DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION. August 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION. August 2015"

Transkript

1 DLR Kredit A/S INVESTORPRÆSENTATION August 2015

2 DLR KREDIT 1H 2015 I HOVEDTRÆK DLRs regnskab for 1. halvår 2015 Tilfredsstillende perioderesultat på 377,0 mio. kr. før skat Basisindtjening forbedret med 6 pct. ift. 1H 2014 Betydelig succes med kampagner til nedbringelse af DLRs refinansieringsrisiko (F1-lån) Forventningen til resultatet for hele 2015 er uændret: Et tilfredsstillende resultat, dog noget under niveauet for 2014 Kapitalgrundlag DLRs kapitalprocent var 12,4 ultimo juni 2015 (standardmetode, inkl. periodens resultat) DLR har med Finanstilsynets godkendelse indfriet hybrid kernekapital for 100 mio. EUR den 16. juni 2015 Udlånsaktivitet Samlet udlån til dagsværdi pr. 30. juni 2015: 132,6 mia. kr. Høj bruttoudlånsaktivitet som følge af konvertering af F1- og F2-lån til RT-Kortlån eller fastforrentede lån 2

3 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 3

4 HOVEDPOSTER I REGNSKABET (mio.kr.) 1H H Bidragsindtægter Nettorenteindtægter fonds m.v. Renteudgifter kapitalandele 718,6 188,7-99,8 701,2 198,3-143, ,0 408,7-255, Nettorenteindtægter 807,5 755, , Kursregulering -155,4-71,6-187, Gebyrer og provisioner (netto) -125,4-115,2-171, Andre driftsindtægter 9,0 8,5 17, Udgifter til personale og adm. -108,4-101,2-210, Tab og nedskrivning på udlån -48,6-42,3-190, Afskrivninger -1,7-1,8-3, Resultat før skat Periodens resultat 377,0 288,4 432,0 325,7 817,2 615,

5 HOVEDPOSTER I BALANCEN (mio.kr.) 30. juni dec Aktiver Udlån og andre tilgodehavender Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker m.v. Øvrige aktiver Obligationer Aktier m.v Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud: - Hybrid kernekapital 1) I alt efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Passiver i alt ) Hybrid kernekapital: DKK mio. optaget i august EUR 100 mio. optaget i juni 2005 er indfriet i juni

6 BEHOLDNINGSAFKAST (mio.kr.) 1H H 2014 Renteindtægter af: Obligationer 167,9 182,2 Nettorenter kreditinstitutter -3,5-0,2 I alt renteindtægter af fonds 164,4 182,0 Kursregulering -155,4-71,6 Samlet afkast af fondsbeholdningen 9,0 110,4 Renteudgifter til: Seniorgæld (SSB) 39,4 46,1 Statslig hybrid kernekapital 0 35,7 Hybrid kernekapital 60,4 62,1 I alt renteudgifter til fremmed kapital 99,8 143,9 6

7 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 7

8 DLRs UDLÅN Ultimo, mia.kr H Bruttoudlån ¹) 22,4 32,4 29,9 23,9 18,0 12,8 20,2 11,3 33,2 13,6 Indfrielser, inkl. afdrag ¹) 13,3 16,8 14,0 16,0 15,7 12,6 18,6 12,5 34,0 13,4 Nettoudlån ¹) 9,1 15,6 15,9 7,9 2,3 0,2 1,6-1,2-0,8 0,3 Udlånsportefølje, ult.²) 91,3 106,7 122,4 130,4 132,2 132,2 133,9 132,7 131,6 131,5 1) Opgjort kontant 2) Obligationsrestgæld, nominel Udvikling i DLRs gearingsgrad (egenkapital i % af uvægtede aktiver) 8

9 DLRs UDLÅNSPORTEFØLJE DLRs udlånsportefølje (mia.kr.) Obligationsrestgæld Fordeling på ejendomskategorier Fastforrentede lån Fordeling på lånetyper RT-Kort F1/F2 F3/F4 F5 Andre kortrentelån 1) Landbrug inkl. gartneri 84,5 64,2% 14,2% 22,5% 20,0% 20,8% 9,0% 13,6% Ejerbolig inkl. boliglandbrug 8,0 6,1% 34,1% 2,5% 25,7% 17,8% 15,2% 4,7% Kontor og forretning 19,9 15,2% 20,9% 7,1% 26,3% 21,7% 16,6% 7,4% Privat boligudlejning 13,9 10,6% 14,2% 5,0% 27,7% 28,8% 16,6% 7,6% Private andelsboliger 2,8 2,1% 31,6% 1,8% 13,6% 17,1% 27,0% 8,8% Andre ejendomme 2,4 1,8% 11,7% 19,9% 12,8% 14,8% 35,5% 5,3% I alt 131,5 100% 16,7% 16,6% 21,8% 21,4% 12,2% 11,2% 1) Ældre cibor og euribor-lån, herunder garantilån 9

10 ÆNDRINGER I DLRs UDLÅNSPORTEFØLJE - STOR EFFEKT AF KAMPAGNER DLRs samlede udlånsportefølje fordelt på lånetyper, ultimo Fastforrentede lån RT-Kort F1/F2 F3/F4 F5 Andre kortrentelån December ,3% 0,0% 58,2% 6,9% 8,2% 12,4% Juni ,3% 2,6% 55,6% 6,9% 8,5% 12,2% December ,2% 14,2% 28,4% 19,7% 11,0% 11,6% Juni ,7% 16,6% 21,8% 21,4% 12,2% 11,2% Ændring i procentpoint (dec juni 2015) +2,4% +16,6% -36,4% +14,5% +4,0% -1,2% DLRs udlånsportefølje til landbrug fordelt på lånetyper, ultimo Fastforrentede lån RT-Kort F1/F2 F3/F4 F5 Andre kortrentelån December ,1% 0,0% 63,7% 4,0% 5,1% 15,1% Juni ,0% 3,0% 60,7% 3,9% 5,4% 14,9% December ,9% 19,4% 27,1% 18,8% 7,9% 14,0% Juni ,2% 22,5% 20,0% 20,8% 9,0% 13,6% Ændring i procentpoint (dec juni 2015) +2,1% +22,5% -43,7% +16,8% +3,9% -1,5% 10

11 PORTEFØLJENS GEOGRAFISKE FORDELING DLRs udlånsportefølje pr (Mio. kr.) Landbrug Ejerboliger Kontor- og forretningsejendomme Andre Private udlejningsejendomme Andelsboliger Obligationsrestgæld i alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Grønland Færøerne I alt

12 NEDSKRIVNINGER Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender påvirkede regnskabet for 1. halvår 2015 med -48,6 mio. kr. mod -42,3 mio. kr. i 1. halvår Ultimo juni 2015 udgjorde de akkumulerede individuelle nedskrivninger 403,1 mio. kr., hvortil kommer gruppevise nedskrivninger på 173,5 mio. kr.. I forhold til DLRs samlede udlån på 132,6 mia.kr. udgør periodens nedskrivningsprocent 0,04 og den akkumulerede nedskrivningsprocent 0,43 pct. Nedskrivninger, pct. af udlånsportefølje Akkumulerede nedskrivninger 12

13 RESTANCER OG TAB Medio juli 2015 udgjorde 3½ måneds restancerne 21,8 mio. kr., svarende til 1,5 pct. af terminsbetalingerne. Restancerne toppede medio 2010 med 3,0 pct. af terminsbetalingerne. DLRs samlede restanceprocent målt i pct. af udlånet var uændret 0,1 pct. ultimo juni I 1. halvår 2015 havde DLR et samlet konstateret tab på 3,4 mio. kr., mod et tab på 35 mio. kr. i samme periode året før. 3 ½ måneds restancer (105 dage) Udvikling i konstaterede tab 13

14 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER I 1. halvår 2015 overtog DLR 14 ejendomme mod 25 i 1. halvår Ved udgangen af juni 2015 havde DLR en beholdning på 18 overtagne ejendomme til en værdi af 23,7 mio. kr. Beholdningen bestod af boliglandbrug, deltidsbrug samt mindre udlejningsejendomme og kontor- /forretningsejendomme. DLR ejer p.t. ikke nogen egentlige produktionslandbrug. Antallet af gennemførte tvangsauktioner på ejendomme, hvori DLR har pant, faldt til 72 i 1. halvår 2015 fra 81 i samme periode af Udvikling i DLRs beholdning af overtagne ejendomme* Udvikling i antallet af tvangsauktioner * Fra 2013 er Landbrug og ejerbolig opdelt i egentligt produktionslandbrug og gartnerier samt fritidslandbrug og boligejendomme 14

15 NYT GARANTIKONCEPT FRA JANUAR GÆLDER LÅN TILBUDT EFTER Individuel garanti fra det låneformidlende pengeinstitut på 6 pct. af lånets restgæld i hele lånets løbetid Krav om yderligere garantistillelse ved særlige typer af panter Garantien reduceres ordinært i takt med lånets nedbringelse (uændret garantiprocent) Garantien dækker den yderste del af den samlede belåning i den enkelte ejendom Garantikonceptet suppleres med en tabsmodregningsordning, hvor det enkelte pengeinstitut modregnes samtlige tab som DLR måtte blive påført vedr. lån formidlet af det pågældende pengeinstitut, ud over hvad der er dækket af de stillede 6 pct. garantier på låneniveau Tab modregnes i det pågældende pengeinstituts samlede provisioner vedr. hele udlånsporteføljen (ekskl. formidlings- og kurtageprovision) og kan foretages i op til 3 års provisioner Tab der overstiger indeværende + følgende 2 års provisioner kan kræves inddækket ved træk på de direkte garantistillelser fra det pågældende pengeinstitut 15

16 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 16

17 KAPITALGRUNDLAG (mio.kr) Egenkapital - Frie reserver - Bunden fondsreserve Egenkapital i alt Efterstillede kapitalindskud - Statslig hybrid kernekapital - Øvrig hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud i alt Kapitalgrundlag efter fradrag DLRs kapitalprocent 1) Kapitalkrav, pct. 2) Overdækning, pct. point 12,4 8,2 4,2 12,3 8,0 4,3 12,3 8,0 4,3 1) Beregnet efter standardmetoden for kreditrisiko. Inkl. periodens resultat. 2) Kapitalkrav 8 pct. jf. CRR art SIFI-krav 0,2 pct. 17

18 KAPITALSTRUKTUR DLRs egenkapital androg ,4 mio. kr. pr. 30. juni 2015 mod ,0 mio.kr. ved udgangen af Ved udgangen af juni 2015 havde DLR en kapitalprocent på 12,4 pct. 1). Kernekapitalprocenten udgjorde ligeledes 12,4 pct. Den 16. juni 2015 har DLR med Finanstilsynets tilladelse førtidsindfriet hybridudstedelsen fra 2005 på EUR 100 mio. Udvikling i DLRs kernekapital Udvikling i DLRs kapital- 1) og kernekapitalprocent 1) Beregnet efter standardmetoden for kreditrisiko 18

19 GRUPPERING AF DLRs AKTIONÆRER 30. juni december 2014 Aktiekapital Mio.kr. Andel af aktiekapital Procent Aktiekapital Mio.kr. Andel af aktiekapital Procent Lokale Pengeinstitutter ,7% ,0% Regionale Banker ,4% ,6% Nykredit 55 9,6% 55 9,6% Finansiel Stabilitet (staten) 48 8,4% 51 8,9% PRAS 35 6,2% 35 6,2% Nationalbanken 25 4,4% 25 4,4% Øvrige pengeinstitutter 2 0,4% 2 0,4% I alt % % 19

20 OPGØRELSE AF SOLVENSBEHOV Risikoområde Tilstrækkeligt kapitalgrundlag, mio. kr. Solvensbehovet, pct. Kreditrisici 1) - Heraf tillæg til 8 pct. krav Markedsrisici - Heraf tillæg til 8 pct. krav Operationelle risici - Heraf tillæg til 8 pct. krav 4K K K K kvt Tilstrækkeligt kapitalgrundlag i alt Individuelt solvensbehov, pct. 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Lovgivningsmæssigt fastsat tilstrækkeligt kapitalgrundlag (8 pct.) Tillæg til tilstrækkeligt kapitalgrundlag som følge af lovkrav Samlet risikoeksponering ,51 0,34 0,16 1) Med henblik på at vurdere omfanget af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og dermed solvensbehovet er der på kreditområdet foretaget en række stresstests. En del af disse stresstests er fastlagt i Finanstilsynets vejledning om opgørelse af solvensbehovet og det tilstrækkelige kapitalgrundlag, hvor der eksempelvis for realkreditinstitutter er krav om, at der skal foretages stresstest vedrørende LTV-afdækningen af SDO-lån fordelt på ejendomskategorier. Der er på den baggrund indarbejdet stresstest over LTV-afdækning på de enkelte ejendomskategorier ved prisfald op til 20 pct. 20

21 SUPPLERENDE SIKKERHEDER TIL BL.A. OPFYLDNING Mia. kr. Ultimo juni 2015 Egne SDO-obligationer i kapitalcenter B Fordringer på kreditinstitutter 1) 14,7 15,6 I alt til opfyldning m.v. Heraf anvendt - Egne SDO-obligationer 2) - Pengeinstitutgarantier 9,0 3,7 30,3 12,7 Resterende sikkerheder Fordelt på - Særligt sikre aktiver (egne SDOer samt statsobligationer) - Ikke-anvendte eksponeringer indeholdt i 15 pct.-grænsen - Heraf overskydende garantier - Heraf fremmede obligationer 5,7 11,9 9,4 2,5 17,6 Samlet buffer til at modstå yderligere ejendomsprisfald 17,6 1) Fordringer på kreditinstitutter, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 1, må maksimalt indgå som sikkerhed for SDO er med 15 pct. af udstedte SDO er (sikkerhedsgrundlaget). Eksponeringer mod modparter på kreditkvalitetstrin 2 kan udgøre op til 10 pct. af sikkerhedsgrundlaget, dog således at den samlede eksponering mod kreditinstitutter ikke overstiger 15 pct. Dette betyder for DLRs vedkommende, at fordringer (fx fremmede SDO-obligationer og garantier fra pengeinstitutter) for 15,6 mia. kr. kan anvendes til supplerende sikkerheder, herunder til opfyldning ved overskridelse af lånegrænser. 2) Primært anvendt til opfyldning i landbrugsejendomme. 21

22 CRD/SIFI-TILPASNINGER M.M. I DLR Indfasning af kapitalkrav Systemisk risikobuffer Kapitalbevaringsbuffer Kontracyklisk kapitalbuffer (0-2,5 pct.) SIFI-buffer (1 pct.) DLRs kapitalprocent Beregnet på baggrund af standardmetoden for kreditrisiko 20% 15% 10% 5% 0% Egentlig kernekapital Supplerende kapital Systemisk risikobuffer (SIFI) Kapitalmålsætning standard Hybrid kernekapital Kapitalbevaringsbuffer Virksomhedsspecifik kontrakcyklisk kapitalbuffer Kapitalprocent (standard) 22

23 S&P-RATING AF DLR DLR s institutrating er efter credit watch fastholdt på BBB+ med stabilt outlook S&P har den 13. juli 2015 bekræftet DLRs institutrating på BBB+/A-2 med stabilt outlook. Ratingen blev i maj sat på credit watch negative med forventning om en nedjustering på 1 trin til BBB som følge af den danske implementering af BRRD S&P har som forventet fjernet statsstøtteelementet, der løftede ratingen med 1 trin Til gengæld er DLRs Stand Alone Credit Profile (SACP) løftet med 1 trin til BBB+, idet S&P har hævet DLRs Risk position fra moderate til adequate AAA rating af DLR s SDO er og RO er Obligationsratingen på AAA er senest bekræftet 13. marts 2015 efter implementering af S&P s nye kriterier for rating af covered bonds Opjusteringen af SACP til BBB+ har medført, at DLR nu har 1 trin i overskud uden brug af OC-commitment Ændrede S&P-kriterier for vurdering af udlån til erhvervsejendomme (CRE) vil kunne øge OC-kravet for DLRs kapitalcentre, men AAA-ratingen forventes fastholdt. S&P har sat obligationer udstedt af Instituttet i øvrigt (RO) Under Criteria Observation fra 30. april 2015 og maks. 6 måneder frem. BBB+/stable rating af DLR s Senior Secured Bonds fra

24 AGENDA 1. Halvårsrapport H Udlån og kreditrisiko 3. Kapitalforhold og rating 4. Funding 24

25 FUNDINGPLAN FOR DLR Fortsat nedbringelse af kort funding Kampagner rettet mod F1- og F2-lån fortsætter ved kommende refinansieringer RT-Kort som alternativ til korte RT-lån Sikring af likviditet i DLRs obligationsserier Samling af RT-serier F3- og F5-lån søges samlet i én årlig serie DLRs eksisterende RT-Kort serier (Cibor-2019 og Cita-2018) holdes åbne, indtil der er opbygget en komfortabel buffer til level 1-størrelseskravet 25

26 DLRs REFINANSIERINGSAUKTIONER I DKK - VÆSENTLIG REDUKTION AF F1 Mia. kr Refinansieringsomfang DKK i alt Mia. kr. 45 Refinansieringsomfang, DKK F Apr 01-Oct * 01-Jan 01-Apr 01-Oct * 01-Jan Mia. Kr Refinansieringsomfang, DKK F3 01-Apr 01-Oct * 01-Jan DKK m Refinansieringsomfang, DKK F5 01-Apr 01-Oct * 01-Jan * Auktionsmængder for oktober 2015 er foreløbige estimater 26

27 DLRs REFINANSIERINGSAUKTIONER I EUR - OMFATTENDE SKIFT TIL DKK Refinansieringsomfang, EUR F1 Cirkulerende EUR-obligationer, DLR Juni

28 DLRs OBLIGATIONSSERIER LCR-obligationsserier, DLR August 2015 Level 1 Level 2A DLRs største obligationsserier, som opfylder seriestørrelseskravet for enten Level 1 (+500m EUR) eller Level 2A (+250m EUR), har en cirkulerende mængde på ca. 98 mia. kr., svarende til 73 pct. af DLRs samlede cirkulerende obligationsmængde. De største serier domineres ikke længere udelukkende af de korteste RT-obligationer, idet såvel Cibor-baserede RT-Kort obligationer som 3-årige RT-obligationer er rykket op i Top-10 segmentet. Kun en mindre del af de viste serier anvendes aktuelt til lånetilbud (markeret med *) 28

29 DLRs OBLIGATIONSTYPER AUGUST 2015 DLRs obligationer er fordelt på 56 pct. RT-obligationer, 16 pct. RT-Kort obligationer (Cibor/Cita), 11 pct. øvrige variabelt forrentede obligationer (Cibor/Euribor) og 17 pct. lange fastforrentede obligationer. Euroobligationer udgør godt 14 pct. mod 25 pct. for et år siden. Heraf udgøres over halvdelen af de to ældre Euribor-serier, mens resten består af primært helt korte RT-obligationer. F1-obligationer (DKK+EUR) er nede på at udgøre godt en femtedel af DLRs samlede obligationer og knap to femtedele af RT-obligationerne. 29

30 INVESTORSAMMENSÆTNING Udenlandske ejerandele, juni 2015 Investorsammensætning, juni 2015 DLR Kredit, DKK-obl. DLR Kredit, EUR-obl. DLR Kredit, alle obligationer Kilde: Nationalbankens Værdipapirstatistik, juni

31 ALLE DLRs VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER HAR RENTEGULV PÅ 0% ISIN Navn Valuta Rente Tillæg Åbningsdato Næste rentefixing Rentegulv, 0% DK CIBOR6M DKK 6M CIBOR +55 bp Dec Ja DK CIBOR6M IO DKK 6M CIBOR +55 bp Dec Ja DK CIBOR IO DKK 6M CIBOR - Maj Ja DK EURIBOR IO EUR 3M EURIBOR - Maj Ja DK CIBOR6 B 2019 DKK 6M CIBOR - Jan Ja DK EURIBOR3 B 2019 EUR 3M EURIBOR - Jan Ja DK CT+15 B 2016 DKK 6M CITA +15 bp Dec Ja DK CB-25 B 2016 DKK 6M CIBOR -25 bp Dec Ja DK CT+25 B 2018 DKK 6M CITA +25 bp Juli Ja DK CB-15 B 2018 DKK 6M CIBOR -15 bp Juli Ja DK CB-20 B 2019 DKK 6M CIBOR -20 bp Nov Ja 31

32 SENIOR SECURED BONDS FRA DLR DLRs Senior Secured Bonds ( 15 obligationer) Dato Serie ISIN Valuta Cirkulerende Udløb Kupon 28. nov SSB okt DK DKK mio. 1. okt M CIBOR + 1,35% 28. nov SSB okt DK DKK mio. 1. okt M CIBOR + 1,75% 21. maj 2013 SSB okt DK DKK mio. 1. okt M CIBOR + 0,85% Som led i DLR Kredits kapitalplan har DLR i alt udstedt for DKK 6,0 mia. i Senior Secured Bonds (SSB) med henblik på at kunne stille supplerende sikkerhed for DLRs SDO er i kapitalcenter B. Provenuet fra SSB-udstedelserne er anvendt til indfrielse af den statsgaranterede seniorgæld fra 2009 på i alt 7,5 mia. kr. med udløb i juli DLR har herefter ikke yderligere udestående statsgaranteret seniorgæld. DLRs to første SSB-udstedelser er af S&P tildelt ratingen BBB+ med stabilt outlook, svarende til DLRs institutrating. DLR har ikke anmodet om rating af SSB-udstedelsen fra maj DLR forventer at udstede op til 2 mia. kr. seniorgæld (SSB eller andet) til erstatning for de 3 mia. kr. SSBer, der udløber 1. oktober

33 ECBC COVERED BOND LABEL DLR s SDOer har siden 1. januar 2013 været omfattet af ECBC s Covered Bond Label DLR deltager i sektorsamarbejde omkring løbende udvikling af den danske transparensskabelon Kvartalsvis cover pool statistik for begge kapitalcentre offentliggøres på DLR opdaterer løbende covered bond data for alle SDOer på label-websiden Alle DLRs obligationer, også RO erne, opfylder oplysningskravene i CRR Artikel 129(7) Ny harmoniseret transparens template (HTT) fra 2016 Harmonisering af oplysningskrav på tværs af covered bond jurisdiktioner vedtaget i juni 2015 Tilpasninger som følge af CRR Artikel 129(7) s oplysningskrav til investorer er allerede implementeret i den danske transparensskabelon fra 1. kvt Implementeres fra 1. kvt med 1 års implementeringsperiode CRR oplysningskrav til covered bonds Lav risikovægt (præfencestatus) for covered bonds forudsætter, at investor kan dokumentere, at oplysningskravene i CRR Artikel 129(7) er opfyldt: Oplysning om renterisiko og valutarisiko Cover assets + maturity structure Oplysninger om derivater i cover pools 33

34 APPENDIKS MERE OM DLR 34

35 DLR KREDITs ORGANISATION August 2015 Bestyrelse Intern revision Dennis Lundberg Risiko, kontrol og Compliance Flemming Petersen Direktion Jens Kr. A. Møller, adm. Michael Jensen Revisionsudvalg (bestyrelseudvalg) Risikoudvalg (bestyrelseudvalg) Nomineringsudvalg (bestyrelseudvalg) Aflønningsudvalg (bestyrelseudvalg) Finansafd. Erik Bladt Økonomiafd. Henrik Halvas IT-afd. Christian Willemoes Udlånsafd. Bent Bjerrum Risikostyringsafd. Jesper C. Kristensen Juridisk afd. Per Englyst Direktionssekretariat Personale/HR Lars Blume-Jensen Driftschef Lars Faber Byerhvervsafd. Bo Hansen Information Management Peter Hunderup Vurderingssagkyndige (14) Projektafd. Vibeke Stig Pedersen Landbrugsafd. Steen Pedersen Systemudviklingschef Kim Petersen Vurderingssagkyndige (29) Programleder Randi Holm Franke Udbetalings- og Indfrielsesafd. Linda Stensdal 35

36 KOLLEKTIVT GARANTIKONCEPT OG TABSMODREGNING FOR LANDBRUGSUDLÅN TILBUDT FREM TIL ULTIMO 2014 Obligationsrestgæld omfattet af samarbejdsaftalen i 2014: 80 mia.kr. A. Kollektiv tabsgarantiordning: (3) (1) DLRs selvrisiko 1½ gange uvægtet gennemsnit af seneste 5 års tab, dog minimum 0,25% af obligationsrestgælden omfattet af samarbejdsaftalen DLR bærer selv tab på op til ca. 200 mio. kr. i 2014 (0,25% af 80 mia. kr.) (2) Pengeinstitutternes garantiramme/tabsramme Det enkelte pengeinstituts andel svarer til andel af formidlede lån (pro-rata hæftelse) Garantiramme på ca. 80 mia. kr. i 2014 (lån omfattet af samarbejdsaftalen) Tabsramme på 5 gange DLRs selvrisiko, svarende til ca mio. kr. i 2014 Tabsramme maksimeret til 2,5% af garantirammen (3) Tab ud over DLRs selvrisiko og pengeinstitutters tabsramme dækkes af DLR (2) (1) B. Tabsmodregning i provisioner : Tabsmodregning i provisioner til de enkelte låneformidlende pengeinstitutter vedr. landbrugslån Kundeplejeprovision og garantiprovision i 2014: ca. 205 mio.kr. Tabsmodregning tilfalder DLR Tabsmodregning kan overføres til efterfølgende 4 år, hvis tab ikke kan dækkes af modregning i et givet år Evt. garanti (op til 0,25% af pengeinstituttets formidlede udlån årligt) til fordel for DLR til dækning af tab, der ikke forventes at kunne modregnes inden for 4-års perioden 36

37 INDIVIDUELT GARANTIKONCEPT FOR UDLÅN TIL ERHVERVSEJENDOMME TILBUDT FREM TIL ULTIMO 2014 Individuelle pengeinstitutgarantier på byerhvervsudlån: Privat boligudlejningsejendomme/andelsboliger: Garanti på lån fra 60 80% af belåningsgrænsen Kontor- og forretningsejendomme: Garanti på lån fra 35 70% af belåningsgrænsen Garantiperiode 16 år (evt. længere ved afdragsfrihed) Garantibeløb nedskrives forholdsmæssigt i takt med afdrag (uændret garantiprocent) Skærpet garanti: Industri og håndværk/andre ejendomme Grønland og Færøerne Garantier kan indgå som SDO-overdækning med maksimalt 15% af de udstedte SDO er 37

38 DLR s RATINGHISTORIK STANDARD & POOR S STANDARD & POOR S Juli 2015 Maj 2015 Juli 2014 Juli 2013 Dec Nov Sept Juni 2012 Maj 2012 Long-Term Credit Rating BBB+/ Stable outlook BBB+/ neg. CW BBB+/ stable outlook BBB+/ stable outlook BBB+/ pos. outlook BBB+/ pos. outlook BBB+/ pos. outlook BBB+/ pos. CW BBB+/ Stable outlook Short-Term Credit Rating A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable A-2/ stable Kapitalcenter B (SDO) Kapitalcenter B (Senior, Secured) AAA BBB+ AAA BBB+/ neg. CW AAA BBB+ AAA BBB+ AAA BBB+ AAA BBB+ AAA NR NR Instituttet i øvrigt (RO) AAA* AAA* AAA AAA AAA AAA NR NR NR Hybrid Tier 1 (EUR 100m fra 2005)** BB+ BB BB BB+ BB+ BB+ NR NR NR * Under Criteria Observation pr. 30. april 2015 pga. ændrede CRE-kriterier ** DLRs EUR 100m Hybrid Tier 1-kapitaludstedelse er indfriet pr. 16. juni

39 KONTAKT IR Pernille Lohmann, Investor Relations Manager Direkte: Mobil: Mail: 39

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk ÅRSRAPPORT 2012 012 2012 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014

risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014 isi 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2009. er realkredit. 9. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2009. er realkredit. 9. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2009 9. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsrapport 2008. er realkredit. 8. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk

Årsrapport 2008. er realkredit. 8. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2008 8. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit SDO er danske covered bonds Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit Finansanalytikerforeningen, 29. maj 2007 1 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2007 7. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i.2005. 4 Risikoforhold................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere