Kvartalsrapport kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008"

Transkript

1 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR mio. (EUR mio. i kvartal 2007) Nettorenteindtægter steg 18 pct. til EUR mio. (EUR mio.) Omkostningsstigning på 6,5 pct. i tråd med forventninger Resultat før nedskrivninger på udlån var EUR mio. (EUR mio.) Nedskrivninger på udlån var EUR 146 mio. (positive med EUR 54 mio.), en nedskrivningsandel på 8 basispoint Ordinært resultat faldt 7 pct. til EUR mio. (EUR mio.) Der er ikke foretaget reklassifikation af rentebærende værdipapirer Uændret risikojusteret resultat på EUR mio. (EUR mio.) men en stigning på 5 pct. i kundeområderne Egenkapitalforrentning 15,7 pct. (19,5 pct.) Resultat pr. aktie EUR 0,78 (EUR 0,87) Kernekapitalprocent 7,9 (7,9) uden overgangsbestemmelser Nordea forventer et uændret risikojusteret resultat for helåret i forhold til sidste år (se side 8 for den fulde ordlyd af forventningerne til 2008) Fortsat stærk aktivitet i kundeområderne Fortsat fokus på kundernes behov udlån steg 14 pct. Øgede marginaler på erhvervsudlån og boliglån til privatkunder Fortsat stærke fundingaktiviteter på trods af markedspres Stærk og bredt sammensat udlånsportefølje Samlet indlån steg 13 pct., annualiseret vækst på 16 pct. i 3. kvartal God udvikling i kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter Høj resultatvækst i New European Markets - Det glæder mig, at Nordea endnu en gang kan fremlægge et stærkt kvartalsresultat på trods af den ekstreme udvikling på de finansielle markeder. Vores kundeområder og vækstinitiativer leverer fortsat planmæssigt, og vi fastholder en høj lønsomhed. Usikkerheden og risiciene er imidlertid øget betragteligt i forhold til både de finansielle markeder og den makroøkonomiske udvikling. Ikke desto mindre har vi tillid til, at vi med vores stærke lønsomhed, høje kvalitet i udlånsporteføljen og bredt sammensatte fundingbase er godt rustet til perioden med økonomisk afmatning. Jeg mener derfor, at vi er godt positioneret til også fremover at klare os bedre end markedet generelt, siger Christian Clausen, koncernchef i Nordea. Nordeas vision er at være den førende nordiske bank, anerkendt for sine medarbejdere, der skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 10 mio. kunder, omkring filialer og en førende position inden for netbanking med 5,1 mio. e-kunder. Nordea-aktien er noteret på OMX Den Nordiske Børs i Stockholm, Helsinki og København.

2 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Resultatopgørelse kvt kvt. Ændring 3. kvt. 3. kvt. Ændring 2. kvt. Ændring EUR mio pct pct pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter Driftsindtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Nettoresultat ved salg af materielle og immaterielle aktiver Ordinært resultat Udgift til indkomstskat Periodens resultat Forretningsomfang, hovedposter 30. sep. 30. sep. Ændring 30. juni Ændring EUR mia pct pct. Udlån og andre tilgodehavender 272,1 238, ,9 1 Indlån og anden gæld 155,1 135, ,8 6 heraf opsparingsindlån 46,6 39, ,1 3 Kapital under forvaltning 138,9 162, ,6-5 Forsikringsmæssige hensættelser, livsforsikring 30,1 32,4-7 31,4-4 Egenkapital 17,8 16,3 9 17,2 3 Aktiver i alt 439,8 386, ,2 2 Nøgletal kvt kvt. 3. kvt. 3. kvt. 2. kvt Resultat pr. aktie 1, EUR 0,78 0,87 0,25 0,29 0,27 Resultat pr. aktie, rullende 12 mdr. frem til ultimo perioden 1, EUR 1,11 1,21 1,11 1,21 1,15 Børskurs 2, EUR 8,28 12,21 8,28 12,21 8,77 Samlet afkast til aktionærerne, pct. -21,1 10,6-2,4 4,5-9,4 Egenkapital pr. aktie 2, EUR 6,83 6,28 6,83 6,28 6,60 Cirkulerende mængde aktier 2, mio Cirkulerende mængde aktier efter fuld udnyttelse 2, mio Egenkapitalforrentning, pct. 15,7 19,5 15,0 19,1 16,2 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent 2,3 7,0 7,2 7,0 7,2 7,0 Solvensprocent 2,3 9,4 9,6 9,4 9,6 9,3 Kernekapital 2,3, EUR mio Risikovægtede aktiver 2, EUR mia Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Risikojusteret resultat, EUR mio Economic profit, EUR mio Økonomisk kapital, EUR mia. 12,0 10,5 12,0 10,5 11,7 Resultat pr. aktie, risikojusteret, EUR 0,69 0,69 0,23 0,23 0,23 Risikojusteret afkast af økonomisk kapital (RAROCAR), pct. 20,8 23,8 20,6 23,1 20,5 1 Efter fuld udnyttelse. 2 Ultimo. 3 Inklusive resultatet for kvartal. I henhold til det svenske finanstilsyns regler (ekskl. det ureviderede resultat for 3. kvartal): Kernekapital EUR mio. (30. sep. 2007: EUR mio.), basiskapital EUR mio. (30. sep. 2007: EUR mio.), kernekapitalprocent 6,8 (30. sep. 2007: 7,0), solvensprocent 9,2 (30. sep. 2007: 9,3).

3 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Koncernen Sammenfatning kvartal 2008 De samlede indtægter steg 4 pct. til EUR mio. Indtægtsvæksten var særlig stærk inden for kundeområderne. Nordic Banking og Institutional & International Banking rapporterede indtægtsvækst på 10 pct., understøttet af en stærk underliggende forretningsfremgang og en vellykket gennemførelse af strategiske investeringsplaner. Indtægtsvæksten er nu i stigende grad drevet af øgede marginaler og stærk indlånsvækst snarere end udlånsvækst og gebyrer fra kapitalforvaltning. Disse udlignende tendenser understreger robustheden i forretningen. Kundeområderne rapporterede ligeledes stærk vækst i risikojusteret resultat på 5 pct. i tråd med forventningerne. Som følge af de ekstreme markedsforhold var resultatet inden for kapitalforvaltning, treasury og handelsaktiviteter imidlertid negativt påvirket, og væksten i risikojusteret resultat var derfor uændret for koncernen. Den stærke vækst i nettorenteindtægter fortsatte, understøttet af et øget forretningsomfang kombineret med øgede udlånsmarginaler for både erhvervs- og privatkunder. Som følge af sin stærke position var Nordea i stand til at drive forretning med kernekunder på sædvanlig vis og imødekomme kundernes efterspørgsel. Væksten i forretningsomfanget blev samlet set fastholdt, selvom vækstraten aftog noget i slutningen af 3. kvartal. Det skyldes den voksende finanskrise samt målet om at skabe større balance mellem udlåns- og indlånsvæksten og prissætte lån i overensstemmelse med de nye fundingomkostninger. Et fortsat højt aktivitetsniveau i de kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter bidrog også til indtægtsvæksten. Stigningen i de samlede udgifter blev fastholdt med en uændret stigningstakt på 6,5 pct. i forhold til helåret Den overordnede kvalitet af udlånsporteføljen er fortsat stærk. Nedskrivninger på udlån var EUR 146 mio. svarende til en nedskrivningsandel på 8 basispoint. Værdiforringede lån, brutto, steg 17 pct. til EUR mio. Ca. halvdelen af stigningen relaterer sig til de baltiske lande. På de nordiske markeder steg værdiforringede lån fra et lavt niveau. For Nordea koncernen lå resultat før nedskrivninger på udlån fortsat på et højt niveau på EUR mio. Ordinært resultat faldt 7 pct. til EUR mio. Risikojusteret resultat var uændret på EUR mio. Indtægter De samlede indtægter steg 4 pct. til EUR mio. Eksklusive effekten af stigningen i værdien af OMXaktiebeholdningen i 2007 steg de samlede indtægter 5 pct. I Nordic Banking og Institutional & International Banking steg indtægterne samlet set 10 pct. Nettorenteindtægter Nettorenteindtægter steg 18 pct. til EUR mio. som følge af stærk vækst i udlån og indlån samt øgede marginaler på erhvervsudlån og på boliglån til privatkunder. Det samlede udlån steg 14 pct. til EUR 272 mia. I forhold til 2. kvartal 2008 steg udlånet 1 pct. som følge af målet om at skabe større balance mellem udlåns- og indlånsvæksten og prissætte lån i overensstemmelse med de nye fundingomkostninger. Indlån steg med 13 pct. i forhold til ultimo 3. kvartal 2007 eksklusive repo-forretninger og med 15 pct. til EUR 155 mia. inklusive repo-forretninger. Væksten i erhvervsudlånet var 19 pct. eksklusive reverseforretninger, hvilket afspejler stærk efterspørgsel i hele Norden og på de nye europæiske markeder og fra de fleste sektorer og brancher. Under markedsuroen, hvor likviditeten på kapitalmarkederne var knap, gjorde Nordeas tætte kunderelationer og stærke balance det muligt for banken at støtte kunderne i deres kort- og langsigtede kapitalbehov og samtidig overholde sin politik om disciplineret risikostyring. Nordea har generelt styrket sin markedsposition på de nordiske markeder. Udlånsmarginaler for erhvervskunder steg i kvartal 2008, hvilket afspejler en normalisering af prissætningen af risici. Nye udlån bevilges til højere marginaler, hvilket vil yderligere forbedre de gennemsnitlige marginaler i udlånsporteføljen for erhvervskunder. De samlede indtægter fra erhvervskunder steg 21 pct. i kvartal hovedsageligt som følge af stærk vækst i nettorenteindtægterne. Marginalerne på boligudlån til privatkunder begyndte at stige i 3. kvartal i alle landene bortset fra Danmark. Stigningen i marginalerne afspejler en ændring i kreditcyklussen og en normalisering af prissætningen af risici. Det samlede realkreditudlån til privatkunder steg 10 pct. i forhold til året før. Samlet set steg udlån til privatkunder 9 pct., og indtægter fra forretninger med privatkunder steg 3 pct. i forhold til året før. Nordea tiltrak fortsat stor volumen til opsparingskonti med konkurrencedygtige renter. Samlet set var indlånsmarginalerne uændrede i forhold til det foregående kvartal. Væksten i opsparingskonti til privatkunder var størst i Finland og Sverige. I Institutional & International Banking (IIB) noterede alle divisioner solid vækst i indtægter og resultat, idet forretningsaktiviteten fortsat lå på et højt niveau. Den samlede indtægtsstigning på 29 pct. var understøttet af stærk vækst i både udlån og indlån. Financial Institutions har styrket sin markedsposition og fastholdt sit høje indtægtsniveau på trods af finanskrisen. Shipping, Oil Services & International havde stærk indtægtsvækst i alle segmenter.

4 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) I New European Markets fortsatte det høje aktivitetsniveau og den organiske vækst især i Polen og Rusland, og indtægterne steg 87 pct. i forhold til kvartal Udlånet i New European Markets steg fortsat med den største vækst i Rusland. I de baltiske lande steg udlånet til EUR 7,3 mia. fra EUR 4,8 mia. ultimo 3. kvartal 2007, dog med en faldende vækstrate i de seneste kvartaler. Væksten er skabt med fortsat forsigtighed og disciplineret risikostyring og skyldes hovedsageligt øget erhvervsudlån til eksisterende kunder. Vækstraten forventes at aftage yderligere. Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettogebyrer og provisionsindtægter faldt 7 pct. til EUR mio., hvor gebyrer og provisionsindtægter fra opsparingsprodukter var negativt påvirket af de svage aktiemarkeder. Samtidig steg både udlånsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter samt gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling. De samlede gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling steg 1 pct. til EUR 581 mio. med en stigning på 4 pct. i gebyrer fra kort. Udlånsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter steg fortsat til EUR 340 mio. svarende til en stigning på 9 pct. i forhold til året før. Udviklingen var særlig stærk i Corporate Merchant Banking. Opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter faldt 17 pct. til EUR 878 mio. som følge af et fald i kapital under forvaltning og i indtjeningsmarginen. Samlet set faldt kapital under forvaltning til EUR 138,9 mia. svarende til et fald på 15 pct. i forhold til ultimo 3. kvartal 2007 og på 5 pct. i forhold til ultimo 2. kvartal Faldet i marginen skyldes aktivomlægning fra aktie- til obligationsprodukter og lavere transaktionsbaserede indtægter. På trods af udfordrende markedsforhold var den samlede nettotilgang til kapital under forvaltning EUR 0,1 mia. i kvartal. Nordic Private Banking tegnede sig for den største nettotilgang på EUR 2,2 mia. En nettotilgang på EUR 1,8 mia. blev også rapporteret for institutionelle kunder. Retailinvesteringsforeninger og -fonde tegnede sig for den største nettoafgang på EUR 3,5 mia., men denne afgang blev mere end opvejet af en nettotilgang til opsparingskonti på EUR 5,8 mia. i kvartal. Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi faldt EUR 190 mio., svarende til 21 pct., til EUR 703 mio. i forhold til kvartal I kundeområderne faldt nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi 3 pct. til EUR 729 mio. (EUR 748 mio. sidste år). Stærk aktivitet inden for kapitalmarkedsprodukter, især risikostyringsprodukter på rente- og valutaområderne, opvejede kurstabene som følge af markedsuroen. Dette førte til stærk vækst i nettoresultatet af finansielle poster til dagsværdi i Nordic Banking og Institutional & International Banking. Faldet i nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi skyldes hovedsageligt to faktorer. Størstedelen af faldet skyldes sidste års stærke kursstigning i noterede og unoterede aktier, fx OMX-beholdningen. Disse indtægter var ca. EUR 140 mio. lavere i år. Kursstigningen på OMX-aktierne tegnede sig for ca. EUR 90 mio. For det andet var den negative indvirkning på nettoresultatet af finansielle poster til dagsværdi fra specifikke kurstab som følge af den øgede uro på kreditmarkedet ca. EUR 100 mio. i kvartal. Ca. EUR 50 mio. stammer fra 3. kvartal. Heraf skyldes ca. EUR 30 mio. dagsværdireguleringer som følge af øgede kreditspænd, og ca. EUR 20 mio. skyldes den negative effekt af konkursbegæringen fra Lehman Brothers Group, hovedsageligt fra udskiftningen af derivatkontrakter med andre modparter. På den anden side har stærke indtægter fra kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter kompenseret for effekten af kurstabene. Den negative effekt af stigende renter på afdækningsstrategierne, der har til formål at reducere volatiliteten i afkastet på koncernens egenkapital, er aftaget i 3. kvartal. Resultat af kapitalinteresser Resultat af kapitalinteresser var EUR -21 mio. inklusive resultatet fra ejerandelen på 23 pct. i norske Eksportfinans på EUR -37 mio. Udgifter De samlede udgifter steg 6,5 pct. til EUR mio., hvilket er en uændret stigningstakt i forhold til 2007, på trods af at antallet af medarbejdere var 8 pct. højere end i kvartal Næsten halvdelen af omkostningsstigningen skyldes investeringer i vækstområder, dvs. private banking, vækstplanen for Sverige, kapitalmarkedsprodukter og de nye europæiske markeder, hvoraf en stor del vedrører Rusland. Personaleudgifter steg 8 pct., hvilket skyldes stigningen i antallet af medarbejdere som følge af investeringer i vækstområderne og løninflation. Omkostningsprocenten steg til 54 i forhold til 52 i kvartal Nedskrivninger på udlån Tilbageførsler og beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer var lavere end sidste år, hvorimod nye nedskrivninger var højere, men stort set på samme niveau som i de tidligere kvartaler i år. Nedskrivninger på udlån var EUR 146 mio. i kvartal svarende til en nedskrivningsandel på 8 basispoint, herunder nye gruppevise nedskrivninger i de baltiske lande på EUR 16 mio. i 3. kvartal til i alt EUR 107 mio. Den samlede gruppevise nedskrivning i de baltiske lande svarer til 1,47 pct. af udlånsporteføljen i de baltiske lande. Nordic Banking noterede også stigende nettonedskrivninger på udlån.

5 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Skat Den effektive skatteprocent for kvartal 2008 var ca. 22 pct. i forhold til 19 pct. året før. Den lavere effektive skatteprocent sidste år skyldes primært reguleringen af skatteaktivet i Finland og en positiv engangseffekt, da den danske skatteprocent blev nedsat pr. 1. januar Den effektive skatteprocent er under den gennemsnitlige standardskattesats på 26 pct. og på linje med forventningen for helåret. Periodens resultat Periodens resultat faldt 11 pct. til EUR mio., hvilket skyldes ændringen i nedskrivninger på udlån og en højere effektiv skatteprocent end året før. Periodens resultat svarer til en egenkapitalforrentning på 15,7 pct. Resultat pr. aktie var EUR 0,78. Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat var uændret i forhold til kvartal 2007 på EUR mio. Risikojusteret resultat i kundeområderne steg 5 pct. 3. kvartal 2008 De samlede indtægter i 3. kvartal steg 4 pct. i forhold til 3. kvartal Resultat før nedskrivninger steg i forhold til både 3. kvartal 2007 og 2. kvartal Indtægter De samlede indtægter steg 4 pct. i forhold til 3. kvartal 2007 til EUR mio. Eksklusive effekten af stigningen i værdien af OMX-aktiebeholdningen i 2007 var stigningen i de samlede indtægter 7 pct. Nettorenteindtægter steg 19 pct. til EUR mio. hovedsageligt som følge af vækst i forretningsomfanget og en fortsat øgning af udlånsmarginalerne. I forhold til 3. kvartal 2007 faldt nettogebyrer og provisionsindtægter 10 pct. til EUR 480 mio. De samlede udlånsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter steg fortsat med 12 pct. til EUR 118 mio. som følge af et højt aktivitetsniveau især inden for Corporate Merchant Banking. De samlede opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter faldt 19 pct. til EUR 273 mio. som følge af nedgangen i kapital under forvaltning og den deraf følgende lavere indtjeningsmargin, lavere transaktionsaktivitet og ændring i aktivsammensætning. På trods af de meget volatile finansielle markeder var der en nettotilgang til kapital under forvaltning på EUR 0,6 mia. i 3. kvartal. Det var andet kvartal i træk med nettotilgang. De samlede gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling faldt 1 pct. til EUR 198 mio. I forhold til 2. kvartal 2008 faldt nettogebyrer og provisionsindtægter 7 pct. Nettoresultatet af finansielle poster til dagsværdi faldt 16 pct. til EUR 221 mio. Faldet på EUR 43 mio. kan stort set henføres fuldt ud til nedgangen i indtægter fra noterede og unoterede aktier, fx OMX-beholdningen, på EUR 60 mio. i forhold til sidste år. Resultatet er også negativt påvirket af dagsværdireguleringer som følge af øgede kreditspænd og af konkursbegæringen fra Lehman Brothers Group. På den anden side opnåede de kundedrevne aktiviteter fortsat stærke resultater med stor efterspørgsel efter risikostyringsprodukter, hvilket kompenserede for de negative kurseffekter. Resultat af kapitalinteresser faldt i forhold til 3. kvartal 2007 fra EUR 10 mio. til EUR -25 mio., hvoraf EUR -22 mio. er relateret til minoritetsandelen i Eksportfinans. Udgifter I forhold til 3. kvartal sidste år steg de samlede udgifter 7 pct. til EUR mio. Personaleudgifter steg 7 pct. til EUR 635 mio., og andre udgifter steg 6 pct. til EUR 395 mio. som følge af investeringer i vækstområder. Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån var EUR 89 mio. i 3. kvartal i forhold til positive nedskrivninger på EUR 13 mio. sidste år svarende til en nedskrivningsandel på 13 bp. Nye nedskrivninger steg noget på de fleste markeder, mens tilbageførsler og beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer var lavere end i tidligere kvartaler. I nedskrivninger på udlån indgår øgede gruppevise nedskrivninger i de baltiske lande på EUR 16 mio. til i alt EUR 107 mio. Skat Den effektive skatteprocent i 3. kvartal var 22 pct. i forhold til 19 pct. sidste år. Den lavere effektive skatteprocent sidste år skyldes primært den tidligere nævnte regulering af skatteaktivet i Finland. Periodens resultat I forhold til 3. kvartal 2007 faldt periodens resultat 14 pct. til EUR 655 mio. som følge af ændringen i nedskrivninger på udlån og en højere skatteudgift. Risikojusteret resultat steg 1,5 pct. Nordeas fundingaktiviteter Selv under de meget vanskelige forhold for finanssektoren har Nordea i 3. kvartal 2008 fortsat vist fundingstyrke og været i stand til at rejse ny funding til gode priser relativt set. Nordea nyder godt af at være en anerkendt bank med en rating på AA-, en disciplineret likviditetsstyring og en konservativ forretningsprofil. Dette kombineret med den bredt sammensatte og stærke fundingbase, herunder et stabilt indlån fra privatkunder og adgang til to store indenlandske markeder for covered bonds, har alt sammen bidraget positivt. Forholdet mellem udlån og indlån inklusive covered bonds var 130 pct. ultimo 3. kvartal og eksklusive covered bonds 175 pct.

6 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) De generelt øgede omkostninger til langfristet funding på de internationale markeder i 3. kvartal opvejes i væsentlig grad af en ændret prisfastsættelse af udlånsbeholdningen. I 3. kvartal gennemførte Nordea to vellykkede udstedelser. Sidst i juli udstedte Nordea en 5-årig USD 5 mia. Extendible Note på det amerikanske marked og i starten af september et efterstillet obligationslån med fast løbetid på EUR 500 mio. på det europæiske marked. Førstnævnte repræsenterer en af de større transaktioner af sin art på det amerikanske marked og havde en første kupon på Libor + 35 basispoint, og sidstnævnte opnåede en pris på Libor basispoint. Den vellykkede gennemførelse af begge transaktioner understreger investorernes tillid til Nordea og kvaliteten af Nordeas aktiver. Udlånsportefølje Det samlede udlån steg 14 pct. i forhold til samme tidspunkt året før til EUR 272 mia. Andelen af udlån til erhvervskunder var 57 pct. Udlånet i de baltiske lande udgør 2,7 pct. af koncernens samlede udlån. Kreditkvaliteten i den bredt sammensatte udlånsportefølje var fortsat stærk, og ingen sektorer har vist væsentlige ændringer i kreditstyrke siden primo året. Værdiforringede lån, brutto, i koncernen steg 17 pct. til EUR mio. ultimo 3. kvartal 2008 sammenlignet med EUR mio. ultimo Ca. halvdelen af stigningen kan henføres til de baltiske lande, hvor værdiforringede lån, brutto, steg fra EUR 29 mio. til EUR 123 mio. I 3. kvartal noteredes også en beskeden stigning på de nordiske markeder. Værdiforringede lån, netto, efter nedskrivninger af individuelt vurderede lån, i forhold til det samlede udlån og andre tilgodehavender steg 0,04 procentpoint i forhold til ultimo 2007 til 0,35 pct. Det tilsvarende tal for de baltiske lande var 1,45 pct. sammenlignet med 0,31 pct. ultimo 2007 og for Nordic Banking 0,42 pct. i forhold til 0,37 pct. ultimo Værdiforringede lån, netto, i de baltiske lande er fuldt dækkede af de gruppevise nedskrivninger. Markedsrisiko Rentebærende værdipapirer og gældsbeviser var EUR 50 mia. ultimo 3. kvartal, heraf EUR 19 mia. i livsforsikringsaktiviteterne og den resterende del i likviditets- og handelsbeholdningen. 27 pct. af porteføljen er statsobligationer, 46 pct. er realkreditobligationer, 10 pct. er virksomhedsobligationer og 17 pct. er andre typer værdipapirer, når der måles på finansielle instrumenter opgjort til dagsværdi. Af Nordeas samlede rentebærende værdipapirer måles kun en begrænset del på grundlag af modeller som vist i note 6 på side 46. Renterisikoen målt som VaR var EUR 110 mio. ultimo 3. kvartal (EUR 57 mio. ultimo 2007), og aktiekursrisikoen målt som VaR var EUR 4 mio. Kreditspændrisikoen målt som VaR var EUR 34 mio., og valutakursrisikoen målt som VaR var EUR 10 mio. Den samlede VaR var EUR 110 mio. (EUR 59 mio. ultimo 2007) inklusive en spredningseffekt på 30 pct. Den samlede råvarerisiko var EUR 5 mio. Stigningen i VaR i forhold til ultimo 2007 skyldes en ændring i VaR-modellen i 2. kvartal og den højere markedsvolatilitet og ikke større positioner. I forhold til ultimo 2. kvartal 2008 steg den samlede VaR til EUR 110 mio. fra EUR 82 mio. Ingen reklassifikation af finansielle instrumenter Nordea har ikke benyttet sig af muligheden i henhold til en ændring til IAS 39 fra International Accounting Standards Board af 13. oktober for at reklassificere rentebærende værdipapirer, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen. Kapitalgrundlag og kapitalstyring Ultimo 3. kvartal var Nordeas risikovægtede aktiver, når der ses bort fra overgangsbestemmelserne, EUR 194 mia. i forhold til EUR 177 mia. på samme tidspunkt sidste år og EUR 190 mia. ultimo 2. kvartal Stigningen skyldes hovedsageligt et øget forretningsomfang. De risikovægtede aktiver inklusive overgangsbestemmelser steg EUR 24 mia. til EUR 218 mia. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Hvis der ses bort fra overgangsbestemmelserne, var kernekapitalprocenten 7,9, og solvensprocenten 10,6. Hvis der tages højde for overgangsbestemmelserne, var kernekapitalprocenten 7,0, og solvensprocenten 9,4. Der foregår en løbende godkendelsesproces af Nordeas interne ratingbaserede metode (IRB) for udlånsporteføljen for privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder, hvilket forventes at resultere i en reduktion af risikovægtede aktiver med ca. 12 pct. Godkendelse fra tilsynsmyndighederne vil øge kernekapitalprocenten uden overgangsbestemmelser til ca. 9. På baggrund af den igangværende finanskrise, evt. nye regler og muligheden for en ny benchmark for kapitalniveauet er Nordea i færd med at vurdere sin fremtidige kapitalpolitik. I lyset af den nuværende basiskapital, den stærke resultatvækst, den fortsatte implementering af IRBretailmodellerne og de fulde søjle II-bestemmelser under kapitalkravsdirektivet anser Nordea sit kapitalgrundlag for at være stærkt. Økonomisk kapital steg til EUR 12,0 mia. ultimo 3. kvartal svarende til en stigning på 14 pct. i forhold til samme tidspunkt året før, hvilket hovedsageligt afspejler væksten i udlånet. I forhold til ultimo 2. kvartal 2008 steg økonomisk kapital 3 pct.

7 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Nordea-aktien I 3. kvartal faldt Nordea-aktiens kurs på Den Nordiske Børs i Stockholm fra SEK 83,1 til SEK 81,1. Det samlede afkast til aktionærerne var -21 pct. i kvartal Nordea blev nr. 3 ud af 20 i sin europæiske sammenligningsgruppe, hvor det gennemsnitlige samlede afkast til aktionærerne var -40 pct. Begivenheder efter afslutningen af 3. kvartal Dansk statsgaranti Folketinget har vedtaget en lov om finansiel stabilitet og dermed etableret en garantiordning, der gælder indtil 30. september 2010, som beskytter simple kreditorer mod tab i bankerne. Undtaget er kun covered bonds og efterstillet gæld. Garantiordningen omfatter banker, der er medlem af Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (Det Private Beredskab). Nordea har af forretningsmæssige årsager besluttet, at Nordea Bank Danmark A/S skal deltage i ordningen. Nordea påtager sig sin andel af en tabskaution på DKK 10 mia. til at dække eventuelle tab under garantien og deltager med samme andel i betalingen af en årlig garantiprovision på DKK 7,5 mia. i to år. Tab ud over tabskautionen på DKK 10 mia. og garantiprovisionen på DKK 15 mia. skal dækkes af en yderligere garantiprovision på op til DKK 10 mia. Den samlede garanti- og provisionsbetaling for den danske banksektor er begrænset til DKK 35 mia. Nordeas andel af det direkte indskud i garantiordningen forventes at være i størrelsesordnen EUR mio. årligt i de to år, garantiordningen gælder. Størrelsen af både tabskautionen og garantiprovisionen beregnes på baggrund af det enkelte pengeinstituts nødvendige basiskapital. Som følge af sin lave risikoprofil forventer Nordea at have en relativ lav andel af basiskapitalen, et stykke under 20 pct. Nordea forventer, at en del af de årlige udgifter opvejes af en positiv udvikling i fundingomkostninger, forretningsomfang og marginaler. Andre nordiske statsgarantiordninger I de seneste dage har den svenske regering i forlængelse af aftalen i EU fremsat forslag om en statsgarantiordning og en stabiliseringsfond for banksektoren i Sverige. I forslaget indgår konstruktionen og finansieringen af ordningen og fonden. Nordea vurderer konsekvensen af den svenske statsgarantiordning, men det er endnu ikke muligt at kvantificere dens eventuelle effekt for Nordea. Også i Finland er en statsgarantiordning p.t. under udarbejdelse. I Norge har stabiliseringsbestræbelserne hidtil været fokuseret på likviditetstiltag gennem den norske centralbank. Krav mod Lehman Brothers Group I forlængelse af Lehman Brothers Holdings Inc s beslutning af 15. september om at indgive konkursbegæring (Chapter 11) har Nordea i oktober anmeldt sine krav mod Lehman Brothers Group. Nordeas nettoeksponering mod Lehman Brothers Group er begrænset og vedrører derivathandler indgået som led i bankens handelsaktiviteter, herunder udskiftningsomkostninger. I den juridiske proces fremlægger Nordea bruttokrav på ca. EUR 174 mio. Som tidligere meddelt har Nordea betydelig sikkerhed for en meget stor del af bruttokravet. Sikkerheden indestår på konti i Nordea i form af kontanter. På grundlag af de anmeldte krav forventer Nordea en samlet negativ nettoeffekt på resultatet på ca. EUR 20 mio., hovedsageligt fra udskiftning af derivatkontrakter med andre modparter. Dette resultat er indregnet i 3. kvartal. Eksponering mod islandske finansielle institutioner På baggrund af udviklingen i den islandske banksektor offentliggjorde Nordea i starten af oktober oplysninger om sin eksponering mod islandske finansielle institutioner. Nordea har en nettoeksponering mod islandske finansielle institutioner på Island på ca. EUR 15 mio., hovedsageligt i form af handelsrammer og valutahandels- og betalingsrelaterede kreditfaciliteter. Nordea har herudover en eksponering mod helejede datterselskaber af islandske finansielle institutioner i andre nordiske lande, primært Danmark og Norge. Disse institutioner er underlagt tilsyn af de finansielle tilsynsmyndigheder i de pågældende lande. SAirGroup juridisk tvist Som tidligere meddelt i årsrapporten er der forkyndt en stævning mod Nordea Bank Danmark i januar 2006 på grundlag af et omstødelseskrav på USD 61,2 mio. plus renter fra SAirGroup in Nachlassliquidation indgivet til handelsretten i Zürich. Handelsretten i Zürich afviste kravet i april Konkursboet har appelleret sagen til den schweiziske højesteret. Nordea bestrider kravet og har ikke foretaget nogen hensættelse. Salg af aktier i NCSD Nordeas salg i 2. kvartal 2008 af sin ejerandel på 24,82 pct. i NCSD Holding AB, som er betinget af myndighedernes godkendelse, forventes at resultere i en regnskabsmæssig gevinst for Nordea på ca. EUR 90 mio., der bogføres i 4. kvartal 2008.

8 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Forventninger til 2008 Det er tydeligt, at de makroøkonomiske udsigter er under forværring, og at usikkerheden er steget. Nordea forventer at se en gradvis afmatning i udlånsvæksten i resten af året. På den anden side forventes en forbedring af udlånsmarginalerne. Usikkerheden for de finansielle markeder og dermed for Nordeas gebyrer og provisionsindtægter fra opsparingsprodukter samt kapitalmarkedsaktiviteterne er fortsat høj. Nordea har tidligere meddelt forventet vækst i det risikojusterede resultat på ca. 5 pct., hvor udviklingen på de finansielle markeder ville afgøre, om væksten blev noget over eller under 5 pct. I kvartal har kundeområderne leveret planmæssigt, men den ekstreme udvikling på de finansielle markeder har påvirket det risikojusterede resultat negativt. Eksklusive effekten af de nordiske statsgarantiordninger og eksklusive gevinsten ved salget af aktier i NCSD forventer Nordea, at det risikojusterede resultat for helåret vil ligge ca. på samme niveau som sidste år. Omkostningsvæksten for 2008 forventes at være på niveau med omkostningsvæksten i kvartal. Den overordnede kvalitet af udlånsporteføljen er fortsat stærk, men i forlængelse af de forværrede økonomiske udsigter vil nedskrivninger på udlån gradvist stige.

9 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Kvartalsoversigt 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt kvt kvt. EUR mio * Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto (note 1) Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter Driftsindtægter i alt Administrationsomkostninger (note 2): Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Nettoresultat ved salg af materielle og immaterielle aktiver Ordinært resultat Udgift til indkomstskat Periodens resultat Resultat pr. aktie 1, EUR 0,25 0,27 0,26 0,33 0,29 0,78 0,87 Resultat pr. aktie, rullende 12 mdr. frem til ultimo perioden 1, EUR 1,11 1,15 1,19 1,20 1,21 1,11 1,21 Note 1 Gebyrer og provisionsindtægter, netto 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt kvt kvt. EUR mio Kapitalforvaltning Livsforsikring Kurtage Depot Indlån Opsparingsrelaterede provisioner i alt Betalingsformidling Kort Betalingsformidlingsprovisioner i alt Udlån Garantier og trade finance Udlånsrelaterede provisioner i alt Andre provisionsindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Livsforsikring Betalingsformidling Andre provisionsudgifter Gebyrer og provisionsudgifter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Note 2 Administrationsomkostninger 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt kvt kvt. EUR mio Personale heraf variable lønninger Informationsteknologi Markedsføring Porto, telefon og kontorudgifter Husleje, lokaler og fast ejendom Andet I alt Efter fuld udnyttelse. 2 Vedrører it-drift, serviceudgifter og konsulenthonorarer. It-relaterede udgifter i 3. kvartal 2008 inklusive personale mv., men eksklusive it-udgifter i livsforsikringsvirksomheden, var EUR -173 mio. (3. kvartal 2007: EUR -168 mio.). * Af hensyn til sammenligning, eksklusive tilbagebetalingen fra den finske indskydergarantiordning på EUR 120 mio. i 4. kvartal 2007, som er medregnet under Andre indtægter. Resultatopgørelsen inklusive disse poster findes på side 38.

10 Kundeområder Banking Danmark Banking Finland Banking Norge Banking Sverige kvt kvt kvt kvt. Nordiske funktioner Nordic Banking i alt kvt kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter Driftsindtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Nedskrivninger på udlån Nettoresultat ved salg af materielle og immaterielle aktiver Ordinært resultat Balance, EUR mia. Udlån og andre tilgodehavender Andre aktiver Aktiver i alt Indlån og anden gæld Andre passiver Gæld i alt Egenkapital Gæld og egenkapital i alt Økonomisk kapital (RAROCAR), pct Andre segmentposter Investeringsudgifter, EUR mio Nordea Kvartalsrapport kvartal (53)

11 Baltikum kvt. Polen kvt. Kundeområder Rusland New European Markets i alt Financial Institutions Shipping, Oil Services & International Andre IIB kvt kvt kvt kvt kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter Driftsindtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Nedskrivninger på udlån Nettoresultat ved salg af materielle og immaterielle aktiver Ordinært resultat Balance, EUR mia. Udlån og andre tilgodehavender Andre aktiver 9 8 Aktiver i alt Indlån og anden gæld Andre passiver 16 6 Gæld i alt Egenkapital 0 1 Gæld og egenkapital i alt Økonomisk kapital 0 1 (RAROCAR), pct Andre segmentposter Investeringsudgifter, EUR mio IIB i alt kvt. Nordea Kvartalsrapport kvartal (53)

12 Kundeområder Andre kundeaktiviteter kvt kvt kvt kvt kvt. Koncernen Nordea koncernen EUR mio Pct Pct. Nettorenteindtægter % % Gebyrer og provisionsindtægter, netto % % Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi % % Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter % % Driftsindtægter i alt % % Personaleudgifter % % Andre udgifter % % Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver % % Driftsudgifter i alt % % Nedskrivninger på udlån Nettoresultat ved salg af materielle og immaterielle aktiver Ordinært resultat % % Balance, EUR mia. Udlån og andre tilgodehavender % % Andre aktiver % % Aktiver i alt % % Indlån og anden gæld % % Andre passiver % % Gæld i alt % % Egenkapital % Gæld og egenkapital i alt % % Økonomisk kapital % % (RAROCAR), pct Andre segmentposter Investeringsudgifter, EUR mio Øvrige Kundeområder i alt Group Corporate Centre Koncernfunktioner og elimineringer Nordea Kvartalsrapport kvartal (53)

13 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Nordic Banking Indtægtsvækst på 9 pct. Høj erhvervskundeaktivitet og øgede udlånsmarginaler indtægtsvækst på 19 pct. i erhvervskundesegmentet Opsparingskunder flytter aktiver fra retailinvesteringsforeninger og -fonde til indlån Nedskrivninger på udlån EUR 61 mio. Fortsat stærk kreditkvalitet Forretningsudvikling Udlånsmarginalerne for erhvervskunder er i løbet af en lang årrække faldet til uholdbart lave niveauer. I tråd med sin kundestrategi har Nordea fortsat de traditionelle aktiviteter på erhvervskundeområdet og samtidig fastholdt sin disciplinerede risikostyring. Strategien viser nu sin styrke. Forretningerne med erhvervskunder er en væsentlig drivkraft bag væksten med en indtægtsvækst på 19 pct. inden for erhvervskundesegmentet. Indtægtsvæksten er nu i stigende grad drevet af marginaler snarere end vækst i forretningsomfanget. Som følge af forskelle i markedsbetingelser, praksis og lovgivning er stigningerne i marginalerne sket i forskelligt tempo på de forskellige markeder, men de gælder for såvel nye som eksisterende udlån. Kvartalet var dog generelt præget af stærkt fokus på at øge marginalerne på nye og eksisterende lån til erhvervskunder. Finanskrisen har generelt fået kundernes risikovillighed til at falde. I relation til investeringsforeninger og -fonde er denne tendens blevet yderligere forstærket af den seneste negative resultatudvikling. Det har i særlig grad gavnet indlånet, da afkast-/risikoforholdet for indlån under de nuværende markedsforhold i stigende grad anses for attraktivt. Indlånet udviklede sig gunstigt som følge af aktiv styring af afgangen fra retailinvesteringsforeninger og -fonde, der blev kanaliseret over til indlånskonti. Samtidig skete der en tilgang af nye indlån fra markedet. Resultat I 3. kvartal steg de samlede indtægter i Nordic Banking 9 pct. til EUR mio. Nettorenteindtægter steg 17 pct. til EUR mio., hvilket afspejler såvel vækst i udlånet på 11 pct. og øgede udlånsmarginaler for erhvervskunder. Indlånsvæksten var også stærk med 12 pct., og marginalerne var stort set uændrede i forhold til året før. Nettogebyrer og provisionsindtægter faldt 4 pct. til EUR 417 mio. og var påvirket af lavere indtægter fra opsparingsprodukter. Det skyldes de markant faldende aktiemarkeder og lavere nettosalg af investeringsforeninger og -fonde samt strukturerede produkter. Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi var uændret på EUR 103 mio., hvilket afspejler den kraftige underliggende efterspørgsel efter risikostyringsprodukter. De samlede udgifter steg 6 pct. til EUR 775 mio. Nettonedskrivninger på udlån udgjorde EUR 61 mio. i 3. kvartal og var således fortsat på et lavt niveau på 11 basispoint af udlånet annualiseret. Stigningen skyldes især lavere tilbageførsler og beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer samt til dels en lille stigning i nye nedskrivninger. Antallet af medarbejdere i Nordic Banking steg med 3 pct. i forhold til året før eller ca. 550 omregnet til fuldtid. Stigningen i antallet af medarbejdere er led i den planlagte udvidelse, som skal understøtte vækststrategien, og omfatter også 230 medarbejdere omregnet til fuldtid fra overtagelsen af filialer fra Svensk Kassaservice. Ordinært resultat steg 2 pct. til EUR 786 mio. Det risikojusterede afkast af økonomisk kapital (RAROCAR) var 26 pct. (27 pct. året før), og omkostningsprocenten faldt fortsat til 48 (49).

14 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Ordinært resultat Nordic Banking Nordiske funktioner 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Indtægter i alt inkl. allokeringer Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger mv Udgifter inkl. allokeringer Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Ordinært resultat Omkostningsprocent RAROCAR, pct Anden information, EUR mia. Udlån 221,7 220,8 213,5 207,2 199,6 Indlån 119,7 116,1 114,2 110,1 106,6 Økonomisk kapital 8,3 8,2 7,7 7,3 7,3 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Udlåns- og indlånsmarginaler Nordic Banking 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt. Udlånsmarginaler, pct Indlånsmarginaler, pct Til erhvervskunder 0,96 0,92 0,88 Fra erhvervskunder 0,95 0,97 0,98 Til privatkunder Fra privatkunder 1,83 1,79 1,82 - Realkreditlån 0,61 0,53 0,52 - Forbrugslån 3,06 3,01 3,17 Samlet udlånsmarginal 1,01 0,95 0,94 Samlet indlånsmarginal 1,40 1,40 1,41

15 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Banking Danmark Forretningsudvikling I 3. kvartal fortsatte den positive udvikling i både erhvervskunde- og privatkundesegmentet med en afbalanceret vækst i både udlån og indlån. I løbet af sommeren overtog Nationalbanken og Det Private Beredskab den kriseramte Roskilde Bank. I den efterfølgende salgsproces overtog Nordea ni af bankens filialer, alle med en velfungerende forretning. I erhvervskundesegmentet stabiliseredes udlånsmarginalerne på et højere niveau, hvilket afspejlede de ændrede markedsforhold. Det samlede erhvervsudlån steg 10 pct. i forhold til året før. I kølvandet på finanskrisen er det lykkedes Nordea at tiltrække et betydeligt beløb i aftaleindlån. Væksten i indlån fra erhvervskunder var 27 pct. i forhold til året før, hvilket er betydeligt højere end væksten i udlån og afspejler Nordeas stærke position på markedet. Nordea styrkede fortsat sin markedsposition i Danmark i 3. kvartal, især i de øvre segmenter med en relativt stor tilgang af nye kunder. Salget af risikostyringsprodukter viste fortsat betydelig vækst. Det samlede udlån til privatkunder steg 12 pct. Markedsandelen for realkreditudlån i Danmark var stabil. Sammensætningen af det samlede udlån ændrer sig, idet udlån med sikkerhed stiger mere end udlån uden sikkerhed. På privatkundeområdet var udviklingen i opsparingsprodukter fortsat påvirket af de svage aktiemarkeder. Men da kunderne samtidig er blevet mindre risikovillige, er der sket en stærk volumenstigning i indlånskonti. Resultat De samlede indtægter i Banking Danmark steg 8 pct. i forhold til 3. kvartal 2007 under stærk indflydelse af de øgede marginaler for erhvervskunder og væksten i både udlån og indlån. De samlede udgifter steg 7 pct. i forhold til 3. kvartal Nettonedskrivninger på udlån steg til 20 basispoint af udlånet annualiseret. Nedskrivningerne på udlån er bredt fordelt på flere sektorer med en vis koncentration inden for underleverandører til byggesektoren og landbruget. I kvartal 2008 udgjorde nedskrivninger på udlån 9 basispoint af udlånet annualiseret. Kvaliteten af udlånsporteføljen er fortsat høj. Ordinært resultat, marginaler, forretningsomfang og markedsandel Banking Danmark 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt Resultatopgørelse, EUR mio. Udlånsmarginaler, pct. Nettorenteindtægter Til erhvervskunder 1,10 1,09 0,93 Gebyrer og provisionsindtægter, netto Til privatkunder Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Realkreditlån 0,49 0,49 0,48 Resultat af kapitalinteresser Forbrugslån 3,62 3,76 3,65 Andre driftsindtægter Samlet udlånsmarginal 1,16 1,18 1,09 Indtægter i alt inkl. allokeringer Indlånsmarginaler, pct. Personaleudgifter Fra erhvervskunder 0,46 0,51 0,64 Andre udgifter Fra privatkunder 1,62 1,46 1,61 Afskrivninger mv Samlet indlånsmarginal 0,97 0,97 1,12 Udgifter inkl. allokeringer Forretningsomfang, EUR mia. Resultat før nedskrivninger Udlån 66,0 64,9 59,5 Nedskrivninger på udlån Indlån 35,1 32,9 31,1 Ordinært resultat Økonomisk kapital 2,6 2,6 2,2 Markedsandel, pct. Omkostningsprocent Realkreditudlån 15,5 15,6 15,3 RAROCAR, pct Samlet udlån til privatkunder 15,1 15,1 15,1 Indlån fra privatkunder 21,1 20,9 21,3 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Udlån til erhvervskunder¹ 21,1 20,5 19,6 Indlån fra erhvervskunder¹ 30,6 26,4 25,3 ¹ Eksklusive finansielle institutioner.

16 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Banking Finland Forretningsudvikling I 3. kvartal var forretningsudviklingen med både erhvervsog privatkunder stærk. Nordea tog i 3. kvartal skridt til at sælge kommunelån for EUR 0,6 mia. til Municipality Finance Plc (Kuntarahoitus Oyj), de finske kommuners fællesejede finansieringsinstitut. I de øvre erhvervskundesegmenter var fokus primært på at øge udlånsmarginalerne. Trods de stigende marginaler for erhvervskunder internationalt har konkurrencen i Finland været hård. Marginalerne på nye lån til erhvervskunder er steget markant siden begyndelsen af 2. kvartal. I september var Nordea den første bank i Finland, der varslede en forhøjelse af marginalerne for dele af den eksisterende udlånsportefølje for erhvervskunder. Det samlede erhvervsudlån steg 18 pct. i forhold til året før. Nordea fastholdt sin stærke position på det finske marked i 3. kvartal. Dog var der et lille fald i markedsandelen inden for udlån til erhvervskunder. Markedsuroen har resulteret i et øget salg af risikostyringsprodukter og -serviceydelser til erhvervskunder. Udlånet til privatkundesegmentet voksede fortsat støt, omend i et langsommere tempo, da efterspørgslen efter nye boliglån er faldende. Markedsandelen forblev stabil. Nordea var den første bank på det finske marked, der åbent øgede marginalerne på nye boliglån. De nuværende forhold på investeringsmarkederne har fået et flertal af kunderne til at blive mindre risikovillige og flytte midler ind på indlånskonti. Det har resulteret i et markant fald i aktivmassen samt i salget af investeringsforeninger og -fonde, indeksobligationer og kapitalforsikringsprodukter. Resultat De samlede indtægter i Banking Finland steg 3 pct. i forhold til 3. kvartal Væksten var drevet af en stigning i nettorenteindtægterne som følge af et øget udlån og indlån. Indtægtsvæksten var dog negativt påvirket af lavere gebyrer og provisionsindtægter fra opsparingsprodukter. De samlede udgifter steg 7 pct. Resultat før nedskrivninger på udlån var lidt højere end i samme kvartal året før. Som følge af en stigning i nettonedskrivninger på udlån til 15 basispoint af udlånet annualiseret faldt ordinært resultat 10 pct. Stigningen i nedskrivninger på udlån var primært relateret til fremstillingsindustrien. I kvartal 2008 udgjorde nedskrivninger på udlån 8 basispoint af udlånet annualiseret. Kvaliteten af udlånsporteføljen er fortsat høj. Ordinært resultat, marginaler, forretningsomfang og markedsandel Banking Finland 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt Resultatopgørelse, EUR mio. Udlånsmarginaler, pct. Nettorenteindtægter Til erhvervskunder 0,84 0,84 0,93 Gebyrer og provisionsindtægter, netto Til privatkunder Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Realkreditlån 0,60 0,52 0,59 Resultat af kapitalinteresser Forbrugslån 3,04 2,78 3,09 Andre driftsindtægter Samlet udlånsmarginal 0,97 0,91 1,01 Indtægter i alt inkl. allokeringer Indlånsmarginaler, pct. Personaleudgifter Fra erhvervskunder 1,35 1,35 1,66 Andre udgifter Fra privatkunder 1,92 1,93 2,26 Afskrivninger mv Samlet indlånsmarginal 1,72 1,73 2,06 Udgifter inkl. allokeringer Forretningsomfang, EUR mia. Resultat før nedskrivninger Udlån 51,9 51,1 45,7 Nedskrivninger på udlån Indlån 34,0 33,3 28,4 Ordinært resultat Økonomisk kapital 1,9 1,8 1,7 Markedsandel, pct. Omkostningsprocent Realkreditudlån 30,7 30,6 31,0 RAROCAR, pct Samlet udlån til privatkunder 30,4 30,3 30,6 Indlån fra privatkunder 32,5 32,5 32,5 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Udlån til erhvervskunder¹ 37,5 37,8 37,4 Indlån fra erhvervskunder¹ 42,4 43,0 41,9 ¹ Eksklusive finansielle institutioner.

17 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Banking Norge Forretningsudvikling De sidste mange kvartalers positive udvikling i Norge fortsatte i 3. kvartal med en indtægtsvækst på 25 pct. Forretningsudviklingen med både erhvervs- og privatkunder var fortsat stærk. Udlånsmarginalerne for erhvervskunder er steget markant i forhold til 2. kvartal 2008, hvilket afspejler den internationale prissætning af lån til erhvervskunder. Udlån til erhvervskunder voksede 16 pct. i forhold til 3. kvartal Væksten var især drevet af segmentet Store erhvervskunder og Corporate Merchant Banking. Markedsandelen af udlån til erhvervskunder forblev stort set uændret i 3. kvartal. Konkurrencen om indlån fra erhvervskunder har været hård, og markedsandelen er faldet en anelse. Udlånsmarginalerne for privatkunder blev forbedret i forhold til 3. kvartal Væksten i udlånet til privatkunder var 5 pct. Væksten er aftaget i løbet af de seneste kvartaler, og markedsandelen faldt marginalt i forhold til 2. kvartal Indlånet fra privatkunder steg 4 pct. I et meget konkurrencepræget marked for indlånskonti til privatkunder var Nordeas markedsandel stort set uændret i kvartalet. Resultat De samlede indtægter i Banking Norge steg kraftigt med 25 pct. Indtægterne var stærkt understøttet af øgede marginaler på udlån og på privatkunders transaktionskonti. Nettorenteindtægter steg 32 pct. De samlede udgifter steg 6 pct. Nettonedskrivninger på udlån var fortsat lave. Ordinært resultat steg 34 pct. Ordinært resultat, marginaler, forretningsomfang og markedsandel Banking Norge 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt Resultatopgørelse, EUR mio. Udlånsmarginaler, pct. Nettorenteindtægter Til erhvervskunder 1,30 1,23 1,06 Gebyrer og provisionsindtægter, netto Til privatkunder Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Realkreditlån 0,75 0,53 0,38 Resultat af kapitalinteresser Forbrugslån 4,76 4,52 4,17 Andre driftsindtægter Samlet udlånsmarginal 1,15 1,01 0,85 Indtægter i alt inkl. allokeringer Indlånsmarginaler, pct. Personaleudgifter Fra erhvervskunder 0,74 0,75 0,82 Andre udgifter Fra privatkunder 1,29 1,44 1,47 Afskrivninger mv Samlet indlånsmarginal 0,94 1,00 1,05 Udgifter inkl. allokeringer Forretningsomfang, EUR mia. Resultat før nedskrivninger Udlån 39,7 39,9 35,5 Nedskrivninger på udlån Indlån 19,3 19,4 18,9 Ordinært resultat Økonomisk kapital 1,5 1,5 1,3 Markedsandel, pct. Omkostningsprocent Realkreditudlån 11,0 11,1 11,1 RAROCAR, pct Samlet udlån til privatkunder 10,7 10,8 10,8 Indlån fra privatkunder 8,6 8,5 8,5 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Udlån til erhvervskunder¹ 15,0 15,1 14,7 Indlån fra erhvervskunder¹ 16,7 16,9 17,2 ¹ Eksklusive finansielle institutioner.

18 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Banking Sverige Forretningsudvikling I 3. kvartal var forretningsudviklingen med både erhvervsog privatkunder fortsat stærk. I begyndelsen af kvartalet overtog Nordea 68 filialer af Svensk Kassaservice. Integrationen af de nye filialer har været vellykket og vil bidrage til servicetilbuddet til kunderne i Nordea ikke mindst i hovedstadsområdet og i storbyerne. I 3. kvartal har overtagelsen haft en ubetydelig effekt på resultatet. Marginalerne på udlån til erhvervskunder steg i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Forretningsomfanget inden for udlån til og indlån fra erhvervskunder steg henholdsvis 15 pct. og 19 pct. i forhold 3. kvartal Tilgangen af nye forretninger med erhvervskunder var betydelig især inden for Corporate Merchant Banking efter et antal store transaktioner i løbet af kvartalet. Markedsandelen af udlån til erhvervskunder og indlån fra erhvervskunder steg i forhold til 3. kvartal er faldende. Marginalerne på boliglån til privatkunder steg i 3. kvartal. Opsparingskunder reducerede fortsat deres risici ved en gradvis overførsel af aktiver fra investeringsforeninger og -fonde, indeksobligationer og andre aktiebaserede produkter til indlånskonti, hvilket førte til et fald i gebyrer og provisionsindtægter fra opsparingsprodukter og en stigning i nettorenteindtægterne. Resultat De samlede indtægter steg 7 pct. med et stærkt bidrag fra nettorenteindtægter, som steg 18 pct. Nettogebyrer og provisionsindtægter faldt 9 pct., hovedsageligt som følge af faldet i kapital under forvaltning i investeringsforeninger og -fonde og på forsikringsområdet. De samlede udgifter steg 9 pct. som følge af en stigning i antallet af medarbejdere. Ca. halvdelen af stigningen i antallet af medarbejdere kan tilskrives vækstplanen for Sverige, mens den anden halvdel skyldes overtagelsen af filialer fra Svensk Kassaservice. Nettonedskrivninger på udlån var fortsat lave. Udlånet til privatkunder voksede fortsat, omend i et lidt langsommere tempo, da efterspørgslen efter nye boliglån Ordinært resultat, marginaler, forretningsomfang og markedsandel Banking Sverige 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt Resultatopgørelse, EUR mio. Udlånsmarginaler, pct. Nettorenteindtægter Til erhvervskunder 0,72 0,67 0,69 Gebyrer og provisionsindtægter, netto Til privatkunder Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi Realkreditlån 0,66 0,57 0,62 Resultat af kapitalinteresser Forbrugslån 1,90 1,80 2,22 Andre driftsindtægter Samlet udlånsmarginal 0,79 0,73 0,78 Indtægter i alt inkl. allokeringer Indlånsmarginaler, pct. Personaleudgifter Fra erhvervskunder 1,27 1,28 1,20 Andre udgifter Fra privatkunder 2,03 2,01 1,90 Afskrivninger mv Samlet indlånsmarginal 1,66 1,67 1,57 Udgifter inkl. allokeringer Forretningsomfang, EUR mia. Resultat før nedskrivninger Udlån 64,1 64,9 58,9 Nedskrivninger på udlån Indlån 31,3 30,5 28,3 Ordinært resultat Økonomisk kapital 2,3 2,3 2,1 Markedsandel, pct. Omkostningsprocent Realkreditudlån 14,9 14,9 14,9 RAROCAR, pct Samlet udlån til privatkunder 14,0 14,0 13,9 Indlån fra privatkunder 17,8 17,6 17,7 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Udlån til erhvervskunder 14,1 14,8 13,5 Indlån fra erhvervskunder 21,3 20,8 20,8

19 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) Institutional & International Banking Sund indtægtsvækst Alle divisioner vandt nye kunder som følge af uroen på de globale finansielle markeder Generelt stabil kreditkvalitet værdiforringede lån steg fra et lavt niveau i Baltikum Stærk udvikling i New European Markets Forretningsudvikling Financial Institutions De globale finansielle markeder var i 3. kvartal 2008 præget af en stigende uro og de øgede bestræbelser fra regeringers og centralbankers side på at afhjælpe situationen ved hjælp af forskellige redningspakker. Ikke desto mindre lykkedes det Financial Institutions Division at gennemføre flere store transaktioner og yderligere øge forretningsomfanget inden for subcustody i 3. kvartal, hvilket har resulteret i en indtægtsvækst på 5 pct. i forhold til 3. kvartal Antallet af subcustody-transaktioner steg 22 pct. i forhold til kvartalet før til næsten 7,5 mio. Financial Institutions Division fortsatte med at understøtte sine kunder under den igangværende krise og styrkede sin position yderligere. Først og fremmest reducerede flere af de nordiske kunder deres internationale engagementer og valgte i stedet den relative stabilitet ved kendte nordiske modparter. For det andet er flere internationale og lokale konkurrenter nu noget mindre aktive på det nordiske marked. Via en proaktiv og omhyggelig tilgang omfattende enheder på tværs af Nordea er det lykkedes Financial Institutions Division at håndtere de svære forhold på en tilfredsstillende måde. Financial Institutions Division vil fortsat aktivt opsøge forretningsmuligheder med modparter, der er mindre påvirkede af den igangværende finansielle uro, og vil nøje følge situationen på de globale finansielle markeder. Shipping, Oil Services & International Som følge af fortsat høj forretningsaktivitet inden for alle segmenter i 3. kvartal steg indtægterne 39 pct. Generelt begyndte aktiviteten på shippingmarkedet at aftage i 3. kvartal, og de fleste segmenter er prægede af stigende volatilitet. På container- og tørlastområderne er fragtraterne kommet under betydeligt pres. De svagere udsigter skyldes lavere forventninger til den økonomiske vækst, øgede omkostninger samt en markant udvidelse af flåden. Nordeas eksponering til shippingindustrien er bredt sammensat med en undervægt af containerfragtområdet. Trods de udfordrende vilkår på kreditmarkederne i 3. kvartal blev alle syndikerede lånetransaktioner for et samlet beløb af USD 8,0 mia. gennemført med succes. På baggrund af den nuværende finansielle uro ventes et lavere antal nye transaktioner, selvom der er nogle selskaber, der har brug for finansiering af planlagte flådeforøgelser i de kommende år. Vilkårene er blevet betydeligt strammere i løbet af året, og prissætningen af nye transaktioner er steget i løbet af kvartalet. Efterspørgslen inden for olie- og offshoresegmentet er fortsat høj, selvom det seneste fald i olieprisen kan dæmpe investeringerne i udvinding og produktion. Olieforsyningen er imidlertid fortsat stram, og udtømningen af de eksisterende olie- og gasfelter fortsat markant. New European Markets I New European Markets var forretningsudviklingen fortsat stærk i kvartalet understøttet af et øget forretningsomfang, tilgang af nye kunder og øgede marginaler. De samlede indtægter steg 78 pct. i forhold til 3. kvartal I Polen fortsatte den positive udvikling i 3. kvartal, idet såvel distributionskapaciteten som lønsomheden steg, samtidig med at kundetilfredsheden også øgedes. Ni nye filialer blev åbnet i løbet af kvartalet, og den planlagte udbygning af filialnettet vil medføre, at et større antal nye filialer vil blive åbnet i 4. kvartal. Det er fortsat planen at åbne 60 nye filialer i Den nye salgskapacitet vil primært være målrettet mod privatkunder og små og mellemstore virksomheder. I de baltiske lande steg lønsomheden understøttet af højere nettorenteindtægter som følge af et øget forretningsomfang og højere udlånsmarginaler. Væksten i udlånet er aftaget i forhold til 1. halvår Stigningen i udlånet til erhvervskunder i 3. kvartal stammer primært fra eksisterende lokale kunder og kunder med tilknytning til Norden, mens kun ca. 10 pct. stammer fra nye lokale erhvervskunder. I 3. kvartal var væksten i udlånet i de baltiske lande højst i Litauen. Trods det fortsatte fald i den økonomiske aktivitet i de baltiske lande er det lykkedes Nordea at fastholde nedskrivningerne på udlån på et lavt niveau, og kvaliteten af udlånsporteføljen er fortsat høj. Individuelt vurderede nedskrivninger på udlån udgjorde EUR 6 mio. i 3. kvartal Værdiforringede lån i de baltiske lande er steget, omend fra et meget lavt niveau, og udgjorde eksklusive nedskrivninger på individuelt vurderede lån 1,45 pct. af det samlede udlån og andre tilgodehavender. Den gruppevise nedskrivning på EUR 107 mio. for de baltiske lande, der svarer til 1,47 pct. af det samlede udlån i Baltikum, dækker hovedparten af de værdiforringede lån. I Rusland var forretningsaktiviteten fortsat høj i 3. kvartal, hvilket resulterede i et øget forretningsomfang. Væksten i kvartalet var primært drevet af et øget forretningsomfang med eksisterende erhvervskunder. Nordea har også fortsat oplevet en tilgang af privatkunder. Nordea fortsætter med at vinde markedsandele på en kontrolleret måde i alle landene omfattet af New European Markets. Udlånsmarginalerne er blevet forbedret i 2008

20 Nordea Kvartalsrapport kvartal (53) samt i forhold til 3. kvartal 2007, primært fordi Orgresbank i Rusland indgår i tallene. Her er udlånsmarginalerne generelt væsentligt højere end i Polen og de baltiske lande. Marginalerne på nye lånefaciliteter steg i løbet af kvartalet. Indlånet steg fortsat i et højt tempo til dels som følge af den øgede finansielle uro. De omfattende uddannelsesprogrammer fortsatte i kvartalet. Fokus er her på kunderådgivningsmøder med henblik på yderligere at øge væksten på privatkundeområdet. Indsatsen har været vellykket, hvilket bekræftes af stigningen på 53 pct. i antallet af fordel+kunder, der er en væsentlig indtægtskilde på privatkundeområdet. Resultat I Institutional & International Banking noterede alle divisioner solid vækst i 3. kvartal 2008, idet forretningsaktiviteten fortsat lå på et højt niveau. De samlede indtægter i kvartalet var EUR 279 mio. svarende til en stigning på 30 pct. Nettorenteindtægterne steg 46 pct. i forhold til året før til EUR 164 mio. understøttet af stærk vækst i såvel udlån som indlån. Udlånet steg 46 pct., og indlånet steg 6 pct. Som følge af den høje kundeaktivitet i kvartalet steg nettogebyrer og provisionsindtægter 12 pct. til EUR 77 mio. Nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi steg 58 pct. til EUR 60 mio. Resultat af kapitalinteresser var EUR -23 mio. og kunne tilskrives Nordeas minoritetspost på 23 pct. i norske Eksportfinans. De samlede udgifter var EUR 120 mio. i 3. kvartal 2008 svarende til en stigning på 20 pct. Stigningen skyldes især øgede investeringer inden for New European Markets. Det samlede antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) var ultimo 3. kvartal. Det øgede antal medarbejdere skyldes primært New European Markets. Nedskrivninger på udlån var EUR 28 mio., hvoraf EUR 16 mio. var relateret til gruppevist vurderede udlån i de baltiske lande. Dette afspejler afmatningen i regionens makroøkonomiske udvikling. Resultat før nedskrivninger på udlån steg 38 pct. til EUR 159 mio. i 3. kvartal Ordinært resultat var EUR 131 mio. svarende til en stigning på 11 pct. Stigningen skyldes et øget forretningsomfang, fortsat omkostningsstyring og begrænsede nedskrivninger på udlån. Ordinært resultat i New European Markets var EUR 58 mio. svarende til en stigning på 93 pct. Det risikojusterede afkast af økonomisk kapital (RAROCAR) steg til 40 pct. i 3. kvartal 2008, og omkostningsprocenten var 43, hvilket afspejler høje indtægter og en mere effektiv drift.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 21. juli 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har set en positiv udvikling i vores kunderelaterede forretning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Stærk kundeaktivitet og rekordhøje indtægter Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordea har

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Stærkt resultat højere indtægter og lavere nedskrivninger på udlån Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 26. oktober 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Ordinært resultat steg 30 pct. i årets tre første kvartaler Ordinært resultat steg 30 pct. til EUR 2.300 mio. (EUR

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Stærk indtjeningskraft og fortsat fremgang i forandringsarbejdet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. oktober 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 New Normal-plan leverer på omkostninger, kapital og indtægter Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 3. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Organisk vækststrategi giver fortsat gode resultater Ordinært resultat var EUR 895 mio., en stigning på 6 pct. eksklusive

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. juli 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Stærke indtægter og solid omkostningsstyring Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har fastholdt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013

Årsregnskabsmeddelelse 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 29. januar 2014 Årsregnskabsmeddelelse Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: var endnu et år præget af lav vækst, og renterne faldt til rekordlave

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april Kvartalsrapport 1. kvartal Nordea leverer i henhold til planen Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: Nordea har leveret i henhold til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2011 Solidt kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Jeg er stolt over at præsentere endnu et stærkt

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010

Årsregnskabsmeddelelse 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 2. februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 Indtægter, ordinært resultat og kundetilfredshed på rekordhøjt niveau Koncernchef Christian Clausens kommentar til årsregnskabsmeddelelsen:

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2004 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Stærke resultater i 1. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 584 mio. (EUR 383 mio. i 4. kvartal 2003) Periodens

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nordea er en universalbank med en førende position inden for corporate merchant banking, retail banking og private

Nordea er en universalbank med en førende position inden for corporate merchant banking, retail banking og private Resume 2008 0081 Sammenfatning Nordea er den største finanskoncern i Norden og Østersøregionen med en markedsværdi på ca. EUR 13 mia., samlede aktiver på EUR 474 mia. og en kernekapital på EUR 15,8 mia.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Stærkt resultat i 2004 Årets resultat steg 28 pct. til et rekordniveau på EUR 1.914 mio. (EUR 1.490 mio. i 2003) Ordinært

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Bank Danmark. CVR-nr

Halvårsrapport 2009 Nordea Bank Danmark. CVR-nr Halvårsrapport 2009 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være den førende nordiske bank, anerkendt for sine medarbejdere, som

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere