Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)"

Transkript

1 Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: januar 2008 Kommentarer er velkomne! 1

2 Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) En opsparingskonto er et simpelt investeringsobjekt, som forstås af alle. Den første investering mange af os som børn foretog, var i en opsparingskonto. Vi lærte nogle af de grundlæggende investeringsbegreber såsom simpel rente, dividende (udtræk), sammensat rente (fra ikke af hæve på kontoen men reinvestere renterne). Vi lærte om begreberne overskud påløbne renter og bogført værdi saldoen på kontoen når vi var nede i banken for at få opdateret saldoen. I nærværende papir vil vi anvende en opsparingskonto som en prototype for værdiansættelse af aktier. Herudover vil vi afprøve ideer omkring værdansættelse af aktier, idet en opsparingskonto tjener som en lakmustest til at frasortere ikke pålidelige værdiansættelsesmodeller. Her er den først pointe omkring aktieanalyse: En værdiansættelsesmodel, som virker for aktier, skal også virke for en opsparingskonto Nedenfor er et proformaregnskab for en opsparingskonto, hvor 100 kr. investeres i slutningen af 2005 til 5% i rente p.a. I proformaregnskabet forecastes overskud (rente), dividende (udtræk) samt bogført værdi (saldo) for årene , selvom om kontoen holdes i al evighed. Budgetår Overskuddet udtrækkes hvert år (fuld pay out) Overskud Dividende Bogført værdi Forrentning (ROE) 5% 5% 5% 5% 5% Residualoverskud Overskudsvækst 0% 0% 0% 0% Cum-dividend overskud 5,00 5,25 5,51 5,79 6,08 Vækst i Cum-dividend overskud 5% 5% 5% 5% Analytikeren ønsker at værdiansætte kontoen i slutningen af Du vil givet sige, at værdien er 100 kr., fordi det er det beløb, som kan hæves fra kontoen. Udtrykt i regnskabsmæssige termer er investeringens værdi lig dens bogførte værdi - saldoen på kontoen. Men vi må være påpasselige. De 100 kr., som kan hæves fra kontoen, er kontoens likvidationsværdi. Kontoens going-concern værdi er baseret på den fremtidige værdi, som investor forventer at modtage fra at holde aktivet. Going-concern værdien er også den pris, som aktivet vil blive handlet til i et effektivt marked for opsparingskonti. Hvorledes beregner vi denne værdi? Dette er selvfølgelig det fundamentale(!) spørgsmål i aktieanalyse. Såfremt going-concern værdien er baseret på den fremtidige værdi, som forventes at tilflyde fra at holde aktivet, hvad repræsenterer da eksakt denne værdi? I tilfældet med opsparingskontoen udgøres det af de kontantbeløb (dividender), som vi forventer at kunne hæve fra kontoen. Dette inkluderer 2

3 alle dividender inklusiv likvidationsdividenden, når kontoen endelig opsiges. Men dette introducerer et problem, fordi en going-concern (som en virksomhed) forsætter i al evighed; der er ingen likvidationsdividende. Det viser sig, at opsparingskontoen kan værdiansættes gennem at forecaste dividenderne. Det fremgår af proformaregnskabet, at der udbetales 5 kr. hvert år svarende til årets overskud, hvilket efterlader 100 kr. på kontoen, der afkaster 5% p.a. Såfremt de 5 kr. udbetales som en perpetuitet (going concern investeringen likvideres aldrig), da er værdien den modtagne dividende i 2006 kapitaliseret som en perpeuitet: V 2005 = dividende 2006 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 Afkastkravet for opsparingskontoen, som for andre aktiver, er alternativomkostningen ved investeringen, det vil sige det afkast som kunne opnås fra et aktiv i samme risikoklasse - fra en opsparingskonto på den anden side af vejen. Afkastkravet benævnes også kapitalomkostninger; de omkostninger som må afholdes for at opgive en alternativ investering. Værdien på 100 kr. giver mening: Såfremt vi overvejede at ville sælge aktivet i markedet, ville vi sælge det for 100 kr. Det giver endvidere mening fra en begrebsmæssig synsvinkel: Værdien af et aktiv er lig nutidsværdien af de pengestrømme, som forventes at tilflyde ejeren af aktivet. (For en opsparingskonto er going-concern værdien lig med likvidationsværdien, men det gælder ikke for aktier). Den anvendte model er den diskonterede dividende model (DDM), der beregner værdien, som nutidsværdien af forventede fremtidige dividender. Modellen kan generelt skrives som: V 2005 = d 2006 (1 + k e ) 1 + d 2007 (1 + k e ) 2 + d 2008 (1 + k e ) 3 + d 2009 (1 + k e ) 4 + hvor k e er ejerafkastkravet. Dette er en god model for en opsparingskonto, men virker den også for aktier? Ja da, men virker den altid for en opsparingskonto? Betragt proformaregnskabet for opsparingskontoen nedenfor: Budgetår Overskuddet opspares hvert år (ingen payout) Overskud 5 5,25 5,51 5,79 6,08 Dividende Bogført værdi ,25 115,76 121,55 127,63 Forrentning (ROE) 5% 5% 5% 5% 5% Residualoverskud Overskudsvækst 5% 5% 5% 5% Cum-dividend overskud 5,00 5,25 5,51 5,79 6,08 Vækst i Cum-dividend overskud 5% 5% 5% 5% 3

4 Kontoen er den samme som før med den undtagelse, at ejeren ikke hæver på kontoen, samt ikke forventes at ville gøre det inden for de næste 20 år. Dividendemodellen vil ikke virke dividenderne forventes at være nul langt ud i fremtiden. Her er den anden pointe omkring aktieanalyse: Budgettering af dividender giver ikke et værdiestimat Tænk på en virksomhed som aldrig udbetaler dividende f.eks. Columbus IT. Budgettering af dividender er nærmest en tåbelig ide. Columbus IT vil ultimativt udbetale en dividende, men dette først om mange år og in the long run we are dead. Der eksisterer såvel en økonomisk som en praktisk årsag for ikke at budgettere dividender. Dividender har at gøre med udbetaling af værdi og ikke skabelse af værdi. Økonomer refererer til dette princip som dividende irrelevans princippet efter Miller og Modigliani, der modtog Nobelprisen i økonomi for denne ide. Værdi skabes via overskud. Overskud kan udloddes eller geninvesteres, men det beløb som udloddes (inden likvidation), er ikke nødvendigvis relateret til det beløb, som er skabt af aktivet. Dette princip fremgår af de to opsparingskonti overfor. De to konti har forskellig dividendeforecast, men samme 100 kr. i værdi i Princippet gælder også for Columbus IT: Det faktum, at Columbus IT ikke udbetaler dividende, har intet at gøre med Columbus ITs evne til at skabe værdi. Der vil på et eller andet tidspunkt ske en udbetaling fra opsparingskontoen. Beløbet er imidlertid svært at opfatte med mindre vi fører en form for regnskab. For at budgettere det beløb, som kan trækkes ud af opsparingskontoen på et givent fremtidigt tidspunkt, er vi nød til budgettere saldoen den bogførte værdi på dette fremtidige tidspunkt. Dette gælder også for Columbus IT. Den tredje pointe: For at værdiansætte aktier må analytikeren føre en form for regnskab I tilfældet med vores opsparingskonto sker regnskabsføringen ved, at den bogførte værdi som i proformaregnskabet hvert år vokser med 5%, hvorfor den bogførte værdi efter 20 år (svarende til den dividende som kan udbetales fra den bogførte værdi) vil være 100 kr. x 1,05 20 = 265,33 kr. Nutidsværdien af dette beløb er 265,33 / 1,05 20 = 100 kr. Regnskabsføringen for Columbus IT vil være en smule mere kompliceret, fordi vi ikke forventer, at Columbus vil afkaste en konstant forrentning, men noget tilsvarende må gøres: Dividende betales ud af bogført værdi (og ikke overskud), hvorfor budgettering af fremtidige bogførte værdier giver en indikator over de forventede dividender. Bogført værdi og værdiansættelse Men stop en halv! Værdien på de 100 kr. er også lig med den nuværende bogførte værdi, hvorfor den nuværende bogførte værdi giver os værdien: Værdi = bogført værdi Vi behøver med andre ord ikke at føre regnskab for den fremtidige bogførte værdi, fordi den nuværende bogførte værdi er perfekt. Dette leder til den fjerde pointe: Bogført værdi er udgangspunktet for værdiansættelsen Den bogførte værdi af egenkapitalen for Columbus IT var 147,2 mio. kr. i 2005, men det er ikke et perfekt mål for værdien Columbus ITs markedsværdi (market cap.) var 714 mio. kr. i 2005, hvorfor pris-over-bogført værdi var ca. 5,0. Den bogførte værdi er imidlertid et udgangspunkt. Konkret kan vi opfatte værdiansættelse af en virksomhed som følger: 4

5 Værdi = bogført værdi + ekstra værdi Analytikeren tager udgangspunkt i den nuværende bogførte værdi, og tillægger herefter "ekstra værdi"for endelig at beregne den indre pris-over-bogført værdi, som virksomheden bør handles til. Den ekstra værdi består af virksomhedens evne til at skabe en overnormal forrentning(residualoverskud). Modellen, der måler værditilvæksten fra budgettering af residualoverskud benævnes residualindkomstmodellen (RIM). Modellen kan generelt skrives som: hvor RI t = overskud-(k e x B t 1 ) V 2005 = B RI 2006 (1 + k e ) 1 + RI 2007 (1 + k e ) 2 + RI 2008 (1 + k e ) 3 + RI 2009 (1 + k e ) 4 + Afkastkravet (k e x (B t 1 ) for opsparingskontoen, hvor overskuddet hæves hvert år (fuld pay out) er 0,05 * 100 = 5, hvorfor residualoverskuddene hvert år er 0. Da denne konto ikke forventes at skabe nogle residualoverskud, er dens værdi lig dens bogførte værdi. I tilfældet med den anden konto, hvor overskuddene hvert år geninvesteres vokser såvel overskuddene som den bogførte værdi, men residualoverskuddene er hvert år stadigvæk 0. I år 2006 er residualoverskuddet: 5 - (0,05 x 100) = 0, og for år 2007: 5,25 - (0,05 x 105) = 0 osv. Igen gælder, da kontoen ikke forventes at skabe nogle residualoverskud(overnomal forrentning), er dens værdi lig dens bogførte værdi. Hermed følger den femte pointe: Såfremt et aktiv forventes at afkaste afkastkravet, er aktivets værdi lig dets bogførte værdi Sagt med andre ord, såfremt et aktiv ikke kan skabe et afkast, der er større end afkastkravet, vil det ikke skabe merværdi der er ingen ekstra værdi. Der er ingen ekstra værdi for opsparingskontoen, fordi den forventes at afkaste afkastkravet. Kontoen har en P/B = 1.0. Tilsvarende gælder, at såfremt et aktiv forventes at give et afkast større end afkastkravet, er det værd en præmie over den bogførte værdi, hvorfor dets P/B er større end 1.0. Når Columbus IT handles til ca. 5 gange dens bogførte værdi, må det være fordi investorer forecaster et afkast, der er større end afkastkravet. Overskud og værdiansættelse Opsparingskontoen kan også vurderes ud fra dens overskud. I 2005 budgetteres med 5 kr. i overskud i næste år (i 2006), hvilket benævnes forward earnings. Værdien af et aktiv kan beregnes gennem at kapitalisere næste års forventede overskud (forward earnings). V 2005 = Forward earnings 2006 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 Vi kan også beregne værdien gennem at kapitalisere det nuværende overskud (trailing earnings) for 2005: Dette leder til den sjette pointe: V 2005 = Nuværende overskud 2005 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 5

6 Kapitaliseret overskud er udgangspunktet for værdiansættelsen Vi kan derfor opfatte egenkapitalværdien som: Værdi = kapitaliseret overskud + ekstra værdi Analytikeren tager udgangspunkt i værdien fra kapitaliseret overskud, og tillægger "ekstra værdi"for endelig at beregne den indre P/E værdi, som virksomheden bør handles til. I december 2005 var analytikers konsensus estimat over Columbus ITs 2006 overskud 0,29 per aktie. Kapitaliseret med et afkastkrav på (lad og sige) 10% var værdien af det kapitaliserede overskud 2,90. Columbus ITs aktier blev handlet til kurs 10,2 per aktie, hvorfor markedet tilskrev betydelig ekstra værdi til Columbus IT. Analytiker erkender, at kapitaliserede overskud er et udgangspunkt for værdiansættelsen, og udvikler metoder til at beregne den ekstra værdi. I dette tilfælde består den "ekstra værdi"af virksomhedens evne til at skabe en overnormal overskudsvækst, det vil sige en overskudsvækst større end afkastkravet. Modellen, der forankrer værdiansættelsen ud fra kapitaliseret overskud, og tillægger værdi fra forventede vækst benævnes abnormal earnings growth-modellen (AEGM). Modellen kan generelt skrives som: V 2005 = overskud 2006 k e + 1 k e [ AEG2007 (1 + k e ) 1 + AEG 2008 (1 + k e ) 2 + AEG 2009 (1 + k e ) 3 + AEG ] 2010 (1 + k e ) 4 + Lad os lige trække vejret! Tidligere fandt vi, at de forventede residualoverskud fra begge opsparingskonti var nul, hvorfor værdien var lig deres bogførte værdi. Ovenfor så vi, at vi også kunne værdiansætte kontiene ud fra deres forward overskud i 2006, og igen fik vi værdien 100 kr. Sagt med andre ord er der ingen ekstra værdi for den forventede overskudvækst. Betragter vi den anden opsparingskonto (ingen payout) giver dette mening, idet væksten i overskuddene (5%) er lig afkastkravet. Dette leder til den syvende pointe: Såfremt overskuddet forventes at vokse med en rate svarende til afkastkravet, er værdien lig med kapitaliseret overskud Betragter vi imidlertid den første opsparingskonto (fuld payout) synes der at være et brud på dette princip, idet der ikke er nogen overskudsvækst. Væksten er nul, hvilket er mindre end afkastkravet (5%); men dens værdi er den samme, nemlig 100. Hvorledes hænger dette sammen? Overskudsvæksten i de to opsparingskonti synes umiddelbar forskellig (5% i tilfældet med fuld payout og 0% i tilfældet med ingen payout), men reelt er væksten den samme. Overskudsvæksten i den første opsparingskonto (fuld payout) er undervurderet, idet dividenderne fra kontoen kan reinvesteres i en identisk konto og afkaste 5% eller 0,25 kr. i år 2006, hvorfor det samlede forventede overskud i 2006 er 5,25 kr. svarende til det forventede overskud i den anden konto (ingen payout). Overskud fra et aktiv kommer fra to kilder: 1) overskud fra aktivet samt 2) overskud indtjent fra at reinvestere dividenderne i et andet aktiv. Der gælder derfor, at gennem at reinvestere dividenderne i alle årene vil overskuddene i de to konti være den samme. I den anden konto (ingen payout) reinvesteres overskuddene i kontoen, det vil sige overskuddene tilbageholdes. I den første konto (fuld payout) kan overskuddene reinvesteres i en anden konto, og i begge tilfælde opnås et afkast på 5%. De samlede overskud fra en investering 6

7 benævnes cum-dividend overskud, og dækker over overskud med dividende. Som det fremgår er cumdividend overskuddene ens for de to konti, hvorfor væksten i cum-dividend overskud følgelig er den samme. Værdi er altid baseret på forventede cum-dividend overskud, og P/E-værdien er altid baseret på vækst i cum-dividend overskud. I begge tilfælde er det imidlertid ikke vækst, som vi vil betale for (dvs. ingen ekstra værdi udover kapitaliseret overskud), fordi væksten i cum-dividende overskud (5%) er lig væksten i afkastkravet! Forankring af værdiansættelse i årsregnskabet Analytikeren ønsker at benytte metoder, der får ham til at føle sig sikker i hans værdiansættelse. Der findes mange ad hoc metoder, der kan lede ham på afveje. Analytikeren har behov for beskyttelse imod "irrationel overdådighed"og pludselige indskydelser. Han har behov for et "anker". En regnskabsbaseret værdiansættelse forankrer værdiansættelsen i årsregnskabet. Værdiansættelser, der tager udgangspunkt i enten den bogførte værdi eller overskudskapitalisering, har følgende kendetegn: Værdi = anker + ekstra værdi Enten bogført værdi eller overskud (i årsregnskabet) tjener som et anker. Analytikeren estimerer herefter den ekstra værdi som gennemgået ovenfor. Disciplinerede metoder til at estimere den ekstra værdi giver større sikkerhed. P/E-værdien Opsparingskontoen er et specialtilfælde, hvor der ikke er nogen ekstra værdi udover kapitaliseret overskud. I dette specialtilfælde er P/E-værdien givet ved afkastkravet. Man skelner mellem to P/Eværdier. Forward P/E-værdien og trailing P/E-værdien. Forward P/E Forward P/E er prisen over forward (næste års forventede) overskud. I opsparingskontoen er forward P/E: 100/5 eller 20. Forward P/E for en opsparingskonto er et specialtilfælde, fordi den kan bestemmes ud fra dens afkastkrav. Det er et tilfælde med en normal forward P/E-værdi: Normal forward P/E = 1 afkastkrav = 1 0,05 = 20 En normal forward P/E-værdi er gældende, når værdien kan beregnes ved at kapitalisere forward overskud, og der ikke er nogen "ekstra værdi". Alt hvad som behøves budgetteret er næste års forventede overskud samt afkastkravet. Trailing P/E Trailing P/E ganger nuværende års overskud frem for næste års forventede overskud. I tilfældet med opsparingskontoen er overskuddet i kr., og værdien i slutningen af 2005 er 100 kr. Det lader til, at trailing P/E er 100/5 = 20, hvilket er det samme som forward P/E. Dette er imidlertid forkert. Hvorledes kan værdien af et års mere overskud være den samme? Antag, at overskuddet på de 5 kr. i 7

8 2005 ikke blevet udbetalt (hævet), hvorfor værdien (saldoen) var 105 kr. P/E-værdien er derfor 105/5 = 21. De 21 er den korrekte trailing P/E-værdi. Værdien som én krones overskud er værd P/E-multiplen må ikke afhænge af dividenderne. De 5 krones overskud fra opsparingskontoen giver en samlet værdi for ejeren på 105 kr.; saldoen på de 100 kr. i begyndelsen af perioden som genererede overskuddet samt de 5 kr. i overskud. Såfremt ejeren ikke hæver overskuddet fra kontoen, har han 105 kr.; ifald han hæver overskuddet fra kontoen, har han stadigvæk 105 kr. Nemlig 100 kr. på kontoen og 5 kr. i pengepungen. Det følger heraf, at trailing P/E altid må være baseret på cum-dividend priser: Pris + dividende Trailing P/E = nuværende overskud Dividendejusteringen er nødvendig, fordi dividender reducerer prisen (i tælleren), men berører ikke overskuddet (i nævneren). Justeringen er ikke nødvendig for forward P/E, fordi både priser og forward overskud er reduceret med den nuværende dividende. P/E-værdier i den finansielle presse laver typisk ikke denne justering. Såfremt dividenden er beskeden betyder det ikke det store, men for virksomheder der udbetaler store beløb i dividende afhænger de publicerede P/E-værdier af dividenderne såvel som virksomhedens evne til at skabe overskudsvækst. Opsparingskontoen har en speciel trailing P/E, en normal trailing P/E, fordi værdien kan beregnes ved at kapitalisere nuværende overskud. Hvor forward P/E er 1/afkastkravet, er den normale trailing P/E: Normal trailing P/E = 1 + afkastkrav afkastkrav I tilfældet med opsparingskontoen er den normale trailing P/E: 1,05/0,05 = 21 (sammenlignet med 20 for forward P/E). Ved et afkastkrav på 10% er den normale trailing P/E: 1,10/0,10 = 11 (sammenlignet med en forward P/E på 10). Forskellen mellem den normale forward P/E og den normale trailing P/E er altid 1. 8

9 Appendiks Overnormal overskudsvækst (AEG) beregnes som: AEG t = [ E t + ] [ T d t 1 x k e x (1 + k e ) T t E t 1 x (1 + k e ) + t=1 Dette udtryk kan reduceres til } {{ } cum di vidend over skud T 1 t=1 d t 1 x k e x (1 + k e ) T t ] } {{ } nor malover skud AEG t = E t + (d t 1 x k e ) E t 1 x (1 + k e ) I tilfældet med den første opsparingskonto (fuld payout) er cum-dividend overskud i år 2007: overskud (dividende 2006 x k e ) = 5 + (5 x 0,05) = 5,25. Væksten i cum-dividend overskud er i begge konti den samme, nemlig 5% p.a. I begge tilfælde er det imidlertid ikke overskudsvækst, som vi vil betale for. Vi vil kun betale for overskudsvækst, der er større end afkastkravet. Overskud, der vokser med afkastkravet benævnes normal overskud. Normaloverskuddet for 2007 er: overskud 2006 x (1+k e ) = 5 x 1,05 = 5,25. Da normaloverskuddet i 2007 er 5,25 svarende til cum-dividend overskuddet er den overnormale overskudsvækst (AEG) nul. Det samme gælder for år 2008 og fremefter. 9

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen

En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen Pension En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen Formålet med nærværende artikel er at illustrere, hvordan de pensioner som en pensionsopsparer vil kunne

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere