Referat af bestyrelsesmøde 447

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 447"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Lejekontrakter vedr. carporte og skure er indgået, undtagen for carport 94 i Skytten. KG skriver opsigelse, og carporten udlejes til anden side. b) Forbudsskilte opsat ved bakken nord for Stenbukken samt ved gasregulatoren ved Vædderens indkørsel (begge steder er der ofte fundet henkastet/hensat affald). c) Brev med dokumentation af fejlagtige påstande fremsendt til advokat for Skytten 4. d) Oversigtskort vedr. snebekæmpelse på gangstier mv. er rettet for fejl og fremsendt til DGS. e) Velkomstbrev fremsendt til Skytten 2 og kommende ejere af Løven 39. f) Medieudvalget forespurgt vedr. ønske om indlæg til bestyrelsens beretning GF 2012 a) Mulige kandidater til bestyrelsen: Der er mulige kandidater til bestyrelsen p.t. Navne offentliggøres senere, når bestyrelsens anbefalinger er vedtaget. b) Bestyrelsens beretning Alle medbringer input til beretning ved førstkommende møde. c) Dirigent? KG beder om et svar på tidl. henvendelse. 4. Radon-stråling i husene? Spørgsmålet om radon-stråling fra jorden var på nyhederne i årets første uge. Strålingen kan i større mængder være kræftfremkaldende, og det tilrådes, at man sørger for at lukke sprækker i gulve og paneler. Da vores byggerier ikke har støbt bund, kunne man frygte, at strålingsfaren er udtalt i vores huse. Et hurtigt opslag på Sundhedsstyrelsens website gav ikke brugbare oplysninger, men måske skulle det undersøges nøjere? BM har fundet materiale på Risø, hvorfra en undersøgelse over ca. 2 måneder kan gennemføres for ca. 700 kr. Der er flere firmaer, som har specialiseret sig i sådanne målinger og analyser, og prisen er den samme hvert sted. Bestyrelsen overvejer, om vi skal lade ét af vore huse undersøge. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) Anmodning om installation af ekstra stibelysning. Efter anmodningen er sendt frem, er der monteret en lampe ved Skytten 33. Stibelysningen er dermed i orden nu. ii) Anmodning om fældninger nær Vædderen 20 genfremsat. Nogle af træerne er afmærket og er dermed allerede med i fældningsplanerne. b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Revideret plan for snerydning af stier er tilsendt DGS ii) Forbudsskilt ved bakken er opsat iii) Forbudsskilt ved gasregulator er opsat Side 1 af 2

2 iv) Kampesten ved indkørsel busstoppested Ring Nord? Spørgsmål vedr. ejerforhold på rækværk v. busstop er fremsat over for kommunen, som vil vende tilbage med et svar. v) Afmærkning i el-skab? Blev udsat, men vil blive foretaget snarest. vi) Ej færdigmeldte skurudvidelser (Afventer svar fra kommunen) vii) Ansøgning om skurudvidelse Vædderen 13. Tegninger udleveret. viii) Beskadiget asfaltbelægning i Skyttens carport 51. ix) Overløbsbassin mellem Stenbukken og Løven? Afventer svar vedr. afleveringsforretning. x) 2020 plan. KG videresender til NM, LH, KJ. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Løven 39 solgt, nye ejere pr. 1. feb. ii) Foreløbigt regnskab 2011 gennemgået, men der kan komme efterregninger 6. Øvrige meddelelser Fin oprydning efter nytårsaften (KG omtaler det på hjemmesiden). Problemer med kanonslag tidlig morgen og sen aften! 7. Eventuelt Side 2 af 2

3 Referat af bestyrelsesmøde 448 tirsdag den 14. februar 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Møde afholdt med Egedal Forsyning vedr. retablering efter arbejdet på bassinet v. Løven. b) Møde afholdt med Egedal Kommune vedr. ansvar for vedligeholdelse af flisepladsen. 3. GF 2012 a) Indkaldelse. Oplysninger, der mangler: i) Forslag til budget for kommende periode. Budgetforslaget er udarbejdet og behandles under pkt. 4c. ii) Bestyrelsens forslag til valg af formand (og ét menigt medlem). Det kan konstateres, at der er kandidater til begge poster. iii) Forslag til valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Der er kandidater til begge poster. iv) Valg af 2 revisorer modtager genvalg og 1 revisorsuppleant. De 2 revisorer modtager genvalg. KJ spørger nuværende revisorsuppleant og melder tilbage til KG snarest muligt. b) Beretning punkter, ideer, evt. arbejdsfordeling. 9 af KGs 19 idemylder blev slettet. 1 nyt punkt kom med. Der er nu 11 hovedpunkter. Bilaget vedhæftes kun til bestyrelsen. Af hensyn til jeres notater er alle punkter fortsat på listen, med ni af dem er overstreget. Det fremgår med gul markering, hvem der sender et skriftligt oplæg af hver punkt til KG. Deadline: Søndag d. 26. februar. c) Dirigent? KG spørger først Gitte Berger. Hvis hun ikke kan, spørges Per Vingård. d) Forslag fra bestyrelsen: i) Fortsættelse af hjemmesiden KGs forslag blev ikke enstemmigt modtaget, og der måtte en afstemning til. BM undlod at stemme, KJ stemte imod. Forslaget blev vedtaget fremsat over for GF2012 med 3 stemmer imod 1. ii) 10-års plan for bebyggelsen. BM gennemgik sit reviderede oplæg til forslaget, som desværre var fremsendt så sent, at flere ikke havde set det på forhånd. Derfor blev det aftalt, at der kan laves justeringer i tidsplanen, inden forslaget sættes på hjemmesiden i sin endelige udformning. BM eller KJ tilføjer noter til tidsplanen, hvor det bemærkes, at udgiftsstigningen forventes modregnet af carportlånets udløb. KG retter 5-årsplan til 10-årsplan i Markvandringsrapporten, som der også henvises til i det samlede forslag. Teksten til den trykte indkaldelse blev godkendt. Side 1 af 2

4 4. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) Klage nr. 2 (fra samme afsender) vedr. snerydning på stierne (Bilag 448-3) KG fremlagde et revideret forslag til personligt svar samt til orientering på hjemmesiden, hvor det bringes som svar på anonym henvendelse. ii) Henv. vedr. snerydning ved Løven 6. Kort bør rettes. Rydningen foregår efter samme princip på alle pladserne. I mange tilfælde må beboerne gå en mindre omvej for at færdes på de rengjorte stier. Denne ordning fastholdes uden ændringer for at holde omkostningerne på lavest mulige niveau. KG orienterer Løven 6. b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Vinterbeskæring bag bakken iværksættes jf. tidligere aftale. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Nye ejere i Løven 39. KG udleverer velkomstbrev. ii) Det reviderede regnskab 2011 blev gennemgået og kommenteret. iii) Budgetforslaget blev gennemgået, diskuteret og rettet ind i overensstemmelse med forslag fra bestyrelsen. d) Øvrige meddelelser i) Referat af møde ang. flisepladsens renovering (NM) Forslaget og konklusionen fra kommunen kan ikke godkendes af bestyrelsen. Der rettes fornyet henvendelse. NM og KG kommer med et oplæg. 5. Generelt a) Områdepleje & partnere i) Plankeværk ved busstoppestedet. Hvad skal der gøres? (NM) NM kontakter kommunen og foreslår, at hele plankeværket fjernes, og at der opstilles en spærresten ved indgangen til bebyggelsen. ii) Snerydning på stierne: Retningslinjer. 6. Eventuelt Referent: Kjeld Side 2 af 2

5 Referat af bestyrelsesmøde 449 torsdag den 8. marts 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst 3. GF 2012 Alt er nu offentliggjort på tryk eller på hjemmesiden. Tilbage er der det praktiske. a) Fordeling af div. opgaver: i) Opstilling af lyd, projektor & anden teknik. KG ii) Hente og aflevere nøgle. BM iii) Opstilling af møbler. NM, KJ, LH, BM iv) Indkøb af drikkevarer. BM v) Adgangskontrol, optælling. KJ, NM vi) Stemmesedler. KJ vii) Referent 1. KG viii) Referent 2 (backup). NM ix) Oprydning. Alle b) Mødetid? c) Er det nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden GF? Der afholdes ikke møde inden GF, med mindre noget helt uventet dukker op. d) Andet? Overdragelse af papirer mv. til den ny bestyrelse aftales senere. 4. Hegnet ved busstoppestedet NM har siden sidste møde oplyst kommunen, at vi fjerner hele hegnet ved busstoppestedet. Spørgsmålet er så: Gammelt hegn ned hvad skal op? Der var ikke fuld enighed om, hvilken del af det eksisterende, rustmalede træværk, der var tale om. KG advarer mod at fjerne sparkestykket mellem busstoppested og kørebane. Forslag om, at én af de tidligere opstillede kampesten for enden af stien langs Galaksen og ud mod ringvejen, anvendes til at spærre for bilkørsel ind i bebyggelsen. NM og LH ser på sagen. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) En grundejer stiller følgende spørgsmål: (1) Er det er tilladt at opsætte solceller på taget? (2) Må man udføre udvendig isolering af betonfacade med godkendte materialer fra Rockwool? (3) Må man udføre ekstra isolering af taget? KG svarer spørgeren og sætter det på hjemmesidens Brevkasse. ii) Forslag opstilling af avis- og glascontainere. KG har svaret forslagsstilleren med henvisning til de mange gener og omkostninger en sådan foranstaltning vil medføre. Afventer svar fra stilleren. iii) Indbydelse fra Egedal Kommune til borgermøde vedr. Plan - Agenda 21 d. 14. marts. KG sætter det på websiden ASAP. Side 1 af 2

6 b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Søren Traberg Vestergaard (STV) er inviteret med til GF, så at han kan besvare evt. spørgsmål og uddybe planerne vedr. den grønne del af 10-års planen (forslag 4.2). ii) Skytten 12 har genfremsat ønske om fældning af et træ, som er placeret ved facaden af Skytten 5. Der er ikke enighed om fældning blandt parterne. Spørgsmålet må løses mellem de omkringboende. Kan man blive enige om en beskæring, er det for egen regning. iii) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? LH og KG søger afklaring på spørgsmålet via internettet. Det tidligere Frederiksborg Amt havde matrikelkort for alle områder frit tilgængeligt på deres hjemmeside. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Stenbukken 3 og Vædderen 4 er i restance med kontingent. Der er varslet tvangsauktion over Vædderen 4. Auktionen er fastsat til den 19. april. ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne. LH tjekker begge steder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af St. 38. NM ser på sagen. iv) Bem. til regnskabet sendes til KG, som føjer det til pkt. 3 på hjemmesiden. 6. Generelt a) Områdepleje & partnere i) Kælkning på bakken ned og ud over cykelstien langs Stenbukken kan medføre alvorlige ulykker. Bestyrelsen vil dog ikke forårsage oprettelse af gærde eller lignende, som også vil udgøre en fare. 7. Eventuelt Referat: Kjeld Glückstadt Side 2 af 2

7 Referat af bestyrelsesmøde 450 Torsdag den 19.april 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Gæster: Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Ole (OB), Aase (AN) = fuldtallig bestyrelse. Kjeld (KG), de 2 nyvalgte suppleanter var ligeledes inviteret, men havde meldt afbud/ mødte ikke op. 1) Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden: Intet 2) Siden sidst Generalforsamling med to vedtagelser og valg af nye bestyrelsesmedlemmer: ingen yderligere bemærkninger. 3) Bestyrelsen konstituerer sig a) Formand og kasserer er valgt. OB blev valgt til ordstyrer. LH blev valgt til næstformand. AN blev valgt til sekretær. KG fortsætter som webmaster, aftalen gælder for et år ad gangen. b) Det blev besluttet, at suppleanter fremover inviteres til møderne (u/stemmeret) med opfordring til, at de melder afbud, hvis de ikke deltager. Det blev ligeledes besluttet, at webmasteren inviteres med efter behov. c) De fremtidige møder afholdes indtil videre hos AN, Løven 5. 4) Mødekaldender for den kommende periode. Der blev aftalt følgende mødedatoer (tirsdage) for resten af året: (hver gang kl ) 22. maj 19. juni 14. august 11. september 9. oktober 13. november 11. december 5) Aftaler i den nye bestyrelse. a) Nye kontaktadresser i) LH vil fremover stå for alle henvendelser til grundejerforeningen og derefter kanalisere dem videre til de relevante personer. Sekretæren modtager kopi. LH har mandat af bestyrelsen til at svare vedr. diverse tilbud indenfor vedligehold. KJ tømmer foreningens fysiske postkasse (Skytten 44) 2 gange om ugen og fordeler post efter de samme retningslinier som ved modtagelse af s. ii) Webmaster/hjemmesiden: KG fortsætter som webmaster, aftales for et år ad gangen. Der oprettes ny adresse til grundejerforeningen (KG). LH modtager al post til denne adresse, og han vil enten selv svare eller sende henvendelsen videre til de relevante personer. Indtil den nye adresse er oprettet, skal alle henvendelser sendes til den hidtidige adresse, og KG vil videresende henvendelserne til LH. b) Særlige opgaver/kontaktpersoner: i) Kontakt til webmaster varetages af LH. ii) Kontakt til STV varetages af NM iii) Kontakt til DGS varetages af NM Side 1 af 2

8 iv) Bendt (BM) / brønde 10-årsplan: LH-NM holder møde med BM om overdragelsesforretning. Punktet udskydes i øvrigt til næste møde. v) Skurudvidelser varetages fremover af OB. OB aftaler overdragelse fra BM. vi) Lån af værktøj mv. fra skuret: alle henvendelser skal fremover stiles til LH. OB er suppleant. vii) Nye lyskilder / udskiftning af pærer: LH kontaktperson til Alpha. Pærer kan fremover hentes hos Karin Jønsson, Stenbukken 4 Ole Bendix, Stenbukken 41 Aase Nissen, Løven 5 viii) Kontakt til YouSee (kontrakt, nyhedsbreve, udstillinger): henvendelser videregives til medieudvalget. ix) Kontaktperson til medieudvalget: LH. 6) Afleveringsforretning (fra BM og KG) a) Afleveringsforretning (BM og KG): AN aftaler med KG, NM- LH aftaler med BM b) Fordeling af nøgler: Der udleveres nøgler til de nye medlemmer. (Elskab, Gastank, bomme, skur). c) Overdragelse af trykt materiale. AN modtog materiale fra KG. d) Overdragelse af elektroniske dokumenter (USB-stik). AN modtog USB stik af KG. 7) Fotografering til websiden. Hele bestyrelsen blev fotograferet. 8) Meddelelser & information a) Post & forespørgsler: Varetages fremover af LH. b) Meddelelser fra formanden (NM): intet nyt c) Meddelelser fra kassereren (KJ): i) Der afventes resultat af den varslede tvangsauktion over Vædderen 4 den 19. april. ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne: LH tjekker begge steder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af Stenbukken 38: NM ser på sagen. iv) Der flytter nye ejere ind i Løven 19 den 1.juni. Velkomstbrev (AN) v) Regnskab for 1.kvartal 2012 fremlagt og gennemgået. d) Øvrige meddelelser: Ingen 9) Fra Udvalg a) Medieudvalg: intet nyt 10) Generelt a) Områdepleje & partnere: Der følges op på plan for udførte arbejder 2012 (NM) b) Runderinger: Aftales næste møde 11) Eventuelt Intet. Referat: Aase Nissen Side 2 af 2

9 Referat af bestyrelsesmøde 451 Torsdag den 24.maj 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Ole (OB), Aase (AN) = fuldtallig bestyrelse. Gæster: Kai (KB), Pia havde meldt afbud. 1) Siden sidst Nye punkter: a) Lø. 3 nægter at betale for snerydning. Behandles under pkt.4 b b) Højrentekonto, indsættelse af midler? Behandles under pkt.4 b c) STV områdepleje, status og hvad skal sættes i gang i år? Behandles under pkt.4 a d) Behandling af ansøgning om legeplads på plads i Stenbukken. Behandles under pkt.4 a e) Trailer og campingvogn parkering (ulovlig): Behandles under pkt.6 2) Opsamling fra bestyrelsesmøde 449: a) Hegnet ved busstoppestedet (NM og LH ): Kommunen har meddelt, at GF kan sætte hegn op efter eget valg. Der er ikke pligt til at sætte hegn / forhindring op. Bestyrelsen ønsker at genetablere en eller anden form for afspærring. OB undersøger priser for henholdsvis opsætning af hegn og placering af sten. b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Kommunens svar afventes (NM) 3) Opsamling fra bestyrelsesmøde 450: a) Ny adresse til grundejerforeningen? Afventer KG b) Brønde 10-årsplan: Det er desværre endnu ikke lykkedes at få afholdt møde med BM om overdragelsesforretning til LH-NM. c) Skurudvidelser varetages fremover af OB. Det er desværre heller ikke lykkedes at få afholdt møde med BM om overdragelsesforretning til OB. Der søges afholdt fællesmøde NM-LH-OB med BM om overdragelsesforretninger. d) St. 37 har opført skur uden tilladelse. OB-NM kontakter St.37 for udredning af sagen. 4) Meddelelser & information a) Meddelelser fra formanden NM i) STV: status: Ingen igangværende projekter. Iflg.plan for 2012 mangler: rydning af krat med Manna Ask i området ud for Væ.32, 36 og 37 samt genplantning mellem hovedsti og St. (med Pontilla Goldfinger). Dette foretages, når årstiden er til det. ii) Etablering af legeplads v. Sk.35-42: behandles på næste møde. iii) Generelle betingelser ved etablering af legepladser på de små pladser mellem husene: nyt pkt. behandles på næste møde. Der findes fra tidligere en aftaleformular, det undersøges, om den stadig kan være gældende. (Kommunal godkendelse/ krav, forsikringsmæssige regler mv.). b) Meddelelser fra kassereren KJ i) Resultat af den varslede tvangsauktion over Vædderen 4 den 19. april? Der afventes svar fra Fogedretten.(KJ) Side 1 af 2

10 ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne. LH har kontaktet beboerne i begge husene og udleveret korrekte lyskilder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af St. 38. NM har fået navn på ejeren, navn videregives til KJ. iv) Der flytter nye ejere ind i Løven 19 d.1.juni. Velkomstbrev (AN) v) Lø. 3 nægter at betale for snerydning, som aftalt på generalforsamling. OB + LH tager kontakt til vedkommende. Bestyrelsen fastholder krav om betaling, og om nødvendigt overgives sagen til advokat. vi) Forslag om at indsætte henlæggelse på Højrentekonto. Bestyrelsen vedtog, at give KJ fuldmagt til dette (3 års binding). Bank vælges, når NM har haft kontakt til Nordea (vores normale bankforbindelse) for alternativt tilbud. 5) Fra Udvalg a) Medieudvalg: Intet nyt. 6) Generelt a) Runderinger: Der blev aftalt rundering i Løven og Stenbukken søndag d.1.juli. Mødested ved Lø.5. Hele bestyrelsen (samt evt. suppleanter) går samlet. Derefter aftales et tidspunkt for rundering i Vædderen og Skytten.(AN sørger for sedler) 7) Eventuelt a) Diskussion af tekst og tlf.nr på sedler til evt. ulovligt parkerede campingvogne, trailere mv. Man blev enige om ordlyden. Alle bestyrelsesmedlemmer får blanket (AN), som kan udskrives i de aktuelle sager. Den, der sætter sedlen op, påfører sit eget tlf.nr. Næste møde: 19. juni Referat: Aase Nissen Side 2 af 2

11 Referat af bestyrelsesmøde 452 tirsdag den 19.juni 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) og Kai (KB)(suppleanter) 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Hegnet ved busstoppestedet: afventer tilbud (træhegn contra store sten). (OB) b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Afventer stadig svar fra kommunen. (NM) c) Ny adresse til grundejerforeningen? Intet nyt pga. ferie (LH) d) Overdragelsesforretning vedr. brønde, skurudvidelse mv. er foregået. e) Udredning vedr. skurudvidelse uden tilladelse (St.37): intet nyt. (NM,OB) f) Opbevaring af trailer, ulovligt, i carport: Afventer afklaring, hvorvidt politi kan inddrages. Formular vedr. ulovlig parkering har fået nyt layout og forsynes med udstedelsesdato. P-tilladelse har fået nyt layout. (LH) g) Nye ejere Lø.19: har fået velkomstbrev. 3. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Ødelagt tagkant på skur på Lø. Parkeringsplads samt på tag over en parkeringsbås: der indhentes tilbud fra tømrer om opsætning. Der skulle være reservetagplader/kant. ii) Ønske om træfældning ud for Lø. 5: afvist. Der vil i randbeplantningen kun blive fældet de allerede opmærkede træer. iii) Forespørgsel fra Lø.42 om hvorvidt parkeringstilladelse - blanket kan hentes via hjemmesiden: der er ingen planer om dette, da bestyrelsen derved mister overblikket over givne tilladelser. Forespørgsel og tilladelse kan som hidtil håndteres som mailkorrespondance, henvendelse sendes til iv) Forespørgsel fra Sk.3 vedr. opfølgning af sagen om stort træ i haven Sk.4. Der henvises til tidligere korrespondance, og ved kommende rundering vil forholdene blive vurderet igen. (direkte svar sendes) v) Ansøgning om nyindretning af fællesplads St Ansøgning godkendt. De formelle papirer udfyldes. b) Meddelelser fra formanden (NM) Vedr. vedligehold (STV): i) Aftalt at projektet ved Vædderen med Manna-ask kan opstartes. Området skal ryddes for hovedparten af områdets småtræer, og der skal efterfølgende etableres brugsplæne. ii) Plantningsprojektet med Potentilla langs skolestien er udskudt til efteråret, da plantning i sommermånederne ikke er fornuftigt. iii) Klipning af foreningens hække udføres fra medio juli og frem. Forventet tidsforbrug på dette er lidt over en uge. iv) Det tilrådes at sprøjte flisearealer i 2012, da det ikke blev gjort i Bestyrelsen går ind for dette. NM aftaler igangsætning efter prisvurdering. Side 1 af 2

12 v) STV var indbudt til at deltage i mødet, men var desværre forhindret. Deltager i stedet ved næste møde. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Budget gennemgået. ii) Oplysning om navn på nye ejere i Vædderen 4. Velkomstbrev sendes (AN) iii) Sag vedr. manglende betaling for snerydning Lø3: intet nyt. iv) Højrentekonto: er under etablering. 4. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH) Intet nyt. 5. Retningslinjer a) Skurudvidelser Eksisterende tegninger blev vurderet. Inden næste møde vil OB gennemgå tegninger og procedure med henblik på forslag til evt. justeringer. b) Nyindretning af små fællespladser Eksisterende formularer benyttes fortsat ved tilladelser til ansøgning om nyindretning af fællespladser. Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaberne undersøges. 6. Udgåede træer ved hovedstien. Der er 4 udgåede træer langs hovedstien mellem Lø og Sk. Pristilbud for fældning og rodfræsning samt evt. genplantning forelå. Det blev aftalt i første omgang at fjerne træerne (inkl. rodfræsning). (pris/4 stk. ex. Moms: kr.). Bestyrelsen beså træerne efter mødet, og resultatet blev, at i alt 8 stk. fjernes. 7. Eventuelt a) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering, blev ikke afsluttet. Status undersøges hos kommunen (OB), og færdiggørelse aftales. b) Mistanke om fyldt / tilstoppet brønd på Stenbukkens parkering. Problemet undersøges og afhjælpes. Rutiner for tømning af brønde undersøges. c) Der cykles på skrå over græs nedenfor kælkebakke efter, at krat er blevet fjernet. Der indhentes tilbud på opsætning af hegn, som kan forbinde eksisterende hegn langs Vædderen og Skytten. d) Det ryddede område ud for Væ.18.: Der sås græs. (Er sket efter mødet). e) Vedligehold gelændere: Der mangler maling af de opsatte gelændere i Fælles tilbud for de forskellige tømreropgaver og maling indhentes (OB). f) Rundering: Udføres som planlagt 1.7. i Løven og Stenbukken. Rundering i Vædderen og Skytten forventes i løbet af juli måned. g) Henvendelse vedr. elpærer: rettelse til hjemmesiden: Ole, Karin og Aase udleverer pærer (ikke Lars). AN kontakter KG vedr. rettelse , Referent: AN Side 2 af 2

13 Referat af bestyrelsesmøde 453 Tirsdag den 14.august og onsdag d.22.august 2012 kl i Løven 5 Deltagere: (14.8) Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH)(suppl.), gæst Søren (ST) STV (22.8.) Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) og Kai (KB)(suppleanter) Dette er et fællesreferat for de 2 møder. Pga. rundgang og lang god samtale med Søren valgte vi at udskyde det ordinære møde til d Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. a) Rettelse til ref.452: græssåning ud for Skytten 18 (ikke Væ.18) 3. Områdepleje (gæst ST): Vi fik en god og udbytterig snak og gennemgang af de forskellige opgaver hørende under kontrakten vedrørende vedligehold af vores efterhånden gamle gårdhavebebyggelse, herunder a) Hækklipning: der var utilfredshed med klipning af områder v. parkeringspladserne nordsiden af Stenbukken og ved skråning Vædderen. Områderne blev inspiceret, og ST mente ikke, at det lå i aftalen, at midten af brede hække ved skråning skulle klippes med specialudstyr (i Stenbukken. kant mod garager). Tidligere er afprøvet automatisk klipper; dette måtte opgives pga. for ujævne fliser. Der skal bruges klipper på stang, hvis hele bredden skal nås. Ved næste aftale kommer pristilbud på klipning som i dag og pristilbud på klipning af hele fladen. b) Tjørn ved hovedsti: en del af træerne er udgået. Området blev besigtiget, og det blev aftalt at fælde alle tjørn. Der genplantes træer som allé mellem Løven og Skytten, - så vidt muligt ud for husgavlene i Løven, så skygge i haverne undgås. Der skal findes / aftales egnet trætype (f.eks. Røn). Det sker efter aftale med kommunen, da det er deres træer. Kommunen betaler halvdelen af udgifterne til genbeplantning. c) Der er 1-2 udgåede træer langs flisepladsen, disse fældes. d) Området langs hoved/cykelsti ud for Stenbukken blev besigtiget. Efter fældning af de meget store træer fremstår området i dag pænt med græs og 3-4 nåletræer. Det blev besluttet ikke at foretage sig noget yderligere i området. e) 10-årsplan: Det blev diskuteret / besluttet, at det vil være fornuftigt samtidig med, at der anlægges de smalle græsrabatter langs stierne ved randbeplantning, at få sået græs i trekanterne ved indkørslerne til bebyggelsen, således at de på sigt alle bliver som v. Skytten, da det giver bedre oversigtsforhold. f) Evt. fældning af selvsåede træer på ydersiden af randbeplantning langs vejene: Det blev foreslået af et best.medlem at fælde en del af de små selvsåede træer på ydersiden af vores randbeplantning, (hvor der nogle steder står klynger af 5-10 nåletræer), mens de er små og nemme (billige) at fjerne. Ideen tages med i det videre arbejde med områdepleje. Generelt er det meget vigtigt at afstemme forventningerne til udførelsen af de enkelte opgaver. 4. Siden sidst a) Vedr. hegn ved busstoppestedet (træhegn contra store sten), opsætning af hegn, som kan forbinde eksisterende hegn langs Vædderen og Skytten, maling af gelænder, reparation af skurtagkant, Lø.: Der forelå 2 tilbud; prisforskellen var stor, og det billigste blev valgt. Arbejdet sættes i gang (OB) b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Afventer stadig svar fra kommunen. (NM) Side 1 af 2

14 c) Ny adresse til grundejerforeningen/ best.medlemmer, status? Der kommer snarest ny adresse. Oplysninger vil komme til at stå på hjemmesiden. d) Orientering af møde vedr. skurudvidelse uden tilladelse (St.37): Det er aftalt med ejer, at forholdene bringes i orden. e) Nye ejere Vædderen 4: De har fået velkomstbrev. f) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering, blev ikke afsluttet. Status undersøges hos kommunen (OB), og færdiggørelse aftales: intet nyt g) Mistanke om fyldt / tilstoppet brønd på Stenbukkens parkering: Der fejes omkring alle regnvandsbrøndene. Der rekvireres slamsugning af brønde, Stenbukken. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Flisebelægning, forespørgsel om opretning af fliser fra bopæl (L 33) til parkeringsplads pga. gangbesvær: fliserne vurderes til at være i rimelig stand. (Svar fremsendes) ii) Forslag om oplysning på hjemmesiden under Kontakt om hvilke personer, der skal kontaktes vedr. P-tilladelse på de enkelte pladser. Alle henvendelser til bestyrelsen skal indtil videre gå til en adresse, som oplyses på hjemmesiden. iii) Anmodning om midlertidig repos v. indgang St.34: Tilladelse er givet til kommunen med bemærkning om, at repos udføres under hensyntagen til øvrig færdsel i området. Efter fjernelse skal flisegang reetableres. b) Meddelelser fra formanden (NM) i) Dialog med samarbejdspartnere: tages op ved næste møde. ii) Sprøjtning af fliseareal er i år foretaget af firmaet LK. Det er foregået i 2 omgange, da operatør blev sendt på anden opgave. (Vi blev ikke orienteret, hvilket gav anledning til klage). iii) Områdepleje STV er behandlet under pkt.3. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Budget gennemgået. ii) Højrentekonto: under etablering. 6. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH): intet nyt 7. Retningslinjer mv. a) Skurudvidelse, tegninger / procedure: intet nyt (OB) b) Nyindretning af små fællespladser: undersøgelse af forsikringsmæssige forhold: intet nyt. 8. Eventuelt a) Lynnedslag i Skytten: Lynnednedslag gav brand i skur, Skytten, samt bevirkede manglende belysning en del steder. Dette er ved at blive udbedret. Der skal indkøbes en del pærer. Forsikring dækker skaderne. b) Venskabsbesøg, grf. Langekær: Der etableres kontakt. c) Status runderinger: der udføres snarest kontrolrunderinger. d) Næste møde er aftalt til mandag d kl i Løven , AN Side 2 af 2

15 Referat af bestyrelsesmøde 454 mandag den 10.september 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) (suppleant) 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Siden sidst a) Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling) er rekvireret (firma Doco). Det vil blive udført i løbet af 1 ½ måned. b) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Intet nyt c) Regnvandsbrønde: der er rekvireret fejning omkring brønde på alle pladser (STV). Når dette er udført aftales umiddelbart derefter slamsugning af brønde. d) Opbevaring af trailer, ulovligt, i carport: ved ulovlig parkering af trailere og andet vil der i tilfælde af forgæves kontakt til ejer iflg. gældende procedure blive indgivet anmeldelse til politiet. e) Lø.37 (dødsbo): beskæring er rekv. hos STV (områdepleje). 4. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Kloak: fra Lø.33 vedr. dårligt kloakafløb. Problemet er, som det også fremgår af den modtagne , den enkelte husejers problem. Men da vi ved, at flere huse har kloakproblemer, vil bestyrelsen også kontakte Egedal Forsyning desangående. Dette fritager dog ikke den enkelte husejer for selv at klage. Svar fremsendes. ii) Forslag fra KG vedr. oplysning på hjemmesiden om bestyrelsens adresser: det blev besluttet, at når alle har fået deres nye hampelandgrf. adresser til at fungere, lægges de på hjemmesiden under oplysning om bestyrelsen. iii) Fældning: fra Væ.20 vedr. ønske om fældning af birketræer og tjørne hække udfor indgangsparti. Anmodning blev diskuteret, og det blev vurderet, at området fremstår pænt. Området genvurderes, når Vædderens randbeplantning skal ændres, og beplantning skal vurderes inden kommende renovering af fliser. Svar fremsendes. b) Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje er behandlet andetsteds ii) Vedr. forsikringsdækning af elpærer i forbindelse med lynnedslag er oplyst, at forsikring alligevel ikke dækker. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Højrentekonto er etableret iii) Der er stadig 2 restancer for kontingent for juli kvartal. 5. Områdepleje a) Grønne områder: i) Træer ved hovedsti: arbejdet forventes udført i løbet af efteråret (efter løvfald) ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Der tages kontakt til STV for nærmere drøftelse af tilbuddet. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13: bestyrelsen diskuterede, hvordan opgaven skulle startes op. Det blev besluttet at følge 10-års-planen, dvs. der begyndes med fældning i randbeplantning Side 1 af 2

16 Lø. og anlæggelse af 1.3.mtr bred græsrabat. Samtidig blev det besluttet at anlægge græstrekanter ved indkørslen til Lø. parkeringsplads analog med udseende i Skytten. Der udarbejdes tilbudsmateriale til næste møde. b) Flisearealer/stier i) Stier: skal der udskiftes/repareres fliser på udvalgte steder i år? Inden næste møde gennemgås området, og der tages stilling til evt. vedligehold. ii) Fliseplads: fortsættelse af dialog med kommunen? Af matrikelkort fremgår, at flisepladsen ikke har eget matrikelnr., men hovedsti henholdsvis nord og syd for pladsen har specielle nr. Der blev luftet et forslag om, at det kunne foreslås kommunen at forbinde de 2 hovedstier, så det fremstår som en lang sti. Arealet langs de 2 huse, der har indgang mod flisepladsen, kan f.eks. etableres magen til arealet ved indgangene til huse i Skytten langs hovedsti. Der arbejdes foreløbigt videre med ideen internt i bestyrelsen. 6. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH) Aktuelle opgaver for medieudvalget blev diskuteret, herunder opgave med at holde sig generelt orienteret om nye muligheder indenfor udbud af tv/bredbånd. Der afholdes møde med udvalget. 7. Retningslinjer vedr. a) Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Intet nyt b) Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Intet nyt c) Dialog med samarbejdspartnere Rep. af skur på Sk.P.plads efter lynnedslag er udført. 8. Eventuelt a) Runderinger: Opfølgning er blevet lidt forsinket. Afsluttes indenfor 1 uge , AN Side 2 af 2

17 Referat af bestyrelsesmøde 455 mandag den 8.oktober 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Siden sidst a. Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling) er rekvireret (firma Doco). Det forventes udført u.42. b. TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Der har været kontakt til kommunen, svar afventes. c. Regnvandsbrønde: slamsugning er udført. 4. Meddelelser & information a. Post & forespørgsler i) Fra Skytten 8 anmodning om fliseopretning i forbindelse med lille trappe fra parkering og op til Sk.1-8: beboere er kontaktet. Arbejdet tages med ved kommende fliseopretning. b. Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje er behandlet andetsteds c. Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Der er stadig 1 restance for kontingent for juli kvartal. iii) Vædderen 4: konkursbo endnu ikke afsluttet. 5. Områdepleje a. Grønne områder: i) Træer ved hovedsti: træer er fældet. Der arbejdes på at finde egnet trætype til genbeplantning. ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Intet nyt. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13 (I Løven): Der udarbejdes tilbudsmateriale. b. Flisearealer/stier i) Der vil blive foretaget fliseopretning i løbet af efteråret på de mest påkrævede steder. Der har dels været henvendelser fra beboere, og dels har bestyrelsen ved runderingerne fundet nogle steder, hvor det er nødvendigt. ii) Fliseplads: Intet nyt. 6. Fra udvalg a. Medieudvalget (LH) LH orienterede om møde med medieudvalget. Der var blevet diskuteret / foreslået at arbejde på at få en speciel Hampeland pakke fra YouSee, og evt. hjemmeside på TV, hvor husstande uden internet kunne se nogle af de faste oplysninger, som ligger på Hampelands hjemmeside. Udvalget arbejder videre. 7. Retningslinjer vedr. a. Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Intet nyt. Side 1 af 2

18 b. Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Advokat er forespurgt, og der afventes svar. c. Dialog med samarbejdspartnere Til næste møde opdateres intern liste over arbejdsopgaver og kontaktansvarlig til de enkelte samarbejdspartnere. 8. Eventuelt a. Runderinger: Er afsluttet AN Side 2 af 2

19 Referat af bestyrelsesmøde 456 Tirsdag d.13. november 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN) og Pia (suppl.) Gæster: formand for Langekær grf. Peter Koch og bestyrelsesmedlem Dennis Andersen 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Besøg: Peter Koch og Dennis Andersen fra Langekær grundejerforening havde modtaget vores invitation og mødte op for fælles ide / videnudveksling. Vi diskuterede bl.a. grundejerforeningernes holdning til opsætning af solcelleanlæg på baggrund af faktiske ansøgninger. Endvidere blev der udvekslet erfaringer vedr. antenne- licensaftaler, skure, carporte og generelle måder at varetage en grundejerforenings interesser og forpligtigelser, kontakt med kommunen mv. Mødet foregik i en god atmosfære, og man blev enige om at fortsætte kontakten i mindre grupper vedr. specifikke emner. Efter en lille time forlod vores gæster os, og bestyrelsesmødet fortsatte efter alm. procedure. 4. Siden sidst a. Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling): tagkanter og hegn er udført. Maling mangler på bagsiden af hegn. Maling af eksisterende gelænder var ved en fejl ikke medtaget, og det rekvireres nu, men kan først udføres, når det atter bliver maletemperatur udenfor. b. TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Der har været kontakt til kommunen, svar afventes. c. Kloakker Løven: Kommunen har skyllet kloakker igennem i Løven. Forhåbentligt har dette afhjulpet lugtgener mv. 5. Meddelelser & information a. Post & forespørgsler i) Anmodning om opsætning af solcelleanlæg. Regler for solcelleanlæg blev diskuteret, og man blev enige om, at krav til solcelleanlæg skal være de samme som i Langekær: anlægget må på sit højeste punkt maximalt være 7,5 cm over murkrone. Tilladelse fra kommunen skal foreligge. Der foretages en individuel vurdering inden godkendelse, - tilladelsen kan eksempelvis afhænge af husets beliggenhed i bebyggelsen. b. Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje og forsikring behandles nedenfor. c. Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Der er handlet 3 huse: Løven 37 pr. 15.nov., Løven 26 og Stenbukken 42 pr. 1.jan Der uddeles velkomstbreve (AN) iii) Suppleant Lotte Jørgensen, Stenbukken 7, er tiltrådt som kasserer i stedet for afdøde Kirsten Madsen. 6. Områdepleje a. Grønne områder (NM): i) Træer ved hovedsti: Fra STV er modtaget forslag til forskellige egnede træer. Der blev valgt kugle Ahorn. Arbejdet sættes i gang. Side 1 af 2

20 ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Intet nyt. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13 (Løven): Der var udarbejdet tilbudsmateriale på etablering af ca. 1 mtr. bred græskant langs flisegang i Løvens randbevoksning, fældning af de opmærkede træer i randbevoksningen samt etablering af græstrekanter ved indkørsel til Løven. Der var enighed om at sende materialet i udbud til 3 relevante firmaer. b. Flisearealer/stier i) Fliseopretning: Der er efter mødet bestilt fliseopretning de aftalte steder. ii) Fliseplads: Intet nyt. iii) Sne og glatførebekæmpelse: Eksisterende aftale fortsættes for perioden Det vil blive forsøgt at varsle via mail, ca. hvornår firmaet kommer. 7. Fra udvalg a. Medieudvalget (LH) Intet nyt. 8. Retningslinjer vedr. a. Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Behandling udsat til næste møde. b. Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Advokat er forespurgt, og der er modtaget forskelligt materiale. Behandling udskudt til næste møde. c. Dialog med samarbejdspartnere Der forelå en revideret intern liste over arbejdsopgaver og kontaktansvarlig til de enkelte samarbejdspartnere.der var enkelte justeringer, gennemgang udskudt til næste møde. 9. Eventuelt Næste møde: tirsdag d AN Side 2 af 2

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Tilstede: Torben (51), Ole (7), Connie (41) og (67) Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 481

Referat af bestyrelsesmøde 481 Referat af bestyrelsesmøde 481 Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.30 i Løven 4 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), Ole (OB), Aase (AN), og Gitte (suppl.) 1. Bemærkninger / tilføjelser til dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013

Sognefogedparkens Grundejerforening. Generalforsamling d. 26-02-2013 Sognefogedparkens Grundejerforening Generalforsamling d. 26-02-2013 Dagsorden Valg af dirigent. 1.Valg af stemmetællere efter dirigentens bestemmelser. 2.Bestyrelsens beretning, herunder opfordringer til

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde GF Indkilden Emne: Referat fra 15. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 16. Maj 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen,

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 Referat Møde den: 2. september 2010 Afholdt hos: Christina Til stede: Mads, Helle, Christina, Peter og Jørgen Afbud: Thomas Referent: Jørgen Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Møllestensparken. Onsdag den 26. november kl. 19.00 Tilstede: Hus nr: 2-5-7-9-11-16-17-18-19-21-26-28-32-33-34-36-39-41-43-44-46-51-57 Der var fuldmagt

Læs mere

Grundejerforeningen Langekær

Grundejerforeningen Langekær 3. Bestyrelsen HKR 1-5 Deltagere Bestyrelsesmedlemmer: Afbud - ikke tilstede Peter C Koch Henrik Kristensen Torben Rasmussen Dennis Andersen Ralf Olsson Lise Knudsen Erik Rasmussen PCK HKR TRA DAN ROL

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere