MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Biblioteker Kultur... 29

6

7 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2015 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid Drift Anlæg Biblioteker Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg I alt

8 8

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og fritid 9

10 10

11 Mål for Budget 2015 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde 11 Idræt og Fritid Nytænkning af ledelse og drift af idræts- og fritidsfaciliteter. Udfordring Fremtidens krav til bedre udnyttelse, drift og ledelse af idrætsog fritidsfaciliteter mhp. at skabe optimale tilbud til alle aldersgrupper bl.a. set i lyset af en stigende tendens til en øget mangfoldighed og individualisering, selvorganisering, flere ældre og implementering af skolereform. Mål Afdækning af facilitetsudnyttelse og ledig/ fleksibel tid, herunder mulighed for flere samtidige aktiviteter og indflydelse på fordeling af tid, rum for ny tid Borgerbooking Implementering af skolereform Nye ledelsesstrukturer og målrettede uddannelsestilbud Veje til målet Iværksættelse af undersøgelser f.eks. ved hjælp af. studenterhjælp, teknik mv. Implementering af borgerbooking via Conventus Linkning mellem skole, fritid- og foreningstilbud Iværksættelse af uddannelsesforløb 11

12 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Idræt i udvikling vision og organisering af Idrætsrådet og Herning Elite Implementering af vision og mål for udvikling på idrætsområdet Vision og mål for Idrætsrådets fremtidige struktur og opgaver, herunder organisering af Herning Elite er under udarbejdelse. Fokus er på at skabe og understøtte et tværgående og progressivt samarbejde mellem idrætsforeninger og mellem foreningslivet og andre serviceområder. Veje til målet Opbygge Idrætsrådets organisation, herunder Herning Elite, således synergi mellem bredde og talent/elitearbejde opstår. Handleplan og tiltag i relation hertil er bl.a.: Implementering af skolereform gennem fokuseret playmaker -funktion (ambassadør mellem skole, hal og foreninger) og certificering af idrætsskoler. Øget fokus på idrætslige og socialt marginaliserede gruppe, f.eks. forebyggelsesindsats for overvægtige unge. Med baggrund i evaluering af Herning Elites talentarbejde defineres ambitiøse og modelskabende tiltag. Sikre effektiv kommunikationsplatform til alle foreninger gennem Conventus. 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 193 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. Der er i 2014 bevilget yderligere driftstilskud på 1,6 mio. kr. vedr. nyt 50-meter sømmebassin i Herning Svømmehal. 13

14 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet bl.a. foreningslab og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budget 2015 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 719 Blandede foreninger 340 Kirkelige foreninger 239 Politiske ungdomsforeninger 60 Øvrige 267 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. Budgettet for lokaletilskud på 55,3 mio. kr. er korrigeret for regulering af varmebidrag og driftstilskud til Lind Hallen. Der er i budgetforliget bevilget et engangstilskud til Kulturfabrikken på kr. (kun i 2015). 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet er fordelt således: Lokaletilskud Budget 2015 Oplysningsforbund 486 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger 527 Kirkelige foreninger 836 Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 123 Sportscenter Herning Diverse -45 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events i 2015 er på nuværende tidspunkt 4,2 mio. kr. vedr. EM i Damehåndbold. Der er på Serviceområde 11 fratrukket kr. til medfinansiering af udfordringer på handicapområdet. 15

16 16

17 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER IDRÆTSHALLER FRILUFTSBADE Andrefritidsfaciliteter DGI-HUSETHERNING TIMELINE Undervisningogkultur Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Fællesformål FÆLLESFORMÅL Frivilligtfolkeoplysendeforeningsarbejde Lokaletilskud SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE FÆLLESFORMÅL EMIDAMEHÅNDBOLD Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg ETABLERINGAFNYT50-METERBASSIN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andrefritidsfaciliteter EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE, DGI-HUSET RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Undervisningogkultur Folkeskolenm.m Idrætsfaciliteterforbørnogunge FODBOLDEKSPERIMENTARIUM TAG/FAGHALLER HALUDVIDELSESPROJEKT VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER SPORTSCENTERHERNING-TAG FELDBORGBMX TJØRRINGIDRÆTSANLÆG2.ETAPE HALKAPACITETSDR.FELDING NYBOLDBANEOGBEACHVOLLEYBANER

18 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Budget 2015 Indtægter 18

19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 19

20 20

21 Mål for Budget 2015 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Antallet af borgere der anvender biblioteket i Østergade stiger med min. 40% i forhold til antal besøgende på Brændgårdvej. Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses og læringsrum. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Borgernes mulighed for læring. Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk. At minimum borgere skal modtage vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark i 2014/2015. Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partnere i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetjening. 21

22 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015. Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, teater, musiklytteklubber og koncerter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud Bibzoom, Ebib, ereolen og Netlydbog.dk stiger med 25 % i 2014/2015. Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale inden for området. 22

23 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Biblioteker i alt Driftsbemærkninger: Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2015 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, infogate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. Herning Bibliotekerne benyttes hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2013 blev der udlånt ca. 2 mio. fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 82 åbningstimer om ugen, hvoraf 27 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven Skovbo er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for

24 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Biblioteker - grupperingsniveau Budget Materialer - bøger Materialet - andet Personale, administration og ledelse Rammefordeling Øvrigt personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Andre indtægter Biblioteker i alt Centralbiblioteksudgifter Centralbiblioteksindtægter Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infogate. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. 25

26 26

27 007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 14Biblioteker Drift Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker BIBLIOTEKER BIBLIOTEKSSTYRELSEN

28 28

29 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29

30 30

31 Mål for budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde 15 Kultur Brugerdrevet og flexibel kulturforvaltning Udfordring Den måde, der uddeles kulturstøtte på, skal være mere brugerdefineret, brugerdreven, inddragende, vedkommende og demokratisk. Mål Undersøge muligheder for anderledes kulturforvaltning. Udarbejde forslag til anderledes og nytænkende kulturforvaltning på dele af kulturområdet. Veje til målet Deltagelse i netværk for at opsamle viden Afsøge for lignende planer/organiseringer/erfaringer og aktører på nationalt plan Entrere med relevante aktører i kulturregionen Indsamle national og international forskning og erfaringer på området Dialog med Kulturelt Samråd Herning med henblik på at være en aktiv partner i processen og måske løsningen. Serviceområde Fokusområde 15 Kultur Synergi i nyt Kulturområde i Midtbyen Udfordring Opnå størst mulig synergi i forlængelse af, at der i løbet af 2014 samles endnu flere kulturaktører i båndet Nørregade 7 til Østergade/det nye bibliotek, samt renoveres gårdrum i Nørregade/etableres uderum i forbindelse med biblioteket. Herunder at aktivere gårdrummet i Nørregade 7. Mål Der er etableret minimum fem tiltag, projekter eller arrangementer, som går på tværs af områdets aktører. Gårdrummet i Nørregade 7 anvendes minimum 10 gange til arrangement (koncert, forestilling, marked eller andet) Der har minimum været en ekstern arrangør i Gården (alene eller sammen med en af de interne aktører). Veje til målet Dialog med aktørerne, herunder understøtte inddragelse/engagement af ALLE aktører. Skabe kontakt til byens øvrige kulturinstitutioner, foreninger mv. Vejlede om muligheder for tilskud/støtte specifikt til samarbejdsprojekter Tydeliggøre og kommunikere Brug Byens muligheder til relevante aktører. 31

32 32

33 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Daghøjskoler Kultur i alt Driftsbemærkninger: Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Der er i budgetforliget bevilget et yderligere årligt driftstilskud på kr. til Heart i årene Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 % Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Scenekunstskolen samt talentklasser i sang og musik. 33

34 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse. Der er i budgetforliget bevilget nye tilskud: Aulum Stationsbygning kr. årligt i driftstilskud. Huset No7 - KulturCafe årligt i driftstilskud Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedsbeløb kr. årligt Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale. 34

35 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 15Kultur Drift Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILMUSEER CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTSMUSEUM LEJEMÅLIANGLIGÅRDEN Teatre TILSKUDTILTEATREMV Musikarrangementer FÆLLESFORMÅL LANDSDELSENSEMBLE HERNINGMUSIKSKOLE MUSIKHUSFERMATEN DENJYSKESANGSKOLE,NØRREGADE7D SWINGINGEUROPE HERNINGGARDEN Andrekulturelleopgaver FÆLLESFORMÅL ANDREKULTURELLEOPGAVER DETKULTURELLESAMRÅD KULTURKABALE HUSETNO ALHUSET,KIBÆK KULTURAMA Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Folkeoplysendevoksenundervisning Daghøjskoler Statsrefusion Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Teatre FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILTEATREMV Anlæg Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer CARL-HENNING PEDERSEN- RENOVERINGSARBEJDER RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andrekulturelleopgaver CAFEMAVEN

36 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter AULUMSTATIONSBYGNING RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 314 Budget 2015 Indtægter 36

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2016 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget... 5 11 Idræt og Fritid... 7 14 Biblioteker... 17

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Budget 2017 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget... 5 11 Idræt og Fritid... 7 14 Biblioteker... 17 15 Kultur...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer.

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 11 1101-1102 Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET. Introduktion til udvalgets område

02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET. Introduktion til udvalgets område 02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version april 2016 1 Områderne i tal BUDGET 2016 - MIO.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008 Politikområde Kultur- og fritidspolitik Budgetopfølgni ng I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2008 Korr. budget 2008 Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbev. Fritidsfacilit eter 10.078 10.078 10.078 0 0 Folkebibliot

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse. Fremtidsperspektiver. Kulturarv SERVICEOMRÅDE 15 KULTUR

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse. Fremtidsperspektiver. Kulturarv SERVICEOMRÅDE 15 KULTUR Faktabeskrivelse Serviceområde 15, Kultur, omfatter støtte til kulturlivet i Herning Kommune inden for musik, teater, kunst, kulturarv og øvrige kulturelle aktiviteter. Herning Kommune skal endvidere rumme

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

Budget 2004-2007. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver

Budget 2004-2007. 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag 4-18 Budget 2004-2007 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet

Læs mere

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009 NØGLETAL 29 NØGLETAL 29 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 29 Nøgletal 29 Forord For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Kommentarer til budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget

Kommentarer til budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget Kommentarer til budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning De følgende to afsnit giver en kort gennemgang af budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget. Af afsnit 1 fremgår

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid Udvalget for sundhed, kultur og fritid i hele 1.000 kr. Udvikling & Erhverv BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 728 728 728 728 13 Andre faste ejendomme 728 728 728 728 00.28 Fritidsområder

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr. Budget 2006-2009 Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1 770 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart.

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart. Kære foreninger. Så er vi her igen På Idrætsområdet er vi godt i gang. Træningen i hallerne, på kunstgræsbanerne, i skøjte arenaen, tennishallen og Islevbadet kører på sit højeste. Siden sidst har vi indviet

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Bibliotekschef til Vejle Bibliotekerne

Bibliotekschef til Vejle Bibliotekerne Stillings- og personprofil Bibliotekschef til Vejle Bibliotekerne Vejle Kommune Januar 2016 BILLET ER KANON!!!! Opdragsgiver Vejle Kommune, Kultur og Fritid Adresse Vejle Bibliotekerne Willy Sørensens

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere