Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden"

Transkript

1 BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i mødelokale "Bryllupssalen" * Der afholdes formøde for fysioterapeuterne kl i mødelokale "Farum Sø" Mødeleder: Per Norman MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Furesø Rådhus, Stigager 2, 3500 Værløse, mødelokale "Bryllupssalen" MEDLEMMER Annette Westh Udvalgsmedlem Deltog Lars Bryde Lind Udvalgsmedlem Deltog Marianne Breyen Udvalgsmedlem Deltog Per Norman Udvalgsmedlem Deltog Per Seerup Knudsen Formand, Udvalgsmedlem Afbud Susanne Mortensen Udvalgsmedlem Deltog Søren Qvist Udvalgsmedlem Deltog Thomas Bak Udvalgsmedlem Afbud Side 1

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 23. februar Oversigt over medlemmer og mødedeltagelse 4. Anmodning om, at samarbejdsudvalget giver fællessekretariatet kompetence til at udsende svarbreve den 23. juni Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi Procedure ved opslag af kapaciteter 7. Forslag om inddragelse af mobile kapaciteter på fysioterapi 8. Indrapportering af ventetider på sundhed.dk 9. Inddragelse af Patientinddragelsesudvalg 10. Drøftelse af egenomsorg - opfølgning på visionsseminar 11. Orientering - afrapportering af projekt om implementering af epikriseskrivning i fysioterapeutisk praksis 12. Gensidig orientering 13. Næste møde 14. Eventuelt Side 2

3 Side 3

4 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden godkendes SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt med følgende ændring: Sag nr. 10 "Drøftelse af egenomsorg - drøftelse på visionsseminar" drøftes som punkt nr. 1 Sag nr. 15 "Lukket - Flere praksisadresser - Forslag til ændring af praksisplan i forbindelse med høring" drøftes som punkt nr. 2. Sag nr. 5 "Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi " drøftes som punkt nr. 3. Side 4

5 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 23. FEBRUAR 2015 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 5

6 3. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE Medlemmer udpeget af regionsrådet: Per Seerup Knudsen - Afbud Thomas Bak - Afbud Medlemmer udpeget af KKR: Annette Westh Susanne Mortensen Fagpolitiske medlemmer: Per Norman Jørgensen - Mødeleder Marianne Bryen Lars Bryde Lind Søren Qvist Observatør: Regionsformand Tine Nielsen, Danske Fysioterapeuter Sekretariatet, Frederiksberg Rådhus Specialkonsulent Charlotte Wedell-Neergaard og økonomichef Henriette Lilleør Sekretariatet, Region Hovedstaden: Vicedirektør Else Hjortsø og enhedschef Bettina Skovgaard BILAGSFORTEGNELSE 1. Underskriftsblad Side 6

7 4. ANMODNING OM, AT SAMARBEJDSUDVALGET GIVER FÆLLESSEKRETARIATET KOMPETENCE TIL AT UDSENDE SVARBREVE DEN 23. JUNI 2015 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget giver fællessekretariatet kompentence til at udsende svarbreve den 23. juni RESUME For at undgå at afgørelsesbreve kommer retur til fællessekretariatet, grundet sommerferie, indstiller fællessekretariatet, at samarbejdsudvalget giver fællessekretariatet kompetence til at udsende svarbrevene/afgørelserne den 23. juni SAGSFREMSTILLING Ifølge Forretningsorden for Samarbejdsudvalget vedr. Fysioterapi i Region Hovedstaden 12, stk. 3 kan svarbreve tidligst udsendes 13 dage efter møde i udvalget. Idet samarbejdsudvalgets møde foregår den 22. juni 2015, medfører det, at svarbrevene kan udsendes den 6. juli Idet det er lige før sommerferien, må det forventes, at fysioterapeuterne kan være fraværende, og dermed ikke er til stede til at modtage svarbrev. Fællessekretariatet indstiller, at samarbejdsudvalget giver fællessekretariatet kompetence til at udsende svarbrevene/afgørelserne den 23. juni SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Søs Corfitzen Side 7

8 5. GODKENDELSE AF PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget drøfter Praksisplan for Fysioterapi tilrettet efter høring 2. at Samarbejdsudvalget tager processen vedrørende den videre behandling af praksisplanen til orientering. RESUME Samarbejdsudvalget for fysioterapi har fremsendt Praksisplan for fysioterapi i høring hos kommuner og andre interessenter. Praksisplanen fastlægger, hvordan fysioterapipraksis i Region Hovedstaden skal bidrage til behandling og sammenhæng for borgerne i det nære samt samlede sundhedsvæsen. Det indstilles, at Samarbejdsudvalget for Fysioterapi godkender Praksisplan for Fysioterapi SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget besluttede på møde den 23. februar 2015 at sende høringsudkast til Praksisplan for Fysioterapi i høring. Praksisplanen forelægges nu med henblik på godkendelse. Praksisplanen beskriver det fysioterapeutiske tilbud i Region Hovedstaden, herunder forbrug og produktion af fysioterapeutiske ydelser samt information om klinikkerne. På baggrund af dette er det fremtidige kapacitetsbehov vurderet. Praksisplanen beskriver samtidig de anbefalinger, som fysioterapeuterne i dialog og samarbejde med kommuner, hospitaler og praksissektorens øvrige ydergrupper er kommet frem til. Praksisplansudkastet har været i høring. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag 11 til sagen. Kommentarer til det fremsendte høringsudkast til praksisplan høringssvar Styregruppen har modtaget værdifulde input til praksisplanen, og langt de fleste bemærkninger vil kunne indgå i arbejdet med implementering af planen. Der er også enkelte forslag, som er indarbejdet direkte i planen. Høringssvarene er generelt positive overfor praksisplanen i sin helhed. Flere høringssvar berører rammerne for fysioterapeuternes virke, der vedrører overenskomsten, og som derfor ikke omtales i regi af praksisplanen. Udkast til praksisplan på baggrund af høringen er vedlagt som bilag 1. Der er tale om få ændringer i forhold til høringsudkastet, som blev godkendt i samarbejdsudvalget i februar De indholdsmæssige ændringer er markeret med korrekturfunktion. Det er styregruppens vurdering, at de foretagne ændringer forbedrer planen, uden at den tidligere fastlagte linje ændres. Bilag 2-9 indeholder de bilag, der knytter sig til praksisplanen. Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at der siden år 2000 har været en overkapacitet på en halv kapacitet i Frederiksberg Kommune. Kapaciteten har en klinik i år 2000 fået lov til at overtage, men har ikke været talt med ved regionsdannelsen i Denne halve kapacitet i Frederiksberg kommune er ikke medregnet i vedlagte grundbeskrivelse, og vil blive indarbejdet når planen sendes til godkendelse i kommuner og regionen. I bilag 10 er en samlet oversigt over de indholdsmæssige kommentarer og forslag til ændringer. Flere høringsparter støtter planens fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Der er en del af bemærkninger som flere af høringsparterne medgiver i deres høringssvar. Administrationen har samlet de centrale bemærkninger her: Mange kommuner i Region Hovedstaden er bekymret over de stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det fremgår af praksisplanen, at regionens borgeres forbrug af fysioterapeutiske ydelser Side 8

9 inden for vederlagsfri fysioterapi er steget med ca. 50 mio. kroner i løbende priser fra Til sammenligning er der sket en stigning på omkring 12 mio. for almindelig fysioterapi. (se tabel 7, s. 18 i planen). Afledt af de stigende udgifter på området for vederlagsfri fysioterapi, ønsker flere kommuner at udgiftsudviklingen og kapaciteten på området drøftes løbende i planperioden. Flere høringsparter peger på, at bør sættes mere fokus på sikring af evidens, effektmåling og kvalitet i forhold til gruppen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Sidste bemærkning understreger, at der er behov for at praksiskonsulentordningen udvides til også at omfatte den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. En praksiskonsulentordning er et vigtigt element i forhold til de opgaver, som kommunerne har vedrørende samarbejde, koordination og kvalitetssikring jf. overenskomstens protokollat herom. Videre proces Såfremt Samarbejdsudvalg vedr. fysioterapi kan godkende udkastet til praksisplan, skal planen godkendes i kommunerne samt i regionen. Endelig udgave af praksisplanen forelægges til godkendelse i Regionsrådet i november Samarbejdsudvalget har besluttet at afholde et lanceringsmøde om praksisplanen den 8. december 2015 sammen med fysioterapeuterne. På samarbejdsudvalgsmødet den 23. september 2015 vil samarbejdsudvalget blive bedt om at udpege medlemmer til implementeringsstyregruppe, som kan gå i gang med implementering af praksisplanen, når den er endeligt godkendt. Implementeringsarbejdet forventes at kunne gå i gang i begyndelsen af SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. Implementeringsgruppen nedsat: Marianne Bryen Per Norman Jørgensen 1 repræsentant for Regionen og 1 repræsentant for kommunerne JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast til praksisplan fysioterapi - revideret efter høring og møde i styregruppen 2. Bilag 1 til praksisplanen Høringsliste til praksisplanen 3. Bilag 2 til praksisplanen Tilsynsordning med rideskoler - revideret efter ny overenskomst 4. Bilag 3 til praksisplanen Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e -mail. SU sag 26. marts Bilag 4 til praksisplanen Aftaler og administrative retningslinjer 6. Bilag 5 til praksisplanen Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning 7. Bilag 6 til praksisplanen Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje 8. Bilag 7 til praksisplanen Forhandlingsprotokol 9. Bilag 8 til praksisplanen Grundbeskrivelse 10. Samle skema høringssvar - endelig version efter styregruppemøde Høringssvar samlet Side 9

10 6. PROCEDURE VED OPSLAG AF KAPACITETER INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning. RESUME Implementeringsgruppen har fået til opgave at drøfte proceduren ved opslag. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget besluttede på sidste møde den 23. februar 2015, at der på det næstkommende møde skulle forelægges en sag vedr. opslag af ydernumre. Sagen overgik til Implementeringsgruppen, jf. bilag 1. Implementeringsgruppen har afholdt møde og har følgende bemærkninger: Der har været opslag af kapaciteter to gange. Første gang var i perioden fra den 25. juni 2013 til 31. juli Andet opslag fandt sted i perioden fra den 2. januar 2015 til 23. januar Opslaget blev begge gange publiceret på sundhed.dk og Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Ved første opslag var der som supplement en henvisning til link med opslaget, se bilag 2. Dette supplement blev der anmodet om fra administrationens side også anden gang, men blev afvist af Danske Fysioterapeuter. Fysioterapisiden i Implementeringsgruppen finder, at tidsfristen har været for kort ved andet opslag. Derudover finder fysioterapisiden, at det har haft betydning, at der ikke har været en henvisning til link med opslag. Fysioterapisiden anbefaler et genopslag, hvor der gives en længere ansøgningsperiode herunder at der skal tages hensyn til ferieperioden. Implementeringsgruppen finder, at det kan være en en barriere i forhold til konstruktionen, dvs. et ejerydernummer, der tilknyttes en klinik. Konstruktionen kan være vanskelig at administrere for fysioterapeuten, klinikken - som kapaciteten tilknyttes og regionsadministrationen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Samarbejdsudvalget ønsker at undersøge, hvad der vises, når linket på sundhed.dk tilgås, når opslag ikke længere ligger på hjemmesiden. Navn på sagsbehandler slettes i sagsfremstillingen. JOURNALNUMMER x SAGSBEHANDLER Bettina Skovgaard BILAGSFORTEGNELSE 1. Protokol Opslag Side 10

11 7. FORSLAG OM INDDRAGELSE AF MOBILE KAPACITETER PÅ FYSIOTERAPI INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget drøfter inddragelse af to ledige mobile ydernumre. RESUME Tre ledige mobile kapaciteter (to kapaciteter under 30 timer og en over) er ikke blevet besat efter opslag. Administrationen anbefaler, at de tre ledige mobilnumre inddrages. SAGSFREMSTILLING Baggrund I perioden januar 2015 blev tre ledige kapaciteter slået op på Danske Fysioterapeuters hjemmeside og Sundhed.dk. Dette skete på baggrund af samarbejdsudvalgets beslutning den 16. juni 2014 om at opslå to kapaciteter på under og én kapacitet på over 30 timer pr. uge i Københavns Kommune (se bilag 1). De tre ledige ydernumre blev opslået i Københavns Kommune, i områderne Bispebjerg, Nørrebro, Vanløse, Brønshøj-Husum og Amager Øst eller Valby. Tre ledige kapaciteter var før udvalgets beslutning den 16. juni 2014 geografisk tilknyttet henholdsvis København (kapacitet over 30 timer), Gladsaxe og Rudersdal kommuner (begge kapaciteter under 30 timer). De to halve kapaciteter blev ledige den 1. februar 2014, den hele kapacitetden 1. januar Bedømmelsesudvalget havde ved ansøgningsfristen ikke modtaget ansøgninger til de tre ledige kapaciteter (se bilag 2). Den nuværende planlægning og kapacitetsstyring Kapacitetsbeskrivelsen i Praksisplan for fysioterapi belyser kapacitet, økonomi og tilgængelighed af det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren for såvel almindelig, vederlagsfri og ridefysioterapi. Beskrivelsen danner baggrund for den fremtidige planlægning af kapaciteten. Administrationen er opmærksom på, at det i høringsudkastet til Praksisplan for fysioterapi er anbefalet, at den nuværende kapacitet fastholdes. Administrationen er ligeledes opmærksom på, at den fysioterapeutiske aktivitet er reguleret af et økonomiprotokollat, men henleder opmærksomheden på, at det er landsdækkende og således ikke tager højde for regionale udsving. Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at der siden år 2000 har været en overkapacitet på en halv kapacitet i Frederiksberg Kommune. Kapaciteten har en klinik i år 2000 fået lov til at overtage, men har ikke været talt med ved regionsdannelsen i Antallet af ubesatte kapaciteter er således en kapacitet over og en under 30 timer. Aktivitet (se bilag 3) Ses på udvikling over tid har der i perioden fra 2012 til 2013 været et mindre fald antal ydelser pr. borger og en mindre stigning i I samme tidsrum ses et samlet fald i udbetalt honorar pr. patient. Sidst i bilaget er en oversigt, der viser befolkningstilvæksten i regionen i årene 2012 til På baggrund af udviklingen i aktivitet og honorar pr. patient finder administrationen, at det bør drøftes om de to mobile ydernumre skal genopslås eller inddrages i henhold til overenskomsten 21 som led i naturlig afgang. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Der var uenighed om samlet kapacitet og inddragelse af mobile kapaciteter, hvorfor parterne oversender sagen til Landssamarbejdsudvalget. Der oversendes en samlet oversendelsesskrivelse, hvor begge parter indskriver deres bemærkninger til sagen. Side 11

12 JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 protokolsag 16. juni Bilag 2 protokolsag 23. februar Region Hovedstadens borgeres forbrug af fysioterapeutiske ydelser, _2014 priser Side 12

13 8. INDRAPPORTERING AF VENTETIDER PÅ SUNDHED.DK INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget drøfter sagen RESUME I henhold til overenskomstens bestemmelser skal klinikejerne tilføje oplysninger om ventetider for ikke - akutte patienter på sundhedsportalen (sundhed.dk). En gennemgang af indrapporteringen viser, at en stor andel af klinikejerne ikke har indrapporteret deres ventetid. SAGSFREMSTILLING I henhold til overenskomsternes 6 stk. 5. og stk. 6 er ejeren af en fysioterapiklinik ansvarlig for at tilføje oplysninger om ventetider for ikke-akutte patienter (i uger) på den offentlige sundhedsportal (sundhed.dk). En opgørelse fra Danske Regioner fra marts 2015 viser, at ud af i alt 170 registrerede klinikejere i Region Hovedstaden har 18 indrapporteret deres ventetid på sundhed.dk. Det indstilles på den baggrund, at samarbejdsudvalget drøfter sagen, herunder hvilke tiltag, der kan gøres for at sikre den relevante indrapportering fra klinikejerne. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Sagen drøftet og der følges op på samarbejdsudvalgets møde i september med et notat fra fysioterapisiden. JOURNALNUMMER x SAGSBEHANDLER Morten Kamstrup Side 13

14 9. INDDRAGELSE AF PATIENTINDDRAGELSESUDVALG INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager samarbejdsnotatet til orientering 2. at samarbejdsudvalget kan overveje at inddrage PIU, når det findes relevant RESUME - SAGSFREMSTILLING I Bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalg (PIU), 24. marts 2014, skal alle regioner nedsætte et patientinddragelsesudvalg, der består af 8 medlemmer. Heraf udpeges tre medlemmer af Danske Patienter, tre udpeges af Danske Handicaporganisationer, et af Ældre Sagen og et af Regionsældrerådet. I Region Hovedstaden blev patientinddragelsesudvalget konstitueret den 20. juni 2014 med formand Kai Nørrung fra Ældresagen og næstformand Jette Bay fra Scleroseforeningen, udpeget af Danske Patienter. Patientinddragelsesudvalget skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der ligger inden for Praksisplanudvalgets og Sundhedskoordinationsudvalgets emneområder. Det er op til PPU og SKU at tilrettelægge en procedure for systematisk inddragelse af PIU med afsæt i et første møde forud for hver ny praksisplan og ny sundhedsaftalte. På denne baggrund godkendte PPU og SKU den 25. november 2014 et samarbejdsnotat, der beskriver mulighederne for det fremtidige samarbejde mellem henholdsvis SKU/PPU og PIU (bilag 1). SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. Samarbejdsudvalget understereger, at Patientinddragelsesudvalget skal huskes i arbejdet i implementeringsgruppen. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Lone Holm BILAGSFORTEGNELSE 1. Samarbejdsnotat PIU, SKU og PPU_ Side 14

15 10. DRØFTELSE AF EGENOMSORG - OPFØLGNING PÅ VISIONSSEMINAR INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget drøfter sagen. RESUME Som led i opfølgningen på visionsseminaret besluttede Samarbejdsudvalget på mødet den 8. december 2014, at drøfte muligheder for at videreformidle erfaringer fra projekter, der har haft fokus på at fremme motivationen til selvtræning f. eks gennem at øge patienternes kompetence til at handle. På mødet deltager Susanne Sillesen Skøtt, Cand. Scient. i fysioterapi fra Syddansk Universitet med et kort oplæg om mekanismer, der fremmer og hæmmer egenomsorg hos patienter. SAGSFREMSTILLING Baggrund Som led i opfølgningen på visionsseminaret besluttede Samarbejdsudvalget på mødet den 8. december 2014, at der på dette møde skulle indgå en drøftelse af mulighederne for at videreformidle erfaringer fra projekter, der har haft fokus på at fremme motivationen til selvtræning f. eks ved at øge patienternes kompetence til at handle. På mødet deltager Susanne Sillesen Skøtt, Cand. Scient. i fysioterapi fra Syddansk Universitet med et kort oplæg. Susanne har skrevet kandidatspeciale om implementering af GLA:D i kommunal kontekst og har viden om, hvilke mekanismer, der fremmer og hæmmer egenomsorg hos patienter. Jesper Ottesen, som er praksiskonsulent for fysioterapi, deltager i mødet med henblik på det videre arbejde med området, herunder i forhold til det idékatalog, han er ved at udarbejde efter anmodning fra Samarbejdsudvalget. Rammer for Egenomsorg Overenskomsterne om almindelig og vederlagsfri fysioterapi giver mulighed for at udføre en række ydelser, som kan henføres til begrebet egenomsorg jvf overenskomstens 9 bilag 1 Ydelsesbeskrivelse. Eksempelvis kan der i forbindelse med normalbehandling udføres generelle pædagogiske interventioner. Ydelsen kan indeholde vejledning, instruktion, undervisning og rådgivning af patienter og pårørende. I forbindelse med holdtræning er det muligt at inddrage instruktion, undervisning og rådgivning af patienter. 2 projekter hvori egenomsorg indgår Projektet GLA:D (Godt liv med artrose i Danmark) tager udgangspunkt i kliniske retningslinjer, som anbefaler, at træning, patientuddannelse og evt. vægttab kombineres i en samlet pakke som grundbehandling af patienter med hofte- og knæartrose. Mobil Interaktiv Genoptræning (M.I.G) er udviklet af fysioterapeuter fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby - Taarbæk og Rudersdal kommuner i samarbejde med en privat virksomhed. Det er en digital løsning målrettet borgernes behov for støtte i hjemmetræning. Projekterne er kort beskrevet i bilag til sagen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Der var enighed om, at de input, der fremkom i drøftelsen skal indarbejdes i det idekatalog, som praksiskonsulenten er ved at udarbejde. JOURNALNUMMER Side 15

16 SAGSBEHANDLER Heidi Mortensen BILAGSFORTEGNELSE 1. SU juni Egenomsorg Side 16

17 11. ORIENTERING - AFRAPPORTERING AF PROJEKT OM IMPLEMENTERING AF EPIKRISESKRIVNING I FYSIOTERAPEUTISK PRAKSIS INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager orienteringen til efterretning. RESUME Kvalitetsudviklingsprojekt om implementering af epikriseskrivning i fysioterpeutisk praksis er gennemført, og der foreligger en afrapportering fra projektleder Jesper Ottosen, praksiskonsulent på fysioterapeutområdet i Region Hovedstanden. Projektet har forbedret både kvantiteten og kvaliteten af epikriserne hos projektklinikkerne. SAGSFREMSTILLING Baggrund: Region Hovedstandens fysioterapipraksiskonsulent Jesper Ottosen har for regionale kvalitetspulje midler gennemført projekt om implementering af epikriseskrivning. Projektets formål var at undersøge, hvorvidt det ved hjælp af praksisnær undervisning og monitorering var muligt at ændre de praktiserende fysioterapeuters adfærd således, at de 1) begyndte at skrive flere epikriser 2) begyndte at skrive bedre epikriser Projektet udgøres af følgende hjørnesten: Workshops (undervisning og refleksion) afviklet 3 steder i regionen Inddragelse af praktiserende læger til evaluering af epikriserne Udvikling af IT-program der har muliggjort løbende monitorering og datafremstilling af kommunikationsmønstre for den enkelte projektklinik. Hovedresultater Projektet viser, at det i projektperioden var muligt at få fysioterapeuterne på projektklinikkerne til at skrive flere epikriser. Projektmålet om at projektklinikkerne skulle skrive 30 % flere epikriser blev nået. Sammenlignet med 2013 skrev projektklinikkerne i projektperioden 41 % flere epikriser. Udviklingen i antallet af afsendte epikriser er generelt positiv i Region Hovedstaden. De klinikker i Region Hovedstaden, som ikke har deltaget projektet, har i samme periode afsendt 12 % flere epikriser end i Der er således sket en generel stigning i antallet af afsendte epikriser i Region Hovedstaden, men projektklinikkerne har forbedret sig markant mere end de øvrige klinikker, 29%. Af projektbeskrivelsen fremgår det at alle regionens klinikker skal tilbydes et månedligt overblik over antal af hentede henvisninger sammenholdt med antal afsendte epikriser. Denne del af projektet er ikke afsluttet med denne afrapportering. Projektet har forbedret både kvantiteten og kvaliteten af epikriserne hos projektklinikkerne, og det ser ud til, at der er sket en adfærdsændring, der fastholdes. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Orienteringen tages til efterretning. SU-medlemmerne finder det positivt, at der er øget fokus på klinikkerne i forhold til epikriseskrivning. JOURNALNUMMER x SAGSBEHANDLER Heidi Mortensen BILAGSFORTEGNELSE Side 17

18 1. Afrapportering af epikriseprojekt i fysioterapeutisk praksis 2014 Side 18

19 12. GENSIDIG ORIENTERING Der var ingen bemærkninger under dette punkt. Side 19

20 13. NÆSTE MØDE Det næste møde afholdes den 23. september 2015 kl på Regionsgården. Der er formøde fra Side 20

21 14. EVENTUELT Der var ingen bemærkninger under dette punkt. Side 21

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 20. juni Kl.: 14-16 Sted: Regionsgården Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20650887

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H8 * Der afholdes formøde for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 17-08-2015 10:00 MØDESTED Mødelokale H6/H7 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011 Sag nr. 16 Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 4 bilag Praksisplan for fysioterapi, 30. maj 2011 Praksisplan for Slettet: P fysioterapi

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010 Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN UDKAST 1. februar 2011 RESUMÉ 4 Anbefalinger 6 INDLEDNING 8 KAPACITETSBESKRIVELSE 13 1. Almindelig og

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.30-17.30 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 28. oktober 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frugt og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet, Julianes Maries vej 18, opgang

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.30-9.00 i mødelokale H4 * Der afholdes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Arly Eskildsen (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2+3 * Der afholdes formøde

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Håndbog for Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (Fysioterapipraksisfonden)

Håndbog for Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (Fysioterapipraksisfonden) Håndbog for Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (Fysioterapipraksisfonden) I denne håndbog kan du som potentiel ansøger til Fysioterapipraksisfonden finde information om:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Center for Sundhed December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ.........................................................................................

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen.

Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Notat Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende fysioterapeuter samt regionen. Praksisplan for Fysioterapi blev efter behandling

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi?

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Referat Regionaludvalg Sjælland 19. marts

Referat Regionaludvalg Sjælland 19. marts Referat 19. marts Tid og sted: Amalievej 26, st, Vordingborg, kl. 16-(ca.) 18.30 Deltagere: Mogens, Vibeke og Troels (ref.) Afbud: Lone 1. Godkendelse af dagsorden side 2 2. Godkendelse af referat side

Læs mere