Beskæftigelsesplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske for Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg. Mål 5-7 er supplerende, lokale målsætninger, der udspringer af Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer. Kapitel 2 præsenterer kort nogle af de kommende års vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg for at sikre borgernes mulighed for beskæftigelse og selvforsørgelse. Som bilag er der vedlagt en uddybende beskrivelse af tendenser og udfordringer. Kapitel 3 præsenterer kort politikker og strategier for beskæftigelsesindsatsen i 2014, som retter sig mod både borgere og virksomheder. Kapitel 4 viser beskæftigelsesindsatsens budget for 2014 (bilag følger). Kapitel 5 omfatter tillæg 1-2 (bilag følger). Bilag: De vigtigste beskæftigelsespolitiske tendenser og udfordringer generelt og inden for de enkelte målområder Tove Schousen Kristensen Direkte tlf Michael Anderson Direkte tlf Jobcenter Drewsensvej 60, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 1. Beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsesministerens mål (1-4) Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 4 indsatsområder med tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i Silkeborg Kommune har for hvert ministermål fastsat et lokalt niveaumål. Beskæftigelsesministerens mål 1 Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Niveaumål 1 Jobcenter Silkeborg skal være blandt de 3 jobcentre i klyngen, som har den højeste uddannelsesgrad opgjort i perioden januar 2014 til december (I perioden januar 2012 til december 2012 er Jobcenter Silkeborg på en delt 3.plads ud af 10 i klyngen) Beskæftigelsesministerens mål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Niveaumål 2 Jobcenter Silkeborg skal være blandt de 6 jobcentre i klyngen med den laveste procentvise tilgang til førtidspension opgjort i perioden december 2012 til december (I perioden april 2012 til april 2013 var Jobcenter Silkeborg nummer 9 ud af 10 i klyngen ift. at begrænse tilgangen til førtidspension) Beskæftigelsesministerens mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Niveaumål 3 Jobcenter Silkeborg skal være blandt de 7 jobcentre i klyngen med den største procentvise begrænsning i antallet af langtidsledige opgjort i perioden december 2012 til december Side 2

3 (I perioden december 2012 til marts 2013 var Jobcenter Silkeborg nummer 9 ud af de 10 jobcentre i klyngen ift. at begrænse antal langtidsledige) Beskæftigelsesministerens mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Niveaumål 4: Job- og Borgerservice skal være i kontakt med 40 % af virksomhederne i kommunen i løbet af 2014/ved udgangen af Dette måles ved at beregne andelen ud fra antal arbejdssteder i Silkeborg Kommune (fra Jobindsats.dk) og antal gennemførte virksomhedskontakter registreret i Opera. Andelen af virksomhedsrettede tilbud øges med 25 % på det enkelte forsørgelsesområde i perioden fra primo til ultimo Lokale mål i beskæftigelsesindsatsen i 2014 (mål 5, 6 og 7) 5. mål (lokalt mål) Helhed i beskæftigelsesindsatsen på tværs af områder og ydelser En stor målgruppe af borgerne i Jobcentret har kontakt til flere områder i og uden for kommunen. Samtidig skifter en stor gruppe af borgere mellem ydelsesgrupperne på Jobcenteret. Jobcentret arbejder efter at optimere borgerens oplevelse af sammenhæng i indsatsen, og efter en optimal brug af ressourcer og kompetencer i arbejdet på tværs. Niveaumål 5 80 % af borgerne er tilfredse med oplevelsen af sammenhæng. Dette måles gennem stikprøvekontroller i januar 2014 og januar 2015 blandt borgere, der har skiftet målgruppe og/eller forsørgelsesområde i det foregående kvartal. 6. mål (lokalt mål) Øge trivsel, lighed i sundhed og øget beskæftigelses- og uddannelsesparathed i lokalområder Beskæftigelsesplanens 6. målområde udspringer af erfaringer fra to nærmiljøprojekter i hhv. Thorningområdet og på Arendalsvej samt projekt Ung trivsel i Alderslyst på Lupinvej/Nørrevang II. Der igangsættes et nyt nærmiljøprojekt i Bryrupområdet og samarbejdes om en boligsocial helhedsplan på Resedavej/Lupinvej i Silkeborg med mål om bl.a. øget sundhed, trivsel og beskæftigelse. Projektet er forankret på tværs af de fire politiske udvalg; Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Socialudvalget. Der indgår en række delmål i projektet, hvor beskæftigelse indgår, herunder: I tæt samarbejde med lokale aktører at udbygge eksisterende sundheds-, sociale Side 3

4 og beskæftigelsesindsatser i områderne eller oprette nye, der er fleksible og understøtter borgernes behov og appellerer til aktivt medborgerskab, også for borgere som ikke tidligere har taget aktiv del i lokalsamfund og indsatser, herunder indsats for skabelse af fritidsjob til unge for at skabe tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet At øge samarbejdet på tværs af områder for at skabe helhedsorienterede indsatser Udvikle nye og kendte metoder til at øge sundhed og trivsel samt afprøve alternative beskæftigelsesindsatser Link til yderligere beskrivelse af projektet og dets målsætninger (følger når projektet er endelig godkendt) Konkrete succeskriterier følger når projekt er endelig godkendt. 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer I dette afsnit beskrives kort nogle af de overordnede tendenser og udfordringer i beskæftigelsesudviklingen i Silkeborg Kommune. Beskrivelsen tager afsæt i Beskæftigelsesregion Midtjyllands kommunebeskrivelse Der er vedlagt bilag, som uddyber tendenser og udfordringer både generelt og inden for hvert af de beskæftigelsespolitiske målområder. - Beskæftigelsesudviklingen er stabiliseret, så den negative udvikling er bremset op og der ses tegn på stigende beskæftigelse og fald i ledigheden. Specielt inden for private service har der været positiv udvikling i Dog er beskæftigelsen i industrien og byggeriet faldet i Ledigheden er samlet set faldet med 4 pct. i løbet af 2012, så ledighedsprocenten i Silkeborg (5,3 %) er på niveau med de sammenlignelige klyngekommuner (5,2 %). - Langtidsledigheden er faldet med 6 % i 2012, men der er stadig brug for et stort fokus på langtidsledighed. Bl.a. fordi det næsten kun er mænd, der oplever faldende langtidsledighed og fordi udviklingen i langtidsledigheden er forskellig mellem A-kasseområderne. Mens f.eks. 3F og Metal har oplevet faldende langtidsledighed, oplever f.eks. FOA, Lærerne og FTF stigende langtidsledighed. Hertil kommer, at langtidsledigheden i særlig grad rammer ufaglærte og personer over 54 år. Afkortningen af dagpengeperioden til 2 år medfører behov for fokus på tidlig indsats over for ledige, specielt ledige i risiko for langtidsledighed. - Andelen af offentligt forsørgede i Silkeborg (17,4 %) er lavere end i klyngen (21,1 %). Der er forholdsvis færre offentligt forsørgede i Silkeborg inden for alle ydelsesgrupper sammenlignet med klyngen. Dog undtagen kontanthjælpsområdet, hvor andelen er den samme. I 2012 har der været et fald i alle ydelsesgrupper undtagen kontanthjælp match 2, hvor der har været en stigning på 17 %. Side 4

5 - 14,4 % af de unge mellem 18 og 29 år er offentligt forsørgede, hvilket er det næstlaveste i klyngen. Der er dog stadig brug for stort fokus på at hjælpe unge til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Som led heri er brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelser og skabelsen af praktikpladser afgørende. Ledigheden blandt nyuddannede unge er høj, hvilket kræver fokus på at hjælpe unge i beskæftigelse efter endt uddannelse. - Den geografiske mobilitet i Silkeborg er relativ høj, og kræver opmærksom på jobåbninger og beskæftigelsesmuligheder uden for kommunen. 35 pct. af de beskæftigede bosat i Silkeborg pendler til en anden kommune efter job og de pendler længere end gennemsnittet for klyngekommunerne. - Silkeborg skal i den kommende tid have fokus på både opkvalificering/uddannelse af ledige og samtidig styrke den virksomhedsrettede indsats. Sammenlignet med de øvrige midtjyske kommuner har Silkeborg et potentiale for at samarbejde med flere virksomheder om beskæftigelsesindsatsen, bl.a. inden for industri og byggeri. 3. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Jobcenter Silkeborgs vil i 2014 fortsætte det målrettede fokus på at løse de centrale udfordringer indenfor jobcentrets forskellige målområder. Jobcentres indsats vil grundlæggende bygge på: Rettidighed for både samtaler og tilbud. Gennem regelmæssig kontakt mellem den ledige og jobcentret dannes grundlaget for, at kontaktforløb og tilbud kan bidrage til, at der skabes progression i indsatsen og at den ledige kommer hurtigere i job. En aktiv indsats med en høj aktiveringsgrad og høj grad af borgerindflydelse. Jobcentret vil afgive relevante tilbud til den enkelte ledige. Dette vil være ud fra en relevant og let tilgængelig vifte af tilbud, som passer til de aktuelle målgrupper og udfordringer til indsatsen. Politik og strategier Jobcentrets beskæftigelsesindsats vil være forankret i de politisk vedtagne politikker og strategier og tilrettelægges inden for rammerne af disse, herunder: Silkeborg Kommunes beskæftigelsespolitik Ungestrategi Kontanthjælpsstrategi Administrationsgrundlag på sygedagpengeområdet Aftale om initiativer til fremme af samarbejde om vækst og udvikling i Silkeborg Kommune Side 5

6 Silkeborg Kommune og a-kasserne under LO og FTF har indgået aftale om styrket samarbejde. Parterne ønsker at samarbejde om en enkel, sammenhængende og kvalificeret indsats over for de forsikrede ledige ved at skabe én indgang for borgeren. Samarbejdsprojektet omfatter, at a-kassen overtager hele kontaktforløbet for nytilmeldte ledige medlemmer i alderen år i deres første ledighedsperiode, svarende til 6 måneder. Aftalen løber fra medio 2013 til udgangen af Hertil kommer en række øvrige strategier og projekter i Jobcentret, der skal sikre en effektiv beskæftigelsesindsats. Det gælder f.eks.: Performancemanagement-konceptet ift. de forsikrede ledige som sætter øget fokus på borgerinddragelse samt målrettede og fleksible tilbud til de enkelte målgrupper/segmenter med afsæt i deres individuelle barrierer og muligheder ift. at komme i job. Konceptet omfatter et særligt fokus på borgere med risiko for langtidsledighed og nuværende langtidsledige. En styrkelse af den virksomhedsrettede indsats bl.a. med øget fokus på: Professionalisering af det brede samarbejde med de lokale virksomheder Øget udplacering af ledige i virksomhedsrettede tilbud Servicering af virksomheder i forbindelse med rekruttering Anvendelse af jobrotation Garanti for kompetenceudvikling der giver alle med mindst 6 måneders ledighed mulighed for selv at vælge mindst et uddannelses- eller kursusforløb i op til 12 måneder. Garantiskolen og styrket brobygning mellem grundskole/kommune og ungdomsuddannelser. Desuden skal Jobcenter Silkeborg i 2014 sikre forankring af reformerne inden for kontanthjælp og sygedagpenge. 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Følger når budgettet for 2014 er fastlagt. 5. Tillæg til Beskæftigelsesplanen a. Samlet oversigt over målene for b. LBR-plan for særlige virksomhedsrettede initiativer. (Tillæg nr. 2). Den vedlægges senest Side 6

7 Bilag De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 1. Tendenser og udfordringer i beskæftigelsesudviklingen generelt Beskæftigelsen stabiliseret Antallet af lønmodtagere opgjort som fuldtidslønmodtagere - i Silkeborg Kommune er i december I løbet af 2012 steg antallet af lønmodtagere med 0,8 % svarende til 274 personer. Som det ses af tabellen nedenfor er stigningen sket inden for privat service. Udviklingen i antallet af lønmodtagere bosat i Silkeborg Kommune fordelt efter branche opgjort som enkeltpersoner Silkeborg Klynge Midtjylland Antal Antal Antal Udvikling Udvikling Udvikling december december december Branche Landbrug 554 0% % % Industri % % % Byggeri % % % Handel/transport % % % Øvrig privat service % % % Offentlige brancher % % % Kilde: Beskæftigelsesministeriets analyseregister (DREAM) og egne beregninger Anm.: Opgjort som berørte lønmodtagere og efter bopæl. Der er tale om en branche- og ikke sektormæssig opdeling, dvs. at der vil være privatansatte i de offentlige brancher eksempelvis inden for de private dele af sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet. Udviklingerne er opgjort fra december 2011 til december Der tages et generelt forbehold for validiteten af opgørelserne, da de baserer sig direkte på virksomhedernes selvindberettede brancheinfo. Fald i ledigheden Ledigheden i Silkeborg Kommune er steget siden krisens start i 2008 og toppede i Siden da er ledigheden i Silkeborg dog faldet svagt og udgør ved udgangen af ,3, pct. af arbejdsstyrken, hvilket er på niveau med ledigheden i hele Midtjylland (5,2 pct.). Ledigheden er primært faldet for uddannede uge, faglærte, voksne med videregående uddannelser og ufaglærte mænd. Omvendt er ledigheden steget for ufaglærte unge og seniorer. Ledighedens fordeling mellem mænd og kvinder har ændret sig i retning af, at kvinderne udgør en større andel. I 2011 var ledigheden fordelt med 57,1 % mænd og 42,9 % kvinder. Dette var i 2012 ændret til 52,9 % kvinder og 47,1 % mænd. Mændene er overrepræsenteret blandt ledige i de yngste og de ældste aldersgrupper, mens kvinderne har den største andel mellem år. Side 7

8 Forskellig ledighedsudvikling på A-kasseområderne Fra marts 2012 til marts 2013 er antal ledige dagpengemodtagere faldet med 261 fuldtidsledige. De største fald er sket inden for LO a-kasser (-217) og gruppen af øvrige a-kasser (-48). Der har samlet været en lille stigning for a-kassegruppen AC, FTF, funktionærer, lærere mv. (+4). LO a-kasserne har alle oplevet et fald i ledigheden bortset fra byggefag (+4), funktionærer og servicefag (+1) og Min a-kasse (+6). De mest betydelige fald har været for 3F (-158), metal (-19) teknikerne (-8) og fødevareforbundet (-10), der alle har haft et fald på mere end 15 % fra marts 2012 til marts For gruppen af øvrige a-kasser har alle haft fald i ledigheden. Krifa tegner sig for det største antal (-27), mens Frie funktionærer (-8) og DANA (-7) har haft de største procentvise fald. For gruppen af AC, FTF, lærere mv. er billedet mere sammensat. 5 a-kasser har haft stigende ledighed (i alt 35), mest markant for FTF (14) og lærerne (12), men også Business, Magistre og Økonomer har flere ledige. 5 A-kasser har oplevet et fald i ledigheden: Danske sundhedsorganisationer (-13), AAK (- 6) journalistik, kommunikation og sprog (-5) Ledere (-5) og ingeniører (-2), mens BUPL hat uændret ledighed. Dagpengemodtagere i alt Antal fuldtidsledige Procentvis fordeling mar-13 mar-12 Ændring mar-13 mar-12 LO a-kasser: ,7% 58,8% AC, FTF, funktionærer, lærer mv ,3% 17,8% Øvrige a-kasser ,0% 23,4% Dagpengemodtagere i alt ,0% 100,0% Fuldtidsledige, Silkeborg Antal fuldtidsledige Procentvis fordeling mar-13 mar-12 Ændring mar-13 mar-12 Dagpengemodtagere ,8% 85,5% Kontanthjælpsmodtagere * ,2% 14,5% Fuldtidsledige i alt ,0% 100,0% Kilde: Danmarks statistik * Marts 2013 er 156 kontanthjælpsmodtagere medlem af a-kasse, i marts 2012 var dette 66 Forskydningen mellem dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er præget af, at ledige dagpengemodtagere, som har opbrugt dagpengeretten, skifter målgruppe til kontanthjælp, (herunder også for særlig uddannelsesydelse). Side 8

9 Geografisk mobilitet skal udnyttes Silkeborgenserne pendler relativt mere og relativt længere end borgerne i de sammenlignelige kommuner (klyngen). Denne geografiske mobilitet er positiv set i forhold til, at der også i tider med økonomisk stagnation er mange jobåbninger både i og udenfor kommunen. Kortet viser antallet af jobåbninger i de midtjyske kommuner i løbet af Jobåbninger i midtjyske kommuner Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen pba. IDA-databasen og egen fremstilling Anm.: Antallet af jobåbninger er opgjort for Hertil kommer fortsat fokus på behovet for at understøtte den faglige mobilitet med opkvalificering af ledige til at kunne varetage job inden for andre brancher med jobåbninger. Stabilisering i antallet af offentligt forsørgede Silkeborg Kommune har relativt færre offentligt forsørgede end gennemsnittet for klyngen og for Midtjylland som helhed. Og i 2012 faldt antal offentligt forsørgede inden for alle ydelsesgrupper, på nær kontanthjælp match 2. Dette illustreres i tabellen nedenfor. Offentligt forsørgede i 2012 samt udvikling det seneste år Antal personer Silkeborg Klynge Midtjylland Andel år Udvikling seneste år Andel år Udvikling seneste år Andel år Udvikling seneste år Dagpenge ,6% -2% 3,7% -5% 3,4% 0% Kontanthjælp match ,8% -3% 1,0% 11% 0,7% 11% Kontanthjælp match ,0% 17% 2,0% 22% 1,9% 21% Kontanthjælp match ,8% -1% 0,6% -14% 0,7% -9% Kontanthjælp i alt ,6% 8% 3,6% 11% 3,3% 11% Sygedagpenge ,5% -9% 2,7% -10% 2,5% -8% For- og revalidering 162 0,3% -23% 0,4% -9% 0,4% -10% Ledighedsydelse 261 0,5% -13% 0,6% -9% 0,6% -5% Fleksjob 820 1,5% 4% 2,1% 3% 2,0% 3% Førtidspension ,5% -1% 8,0% 0% 7,1% 0% Forsørgede i alt ,4% -1% 21,1% -1% 19,3% 0% Side 9

10 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Opgjort for årige fuldtidspersoner. Efterløn, barsel og uddannelsesstøtte (SU, SVU og voksenlærling) indgår ikke i opgørelsen. 2. Tendenser og udfordringer inden for de enkelte målområder Målområde 1: Flere unge skal have en uddannelse Som det ses af tabellen nedenfor, er andelen af unge på offentlig forsørgelse i Silkeborg den næst-laveste i klyngen. Men der er stadig brug for fokus på at hjælpe unge med at komme i gang med og gennemføre - en ungdomsuddannelse for at optimere deres muligheder for efterfølgende beskæftigelse. Andel af offentligt forsørgede unge i procent af alle unge mellem 18 og 29 år, december 2012 Procent 30 24,6 25 3, ,9 1,8 2,2 1,4 1,8 1,8 2,0 2,7 2,9 2,2 2,2 12,8 14,4 14,7 15,8 16,7 17,1 17,2 17,2 16,8 15 2,3 9,1 12,9 1,0 1,8 1,0 1,6 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 6,4 1,5 10 4,3 5,2 4,1 4,8 5,5 5,6 6,4 4,9 5,4 1,1 2,2 2,3 3,2 3,5 2,6 2,1 3,0 4,4 5,6 4,3 5 2,3 3,1 1,9 3,0 3,3 3,0 3,1 3,4 3,6 3,2 4,0 3,7 3,9 3,4 3,0 0 Rebild Silkeborg Ikast-Brande Sønderborg Skive Mariagerfjord Syddjurs Hjørring Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistiks forskningsservice og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Antallet af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skaleret ift. match, så antallet matcher antallet af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jobindsats.dk i december 2012 (fuldtidspersoner). De uddannede unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er defineret som unge, der har afsluttet en kompetencegivende uddannelse inden oktober 2011 samt unge, der er i gang med en kompetencegivende uddannelse i oktober 2011,og som er på dagpenge i december Struer Odsherred Klynge Midtjylland Førtidspension Fleksvisiterede Revalidering Sygedagpenge Ufaglærte match 2+3 (kth) Ufaglærte match 1 (dgp/kth) Uddannede (dgp/kth) Side 10

11 En forudsætning for at få flere gennem en ungdomsuddannelse er, at der kan skaffes nok praktikpladser. Tabellen nedenfor viser, at det er en løbende udfordring at sikre praktikplads til alle Udvikling i antal indgåede aftaler og praktiksøgende i Silkeborg jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Indgåede aftaler Kilde: Undervisningsministeriets databank og egne beregninger. Praktiksøgende Målområde 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension I Silkeborg er godt borgere på førtidspension, svarende til 5,5 % af befolkningen. Det er lavere end i klyngen (8 %) og Midtjylland som helhed (7,1 %) Som led i reformen af førtidspension og fleksjob skal personer under 40 år som hovedregel ikke have førtidspension men visiteres til ressourceforløb. Det største potentiale ift. at reducere tilgangen til førtidspension må således forventes at være blandt personer under 40 år. I Silkeborg er 75 % af de nye førtidspensionister i 2012 over 40 år, mens kun 25 % er under 40 år. I klyngen som helhed er 28 % af de nye førtidspensionister i 2012 under 40 år. Potentialet til at begrænse førtidspensioner blandt unge er med andre ord en smule lavere i Silkeborg. Målområde 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes I løbet af 2012 er antallet af langtidsledige i Silkeborg faldet med 6 % til i alt 713 langtidsledige. Udviklingen har klart været mest positiv for mænd, som har oplevet et fald på 12 %, men kvinderne kun har oplevet et fald på 1 %. Som det fremgår nedenfor, er det særligt ufaglærte der er i risiko for langtidsledighed. Side 11

12 Risiko for ledighed og efterfølgende langtidsledighed Nyledige i pct. af arbejdsstyrken 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Højere ledighedsrisiko Lavere langtidsledighedsrisiko Ufaglærte unge Faglærte mænd Uddannede unge Gns. Silkeborg Højere ledighedsrisiko Højere langtidsledighedsrisiko Ufaglærte mænd Ufaglærte kvinder Faglærte kvinder Voksne VU Seniorer 2% 0% Lavere ledighedsrisiko Lavere langtidsledighedsrisiko Lavere ledighedsrisiko Højere langtidsledighedsrisiko 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Andel af nyledige, der blev langtidsledige i løbet af et år Kilde: Danmarks Statistiks forskningsservice (DREAM og uddannelsesregistre) og egne beregninger Anm.: Y-aksen viser andelen af arbejdsstyrken ramt af nyledighed i perioden 1kv2012 til 4kv2012. En nyledig er en person, som påbegynder dagpenge eller kontanthjælp i match 1 efter en periode på mindst 13 uger uden ledighed. Arbejdsstyrken er opgjort for årige i 2012 (RASU33). X-aksen viser andelen af nyledige i 2011, som i løbet af det efterfølgende år er blevet langtidsledige. Unge er år, voksne kvinder/mænd er år. Seniorer er over 54 år. VU er videregående uddannelser. En række a-kasser har fået flere langtidsledige i 2012, hvor lærerne, FTF og lederne har haft den største stigning, men de langtidslediges andel af samtlige ledige i a-kassen er dog fortsat under gennemsnittet. HK og 3F har haft de største fald i langtidsledigheden, men her er de langtidslediges andel af samtlige ledige i a-kassen over gennemsnittet for alle a-kasser. Udviklingen blandt forsikrede langtidsledige i Silkeborg fordelt på a-kasser. Andel af forsikrede dec ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Højere langtidsledighed Faldende langtidsledighed 3F HK Metal ASE Kristelig Gns. FOA Øvrige a-kasser Teknikere Ledere Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Y-aksen viser antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i december 2012 i procent af antallet af FTF Højere langtidsledighed Stigende langtidsledighed Lærere 0,5% Lavere langtidsledighed Lavere langtidsledighed 0,0% Faldende langtidsledighed Stigende langtidsledighed -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Udvikling fra dec til dec Side 12

13 forsikringsaktive. X-aksen viser udviklingen i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i perioden fra december 2011 til december De 10 a-kasser i Silkeborg med flest langtidsledige er afbilledet direkte i figuren, mens de resterende a-kasser er placeret i kategorien øvrige a-kasser. I løbet af 2012 er andelen af langtidsledighede dagpengemodtagere faldet fra 29,6 % til 27,2 % af samtlige dagpengemodtagere. Andelen af kontanthjælpsmodtagere (match 1) som er langtidsledige er steget fra 21,5 % til 27,1 %. I 2012 var langtidsledige fordelt med 84,7 % dagpengemodtagere og 15,3 % kontanthjælpsmodtagere. Fra december 2012 til marts 2013 er antallet af langtidsledige i alt faldet med 62. Dette dækker over 155 færre dagpengemodtagere og 93 flere kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen betyder, at dagpengemodtagere i marts 2013 udgør 69 % af de langtidsledige, mens kontanthjælpsmodtagere udgør 31 %. Med andre ord er der siden udgangen af 2012 sket en relativ stor stigning i andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen skyldes bl.a. ændringerne i dagpengeperiodens varighed. I 2013 har ledige på særlig uddannelsesydelse således skiftet målgruppe fra dagpengemodtager til kontanthjælpsmodtager. Målområde 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder En grundlæggende forudsætning for at tilrettelægge en effektiv beskæftigelsesindsats er, at Jobcentret har et godt kendskab til erhvervslivet indenfor Silkeborg Kommune, de enkelte virksomheder og deres forventninger til udviklingen og til samarbejdet med Jobcentret. Der er et udviklingspotentiale i, at flere virksomheder bruger Jobcentret og Silkeborg Kommune som en aktiv hjælp dels til rekruttering af nye medarbejdere, dels til fastholdelse af nuværende medarbejdere. Samtidig skal Jobcenter Silkeborg løbende arbejde for, at flere ledige modtager et virksomhedsrettet tilbud (løntilskud og virksomhedspraktik) og at vi fastholder fokus på en høj beskæftigelseseffekt af den virksomhedsrettede indsats. I de seneste fem år er samarbejdet med virksomhederne om virksomhedsrettede tilbud intensiveret, som det ses i figuren nedenfor. Det er især antallet af personer i privat virksomhedspraktik, der er steget. Side 13

14 Udviklingen i antallet af personer aktiveret i virksomhedsrettede tilbud i Silkeborg fordelt efter tilbudsart og sektor jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Virksomhedspraktik offentligt Virksomhedspraktik privat Løntilskud offentligt Løntilskud privat Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Opgjort pba. berørte personer i den enkelte måned. Aktivering blandt modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering og ledighedsydelse. Der er dog endnu et udviklingspotentiale i at samarbejde med flere lokale virksomheder om virksomhedsrettede tilbud, som det ses af figuren nedenfor. Jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne og andelen af virksomhedsrettet aktivering i de midtjyske kommuner, Andel i virksomhedsrettet aktivering 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% Flere aktiverede Lavere samarb. Samsø Ringkøbing-Skjern Færre aktiverede Lavere samarb. Favrskov Hedensted Lemvig Syddjurs Odder Herning Viborg Aarhus Silkeborg Skive Skanderborg Holstebro Ikast-Brande Midtjylland Horsens Norddjurs Flere aktiverede Højere samarb. Randers 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 37% 39% 41% Jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Aktiveringsgraden i virksomhedsrettede tilbud. Aktiveringsgraden er beregnet pba. fuldtidspersoner i alt og fuldtidspersoner i aktivering aktiveringsgraderne kan derfor afvige fra aktiveringsgraderne trukket direkte i Jobindsats.dk. Jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne defineres som andelen af arbejdssteder med mindst 2 ansatte, som i løbet af perioden har haft minimum 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik. Målområde 5: En stor målgruppe af borgerne i Jobcentret har kontakt til flere områder i og uden for kommunen. Samtidig skifter en stor gruppe af borgere mellem ydelsesgrupperne på Jobcenteret. Jobcentret vil derfor fokusere arbejdet med at optimere borgerens oplevelse Struer Færre aktiverede Højere samarb. Side 14

15 af sammenhæng i indsatsen, og efter en optimal brug af ressourcer og kompetencer i arbejdet på tværs. Side 15

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET I SKIVE...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK DEBATOPLÆG FOR FAABORG-MIDTFYN Februar 213 Forord Beskæftigelsesregion ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere