DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION. August 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION. August 2015"

Transkript

1 DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION August 2015

2 DLR KREDIT 1H 2015 I HOVEDTRÆK DLRs regnskab for 1. halvår 2015 Tilfredsstillende perioderesultat på 377,0 mio. kr. før skat Basisindtjening forbedret med 6 pct. ift. 1H 2014 Betydelig succes med kampagner til nedbringelse af DLRs refinansieringsrisiko (F1-lån) Forventningen til resultatet for hele 2015 er uændret: Et tilfredsstillende resultat, dog noget under niveauet for 2014 Kapitalgrundlag DLRs kapitalprocent var 12,4 ultimo juni 2015 (standardmetode, inkl. periodens resultat) DLR har med Finanstilsynets godkendelse indfriet hybrid kernekapital for 100 mio. EUR den 16. juni 2015 Udlånsaktivitet Samlet udlån til dagsværdi pr. 30. juni 2015: 132,6 mia. kr. Høj bruttoudlånsaktivitet som følge af konvertering af F1- og F2-lån til RT-Kortlån eller fastforrentede lån 2

3 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 3

4 HOVEDPOSTER I REGNSKABET (mio.kr.) 1H H Bidragsindtægter Nettorenteindtægter fonds m.v. Renteudgifter kapitalandele 718,6 188,7-99,8 701,2 198,3-143, ,0 408,7-255, Nettorenteindtægter 807,5 755, , Kursregulering -155,4-71,6-187, Gebyrer og provisioner (netto) -125,4-115,2-171, Andre driftsindtægter 9,0 8,5 17, Udgifter til personale og adm. -108,4-101,2-210, Tab og nedskrivning på udlån -48,6-42,3-190, Afskrivninger -1,7-1,8-3, Resultat før skat Periodens resultat 377,0 288,4 432,0 325,7 817,2 615,

5 HOVEDPOSTER I BALANCEN (mio.kr.) 30. juni dec Aktiver Udlån og andre tilgodehavender Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker m.v. Øvrige aktiver Obligationer Aktier m.v Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud: - Hybrid kernekapital 1) I alt efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Passiver i alt ) Hybrid kernekapital: DKK mio. optaget i august EUR 100 mio. optaget i juni 2005 er indfriet i juni

6 BEHOLDNINGSAFKAST (mio.kr.) 1H H 2014 Renteindtægter af: Obligationer 167,9 182,2 Nettorenter kreditinstitutter -3,5-0,2 I alt renteindtægter af fonds 164,4 182,0 Kursregulering -155,4-71,6 Samlet afkast af fondsbeholdningen 9,0 110,4 Renteudgifter til: Seniorgæld (SSB) 39,4 46,1 Statslig hybrid kernekapital 0 35,7 Hybrid kernekapital 60,4 62,1 I alt renteudgifter til fremmed kapital 99,8 143,9 6

7 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 7

8 DLRs UDLÅN Ultimo, mia.kr H Bruttoudlån ¹) 22,4 32,4 29,9 23,9 18,0 12,8 20,2 11,3 33,2 13,6 Indfrielser, inkl. afdrag ¹) 13,3 16,8 14,0 16,0 15,7 12,6 18,6 12,5 34,0 13,4 Nettoudlån ¹) 9,1 15,6 15,9 7,9 2,3 0,2 1,6-1,2-0,8 0,3 Udlånsportefølje, ult.²) 91,3 106,7 122,4 130,4 132,2 132,2 133,9 132,7 131,6 131,5 1) Opgjort kontant 2) Obligationsrestgæld, nominel Udvikling i DLRs gearingsgrad (egenkapital i % af uvægtede aktiver) 8

9 DLRs UDLÅNSPORTEFØLJE DLRs udlånsportefølje (mia.kr.) Obligationsrestgæld Fordeling på ejendomskategorier Fastforrentede lån Fordeling på lånetyper RT-Kort F1/F2 F3/F4 F5 Andre kortrentelån 1) Landbrug inkl. gartneri 84,5 64,2% 14,2% 22,5% 20,0% 20,8% 9,0% 13,6% Ejerbolig inkl. boliglandbrug 8,0 6,1% 34,1% 2,5% 25,7% 17,8% 15,2% 4,7% Kontor og forretning 19,9 15,2% 20,9% 7,1% 26,3% 21,7% 16,6% 7,4% Privat boligudlejning 13,9 10,6% 14,2% 5,0% 27,7% 28,8% 16,6% 7,6% Private andelsboliger 2,8 2,1% 31,6% 1,8% 13,6% 17,1% 27,0% 8,8% Andre ejendomme 2,4 1,8% 11,7% 19,9% 12,8% 14,8% 35,5% 5,3% I alt 131,5 100% 16,7% 16,6% 21,8% 21,4% 12,2% 11,2% 1) Ældre cibor og euribor-lån, herunder garantilån 9

10 ÆNDRINGER I DLRs UDLÅNSPORTEFØLJE - STOR EFFEKT AF KAMPAGNER DLRs samlede udlånsportefølje fordelt på lånetyper, ultimo Fastforrentede lån RT-Kort F1/F2 F3/F4 F5 Andre kortrentelån December ,3% 0,0% 58,2% 6,9% 8,2% 12,4% Juni ,3% 2,6% 55,6% 6,9% 8,5% 12,2% December ,2% 14,2% 28,4% 19,7% 11,0% 11,6% Juni ,7% 16,6% 21,8% 21,4% 12,2% 11,2% Ændring i procentpoint (dec juni 2015) +2,4% +16,6% -36,4% +14,5% +4,0% -1,2% DLRs udlånsportefølje til landbrug fordelt på lånetyper, ultimo Fastforrentede lån RT-Kort F1/F2 F3/F4 F5 Andre kortrentelån December ,1% 0,0% 63,7% 4,0% 5,1% 15,1% Juni ,0% 3,0% 60,7% 3,9% 5,4% 14,9% December ,9% 19,4% 27,1% 18,8% 7,9% 14,0% Juni ,2% 22,5% 20,0% 20,8% 9,0% 13,6% Ændring i procentpoint (dec juni 2015) +2,1% +22,5% -43,7% +16,8% +3,9% -1,5% 10

11 PORTEFØLJENS GEOGRAFISKE FORDELING DLRs udlånsportefølje pr (Mio. kr.) Landbrug Ejerboliger Kontor- og forretningsejendomme Andre Private udlejningsejendomme Andelsboliger Obligationsrestgæld i alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Grønland Færøerne I alt

12 NEDSKRIVNINGER Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender påvirkede regnskabet for 1. halvår 2015 med -48,6 mio. kr. mod -42,3 mio. kr. i 1. halvår Ultimo juni 2015 udgjorde de akkumulerede individuelle nedskrivninger 403,1 mio. kr., hvortil kommer gruppevise nedskrivninger på 173,5 mio. kr.. I forhold til DLRs samlede udlån på 132,6 mia.kr. udgør periodens nedskrivningsprocent 0,04 og den akkumulerede nedskrivningsprocent 0,43 pct. Nedskrivninger, pct. af udlånsportefølje Akkumulerede nedskrivninger 12

13 RESTANCER OG TAB Medio juli 2015 udgjorde 3½ måneds restancerne 21,8 mio. kr., svarende til 1,5 pct. af terminsbetalingerne. Restancerne toppede medio 2010 med 3,0 pct. af terminsbetalingerne. DLRs samlede restanceprocent målt i pct. af udlånet var uændret 0,1 pct. ultimo juni I 1. halvår 2015 havde DLR et samlet konstateret tab på 3,4 mio. kr., mod et tab på 35 mio. kr. i samme periode året før. 3 ½ måneds restancer (105 dage) Udvikling i konstaterede tab 13

14 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER I 1. halvår 2015 overtog DLR 14 ejendomme mod 25 i 1. halvår Ved udgangen af juni 2015 havde DLR en beholdning på 18 overtagne ejendomme til en værdi af 23,7 mio. kr. Beholdningen bestod af boliglandbrug, deltidsbrug samt mindre udlejningsejendomme og kontor- /forretningsejendomme. DLR ejer p.t. ikke nogen egentlige produktionslandbrug. Antallet af gennemførte tvangsauktioner på ejendomme, hvori DLR har pant, faldt til 72 i 1. halvår 2015 fra 81 i samme periode af Udvikling i DLRs beholdning af overtagne ejendomme* Udvikling i antallet af tvangsauktioner * Fra 2013 er Landbrug og ejerbolig opdelt i egentligt produktionslandbrug og gartnerier samt fritidslandbrug og boligejendomme 14

15 NYT GARANTIKONCEPT FRA JANUAR GÆLDER LÅN TILBUDT EFTER Individuel garanti fra det låneformidlende pengeinstitut på 6 pct. af lånets restgæld i hele lånets løbetid Krav om yderligere garantistillelse ved særlige typer af panter Garantien reduceres ordinært i takt med lånets nedbringelse (uændret garantiprocent) Garantien dækker den yderste del af den samlede belåning i den enkelte ejendom Garantikonceptet suppleres med en tabsmodregningsordning, hvor det enkelte pengeinstitut modregnes samtlige tab som DLR måtte blive påført vedr. lån formidlet af det pågældende pengeinstitut, ud over hvad der er dækket af de stillede 6 pct. garantier på låneniveau Tab modregnes i det pågældende pengeinstituts samlede provisioner vedr. hele udlånsporteføljen (ekskl. formidlings- og kurtageprovision) og kan foretages i op til 3 års provisioner Tab der overstiger indeværende + følgende 2 års provisioner kan kræves inddækket ved træk på de direkte garantistillelser fra det pågældende pengeinstitut 15

16 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 16

17 KAPITALGRUNDLAG (mio.kr) Egenkapital - Frie reserver - Bunden fondsreserve Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud - Statslig hybrid kernekapital - Øvrig hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Kapitalgrundlag efter fradrag DLRs kapitalprocent 1) Kapitalkrav, pct. 2) Overdækning, pct. point 12,4 8,2 4,2 12,3 8,0 4,3 12,3 8,0 4,3 1) Beregnet efter standardmetoden for kreditrisiko. Inkl. periodens resultat. 2) Kapitalkrav 8 pct. jf. CRR art SIFI-krav 0,2 pct. 17

18 KAPITALSTRUKTUR DLRs egenkapital androg ,4 mio. kr. pr. 30. juni 2015 mod ,0 mio.kr. ved udgangen af Ved udgangen af juni 2015 havde DLR en kapitalprocent på 12,4 pct. 1). Kernekapitalprocenten udgjorde ligeledes 12,4 pct. Den 16. juni 2015 har DLR med Finanstilsynets tilladelse førtidsindfriet hybridudstedelsen fra 2005 på EUR 100 mio. Udvikling i DLRs kernekapital Udvikling i DLRs kapital- 1) og kernekapitalprocent 1) Beregnet efter standardmetoden for kreditrisiko 18

19 GRUPPERING AF DLRs AKTIONÆRER 30. juni december 2014 Aktiekapital Mio.kr. Andel af aktiekapital Procent Aktiekapital Mio.kr. Andel af aktiekapital Procent Lokale Pengeinstitutter ,7% ,0% Regionale Banker ,4% ,6% Nykredit 55 9,6% 55 9,6% Finansiel Stabilitet (staten) 48 8,4% 51 8,9% PRAS 35 6,2% 35 6,2% Nationalbanken 25 4,4% 25 4,4% Øvrige pengeinstitutter 2 0,4% 2 0,4% I alt % % 19

20 OPGØRELSE AF SOLVENSBEHOV Risikoområde Tilstrækkeligt kapitalgrundlag, mio. kr. Solvensbehovet, pct. Kreditrisici 1) - Heraf tillæg til 8 pct. krav Markedsrisici - Heraf tillæg til 8 pct. krav Operationelle risici - Heraf tillæg til 8 pct. krav 4K K K K kvt Tilstrækkeligt kapitalgrundlag i alt Individuelt solvensbehov, pct. 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Lovgivningsmæssigt fastsat tilstrækkeligt kapitalgrundlag (8 pct.) Tillæg til tilstrækkeligt kapitalgrundlag som følge af lovkrav Samlet risikoeksponering ,51 0,34 0,16 1) Med henblik på at vurdere omfanget af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og dermed solvensbehovet er der på kreditområdet foretaget en række stresstests. En del af disse stresstests er fastlagt i Finanstilsynets vejledning om opgørelse af solvensbehovet og det tilstrækkelige kapitalgrundlag, hvor der eksempelvis for realkreditinstitutter er krav om, at der skal foretages stresstest vedrørende LTV-afdækningen af SDO-lån fordelt på ejendomskategorier. Der er på den baggrund indarbejdet stresstest over LTV-afdækning på de enkelte ejendomskategorier ved prisfald op til 20 pct. 20

21 SUPPLERENDE SIKKERHEDER TIL BL.A. OPFYLDNING Mia. kr. Ultimo juni 2015 Egne SDO-obligationer i kapitalcenter B Fordringer på kreditinstitutter 1) 14,7 15,6 I alt til opfyldning m.v. Heraf anvendt - Egne SDO-obligationer 2) - Pengeinstitutgarantier 9,0 3,7 30,3 12,7 Resterende sikkerheder Fordelt på - Særligt sikre aktiver (egne SDOer samt statsobligationer) - Ikke-anvendte eksponeringer indeholdt i 15 pct.-grænsen - Heraf overskydende garantier - Heraf fremmede obligationer 5,7 11,9 9,4 2,5 17,6 Samlet buffer til at modstå yderligere ejendomsprisfald 17,6 1) Fordringer på kreditinstitutter, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 1, må maksimalt indgå som sikkerhed for SDO er med 15 pct. af udstedte SDO er (sikkerhedsgrundlaget). Eksponeringer mod modparter på kreditkvalitetstrin 2 kan udgøre op til 10 pct. af sikkerhedsgrundlaget, dog således at den samlede eksponering mod kreditinstitutter ikke overstiger 15 pct. Dette betyder for DLRs vedkommende, at fordringer (fx fremmede SDO-obligationer og garantier fra pengeinstitutter) for 15,6 mia. kr. kan anvendes til supplerende sikkerheder, herunder til opfyldning ved overskridelse af lånegrænser. 2) Primært anvendt til opfyldning i landbrugsejendomme. 21

22 CRD/SIFI-TILPASNINGER M.M. I DLR Indfasning af kapitalkrav Systemisk risikobuffer Kapitalbevaringsbuffer Kontracyklisk kapitalbuffer (0-2,5 pct.) SIFI-buffer (1 pct.) DLRs kapitalprocent Beregnet på baggrund af standardmetoden for kreditrisiko 20% 15% 10% 5% 0% Egentlig kernekapital Supplerende kapital Systemisk risikobuffer (SIFI) Kapitalmålsætning standard Hybrid kernekapital Kapitalbevaringsbuffer Virksomhedsspecifik kontrakcyklisk kapitalbuffer Kapitalprocent (standard) 22

23 S&P-RATING AF DLR DLR s institutrating er efter credit watch fastholdt på BBB+ med stabilt outlook S&P har den 13. juli 2015 bekræftet DLRs institutrating på BBB+/A-2 med stabilt outlook. Ratingen blev i maj sat på credit watch negative med forventning om en nedjustering på 1 trin til BBB som følge af den danske implementering af BRRD S&P har som forventet fjernet statsstøtteelementet, der løftede ratingen med 1 trin Til gengæld er DLRs Stand Alone Credit Profile (SACP) løftet med 1 trin til BBB+, idet S&P har hævet DLRs Risk position fra moderate til adequate AAA rating af DLR s SDO er og RO er Obligationsratingen på AAA er senest bekræftet 13. marts 2015 efter implementering af S&P s nye kriterier for rating af covered bonds Opjusteringen af SACP til BBB+ har medført, at DLR nu har 1 trin i overskud uden brug af OC-commitment Ændrede S&P-kriterier for vurdering af udlån til erhvervsejendomme (CRE) vil kunne øge OC-kravet for DLRs kapitalcentre, men AAA-ratingen forventes fastholdt. S&P har sat obligationer udstedt af Instituttet i øvrigt (RO) Under Criteria Observation fra 30. april 2015 og maks. 6 måneder frem. BBB+/stable rating af DLR s Senior Secured Bonds fra

24 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 24

25 FUNDINGPLAN FOR DLR Fortsat nedbringelse af kort funding Kampagner rettet mod F1- og F2-lån fortsætter ved kommende refinansieringer RT-Kort som alternativ til korte RT-lån Sikring af likviditet i DLRs obligationsserier Samling af RT-serier F3- og F5-lån søges samlet i én årlig serie DLRs eksisterende RT-Kort serier (Cibor-2019 og Cita-2018) holdes åbne, indtil der er opbygget en komfortabel buffer til level 1-størrelseskravet 25

26 DLRs REFINANSIERINGSAUKTIONER I DKK - VÆSENTLIG REDUKTION AF F1 Mia. kr Refinansieringsomfang DKK i alt Mia. kr. 45 Refinansieringsomfang, DKK F Apr 01-Oct * 01-Jan 01-Apr 01-Oct * 01-Jan Mia. Kr Refinansieringsomfang, DKK F3 01-Apr 01-Oct * 01-Jan DKK m Refinansieringsomfang, DKK F5 01-Apr 01-Oct * 01-Jan * Auktionsmængder for oktober 2015 er foreløbige estimater 26

27 DLRs REFINANSIERINGSAUKTIONER I EUR - OMFATTENDE SKIFT TIL DKK Refinansieringsomfang, EUR F1 Cirkulerende EUR-obligationer, DLR Juni

28 DLRs OBLIGATIONSSERIER LCR-obligationsserier, DLR August 2015 Level 1 Level 2A DLRs største obligationsserier, som opfylder seriestørrelseskravet for enten Level 1 (+500m EUR) eller Level 2A (+250m EUR), har en cirkulerende mængde på ca. 98 mia. kr., svarende til 73 pct. af DLRs samlede cirkulerende obligationsmængde. De største serier domineres ikke længere udelukkende af de korteste RT-obligationer, idet såvel Cibor-baserede RT-Kort obligationer som 3-årige RT-obligationer er rykket op i Top-10 segmentet. Kun en mindre del af de viste serier anvendes aktuelt til lånetilbud (markeret med *) 28

29 DLRs OBLIGATIONSTYPER AUGUST 2015 DLRs obligationer er fordelt på 56 pct. RT-obligationer, 16 pct. RT-Kort obligationer (Cibor/Cita), 11 pct. øvrige variabelt forrentede obligationer (Cibor/Euribor) og 17 pct. lange fastforrentede obligationer. Euroobligationer udgør godt 14 pct. mod 25 pct. for et år siden. Heraf udgøres over halvdelen af de to ældre Euribor-serier, mens resten består af primært helt korte RT-obligationer. F1-obligationer (DKK+EUR) er nede på at udgøre godt en femtedel af DLRs samlede obligationer og knap to femtedele af RT-obligationerne. 29

30 INVESTORSAMMENSÆTNING Udenlandske ejerandele, juni 2015 Investorsammensætning, juni 2015 DLR Kredit, DKK-obl. DLR Kredit, EUR-obl. DLR Kredit, alle obligationer Kilde: Nationalbankens Værdipapirstatistik, juni

31 ALLE DLRs VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER HAR RENTEGULV PÅ 0% ISIN Navn Valuta Rente Tillæg Åbningsdato Næste rentefixing Rentegulv, 0% DK CIBOR6M DKK 6M CIBOR +55 bp Dec Ja DK CIBOR6M IO DKK 6M CIBOR +55 bp Dec Ja DK CIBOR IO DKK 6M CIBOR - Maj Ja DK EURIBOR IO EUR 3M EURIBOR - Maj Ja DK CIBOR6 B 2019 DKK 6M CIBOR - Jan Ja DK EURIBOR3 B 2019 EUR 3M EURIBOR - Jan Ja DK CT+15 B 2016 DKK 6M CITA +15 bp Dec Ja DK CB-25 B 2016 DKK 6M CIBOR -25 bp Dec Ja DK CT+25 B 2018 DKK 6M CITA +25 bp Juli Ja DK CB-15 B 2018 DKK 6M CIBOR -15 bp Juli Ja DK CB-20 B 2019 DKK 6M CIBOR -20 bp Nov Ja 31

32 SENIOR SECURED BONDS FRA DLR DLRs Senior Secured Bonds ( 15 obligationer) Dato Serie ISIN Valuta Cirkulerende Udløb Kupon 28. nov SSB okt DK DKK mio. 1. okt M CIBOR + 1,35% 28. nov SSB okt DK DKK mio. 1. okt M CIBOR + 1,75% 21. maj 2013 SSB okt DK DKK mio. 1. okt M CIBOR + 0,85% Som led i DLR Kredits kapitalplan har DLR i alt udstedt for DKK 6,0 mia. i Senior Secured Bonds (SSB) med henblik på at kunne stille supplerende sikkerhed for DLRs SDO er i kapitalcenter B. Provenuet fra SSB-udstedelserne er anvendt til indfrielse af den statsgaranterede seniorgæld fra 2009 på i alt 7,5 mia. kr. med udløb i juli DLR har herefter ikke yderligere udestående statsgaranteret seniorgæld. DLRs to første SSB-udstedelser er af S&P tildelt ratingen BBB+ med stabilt outlook, svarende til DLRs institutrating. DLR har ikke anmodet om rating af SSB-udstedelsen fra maj DLR forventer at udstede op til 2 mia. kr. seniorgæld (SSB eller andet) til erstatning for de 3 mia. kr. SSBer, der udløber 1. oktober

33 ECBC COVERED BOND LABEL DLR s SDOer har siden 1. januar 2013 været omfattet af ECBC s Covered Bond Label DLR deltager i sektorsamarbejde omkring løbende udvikling af den danske transparensskabelon Kvartalsvis cover pool statistik for begge kapitalcentre offentliggøres på DLR opdaterer løbende covered bond data for alle SDOer på label-websiden Alle DLRs obligationer, også RO erne, opfylder oplysningskravene i CRR Artikel 129(7) Ny harmoniseret transparens template (HTT) fra 2016 Harmonisering af oplysningskrav på tværs af covered bond jurisdiktioner vedtaget i juni 2015 Tilpasninger som følge af CRR Artikel 129(7) s oplysningskrav til investorer er allerede implementeret i den danske transparensskabelon fra 1. kvt Implementeres fra 1. kvt med 1 års implementeringsperiode CRR oplysningskrav til covered bonds Lav risikovægt (præfencestatus) for covered bonds forudsætter, at investor kan dokumentere, at oplysningskravene i CRR Artikel 129(7) er opfyldt: Oplysning om renterisiko og valutarisiko Cover assets + maturity structure Oplysninger om derivater i cover pools 33

34 APPENDIKS MERE OM DLR 34

35 DLR KREDITs ORGANISATION August 2015 Bestyrelse Intern revision Dennis Lundberg Risiko, kontrol og Compliance Flemming Petersen Direktion Jens Kr. A. Møller, adm. Michael Jensen Revisionsudvalg (bestyrelseudvalg) Risikoudvalg (bestyrelseudvalg) Nomineringsudvalg (bestyrelseudvalg) Aflønningsudvalg (bestyrelseudvalg) Finansafd. Erik Bladt Økonomiafd. Henrik Halvas IT-afd. Christian Willemoes Udlånsafd. Bent Bjerrum Risikostyringsafd. Jesper C. Kristensen Juridisk afd. Per Englyst Direktionssekretariat Personale/HR Lars Blume-Jensen Driftschef Lars Faber Byerhvervsafd. Bo Hansen Information Management Peter Hunderup Vurderingssagkyndige (14) Projektafd. Vibeke Stig Pedersen Landbrugsafd. Steen Pedersen Systemudviklingschef Kim Petersen Vurderingssagkyndige (29) Programleder Randi Holm Franke Udbetalings- og Indfrielsesafd. Linda Stensdal 35

36 KOLLEKTIVT GARANTIKONCEPT OG TABSMODREGNING FOR LANDBRUGSUDLÅN TILBUDT FREM TIL ULTIMO 2014 Obligationsrestgæld omfattet af samarbejdsaftalen i 2014: 80 mia.kr. A. Kollektiv tabsgarantiordning: (3) (1) DLRs selvrisiko 1½ gange uvægtet gennemsnit af seneste 5 års tab, dog minimum 0,25% af obligationsrestgælden omfattet af samarbejdsaftalen DLR bærer selv tab på op til ca. 200 mio. kr. i 2014 (0,25% af 80 mia. kr.) (2) Pengeinstitutternes garantiramme/tabsramme Det enkelte pengeinstituts andel svarer til andel af formidlede lån (pro-rata hæftelse) Garantiramme på ca. 80 mia. kr. i 2014 (lån omfattet af samarbejdsaftalen) Tabsramme på 5 gange DLRs selvrisiko, svarende til ca mio. kr. i 2014 Tabsramme maksimeret til 2,5% af garantirammen (3) Tab ud over DLRs selvrisiko og pengeinstitutters tabsramme dækkes af DLR (2) (1) B. Tabsmodregning i provisioner : Tabsmodregning i provisioner til de enkelte låneformidlende pengeinstitutter vedr. landbrugslån Kundeplejeprovision og garantiprovision i 2014: ca. 205 mio.kr. Tabsmodregning tilfalder DLR Tabsmodregning kan overføres til efterfølgende 4 år, hvis tab ikke kan dækkes af modregning i et givet år Evt. garanti (op til 0,25% af pengeinstituttets formidlede udlån årligt) til fordel for DLR til dækning af tab, der ikke forventes at kunne modregnes inden for 4-års perioden 36

37 INDIVIDUELT GARANTIKONCEPT FOR UDLÅN TIL ERHVERVSEJENDOMME TILBUDT FREM TIL ULTIMO 2014 Individuelle pengeinstitutgarantier på byerhvervsudlån: Privat boligudlejningsejendomme/andelsboliger: Garanti på lån fra 60 80% af belåningsgrænsen Kontor- og forretningsejendomme: Garanti på lån fra 35 70% af belåningsgrænsen Garantiperiode 16 år (evt. længere ved afdragsfrihed) Garantibeløb nedskrives forholdsmæssigt i takt med afdrag (uændret garantiprocent) Skærpet garanti: Industri og håndværk/andre ejendomme Grønland og Færøerne Garantier kan indgå som SDO-overdækning med maksimalt 15% af de udstedte SDO er 37

38 DLR s RATINGHISTORIK STANDARD & POOR S STANDARD & POOR S Juli 2015 Maj 2015 Juli 2014 Juli 2013 Dec Nov Sept Juni 2012 Maj 2012 Long-Term Credit Rating BBB+/ Stable outlook BBB+/ neg. CW BBB+/ stable outlook BBB+/ stable outlook BBB+/ pos. outlook BBB+/ pos. outlook BBB+/ pos. outlook BBB+/ pos. CW BBB+/ Stable outlook Short-Term Credit Rating A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable Kapitalcenter B (SDO) Kapitalcenter B (Senior, Secured) AAA BBB+ AAA BBB+/ neg. CW AAA BBB+ AAA BBB+ AAA BBB+ AAA BBB+ AAA NR NR Instituttet i øvrigt (RO) AAA* AAA* AAA AAA AAA AAA NR NR NR Hybrid Tier 1 (EUR 100m fra 2005)** BB+ BB BB BB+ BB+ BB+ NR NR NR * Under Criteria Observation pr. 30. april 2015 pga. ændrede CRE-kriterier ** DLRs EUR 100m Hybrid Tier 1-kapitaludstedelse er indfriet pr. 16. juni

39 KONTAKT IR Pernille Lohmann, Investor Relations Manager Direkte: Mobil: Mail: 39

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Den 23. oktober 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ------------------------------------------------ Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Vedlagt følger

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RISIKORAPPORT UDARBEJDET I MEDFØR AF BILAG 20 I BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING (VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGSFORPLIGTELSER) I

RISIKORAPPORT UDARBEJDET I MEDFØR AF BILAG 20 I BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING (VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGSFORPLIGTELSER) I RISIKORAPPORT UDARBEJDET I MEDFØR AF BILAG 20 I BEKENDTGØRELSE OM KAPITALDÆKNING (VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGSFORPLIGTELSER) I RISIKOOPLYSNINGER ULTIMO 2012 FOR DLR KREDIT A/S (herefter DLR ) FEBRUAR 2013

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

årsrapport 2015 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2015 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2015 015 2015 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk ÅRSRAPPORT 2012 012 2012 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%.

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%. Til Nasdaq Copenhagen 5. november 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Perioden kort fortalt

Læs mere

LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug

LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug v/steen Pedersen, DLR Kredit 21. oktober 2015 AGENDA Kort om DLR Kredit Økonomi Kapitalforhold Konsekvenser af finanskrisen Finansiering af investeringer i

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 18. august 2011 HALVÅRSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2011) PERIODEN KORT FORTALT Totalkredits markedsposition målt på andel af bestand blev styrket

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere