Referat Kulturgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kulturgruppen"

Transkript

1 Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike, Evan Lynnerup, Troels Christensen, Anders Nielsen, Bo Christensen, Rikke Bach Nielsen, Brian Ahlquist, Jane Hald, Thure Dan Petersen, Eva Ormstrup Bentsen, Marius Byriel, Poul Knopp Damkjær, Nicolai Nicolaisen, Rene Birkemark Olesen Fraværende Emrah Tuncer, Claus Jørgensen, Søren With, Per Nørhave, Birgit Pedersen, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Udkast til Kulturaftale Proces for udvikling og præsentation af nye projekter Beslutning om diverse i forbindelse med organisering og drift af kulturaftale Mødeplan 1. halvår Evt Samlet bilagsliste... i Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 1

3 Underskriftsark Holbæk Emrah Tuncer Willy Lisby Det Radikale Venstre Venstre Kalundborg Jimmy Sørensen Torben Toft Andersen Venstre Socialdemokratiet Lejre Claus Jørgensen Søren Bo Hansen Socialistisk Folkeparti Venstre Odsherred Søren With Erik Winther Socialdemokratiet Venstre Ringsted Per Nørhave Torben Lollike Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Roskilde Birgit Pedersen Evan Lynnerup Socialistisk Folkeparti Venstre Slagelse Troels Christensen Anders Nielsen Liberal Alliance Socialdemokratiet Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 2

4 Sorø Bo Christensen Rikke Bach Nielsen Det Konservative Folkeparti Socialdemokratiet Den administrative følgegruppe Brian Ahlquist Jane Hald Thure Dan Petersen Eva Ormstrup Bentsen Marius Byriel Poul Knopp Damkjær Johan Otte Kim Kruse Rasmussen Rene Birkemark Olesen Nicolai Nicolaisen Holbæk, Kultur- og Fritidschef Kalundborg, Kulturchef Lejre, Kultur- og Fritidschef Odsherred, Kultur- og Fritidschef Ringsted, Direktør Roskilde, Kultur- og Idrætschef Sorø, sekretariatsleder Slagelse, centerchef Slagelse, Bibliotekschef og Leder af Kulturafdelingen Regionrådsmedlem Protokolfører: Dato: Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 3

5 1. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 26. februar 2015 Sted: Holbækvej 141 b, Kalundborg Fraværende: Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen, Per Nørhave, Søren With Godkendt. Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 4

6 2. Udkast til Kulturaftale Sag Dok Initialer: BHH Åbent Kompetence Kulturgruppen. Beslutningstema Kulturgruppen skal godkende udkast til ny kulturaftale for perioden til endelig forhandling med Kulturministeriet. Sagens opståen Kulturgruppen besluttede på møde den 27. november 2014, at indgå en ny kulturaftale for perioden på indsatsområderne Børn, unge og udsyn samt Kulturarv og identitet.. Sagsfremstilling Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har udarbejdet et udkast til en ny kulturaftale med indsatsområderne: 1. Børn, unge og udsyn 2. Kulturarv og identitet Udkastet er udarbejdet i Kulturministeriets skabelon og indeholder et udkast til vision, en beskrivelse af de valgte indsatsområder samt tilhørende mål. Desuden faktuelle afsnit vedrørende økonomi og rammeaftaler. Det fulde aftaleudkast er vedhæftet som bilag. Sagen beskriver udkast til vision smat uddybende beskrivelse af indsatsområderne. Udkast til Vision: Visionen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland er: Alle borgere i Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kulturarv, der er unik for Midt og Vestsjælland. Kulturregion Midt og Vestsjælland markerer sig i Danmark og i udlandet med nye formidlingsformer, ny forskning og udvikling af nye oplevelser inden for især Vikingetid og Middelalder således områdets kulturarvsfortællinger er tilgængelige for alle børn, unge, borgere og turister. Kulturregion Midt- og Vestsjælland er attraktiv for alle børn og unge gennem kvalitetsbaserede udfoldelses- og oplevelsesmuligheder, der udvider deres horisont, styrker deres kunstneriske og kulturelle kompetencer, historiske bevidsthed og identitet. Kulturregionens kunst- og kulturfaglige miljøer tilbyder læringsmiljøer på højt kvalitativt niveau til alle børn og unge, og til børn og unge med særlige interesser og særlige talenter. Kulturregionens Kulturinstitutioner og kulturaktører er proaktive medspillere og samarbejdspartnere i Åben Skole på Kulturregionens skoler. Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 5

7 Indsatsområder og mål: 3. Børn, unge og udsyn Børn og unges møde med kunst og kultur er et indsatsområde i alle 8 kommuner og står derfor som central indsats i det kulturregionale samarbejde. Kommunerne kan netop gennem samarbejdet løfte større strategiske satsninger, og understøtte tværgående samarbejder mellem områdets kunst- og kulturinstitutioner, kunstnere, de kunstfaglige miljøer og undervisningsinstitutioner, end den enkelte kommune kan. Fælles for kommunerne i Kulturregionen er en skærpet opmærksomhed på at understøtte den nationale skolereform i de enkelte kommuner gennem større fællessatsninger på tværs af kommuner og skoler. Områdets kulturinstitutioner spiller også her en central rolle og vil være omdrejningspunkt for udvikling af flere bærende projekter inden indsatsområdet. Børn og unge skal vide, hvor de kommer fra og have mulighed for at udvide deres egen verden med et internationalt perspektiv. Kulturregionens kommuner finder det værdifuldt, at alle børn og unge møder en bred vifte af professionel kunst og kultur i skoletiden, fritiden og sammen med familien, og at alle får del i de oplevelses og udviklingsmuligheder som kunst og kultur tilbyder.. Kulturregionens kommuner finder det også værdifuldt at Børn og unge har mulighed for at dyrke deres særlige talent og interesse i fagligt stærke miljøer. Mål At børns og unges kunstneriske og kulturelle kompetencer udvikles i hele uddannelsesforløbet gennem målrettede kulturforløb, der understøtter skolereformen. At Kulturregionen kan tilbyde stærke fagmiljøer, hvor børn og unge kan udfolde deres særlige interesser og talenter At kommunerne gennem større samarbejder udvikler det børne- og ungekulturelle felt på tværs af kommuner At Kulturregionen gennem internationale samarbejde styrker børn og unges udsyn og forståelse for andre kulturer 4. Kulturarv og identitet Midt og Vestsjælland er et af de områder i Danmark, der spillede en afgørende rolle i udvikling og tilblivelse af kongeriget Danmark. Området rummer en helt unik og synlig kulturarv inden for Vikingetid og Middelalder, og har en lang række af faglige kompetencer på museer, oplevelsescentre, arkiver og undervisningsinstitutioner, der arbejder målrettet med formidling, oplevelsesudvikling og forskning netop inden for den periode da Danmark blev til. En strategisk og langsigtet synliggørelse af denne unikke kulturhistoriske periode i Midt- og Vestsjællandshistorie er afgørende for at opbygge en fælles kulturel identitet og en unik profil for området. Et unikt netværkssamarbejde mellem kulturregionens museumsvæsen, oplevelsescentre, biblioteker, uddannelsesinstitutioner vil medvirke til at udvikle projekter, der udmønter dette indsatsområde. Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 6

8 Mål At styrke og udvikle nye formidlingsformer, forskning og oplevelsesudvikling inden for områdets kulturarv vikingetid og Middelalder, så kulturarvens fortællinger gøres tilgængelig for så mange som muligt At særligt børn og unge både i skole og fritid opnår indgående kendskab til og interesse for den kulturhistorie, der omgiver dem At fremme kulturturisme i Kulturregion Midt- og Vestsjælland gennem målrettet og strategisk arbejde med tilbagevendende begivenheder, formidlingsformer og synlighed inden for områdets unikke kulturarv herunder også den maritime kulturarv Projekterne, der skal udmønte indsatsområderne, beskrives ikke i aftaleudkastet. I aftale udkastet er økonomien ikke medtaget, da den skal forhandles på plads. Udkastet er blevet drøftet i den administrative følgegruppe den 21. januar 2015, hvor især vision og mål blev konkretiseret. Udkastet er drøftet med konsulent i Kulturstyrelsen og justeret herefter. Kulturstyrelsen har meddelt, at så snart Kulturgruppen har godkendt indholdet, vil vision og indsatsområder blive forelagt Kulturministeren til godkendelse, og herefter vil økonomien blive forhandlet på plads. Processen vil herefter være: Februar 2015 Marts 2015 Marts 2015 April 2015 Kulturgruppen drøfter oplæg Godkendelse af vision og indsatsområder i Kulturministeriet Oplæg sendes til godkendelse i kommunernes fagudvalg Administration justerer Forhandling af økonomi v. forhandlingsgruppen Underskrift Lovgrundlag --- Økonomiske konsekvenser Kulturgruppen har besluttet en fordeling af kulturaftalemidlerne til videre udvikling af tre projekter (Lærende partnerskaber, BGK og Danmark bliver til). Her ud over har kulturgruppen prioriteret midler til udvikling af nye projekter inden for indsatsområderne Fordeling af midler til nye projekter mellem de to indsatsområder er ikke drøftet. Den samlede økonomi, der fremgår af økonomibilaget udgør Kulturregionens medfinansiering af kulturaftalen og Kulturministeriet søges om det samme beløb. Dog har Kulturstyrelsen i brev til formanden meddelt, at puljen til Kultur i hele landet meddelt at pul- Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 7

9 jen er skåret med %, hvilket forventeligt også vil ske i den statslige støtte til kulturaftalen i relation til den statslige bevilling til den afsluttede kulturaftale. Det forudsættes at Kulturregionen fortsat har rammeaftale på opsøgende Børne og Ungdomsteater, og dermed kan fortsætte særordningen på teaterområdet, og til at sekretariatet administrerer de tidlige kommunalfuldmagttilskud på over kr Amtsmidler. Dette er bekræftet af Kulturstyrelsen. Det er endnu uklart om Region Sjælland vil indgå rammeaftale med Kulturregionen og der forslås administrativt, at Kulturgruppen retter en politisk henvendelse til Region Sjælland. Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser --- Udtalelser og høring --- Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller At Kulturgruppen drøfter, kommenterer og godkender aftaleudkastet med eventuelle tilføjelser At Kulturgruppen godkender procesplanen At Kulturgruppen anmoder Region Sjælland om at indgå i medfinansieringen af projekterne i Kulturaftalen Bilag Udkast til Kulturaftale Kulturregion Midt- og Vestsjælland Puljen til kultur i hele landet 2015-MV Sjælland.docx Notat vedr. økonomi i Kulturaftale Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 26. februar 2015 Sted: Holbækvej 141 b, Kalundborg Fraværende: Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen, Per Nørhave, Søren With Kulturgruppen godkender aftaleudkastet med de to indsatsområder: Børn, Unge og Udsyn samt Kulturarv og identitet. Aftaleudkastet justeres således at unge defineres bredt og således at talentudvikling, står tydeligere. Procesplan godkendt underforudsætning af at aftaleudkastet kan behandles hurtigt i kommunerne. Kulturgruppen anmoder administrationen om at rette henvendelse til Region Sjælland ang. en rammeaftale. Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 8

10 3. Proces for udvikling og præsentation af nye projekter Sag Dok Initialer: BHH Åbent Kompetence Kulturgruppen. Beslutningstema Beslutte proces og kriterier for udvikling og præsentation af nye projekter til kulturaftalen Sagens opståen Kulturgruppen besluttede på møde den 27. november 2014 at afsætte kr. ca. 2,9 mio. i kulturaftalen til nye projekter inden for indsatsområderne. Projekterne skal udvikles af kulturaktører, kulturinstitutioner og kommuner, og der skal fastlægges en proces for dette. Sagsfremstilling Kulturgruppen har besluttet, at Kulturaftalen skal fokusere på to indsatsområder: Børn, Unge og Udsyn samt Kulturarv og Identitet. Tre projekter er allerede udviklet med afsæt i projekter fra den forrige aftale og der skal nu tilrettelægges en proces for udvikling af nye projekter der kan understøtte indsatsområderne. Processen skal sikre en bred involvering af kulturlivets aktører og samtidig sikre udvikling af projekter, der har kulturregional volumen og relevans. Den administrative følgegruppe har den 21.januar 2015 udarbejdet et oplæg til Kulturgruppen: Procesforslag for udvikling og indhentning af nye projekter Maj/Juni september oktober November/ december Kulturaktører i Kulturregionens Kommuner inviteres til at indsende nye projekter, der kan understøtte Kulturaftalens to indsatsområder. Invitationen formes som et open call og udsendes gennem kulturcheferne. Invitationen beskriver rammer, økonomi, kriterier, tidsplan, m.m. Projektideer indsendes til sekretariatet, gennemgås og kvalitetsikres af Kulturcheferne i relation til kriterier, kvalitet, volumen og økonomi. Der afholdes en workshop/konference, for aktører og politikere, hvor projektideerne præsenteres, og hvor der arbejdes videre med dem på tværs af projektmagere og kommuner. De færdigudviklede projekter forelægges til politisk prioritering ultimo Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 9

11 Kriterierne for projekter i den kommende kulturaftale justeres i forhold til kriterierne for projekter i nuværende aftale. Administrativt forslås, at de omfatter at: Projektet skal definere sig tydeligt inden for et af kulturaftalens to indsatsområder Projektet skal kunne opfylde et eller flere mål inden for et af aftalens indsatsområder Projektet skal have Kulturregionalrelevans Projektet skal omfatte flere kommuner Projektet skal indarbejde model for forankring efter aftalens udløb Projektet skal indtænke evaluering af resultater og effekter Der udarbejdes et ansøgningsskema, der nøje definerer indsatsområderne, kriterier etc. Kriterierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler i aftaleperioden er medsendt til orientering. Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen drøfter og godkender oplægget til procesplan og til kriterier for nye projekter med eventuelle tilføjelser. Bilag Kriterier for tilskud fra de frie midler i kulturaftalen Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 26. februar 2015 Sted: Holbækvej 141 b, Kalundborg Fraværende: Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen, Per Nørhave, Søren With Procesplan godkendt. Kriterierne fra forrige aftale tilrettes med de fremlagte punkter. Der lægges vægt på at evaluering og effektmåling bliver en indskrevet forventning i alle projekter. Der udarbejdes en standart for evaluering og afrapportering. Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 10

12 4. Beslutning om diverse i forbindelse med organisering og drift af kulturaftale Sag Dok Initialer: BHH Åbent Kompetence Kulturgruppen. Beslutningstema At Kulturgruppen træffer beslutning omkring organisering i Kulturaftalen , herunder placering af sekretariat, fagråd eller anden faglig tværgående organisering m.m. Sagens opståen Kulturaftalen udløb med udgangen af 2014 og en ny aftale for perioden forventes indgået. I den forbindelse skal der træffes beslutninger om eventuelle ændringer/justeringer i organisering og drift af kulturaftalen. Sagsfremstilling Med henblik på udarbejdelse af indstilling til Kulturgruppen har den administrative følgegruppe den 21.januar 2015 drøftet følgende: Placering af sekretariat Sekretariatet har været drevet fra Odsherred Kommune i to kulturaftaler, der skal træffes beslutning om drift af sekretariat skal overgå til anden kommune eller om det fortsat ønskes placeret i Odsherred. Der afsættes kr. 0,50 pr. indbygger pr. år til drift af sekretariatet. Fagråd Skal Kulturregionen fortsætte med fagråd eller anden form for faglig tværgående organisering? Kulturregion Midt- og Vestsjælland har i de 2 foregående aftaleperioder haft fagråd indenfor musik, teater, museer og kunst og i den sidste periode desuden indenfor bibliotek og børne- og ungekultur. Evalueringen har vist, at fagrådene ikke ses, at have den store rolle at spille. Organisering Kulturaftalen styres politisk af kulturgruppen og administrativt af den administrative følgegruppe. Mødefrekvensen har været 6 8 møder årligt, aftagende i forhold til at midlerne i kulturaftalen i højere grad er bundet i projekter. Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen, at Sekretariatet fortsat varetages af Odsherred Kommune Der i den nye kulturaftale ikke etableres fagråd, men at der i stedet ad hoc kan indkaldes eksperter fra de faglige miljøer Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 11

13 Der i kommende kulturaftale periode afholdes 2-3 årlige møder, hvor projektmagerne inviteres til at give status på projekterne Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 26. februar 2015 Sted: Holbækvej 141 b, Kalundborg Fraværende: Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen, Per Nørhave, Søren With Indstilling godkendt. Sekretariatet placeres fortsat i Odsherred. Fagråd indgår ikke i ny aftale og mødefrekvens kortes ned. Kulturgruppen ønsker at holde møde rundt i kommunerne på særlige steder, der giver indblik i kulturregionens kulturliv. Den administrative følgegruppe tilrettelægger det. Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 12

14 5. Mødeplan 1. halvår 2015 Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Der er udarbejdet nedenstående forslag til mødedatoer for Kulturgruppen i Kulturgruppen 2015 Mødedato Tidspunkt Mødested Torsdag 26.2 Kl Kalundborg Torsdag 26.3 Kl ? Underskrift seance 30.4?? Et møde primo oktober Kl Workshop/konference Onsdag Kl ? Sagsfremstilling Sekretariatet indstiller, at den Kulturgruppen drøfter og godkender fremsendte forslag til mødeplan. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 26. februar 2015 Sted: Holbækvej 141 b, Kalundborg Fraværende: Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen, Per Nørhave, Søren With Mødeplanen tilrettes, således at der findes alternativ til den 26. marts 2015 medio april er foreslået. Alle ønsker at blive mødeindkaldt via Outlook. Mødedatoen den 26. marts 2015 er erstattet med nyt forslag: Mødedato Tidspunkt Mødested Torsdag 26.2 Kl Kalundborg Tirsdag 21.4 Kl ? Underskrift seance 30.4?? Torsdag 8.10 Kl Workshop/konference Onsdag Kl ? Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 13

15 6. Evt. Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 26. februar 2015 Sted: Holbækvej 141 b, Kalundborg Fraværende: Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Johan Otte, Kim Kruse Rasmussen, Per Nørhave, Søren With Region Sjælland åbner for kulturpuljen i løbet af en uges tid temaet er Kultur og Erhverv. Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. 14

16 Samlet bilagsliste Udkast til Kulturaftale Kulturregion Midt- og Vestsjælland Puljen til kultur i hele landet 2015-MV Sjælland.docx Notat vedr. økonomi i Kulturaftale Kriterier for tilskud fra de frie midler i kulturaftalen Kulturgruppen den 26. februar 2015 Side nr. i

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Indkaldte: Gitte Schilkowski pkt. 1 kl. 14.00 Britta Rasmussen pkt. 1 kl. 14.30 (ca.) Torben Holm pkt. 1 kl. 14.50 (ca.)

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere