FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR."

Transkript

1 FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat, 1 ejendomsfunktionær ansat på 30 timer og 1 rengøringsassistent ansat på 32 timer.driftsleder med personaleansvarleif Helstrup Organisatorisk placering Afløsning Nærmeste overordnede er den driftschef, som er tilknyttet afdelingen.stedfortræderfunktion: IngenSelvafløsende Ansvarsområde Ledelse Driftslederen er overfor driftschefen og administrationen ansvarlig for at sikre et højt informationsniveau samt at arbejdet i afdelingen udføres på et højt serviceniveau og ud fra administrationens retningslinier og vejledninger.driftslederen har ansvaret for den daglige tilrettelæggelse og gennemførelse af de arbejder, der skal udføres i afdelingen. Hvor der er flere ansatte er driftslederen daglig leder for ejendomsfunktionæren og rengøringsassistenten.yderligere er driftslederen leder af ejendomskontoret og de funktioner, som skal varetages derfra f.eks. kontortider og beboerkontakt på hensigtsmæssige tidspunkter for beboerne samt arbejdsgangen i afdelingen. Det daglige arbejde skal udføres effektivt og korrekt samt i henhold til den til enhver tid gældende: fsb og kollegiets gældende værdi- og visionsgrundlag Mønsteroverenskomst/fsb s lokalaftaler Politivedtægt og fejeerklæring Arbejdsmiljøloven herunder sikkerhedsbestemmelser Ferieloven/Funktionærloven Vedtægt for kollegiet Administrationsaftale mellem fsb og kollegiet Personalepolitikken og Personalehåndbogen fsb s forretningsgange og instrukser Driftslederen skal gennem ledelse af ejendomsfunktionærerne sikre en hensigtsmæssig anvendelse af personaleressourcerne og sikre at driftslederassistenten er opdateret i forhold til de opgaver, han/hun skal løse.derudover skal han/hun skabe gode rammer for den/de ansattes fortsatte personlige og faglige udvikling samt et godt arbejdsmiljø.

2 Holde medarbejderudviklingssamtaler en gang om året med de øvrige ansatte ejendomsfunktionærer i afdelingen.arbejdstidsplanlægningløbende udarbejde arbejdstidsplaner for alle ansatte i afdelingen. Sikre at de foreligger mindst 2 måneder frem. Arbejdsplan I samarbejde med driftschefen, udarbejde arbejdsplaner for arbejdsrutiner samt ren- og vedligeholdelse i afdelingen. Kurser Skal deltage i de kurser som medarbejderudviklingssamtalerne med driftschefen afdækker behov for. Ud fra medarbejderudviklingssamtalerne planlægge kursus- og efteruddannelsesforløb for ejendomsfunktionærerne og rengøringsassistenten i afdelingen, så den enkeltes personlige og faglige udvikling løbende opkvalificeres til at varetage opgaverne i afdelingen. Medarbejderudviklingssamtaler Udvikling Sikkerhed Arbejdstøj og personlige værnemidler Sikre nødvendige indkøb og brug af arbejdstøj og personlige værnemidler. Personaleansættelser/-afskedigelser Efter aftale med driftschefen at medvirke ved ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer og rengøringsassistenten, herunder orientering til beboerrådet. Information Sikre at driftschefen løbende er informeret om personaleforhold i afdelingen, samt medvirke til korrekt udmyntning af Mønsteroverenskomsten og personalepolitikken. Øvrige opgaver

3 Drift- og vedligeholdelsesopgaver InspektionLøbende foretage inspektion og tilsyn af bygninger, tekniske installationer, grønne områder, legepladser m.v. i henhold til afdelingens driftplan og fastsatte retningslinier.registrere og afhjælpe konstaterede fejl og mangler efter driftslederens anvisninger og efter gældende kompetenceafklaring.ren- og vedligeholdelsedriftslederen er ansvarlig for at afdelingens udearealer, trapper og fællesadgangsveje renholdes, passes og vedligeholdes.det betyder pleje og vedligeholdelse af grønne arealer, samt renholdelse af veje og stier som hører til afdelingen. Herunder snerydning og glatførebekæmpelse i vinterperioden. Bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaversikre at vedligeholdelsesopgaver udføres efter aftale med driftschefen, og at der foretages almindelig forekommende mindre håndværksmæssige reparationer og udskiftninger.indkøb, lagerstyring og kontrol Driftslederen har ansvar for indkøb og styring af reservedele til mindre vedligeholdelses- og udskiftningsopgaver. Arbejdsredskaber og maskinparkansvarlig for ren- og vedligeholdelse af arbejdsredskaber og maskinpark. FællesanlægSikre, at driften af afdelingens fællesanlæg som f.eks. vaskerier, bolignet/antenneanlæg/it netværk og dørtelefon fungerer. Teknisk administration af antenne positioner. Tekniske anlægsikre, at boligafdelingens tekniske anlæg f.eks. varmeanlæg, vand, ventilation, belysning, kloak m.v. fungerer tilfredsstillende og efter fastsatte retningslinier og driftplanen. Sikre størst mulig driftssikkerhed og driftseffektivitet. Sikre nødvendig driftsdokumentation efter administrationens retningslinier, f.eks. varme- og øvrig ressourcekontrol. Sikre alarmsystemer fungerer hensigtsmæssigt. Følge op på at eksterne vagtordninger fungerer hensigtsmæssigt. TilstandsvurderingI samråd med driftschefen foretage registrering af anlægs-, bygnings- og installationsmæssige forhold til brug for ajourføring af driftplanen. TilsynEfter anvisning fra driftschefen foretage tilsyn med håndværkere i forbindelse med bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver. Tilbudsindhentning Efter driftschefens anvisninger medvirke

4 ved indhentning af tilbud vedrørende arbejder, der udføres over ejendommens langtidsbudget.rekvisitionsikre at normalt opståede arbejder der iværksættes på ejendommen altid bestilles via en rekvisition.fakturakontrolattestere samtlige fakturaer vedrørende arbejder foretaget i afdelingen. Herunder kontrol af prisaftaler og vurdering af arbejdets kvalitet og omfang. BudgetkontrolMedvirke ved budgetkontrol på alle almindelige driftsudgifter samt at godkendte budgetter overholdes. Løbende orientere driftschefen om alle økonomiske dispositioner og medvirke til beboerrådet orienteres om budgetforbrug. RapporteringForetage rapportering til driftschefen om alle forhold af betydning for ejendommens drift og økonomi og medvirke til beboerrådet orientering om planlagte arbejder. Rådighedsbeløb/inspektørafregningAflægge regnskab for brug af rådighedsbeløb.aflægge regnskab for brug af rådighedsbeløb, vaskerier, selskabslokaler m.v. Afregnings sker månedligt. RenovationSikre nødvendig håndtering af renovationsfraktioner der forefindes i ejendommens regi. Øvrige opgaver Beboerforhold Sikre at kontakten med beboerne vedrørende den enkelte lejlighed og bebyggelsen som helhed foregår i en servicepræget og kundevenlig atmosfære. KontortidDriftslederen har ansvar for at holde ejendomskontoret åbent, i den aftalte åbningstid i afdelingen. Ud- og indflytningforetage ud- og indflytningssyn i overensstemmelse med gældende regler. Tilrettelægge og afvikle istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med ud- og indflytning. Kontrollere at håndværkernes arbejde er i overensstemmelse med rekvisition og synsrapport. Omdeling af materialeforestå fremstilling og omdeling af materiale til beboerne ud fra gældende retningslinjer fra fsb eller

5 beboerrådet. SamarbejdeMedvirke til, at der er en god tone og et loyalt samarbejde mellem beboerrådet, ejendomskontoret, hovedkontoret, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere. MødedeltagelseDeltage i møder med afdelingsbestyrelsen, ordinære og ekstraordinære beboermøder samt anden nødvendig mødevirksomhed tilrettelagt af beboerrådet eller administrationen.øvrige opgaverfremvisning af kollegiets miljømæssige og grønne tiltag.foretager 1. rykker i forbindelse med restance Dato: / 2012 Underskrift: Driftschefen

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere