Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA"

Transkript

1 Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og Jakob Gjerlevsen Mai-Britt Johansen R04A Radiografuddannelsen CVU Lillebælt

2 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING METODE OPGAVENS OPBYGNING KRITISK STILLINGTAGEN TIL EMPIRI METODISKE OVERVEJELSER, UDFØRELSEN AF FORSØGENE METODISKE OVERVEJELSER OMKRING MONTE CARLO BEREGNINGER METODISKE OVERVEJELSER, OMKRING AUDIT ETISKE OVERVEJELSER KRITISK STILLINGSTAGEN TIL LITTERATUR TEORETISKE BØGER ARTIKLER EN KRITISK GENNEMGANG AF ARTIKLER LUMBAR SPINE RADIOLOGY ANALYSIS OF THE POSTEROANTERIOR PROJECTION INCREASING FILM-FOCUS DISTANCE (FFD) REDUCES RADIATION DOSE FOR X-RAY EXAMINATIONS TEORIAFSNIT STRÅLEBIOLOGI RØNTGENSTRÅLERNES INTERAKTION MED VÆV DETERMINISTISKE OG STOKASTISKE SKADER DEN EFFEKTIVE DOSIS OG UDREGNING ANVENDELSE AF MONTE CARLO PROGRAMMERNE PCXMC OG MCNP ANATOMI BILLEDKRITERIER TOPOGRAFISK ANATOMI OG AFSTANDSKVADRATLOVEN BILLEDKVALITET EKSPONERINGS INDEX KONTRAST SKARPHED

3 5.5.4 FORVRÆNGNING EMPERIAFSNIT ANVENDT MATERIALE OG APPARATUR FORSØGSOPSTILLING GENNEMGANG OG ANALYSE AF INDHENTEDE OPLYSNINGER RESULTATER AF MAS OG DAP ANALYSE AF MAS OG DAP RESULTATER AF EFFEKTIV DOSIS ANALYSE AF EFFEKTIV DOSIS RESULTATER AF BILLEDKVALITETEN ANALYSE AF BILLEDKVALITET SAMMENFATNING BIAS DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERINGEN REFERENCELISTE LITTERATURLISTE TEORETISKE BØGER ARTIKLER BILAGLISTE

4 1.0 Indledning Ifølge Dansk radiologisk Selskab er der risiko for, at 1 ud af patienter (pt.) på de danske røntgenafdelinger erhverver sig en stråleinduceret cancer ved en røntgenoptagelse af columna lumbalis (col. lumbalis) (1, s.16). En col. lumbalis optagelse omfatter flere strålefølsomme organer, såsom gonaderne, colon, rød knoglemarv og vesica urinaria. Disse organer har en vævsvægtningsfaktor (W T ) på henholdsvis 0,20, 0,12, 0,12 og 0,05 og risikoen for stråleinduceret cancer er derfor som antydet ovenfor stor (2, s.11). Med den viden man i dag har om, at ioniserende stråling kan føre til deterministiske og stokastiske skader (se afsnit 5.1.2), er det vigtigt, at holde stråledosis så lav som muligt. I Danmark har Sundhedsstyrelsen udarbejdet følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr : Alle doser skal holdes så lave som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til de ønskede diagnostiske resultater (3, s.7). Bekendtgørelse nr : Alle doser skal holdes så lave som rimeligt muligt (2, s.3). Disse 2 bekendtgørelser holdt op mod de strålefølsomme organer og skaderne ved ioniserende stråling medvirker til at valget for denne opgave er optimering af stråledosis til en col. lumbalis. Dette vil ske gennem en kvalitetssikring og udvikling af en allerede eksisterende protokol for col. lumbalis. Kvalitetssikring er en vurdering af den nuværende kvalitet, der efterfølgende forbedres og sikres, så den ønskede kvalitet fastholdes (4, s.18). Kvalitetsudvikling er en dynamisk og vedvarende proces og defineres som systematiske handlinger, der har til formål at fremme den nuværende viden optimalt til pt. (4, s.24). Vi mener hermed, at procedurerne på røntgenafdelingerne fortsat skal være under en løbende kvalitetssikring og udvikling både med henblik på stråledosis samt den diagnostiske billedkvalitet. 3

5 Formålet med denne opgave er således gennem en kvalitetssikring og udvikling at optimere proceduren for en røntgenoptagelse af col. lumbalis med henblik på stråledosis og billedkvalitet. 2.0 Problemfelt I dette afsnit opstilles der forskellige problemstillinger til røntgenoptagelser af col. lumbalis, samt en afgrænsning af disse. Afgrænsningen danner grundlag for problemformulering med efterfølgende begrebsafklaring. Optagelser af col. lumbalis tages på baggrund af flere patologiske lidelser, såsom fraktur, scoliose og morbus bechterew. Alt efter hvilken patologisk lidelse pt. har, tages optagelserne enten stående eller liggende. De fleste røntgenafdelinger tager som minimum en Anterior Posterior (AP) eller Posterior Anterior (PA) optagelse og en lateral optagelse af col. lumbalis (5, s ), mens skråoptagelser, lateral optagelser af L5-S1 samt AP axial L5-S1 kan forekomme som supplerende optagelser afhængig af afdelingens procedure og pt. symptomer. Der kan således være stor forskel på, hvor stor en dosis pt. får til en col. lumbalis afhængigt af afdelingens procedure. Ved søgning på PubMed med forskellige kombinationer af søgeordene lumbar spine, dose reduction, x-ray, focus film distance og positioning er der fundet flere artikler fra Irland, USA og New Zealand, som omhandler optimering af stråledosis og billedkvalitet ved at øge Film Fokus Afstand () og ændre positioneringen fra AP til PA. I følge artiklen Lumbar spine radiology: analysis of posteroanterior projection af Brennan, PC et al kan man opnå dosisbesparelser på op mod 40 % uden forringelse af billedkvaliteten ved at ændre strålegangen fra AP til PA, hvilket er påvist gennem et empirisk studie. Ifølge artiklen Increasing film-focus distance (FFD) reduces radiation dose for x-ray examinations. af P.C. Brennan et al kan der ligeledes opnås dosisbesparelser uden forringelse af billedkvaliteten ved at ændre fra 100 cm til 130 cm. Det er derfor relevant at undersøge, hvorvidt man ud fra en allerede eksisterende 4

6 protokol fra sygehus A kan nedsætte den effektive dosis til pt. ved at ændre strålegangen fra AP til PA samtidigt med en ændring i. Ud over og positionering AP/PA er der adskillige andre radiograffaglige tiltag, der kan tages i betragtning for at kunne optimere stråledosis og billedkvaliteten. Her tænkes på ændring af eksponeringsparametre som kilovolt (kv) og miliamperesekunder (mas), valg af rastertyper for ikke at nævne valg af modalitet såsom computer radiografi (CR), digitalt radiografi (DR) eller konventionel røntgen. Overvejelser om brug af blyafdækning og gonadebeskyttelse skal også tages i betragtning, idet undersøgelsen foregår indenfor 10 cm til gonaderne. Vi har i dette projekt valgt at sætte fokus på og AP/PA positioneringens indflydelse på stråledosis og billedkvalitet. Disse parametre vil derfor være variablerne i undersøgelsen, mens ovennævnte faktorer fastholdes, så der ikke skal herske tvivl om, hvorvidt det reelt er og positioneringen AP/PA, der måles på. Forsøgene foretages på et DR system, Santax medico med et raster fokuseret til 110 cm og et skakforhold på 10:1, samt ved en fast kv. Da forsøgene vil blive foretaget med 1 punkts teknik ændres mas som kompensation for den ændrede (se afsnit 5.4 og 7.1). I opgaven skelnes der ikke mellem forskellige patologiske tilstande, da sygehus A ikke har forskellige procedurer ved forskellige anamneser. Sygehus A tager altid col. lumbalis AP og stående på det pågældende DR-system (se bilag 1). Dette fører frem til følgende problemformulering: 5

7 2.1 Problemformulering Hvorledes kan den effektive dosis nedsættes uden forringelse af billedkvaliteten, hvis og AP/PA positionering ændres ved en røntgenoptagelse af columna lumbalis? 2.2 Begrebsafklaring Den effektive dosis Summen af vævsvægtede ækvivalente doser til forskellige organer og væv (2, s.10). (se afsnit 5.2) : Film fokus afstand på 100, 110, 120, 130 og 140 cm. (se afsnit 3.3 og 5.4) Billedkvalitet: Reached exposure value (REX), kontrast, skarphed, forvrængning, indblænding og anatomiske strukturer. (se afsnit 5.5 og 5.3.1) AP røntgenoptagelse af col. lumbalis: Stående AP optagelse af col. lumbalis (se bilag 1). PA røntgenoptagelse af col. lumbalis: Stående PA optagelse af col. lumbalis (se bilag 1). 3.0 Metode I dette afsnit bliver opgavens opbygning gennemgået. Herefter følger beskrivelser af kritisk stillingtagen til empiri, metodiske overvejelser omkring udførelsen af forsøgene, metodiske overvejelser omkring Monte Carlo beregninger samt metodiske overvejelser omkring audit. Derefter følger en gennemgang af de etiske overvejelser i forbindelse med opgaven. En kritisk stillingtagen til den anvendte litteratur og artikler afslutter afsnittet. 6

8 3.1 Opgavens opbygning Opgaven er kronologisk opbygget med afsæt i et problemfelt. Her behandles forskellige problemstillinger inden for røntgenoptagelser af col. lumbalis som via en afgrænsning ender op med en problemformulering og begrebsafklaring. På baggrund af en operationalisering af problemformuleringen er der udarbejdet en række forskningsspørgsmål som danner grundlag for besvarelsen af denne (se bilag 2): Hvilken biologisk effekt har ioniserende stråling på pt.? Hvad er effektiv dosis og hvorledes udregnes det? Her menes en detaljeret beskrivelse af røntgenstrålernes skadelige virkning på mennesket, samt de deterministiske og stokastiske stråleskader. Herefter afdækkes definition af, hvad effektiv dosis er og hvorledes den beregnes. Disse spørgsmål vil blive besvaret gennem et litteraturstudie (se afsnit 5.1 og 5.2). Hvilke kriterier er der for billedkvalitet til en col. lumbalis optagelse? Billedkvaliteten i opgaven vurderes ud fra REX, kontrast, skarphed, forvrængning, indblænding og anatomiske strukturer. Parametrene defineres og deres indvirkning på billedkvaliteten klarlægges gennem et litteraturstudie (se afsnit 5.3 og 5.5). På sygehus A anvendes en på 110 cm til col. lumbalis optagelser og der ønskes derfor besvaret: Hvilken indflydelse har på den effektive dosis ved en col. lumbalis optagelse? Hvilken indflydelse har på billedkvaliteten ved en col. lumbalis optagelse? Der undersøges, hvilken indflydelse en ændring i har på den effektive dosis til pt. samt hvilken indflydelse, det har på billedkvaliteten. Spørgsmålet vil blive besvaret gennem empirisk- (se afsnit 7.0), litteratur- (se afsnit 5.4) og artikelstudie (se afsnit 4.2). 7

9 Hvilken indflydelse har positionering AP/PA på den effektive dosis ved en røntgenoptagelse af col. lumbalis? Hvilken indflydelse har positionering AP/PA på billedkvaliteten ved en røntgenoptagelse af col. lumbalis? På sygehus A tager man col. lumbalis optagelser AP og der ønskes derfor besvaret hvilke konsekvenser det har på strålegangen gennem organerne, når man henholdsvis drejer pt. med front mod røntgenrøret eller med front væk fra røntgenrøret og hvordan det påvirker den effektive dosis til de implicerede organer, samt afbildning af columna i forhold til de definerede billedkvalitetskriterier. Disse spørgsmål vil blive besvaret gennem et litteratur- (se afsnit 5.3), empirisk- (se afsnit 7.0) og artikelstudie (se afsnit 4.1). Det efterfølgende afsnit omhandler kritiske overvejelser til, hvorledes de empiriske data skal indhentes. Herefter afdækkes de metodiske overvejelser omkring udførsel af forsøgene og brugen af Monte Carlo programmerne for at skabe en høj reliabilitet, samt identifikation af bias for herigennem at undgå dem. Vurdering af billedkvalitet sker i opgaven gennem en audit, som ligeledes kræver metodiske overvejelser. Afsnittet omkring de metodiske overvejelser afsluttes med en beskrivelse af de etiske aspekter omkring udførelsen og planlægningen af de empiriske forsøg samt auditten. Metodeafsnittet afsluttes med en eksplicitering af vores kritiske stillingtagen til den anvendte litteratur i opgaven. Bøger og artikler præsenteres for at tilstræbe en høj reliabilitet. Afsnittet indeholder en kritisk gennemgang af artiklerne Lumbar spine radiology: analysis of posteroanterior projection og Increasing film-focus distance (FFD) reduces radiation dose for x-ray examinations. for herigennem at sikre en ekstern validering af det empiriske forsøg. 8

10 For at få svar på ovennævnte forskningsspørgsmål og dermed også problemformuleringen er der i opgaven teoriafsnit omkring strålebiologi (se afsnit 5.1), anatomi (se afsnit 5.3), og afstandskvadratloven (se afsnit 5.4) og billedkvalitet herunder kontrast, REX, skarphed og forvrængning (se afsnit 5.5). Til intern validering af dosismålingerne anvendes statistikprogrammet Microsoft Excel. Til validering af mas og DAP-værdierne ved forskellige anvendes variansanalysen ANOVA-testen. ANOVA-testen anvendes for at undersøge forskellen i middelværdier ved at sammenligne variansen mellem grupperne med variansen inden for grupperne (7, s.90) (se afsnit 7.1.1) Til validering af hver enkelt ved positionering AP/PA anvendes en parret t-testen (7, s. 123). T-testen sammenligner middelværdien for 2 parrede grupper for normalfordelte data på ratio-interval-skala (7, s.24). Signifikansniveau defineres som sandsynlighedsgrænsen, der afgør, om vi skal acceptere hypotesen (7, s. 20). I opgaven anvendes et signifikansniveau på 5%, altså en p-værdi på 0,05. Dette vil sige, at der tillades en usikkerhed på 5%, hvilket er den accepterede grænse, for hvorvidt statistisk signifikans kan angives (6, s.31). Der opstilles en nulhypotese (H 0 ), som svarer til, at der ingen forskel er mellem grupperne i undersøgelsen og en alternativ hypotese (H A ), hvor der er forskel mellem grupperne. Holder man dette op mod sandsynligheden kan man sige at, hvis p>0,05 accepteres H 0 og der er ingen forskel mellem grupperne. Er p 0,05 forkastes H 0 og H A accepteres (7, s.70-71). Til slut analyseres de empiriske resultater og holdes op mod teorien i det efterfølgende diskussionsafsnit, som danner grundlag for en konklusion på problemformuleringen. En perspektivering afrunder opgaven. Referencemetoden, der anvendes i opgaven er vancouver systemet. 9

11 De anvendte artikler og resultater er vedlagt opgaven som bilag i en separat mappe for at gøre dem let tilgængelige for læseren. 3.2 Kritisk stillingtagen til empiri Opgaven er bygget op om det naturvidenskabelige paradigme. Nøgleordene inden for dette paradigme er målbarhed, analyse - syntese, årsag - virkning og verificerbarhed (8, s.56). I denne opgave udføres et empiriske forsøg, som er målbart og udført, så det er reproducerbart. De målte data kan kvantificeres og analyseres og man kan finde en årsag bag problemstillingen. Der er derfor lavet et udførligt empiriafsnit med gennemgang af de anvendte materialer og apparatur og selve forsøgsopstillingen, så det er reproducerbart. I opgaven indsamles empiri ved brug af en kvantitativ forskningsmetode. Kvantitative forskningsmetoder udmunder fra det naturvidenskabelige paradigme, som er underlagt de positivistiske videnskabelighedskriterier (8, s.47). Disse kriterier er som følger: systematik, kontrol, præcision, objektivitet, kvantificerbarhed, repræsentativitet, gentagelse, reliabilitet, validitet og generaliserbarhed (9, s.55). Ved systematik forstås en planlagt og ordnet fremgangsmåde, hvor der ikke forekommer tilfældigheder, hvilket er vigtigt i en empirisk undersøgelse (9, s.55). I projektet gør det sig gældende ved, en detaljeret forsøgsopstilling, en præcis gennemgang af de anvendte materialer og det anvendte apparatur (se afsnit 6.0). Formålet med kontrol er at sikre en elimination af evt. bias. I opgaven sikres kontrollen ved at foretage flere målinger og eksponeringer (se bilag 3-12), hvorved sikres at det er variablen, der er ansvarlig for resultaterne og at der ikke opstår usikkerheder i dataene. Resultaterne viser sig derved ikke at være et enkelt stående tilfælde, men kan generaliseres (9, s.55), hvilket i denne opgave gør sig gældende, ved at ændre en variabel enten positionering eller. Gennem forsøgene er der uddelt faste opgaver til projektdeltagerne så evt. bias ligeledes minimeres. Yderligere dobbelttjekkes alle målinger og resultater af begge projektdeltagere og det anvendte apparatur valideres gennem en konstanskontrol (se bilag 13). 10

12 Kriteriet præcision omhandler nøjagtige beskrivelser af metodetypen, designet, målingerne, databehandlingen, fortolkningen af resultaterne og dette skal være formuleret præcist (9, s.56). Dette opnås ved en detaljeret udarbejdet forsøgsopstilling, så forsøgene kan reproduceres. Al databehandling og bearbejdning foregår i Microsoft Excel således at alle data bliver præcise og ens repræsenteret. Med objektivitet menes der, at observationer skal være uafhængige af observatøren. Det opnås ved at anvende apparatur og måleresultater i stedet for fortolkninger. Objektiviteten opnås dermed i alle forsøgsresultater (9, s.61). I opgaven aflæses dose-area product (DAP)- målingerne og mas på det anvendte DR-system. Målingerne behandles derefter i to Monte Carlo dosisberegningsprogrammer (se afsnit 5.2.1). Kvantificerbarhed refererer til, at resultaterne fra forsøgene skal kunne udtrykkes i tal (9, s.61). Resultater i opgaven aflæses i mgy*cm 2 og mas og de omregnede effektive doser opgives i msv. Dette gør at vores resultater er kvantificerbare og indbyrdes sammenlignelige. Repræsentativitet vil sige, at der udvælges en stikprøve ud fra en større eller mindre population (9, s.66). I opgaven er der af etiske årsager valgt at anvende et fantom til forsøgene (se afsnit 3.6). Fantomet har et AP mål på 20 cm og det består af rigtige knogler og plexiglas, som svarer til den samlede absorption for en standard pt. Studiet vil derfor kun være repræsentativt for en standard pt. En undersøgelse skal kunne gentages, så det er muligt at kontrollere om resultaterne skyldes tilfældigheder eller om de er afhængige af tid og/eller sted. Det kræves derfor, at der er præcise beskrivelser af definitioner, design og målemetoder (9, s.77). Der er i opgaven valgt at lave et pilotforsøg for at undersøge den valgte undersøgelsesmetode. Metoden er herefter revideret således, at den er veldefineret og præcis, så det er muligt at genskabe forsøgene. Reliabilitet er den præcision, hvormed de målte resultater er opnået og er således et resultat af kontrollen og gennemsigtigheden i projektet (9, s. 78). Til det empiriske studie er der 11

13 som kontrol valgt at foretage 10 eksponeringer pr. delforsøg for at sikre så pålidelige målinger og så lille en variation som mulig. Der er ligeledes foretaget konstanstests på det anvendte apparatur for at sikre stabilitet (se bilag 13). Derudover er såvel forsøgsopstilling samt hele fremgangsmåden i projektet beskrevet udførligt, hvorved reproducerbarheden højnes. Validitet betyder sandhed, troværdighed, gyldighed og styrke. Validitet er vigtig for en videnskabelig empirisk undersøgelse, da den har til formål at undersøge om en hypotese er rigtig eller forkert (9, s.82). På baggrund af en dybdegående beskrivelse af den undersøgte teori og empiri sikres en gennemsigtig opgave, der er troværdig og derved styrkes validiteten i opgaven. Generaliserbarhed betyder, at man kan konkludere ud fra et enkelt eller nogle få tilfælde til samtlige tilfælde (9, s.87). Da det empiriske studie i denne opgave er lavet vha. et fantom vil man ikke umiddelbart kunne generalisere til hele befolkningen. Studiet vil dog kunne vise en tendens. 3.3 Metodiske overvejelser, udførelsen af forsøgene Foruden de positivistiske videnskabelighedskriterier er der også andre metodiske overvejelser, der skal behandles inden udførelsen af de empiriske forsøg. På sygehus A anvendes der til daglig en på 110 cm til en optagelse af col. lumbalis. Rasteret der anvendes er et fokuseret Lysholm raster med et skakthold på 10:1. Det har ikke været muligt at finde den præcise ydeevne for dette raster men et raster, som er fokuseret til 105 cm, har ifølge manualen en ydeevne indenfor cm, hvis hele rasterets bredde på 43 cm anvendes. Til en col. lumbalis er det kun nødvendigt at anvende de midterste 24 cm og man kan derfor anvende en på cm (se bilag 14). På baggrund af artiklerne og manualen for et Lysholm raster er fastsat til 100, 110, 120, 130 og 140 cm. 12

14 Forsøgene bliver udført så kun en variabel ændres for hvert delforsøg dvs. først udføres delforsøgene AP med på 100, 110, 120, 130 og 140 cm. Derefter positioneres fantomet PA og delforsøgene udføres igen med på 100, 110, 120, 130 og 140 cm. Inden det empiriske forsøg rengøres billedpladen og fantomet med sprit, så evt. urenheder ikke får indflydelse på det endelige resultat. dobbelttjekkes med to forskellige målebånd og vaterpas, så evt. bias elimineres. Forud for det empiriske forsøg er der blevet fortaget en forundersøgelse med henblik på fastsættelse af indblændingen på fantomet. Tre radiografer har taget et røntgenbillede af fantomet og der er udregnet en gennemsnitsværdi af deres indblændinger (se bilag 15). Den samme indblænding bibeholdes på fantomet gennem alle forsøgene. Grunden til dette er at radiografer i praksis foretager indblænding på pt. og ikke på billedpladen. Da der i opgaven kun ses på dosiseffekten i forhold til de forskellige og positioneringen holdes følgende parametre fast: kv = 83 Milliampere (ma) = 500 Indblænding på = 14 cm * 19 cm på fantomet. Filtrering = 3 mm Al 1 punkts teknik. Ingen manipulation af billederne. Af etiske årsager er der anvendt et fantom til de empiriske forsøg. Vi har valgt dette fantom, da det kan belyse den diagnostiske billedkvalitet og det vil ikke være muligt ved brug af eksempelvis et CDRAD eller et Alderson fantom. Det anvendte fantom er af ældre dato, det er ikke navngivet og der findes ingen manual til fantomet. Fantomet består af rigtige knogler, hvilket kan ses på trabekeltegningerne på det eksponerede røntgenbillede. Desuden består fantomet af plexiglas, som fungerer som absorptions materiale svarende til en standard pt. Fantomet betragtes således som repræsentativ for en standard pt. og 13

15 benyttes til dosismålinger og vurdering af billedkvalitet af den pågældende afdeling og den ansvarlige fysiker og findes derfor validt. I det empiriske studie anvendes et DR-system, Canon CXDI-1, Santax Medico. Dette system anvendes på sygehus A til col. lumbalis optagelser og findes derfor oplagt at anvende i dette studie. Validiteten af systemet sker gennem en kvalitetskontrol, som foretages regelmæssigt på sygehus A i form af konstanstest. Før forsøgene er der fortaget en konstanstest og disse målinger stemmer overens med de tidligere konstanstests og systemet findes derfor validt (se bilag 13). Under forsøgene foretages alle eksponeringer ved at anoden roteres op inden eksponering for at fordele varmebelastningen ens over hele anoden. En pause på 5 minutter efter hver eksponering medfører, at anoden stopper med at rotere og udgangspunktet opretholdes for hver eksponering. Hvert enkelt billede der anvendes til vurdering af billedkvaliteten udvælges på baggrund af middelværdien af de 10 DAP-målinger for hvert delforsøg (se bilag 3-12). Billederne, der skal vurderes af auditgruppen, udprintes på samme printer for at undgå ændringer i f.eks. sværtningen af billederne. Alle billederne udprintes på en filmstørrelse på 35 cm * 43 cm. 3.4 Metodiske overvejelser omkring Monte Carlo beregninger Til udregning af den effektive dosis i forsøget anvendes der to forskellige Monte Carlo programmer. Der er valgt at anvende to Monte Carlo programmer frem for eksempelvis at anvende et huddosimeter sammenholdt med Monte Carlo resultaterne. Dette skyldes, at dosimeteret vil være synligt på røntgenbillederne og dermed have indflydelse på auditten af billederne. Via metodetriangulering sammenholdes de to Monte Carlo programmer og validiteten af resultaterne højnes. 14

16 Monte Carlo programmer kan anvendes til at udregne den effektive dosis ved en given røntgenundersøgelse. Det sker på baggrund af en stokastisk matematisk simulation af interaktioner mellem fotoner og væv. Resultaterne vil dog kun være et estimat af den egentlige effektive dosis. Monte Carlo programmet anvender et tvekønnet fantom til udregning af de effektive doser, hvilket vil sige, at doserne udregnes både for de mandlige og kvindelige kønsorganer. Monte Carlo programmet PCXMC er udviklet af Radiation and Nuclear safety authority in Finland (STUK) og anvendes ligeledes af sygehusets ansvarlige fysiker. Adskillige artikler søgt via pubmed på søgeordene PCXMC og x-ray anvender også Monte Carlo programmet PCXMC. Artiklerne stammer fra Holland, Danmark, New Zealand, Tjekkiet, Italien, USA, Tyskland og omhandler dosisberegninger indenfor scoliose, angio, intervention optagelser og forskellige former for optimering af undersøgelser. Vi finder derfor Monte Carlo programmet yderst brugbart til udregning af den effektive dosis. Manualen til Monte Carlo programmet PCXMC er hentet på STUK s hjemmeside og er vedlagt opgaven (se bilag 16). Monte Carlo programmet MCNP anvendes af Statens institut for Strålehygiejne (SIS) som er den øverste instans i Danmark inden for strålehygiejne. SIS s version af Monte Carlo programmet er internt videreudviklet og anvendes af SIS til udregning af effektive doser og det betragtes derfor som en styrkemarkør for programmets validitet. SIS s videreudviklede program anvendes i denne opgave. Der er ikke nogen egentlig manual til programmet, da det kun anvendes af SIS, men SIS har dog været behjælpelige med besvarelser af spørgsmål omkring anvendelse af programmet (se bilag 17). For en nærmere introduktion til anvendelse af Monte Carlo programmerne PCXMC og MCNP se afsnit

17 3.5 Metodiske overvejelser, omkring audit En audit betegnes som fagpersoners systematiske vurdering af patientforløb, der har til formål at afdække tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende forhold af definerede kvalitetsmål. Gruppen er sammensat af sagkyndige inden for det område, der vurderes og de valgte problemstillinger vurderes på baggrund af journalmateriale (4, s.107). I opgaven anvendes auditten til vurdering af røntgenbilledernes billedkvalitet fra det empiriske studie, hvilket er sammenligneligt med en retrospektiv audit af f.eks. journalmateriale. På baggrund af de ændrede variabler i forsøgene har auditten til formål at afdække om billedkvaliteten er forværret eller forbedret. En auditgruppe er sammensat af fagfolk med en grundig klinisk erfaring inden for området, der skal vurderes. For at sikre nok bredde i vurderingerne skal der mindst være 4-6 personer i gruppen og højst (4, s. 111). Gruppen kan enten være sammensat monofagligt eller tværfagligt, hvilket afhænger af det sundhedsvidenskabelige område der skal vurderes (4, s ). I denne opgave består auditgruppen af 3 personer. Dette skyldes, at det ikke har været muligt for sygehus B at afsætte yderligere personale af til den pågældende audit. Personalet på sygehus B er dog i forvejen vant til at udføre audit og disse personer deltager også i denne audit. Auditgruppen er sammensat tværfagligt i form af 2 radiografer og 1 radiolog, idet det er disse to faggrupper som vurderer billekvaliteten i praksis på sygehus B. De 3 personer har tillige mange års erfaring inden for faget. Auditgruppen kan enten udføre en intern eller ekstern audit (4, s ). Der er i opgaven tale om en ekstern audit, hvilket gør, at auditgruppen ikke er forudindtaget overfor billedkvaliteten. Dette havde været tilfældet hvis vi selv vurderede billedkvaliteten. I auditten kan der anvendes både eksplicitte og implicitte kriterier. Eksplicitte kriterier er kriterier der er veldefineret og beskriver den bedste kliniske praksis. Disse kriterier fastsættes på baggrund af videnskabelig evidens. Implicitte kriterier fastsættes derimod på grundlag af auditgruppens viden, erfaring og holdninger (4, s ). 16

18 I opgaven er der taget udgangspunkt i en audit med eksplicitte kriterier. De eksplicitte kriterier for vurderingen af billedkvaliteten er veldefinerede på baggrund af videnskabelig evidens. De eksplicitte kriterier vurderes dog ud fra en subjektiv vurdering af personerne i auditgruppen. En audit kan både være en kvantitativ og kvalitativ audit. En kvantitativ audit er en retrospektiv analyse af det kliniske arbejde på baggrund af kvantitative data, hvorimod den kvalitative er en retrospektiv casebaseret analyse af det allerede klinisk udførte arbejde på baggrund af eksplicitte eller implicitte kriterier (4, s.108). I denne opgave udføres en kvalitativ audit, da der ikke indgår præcise målbare kriterier til vurdering af billedkvaliteten, hvorimod billedvurderingen udelukkende beror på auditørernes subjektive vurdering. Resultaterne kvantificeres ved at nummerere hvert kriterie fra 1 4, hvor 1 er uacceptabelt og 4 er perfekt. Ved at kvantificere resultaterne kan man opnå en talværdi for, hvad god billedkvalitet er og resultaterne kan sammenlignes. Begreberne perfekt, acceptabel, utilstrækkelig og uacceptabel er anvendt i auditskemaet fra sygehus B, hvilket bevirker at auditørerne kender disse terminologier og misforståelser derved undgås. Auditskemaet er udarbejdet på baggrund af European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images og auditskema fra sygehus B (se bilag 18 og 19). Auditskemaet i European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images er udarbejdet ud fra konventionel røntgen. Vi mener dog stadig at det er anvendeligt ved digitalt radiografi, idet billedkvaliteten vurderes ud fra de samme kriterier ved de to modaliteter. Auditskemaets design fra sygehus B benyttes, da auditgruppen er vant til at anvende dette skema jævnligt og det kan minimere evt. misforståelser. Det udarbejdede auditskemas billedkriterier er som nævnt REX, kontrast, skarphed, forvrængning, indblænding og anatomiske strukturer (se bilag 44). 17

19 Røntgenbillederne, der vurderes i auditten, indeholder ingen informationer omkring billedet andet end REX-værdierne. Der eksisterer således ingen oplysninger om, hvorvidt billedet er taget AP eller PA, samt hvilken, der er anvendt. Billederne er ligeledes randomiserede med tallene 1-10, således at auditgruppen ikke kan se, hvilken rækkefølge billederne er taget i (se bilag 3-12). Inden auditten er der sikret en god kontakt med afdelingen på sygehus B og evt. spørgsmål fra deltagerne er blevet besvaret. Auditskemaet er fremsendt til auditgruppen inden den egentlige audit, så der sikres overensstemmelse mellem auditskemaet og auditgruppens opfattelse af dette. Eventuelle forskelle er derefter rettet inden den egentlige audit. Der er i samarbejde med afdelingsledelsen bestemt, hvilket tidspunkt, der var mest hensigtsmæssigt for udarbejdelsen af auditten. Auditgruppen vurderer billederne på samme diagnostiske lyskasse og i rummet er der dæmpet belysning. Auditten foregår ligeledes i vante rammer for deltagerne og på den måde opnås de bedste forhold for at vurdere billedmaterialet. 3.6 Etiske overvejelser Enhver forskning bør indeholde etiske overvejelser. I denne opgave arbejdes der ud fra de 4 hovedprincipper, som Northern Nurses Federartion har udarbejdet. Disse principper angiver hovedretningslinier for god etisk standard i forskning, som involverer mennesker. Principperne bruges inden for den sundhedsvidenskabelige forskning og klassificeret som herunder: Princippet om autonomi. Princippet om at gøre godt. Princippet om ikke at gøre skade. Princippet om retfærdighed (10, s.6). 18

20 Princippet om autonomi erhverves gennem auditten og forundersøgelsen til forsøgene hvor deltagerne medvirker på frivillig basis og kan til en hver tid afbryde seancen. De er under hele processen anonymiseret af hensyn til diskretionspligten (10, s.6). Opgavens forskning skal være til potentiel nytte for den gruppe forskningen retter sig mod. Da opgavens fokus er, at optimere stråledosis til pt. under en col. lumbalis optagelse kan man på længere sigt undgå utilsigtet ioniserende stråling og dermed reducere stokastiske skader til pt. Det empiriske studie er derfor til gavn for den fremtidig kvalitetssikring og kan være med til at reducerer risiciene for cancer på længere sigt. Forsøgene i opgaven er udført på et fantom og ioniserende stråling til pt. er derfor elimineret. Yderligere tages der under udførelse af forsøgene hensyn til personalet på sygehus A. Døren til venteværelset aflåses under forsøgene for at undgå unødvendig indtrængen under eksponeringen og projektdeltagerne, der udfører forsøget, forlader rummet. Principperne omkring autonomi og retfærdighed opnås gennem de empiriske studier. Pt. er erstattet af et fantom hvilket ikke gør det muligt at misbruge fortrolige og følsomme data såsom navn og cpr-nummer, da de ikke eksisterer. Pt. har på den måde ingen mulighed for at blive udnyttet i forskningsøjemed. Det samme gør sig gældende for auditgruppen, idet de holdes anonyme gennem hele projektet og til enhver tid kan afbryde samarbejdet. Udover de 4 hovedprincipper er der også etiske overvejelser omkring det at udføre forsøg på en røntgenafdeling. Forsøgene i denne opgave er så vidt muligt udført i en weekend for at afdelingens arbejdsgang, personale samt pt. forstyrres mindst muligt. Yderligere er der inden udførelsen af forsøgene, samt auditten indhentet skriftlig godkendelse fra vejleder og afdelingsledelsen på sygehus A og B. (Se bilag 20 og 21) 19

21 3.7 Kritisk stillingstagen til litteratur Teoretiske bøger De anvendte paragraffer i opgaven er fra Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter, Nr. 975 og Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling, Nr Bekendtgørelserne nr. 975 er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 1998 og nr. 823 i Det findes yderst relevant at anvende dem i opgaven, da det diagnostiske røntgenområde i Danmark er underlagt denne lovgivning. Til afsnittet omkring kritisk stillingtagen til empiri anvendes Emil Kruuses bog Kvantitative forskningmetoder i psykologi og tilgrænsende fag. Emil Kruuse er uddannet psykolog og har udgivet adskillige bøger omkring undersøgelsesmetoder. Bogen er skrevet i år 2005 og er tiltænkt unge forskere, der skal gennemføre empiriske undersøgelser, hvor de skal bruge kvantitative indsamlingsmetoder og positivistiske undersøgelsesdesign. Da vi anvender den positivistiske metode til indhentning af empiri findes denne bog anvendelig. I opgaven anvendes bogen Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i de metodiske overvejelser omkring audit. Bogen er skrevet i år 2001 og er skrevet af veluddannede fagfolk inden for sundhedsvæsenet. Den giver en god beskrivelse af hvorledes man udfærdiger en audit og hvilke overvejelser man skal gøre sig under udfærdigelse af en audit. Den findes derfor yderst relevant. Northern Nurses Federation bestående af 6 nordiske lande er gået sammen om at beskrive etiske retningslinjer inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Bogen Etiske retningslinier for sygeplejeforskning i norden er yderst relevant for besvarelse af de etiske overvejelser omkring de empiriske studier i opgaven. Til afsnittet omkring strålebiologi anvendes bogen The essential physics of medical imaging af Buchberg, Jerrold T, som er klinisk professor inden for radiologi og er direktør for Health Physics Programs på universitet i Californien. Bogen er fra år 2002 og behandler emner som røntgenfysik og strålernes skadelige indvirkning på mennesket. 20

22 Bogen er sammensat af adskillige professorers arbejde og den henvender sig til forelæsere, læger og studerende. På baggrund af deres kommentarer er bogen videreudviklet så den dækker det størst mulige behov hos læseren. Vi mener at bogen illustrerer og beskriver emnet strålebiologi fyldestgørende og det er derfor her vi henter det meste af vores viden fra. PCXMC v. 1.5 Users guide er udarbejdet af STUK og er en brugsanvisning til Monte Carlo programmet PCXMC som i opgaven anvendes til at udregne effektiv dosis. Manualen giver en god og grundig introduktion til brugen af programmet. Principles of Radiographic Imaging er en bog skrevet af Richard R. Carlton og Arlene McKenna Adler i år Begge forfattere er undervisere i radiografi på henholdsvis Arkansas State University og Indiana University Northwest og har skrevet flere bøger inden for radiografien. Bogen er skrevet af radiografer til studerende og undervisere inden for faget radiografi. Den er kronologisk opbygget for hvert kapitel og indeholder formål, relevant teori, en sammenfatning og afslutningsvis spørgsmål til teksten. Da bogen er af nyere dato og indeholder særdeles relevante afsnit omkring billedkvalitet samt anvendes den i denne opgave som teoretisk baggrund for definering af billedkvalitet. I afsnittet anatomi anvendes Bevægeapparatets anatomi af Finn Bojsen-Møller til beskrivelse af de anatomiske strukturer. Finn Bojesen-Møller er læge og afdelingsleder på Københavns Universitets laboratorium for funktionel anatomi og biomekanik. Bogen er skrevet til studerende, som skal have en anvendelig viden indenfor en undersøgelse, behandling eller genoptræning. Den er kronologisk opbygget så hver enkelt anatomisk del af kroppen gennemgås i dybden og findes derfor anvendelig. Atlas der Anatomie des Menschen af Frank H. Netter anvendes også i det anatomiske teoriafsnit. Bogen er en nyere udgave fra år 2003 og Frank H. Netter har gennem hans uddannelse til læge og 50 år frem udarbejdet illustrationer af kroppens anatomi. På baggrund af efterspørgsel fra læger og medicinstuderende er dette atlas blevet til. Bogen er meget anvendt internationalt og vi finder ligeledes illustrationerne yderst velegnet til at beskrive den topografiske anatomi i opgaven. 21

23 Bogen, Textbook of radiographic positioning and related anatomy af Kenneth L. Bontrager og John P Lampignano er udgivet i år Den er af nyere dato og teksten i bogen er yderst organiseret og struktureret til undervisning og læring af radiografisk positionering, samt dertil relateret anatomi. Begge forfattere er velrespekterede undervisere inden for faget radiografi og har udgivet flere publikationer inden for faget. Til afsnittet omkring billedkriterier til col. lumbalis er denne bog yderst relevant. Auditskemaet er bl.a. udarbejdet på baggrund af European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images som udkom i Kompendiet er udarbejdet på baggrund af et europæisk samarbejde mellem forskellige eksperter inden for radiologiens, radiografiens og fysikkens verden. Sundhedsautoriteter og professionelle, nationale og internationale organisationer har ligeledes været involveret, heriblandt danske sygehuse. Kompendiet indeholder adskillige forslag til auditskemaer og findes derfor særdeles anvendelig. Til analyse af de indhentede empiriske data anvendes bogen Statistik i ord skrevet i år I opgaven anvendes Microsoft Excel til de statistiske beregninger, men for at opnå forståelse for den teoretiske baggrund der ligger bag statistikken og derved undgå evt. fejl og misforståelser anvendes denne bog. Bogen er letforståelig og omhandler de vigtigste statistiske begreber og metoder Artikler For at fastslå de forskellige og positioneringer er der til det empiriske forsøg inddraget to artikler. Artiklerne har også anvendt auditskemaet fra European Guidelines til vurdering af billedkvaliteten, hvilket vi ligeledes anvender for at opnå tilnærmelsesvis samme resultater. Artiklerne anvendes således som vejledning og til ekstern validering af vores resultater fra de empiriske forsøg. Artiklen Lumbar spine radiology analysis of the posteroanterior projection af P.C. Brennan og E. Madigan er udgivet i tidsskriftet European Radiology i år Den omhandler dosisnedsættelse ved ændring i positionering i forhold til col. lumbalis. 22

24 Forfatterne har tilsammen publiceret adskillige artikler inden for radiologien og det fortæller os, at de har et højt kompetenceniveau inden for forskning, hvilket gør, at vi finder artiklen yderst anvendelig til vejledning og validering af vores forsøg (se bilag 22). Artiklen Increasing film-focus distance (FFD) reduces radiation dose for x-ray examinations. er skrevet af P.C. Brennan, S. McDonnell og D. O Leary. Artiklen omhandler ændringer i for at opnå dosisnedsættelse og er udgivet i 2005 i tidsskriftet Radiation Protection Dosimetry. Forfatterne er undervisere på School of Diagnostic Imaging i Irland og har publiceret andre artikler inden for radiologi, hvilket fortæller os at de har et højt kompetenceniveau. (se bilag 23) Begge artikler er af nyere dato og er efterfølgende blevet publiceret på PubMed, som er en peer reviewed journal og findes derfor yderst relevante. 4.0 En kritisk gennemgang af artikler 4.1 Lumbar spine radiology analysis of the posteroanterior projection Artiklens formål er at se om PA col. lumbalis optagelser har en fordel med hensyn til stråledosis og billedkvalitet i forhold til den traditionelle AP optagelse. Forfatternes påstand er, at man ved PA optagelserne har en dosisbesparelse i huddosis til pt. på 38,6% og 38,9% inden i fantomet uden forringelse af billedkvaliteten i forhold til AP optagelserne. Dette underbygges med belæg fra adskillige andre studier heriblandt The British Institute, som i 1980 råder til, at man anvender PA optagelser til kvinder, da ovarierne vil opnå en lavere dosis, hvis de befinder sig i primærstrålen. Yderligere refereres der til studier af Marshall et al. og Nican Ghearr og Brennan som demonstrerede dosisreduktion hos kvindelige pt. på henholdsvis 63% og 56%, når PA optagelsen blev anvendt. Forfatternes hjemmel for påstanden opnås gennem empiriske forsøg. Til undersøgelsen anvendes et CR system, hvor 1. punktsteknik med 75 kv og en på 100 cm anvendes. De ækvivalente doser måles via TLD tabletter. Forsøgene deles op i to og der udføres først dosismålingerne på og inden i et Alderson fantom med TLD tabletter og dernæst på pt. 23

25 Røntgenbillederne vurderes dernæst på baggrund af European guidlines for quality criteria af 3 klinikere med mindst 5 års erfaring. Forfatterne stiller sig i artiklen kritisk overfor de anvendte metoder hvorpå resultaterne er opnået og underbygger det med teoretiske aspekter, hvilket øger artiklens brugbarhed og validitet. 4.2 Increasing film-focus distance (FFD) reduces radiation dose for x-ray examinations Denne artikels formål er at undersøge om det er muligt at nedsætte den effektive dosis ved at ændre fra 100 cm til 130 cm uden forringelse af billedkvaliteten til en pelvis optagelse. Forfatternes påstand er, at man ved at øge til 130 cm opnår en dosisbesparelse på 33,9% uden forringelse af billedkvaliteten. Dette underbygges med belæg fra andre studier, der påviser en dosisnedsættelse ved at øge. Desuden henviser de til et tidligere studie, de selv har lavet, hvor de påviste reduktion i effektivdosis på 44% ved en på 130 cm uden forringelse af billedkvalitet til en col. lumbalis optagelse. Forfatternes hjemmel for påstanden opnås gennem empiriske forsøg. Til undersøgelsen anvendes et CR system, med 1. punktsteknik og med 77 kv. Forsøgene opdeles i to delforsøg. I første forsøg måles den ækvivalente dosis med TLD tabletter. Alderson fantomet påføres en TLD tablet på overfladen i centralstrålen og tabletter svarende til højden af ovarierne og fundus uterus. Herefter udregnes den effektive dosis. Det andet forsøg fortages på 59 pt., hvor TLD tabletterne påføres 3 steder på huden. Røntgenbillederne vurderes dernæst på baggrund af European guidlines for quality criteria af 2 radiologer og 3 radiografer. Forfatterne stiller sig gennem artiklen kritisk overfor de anvendte metoder hvorpå resultaterne er opnået hvilket øger validiteten og brugbarheden af artiklen. 24

26 5.0 Teoriafsnit 5.1 Strålebiologi I afsnittet besvares følgende forskningsspørgsmål gennem en beskrivelse af røntgenstrålernes skadelige indvirkning på celler og efterfølgende defineres de forskellige typer stråleskader. Hvilken biologisk effekt har ioniserende stråling på pt.? Røntgenstrålernes interaktion med væv Når en menneskekrop udsættes for ioniserende stråling, kan der forekomme skader på celleniveau. For at forstå, hvorledes stråleskader opstår, skal der kort redegøres for cellens opbygning. Cellen består af en cellemembran, som adskiller vævsvæsken og cytoplasmaen. I cytoplasmaen befinder der sig flere forskellige organeller og nucleus. Nucleus består af kromosomer, som indeholder makromolekylerne RNA og DNA, der er bestemmende for de arvelige egenskaber (11, s.394). Cellens følsomhed over for ioniserende stråling er bestemt af cellens funktion og udviklingstrin (13, s. 492). Stamceller er derfor mere strålefølsomme end færdigudviklede celler, da de først skal gennemgå adskillige celledelinger, før de er udviklet. Celledelingen foregå enten via mitose eller meiose, hvor kromosomerne bliver synlige og DNA udvikles. DNA molekylet er under noget af celledelingen ikke beskyttet af nucleus membran, hvilket gør den mere udsat for ioniserende stråling. Et eksempel på meget strålefølsomme celler ses i tarmsystemet, hvor epithelcellerne er i en kontinuerlig celledeling over 3-5 dage (13, s. 519). Udsættes disse celler for ioniserende stråling i delingsfasen har det store konsekvenser for fordøjelsessystemet og de tildeles derfor en høj W T, når man skal udregne effektiv dosis til colon (se afsnit 5.2). 25

27 Måden, hvorpå røntgenstråler kan skade vævet i kroppen er gennem ionisering i cytoplasmaet. Fotonerne kan vekselvirke i cytoplasmaen på to forskellige måder, direkte eller indirekte (12, s.815). De direkte skader opstår når fotonens energi tilføres eller passerer tæt på DNA molekylet. Indirekte skader sker derimod gennem en ionisering af et vandmolekyle i cytoplasmaet, hvorefter energien tilføres DNA. Da 70-80% af mennesket består af vand, hvilket også afspejler cellen, er det de indirekte skader, der er de mest udbredte indenfor ioniserende stråleskader (12, s.815). De ioniserede vandmolekyler er meget ustabile og skiller sig til nye ioner og frie radikaler ( ): HOH + H + + OH HOH - H + OH - De frie radikaler er ekstremt reaktive og kan diffundere mellem cellerne og forårsage skader på DNA molekyler ligesom den direkte stråling. (12, s.815). To af de frie radikaler OH kan ligeledes gå sammen og danne cellegiften hydrogenperoxid H 2 O 2 (brintoverilte). Yderligere kan nogle organiske molekyler danne frie radikaler, som kan reagere videre med frit ilt. Der vil derfor være en større fare for stråling i væv med stor iltkoncentration (13, s. 507). De frie radikaler menes desuden at være den primære årsag til de biologiske skader på RNA og DNA ved bestråling af røntgenstråler (12, s.815). Der kan forekomme 4 forskellige typer af skader på DNA-molekyler (se figur 1): Brud på en af nukleotidstrengene. Brud på begge nukleotidstrenge. Krydsning af DNA kæder. Brud eller tab af basepar. 26

28 Figur 1: Her ses de 4 skader der kan opstå på DNA-molekylet (13, s. 505). Udsættes cellen for ioniserende stråling kan cellen ikke altid reparere sig selv, hvilket fører til celledød. Celledød ses oftere ved brud på begge nukleotidstrenge end ved brud på den ene nukleotidstreng. Reparerer cellen sig selv, kan der opstå fejlplacering af basepar i DNA molekylet. Baseparrenes placering er kode for, hvorledes RNA s produktion af proteiner kan afvikles og ændres dette opstår der mutationer, hvilket kan resultere i en stråleinduceres cancer i f.eks. colon (12, s ) Deterministiske og stokastiske skader De biologiske skader ved ioniserende stråling kan opdeles i 2 kategorier, deterministiske og stokastiske skader. Deterministiske skader skyldes celledød, som resultat af høj bestråling og opstår umiddelbart efter pt. har været udsat for ioniserende stråling, som overtræder en tærskelværdi. Deterministiske skader kan bl.a. være katarakt, erytem og fibrose (12, s.814). Da man til røntgenoptagelser af col. lumbalis anvender lave doser ses deterministiske skader sjældent. De stokastiske skader opstår ved at en enkelt eller få celler bliver beskadiget af ioniserende stråling. De stokastiske skader pt. erhverver sig under udsættelse af ioniserende stråling er bl.a. stråleinduceret cancer og genetiske defekter. Skaderne kan være sket flere år inden de opstår (12, s.814, 838). De stokastiske skader opstår ved små doser og risikoen vokser med 27

29 stigende dosis. Der er derfor ingen tærskelværdi for de stokastiske skader og sværhedsgraden af de opståede skader er ligeledes uafhængig dosis (12, s.814). 5.2 Den effektive dosis og udregning Hvad er effektiv dosis og hvorledes udregnes det? Dette forskningsspørgsmål besvares gennem en definition af effektiv dosis med efterfølgende gennemgang af udregningsmetoden. Efterfølgende foretages en gennemgang af hvorledes Monte Carlo programmerne anvendes. Den effektive dosis er et skøn for hvor stor risiko pt. har for at erhverve sig stokastiske skader. For at kunne vurdere risikoen skal man tage hensyn til, hvilke organer der befinder sig i blændefeltet, da det ikke er alle organer og væv, der er lige strålefølsomme. Det tager W T højde for og International commission on radiological protection (ICRP) har derfor udarbejdet W T, der anvendes til beregning af den effektive dosis. Se følgende tabel. Organ eller væv Vævsvægningsfaktor Gonaderne 0,20 Rød Knoglemarv 0,12 Colon 0,12 Mavesæk 0,12 Vesica Urinaria 0,05 Mamma 0,05 Hepar 0,05 Esophagus 0,05 Gl. Thyroidea 0,05 Cutis 0,01 Knoglemarv 0,01 Resten 0,05 Figur 2: Vævsvægtningsfaktorer (12, s.57-58). Effektiv dosis anvendes til at vurdere, hvor stor en betydning delkropsbestrålingen har på helkropsbestrålingen og angives i form af en talværdi. Yderligere fastsættes der grænser for effektive dosis, så man sikrer at risikoen ved delkropsbestråling ikke overstiger risikoen ved helkropsbestråling af samme størrelse (2, s.11). 28

30 Effektiv dosis udregnes med følgende formel (2, s.11): E = W H ) T ( T T H T er middelværdien for den absorberede dosis i organet eller vævet. W T er vævsvægtningsfaktoren for organet eller vævet. Det er et udtryk for hvor følsomt organet eller vævet er overfor røntgenstråling. Enheden for den effektive dosis er Sievert (Sv). Et eksempel på udregning af den effektive dosis til en col. lumbalis optagelse ses herunder. Der er i eksemplet kun valgt at se på organerne gonader, colon, den røde knoglemarv og vesica urinaria. W H ( T T Gonader: 0,20 0,256 = 0,0512 Colon: 0,12 0,115 = 0,0138 Rød knoglemarv: 0,12 0,035 = 0,0042 Vesica urinaria: 0,05 0,054 = 0,0027 Summen: = 0,0719 msv ) Anvendelse af Monte Carlo programmerne PCXMC og MCNP Til udregninger af effektive doser skal man anvende en del oplysninger omkring undersøgelsen. Nedenfor er angivet hvilke oplysninger, der skal anvendes i PCXMC og MCNP. Til Monte Carlo programmet PCXMC skal følgende oplysninger anvendes: Alder (0, 1, 5, 10, 15 år eller voksen). Pt. højde og vægt. eller focus objekt afstand. Størrelsen af feltet enten på billedpladen eller på fantomet. Placering af feltet. Positionering (AP, PA, lateral eller skrå). 29

31 Rørkipning. Anode vinkling. Filtrering. Eksponeringfaktorer: kv og mas. Figur 3: Screenshot af Monte Carlo programmet PCXMC (14, s.6). Til Monte Carlo Programmet MCNP skal følgende oplysninger anvendes: og focus objekt afstand. Størrelsen af feltet på billedpladen. Placering af feltet. Positionering (AP, PA, lateral eller skrå). Rørkipning. Anode vinkling. Filtrering. Eksponeringfaktorer: kv og mas. 30

32 Figur 4: Screenshot af Monte Carlo programmet MCNP. 5.3 Anatomi I dette afsnit besvares følgende forskningsspørgsmål: Hvilke kriterier er der for billedkvalitet til en col. lumbalis optagelse? Hvilken indflydelse har positionering AP/PA på billedkvaliteten ved en røntgenoptagelse af col. lumbalis? Hvilken indflydelse har positioneringen AP/PA på den effektive dosis ved en røntgenoptagelse af col. lumbalis? I afsnittet vil der være en gennemgang af anatomien i col. lumbalis, samt billedkriterierne for optagelsen. Herefter følger en gennemgang af den topografiske anatomi for at vise, hvilke organer, der befinder sig i regionen. 31

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. 3. eksterne opgave Hold 56

AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. 3. eksterne opgave Hold 56 AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. Radiografuddannelsen Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning:...2 2.0 Problemfelt:...2 3.0 Afgrænsning:...8 4.0 Problemformulering:...9

Læs mere

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk. Projektskabelon i 2012 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sammenligning af syv optimerede DR systemer Comparison of seven optimized DR systems 2. Resumé Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

LATERAL COLUMNA LUMBALIS PÅ DEN RETTE MÅDE

LATERAL COLUMNA LUMBALIS PÅ DEN RETTE MÅDE LATERAL COLUMNA LUMBALIS PÅ DEN RETTE MÅDE 1.0 ABSTRACT... 2 2.0 INDLEDNING... 3 3.0 PROBLEMSTILLINGER... 3 3.1 PROBLEMAFGRÆNSNING... 3 3.2 PROBLEMFORMULERING... 5 3.3 NØGLEBEGREBER... 5 4.0 PROJEKTDESIGN....

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Sammenligning af billedkvalitet og dosis ved thorax røntgenoptagelser af præmature neonatale på CXDI-70C og CXDI-55C Bacheloropgave

Sammenligning af billedkvalitet og dosis ved thorax røntgenoptagelser af præmature neonatale på CXDI-70C og CXDI-55C Bacheloropgave Sammenligning af billedkvalitet og dosis ved thorax røntgenoptagelser af præmature neonatale på CXDI-70C og CXDI-55C Bacheloropgave Navne: Rune Kring Johan Høising Eckmann Anne Catherine Støvring Opgaven

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Abstract et bachelorprojekt af C.D. Gade, M. Jensen og M.B. Krarup.

Abstract et bachelorprojekt af C.D. Gade, M. Jensen og M.B. Krarup. 1 Forord Dette er et Bachelor projekt, skrevet på 7. Semester af tre Radiografstuderende i Odense. Vi vil gerne starte med at gøre opmærksom på, at hvis ikke andet er opgivet, er illustrationerne og figurerne

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Rigshospitalet Radiologisk klinik Børnegruppen Februar 2012 4.udgave Indholdsfortegnelse: Introduktion og formål... 3 Retningslinjer...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 2: Menneske og teknologi i radiografi Hold R11V. 29. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 29. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 2... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 1.1 DEN DIGITALE RADIOGRAFI... 5 1.1.1 Fordele ved DR og CR i forhold til F/F... 5 1.1.2 Ulemper ved DR og CR i forhold til F/F... 6 1.1.3 Fordele ved DR i forhold

Læs mere

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Modul 14 CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Navne: Dato/år: 27/5 2013 Vejleder: Thomas Søndergaard Larsen Antal anslag: 93.775 1 CT Scanning af mænd med gonadebeskytter -dosisstudie

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Optimering af CT bihuleprotokoller

Optimering af CT bihuleprotokoller Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / 6-2 0 1 1 A n t a l a n s l a g : 8 1. 7 1 2 P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Dosismonitorering. Effekten på stråledosis til røntgenpersonale

Dosismonitorering. Effekten på stråledosis til røntgenpersonale Dosismonitorering Effekten på stråledosis til røntgenpersonale Forfattere: Henrik Torsgaard Hansen Lars Hovgaard Kragh Vejleder: Jeanne Debess Opgavens omfang: 81.361 tegn inkl. mellemrum Bachelorprojekt

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Udarbejdet af: Lau Østberg Larsen og Janus Damm Radiografstuderende hold 55, 7. semester. Bachelorprojekt 3. eksterne opgave Anslag: 83975 Vejleder: Carsten

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Attenuation af røntgenstråling

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer.

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer. Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Generator, gennemlysning og digital radiologi

Generator, gennemlysning og digital radiologi Generator, gennemlysning og digital radiologi Emner Røntgenrør og generator Billedforstærker og TV-kæde DR-receptor Andre digitale modaliteter Specielle teknikker 1 Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@rsyd.dk

Læs mere

Kvalitetssikring i forbindelse med MR-scanning

Kvalitetssikring i forbindelse med MR-scanning Kvalitetssikring i forbindelse med MR-scanning Modul 14 Bachelor Radiografuddannelsen Forfatter: Ann Katrine Meyer Thomsen, RAD111 Dato: 25/5-14 Vejleder: Thomas Søndergaard Larsen Anslag: 71.298 1. Indhold

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse 124567 John Schollar National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Dansk oversættelse og

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

METODEBESKRIVELSE...5

METODEBESKRIVELSE...5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMSTILLINGER...2 1.2 PROBLEMAFGRÆNSNING...3 1.3 PROBLEMFORMULERING...5 1.4 NØGLEBEGREBER...5 2 METODEBESKRIVELSE...5 3 VALG OG KRITIK AF TEORI...7 4 VALG OG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet

Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kiropraktor, seniorforsker Tue Secher Jensen Kiropraktor, røntgenkonsulent Klaus Doktor Kiropraktor, Carsten Hviid Overenskomst

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Mette Fiedel & Eva Holst Hold 52

Mette Fiedel & Eva Holst Hold 52 Bachelorprojekt - 1 - Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning....4 Læsevejledning...4 I....5 Problemfeltet og dets afgrænsning...5 Problemformulering....8 II...9 Metode....9 Generaliserbarhed...10 Reliabilitet...10

Læs mere

At træffe sine valg i en usikker verden - eller den statistiske modellerings rolle.

At træffe sine valg i en usikker verden - eller den statistiske modellerings rolle. At træffe sine valg i en usikker verden - eller den statistiske modellerings rolle. Af E. Susanne Christensen. Lektor i statistik. Institut for Matematiske Fag. Aalborg Universitet. I mange tilfælde og

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere