Referat af bestyrelsesmøde 447

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 447"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Lejekontrakter vedr. carporte og skure er indgået, undtagen for carport 94 i Skytten. KG skriver opsigelse, og carporten udlejes til anden side. b) Forbudsskilte opsat ved bakken nord for Stenbukken samt ved gasregulatoren ved Vædderens indkørsel (begge steder er der ofte fundet henkastet/hensat affald). c) Brev med dokumentation af fejlagtige påstande fremsendt til advokat for Skytten 4. d) Oversigtskort vedr. snebekæmpelse på gangstier mv. er rettet for fejl og fremsendt til DGS. e) Velkomstbrev fremsendt til Skytten 2 og kommende ejere af Løven 39. f) Medieudvalget forespurgt vedr. ønske om indlæg til bestyrelsens beretning GF 2012 a) Mulige kandidater til bestyrelsen: Der er mulige kandidater til bestyrelsen p.t. Navne offentliggøres senere, når bestyrelsens anbefalinger er vedtaget. b) Bestyrelsens beretning Alle medbringer input til beretning ved førstkommende møde. c) Dirigent? KG beder om et svar på tidl. henvendelse. 4. Radon-stråling i husene? Spørgsmålet om radon-stråling fra jorden var på nyhederne i årets første uge. Strålingen kan i større mængder være kræftfremkaldende, og det tilrådes, at man sørger for at lukke sprækker i gulve og paneler. Da vores byggerier ikke har støbt bund, kunne man frygte, at strålingsfaren er udtalt i vores huse. Et hurtigt opslag på Sundhedsstyrelsens website gav ikke brugbare oplysninger, men måske skulle det undersøges nøjere? BM har fundet materiale på Risø, hvorfra en undersøgelse over ca. 2 måneder kan gennemføres for ca. 700 kr. Der er flere firmaer, som har specialiseret sig i sådanne målinger og analyser, og prisen er den samme hvert sted. Bestyrelsen overvejer, om vi skal lade ét af vore huse undersøge. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) Anmodning om installation af ekstra stibelysning. Efter anmodningen er sendt frem, er der monteret en lampe ved Skytten 33. Stibelysningen er dermed i orden nu. ii) Anmodning om fældninger nær Vædderen 20 genfremsat. Nogle af træerne er afmærket og er dermed allerede med i fældningsplanerne. b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Revideret plan for snerydning af stier er tilsendt DGS ii) Forbudsskilt ved bakken er opsat iii) Forbudsskilt ved gasregulator er opsat Side 1 af 2

2 iv) Kampesten ved indkørsel busstoppested Ring Nord? Spørgsmål vedr. ejerforhold på rækværk v. busstop er fremsat over for kommunen, som vil vende tilbage med et svar. v) Afmærkning i el-skab? Blev udsat, men vil blive foretaget snarest. vi) Ej færdigmeldte skurudvidelser (Afventer svar fra kommunen) vii) Ansøgning om skurudvidelse Vædderen 13. Tegninger udleveret. viii) Beskadiget asfaltbelægning i Skyttens carport 51. ix) Overløbsbassin mellem Stenbukken og Løven? Afventer svar vedr. afleveringsforretning. x) 2020 plan. KG videresender til NM, LH, KJ. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Løven 39 solgt, nye ejere pr. 1. feb. ii) Foreløbigt regnskab 2011 gennemgået, men der kan komme efterregninger 6. Øvrige meddelelser Fin oprydning efter nytårsaften (KG omtaler det på hjemmesiden). Problemer med kanonslag tidlig morgen og sen aften! 7. Eventuelt Side 2 af 2

3 Referat af bestyrelsesmøde 448 tirsdag den 14. februar 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Møde afholdt med Egedal Forsyning vedr. retablering efter arbejdet på bassinet v. Løven. b) Møde afholdt med Egedal Kommune vedr. ansvar for vedligeholdelse af flisepladsen. 3. GF 2012 a) Indkaldelse. Oplysninger, der mangler: i) Forslag til budget for kommende periode. Budgetforslaget er udarbejdet og behandles under pkt. 4c. ii) Bestyrelsens forslag til valg af formand (og ét menigt medlem). Det kan konstateres, at der er kandidater til begge poster. iii) Forslag til valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Der er kandidater til begge poster. iv) Valg af 2 revisorer modtager genvalg og 1 revisorsuppleant. De 2 revisorer modtager genvalg. KJ spørger nuværende revisorsuppleant og melder tilbage til KG snarest muligt. b) Beretning punkter, ideer, evt. arbejdsfordeling. 9 af KGs 19 idemylder blev slettet. 1 nyt punkt kom med. Der er nu 11 hovedpunkter. Bilaget vedhæftes kun til bestyrelsen. Af hensyn til jeres notater er alle punkter fortsat på listen, med ni af dem er overstreget. Det fremgår med gul markering, hvem der sender et skriftligt oplæg af hver punkt til KG. Deadline: Søndag d. 26. februar. c) Dirigent? KG spørger først Gitte Berger. Hvis hun ikke kan, spørges Per Vingård. d) Forslag fra bestyrelsen: i) Fortsættelse af hjemmesiden KGs forslag blev ikke enstemmigt modtaget, og der måtte en afstemning til. BM undlod at stemme, KJ stemte imod. Forslaget blev vedtaget fremsat over for GF2012 med 3 stemmer imod 1. ii) 10-års plan for bebyggelsen. BM gennemgik sit reviderede oplæg til forslaget, som desværre var fremsendt så sent, at flere ikke havde set det på forhånd. Derfor blev det aftalt, at der kan laves justeringer i tidsplanen, inden forslaget sættes på hjemmesiden i sin endelige udformning. BM eller KJ tilføjer noter til tidsplanen, hvor det bemærkes, at udgiftsstigningen forventes modregnet af carportlånets udløb. KG retter 5-årsplan til 10-årsplan i Markvandringsrapporten, som der også henvises til i det samlede forslag. Teksten til den trykte indkaldelse blev godkendt. Side 1 af 2

4 4. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) Klage nr. 2 (fra samme afsender) vedr. snerydning på stierne (Bilag 448-3) KG fremlagde et revideret forslag til personligt svar samt til orientering på hjemmesiden, hvor det bringes som svar på anonym henvendelse. ii) Henv. vedr. snerydning ved Løven 6. Kort bør rettes. Rydningen foregår efter samme princip på alle pladserne. I mange tilfælde må beboerne gå en mindre omvej for at færdes på de rengjorte stier. Denne ordning fastholdes uden ændringer for at holde omkostningerne på lavest mulige niveau. KG orienterer Løven 6. b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Vinterbeskæring bag bakken iværksættes jf. tidligere aftale. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Nye ejere i Løven 39. KG udleverer velkomstbrev. ii) Det reviderede regnskab 2011 blev gennemgået og kommenteret. iii) Budgetforslaget blev gennemgået, diskuteret og rettet ind i overensstemmelse med forslag fra bestyrelsen. d) Øvrige meddelelser i) Referat af møde ang. flisepladsens renovering (NM) Forslaget og konklusionen fra kommunen kan ikke godkendes af bestyrelsen. Der rettes fornyet henvendelse. NM og KG kommer med et oplæg. 5. Generelt a) Områdepleje & partnere i) Plankeværk ved busstoppestedet. Hvad skal der gøres? (NM) NM kontakter kommunen og foreslår, at hele plankeværket fjernes, og at der opstilles en spærresten ved indgangen til bebyggelsen. ii) Snerydning på stierne: Retningslinjer. 6. Eventuelt Referent: Kjeld Side 2 af 2

5 Referat af bestyrelsesmøde 449 torsdag den 8. marts 2012 kl i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst 3. GF 2012 Alt er nu offentliggjort på tryk eller på hjemmesiden. Tilbage er der det praktiske. a) Fordeling af div. opgaver: i) Opstilling af lyd, projektor & anden teknik. KG ii) Hente og aflevere nøgle. BM iii) Opstilling af møbler. NM, KJ, LH, BM iv) Indkøb af drikkevarer. BM v) Adgangskontrol, optælling. KJ, NM vi) Stemmesedler. KJ vii) Referent 1. KG viii) Referent 2 (backup). NM ix) Oprydning. Alle b) Mødetid? c) Er det nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden GF? Der afholdes ikke møde inden GF, med mindre noget helt uventet dukker op. d) Andet? Overdragelse af papirer mv. til den ny bestyrelse aftales senere. 4. Hegnet ved busstoppestedet NM har siden sidste møde oplyst kommunen, at vi fjerner hele hegnet ved busstoppestedet. Spørgsmålet er så: Gammelt hegn ned hvad skal op? Der var ikke fuld enighed om, hvilken del af det eksisterende, rustmalede træværk, der var tale om. KG advarer mod at fjerne sparkestykket mellem busstoppested og kørebane. Forslag om, at én af de tidligere opstillede kampesten for enden af stien langs Galaksen og ud mod ringvejen, anvendes til at spærre for bilkørsel ind i bebyggelsen. NM og LH ser på sagen. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler (Kjeld) i) En grundejer stiller følgende spørgsmål: (1) Er det er tilladt at opsætte solceller på taget? (2) Må man udføre udvendig isolering af betonfacade med godkendte materialer fra Rockwool? (3) Må man udføre ekstra isolering af taget? KG svarer spørgeren og sætter det på hjemmesidens Brevkasse. ii) Forslag opstilling af avis- og glascontainere. KG har svaret forslagsstilleren med henvisning til de mange gener og omkostninger en sådan foranstaltning vil medføre. Afventer svar fra stilleren. iii) Indbydelse fra Egedal Kommune til borgermøde vedr. Plan - Agenda 21 d. 14. marts. KG sætter det på websiden ASAP. Side 1 af 2

6 b) Meddelelser fra formanden (Bendt) i) Søren Traberg Vestergaard (STV) er inviteret med til GF, så at han kan besvare evt. spørgsmål og uddybe planerne vedr. den grønne del af 10-års planen (forslag 4.2). ii) Skytten 12 har genfremsat ønske om fældning af et træ, som er placeret ved facaden af Skytten 5. Der er ikke enighed om fældning blandt parterne. Spørgsmålet må løses mellem de omkringboende. Kan man blive enige om en beskæring, er det for egen regning. iii) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? LH og KG søger afklaring på spørgsmålet via internettet. Det tidligere Frederiksborg Amt havde matrikelkort for alle områder frit tilgængeligt på deres hjemmeside. c) Meddelelser fra kassereren (Karin) i) Stenbukken 3 og Vædderen 4 er i restance med kontingent. Der er varslet tvangsauktion over Vædderen 4. Auktionen er fastsat til den 19. april. ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne. LH tjekker begge steder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af St. 38. NM ser på sagen. iv) Bem. til regnskabet sendes til KG, som føjer det til pkt. 3 på hjemmesiden. 6. Generelt a) Områdepleje & partnere i) Kælkning på bakken ned og ud over cykelstien langs Stenbukken kan medføre alvorlige ulykker. Bestyrelsen vil dog ikke forårsage oprettelse af gærde eller lignende, som også vil udgøre en fare. 7. Eventuelt Referat: Kjeld Glückstadt Side 2 af 2

7 Referat af bestyrelsesmøde 450 Torsdag den 19.april 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Gæster: Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Ole (OB), Aase (AN) = fuldtallig bestyrelse. Kjeld (KG), de 2 nyvalgte suppleanter var ligeledes inviteret, men havde meldt afbud/ mødte ikke op. 1) Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden: Intet 2) Siden sidst Generalforsamling med to vedtagelser og valg af nye bestyrelsesmedlemmer: ingen yderligere bemærkninger. 3) Bestyrelsen konstituerer sig a) Formand og kasserer er valgt. OB blev valgt til ordstyrer. LH blev valgt til næstformand. AN blev valgt til sekretær. KG fortsætter som webmaster, aftalen gælder for et år ad gangen. b) Det blev besluttet, at suppleanter fremover inviteres til møderne (u/stemmeret) med opfordring til, at de melder afbud, hvis de ikke deltager. Det blev ligeledes besluttet, at webmasteren inviteres med efter behov. c) De fremtidige møder afholdes indtil videre hos AN, Løven 5. 4) Mødekaldender for den kommende periode. Der blev aftalt følgende mødedatoer (tirsdage) for resten af året: (hver gang kl ) 22. maj 19. juni 14. august 11. september 9. oktober 13. november 11. december 5) Aftaler i den nye bestyrelse. a) Nye kontaktadresser i) LH vil fremover stå for alle henvendelser til grundejerforeningen og derefter kanalisere dem videre til de relevante personer. Sekretæren modtager kopi. LH har mandat af bestyrelsen til at svare vedr. diverse tilbud indenfor vedligehold. KJ tømmer foreningens fysiske postkasse (Skytten 44) 2 gange om ugen og fordeler post efter de samme retningslinier som ved modtagelse af s. ii) Webmaster/hjemmesiden: KG fortsætter som webmaster, aftales for et år ad gangen. Der oprettes ny adresse til grundejerforeningen (KG). LH modtager al post til denne adresse, og han vil enten selv svare eller sende henvendelsen videre til de relevante personer. Indtil den nye adresse er oprettet, skal alle henvendelser sendes til den hidtidige adresse, og KG vil videresende henvendelserne til LH. b) Særlige opgaver/kontaktpersoner: i) Kontakt til webmaster varetages af LH. ii) Kontakt til STV varetages af NM iii) Kontakt til DGS varetages af NM Side 1 af 2

8 iv) Bendt (BM) / brønde 10-årsplan: LH-NM holder møde med BM om overdragelsesforretning. Punktet udskydes i øvrigt til næste møde. v) Skurudvidelser varetages fremover af OB. OB aftaler overdragelse fra BM. vi) Lån af værktøj mv. fra skuret: alle henvendelser skal fremover stiles til LH. OB er suppleant. vii) Nye lyskilder / udskiftning af pærer: LH kontaktperson til Alpha. Pærer kan fremover hentes hos Karin Jønsson, Stenbukken 4 Ole Bendix, Stenbukken 41 Aase Nissen, Løven 5 viii) Kontakt til YouSee (kontrakt, nyhedsbreve, udstillinger): henvendelser videregives til medieudvalget. ix) Kontaktperson til medieudvalget: LH. 6) Afleveringsforretning (fra BM og KG) a) Afleveringsforretning (BM og KG): AN aftaler med KG, NM- LH aftaler med BM b) Fordeling af nøgler: Der udleveres nøgler til de nye medlemmer. (Elskab, Gastank, bomme, skur). c) Overdragelse af trykt materiale. AN modtog materiale fra KG. d) Overdragelse af elektroniske dokumenter (USB-stik). AN modtog USB stik af KG. 7) Fotografering til websiden. Hele bestyrelsen blev fotograferet. 8) Meddelelser & information a) Post & forespørgsler: Varetages fremover af LH. b) Meddelelser fra formanden (NM): intet nyt c) Meddelelser fra kassereren (KJ): i) Der afventes resultat af den varslede tvangsauktion over Vædderen 4 den 19. april. ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne: LH tjekker begge steder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af Stenbukken 38: NM ser på sagen. iv) Der flytter nye ejere ind i Løven 19 den 1.juni. Velkomstbrev (AN) v) Regnskab for 1.kvartal 2012 fremlagt og gennemgået. d) Øvrige meddelelser: Ingen 9) Fra Udvalg a) Medieudvalg: intet nyt 10) Generelt a) Områdepleje & partnere: Der følges op på plan for udførte arbejder 2012 (NM) b) Runderinger: Aftales næste møde 11) Eventuelt Intet. Referat: Aase Nissen Side 2 af 2

9 Referat af bestyrelsesmøde 451 Torsdag den 24.maj 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Ole (OB), Aase (AN) = fuldtallig bestyrelse. Gæster: Kai (KB), Pia havde meldt afbud. 1) Siden sidst Nye punkter: a) Lø. 3 nægter at betale for snerydning. Behandles under pkt.4 b b) Højrentekonto, indsættelse af midler? Behandles under pkt.4 b c) STV områdepleje, status og hvad skal sættes i gang i år? Behandles under pkt.4 a d) Behandling af ansøgning om legeplads på plads i Stenbukken. Behandles under pkt.4 a e) Trailer og campingvogn parkering (ulovlig): Behandles under pkt.6 2) Opsamling fra bestyrelsesmøde 449: a) Hegnet ved busstoppestedet (NM og LH ): Kommunen har meddelt, at GF kan sætte hegn op efter eget valg. Der er ikke pligt til at sætte hegn / forhindring op. Bestyrelsen ønsker at genetablere en eller anden form for afspærring. OB undersøger priser for henholdsvis opsætning af hegn og placering af sten. b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Kommunens svar afventes (NM) 3) Opsamling fra bestyrelsesmøde 450: a) Ny adresse til grundejerforeningen? Afventer KG b) Brønde 10-årsplan: Det er desværre endnu ikke lykkedes at få afholdt møde med BM om overdragelsesforretning til LH-NM. c) Skurudvidelser varetages fremover af OB. Det er desværre heller ikke lykkedes at få afholdt møde med BM om overdragelsesforretning til OB. Der søges afholdt fællesmøde NM-LH-OB med BM om overdragelsesforretninger. d) St. 37 har opført skur uden tilladelse. OB-NM kontakter St.37 for udredning af sagen. 4) Meddelelser & information a) Meddelelser fra formanden NM i) STV: status: Ingen igangværende projekter. Iflg.plan for 2012 mangler: rydning af krat med Manna Ask i området ud for Væ.32, 36 og 37 samt genplantning mellem hovedsti og St. (med Pontilla Goldfinger). Dette foretages, når årstiden er til det. ii) Etablering af legeplads v. Sk.35-42: behandles på næste møde. iii) Generelle betingelser ved etablering af legepladser på de små pladser mellem husene: nyt pkt. behandles på næste møde. Der findes fra tidligere en aftaleformular, det undersøges, om den stadig kan være gældende. (Kommunal godkendelse/ krav, forsikringsmæssige regler mv.). b) Meddelelser fra kassereren KJ i) Resultat af den varslede tvangsauktion over Vædderen 4 den 19. april? Der afventes svar fra Fogedretten.(KJ) Side 1 af 2

10 ii) Løven 36 og Løven 40 har forkert lyskilde i lamperne. LH har kontaktet beboerne i begge husene og udleveret korrekte lyskilder. iii) Vi mangler kontaktadresse mv. på ejeren af St. 38. NM har fået navn på ejeren, navn videregives til KJ. iv) Der flytter nye ejere ind i Løven 19 d.1.juni. Velkomstbrev (AN) v) Lø. 3 nægter at betale for snerydning, som aftalt på generalforsamling. OB + LH tager kontakt til vedkommende. Bestyrelsen fastholder krav om betaling, og om nødvendigt overgives sagen til advokat. vi) Forslag om at indsætte henlæggelse på Højrentekonto. Bestyrelsen vedtog, at give KJ fuldmagt til dette (3 års binding). Bank vælges, når NM har haft kontakt til Nordea (vores normale bankforbindelse) for alternativt tilbud. 5) Fra Udvalg a) Medieudvalg: Intet nyt. 6) Generelt a) Runderinger: Der blev aftalt rundering i Løven og Stenbukken søndag d.1.juli. Mødested ved Lø.5. Hele bestyrelsen (samt evt. suppleanter) går samlet. Derefter aftales et tidspunkt for rundering i Vædderen og Skytten.(AN sørger for sedler) 7) Eventuelt a) Diskussion af tekst og tlf.nr på sedler til evt. ulovligt parkerede campingvogne, trailere mv. Man blev enige om ordlyden. Alle bestyrelsesmedlemmer får blanket (AN), som kan udskrives i de aktuelle sager. Den, der sætter sedlen op, påfører sit eget tlf.nr. Næste møde: 19. juni Referat: Aase Nissen Side 2 af 2

11 Referat af bestyrelsesmøde 452 tirsdag den 19.juni 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) og Kai (KB)(suppleanter) 1. Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Siden sidst a) Hegnet ved busstoppestedet: afventer tilbud (træhegn contra store sten). (OB) b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Afventer stadig svar fra kommunen. (NM) c) Ny adresse til grundejerforeningen? Intet nyt pga. ferie (LH) d) Overdragelsesforretning vedr. brønde, skurudvidelse mv. er foregået. e) Udredning vedr. skurudvidelse uden tilladelse (St.37): intet nyt. (NM,OB) f) Opbevaring af trailer, ulovligt, i carport: Afventer afklaring, hvorvidt politi kan inddrages. Formular vedr. ulovlig parkering har fået nyt layout og forsynes med udstedelsesdato. P-tilladelse har fået nyt layout. (LH) g) Nye ejere Lø.19: har fået velkomstbrev. 3. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Ødelagt tagkant på skur på Lø. Parkeringsplads samt på tag over en parkeringsbås: der indhentes tilbud fra tømrer om opsætning. Der skulle være reservetagplader/kant. ii) Ønske om træfældning ud for Lø. 5: afvist. Der vil i randbeplantningen kun blive fældet de allerede opmærkede træer. iii) Forespørgsel fra Lø.42 om hvorvidt parkeringstilladelse - blanket kan hentes via hjemmesiden: der er ingen planer om dette, da bestyrelsen derved mister overblikket over givne tilladelser. Forespørgsel og tilladelse kan som hidtil håndteres som mailkorrespondance, henvendelse sendes til iv) Forespørgsel fra Sk.3 vedr. opfølgning af sagen om stort træ i haven Sk.4. Der henvises til tidligere korrespondance, og ved kommende rundering vil forholdene blive vurderet igen. (direkte svar sendes) v) Ansøgning om nyindretning af fællesplads St Ansøgning godkendt. De formelle papirer udfyldes. b) Meddelelser fra formanden (NM) Vedr. vedligehold (STV): i) Aftalt at projektet ved Vædderen med Manna-ask kan opstartes. Området skal ryddes for hovedparten af områdets småtræer, og der skal efterfølgende etableres brugsplæne. ii) Plantningsprojektet med Potentilla langs skolestien er udskudt til efteråret, da plantning i sommermånederne ikke er fornuftigt. iii) Klipning af foreningens hække udføres fra medio juli og frem. Forventet tidsforbrug på dette er lidt over en uge. iv) Det tilrådes at sprøjte flisearealer i 2012, da det ikke blev gjort i Bestyrelsen går ind for dette. NM aftaler igangsætning efter prisvurdering. Side 1 af 2

12 v) STV var indbudt til at deltage i mødet, men var desværre forhindret. Deltager i stedet ved næste møde. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Budget gennemgået. ii) Oplysning om navn på nye ejere i Vædderen 4. Velkomstbrev sendes (AN) iii) Sag vedr. manglende betaling for snerydning Lø3: intet nyt. iv) Højrentekonto: er under etablering. 4. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH) Intet nyt. 5. Retningslinjer a) Skurudvidelser Eksisterende tegninger blev vurderet. Inden næste møde vil OB gennemgå tegninger og procedure med henblik på forslag til evt. justeringer. b) Nyindretning af små fællespladser Eksisterende formularer benyttes fortsat ved tilladelser til ansøgning om nyindretning af fællespladser. Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaberne undersøges. 6. Udgåede træer ved hovedstien. Der er 4 udgåede træer langs hovedstien mellem Lø og Sk. Pristilbud for fældning og rodfræsning samt evt. genplantning forelå. Det blev aftalt i første omgang at fjerne træerne (inkl. rodfræsning). (pris/4 stk. ex. Moms: kr.). Bestyrelsen beså træerne efter mødet, og resultatet blev, at i alt 8 stk. fjernes. 7. Eventuelt a) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering, blev ikke afsluttet. Status undersøges hos kommunen (OB), og færdiggørelse aftales. b) Mistanke om fyldt / tilstoppet brønd på Stenbukkens parkering. Problemet undersøges og afhjælpes. Rutiner for tømning af brønde undersøges. c) Der cykles på skrå over græs nedenfor kælkebakke efter, at krat er blevet fjernet. Der indhentes tilbud på opsætning af hegn, som kan forbinde eksisterende hegn langs Vædderen og Skytten. d) Det ryddede område ud for Væ.18.: Der sås græs. (Er sket efter mødet). e) Vedligehold gelændere: Der mangler maling af de opsatte gelændere i Fælles tilbud for de forskellige tømreropgaver og maling indhentes (OB). f) Rundering: Udføres som planlagt 1.7. i Løven og Stenbukken. Rundering i Vædderen og Skytten forventes i løbet af juli måned. g) Henvendelse vedr. elpærer: rettelse til hjemmesiden: Ole, Karin og Aase udleverer pærer (ikke Lars). AN kontakter KG vedr. rettelse , Referent: AN Side 2 af 2

13 Referat af bestyrelsesmøde 453 Tirsdag den 14.august og onsdag d.22.august 2012 kl i Løven 5 Deltagere: (14.8) Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH)(suppl.), gæst Søren (ST) STV (22.8.) Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) og Kai (KB)(suppleanter) Dette er et fællesreferat for de 2 møder. Pga. rundgang og lang god samtale med Søren valgte vi at udskyde det ordinære møde til d Bemærkninger/tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. a) Rettelse til ref.452: græssåning ud for Skytten 18 (ikke Væ.18) 3. Områdepleje (gæst ST): Vi fik en god og udbytterig snak og gennemgang af de forskellige opgaver hørende under kontrakten vedrørende vedligehold af vores efterhånden gamle gårdhavebebyggelse, herunder a) Hækklipning: der var utilfredshed med klipning af områder v. parkeringspladserne nordsiden af Stenbukken og ved skråning Vædderen. Områderne blev inspiceret, og ST mente ikke, at det lå i aftalen, at midten af brede hække ved skråning skulle klippes med specialudstyr (i Stenbukken. kant mod garager). Tidligere er afprøvet automatisk klipper; dette måtte opgives pga. for ujævne fliser. Der skal bruges klipper på stang, hvis hele bredden skal nås. Ved næste aftale kommer pristilbud på klipning som i dag og pristilbud på klipning af hele fladen. b) Tjørn ved hovedsti: en del af træerne er udgået. Området blev besigtiget, og det blev aftalt at fælde alle tjørn. Der genplantes træer som allé mellem Løven og Skytten, - så vidt muligt ud for husgavlene i Løven, så skygge i haverne undgås. Der skal findes / aftales egnet trætype (f.eks. Røn). Det sker efter aftale med kommunen, da det er deres træer. Kommunen betaler halvdelen af udgifterne til genbeplantning. c) Der er 1-2 udgåede træer langs flisepladsen, disse fældes. d) Området langs hoved/cykelsti ud for Stenbukken blev besigtiget. Efter fældning af de meget store træer fremstår området i dag pænt med græs og 3-4 nåletræer. Det blev besluttet ikke at foretage sig noget yderligere i området. e) 10-årsplan: Det blev diskuteret / besluttet, at det vil være fornuftigt samtidig med, at der anlægges de smalle græsrabatter langs stierne ved randbeplantning, at få sået græs i trekanterne ved indkørslerne til bebyggelsen, således at de på sigt alle bliver som v. Skytten, da det giver bedre oversigtsforhold. f) Evt. fældning af selvsåede træer på ydersiden af randbeplantning langs vejene: Det blev foreslået af et best.medlem at fælde en del af de små selvsåede træer på ydersiden af vores randbeplantning, (hvor der nogle steder står klynger af 5-10 nåletræer), mens de er små og nemme (billige) at fjerne. Ideen tages med i det videre arbejde med områdepleje. Generelt er det meget vigtigt at afstemme forventningerne til udførelsen af de enkelte opgaver. 4. Siden sidst a) Vedr. hegn ved busstoppestedet (træhegn contra store sten), opsætning af hegn, som kan forbinde eksisterende hegn langs Vædderen og Skytten, maling af gelænder, reparation af skurtagkant, Lø.: Der forelå 2 tilbud; prisforskellen var stor, og det billigste blev valgt. Arbejdet sættes i gang (OB) b) Har hovedstien sit eget matrikelnummer? Afventer stadig svar fra kommunen. (NM) Side 1 af 2

14 c) Ny adresse til grundejerforeningen/ best.medlemmer, status? Der kommer snarest ny adresse. Oplysninger vil komme til at stå på hjemmesiden. d) Orientering af møde vedr. skurudvidelse uden tilladelse (St.37): Det er aftalt med ejer, at forholdene bringes i orden. e) Nye ejere Vædderen 4: De har fået velkomstbrev. f) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering, blev ikke afsluttet. Status undersøges hos kommunen (OB), og færdiggørelse aftales: intet nyt g) Mistanke om fyldt / tilstoppet brønd på Stenbukkens parkering: Der fejes omkring alle regnvandsbrøndene. Der rekvireres slamsugning af brønde, Stenbukken. 5. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Flisebelægning, forespørgsel om opretning af fliser fra bopæl (L 33) til parkeringsplads pga. gangbesvær: fliserne vurderes til at være i rimelig stand. (Svar fremsendes) ii) Forslag om oplysning på hjemmesiden under Kontakt om hvilke personer, der skal kontaktes vedr. P-tilladelse på de enkelte pladser. Alle henvendelser til bestyrelsen skal indtil videre gå til en adresse, som oplyses på hjemmesiden. iii) Anmodning om midlertidig repos v. indgang St.34: Tilladelse er givet til kommunen med bemærkning om, at repos udføres under hensyntagen til øvrig færdsel i området. Efter fjernelse skal flisegang reetableres. b) Meddelelser fra formanden (NM) i) Dialog med samarbejdspartnere: tages op ved næste møde. ii) Sprøjtning af fliseareal er i år foretaget af firmaet LK. Det er foregået i 2 omgange, da operatør blev sendt på anden opgave. (Vi blev ikke orienteret, hvilket gav anledning til klage). iii) Områdepleje STV er behandlet under pkt.3. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Budget gennemgået. ii) Højrentekonto: under etablering. 6. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH): intet nyt 7. Retningslinjer mv. a) Skurudvidelse, tegninger / procedure: intet nyt (OB) b) Nyindretning af små fællespladser: undersøgelse af forsikringsmæssige forhold: intet nyt. 8. Eventuelt a) Lynnedslag i Skytten: Lynnednedslag gav brand i skur, Skytten, samt bevirkede manglende belysning en del steder. Dette er ved at blive udbedret. Der skal indkøbes en del pærer. Forsikring dækker skaderne. b) Venskabsbesøg, grf. Langekær: Der etableres kontakt. c) Status runderinger: der udføres snarest kontrolrunderinger. d) Næste møde er aftalt til mandag d kl i Løven , AN Side 2 af 2

15 Referat af bestyrelsesmøde 454 mandag den 10.september 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). Pia (PLH) (suppleant) 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Siden sidst a) Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling) er rekvireret (firma Doco). Det vil blive udført i løbet af 1 ½ måned. b) TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Intet nyt c) Regnvandsbrønde: der er rekvireret fejning omkring brønde på alle pladser (STV). Når dette er udført aftales umiddelbart derefter slamsugning af brønde. d) Opbevaring af trailer, ulovligt, i carport: ved ulovlig parkering af trailere og andet vil der i tilfælde af forgæves kontakt til ejer iflg. gældende procedure blive indgivet anmeldelse til politiet. e) Lø.37 (dødsbo): beskæring er rekv. hos STV (områdepleje). 4. Meddelelser & information a) Post & forespørgsler i) Kloak: fra Lø.33 vedr. dårligt kloakafløb. Problemet er, som det også fremgår af den modtagne , den enkelte husejers problem. Men da vi ved, at flere huse har kloakproblemer, vil bestyrelsen også kontakte Egedal Forsyning desangående. Dette fritager dog ikke den enkelte husejer for selv at klage. Svar fremsendes. ii) Forslag fra KG vedr. oplysning på hjemmesiden om bestyrelsens adresser: det blev besluttet, at når alle har fået deres nye hampelandgrf. adresser til at fungere, lægges de på hjemmesiden under oplysning om bestyrelsen. iii) Fældning: fra Væ.20 vedr. ønske om fældning af birketræer og tjørne hække udfor indgangsparti. Anmodning blev diskuteret, og det blev vurderet, at området fremstår pænt. Området genvurderes, når Vædderens randbeplantning skal ændres, og beplantning skal vurderes inden kommende renovering af fliser. Svar fremsendes. b) Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje er behandlet andetsteds ii) Vedr. forsikringsdækning af elpærer i forbindelse med lynnedslag er oplyst, at forsikring alligevel ikke dækker. c) Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Højrentekonto er etableret iii) Der er stadig 2 restancer for kontingent for juli kvartal. 5. Områdepleje a) Grønne områder: i) Træer ved hovedsti: arbejdet forventes udført i løbet af efteråret (efter løvfald) ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Der tages kontakt til STV for nærmere drøftelse af tilbuddet. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13: bestyrelsen diskuterede, hvordan opgaven skulle startes op. Det blev besluttet at følge 10-års-planen, dvs. der begyndes med fældning i randbeplantning Side 1 af 2

16 Lø. og anlæggelse af 1.3.mtr bred græsrabat. Samtidig blev det besluttet at anlægge græstrekanter ved indkørslen til Lø. parkeringsplads analog med udseende i Skytten. Der udarbejdes tilbudsmateriale til næste møde. b) Flisearealer/stier i) Stier: skal der udskiftes/repareres fliser på udvalgte steder i år? Inden næste møde gennemgås området, og der tages stilling til evt. vedligehold. ii) Fliseplads: fortsættelse af dialog med kommunen? Af matrikelkort fremgår, at flisepladsen ikke har eget matrikelnr., men hovedsti henholdsvis nord og syd for pladsen har specielle nr. Der blev luftet et forslag om, at det kunne foreslås kommunen at forbinde de 2 hovedstier, så det fremstår som en lang sti. Arealet langs de 2 huse, der har indgang mod flisepladsen, kan f.eks. etableres magen til arealet ved indgangene til huse i Skytten langs hovedsti. Der arbejdes foreløbigt videre med ideen internt i bestyrelsen. 6. Fra udvalg a) Medieudvalget (LH) Aktuelle opgaver for medieudvalget blev diskuteret, herunder opgave med at holde sig generelt orienteret om nye muligheder indenfor udbud af tv/bredbånd. Der afholdes møde med udvalget. 7. Retningslinjer vedr. a) Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Intet nyt b) Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Intet nyt c) Dialog med samarbejdspartnere Rep. af skur på Sk.P.plads efter lynnedslag er udført. 8. Eventuelt a) Runderinger: Opfølgning er blevet lidt forsinket. Afsluttes indenfor 1 uge , AN Side 2 af 2

17 Referat af bestyrelsesmøde 455 mandag den 8.oktober 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN). 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Siden sidst a. Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling) er rekvireret (firma Doco). Det forventes udført u.42. b. TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Der har været kontakt til kommunen, svar afventes. c. Regnvandsbrønde: slamsugning er udført. 4. Meddelelser & information a. Post & forespørgsler i) Fra Skytten 8 anmodning om fliseopretning i forbindelse med lille trappe fra parkering og op til Sk.1-8: beboere er kontaktet. Arbejdet tages med ved kommende fliseopretning. b. Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje er behandlet andetsteds c. Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Der er stadig 1 restance for kontingent for juli kvartal. iii) Vædderen 4: konkursbo endnu ikke afsluttet. 5. Områdepleje a. Grønne områder: i) Træer ved hovedsti: træer er fældet. Der arbejdes på at finde egnet trætype til genbeplantning. ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Intet nyt. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13 (I Løven): Der udarbejdes tilbudsmateriale. b. Flisearealer/stier i) Der vil blive foretaget fliseopretning i løbet af efteråret på de mest påkrævede steder. Der har dels været henvendelser fra beboere, og dels har bestyrelsen ved runderingerne fundet nogle steder, hvor det er nødvendigt. ii) Fliseplads: Intet nyt. 6. Fra udvalg a. Medieudvalget (LH) LH orienterede om møde med medieudvalget. Der var blevet diskuteret / foreslået at arbejde på at få en speciel Hampeland pakke fra YouSee, og evt. hjemmeside på TV, hvor husstande uden internet kunne se nogle af de faste oplysninger, som ligger på Hampelands hjemmeside. Udvalget arbejder videre. 7. Retningslinjer vedr. a. Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Intet nyt. Side 1 af 2

18 b. Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Advokat er forespurgt, og der afventes svar. c. Dialog med samarbejdspartnere Til næste møde opdateres intern liste over arbejdsopgaver og kontaktansvarlig til de enkelte samarbejdspartnere. 8. Eventuelt a. Runderinger: Er afsluttet AN Side 2 af 2

19 Referat af bestyrelsesmøde 456 Tirsdag d.13. november 2012 kl i Løven 5 Deltagere: Nikolaj (NM), Lars (LH), Karin (KJ), ), Ole (OB), Aase (AN) og Pia (suppl.) Gæster: formand for Langekær grf. Peter Koch og bestyrelsesmedlem Dennis Andersen 1. Bemærkninger / tilføjelse til dagsorden 2. Bemærkninger / rettelser til sidste ref. 3. Besøg: Peter Koch og Dennis Andersen fra Langekær grundejerforening havde modtaget vores invitation og mødte op for fælles ide / videnudveksling. Vi diskuterede bl.a. grundejerforeningernes holdning til opsætning af solcelleanlæg på baggrund af faktiske ansøgninger. Endvidere blev der udvekslet erfaringer vedr. antenne- licensaftaler, skure, carporte og generelle måder at varetage en grundejerforenings interesser og forpligtigelser, kontakt med kommunen mv. Mødet foregik i en god atmosfære, og man blev enige om at fortsætte kontakten i mindre grupper vedr. specifikke emner. Efter en lille time forlod vores gæster os, og bestyrelsesmødet fortsatte efter alm. procedure. 4. Siden sidst a. Tømrerarbejde (hegn, tagkanter, maling): tagkanter og hegn er udført. Maling mangler på bagsiden af hegn. Maling af eksisterende gelænder var ved en fejl ikke medtaget, og det rekvireres nu, men kan først udføres, når det atter bliver maletemperatur udenfor. b. TV-inspektion af kloakker, Stenbukkens parkering: Der har været kontakt til kommunen, svar afventes. c. Kloakker Løven: Kommunen har skyllet kloakker igennem i Løven. Forhåbentligt har dette afhjulpet lugtgener mv. 5. Meddelelser & information a. Post & forespørgsler i) Anmodning om opsætning af solcelleanlæg. Regler for solcelleanlæg blev diskuteret, og man blev enige om, at krav til solcelleanlæg skal være de samme som i Langekær: anlægget må på sit højeste punkt maximalt være 7,5 cm over murkrone. Tilladelse fra kommunen skal foreligge. Der foretages en individuel vurdering inden godkendelse, - tilladelsen kan eksempelvis afhænge af husets beliggenhed i bebyggelsen. b. Meddelelser fra formanden (NM) i) Nyt vedr. områdepleje og forsikring behandles nedenfor. c. Meddelelser fra kassereren (KJ) i) Regnskab blev gennemgået og kommenteret. ii) Der er handlet 3 huse: Løven 37 pr. 15.nov., Løven 26 og Stenbukken 42 pr. 1.jan Der uddeles velkomstbreve (AN) iii) Suppleant Lotte Jørgensen, Stenbukken 7, er tiltrådt som kasserer i stedet for afdøde Kirsten Madsen. 6. Områdepleje a. Grønne områder (NM): i) Træer ved hovedsti: Fra STV er modtaget forslag til forskellige egnede træer. Der blev valgt kugle Ahorn. Arbejdet sættes i gang. Side 1 af 2

20 ii) Behandling af STV`s forslag vedr. forsøgsområde med buske, Løvens parkeringspl.: Intet nyt. iii) 1. del af 10-årsplan start jan.13 (Løven): Der var udarbejdet tilbudsmateriale på etablering af ca. 1 mtr. bred græskant langs flisegang i Løvens randbevoksning, fældning af de opmærkede træer i randbevoksningen samt etablering af græstrekanter ved indkørsel til Løven. Der var enighed om at sende materialet i udbud til 3 relevante firmaer. b. Flisearealer/stier i) Fliseopretning: Der er efter mødet bestilt fliseopretning de aftalte steder. ii) Fliseplads: Intet nyt. iii) Sne og glatførebekæmpelse: Eksisterende aftale fortsættes for perioden Det vil blive forsøgt at varsle via mail, ca. hvornår firmaet kommer. 7. Fra udvalg a. Medieudvalget (LH) Intet nyt. 8. Retningslinjer vedr. a. Skurudvidelser Skal procedure og /eller de eksisterende tegninger justeres? Behandling udsat til næste møde. b. Nyindretning af små fællespladser Forsikringsmæssige forhold i tilfælde af ulykke ved brug af legeredskaber: Advokat er forespurgt, og der er modtaget forskelligt materiale. Behandling udskudt til næste møde. c. Dialog med samarbejdspartnere Der forelå en revideret intern liste over arbejdsopgaver og kontaktansvarlig til de enkelte samarbejdspartnere.der var enkelte justeringer, gennemgang udskudt til næste møde. 9. Eventuelt Næste møde: tirsdag d AN Side 2 af 2

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Møllestensparken. Onsdag den 26. november kl. 19.00 Tilstede: Hus nr: 2-5-7-9-11-16-17-18-19-21-26-28-32-33-34-36-39-41-43-44-46-51-57 Der var fuldmagt

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet: Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 27.4.2010 Deltagere: 22 fremmødte, en husstand ved fuldmagt Punkt 1: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Punkt 2 : Beretning

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

--------------------------------------

-------------------------------------- GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/10-1983 -------------------------------------- Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere