyberspace er de afhængige ikke kun udsat for almindelige trusler fra krig, terror og kriminalitet. 35 De udsættes også for truslerne fra forsøget på at afhjælpe dem. Hvad figuren viser er, at i afhængigheden er vi alle lige. Alle i cyberspace står over for det samme bredt voksende spektrum af trusler uden de klassiske sikkerhedsgarantier og uden, i første instans, nødvendigheden af at skelne så meget mellem krig, terror eller kriminalitet. I arbejdet med at afdække, hvordan den informationsteknologiske udvikling passer ind i den overordnede samfundsindretning, har det vigtigste i grundlaget for forståelsen af det 21. århundredes cybertrusler vist sig at være netafhængigheden. Perspektivet for det videre arbejde med cybertrusler kan herefter retningsangives i form af en typologisering af denne afhængighed. 34. Fox, Anderson & Rainie, op.cit., p. 26; Denning, op.cit., p Kevin Poulsen, FBI retires carnivore, The Register, 15. januar 2005, <http://www. theregister.co.uk/2005/01/15/fbi_retires_carnivore/>. Carnivore var et kontroversielt program, der overvågede og opsnappede datatrafik. At FBI er gået bort fra dette program og over til mere effektive civilt tilgængelige metoder, ændrer ikke ved, at overvågningen stadig foregår, og truslen mod individets rettigheder altså består.

13 97 Afhængighedens typologi Når vi mødes i cyberspace, kan vi trues i cyberspace. Fjenden behøver ikke længere trække kampvogne op gennem Europa eller anskaffe plutonium. Vedkommende skal blot sætte sig til tastaturet og tænde for computeren. Når cybertruslen kun lever i binær form, kan man ikke se den komme. Den manglende rumsliggørelse forhindrer eller består i, hvad der kan kaldes manglen på et holistisk billede af omgivelserne. 36 Man kan dog komme et godt stykke ad vejen ved at kortlægge sin egen sårbarhed. Sårbarheden er den grad, hvormed vi er afhængighedsmæssigt forbundet til nettet og dilemmaet i dets strategiske dynamik. I cyberspace aftager afhængighed med lavere hast end den, hvormed man fjerner sig fra nettet, fordi medieret nærhed gør nettets indflydelse større end dets umiddelbare udbredelse. Samtidig har afhængigheden mange udspringspunkter, og man kan nærme sig ét ved at fjerne sig fra et andet. I takt med at det bliver umuligt at være uden for cyberspace, bliver afhængigheden gennemgribende. En ny dimension føjes til de eksisterende. En klarlægning af fire områder kan tjene som positioneringsværktøj inden for denne nye samfundsindretning. 2 Afhængighed kan være direkte eller indirekte. Afklaring af forbindelsesforhold og kontaktpunkter til nettet klassificerer de forskellige afhængighedsforhold og rangordner dem internt og i forhold til andre udfordringer. 2 Spørgsmålet om tilgængelige alternativer klarlægger afhængighedsgrad. Kan man agere, eller støtte sig til punkter, uden for nettet? Hvor ingen alternativer er, erstattes det følgende spørgsmål om genoprettelseskapacitet med spørgsmålet om det givne netværks eller enhedens redundanskapacitet der igen kan bedømmes inden for alle typologiens overskrifter. Hvor meget vil kunne gen skabes uden varige skader? 2 Genoprettelseskapacitet betegner, hvor stor evnen til at kapere overgreb er. Jo værre overgreb, jo mere genoprettelseskapacitet er nødvendig. Kan man kom me på igen efter at være blevet smidt af? 2 Erkendelse. Er farerne ved afhængighed konkrete eller potentielle? Hvor langt strækker kendskabet til ens afhængighed sig, og hvor langt strækker beskyttelsen heraf sig? En overordnet bevidsthedsgrad, der symboliserer en kritisk vurdering af kompetencen i håndteringen af forbindelsen mellem den fjerde dimension og de tre andre. 36. Hundley & Anderson, op.cit., p. 231.

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 1 NUMMER 2 1. UDGAVE IPMONOPOLET tidsskrift for international politik TEMA: KONFLIKT I DET 21. ÅRHUNDREDE TEMA IPmonopolet sætter i denne udgave fokus på konflikt i det 21. århundrede.

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

!"#$%&'()************************************************************************************************************************)!

!#$%&'()************************************************************************************************************************)! Summary By analyzing the use of ICT in counterinsurgency operations in Afghanistan and Iraq, this thesis seeks to gain new insights on how companies should act in an increasingly networked environment.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

et kig ud i Magazine Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde over epidemien

et kig ud i Magazine Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde over epidemien C I V I S T I Magazine Citizen Visions on Science Technology and Innovation et kig ud i fremtiden Interview med fremtidsforskningens grand old lady: Eleonora Massini Peter Piot og hans vision om at vinde

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

CYBERWARFARE PÅ TAKTISK NIVEAU

CYBERWARFARE PÅ TAKTISK NIVEAU CYBERWARFARE PÅ TAKTISK NIVEAU Forsvarsakademiet Institut for Militære Operationer VUT II-L/STK 2013-14. Kaptajn Brian Krarup Weber 1 Specialets titel: Cyberwarfare på taktisk niveau. Problemformulering:

Læs mere

DIIS REPORT DIIS REPORT. Anders Henriksen og Jens Ringsmose. Konflikt i cyberspace? Strategiske og juridiske implikationer. DIIS Report 2014:10

DIIS REPORT DIIS REPORT. Anders Henriksen og Jens Ringsmose. Konflikt i cyberspace? Strategiske og juridiske implikationer. DIIS Report 2014:10 DIIS REPORT DIIS REPORT Anders Henriksen og Jens Ringsmose Konflikt i cyberspace? Strategiske og juridiske implikationer DIIS Report 2014:10 DIIS. DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 1 København

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg

Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Jan Øberg Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer Jan Øberg TFF Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning Lund, Sverige & Tænketanken NyAgenda 2005 1 Indhold Resumé af udredningens

Læs mere