Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)"

Transkript

1 Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: januar 2008 Kommentarer er velkomne! 1

2 Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) En opsparingskonto er et simpelt investeringsobjekt, som forstås af alle. Den første investering mange af os som børn foretog, var i en opsparingskonto. Vi lærte nogle af de grundlæggende investeringsbegreber såsom simpel rente, dividende (udtræk), sammensat rente (fra ikke af hæve på kontoen men reinvestere renterne). Vi lærte om begreberne overskud påløbne renter og bogført værdi saldoen på kontoen når vi var nede i banken for at få opdateret saldoen. I nærværende papir vil vi anvende en opsparingskonto som en prototype for værdiansættelse af aktier. Herudover vil vi afprøve ideer omkring værdansættelse af aktier, idet en opsparingskonto tjener som en lakmustest til at frasortere ikke pålidelige værdiansættelsesmodeller. Her er den først pointe omkring aktieanalyse: En værdiansættelsesmodel, som virker for aktier, skal også virke for en opsparingskonto Nedenfor er et proformaregnskab for en opsparingskonto, hvor 100 kr. investeres i slutningen af 2005 til 5% i rente p.a. I proformaregnskabet forecastes overskud (rente), dividende (udtræk) samt bogført værdi (saldo) for årene , selvom om kontoen holdes i al evighed. Budgetår Overskuddet udtrækkes hvert år (fuld pay out) Overskud Dividende Bogført værdi Forrentning (ROE) 5% 5% 5% 5% 5% Residualoverskud Overskudsvækst 0% 0% 0% 0% Cum-dividend overskud 5,00 5,25 5,51 5,79 6,08 Vækst i Cum-dividend overskud 5% 5% 5% 5% Analytikeren ønsker at værdiansætte kontoen i slutningen af Du vil givet sige, at værdien er 100 kr., fordi det er det beløb, som kan hæves fra kontoen. Udtrykt i regnskabsmæssige termer er investeringens værdi lig dens bogførte værdi - saldoen på kontoen. Men vi må være påpasselige. De 100 kr., som kan hæves fra kontoen, er kontoens likvidationsværdi. Kontoens going-concern værdi er baseret på den fremtidige værdi, som investor forventer at modtage fra at holde aktivet. Going-concern værdien er også den pris, som aktivet vil blive handlet til i et effektivt marked for opsparingskonti. Hvorledes beregner vi denne værdi? Dette er selvfølgelig det fundamentale(!) spørgsmål i aktieanalyse. Såfremt going-concern værdien er baseret på den fremtidige værdi, som forventes at tilflyde fra at holde aktivet, hvad repræsenterer da eksakt denne værdi? I tilfældet med opsparingskontoen udgøres det af de kontantbeløb (dividender), som vi forventer at kunne hæve fra kontoen. Dette inkluderer 2

3 alle dividender inklusiv likvidationsdividenden, når kontoen endelig opsiges. Men dette introducerer et problem, fordi en going-concern (som en virksomhed) forsætter i al evighed; der er ingen likvidationsdividende. Det viser sig, at opsparingskontoen kan værdiansættes gennem at forecaste dividenderne. Det fremgår af proformaregnskabet, at der udbetales 5 kr. hvert år svarende til årets overskud, hvilket efterlader 100 kr. på kontoen, der afkaster 5% p.a. Såfremt de 5 kr. udbetales som en perpetuitet (going concern investeringen likvideres aldrig), da er værdien den modtagne dividende i 2006 kapitaliseret som en perpeuitet: V 2005 = dividende 2006 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 Afkastkravet for opsparingskontoen, som for andre aktiver, er alternativomkostningen ved investeringen, det vil sige det afkast som kunne opnås fra et aktiv i samme risikoklasse - fra en opsparingskonto på den anden side af vejen. Afkastkravet benævnes også kapitalomkostninger; de omkostninger som må afholdes for at opgive en alternativ investering. Værdien på 100 kr. giver mening: Såfremt vi overvejede at ville sælge aktivet i markedet, ville vi sælge det for 100 kr. Det giver endvidere mening fra en begrebsmæssig synsvinkel: Værdien af et aktiv er lig nutidsværdien af de pengestrømme, som forventes at tilflyde ejeren af aktivet. (For en opsparingskonto er going-concern værdien lig med likvidationsværdien, men det gælder ikke for aktier). Den anvendte model er den diskonterede dividende model (DDM), der beregner værdien, som nutidsværdien af forventede fremtidige dividender. Modellen kan generelt skrives som: V 2005 = d 2006 (1 + k e ) 1 + d 2007 (1 + k e ) 2 + d 2008 (1 + k e ) 3 + d 2009 (1 + k e ) 4 + hvor k e er ejerafkastkravet. Dette er en god model for en opsparingskonto, men virker den også for aktier? Ja da, men virker den altid for en opsparingskonto? Betragt proformaregnskabet for opsparingskontoen nedenfor: Budgetår Overskuddet opspares hvert år (ingen payout) Overskud 5 5,25 5,51 5,79 6,08 Dividende Bogført værdi ,25 115,76 121,55 127,63 Forrentning (ROE) 5% 5% 5% 5% 5% Residualoverskud Overskudsvækst 5% 5% 5% 5% Cum-dividend overskud 5,00 5,25 5,51 5,79 6,08 Vækst i Cum-dividend overskud 5% 5% 5% 5% 3

4 Kontoen er den samme som før med den undtagelse, at ejeren ikke hæver på kontoen, samt ikke forventes at ville gøre det inden for de næste 20 år. Dividendemodellen vil ikke virke dividenderne forventes at være nul langt ud i fremtiden. Her er den anden pointe omkring aktieanalyse: Budgettering af dividender giver ikke et værdiestimat Tænk på en virksomhed som aldrig udbetaler dividende f.eks. Columbus IT. Budgettering af dividender er nærmest en tåbelig ide. Columbus IT vil ultimativt udbetale en dividende, men dette først om mange år og in the long run we are dead. Der eksisterer såvel en økonomisk som en praktisk årsag for ikke at budgettere dividender. Dividender har at gøre med udbetaling af værdi og ikke skabelse af værdi. Økonomer refererer til dette princip som dividende irrelevans princippet efter Miller og Modigliani, der modtog Nobelprisen i økonomi for denne ide. Værdi skabes via overskud. Overskud kan udloddes eller geninvesteres, men det beløb som udloddes (inden likvidation), er ikke nødvendigvis relateret til det beløb, som er skabt af aktivet. Dette princip fremgår af de to opsparingskonti overfor. De to konti har forskellig dividendeforecast, men samme 100 kr. i værdi i Princippet gælder også for Columbus IT: Det faktum, at Columbus IT ikke udbetaler dividende, har intet at gøre med Columbus ITs evne til at skabe værdi. Der vil på et eller andet tidspunkt ske en udbetaling fra opsparingskontoen. Beløbet er imidlertid svært at opfatte med mindre vi fører en form for regnskab. For at budgettere det beløb, som kan trækkes ud af opsparingskontoen på et givent fremtidigt tidspunkt, er vi nød til budgettere saldoen den bogførte værdi på dette fremtidige tidspunkt. Dette gælder også for Columbus IT. Den tredje pointe: For at værdiansætte aktier må analytikeren føre en form for regnskab I tilfældet med vores opsparingskonto sker regnskabsføringen ved, at den bogførte værdi som i proformaregnskabet hvert år vokser med 5%, hvorfor den bogførte værdi efter 20 år (svarende til den dividende som kan udbetales fra den bogførte værdi) vil være 100 kr. x 1,05 20 = 265,33 kr. Nutidsværdien af dette beløb er 265,33 / 1,05 20 = 100 kr. Regnskabsføringen for Columbus IT vil være en smule mere kompliceret, fordi vi ikke forventer, at Columbus vil afkaste en konstant forrentning, men noget tilsvarende må gøres: Dividende betales ud af bogført værdi (og ikke overskud), hvorfor budgettering af fremtidige bogførte værdier giver en indikator over de forventede dividender. Bogført værdi og værdiansættelse Men stop en halv! Værdien på de 100 kr. er også lig med den nuværende bogførte værdi, hvorfor den nuværende bogførte værdi giver os værdien: Værdi = bogført værdi Vi behøver med andre ord ikke at føre regnskab for den fremtidige bogførte værdi, fordi den nuværende bogførte værdi er perfekt. Dette leder til den fjerde pointe: Bogført værdi er udgangspunktet for værdiansættelsen Den bogførte værdi af egenkapitalen for Columbus IT var 147,2 mio. kr. i 2005, men det er ikke et perfekt mål for værdien Columbus ITs markedsværdi (market cap.) var 714 mio. kr. i 2005, hvorfor pris-over-bogført værdi var ca. 5,0. Den bogførte værdi er imidlertid et udgangspunkt. Konkret kan vi opfatte værdiansættelse af en virksomhed som følger: 4

5 Værdi = bogført værdi + ekstra værdi Analytikeren tager udgangspunkt i den nuværende bogførte værdi, og tillægger herefter "ekstra værdi"for endelig at beregne den indre pris-over-bogført værdi, som virksomheden bør handles til. Den ekstra værdi består af virksomhedens evne til at skabe en overnormal forrentning(residualoverskud). Modellen, der måler værditilvæksten fra budgettering af residualoverskud benævnes residualindkomstmodellen (RIM). Modellen kan generelt skrives som: hvor RI t = overskud-(k e x B t 1 ) V 2005 = B RI 2006 (1 + k e ) 1 + RI 2007 (1 + k e ) 2 + RI 2008 (1 + k e ) 3 + RI 2009 (1 + k e ) 4 + Afkastkravet (k e x (B t 1 ) for opsparingskontoen, hvor overskuddet hæves hvert år (fuld pay out) er 0,05 * 100 = 5, hvorfor residualoverskuddene hvert år er 0. Da denne konto ikke forventes at skabe nogle residualoverskud, er dens værdi lig dens bogførte værdi. I tilfældet med den anden konto, hvor overskuddene hvert år geninvesteres vokser såvel overskuddene som den bogførte værdi, men residualoverskuddene er hvert år stadigvæk 0. I år 2006 er residualoverskuddet: 5 - (0,05 x 100) = 0, og for år 2007: 5,25 - (0,05 x 105) = 0 osv. Igen gælder, da kontoen ikke forventes at skabe nogle residualoverskud(overnomal forrentning), er dens værdi lig dens bogførte værdi. Hermed følger den femte pointe: Såfremt et aktiv forventes at afkaste afkastkravet, er aktivets værdi lig dets bogførte værdi Sagt med andre ord, såfremt et aktiv ikke kan skabe et afkast, der er større end afkastkravet, vil det ikke skabe merværdi der er ingen ekstra værdi. Der er ingen ekstra værdi for opsparingskontoen, fordi den forventes at afkaste afkastkravet. Kontoen har en P/B = 1.0. Tilsvarende gælder, at såfremt et aktiv forventes at give et afkast større end afkastkravet, er det værd en præmie over den bogførte værdi, hvorfor dets P/B er større end 1.0. Når Columbus IT handles til ca. 5 gange dens bogførte værdi, må det være fordi investorer forecaster et afkast, der er større end afkastkravet. Overskud og værdiansættelse Opsparingskontoen kan også vurderes ud fra dens overskud. I 2005 budgetteres med 5 kr. i overskud i næste år (i 2006), hvilket benævnes forward earnings. Værdien af et aktiv kan beregnes gennem at kapitalisere næste års forventede overskud (forward earnings). V 2005 = Forward earnings 2006 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 Vi kan også beregne værdien gennem at kapitalisere det nuværende overskud (trailing earnings) for 2005: Dette leder til den sjette pointe: V 2005 = Nuværende overskud 2005 afkastkrav = 5 kr. = 100 kr. 0,05 5

6 Kapitaliseret overskud er udgangspunktet for værdiansættelsen Vi kan derfor opfatte egenkapitalværdien som: Værdi = kapitaliseret overskud + ekstra værdi Analytikeren tager udgangspunkt i værdien fra kapitaliseret overskud, og tillægger "ekstra værdi"for endelig at beregne den indre P/E værdi, som virksomheden bør handles til. I december 2005 var analytikers konsensus estimat over Columbus ITs 2006 overskud 0,29 per aktie. Kapitaliseret med et afkastkrav på (lad og sige) 10% var værdien af det kapitaliserede overskud 2,90. Columbus ITs aktier blev handlet til kurs 10,2 per aktie, hvorfor markedet tilskrev betydelig ekstra værdi til Columbus IT. Analytiker erkender, at kapitaliserede overskud er et udgangspunkt for værdiansættelsen, og udvikler metoder til at beregne den ekstra værdi. I dette tilfælde består den "ekstra værdi"af virksomhedens evne til at skabe en overnormal overskudsvækst, det vil sige en overskudsvækst større end afkastkravet. Modellen, der forankrer værdiansættelsen ud fra kapitaliseret overskud, og tillægger værdi fra forventede vækst benævnes abnormal earnings growth-modellen (AEGM). Modellen kan generelt skrives som: V 2005 = overskud 2006 k e + 1 k e [ AEG2007 (1 + k e ) 1 + AEG 2008 (1 + k e ) 2 + AEG 2009 (1 + k e ) 3 + AEG ] 2010 (1 + k e ) 4 + Lad os lige trække vejret! Tidligere fandt vi, at de forventede residualoverskud fra begge opsparingskonti var nul, hvorfor værdien var lig deres bogførte værdi. Ovenfor så vi, at vi også kunne værdiansætte kontiene ud fra deres forward overskud i 2006, og igen fik vi værdien 100 kr. Sagt med andre ord er der ingen ekstra værdi for den forventede overskudvækst. Betragter vi den anden opsparingskonto (ingen payout) giver dette mening, idet væksten i overskuddene (5%) er lig afkastkravet. Dette leder til den syvende pointe: Såfremt overskuddet forventes at vokse med en rate svarende til afkastkravet, er værdien lig med kapitaliseret overskud Betragter vi imidlertid den første opsparingskonto (fuld payout) synes der at være et brud på dette princip, idet der ikke er nogen overskudsvækst. Væksten er nul, hvilket er mindre end afkastkravet (5%); men dens værdi er den samme, nemlig 100. Hvorledes hænger dette sammen? Overskudsvæksten i de to opsparingskonti synes umiddelbar forskellig (5% i tilfældet med fuld payout og 0% i tilfældet med ingen payout), men reelt er væksten den samme. Overskudsvæksten i den første opsparingskonto (fuld payout) er undervurderet, idet dividenderne fra kontoen kan reinvesteres i en identisk konto og afkaste 5% eller 0,25 kr. i år 2006, hvorfor det samlede forventede overskud i 2006 er 5,25 kr. svarende til det forventede overskud i den anden konto (ingen payout). Overskud fra et aktiv kommer fra to kilder: 1) overskud fra aktivet samt 2) overskud indtjent fra at reinvestere dividenderne i et andet aktiv. Der gælder derfor, at gennem at reinvestere dividenderne i alle årene vil overskuddene i de to konti være den samme. I den anden konto (ingen payout) reinvesteres overskuddene i kontoen, det vil sige overskuddene tilbageholdes. I den første konto (fuld payout) kan overskuddene reinvesteres i en anden konto, og i begge tilfælde opnås et afkast på 5%. De samlede overskud fra en investering 6

7 benævnes cum-dividend overskud, og dækker over overskud med dividende. Som det fremgår er cumdividend overskuddene ens for de to konti, hvorfor væksten i cum-dividend overskud følgelig er den samme. Værdi er altid baseret på forventede cum-dividend overskud, og P/E-værdien er altid baseret på vækst i cum-dividend overskud. I begge tilfælde er det imidlertid ikke vækst, som vi vil betale for (dvs. ingen ekstra værdi udover kapitaliseret overskud), fordi væksten i cum-dividende overskud (5%) er lig væksten i afkastkravet! Forankring af værdiansættelse i årsregnskabet Analytikeren ønsker at benytte metoder, der får ham til at føle sig sikker i hans værdiansættelse. Der findes mange ad hoc metoder, der kan lede ham på afveje. Analytikeren har behov for beskyttelse imod "irrationel overdådighed"og pludselige indskydelser. Han har behov for et "anker". En regnskabsbaseret værdiansættelse forankrer værdiansættelsen i årsregnskabet. Værdiansættelser, der tager udgangspunkt i enten den bogførte værdi eller overskudskapitalisering, har følgende kendetegn: Værdi = anker + ekstra værdi Enten bogført værdi eller overskud (i årsregnskabet) tjener som et anker. Analytikeren estimerer herefter den ekstra værdi som gennemgået ovenfor. Disciplinerede metoder til at estimere den ekstra værdi giver større sikkerhed. P/E-værdien Opsparingskontoen er et specialtilfælde, hvor der ikke er nogen ekstra værdi udover kapitaliseret overskud. I dette specialtilfælde er P/E-værdien givet ved afkastkravet. Man skelner mellem to P/Eværdier. Forward P/E-værdien og trailing P/E-værdien. Forward P/E Forward P/E er prisen over forward (næste års forventede) overskud. I opsparingskontoen er forward P/E: 100/5 eller 20. Forward P/E for en opsparingskonto er et specialtilfælde, fordi den kan bestemmes ud fra dens afkastkrav. Det er et tilfælde med en normal forward P/E-værdi: Normal forward P/E = 1 afkastkrav = 1 0,05 = 20 En normal forward P/E-værdi er gældende, når værdien kan beregnes ved at kapitalisere forward overskud, og der ikke er nogen "ekstra værdi". Alt hvad som behøves budgetteret er næste års forventede overskud samt afkastkravet. Trailing P/E Trailing P/E ganger nuværende års overskud frem for næste års forventede overskud. I tilfældet med opsparingskontoen er overskuddet i kr., og værdien i slutningen af 2005 er 100 kr. Det lader til, at trailing P/E er 100/5 = 20, hvilket er det samme som forward P/E. Dette er imidlertid forkert. Hvorledes kan værdien af et års mere overskud være den samme? Antag, at overskuddet på de 5 kr. i 7

8 2005 ikke blevet udbetalt (hævet), hvorfor værdien (saldoen) var 105 kr. P/E-værdien er derfor 105/5 = 21. De 21 er den korrekte trailing P/E-værdi. Værdien som én krones overskud er værd P/E-multiplen må ikke afhænge af dividenderne. De 5 krones overskud fra opsparingskontoen giver en samlet værdi for ejeren på 105 kr.; saldoen på de 100 kr. i begyndelsen af perioden som genererede overskuddet samt de 5 kr. i overskud. Såfremt ejeren ikke hæver overskuddet fra kontoen, har han 105 kr.; ifald han hæver overskuddet fra kontoen, har han stadigvæk 105 kr. Nemlig 100 kr. på kontoen og 5 kr. i pengepungen. Det følger heraf, at trailing P/E altid må være baseret på cum-dividend priser: Pris + dividende Trailing P/E = nuværende overskud Dividendejusteringen er nødvendig, fordi dividender reducerer prisen (i tælleren), men berører ikke overskuddet (i nævneren). Justeringen er ikke nødvendig for forward P/E, fordi både priser og forward overskud er reduceret med den nuværende dividende. P/E-værdier i den finansielle presse laver typisk ikke denne justering. Såfremt dividenden er beskeden betyder det ikke det store, men for virksomheder der udbetaler store beløb i dividende afhænger de publicerede P/E-værdier af dividenderne såvel som virksomhedens evne til at skabe overskudsvækst. Opsparingskontoen har en speciel trailing P/E, en normal trailing P/E, fordi værdien kan beregnes ved at kapitalisere nuværende overskud. Hvor forward P/E er 1/afkastkravet, er den normale trailing P/E: Normal trailing P/E = 1 + afkastkrav afkastkrav I tilfældet med opsparingskontoen er den normale trailing P/E: 1,05/0,05 = 21 (sammenlignet med 20 for forward P/E). Ved et afkastkrav på 10% er den normale trailing P/E: 1,10/0,10 = 11 (sammenlignet med en forward P/E på 10). Forskellen mellem den normale forward P/E og den normale trailing P/E er altid 1. 8

9 Appendiks Overnormal overskudsvækst (AEG) beregnes som: AEG t = [ E t + ] [ T d t 1 x k e x (1 + k e ) T t E t 1 x (1 + k e ) + t=1 Dette udtryk kan reduceres til } {{ } cum di vidend over skud T 1 t=1 d t 1 x k e x (1 + k e ) T t ] } {{ } nor malover skud AEG t = E t + (d t 1 x k e ) E t 1 x (1 + k e ) I tilfældet med den første opsparingskonto (fuld payout) er cum-dividend overskud i år 2007: overskud (dividende 2006 x k e ) = 5 + (5 x 0,05) = 5,25. Væksten i cum-dividend overskud er i begge konti den samme, nemlig 5% p.a. I begge tilfælde er det imidlertid ikke overskudsvækst, som vi vil betale for. Vi vil kun betale for overskudsvækst, der er større end afkastkravet. Overskud, der vokser med afkastkravet benævnes normal overskud. Normaloverskuddet for 2007 er: overskud 2006 x (1+k e ) = 5 x 1,05 = 5,25. Da normaloverskuddet i 2007 er 5,25 svarende til cum-dividend overskuddet er den overnormale overskudsvækst (AEG) nul. Det samme gælder for år 2008 og fremefter. 9

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide PENSIONSFINTE TJEN TUSINDER MED MEGET KAN DU TJENE Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 SÅ MEGET KAN DU TJENE TJEN TUSINDER MED PENSIONSFINTE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 TJEN TUSINDER MED SKATTERABAT INDHOLD SIDE 4 Betal din skat nu og scor en ekstra pensionsgevinst,

Læs mere

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger Virksomhedens Finansiering: Lektion C1 Kapitalstruktur og Virksomhedens finansielle problemstillinger Peter Ove Christensen Forår 2013 1 / 43 Overordnede spørgsmål i denne sidste del af kurset Hvordan

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Automobil-divisionen imponerer igen

Automobil-divisionen imponerer igen BMW STÆRKT KØB Automobil-divisionen imponerer igen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN

INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, C.4. 2000 Frederiksberg RENTABILITETSANALYSE AF A.P. MØLLER-SELSKABERNE I DEN DANSKE DEL AF NORDSØEN I PERIODEN 1962-2001

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret!

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! DANSKE BANK STÆRKT KØB Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! Forventede nedskrivninger på DKK 9 mia.: Danske Bank forventer en nedskrivning på goodwill på DKK 9 mia. i årsregnskabet

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

SAP opjusteres til Køb

SAP opjusteres til Køb SAP KØB SAP opjusteres til Køb Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere