Referat af bestyrelsesmøde 447

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 447"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Lejekontrakter vedr. carporte og skure er indgået, undtagen for carport 94 i Skytten. KG skriver opsigelse, og carporten udlejes til anden side. b) Forbudsskilte opsat ved bakken nord for Stenbukken samt ved gasregulatoren ved Vædderens indkørsel (begge steder er der ofte fundet henkastet/hensat affald). c) Brev med dokumentation af fejlagtige påstande fremsendt til advokat for Skytten 4. d) Oversigtskort vedr. snebekæmpelse på gangstier mv. er rettet for fejl og fremsendt til DGS. e) Velkomstbrev fremsendt til Skytten 2 og kommende ejere af Løven 39. f) Medieudvalget forespurgt vedr. ønske om indlæg til bestyrelsens beretning GF 2012 a) Mulige kandidater til bestyrelsen: Der er mulige kandidater til bestyrelsen p.t. Navne offentliggøres senere, når bestyrelsens anbefalinger er vedtaget. b) Bestyrelsens beretning Alle medbringer input til beretning ved førstkommende møde. c) Dirigent? KG beder om et svar på tidl. henvendelse. 4. Radon-stråling i husene? Spørgsmålet om radon-stråling fra jorden var på nyhederne i årets første uge. Strålingen kan i større mængder være kræftfremkaldende, og det tilrådes, at man sørger for at lukke sprækker i gulve og paneler. Da vores byggerier ikke har støbt bund, kunne man frygte, at strålingsfaren er udtalt i vores huse. Et hurtigt opslag på Sundhedsstyrelsens website gav ikke brugbare oplysninger, men måske skulle det undersøges nøjere? BM har fundet materiale på Risø, hvorfra en undersøgelse over ca. 2 måneder kan gennemføres for ca. 700 kr. Der er flere firmaer, som har specialiseret sig i sådanne målinger og analyser, og prisen er den samme hvert sted. Bestyrelsen overvejer, om vi skal lade ét af vore huse undersøge. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) Anmodning om installation af ekstra stibelysning. Efter anmodningen er sendt frem, er der monteret en lampe ved Skytten 33. Stibelysningen er dermed i orden nu. ii) Anmodning om fældninger nær Vædderen 20 genfremsat. Nogle af træerne er afmærket og er dermed allerede med i fældningsplanerne. b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Revideret plan for snerydning af stier er tilsendt DGS ii) Forbudsskilt ved bakken er opsat iii) Forbudsskilt ved gasregulator er opsat Side 1 af 2

2 iv) Kampesten ved indkørsel busstoppested Ring Nord? Spørgsmål vedr. ejerforhold på rækværk v. busstop er fremsat over for kommunen, som vil vende tilbage med et svar. v) Afmærkning i el-skab? Blev udsat, men vil blive foretaget snarest. vi) Ej færdigmeldte skurudvidelser (Afventer svar fra kommunen) vii) Ansøgning om skurudvidelse Vædderen 13. Tegninger udleveret. viii) Beskadiget asfaltbelægning i Skyttens carport 51. ix) Overløbsbassin mellem Stenbukken og Løven? Afventer svar vedr. afleveringsforretning. x) 2020 plan. KG videresender til NM, LH, KJ. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Løven 39 solgt, nye ejere pr. 1. feb. ii) Foreløbigt regnskab 2011 gennemgået, men der kan komme efterregninger 6. Øvrige meddelelser Fin oprydning efter nytårsaften (KG omtaler det på hjemmesiden). Problemer med kanonslag tidlig morgen og sen aften! 7. Eventuelt Side 2 af 2

3 Referat af bestyrelsesmøde 448 tirsdag den 14. februar 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Møde afholdt med Egedal Forsyning vedr. retablering efter arbejdet på bassinet v. Løven. b) Møde afholdt med Egedal Kommune vedr. ansvar for vedligeholdelse af flisepladsen. 3. GF 2012 a) Indkaldelse. Oplysninger, der mangler: i) Forslag til budget for kommende periode. Budgetforslaget er udarbejdet og behandles under pkt. 4c. ii) Bestyrelsens forslag til valg af formand (og ét menigt medlem). Det kan konstateres, at der er kandidater til begge poster. iii) Forslag til valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Der er kandidater til begge poster. iv) Valg af 2 revisorer modtager genvalg og 1 revisorsuppleant. De 2 revisorer modtager genvalg. KJ spørger nuværende revisorsuppleant og melder tilbage til KG snarest muligt. b) Beretning punkter, ideer, evt. arbejdsfordeling. 9 af KGs 19 idemylder blev slettet. 1 nyt punkt kom med. Der er nu 11 hovedpunkter. Bilaget vedhæftes kun til bestyrelsen. Af hensyn til jeres notater er alle punkter fortsat på listen, med ni af dem er overstreget. Det fremgår med gul markering, hvem der sender et skriftligt oplæg af hver punkt til KG. Deadline: Søndag d. 26. februar. c) Dirigent? KG spørger først Gitte Berger. Hvis hun ikke kan, spørges Per Vingård. d) Forslag fra bestyrelsen: i) Fortsættelse af hjemmesiden KGs forslag blev ikke enstemmigt modtaget, og der måtte en afstemning til. BM undlod at stemme, KJ stemte imod. Forslaget blev vedtaget fremsat over for GF2012 med 3 stemmer imod 1. ii) 10-års plan for bebyggelsen. BM gennemgik sit reviderede oplæg til forslaget, som desværre var fremsendt så sent, at flere ikke havde set det på forhånd. Derfor blev det aftalt, at der kan laves justeringer i tidsplanen, inden forslaget sættes på hjemmesiden i sin endelige udformning. BM eller KJ tilføjer noter til tidsplanen, hvor det bemærkes, at udgiftsstigningen forventes modregnet af carportlånets udløb. KG retter 5-årsplan til 10-årsplan i Markvandringsrapporten, som der også henvises til i det samlede forslag. Teksten til den trykte indkaldelse blev godkendt. Side 1 af 2

4 4. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) Klage nr. 2 (fra samme afsender) vedr. snerydning på stierne (Bilag 448-3) KG fremlagde et revideret forslag til personligt svar samt til orientering på hjemmesiden, hvor det bringes som svar på anonym henvendelse. ii) Henv. vedr. snerydning ved Løven 6. Kort bør rettes. Rydningen foregår efter samme princip på alle pladserne. I mange tilfælde må beboerne gå en mindre omvej for at færdes på de rengjorte stier. Denne ordning fastholdes uden ændringer for at holde omkostningerne på lavest mulige niveau. KG orienterer Løven 6. b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Vinterbeskæring bag bakken iværksættes jf. tidligere aftale. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Nye ejere i Løven 39. KG udleverer velkomstbrev. ii) Det reviderede regnskab 2011 blev gennemgået og kommenteret. iii) Budgetforslaget blev gennemgået, diskuteret og rettet ind i overensstemmelse med forslag fra bestyrelsen. d) Øvrige meddelelser i) Referat af møde ang. flisepladsens renovering (NM) Forslaget og konklusionen fra kommunen kan ikke godkendes af bestyrelsen. Der rettes fornyet henvendelse. NM og KG kommer med et oplæg. 5. Generelt a) Områdepleje & partnere i) Plankeværk ved busstoppestedet. Hvad skal der gøres? (NM) NM kontakter kommunen og foreslår, at hele plankeværket fjernes, og at der opstilles en spærresten ved indgangen til bebyggelsen. ii) Snerydning på stierne: Retningslinjer. 6. Eventuelt Referent: Kjeld Side 2 af 2

5 Referat af bestyrelsesmøde 449 torsdag den 8. marts 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst 3. GF 2012 Alt er nu offentliggjort på tryk eller på hjemmesiden. Tilbage er der det praktiske. a) Fordeling af div. opgaver: i) Opstilling af lyd, projektor & anden teknik. KG ii) Hente og aflevere nøgle. BM iii) Opstilling af møbler. NM, KJ, LH, BM iv) Indkøb af drikkevarer. BM v) Adgangskontrol, optælling. KJ, NM vi) Stemmesedler. KJ vii) Referent 1. KG viii) Referent 2 (backup). NM ix) Oprydning. Alle b) Mødetid? c) Er det nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden GF? Der afholdes ikke møde inden GF, med mindre noget helt uventet dukker op. d) Andet? Overdragelse af papirer mv. til den ny bestyrelse aftales senere. 4. Hegnet ved busstoppestedet NM har siden sidste møde oplyst kommunen, at vi fjerner hele hegnet ved busstoppestedet. Spørgsmålet er så: Gammelt hegn ned hvad skal op? Der var ikke fuld enighed om, hvilken del af det eksisterende, rustmalede træværk, der var tale om. KG advarer mod at fjerne sparkestykket mellem busstoppested og kørebane. Forslag om, at én af de tidligere opstillede kampesten for enden af stien langs Galaksen og ud mod ringvejen, anvendes til at spærre for bilkørsel ind i bebyggelsen. NM og LH ser på sagen. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) En grundejer stiller følgende spørgsmål: (1) Er det er tilladt at opsætte solceller på taget? (2) Må man udføre udvendig isolering af betonfacade med godkendte materialer fra Rockwool? (3) Må man udføre ekstra isolering af taget? KG svarer spørgeren og sætter det på hjemmesidens Brevkasse. ii) Forslag opstilling af avis- og glascontainere. KG har svaret forslagsstilleren med henvisning til de mange gener og omkostninger en sådan foranstaltning vil medføre. Afventer svar fra stilleren. iii) Indbydelse fra Egedal Kommune til borgermøde vedr. Plan - Agenda 21 d. 14. marts. KG sætter det på websiden ASAP. Side 1 af 2

6 b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Søren Traberg Vestergaard (STV) er inviteret med til GF, så at han kan besvare evt. spørgsmål og uddybe planerne vedr. den grønne del af 10-års planen (forslag 4.2). ii) Skytten 12 har genfremsat ønske om fældning af et træ, som er placeret ved facaden af Skytten 5. Der er ikke enighed om fældning blandt parterne. Spørgsmålet må løses mellem de omkringboende. Kan man blive enige om en beskæring, er det for egen regning. iii) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? LH og KG søger afklaring på spørgsmålet via internettet. Det tidligere Frederiksborg Amt havde matrikelkort for alle områder frit tilgængeligt på deres hjemmeside. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Stenbukken 3 og Vædderen 4 er i restance med kontingent. Der er varslet tvangsauktion over Vædderen 4. Auktionen er fastsat til den 19. april. ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne. LH tjekker begge steder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af St. 38. NM ser på sagen. iv) Bem. til regnskabet sendes til KG, som føjer det til pkt. 3 på hjemmesiden. 6. Generelt a) Områdepleje & partnere i) Kælkning på bakken ned og ud over cykelstien langs Stenbukken kan medføre alvorlige ulykker. Bestyrelsen vil dog ikke forårsage oprettelse af gærde eller lignende, som også vil udgøre en fare. 7. Eventuelt Referat: Kjeld Glückstadt Side 2 af 2

7 Referat af bestyrelsesmøde 450 Torsdag den 19.april 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Gæster: Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Ole (OB), Aase (AN) = fuldtallig bestyrelse. Kjeld (KG), de 2 nyvalgte suppleanter var ligeledes inviteret, men havde meldt afbud/ mødte ikke op. 1) Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden: Intet 2) Siden sidst Generalforsamling med to vedtagelser og valg af nye bestyrelsesmedlemmer: ingen yderligere bemærkninger. 3) Bestyrelsen konstituerer sig a) Formand og kasserer er valgt. OB blev valgt til ordstyrer. LH blev valgt til næstformand. AN blev valgt til sekretær. KG fortsætter som webmaster, aftalen gælder for et år ad gangen. b) Det blev besluttet, at suppleanter fremover inviteres til møderne (u/stemmeret) med opfordring til, at de melder afbud, hvis de ikke deltager. Det blev ligeledes besluttet, at webmasteren inviteres med efter behov. c) De fremtidige møder afholdes indtil videre hos AN, Løven 5. 4) Mødekaldender for den kommende periode. Der blev aftalt følgende mødedatoer (tirsdage) for resten af året: (hver gang kl ) 22. maj 19. juni 14. august 11. september 9. oktober 13. november 11. december 5) Aftaler i den nye bestyrelse. a) Nye kontaktadresser i) LH vil fremover stå for alle henvendelser til grundejerforeningen og derefter kanalisere dem videre til de relevante personer. Sekretæren modtager kopi. LH har mandat af bestyrelsen til at svare vedr. diverse tilbud indenfor vedligehold. KJ tømmer foreningens fysiske postkasse (Skytten 44) 2 gange om ugen og fordeler post efter de samme retningslinier som ved modtagelse af s. ii) Webmaster/hjemmesiden: KG fortsætter som webmaster, aftales for et år ad gangen. Der oprettes ny adresse til grundejerforeningen (KG). LH modtager al post til denne adresse, og han vil enten selv svare eller sende henvendelsen videre til de relevante personer. Indtil den nye adresse er oprettet, skal alle henvendelser sendes til den hidtidige adresse, og KG vil videresende henvendelserne til LH. b) Særlige opgaver/kontaktpersoner: i) Kontakt til webmaster varetages af LH. ii) Kontakt til STV varetages af NM iii) Kontakt til DGS varetages af NM Side 1 af 2

8 iv) Bendt (BM) / brønde 10-årsplan: LH-NM holder møde med BM om overdragelsesforretning. Punktet udskydes i øvrigt til næste møde. v) Skurudvidelser varetages fremover af OB. OB aftaler overdragelse fra BM. vi) Lån af værktøj mv. fra skuret: alle henvendelser skal fremover stiles til LH. OB er suppleant. vii) Nye lyskilder / udskiftning af pærer: LH kontaktperson til Alpha. Pærer kan fremover hentes hos Karin Jønsson, Stenbukken 4 Ole Bendix, Stenbukken 41 Aase Nissen, Løven 5 viii) Kontakt til YouSee (kontrakt, nyhedsbreve, udstillinger): henvendelser videregives til medieudvalget. ix) Kontaktperson til medieudvalget: LH. 6) Afleveringsforretning (fra BM og KG) a) Afleveringsforretning (BM og KG): AN aftaler med KG, NM- LH aftaler med BM b) Fordeling af nøgler: Der udleveres nøgler til de nye medlemmer. (Elskab, Gastank, bomme, skur). c) Overdragelse af trykt materiale. AN modtog materiale fra KG. d) Overdragelse af elektroniske dokumenter (USB-stik). AN modtog USB stik af KG. 7) Fotografering til websiden. Hele bestyrelsen blev fotograferet. 8) Meddelelser & information a) Post & forespørgsler: Varetages fremover af LH. b) Meddelelser fra formanden (NM): intet nyt c) Meddelelser fra kassereren (KJ): i) Der afventes resultat af den varslede tvangsauktion over Vædderen 4 den 19. april. ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne: LH tjekker begge steder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af Stenbukken 38: NM ser på sagen. iv) Der flytter nye ejere ind i Løven 19 den 1.juni. Velkomstbrev (AN) v) Regnskab for 1.kvartal 2012 fremlagt og gennemgået. d) Øvrige meddelelser: Ingen 9) Fra Udvalg a) Medieudvalg: intet nyt 10) Generelt a) Områdepleje & partnere: Der følges op på plan for udførte arbejder 2012 (NM) b) Runderinger: Aftales næste møde 11) Eventuelt Intet. Referat: Aase Nissen Side 2 af 2

9 Referat af bestyrelsesmøde 451 Torsdag den 24.maj 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Ole (OB), Aase (AN) = fuldtallig bestyrelse. Gæster: Kai (KB), Pia havde meldt afbud. 1) Siden sidst Nye punkter: a) Lø. 3 nægter at betale for snerydning. Behandles under pkt.4 b b) Højrentekonto, indsættelse af midler? Behandles under pkt.4 b c) STV områdepleje, status og hvad skal sættes i gang i år? Behandles under pkt.4 a d) Behandling af ansøgning om legeplads på plads i Stenbukken. Behandles under pkt.4 a e) Trailer og campingvogn parkering (ulovlig): Behandles under pkt.6 2) Opsamling fra bestyrelsesmøde 449: a) Hegnet ved busstoppestedet (NM og LH ): Kommunen har meddelt, at GF kan sætte hegn op efter eget valg. Der er ikke pligt til at sætte hegn / forhindring op. Bestyrelsen ønsker at genetablere en eller anden form for afspærring. OB undersøger priser for henholdsvis opsætning af hegn og placering af sten. b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Kommunens svar afventes (NM) 3) Opsamling fra bestyrelsesmøde 450: a) Ny adresse til grundejerforeningen? Afventer KG b) Brønde 10-årsplan: Det er desværre endnu ikke lykkedes at få afholdt møde med BM om overdragelsesforretning til LH-NM. c) Skurudvidelser varetages fremover af OB. Det er desværre heller ikke lykkedes at få afholdt møde med BM om overdragelsesforretning til OB. Der søges afholdt fællesmøde NM-LH-OB med BM om overdragelsesforretninger. d) St. 37 har opført skur uden tilladelse. OB-NM kontakter St.37 for udredning af sagen. 4) Meddelelser & information a) Meddelelser fra formanden NM i) STV: status: Ingen igangværende projekter. Iflg.plan for 2012 mangler: rydning af krat med Manna Ask i området ud for Væ.32, 36 og 37 samt genplantning mellem hovedsti og St. (med Pontilla Goldfinger). Dette foretages, når årstiden er til det. ii) Etablering af legeplads v. Sk.35-42: behandles på næste møde. iii) Generelle betingelser ved etablering af legepladser på de små pladser mellem husene: nyt pkt. behandles på næste møde. Der findes fra tidligere en aftaleformular, det undersøges, om den stadig kan være gældende. (Kommunal godkendelse/ krav, forsikringsmæssige regler mv.). b) Meddelelser fra kassereren KJ i) Resultat af den varslede tvangsauktion over Vædderen 4 den 19. april? Der afventes svar fra Fogedretten.(KJ) Side 1 af 2

10 ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne. LH har kontaktet beboerne i begge husene og udleveret korrekte lyskilder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af St. 38. NM har fået navn på ejeren, navn videregives til KJ. iv) Der flytter nye ejere ind i Løven 19 d.1.juni. Velkomstbrev (AN) v) Lø. 3 nægter at betale for snerydning, som aftalt på generalforsamling. OB + LH tager kontakt til vedkommende. Bestyrelsen fastholder krav om betaling, og om nødvendigt overgives sagen til advokat. vi) Forslag om at indsætte henlæggelse på Højrentekonto. Bestyrelsen vedtog, at give KJ fuldmagt til dette (3 års binding). Bank vælges, når NM har haft kontakt til Nordea (vores normale bankforbindelse) for alternativt tilbud. 5) Fra Udvalg a) Medieudvalg: Intet nyt. 6) Generelt a) Runderinger: Der blev aftalt rundering i Løven og Stenbukken søndag d.1.juli. Mødested ved Lø.5. Hele bestyrelsen (samt evt. suppleanter) går samlet. Derefter aftales et tidspunkt for rundering i Vædderen og Skytten.(AN sørger for sedler) 7) Eventuelt a) Diskussion af tekst og tlf.nr på sedler til evt. ulovligt parkerede campingvogne, trailere mv. Man blev enige om ordlyden. Alle bestyrelsesmedlemmer får blanket (AN), som kan udskrives i de aktuelle sager. Den, der sætter sedlen op, påfører sit eget tlf.nr. Næste møde: 19. juni Referat: Aase Nissen Side 2 af 2

11 Referat af bestyrelsesmøde 452 tirsdag den 19.juni 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) og Kai (KB)(suppleanter) 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Hegnet ved busstoppestedet: afventer tilbud (træhegn contra store sten). (OB) b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Afventer stadig svar fra kommunen. (NM) c) Ny adresse til grundejerforeningen? Intet nyt pga. ferie (LH) d) Overdragelsesforretning vedr. brønde, skurudvidelse mv. er foregået. e) Udredning vedr. skurudvidelse uden tilladelse (St.37): intet nyt. (NM,OB) f) Opbevaring af trailer, ulovligt, i carport: Afventer afklaring, hvorvidt politi kan inddrages. Formular vedr. ulovlig parkering har fået nyt layout og forsynes med udstedelsesdato. P-tilladelse har fået nyt layout. (LH) g) Nye ejere Lø.19: har fået velkomstbrev. 3. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Ødelagt tagkant på skur på Lø. Parkeringsplads samt på tag over en parkeringsbås: der indhentes tilbud fra tømrer om opsætning. Der skulle være reservetagplader/kant. ii) Ønske om træfældning ud for Lø. 5: afvist. Der vil i randbeplantningen kun blive fældet de allerede opmærkede træer. iii) Forespørgsel fra Lø.42 om hvorvidt parkeringstilladelse - blanket kan hentes via hjemmesiden: der er ingen planer om dette, da bestyrelsen derved mister overblikket over givne tilladelser. Forespørgsel og tilladelse kan som hidtil håndteres som mailkorrespondance, henvendelse sendes til iv) Forespørgsel fra Sk.3 vedr. opfølgning af sagen om stort træ i haven Sk.4. Der henvises til tidligere korrespondance, og ved kommende rundering vil forholdene blive vurderet igen. (direkte svar sendes) v) Ansøgning om nyindretning af fællesplads St Ansøgning godkendt. De formelle papirer udfyldes. b) Meddelelser fra formanden (NM) Vedr. vedligehold (STV): i) Aftalt at projektet ved Vædderen med Manna-ask kan opstartes. Området skal ryddes for hovedparten af områdets småtræer, og der skal efterfølgende etableres brugsplæne. ii) Plantningsprojektet med Potentilla langs skolestien er udskudt til efteråret, da plantning i sommermånederne ikke er fornuftigt. iii) Klipning af foreningens hække udføres fra medio juli og frem. Forventet tidsforbrug på dette er lidt over en uge. iv) Det tilrådes at sprøjte flisearealer i 2012, da det ikke blev gjort i Bestyrelsen går ind for dette. NM aftaler igangsætning efter prisvurdering. Side 1 af 2

12 v) STV var indbudt til at deltage i mødet, men var desværre forhindret. Deltager i stedet ved næste møde. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Budget gennemgået. ii) Oplysning om navn på nye ejere i Vædderen 4. Velkomstbrev sendes (AN) iii) Sag vedr. manglende betaling for snerydning Lø3: intet nyt. iv) Højrentekonto: er under etablering. 4. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH) Intet nyt. 5. Retningslinjer a) Skurudvidelser Eksisterende tegninger blev vurderet. Inden næste møde vil OB gennemgå tegninger og procedure med henblik på forslag til evt. justeringer. b) Nyindretning af små fællespladser Eksisterende formularer benyttes fortsat ved tilladelser til ansøgning om nyindretning af fællespladser. Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaberne undersøges. 6. Udgåede træer ved hovedstien. Der er 4 udgåede træer langs hovedstien mellem Lø og Sk. Pristilbud for fældning og rodfræsning samt evt. genplantning forelå. Det blev aftalt i første omgang at fjerne træerne (inkl. rodfræsning). (pris/4 stk. ex. Moms: kr.). Bestyrelsen beså træerne efter mødet, og resultatet blev, at i alt 8 stk. fjernes. 7. Eventuelt a) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering, blev ikke afsluttet. Status undersøges hos kommunen (OB), og færdiggørelse aftales. b) Mistanke om fyldt / tilstoppet brønd på Stenbukkens parkering. Problemet undersøges og afhjælpes. Rutiner for tømning af brønde undersøges. c) Der cykles på skrå over græs nedenfor kælkebakke efter, at krat er blevet fjernet. Der indhentes tilbud på opsætning af hegn, som kan forbinde eksisterende hegn langs Vædderen og Skytten. d) Det ryddede område ud for Væ.18.: Der sås græs. (Er sket efter mødet). e) Vedligehold gelændere: Der mangler maling af de opsatte gelændere i Fælles tilbud for de forskellige tømreropgaver og maling indhentes (OB). f) Rundering: Udføres som planlagt 1.7. i Løven og Stenbukken. Rundering i Vædderen og Skytten forventes i løbet af juli måned. g) Henvendelse vedr. elpærer: rettelse til hjemmesiden: Ole, Karin og Aase udleverer pærer (ikke Lars). AN kontakter KG vedr. rettelse , Referent: AN Side 2 af 2

13 Referat af bestyrelsesmøde 453 Tirsdag den 14.august og onsdag d.22.august 2012 kl i Løven 5 Deltagere: (14.8) Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH)(suppl.), gæst Søren (ST) STV (22.8.) Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) og Kai (KB)(suppleanter) Dette er et fællesreferat for de 2 møder. Pga. rundgang og lang god samtale med Søren valgte vi at udskyde det ordinære møde til d Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. a) Rettelse til ref.452: græssåning ud for Skytten 18 (ikke Væ.18) 3. Områdepleje (gæst ST): Vi fik en god og udbytterig snak og gennemgang af de forskellige opgaver hørende under kontrakten vedrørende vedligehold af vores efterhånden gamle gårdhavebebyggelse, herunder a) Hækklipning: der var utilfredshed med klipning af områder v. parkeringspladserne nordsiden af Stenbukken og ved skråning Vædderen. Områderne blev inspiceret, og ST mente ikke, at det lå i aftalen, at midten af brede hække ved skråning skulle klippes med specialudstyr (i Stenbukken. kant mod garager). Tidligere er afprøvet automatisk klipper; dette måtte opgives pga. for ujævne fliser. Der skal bruges klipper på stang, hvis hele bredden skal nås. Ved næste aftale kommer pristilbud på klipning som i dag og pristilbud på klipning af hele fladen. b) Tjørn ved hovedsti: en del af træerne er udgået. Området blev besigtiget, og det blev aftalt at fælde alle tjørn. Der genplantes træer som allé mellem Løven og Skytten, - så vidt muligt ud for husgavlene i Løven, så skygge i haverne undgås. Der skal findes / aftales egnet trætype (f.eks. Røn). Det sker efter aftale med kommunen, da det er deres træer. Kommunen betaler halvdelen af udgifterne til genbeplantning. c) Der er 1-2 udgåede træer langs flisepladsen, disse fældes. d) Området langs hoved/cykelsti ud for Stenbukken blev besigtiget. Efter fældning af de meget store træer fremstår området i dag pænt med græs og 3-4 nåletræer. Det blev besluttet ikke at foretage sig noget yderligere i området. e) 10-årsplan: Det blev diskuteret / besluttet, at det vil være fornuftigt samtidig med, at der anlægges de smalle græsrabatter langs stierne ved randbeplantning, at få sået græs i trekanterne ved indkørslerne til bebyggelsen, således at de på sigt alle bliver som v. Skytten, da det giver bedre oversigtsforhold. f) Evt. fældning af selvsåede træer på ydersiden af randbeplantning langs vejene: Det blev foreslået af et best.medlem at fælde en del af de små selvsåede træer på ydersiden af vores randbeplantning, (hvor der nogle steder står klynger af 5-10 nåletræer), mens de er små og nemme (billige) at fjerne. Ideen tages med i det videre arbejde med områdepleje. Generelt er det meget vigtigt at afstemme forventningerne til udførelsen af de enkelte opgaver. 4. Siden sidst a) Vedr. hegn ved busstoppestedet (træhegn contra store sten), opsætning af hegn, som kan forbinde eksisterende hegn langs Vædderen og Skytten, maling af gelænder, reparation af skurtagkant, Lø.: Der forelå 2 tilbud; prisforskellen var stor, og det billigste blev valgt. Arbejdet sættes i gang (OB) b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Afventer stadig svar fra kommunen. (NM) Side 1 af 2

14 c) Ny adresse til grundejerforeningen/ best.medlemmer, status? Der kommer snarest ny adresse. Oplysninger vil komme til at stå på hjemmesiden. d) Orientering af møde vedr. skurudvidelse uden tilladelse (St.37): Det er aftalt med ejer, at forholdene bringes i orden. e) Nye ejere Vædderen 4: De har fået velkomstbrev. f) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering, blev ikke afsluttet. Status undersøges hos kommunen (OB), og færdiggørelse aftales: intet nyt g) Mistanke om fyldt / tilstoppet brønd på Stenbukkens parkering: Der fejes omkring alle regnvandsbrøndene. Der rekvireres slamsugning af brønde, Stenbukken. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Flisebelægning, forespørgsel om opretning af fliser fra bopæl (L 33) til parkeringsplads pga. gangbesvær: fliserne vurderes til at være i rimelig stand. (Svar fremsendes) ii) Forslag om oplysning på hjemmesiden under Kontakt om hvilke personer, der skal kontaktes vedr. P-tilladelse på de enkelte pladser. Alle henvendelser til bestyrelsen skal indtil videre gå til en adresse, som oplyses på hjemmesiden. iii) Anmodning om midlertidig repos v. indgang St.34: Tilladelse er givet til kommunen med bemærkning om, at repos udføres under hensyntagen til øvrig færdsel i området. Efter fjernelse skal flisegang reetableres. b) Meddelelser fra formanden (NM) i) Dialog med samarbejdspartnere: tages op ved næste møde. ii) Sprøjtning af fliseareal er i år foretaget af firmaet LK. Det er foregået i 2 omgange, da operatør blev sendt på anden opgave. (Vi blev ikke orienteret, hvilket gav anledning til klage). iii) Områdepleje STV er behandlet under pkt.3. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Budget gennemgået. ii) Højrentekonto: under etablering. 6. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH): intet nyt 7. Retningslinjer mv. a) Skurudvidelse, tegninger / procedure: intet nyt (OB) b) Nyindretning af små fællespladser: undersøgelse af forsikringsmæssige forhold: intet nyt. 8. Eventuelt a) Lynnedslag i Skytten: Lynnednedslag gav brand i skur, Skytten, samt bevirkede manglende belysning en del steder. Dette er ved at blive udbedret. Der skal indkøbes en del pærer. Forsikring dækker skaderne. b) Venskabsbesøg, grf. Langekær: Der etableres kontakt. c) Status runderinger: der udføres snarest kontrolrunderinger. d) Næste møde er aftalt til mandag d kl i Løven , AN Side 2 af 2

15 Referat af bestyrelsesmøde 454 mandag den 10.september 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) (suppleant) 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Siden sidst a) Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling) er rekvireret (firma Doco). Det vil blive udført i løbet af 1 ½ måned. b) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Intet nyt c) Regnvandsbrønde: der er rekvireret fejning omkring brønde på alle pladser (STV). Når dette er udført aftales umiddelbart derefter slamsugning af brønde. d) Opbevaring af trailer, ulovligt, i carport: ved ulovlig parkering af trailere og andet vil der i tilfælde af forgæves kontakt til ejer iflg. gældende procedure blive indgivet anmeldelse til politiet. e) Lø.37 (dødsbo): beskæring er rekv. hos STV (områdepleje). 4. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Kloak: fra Lø.33 vedr. dårligt kloakafløb. Problemet er, som det også fremgår af den modtagne , den enkelte husejers problem. Men da vi ved, at flere huse har kloakproblemer, vil bestyrelsen også kontakte Egedal Forsyning desangående. Dette fritager dog ikke den enkelte husejer for selv at klage. Svar fremsendes. ii) Forslag fra KG vedr. oplysning på hjemmesiden om bestyrelsens adresser: det blev besluttet, at når alle har fået deres nye hampelandgrf. adresser til at fungere, lægges de på hjemmesiden under oplysning om bestyrelsen. iii) Fældning: fra Væ.20 vedr. ønske om fældning af birketræer og tjørne hække udfor indgangsparti. Anmodning blev diskuteret, og det blev vurderet, at området fremstår pænt. Området genvurderes, når Vædderens randbeplantning skal ændres, og beplantning skal vurderes inden kommende renovering af fliser. Svar fremsendes. b) Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje er behandlet andetsteds ii) Vedr. forsikringsdækning af elpærer i forbindelse med lynnedslag er oplyst, at forsikring alligevel ikke dækker. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Højrentekonto er etableret iii) Der er stadig 2 restancer for kontingent for juli kvartal. 5. Områdepleje a) Grønne områder: i) Træer ved hovedsti: arbejdet forventes udført i løbet af efteråret (efter løvfald) ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Der tages kontakt til STV for nærmere drøftelse af tilbuddet. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13: bestyrelsen diskuterede, hvordan opgaven skulle startes op. Det blev besluttet at følge 10-års-planen, dvs. der begyndes med fældning i randbeplantning Side 1 af 2

16 Lø. og anlæggelse af 1.3.mtr bred græsrabat. Samtidig blev det besluttet at anlægge græstrekanter ved indkørslen til Lø. parkeringsplads analog med udseende i Skytten. Der udarbejdes tilbudsmateriale til næste møde. b) Flisearealer/stier i) Stier: skal der udskiftes/repareres fliser på udvalgte steder i år? Inden næste møde gennemgås området, og der tages stilling til evt. vedligehold. ii) Fliseplads: fortsættelse af dialog med kommunen? Af matrikelkort fremgår, at flisepladsen ikke har eget matrikelnr., men hovedsti henholdsvis nord og syd for pladsen har specielle nr. Der blev luftet et forslag om, at det kunne foreslås kommunen at forbinde de 2 hovedstier, så det fremstår som en lang sti. Arealet langs de 2 huse, der har indgang mod flisepladsen, kan f.eks. etableres magen til arealet ved indgangene til huse i Skytten langs hovedsti. Der arbejdes foreløbigt videre med ideen internt i bestyrelsen. 6. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH) Aktuelle opgaver for medieudvalget blev diskuteret, herunder opgave med at holde sig generelt orienteret om nye muligheder indenfor udbud af tv/bredbånd. Der afholdes møde med udvalget. 7. Retningslinjer vedr. a) Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Intet nyt b) Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Intet nyt c) Dialog med samarbejdspartnere Rep. af skur på Sk.P.plads efter lynnedslag er udført. 8. Eventuelt a) Runderinger: Opfølgning er blevet lidt forsinket. Afsluttes indenfor 1 uge , AN Side 2 af 2

17 Referat af bestyrelsesmøde 455 mandag den 8.oktober 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Siden sidst a. Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling) er rekvireret (firma Doco). Det forventes udført u.42. b. TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Der har været kontakt til kommunen, svar afventes. c. Regnvandsbrønde: slamsugning er udført. 4. Meddelelser & information a. Post & forespørgsler i) Fra Skytten 8 anmodning om fliseopretning i forbindelse med lille trappe fra parkering og op til Sk.1-8: beboere er kontaktet. Arbejdet tages med ved kommende fliseopretning. b. Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje er behandlet andetsteds c. Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Der er stadig 1 restance for kontingent for juli kvartal. iii) Vædderen 4: konkursbo endnu ikke afsluttet. 5. Områdepleje a. Grønne områder: i) Træer ved hovedsti: træer er fældet. Der arbejdes på at finde egnet trætype til genbeplantning. ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Intet nyt. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13 (I Løven): Der udarbejdes tilbudsmateriale. b. Flisearealer/stier i) Der vil blive foretaget fliseopretning i løbet af efteråret på de mest påkrævede steder. Der har dels været henvendelser fra beboere, og dels har bestyrelsen ved runderingerne fundet nogle steder, hvor det er nødvendigt. ii) Fliseplads: Intet nyt. 6. Fra udvalg a. Medieudvalget (LH) LH orienterede om møde med medieudvalget. Der var blevet diskuteret / foreslået at arbejde på at få en speciel Hampeland pakke fra YouSee, og evt. hjemmeside på TV, hvor husstande uden internet kunne se nogle af de faste oplysninger, som ligger på Hampelands hjemmeside. Udvalget arbejder videre. 7. Retningslinjer vedr. a. Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Intet nyt. Side 1 af 2

18 b. Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Advokat er forespurgt, og der afventes svar. c. Dialog med samarbejdspartnere Til næste møde opdateres intern liste over arbejdsopgaver og kontaktansvarlig til de enkelte samarbejdspartnere. 8. Eventuelt a. Runderinger: Er afsluttet AN Side 2 af 2

19 Referat af bestyrelsesmøde 456 Tirsdag d.13. november 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN) og Pia (suppl.) Gæster: formand for Langekær grf. Peter Koch og bestyrelsesmedlem Dennis Andersen 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Besøg: Peter Koch og Dennis Andersen fra Langekær grundejerforening havde modtaget vores invitation og mødte op for fælles ide / videnudveksling. Vi diskuterede bl.a. grundejerforeningernes holdning til opsætning af solcelleanlæg på baggrund af faktiske ansøgninger. Endvidere blev der udvekslet erfaringer vedr. antenne- licensaftaler, skure, carporte og generelle måder at varetage en grundejerforenings interesser og forpligtigelser, kontakt med kommunen mv. Mødet foregik i en god atmosfære, og man blev enige om at fortsætte kontakten i mindre grupper vedr. specifikke emner. Efter en lille time forlod vores gæster os, og bestyrelsesmødet fortsatte efter alm. procedure. 4. Siden sidst a. Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling): tagkanter og hegn er udført. Maling mangler på bagsiden af hegn. Maling af eksisterende gelænder var ved en fejl ikke medtaget, og det rekvireres nu, men kan først udføres, når det atter bliver maletemperatur udenfor. b. TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Der har været kontakt til kommunen, svar afventes. c. Kloakker Løven: Kommunen har skyllet kloakker igennem i Løven. Forhåbentligt har dette afhjulpet lugtgener mv. 5. Meddelelser & information a. Post & forespørgsler i) Anmodning om opsætning af solcelleanlæg. Regler for solcelleanlæg blev diskuteret, og man blev enige om, at krav til solcelleanlæg skal være de samme som i Langekær: anlægget må på sit højeste punkt maximalt være 7,5 cm over murkrone. Tilladelse fra kommunen skal foreligge. Der foretages en individuel vurdering inden godkendelse, - tilladelsen kan eksempelvis afhænge af husets beliggenhed i bebyggelsen. b. Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje og forsikring behandles nedenfor. c. Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Der er handlet 3 huse: Løven 37 pr. 15.nov., Løven 26 og Stenbukken 42 pr. 1.jan Der uddeles velkomstbreve (AN) iii) Suppleant Lotte Jørgensen, Stenbukken 7, er tiltrådt som kasserer i stedet for afdøde Kirsten Madsen. 6. Områdepleje a. Grønne områder (NM): i) Træer ved hovedsti: Fra STV er modtaget forslag til forskellige egnede træer. Der blev valgt kugle Ahorn. Arbejdet sættes i gang. Side 1 af 2

20 ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Intet nyt. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13 (Løven): Der var udarbejdet tilbudsmateriale på etablering af ca. 1 mtr. bred græskant langs flisegang i Løvens randbevoksning, fældning af de opmærkede træer i randbevoksningen samt etablering af græstrekanter ved indkørsel til Løven. Der var enighed om at sende materialet i udbud til 3 relevante firmaer. b. Flisearealer/stier i) Fliseopretning: Der er efter mødet bestilt fliseopretning de aftalte steder. ii) Fliseplads: Intet nyt. iii) Sne og glatførebekæmpelse: Eksisterende aftale fortsættes for perioden Det vil blive forsøgt at varsle via mail, ca. hvornår firmaet kommer. 7. Fra udvalg a. Medieudvalget (LH) Intet nyt. 8. Retningslinjer vedr. a. Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Behandling udsat til næste møde. b. Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Advokat er forespurgt, og der er modtaget forskelligt materiale. Behandling udskudt til næste møde. c. Dialog med samarbejdspartnere Der forelå en revideret intern liste over arbejdsopgaver og kontaktansvarlig til de enkelte samarbejdspartnere.der var enkelte justeringer, gennemgang udskudt til næste møde. 9. Eventuelt Næste møde: tirsdag d AN Side 2 af 2

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere