Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse."

Transkript

1 Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter og driftsaktiviteter. Spørgsmålet er hvilke er disse aktiviteter, der skaber værdi? Økonomens svar vil være, at det er investerings- og driftsaktiviteterne, der skaber værdi ved at virksomheden arbitrerer i produkt- og faktormarkederne i henhold til dens forretningsmodel. Finansieringsaktiviteterne, der involverer transaktioner, der rejser kapital fra investorerne og returnerer kontanter til dem, er selvfølgelig nødvendige for at kunne drive en virksomhed. Men den almindelige holdning blandt finansielle økonomer er, at disse aktiviteter ikke skaber værdi. Finansieringstransaktioner er med andre ord NPV-neutrale. Dog eksisterer der en række undtagelser. Nedenfor betragter vi transaktioner med henholdsvis aktionærer og gældsfordringshavere. Egenkapitalfinansieringsaktiviteter Aktieudstedelse i efficiente markeder. Betragt en virksomhed med 120 mio. udstående aktier, der udsteder 10 mio. nye aktier til en markedspris på 42 kr. per aktie. Hvad sker der med prisen per aktie? Markedsværdien af egenkapitalen forud for udstedelsen var 120 x 42 = mio. kr. Udstedelsen forøger markedsværdien med 10 x 42 = 420 mio. kr., der samlet leder til mio.kr. Da der nu udstår 130 mio. aktier er prisen per aktie uforandret 42 kr. Værdien af aktionærernes fordring er den samme. De samlede investeringer i virksomheden stiger, men de har ikke bidraget med nogen værdi. Denne observation fortæller os, at vi altid skal betragte værdien per aktie. Værdiskabelse er et spørgsmål om at forøge værdien per aktie - ikke den samlede værdi. Antag, at den samme virksomhed skulle udstede 10 mio. aktier men til en pris på 32 kr. per aktie fremfor markedsprisen på de 42 kr. Denne udstedelse forøger markedsværdien med 10 x 32 = 320 mio. kr., der samlet leder til mio. kr. Med værdien per aktie efter udstedelsen er nu 41,23 kr. Har denne transaktion berørt 1

2 aktieværdien? Ja da! De nuværende aktionærer har tabt 77 øre per aktie. Deres andel er blevet udvandet: værdien per aktie er faldet. Disse to scenarier illustrerer et vigtigt princip: Udstedelse af aktier til markedsværdi berører ikke aktionærernes formue, men udstedelse af aktier til en underkurs eroderer deres formue. I en værdiansættelse kan vi ignorere aktieudstedelser, der finder sted til markedskursen, men vi kan ikke se bort fra udstedelser til en pris under markedsprisen. Sidstnævnte finder for eksempel sted, når der udstedes aktier i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner (warrants) som en del af aflønningen til ledelsen og de ansatte. Såfremt vi ignorerer disse transaktioner, vil vi overse et værditab. Effekten fra at udstede aktier til markedskursen er forskellig fra at annoncere, at en aktieudstedelse vil finde sted. Ofte vil annonceringen forud for en udstedelse overføre information om værdien af virksomheden og dens fremtidsudsigter, hvilket bevirker at markedsprisen ændrer sig. Men denne effekt ofte benævnt signaleffekt er skabt gennem ny information og ikke ved selve udstedelsen. Aktieudstedelse i inefficiente markeder. Det generelle synspunkt omkring finansieringseffekterne forudsætter, at markedsprisen på aktierne afspejler deres værdi, det vil sige, at aktiemarkedet er efficient. Er dette tilfældet, er den modtagne værdi lig den afgivne værdi på begge sider af transaktionen. Men hvis aktierne er forkert prisfastsat kan den ene part tabe på bekostning af den anden. Såfremt ledelsen qua informationsasymmetri ved, at virksomhedens aktier er overvurdereret i markedet kan den vælge at udstede aktier. De nye aktionærer betaler markedsprisen, men får mindre i værdi. De eksisterende aktionærer modtager mere værdi end de afgiver, hvorfor de vinder. Af denne grund er annoncering af aktieudstedelser ofte mødt som dårligt nyt, hvorfor aktiekursen falder. Værdioverførslen kan kun finde sted i et inefficient marked eller i et marked, hvor ledelsen har overlegen information omkring virksomhedens fremtidsudsigter. 2

3 Aktietilbagekøb. Aktietilbagekøb er det modsatte af aktieudstedelser. Aktietilbagekøb til markedsprisen berører derfor ikke værdien per aktie, mens aktietilbagekøb til en pris højere end markedsprisen (skulle de finde sted) gør. Men som i tilfældet med aktieudstedelser kan ledelsen time aktietilbagekøb når de kan se, at markedsprisen er lavere den fundamentale værdi. I dette tilfælde vil de aktionærer, der vælger at sælge deres aktier tabe, mens de der beholder deres aktier vinder. Af denne grund ses annoncering af aktietilbagekøb ofte som et signal på, at aktien er undervurderet, hvilket leder til en stigende aktiekurs. Udbytter. Udbytter er en del af afkastet fra at investere i aktier, hvorfor det er fristende at betragte dem som værdi for aktionærerne. Engang var fundamentalanalytikere af den opfattelse, at højere dividendeudbetalinger var lig med en højere værdi, men moderne finansieringsteori ser anderledes på det. Udbytter er ikke altid, hvad de fremstår som. Ifald en virksomhed udbetaler en krone i udbytte får aktionæren en krone. Med der er nu en krone mindre i virksomheden, hvorfor værdien af virksomheden falder med en krone. Aktionærerne modtager en krone i udbytte, men kan nu sælge deres aktie for en krone mindre. Udbyttebetalingen har ikke stillet dem bedre, den skaber ikke værdi. Sagt med andre ord er investors samlede afkast ikke berørt. Afkastet består af en udbyttebetaling samt en kursgevinst. En udbyttebetaling forøger afkastet, men da kursgevinsten reduceres med et tilsvarende beløb, forbliver det samlede afkast uforandret. Du har givetvis hørt disse argumenter i form af det såkaldte udbytte irrelevansbegreb eller som M&Ms udbytteteorem efter de to professorer, der fremsatte argumenterne Merton Miller og Franco Modigliani. Nogle investorer kan tænkes at foretrække udbytter, fordi de har behov for kontanter, men de kan sælge nogle af deres aktier og på den måde konvertere kursgevinster til kontanter. Andre investorer ønsker ikke udbytter; de kan opnå dette gennem at købe aktier med de kontanter de har modtaget 3

4 i form af udbytter. Muligheden for at selv at lave, hvad der benævnes hjemmelavet udbytter, betyder, at investorerne er indifferente overfor, hvorvidt deres afkast kommer i form af udbytter eller kursgevinster. Såfremt investorerne har en præference for udbytter kan virksomheden skabe disse uden at det berører virksomhedens investeringer gennem at optage lån med sikkerhed i disse investeringer og anvende provenuet til at udbetale udbytter. Det er klart, at såfremt virksomheden giver afkald på projekter med positive nutidsværdier, vil det nedbryde værdi. Men givet adgang til finansiering vil en fornuftig ledelse optage lån eller udstede aktier for at kunne udbetale udbytter fremfor at likvidere gode investeringer. Hjemmelavet udbytter og låntagning involverer selvfølgelig nogle transaktionsomkostninger, men disse kan normalt ignoreres givet den unøjagtighed vi typisk oplever i forbindelse med at beregne værdi. Ifald hjemmelavet udbytter vanskeliggøres af illikviditet i aktiemarkedet (for eksempel for en ikke-noteret virksomhed) kan manglende udbytter for en investor, der ønsker udbytter reducere værdien af hans investering. Denne værdieffekt benævnes likviditetsrabat (i forhold til værdien af en tilsvarende likvid investering). Den selvsamme investor vil imidlertid ikke forlange en likviditetsrabat, hvis han kan skabe sig adgang til kontanter gennem at optage lån med sikkerhed i aktierne. På samme måde som en virksomhed kan optage lån og udbetale provenuet i udbytter (og ikke berøre værdien af investeringer), da kan aktionærerne optage lån og få kontanter (uden at berøre værdien af aktierne). På samme måde som aktieudstedelser og aktietilbagekøb kan annoncering af udbyttebetalinger tænkes at formidle information, der indvirker på aktiekursen. Stigende udbyttebetalinger modtages ofte som godt nyt og en indikation på, at virksomheden i fremtiden vil skabe større overskud, mens beskæring i udbyttebetalingerne modtages som dårlig nyt. Disse informationseffekter benævnt udbytte signal effekter finder sted, når udbyttebetalinger annonceres. Udbytte irrelevansbegrebet siger, at udbyttebetalingerne i sig selv ikke vil berøre aktionærernes formue når udbytter går fra (ex-dividend). 4

5 Nogle argumenterer, at udbyttebetalinger kan lede til tab af værdi for aktionærerne, såfremt de beskattes hårdere end kursgevinster. Dette har selvfølgelig ingen konsekvens for investorer, der fritages for beskatning, men den skattepligtige investor kan tænkes at skulle betale mere i skat fra udbyttebetalinger og vil derfor foretrække at få afkastet i form af kursgevinster. Det følger heraf, at en udbytteskattepligtig investor vil betale mindre for en aktie, der udbetaler udbytte for at opnå det samme afkast fra en tilsvarende aktie, der ikke udbetaler udbytte, men hvor afkastet består af en kursgevinst. Andre argumenterer, at markedspriserne ikke kan være lavere for udbyttebetalende aktier, hvis ikkeskattepligtige investorer dominerer markedet. En lavere pris, der leder til det samme efterskat afkast for en udbytteskattepligtig investor som afkastet uden udbytter vil lede til en arbitragemulighed for den ikke-skattepligtige investor og udnyttelse af denne mulighed vil drive prisen op så afkastet bliver det samme som en aktie, der ikke betaler udbytte. Det følger heraf, at udbyttebetalinger ikke har nogen effekt på priser eller værdier. Du rådes til at studere en lærebog i corporate finance for disse argumenter. I lærebogen accepteres formodningen om, at udbytter er irrelevante og værdien beregnes i overensstemmelse hermed. Den investor, der forventer at betale skat fra udbyttebetalinger bør reducere før-skat værdien, der beregnes i lærebogen med nutidsværdien af de forventede skattebetalinger (hun kan også overveje at investere i en lignede aktie, der ikke udbetaler udbytte). Den tilpassede værdiansættelse involverer skatteplanlægning, fordi investor skal overveje, hvorledes skat på udbyttebetalinger kan undgås eller udskydes ved at holde højt udbyttebetalende aktier i pensionsfonde. Tilsvarende kan værdiansættelsen tilpasses likviditetsrabatter. Gældsfinansieringsaktiviteter 5

6 De fleste virksomheder accepterer lånemarkederne som værende efficiente og udsteder og køber gældsfordringer (obligationer) til deres markedsværdi, hvorfor de ikke skaber værdi (udover det krævede risikojusterede afkast). Undtagelsen er finansielle institutioner som banker, der kan foretage udlån til en højere rente end de optager lån til. De skaber værdi som finansielle formidlere i kapitalmarkedet. Virksomheder, der lever af at arbitrere i obligationer kan skabe værdi, såfremt de kan finde forkert prisfastsatte obligationer. I gældsfinansieringsaktiviteter virksomheder optager lån for at skaffe kapital. De er ikke i markeder for obligationsarbitrage, hvorfor de accepterer markedsprisen som fair når de udsteder gældsfordringer. Transaktionen skaber med andre ord ikke værdi. Virksomheder får, hvad den betaler for hverken mere eller mindre. Såfremt virksomheder udsteder gældsfordringer får den et kontantbeløb nøjagtigt svarende til nutidsværdien af, hvad den forventes at tilbagebetale. Ifald virksomheden optager et banklån får den et kontantprovenu til nutidsværdien af de renter og afdrag den over tid skal tilbagebetale til den gældende rentesats. I fagsproget inden for moderne finansieringsteori siges gældsfinansiering at være irrelevant med hensyn til værdien af virksomheden. Der er alene tale om en transaktion på markedsvilkår til at skaffe midler til brug i driften. Nogle argumenter, fordi renter på gæld skattemæssigt er fradragsberettigede leder optagelse af gæld til en skattefordel som aktionærer ikke opnår i deres skattepligtige indkomst, hvorfor det skaber værdi for aktionærerne. Problemkredsen er kontroversiel og du bør konsultere en lærebog inden for corporate finance for en gennemgang af argumenterne. Såfremt argumentet accepteres kan værdien af skatteskjoldet tillægges når virksomheden værdiansættes. Investerings- og driftsaktiviteter 6

7 Værdiskabelsen i en virksomhed kan tilskrives mange faktorer know how, dygtig ledelse, varemærkeanerkendelse, overlegen teknologi m.m. Grobunden for disse faktorer er gode ideer. Dygtige entreprenører opbygger gode virksomheder og en dygtig entreprenør er én med gode ideer. Men ideer er vage ligesom ovennævnte faktorer er det, og det er vanskeligt at se værdien af gode ideer uden at være mere konkret. Værdien af ideer konstateres fra, hvad virksomheder gør. Det virksomheder gør, er at engagere sig i investerings- og driftsaktiviteter. Investeringsaktiviteterne gør som bekendt brug af de penge, der er overdraget til virksomheden i finansieringstransaktionerne for at investere i de nødvendige aktiver for at gennemføre den planlagte forretningsmodel. Et projekt (forretningside) med en positiv netto nutidsværdi skaber værdi. Værdi er foregribende: den er baseret på forventede fremtidige nettoindbetalinger fra at investere. Men der skal være en opfølgning og driftsaktiviteterne er opfølgningen. Driftsaktiviteterne gør brug af investeringerne til at producere salgbare varer og tjenesteydelser og det er dette salg, der realiserer den forventede værdi fra investeringerne. Helt grundlæggende kan ikke virksomhed ikke skabe værdi uden at finde kunder, der vil købe dens produkter og den modtagne værdi er den værdi kunderne er villige til at betale for produktet. Netto værditilvæksten i driften er den modtagne værdi fra kunderne fratrukket den værdi virksomheder afstår for at forsyne kunder med produkter. Det gælder derfor, at investeringer skaber værdi, men den forventede værdi bestemmes gennem at budgettere det succesfulde ved investeringerne i at skabe værdi i driften. 7

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere