Ydelseskatalog fsb s boligafdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger"

Transkript

1 Ydelseskatalog 2015 fsb s boligafdelinger

2 Ydelseskatalog 2015 I fsb s ydelseskatalog 2015 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke ydelser og hvor mange - man er berettiget til som en del af administrationsbidraget og hvilke ekstra ydelser, man kan købe. Den første del af kataloget beskriver de ydelser, der er indeholdt i fsb-pakken. fsb-pakken består af to dele: basisydelser og tillægsydelser. Basisydelserne er de ydelser, som allerede er betalt via administrationsbidraget. Tillægsydelserne er ydelser, hvor der kan være stor forskel på de enkelte boligafdelingers behov, og hvor man derfor betaler efter det faktiske forbrug. Nogle af ydelserne betales af boligafdelingen, mens andre bliver opkrævet direkte hos den enkelte beboer. Alle ydelser i fsb-pakken skal leveres af fsb. Det betyder, at den enkelte boligafdeling ikke kan vælge at købe dem et andet sted. Det andet afsnit af kataloget er en beskrivelse af de ekstraydelser, fsb tilbyder. Disse ydelser kan boligafdelingerne vælge at købe af fsb, men de kan også vælge at købe af andre end fsb. Sidst i kataloget er der en oversigt over de ydelser, der betales direkte af beboerne. Priserne for de enkelte ydelser fremgår af prisblad

3 Indholdsfortegnelse 1. fsb-pakken Basisydelser - indeholdt i administrationsbidrag 1. Økonomi side 6 2. Udlejning Administration af boligafdelinger Bygge og renoveringsarbejder Udearealer Kommunikation og uddannelse Sekretariatsbistand Juridisk rådgivning og assistance 19 Tillægsydelser - betales særskilt 9. Økonomi side Udlejning Administration af boligafdelinger Miljø og energi Kommunikation og uddannelse Bygge- og renoveringsarbejder Sekretariatsbistand Juridisk rådgivning og assistance IT Ekstraydelser (kan købes af fsb, betales særskilt) 1. Økonomi Udlejning Administration af boligafdelinger Miljø og energi Kommunikation og uddannelse Juridisk rådgivning og assistance Udearealer Sekretariatsbistand IT Bilag Oversigt over ydelser, hvor sagsomkostninger er finansieret direkte af beboerne Side 38 3

4 4

5 fsb-pakken Basisydelser indeholdt i administrationsbidraget 5

6 fsb-pakken basisydelser 1. Økonomi Budget Ydelse Indhold Antal Budgetforslag for boligafdelinger Udarbejdelse af forslag til driftsbudget for boligafdelingen med prisreguleringer af alle budgetposter efter gældende lov og efter fsb s standardprocedurer. 10 års planerne for vedligeholdelse (PPVplanerne) ajourføres. 1 budget årligt Budgetmøde Endeligt driftsbudget Forelæggelse af afdelingsbudgetter for organisationsbestyrelsen Afholdelse af årligt budgetmøde med afdelingsbestyrelsen: - Udarbejdelse og udsendelse af dagsorden til mødet og efterfølgende referat. - Gennemgang af administrationens budgetforslag sammen med afdelingsbestyrelsen. - Tilretning af budgettet og fastlæggelse af budgetlayout. Udarbejdelse af endeligt driftsbudget. Udarbejdelse af sammentrængt oversigt, der sendes ud til samtlige beboere forud for afdelingsmødet. Udarbejdelse af oversigt over samtlige afdelingsbudgetter, herunder huslejereguleringer, huslejeniveauer samt budgetterede henlæggelser og forbrug af henlæggelser. Udarbejdelse af andre relevante tal/beregninger. Forelæggelse for organisationsbestyrelsen med henblik på godkendelse af afdelingsbudgetterne. 1 møde årligt 1 gang årligt 1 gang årligt 6

7 fsb-pakken basisydelser 1. Økonomi Budget Ydelse Indhold Antal Varme, vand og el på fællesarealer Udarbejdelse af budget for forbrug af varme, vand og el på fællesarealer. Indarbejdelse af de forventede udgifter i afdelingernes budgetter. 1 gang årligt Budgetopfølgning Økonomistyring i administrationen i form af løbende budgetopfølgning på boligafdelingernes variable udgifter på driftskonti. 4 gange årligt Budgetopfølgning med analyse og forklaring på afvigelser på driftsresultat. 1 gang årligt Regnskab Budgetændringer bogholderi Indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser i budgettet som følge af ny lovgivning eller andre forhold. Varetagelse af alle løbende betalinger, herunder regninger fra håndværkere og øvrige leverandører, afdrag på lån, skatter og afgifter samt udbetaling af løn til afdelingens personale. Foretages løbende efter behov Årsregnskab for boligafdelingen Udarbejdelse af årsregnskaber i henhold til regnskabslovgivningen, driftsvejledning i henhold til almenboligloven, og fsb s standarder. Udarbejdelse og udsendelse af sammentrængt regnskab med udvalgt poster til beboerne i de boligafdelinger, hvor der afholdes afdelingsmøde om regnskab. Indberetning af årsregnskabsdata til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. 1 gang årligt Budgetafvigelsesforklaringer Udarbejdelse af afvigelsesforklaringer for de konti, der vedrører drift- og vedligeholdelse, og konti der har betydelige afvigelser i forbindelse med udarbejdelsen af regnskaber. Afvigelsesforklaring sendes til afdelingsbestyrelsen sammen med regnskabet. 1 gang årligt 7

8 fsb-pakken basisydelser 1. Økonomi Kapitalforvaltning Ydelse Indhold Antal Forvaltning af boligorganisationens formue Forvaltning af boligorganisationens formue. Det sikres, at boligafdelingens formue investeres i overensstemmelse med den risikoprofil, der er fastlagt af fsb s organisationsbestyrelse. - Lån Overvågning af lån Overvågning af boligafdelingens realkreditlån (i samarbejde med kreditforeningerne) med henblik på løbende at vurdere, om der ved en omlægning kan opnås en lavere ydelse på lånene. Ejendomsvurderinger Refusion Kontrol af ejendomsvurderinger Refusion ved B-ordning Gennemgang af alle boligafdelingers ejendomsvurderinger samt vurdering af, om der er grundlag for at klage over vurderingen. Modtagelse og kontering af bilag fra beboer ved B-vedligeholdelsesordning. Refusion af udlæg. 1 gang årligt Forsikringer Administration af forsikringer og skadesager Administration af alle lovpligtige forsikringer for boligafdelingen. I samarbejde med en forsikringsmægler påses, at boligafdelingen har de nødvendige dækninger herunder, at der er tegnet eventuelle nødvendige supplerende forsikringer. Sikring af, at alle boligafdelinger er omfattet af en fælles aftale for forsikring af bygninger, løsøre mv. Håndtering af skadesager i samarbejde med forsikringsmægler. Aftaleindgåelse Kontrakter og Driftsaftaler Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af tilbud på indkøb af varer og tjenesteydelser samt indgåelse og underskrift af aftaler og kontrakter. 8

9 fsb-pakken basisydelser 1. Økonomi Opkrævninger Ydelse Indhold Antal Huslejeopkrævning Udsendelse af huslejeopkrævninger en gang om måneden. Månedligt Indskudslån Afregning af indskudslån med kommunen (hvor kommunen har ydet lån til beboerens indskud). Månedligt Varsling Anden opkrævning Varsling til beboerne af lovligt vedtagne huslejestigninger i forbindelse med afdelingsmødets vedtagelse af det årlige driftsbudget. Varsling til beboerne af stigninger i forbrugsafgifter m.v. i forhold til a conto-indbetalingerne. Varsling til beboerne af regulering af betaling af hjemfaldspligt. Opkrævning af alle øvrige skyldige beløb udover husleje, der relaterer sig til lejekontraktforholdet. 1 gang årligt 9

10 fsb-pakken basisydelser Husleje og flytteafregning Ydelse Påkrav til beboere vedrørende Inkasso Hæveskrivelse til beboerne vedrørende inkasso Afdragsordning Fogedrekvisition vedrørende inkasso Opfølgning på flytteopgørelse Overdragelse af flyttesager til inkasso Indhold 1. Økonomi Fremsendelse af påkrav vedrørende ikke indbetalt husleje til beboerne i henhold til fsb s politik og retningslinjer på området. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. Indgåelse af afdragsordning for ikke indbetalt husleje. Om ordningen kan tilbydes afhænger af en konkret vurdering af den pågældende beboers betalingsevne. Efter overdragelse til inkasso kan der ikke indgås afdragsordning. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. Fremsendelse af hæveskrivelse til beboere, såfremt huslejen ikke er betalt efter fremsendelse af påkrav. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. Indbringelse af sager for fogedretten og gennemførelse af udsættelse, såfremt huslejen ikke er betalt efter fremsendelse af hæveskrivelse. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. Fremsendelse af påkrav såfremt flytteopgørelse ikke betales rettidigt. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. Overdragelse af restancesager til inkasso i forbindelse med fraflytninger såfremt der ikke er indgået frivilligt forlig, eller der ikke foreligger en underskrevet gældserklæring. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. 10

11 fsb-pakken basisydelser 2. Udlejning Ydelse Indhold Antal Venteliste Opnotering Opnotering af boligsøgende mod lovpligtigt gebyr i elektronisk register. Vedligeholdelse og ajourføring af både intern venteliste og ekstern venteliste, herunder registrering i tilknytning til den fleksible udlejning. Udsendelse af opkrævning for fornyelse af opnotering til personer på ventelisten. 1 gang årligt Boliggarantibevis Studiekontrol Tilbudsgivning Administration af boliggarantibevisordningen for alle boligafdelinger. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboerne i henhold til taksten i prisblad. Indhentning af den fornødne dokumentation om uddannelsesstatus. Udsendelse af tilbud på ledigt lejemål til boligsøgende på ventelisten senest 5 arbejdsdage efter opsigelsen fra tidligere beboere. Modtagelse og vurdering af dokumentationsmateriale for fleksibel udlejning med videre. Ved indflytning og 1 gang årligt Indflytning Lejekontrakt m.v. Udsendelse af lejekontrakt, girokort til indbetaling af indskud, øvrigt informationsmateriale samt vejledning m.v. om istandsættelse af lejligheden til kommende beboere. Øvrig udlejning Byttebolig Behandling af ansøgninger om bytte af lejlighed i henhold til gældende lovgivning. Fremleje Udlejning af erhvervslejemål Behandling af ansøgninger om fremleje af hele boliger og af enkeltværelser i henhold til gældende lovgivning. Kontrol af grundlaget for fremleje, gennemgang af fremlejers udkast til kontrakt og eventuel studiekontrol. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboerne i henhold til taksten i prisblad Varetagelse af almindelig udlejning, fastsættelse af lejens størrelse og øvrige kontraktvilkår samt udfærdigelse af lejekontrakter på erhvervslejemål. Sikring af, at vilkårene i afståelsesretten er opfyldt, ifald der er afståelsesret. 11

12 fsb-pakken basisydelser 2. Udlejning Fraflytning Ydelse Indhold Antal Opsigelse, syn og afregning Modtagelse og registrering af opsigelser samt kvitteringsskrivelser for opsigelse til fraflytter. Rådgivning til ejendomskontor om planlægning og gennemførelse af syn. Fremsendelse af synsrapport til fraflytter. Udarbejdelse af samlet fraflytningsregnskab, herunder afregning af eventuel råderet. Behandling af klagesager over fraflytningsregnskab og synsrapporter. Udlejningsaftaler med kommunen Fleksibel udlejning Boligsocial anvisning Varetagelse af dialogen med kommunen om aftaler om fleksibel udlejning, herunder deltagelse i arbejdsgrupper og udvalgsarbejde. Udarbejdelse af oplæg, aftaleudkast m.v. i forbindelse med fleksibel udlejning. Samarbejde med kommunen om deleboliger, særboliger og boligsocial anvisning. 12

13 fsb-pakken basisydelser 3. Administration af boligafdelinger Politisk betjening Ydelse Indhold Antal Driftsmøder Afholdelse af driftsmøder med afdelingsbestyrelsen og herunder udarbejdelse og udsendelse af dagsorden og referat fra mødet. Driftschefen deltager i mødet. Budgetstatus for relevante driftskonti præsenteres, og der orienteres om status på igangsatte vedligeholdelsesarbejder. Orientering om, hvad der er sket i afdelingen i relation til drift og vedligehold og andre relevante forhold siden sidste møde. 2 møder årligt (forår og efterår) Ordinære afdelingsmøder Kollektiv råderet Deltagelse i afdelingsmøder. Administrationen kan, deltage i afdelingsmøder og herstå til rådighed for spørgsmål vedrørende den almindelige drift og vedligeholdelse i afdelingen. Administrationen kan efter aftale med afdelingsbestyrelsen præsentere forslag til budget og regnskab på afdelingsbestyrelsens vegne. Kvalitetssikring af materiale til afdelingsmødet, herunder indsendte forslag, forudsat materialet er indsendt til administrationen senest 10 kalenderdage før mødet. Rådgivning om og, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, udarbejdelse af forslag til afdelingsmødet om gennemførelse af kollektiv råderet i afdelingen. Ordinære afdelingsmøder Præsentation af særlige forslag på afdelingsmødet Præsentation af forslag på ordinære afdelingsmøder efter aftale med afdelingsbestyrelsen eller forslagsstilleren, for eksempel kollektiv råderet. 13

14 fsb-pakken basisydelser 3. Administration af boligafdelinger Bygningsdrift Ydelse Indhold Antal Planlagte drift og vedligeholdelsesarbejder Opfølgning på, at planlagte drifts- og vedligeholdelsesarbejder igangsættes, at opgaverne udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Rådgivning Administrationen rådgiver ejendomskontorerne om bygningsdrift, herunder om beboernes brug af installations- og individuel råderet. Bygningsgennemgang Udarbejdelse og udsendelse af dagsorden til og referat fra gennemgangen. Rundgang på boligafdelingen sammen med deltagere fra afdelingsbestyrelsen. Gennemgang og revision af boligafdelingens PPV-plan sammen med deltagere fra afdelingsbestyrelsen. Indskrivning af nye ønsker til vedligeholdelsesprojekter i PPV-planen samt evt. justering af allerede afsatte midler til vedligehold. 1 gang årligt i dagtimerne mellem kl. 7 og 18 Tilstandsrapporter Udarbejdelse af tilstandsrapporter, som indarbejdes i PPV-planerne. Hvert 3. år Serviceniveau Analyse Servicekoncept Screening af boligafdelinger Udarbejdelse og vedligeholdelse af servicekonceptet for afdelingen. Serviceniveauet for boligafdelingen planlægges i dialog med afdelingsbestyrelsen. Gennemførelse af screeninger af den generelle tilstand på samtlige boligafdelinger i fsb som grundlag for beslutningstagningen om udviklingen af renoveringsprojekter, helhedsplaner, opretningsplaner m.v. i boligafdelingerne. Screeningen omfatter en gennemgang af boligafdelingens bygningsfysiske tilstand, udlejningssituation, økonomiske forhold samt boligsociale forhold og munder ud i en vurdering af boligafdelingens samlede tilstand. Gennemgås 1 gang årligt (efterår) 1 gang årligt 14

15 fsb-pakken basisydelser 4. Bygge- og renoveringsarbejder Rådgivning Ydelse Indhold Antal Indledende møde om nye Projekter Indledende rådgivning og støtte til fremsættelse af forslag om nye projekter på afdelingsmødet. Første møde Nybyggeri Nye projektmuligheder Identifikation af byggemuligheder bl.a. gennem forhandlinger med Københavns Kommune om udbud af grundkapital og gennem identifikation af egnede byggegrunde. 5. Udearealer Rådgivning Udearealer Rådgivning fra landskabsarkitekter om almindelig drift af udearealer Sikkerhed Aftale om sikkerhedsgennemgang af legepladser Indgåelse af aftaler med firmaer, der tilbyder sikkerhedstjek af legepladser til boligafdelingerne. 15

16 fsb-pakken basisydelser 6. Kommunikation og uddannelse Intern kommunikation Ydelse Indhold Antal Beboerinformation Produktion og udgivelse af fsb s årsberetning til repræsentantskabet. Produktion og udgivelse af fsb beboeren. 1 gang årligt 2 gange årligt Produktion og udgivelse af fsb beboeren Tema. 4-6 gange årligt Produktion af informationsmaterialer, pjecer, plakater mv. og gennemskrivning af breve og lignende. Ekstern kommunikation Online Medier Udvikling og drift af hjemmesiden herunder selvbetjeningsdelen Min Side. Udvikling og drift af intranet til fsb s medarbejdere. Udvikling og drift af fsb s sider på sociale medier. Udvikling og drift af hjemmesider for de enkelte boligafdelinger Presse Pressekontakt i forbindelse med medieomtale af temaer, der berører fsb, boligafdelingerne og/eller den almene boligsektor. Rådgivning af personer, der udtaler sig til medierne i fsb-anliggende i forbindelse med medieomtale. Branding Udvikling og produktion af materialer og gennemførelse af aktiviteter til synliggørelse af fsb og boligafdelingerne. 16

17 fsb-pakken basisydelser 6. Kommunikation og uddannelse Politisk betjening Ydelse Indhold Antal Kurser mv. Gennemførelse af kurser og aktiviteter for beboere og beboervalgte vedtaget af aktivitetsudvalget eller organisationsbestyrelsen. Medarbejdere Uddannelse Udvikling og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for alle medarbejdere, som f.eks. introkursus akademi- og cafémøder og andre interne kurser. Administration af obligatoriske kurser for decentrale medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter mv. Administration af tilskudsordninger til uddannelse. 7. Sekretariatsbistand Medarbejdere Overenskomster/ lovstof Rådgivning om personaleforhold i henhold til gældende lovgivning og gældende overenskomster. Rådgivning om lønforhold i henhold til gældende lovgivning og gældende overenskomster. Personaleadministration Varetagelse af samtlige administrative opgaver indenfor en given medarbejders ansættelsesperiode fra stillingen slås op til medarbejderen fratræder. Varetagelse af forhandlinger af lokalaftaler, lønforhandlinger samt forhandlinger vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. Lønadministration Varetagelse af alle funktioner relateret til lønudbetaling, herunder afregning til offentlige myndigheder. Udarbejdelse af lønbudgetter, afstemninger og lønafstemning. 17

18 fsb-pakken basisydelser 7. Sekretariatsbistand Samarbejde med Københavns Kommune Ydelse Indhold Antal Kommunal styringsdialog Udarbejdelse af årlig dokumentationspakke med nøgletal for boligorganisationen og hver boligafdeling for, der belyser tilstanden af de opgaver, fsb løser som almen boligorganisation. Deltagelse i årligt styringsdialogmøde med Københavns Kommune, hvor der indgås aftale omkring konkrete indsatser det følgende år. Deltagelse i en række fællesmøder med Københavns Kommune samt de øvrige boligorganisationer, hvor aktuelle problemstillinger drøftes og behandles. Kontaktpersonordningen Ajourføring af lister over boligafdelingernes kontaktpersoner og rådgivning i forbindelse med brug af ordningen. Tovholder for fsb s kontaktpersoner i forhold til blandt andet formidling af ordningen og opdatering. Boligsociale fora Deltagelse i kvartalsvise møder i Boligsociale Fora samt deltagelse i aktuelle problemstillinger i relation til samarbejdet mellem kommune og boligorganisation om udsatte byområder. Politisk betjening Møde- og sekretariatsbetjening Udsendelse af mødeindkaldelser, referater og diverse opfølgning i forbindelse med fsb`s formandskab, organisationsbestyrelse og repræsentantskab. Udarbejdelse af mødeindkaldelser, referater og diverse opfølgning i forbindelse med aktivitetsudvalget, kommunikationsudvalget, driftsudvalget og udvalget for bolig og udlejning. Udsendelsen sker primært via mail. Sekretariatsbetjening af sektionerne, herunder udsendelse af mødeindkaldelser og referater samt diverse opfølgning. Interessevaretagelse Deltagelse i udvalgte fora og Netværk Varetagelse af boligafdelingernes og boligorganisationens interesser i udvalgte og relevante fora og netværk 18

19 fsb-pakken basisydelser 7. Sekretariatsbistand Boligsocial indsats Ydelse Indhold Antal Projektopstart Analyse af boligområdets behov og vurdering af mulige indsatstyper. Udarbejdelse af ansøgning om støtte til boligsocial indsats, herunder budgetlægning, forhandling samt indgåelse af samarbejdsaftaler og kontrakter med involverede parter (fx Landsbyggefonden, kommune, de omfattede afdelinger og eventuelt andre boligorganisationer). Øvrig Sekretariatsbistand Rådgivning og støtte til kvalificering af forslag om boligsocial indsats og eventuel støtte til fremlæggelse af forslag på afdelingsmødet. Øvrige administrationsopgaver i relation til optimering og udvikling af boligorganisationen. Beboerklager Øvrig juridisk assistance Udvikling og administration Husordensager/ klagesager Konfliktmægling Vejledning 8. Juridisk rådgivning og assistance Korrespondance med klager og indklagede, herunder fremsendelse af henstilling. Behandling af henvendelser vedrørende klagesager. Henvendelser til relevante tredje parter, for eksempel kommunen. Telefonisk og personlig konfliktmægling og rådgivning i husordenssager. Vejledning til organisationen om juridiske spørgsmål indenfor det almene regelsæt. 19

20 fsb-pakken Tillægsydelser særskilt betaling 20

21 fsb-pakken - tillægsydelser Ejendomsvurdering Opkrævninger Ydelse Klage over ejendomsvurderingen Ankesag til vurderingsankenævnet Ekstra regulering af husleje Individuel el, vand og varme Indhold 9. Økonomi Udarbejdelse og fremsendelse af klage over ejendomsvurderingen til vurderingsmyndigheden, såfremt det vurderes relevant. Orientering af afdelingsbestyrelsen når klagen fremsendes og når det endelige resultat foreligger.. Udarbejdelse og fremsendelse af anke af vurderingsmyndighedens afgørelse til vurderingsankenævnet. Opfølgning på, at klagesagen behandles og afsluttes. Orientering af afdelingsbestyrelsen når klagen fremsendes og når det endelige resultat foreligger. Udarbejdelse af forslag til regulering af huslejen i forbindelse med uforudsete udgiftsstigninger i boligafdelingen. Varsling og implementering af huslejereguleringen efter godkendelse på afdelingsmødet. Opkrævning af acontobeløb for individuel el-, vand- og varmeudgift. Aflæsning af data, hvor der ikke er elektronisk aflæsning. Udsendelse af rykkere, hvis målerkortene ikke sendes retur. Udarbejdelse af regnskaber for beboernes individuelle forbrug af el-, vand- og varme. Opkrævning af eventuelle differencer mellem a conto-indbetalingerne og forbrugsregnskabet sker via huslejeopkrævningen. Registrering og fordeling af forbruget efter målertal. (Aflæsning af målerne, når en beboer flytter, og opstilling af det afsluttende forbrugsregnskab). Håndtering af klager i forbindelse med forbrugsregnskaberne. Skal der udarbejdes et skønnet forbrug, hvis fsb ikke modtager målerkort retur, dækkes sagsomkostningerne direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. 21

22 fsb-pakken - tillægsydelser Lån Ydelse Omlægning af Realkreditlån Indhold 9. Økonomi Omlægning af lån uden forlænget løbetid, hvis der er økonomisk gevinst herved. Indfrielse af de gamle lån og optagelse af nye, hvis der er grundlag herfor. Forelæggelse for organisationsbestyrelsen til godkendelse. Orientering om omlægningen til afdelingsbestyrelsen. Omlægning af lån med forlænget lånetid, hvis der er økonomisk gevinst herved. Udarbejdelse af redegørelse for boligafdelingens økonomi, sociale forhold m.m. samt udarbejdelse af udvidet tilstandsrapport til kommunen, der skal godkende låneoptagelsen. Indfrielse af gamle lån og optagelse af nye, såfremt kommunen godkender forslag til omlægning. Forelæggelse for organisationsbestyrelsen til godkendelse. Orientering om omlægningen til afdelingsbestyrelsen. Regnskab Support Hjælp til afdelingsbestyrelsen til administration af aktivitetsmidler, rådighedsbeløb og lignende. Der leveres som en del af basisydelsen en kontooversigt. Der kan som tillægsydelse tilbydes hjælp til administration af likvide midler og udarbejdelse af et detaljeret regnskab for aktivitetsmidler, rådighedsbeløb og beboerlokaler. 22

23 fsb-pakken - tillægsydelser Fraflytning Øvrig udlejning Erhvervsudlejning Udlejningsvanskelighed Ydelse Fraflytningssyn Registerforespørgsler Folkeregisterforespørgsler Indhentning af relevante folkeregisteroplysninger. Boligafdelingen opkræves for de gebyrer, der skal betales for oplysningerne. Særlige udlejningsaktiviteter Indhold 10. Udlejning Hvis boligafdelingens driftsleder er forhindret på grund af for eksempel ferie eller sygdom, kan administrationen iværksætte fraflytningssyn Indhentning af vurdering af markedslejeniveau hos sagkyndig i tilfælde af tvivl. Planlægning og igangsættelse af særlige markedsføringsinitiativer f.eks. afholdelse af Åbent Hus arrangementer, hvis der er udlejningsvanskeligheder i en boligafdeling. Iværksættelse af særlige aktiviteter omkring udlejning af erhvervslejemål, hvis der er problemer med at få udlejet lejemålet, herunder eventuel inddragelse af eksterne mæglere. 23

24 fsb-pakken - tillægsydelser 11. Administration af boligafdelinger Råderet Ydelse Individuelle råderetssager Kollektive råderetssager Indhold Rådgivning om individuel råderet. Behandling af ansøgninger om beboernes individuelle råderet i henhold til gældende råderetsordninger. Registrering af godkendte råderetssager. Registreringer af ændringer i lejemål hos BBR. Den pågældende beboer dækker sagens omkostninger i henhold til taksten i prisblad Beboeren varsles herom ved sagens start. Rådgivning om kollektiv råderet. Behandling af tilbud, tegninger, beskrivelse samt huslejeberegning. Tilsyn med arbejdernes udførelse. Optagelse af lån og udformning af byggeregnskab. Sagsomkostningerne dækkes direkte af beboeren i henhold til taksten i prisblad. 24

25 fsb-pakken - tillægsydelser Energiledelse Ydelse Drift af installationer Sikring af installationer Indhold 12. Miljø og energi Hjælp ved driftsproblemer med tekniske installationer og bistand ved mindre renoveringsopgaver i forhold til komponenter ang. varme, brugsvand og ventilation. Kontrol af alle forbrugsdata, kvalitetssikring og kontrol af afvigelser. Udarbejdelse af driftsjournal samt årlig evaluering af journal. Årlig kontrol og vurdering af de tekniske installationer ang. varme, brugsvand og ventilation. Uddannelse Oplæring og instruktion af afdelingens driftsleder, varmeansvarlige og nyt personale. Kursusfonden Medarbejdere Kurser for beboere og beboervalgte Uddannelse i konflikthåndtering 13. Kommunikation og uddannelse Medlemskab af kursusfonden, som dækker kursusafgiften for beboere og beboervalgte, der deltager i de af kursusfonden udbudte kurser. Herudover er der mulighed for at få dækket kursusafgiften helt eller delvist til kurser, der afholdes af BL Danmarks Almene Boliger ifølge de af organisationsbestyrelsen vedtagne retningslinjer. Hjælp til tilrettelæggelse og gennemførelse af rekvirerede lokale kurser for medlemmer af kursusfonden. Grunduddannelse for ejendomskontorets ansatte i håndtering og løsning af konflikter. 25

26 fsb-pakken - tillægsydelser 14. Bygge- og renoveringsarbejder Renoverings- og byggeprojekter Ydelse Opstart af projekter Gennemførsel af projekter Afslutning af projekter Opfølgning på projekter Indhold Varetagelse af det administrative arbejde i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder, herunder indgåelse af aftaler med rådgiver vedr. projektering, tilsyn og aflevering. Kvalificering af udbudsmateriale, indgåelse af entreprisekontrakter med entreprenørerne, samt etablering af den krævede sikkerhedsstillelse. Udarbejdelse af budget og sikring af den nødvendige finansiering af byggeriet. Administration af betalingen til entreprenører og andre leverandører samt styring af projektets økonomi. Sikring af at mulige tilskud til byggesagen opnås ved f.eks. CO2 besparelser. Ansøgning om anden mulig finansiering f.eks. energipuljen, egen trækningsret mm. Sikring af overholdelse af lovkrav, de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder ansøgning om ret til optagelse af lån i afdelingen, ibrugtagningstilladelse mm. Oprettelse af byggelånskreditter. Afholdelse af følgegruppemøder med afdelingsbestyrelsen og varsling af beboerne. Styring af byggeprocessen fra opstart frem til aflevering, herunder inddragelse af afdelingsbestyrelsen samt igangsætning og gennemførelse af eventuelle beboerprocesser. Varetagelse af beboerproces og kommunikation til beboere og øvrige interessenter. Varetagelse af eventuelle genhusningsprocesser. Evt. oprettelse i Bossinf og anmeldelse til Byggeskadefonden. Evt. indberetninger i BBR. Udarbejdelse af endeligt byggeregnskab. Aflevering og overdragelse til drift. Afholdelse af 1 og 5 års gennemgang. 26

27 fsb-pakken - tillægsydelser Ydelse Indhold 14. Bygge- og renoveringsarbejder Projektideer Rådgivning Rådgivning og støtte til at kvalificere forslag til nye projekter der ønskes fremsat på afdelingsmødet, herunder kvalificering af forslagene gennem økonomiske beregninger, estimater og erfaringer fra andre boligafdelinger etc. Øvrig teknisk bistand Nybyggeri Rådgivning Opstart af projekter Gennemførelse af projekter Afslutning af projekter Opfølgning på projekter Rådgivning, besigtigelse og eventuelt opfølgende møder vedrørende byggetekniske spørgsmål. Udarbejdelse af tilbud til Københavns Kommune om varetagelsen af byg- og driftsherrerollen ved alment boligbyggeri Ideudvikling omkring nyt alment byggeri. Gennemførelse af konkurrence og udbud af rådgiver- og entreprenøropgaven. Indgåelse af kontrakter med rådgiver og entreprenører. Indgåelse af nødvendige aftaler med Københavns Kommune. Økonomi- og kontraktstyring af byggeriet frem til aflevering og overdragelse til drift. Udarbejdelse af skema A og B. Udarbejdelse af skema C samt endeligt byggeregnskab Etablering af grundlaget for den daglige drift i form af driftsplaner og lignende. Markedsføringsaktiviteter i forbindelse med udlejning. Kommunikation til kommende beboere. Synliggørelse af byggeriet i omverdenen. Afholdelse af 1 og 5 års gennemgang. 27

28 fsb-pakken - tillægsydelser 14. Bygge- og renoveringsarbejder Udvikling Udviklingen af helhedsplaner fører på et tidspunkt til gennemførelse af en række renoveringsopgaver ydelser forbundet hermed se under Renoverings- og byggeopgaver Ydelse Fysiske helhedsplaner Indhold Indgåelse af rådgiveraftaler med arkitekt, ingeniør og eventuelt proceskonsulenter til beboerprocesser Varetagelse af beboerproces og kommunikation til beboere og øvrige interessenter. Dette sker i tæt samarbejde mellem sagens parter og afdelingsbestyrelsen/følgegruppen. Udarbejdelse af et overordnet styringsbudget til forhandling med Landsbyggefonden om den endelige finansieringsplan. Styring af økonomien og herunder løbende orientering af afdelingsbestyrelsen/følgegruppen om sagens økonomi. Varetagelse af kommunikation og forhandling med Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Udarbejdelse og indsendelse af skema A, B og C. Koordinering med andre boligorganisationer, hvis flere organisationer er involveret i projektet. Sikring af at udviklingen og indholdet i helhedsplanen er i overensstemmelse med kommunale krav og lovmæssige forudsætninger samt fsb s værdigrundlag og målsætninger. 28

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion 6.45.51 Capacent Indhold 0. Indledning 1 0.1 Baggrund 1 0.2 et 2 0.3 Metode 3 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget 4

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Administrationsaftale Andelsboligforening Tlf E-mail og medundertegnede andelsboligforening Tlf. E-mail er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere