RECOVERY gennem kognitiv teori og metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RECOVERY gennem kognitiv teori og metode"

Transkript

1 1 Ballerup Seminariet, forår 2008 Skriftlig eksamen i Pædagogik og psykologi RECOVERY gennem kognitiv teori og metode Studerende Preben Meilvang Hold: 04C Studienummer: bs06273 Censorer: Jannik Mai Mogens Hygum Jensen Eksaminatorer: Eva Elming Carsten Malmkjær

2 Indholdsfortegnelse 2 Forside 1 side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Problemformulering 4 Struktur 4 Samfundsmæssige perspektiver 4 Pædagogisk/psykologisk teori 6 Kort om recovery 8 Beskrivelse af den kognitive teori, metode og erkendelse 8 Praksiseksempel: et tænkt pædagogisk forløb 12 Pædagogens perspektiver, muligheder og begrænsninger 13 Kritiske betragtninger 14 Konklusion 16 Perspektivering 16 Litteraturliste 18 Bilag 1: Nogle grundbegreber i kognitiv teori 19 Indledning

3 3 Recovery 1 begrebet har eksisteret i Danmark siden år 2000, og det har i de senere år vundet megen udbredelse og anerkendelse specielt i socialpsykiatrien, hvor man arbejder med mennesker frem for sygdomme, og med relationer i stedet for diagnoser. Ca. 60 % af alle skizofrene 2 kommer sig helt eller delvist (Topor, 2005 s. 43). For andre grupper af sindslidende, er tallene højere 3. I recovery-bevægelsen, der tæller psykiatribrugere og medarbejdere, taler man i disse år om behandling i form af medicin, terapi (kognitiv terapi) og fysisk aktivitet, dvs. motion, sport og idræt. I de seneste år har projekter i Sundhedsstyrelsens regi dokumenteret den store betydning af fysisk aktivitet, og Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at indlagte psykiatriske 4 patienter tilbydes mindst 60 minutters fysisk aktivitet pr. dag. Værdien af fysisk aktivitet for ikke indlagte psykiatribrugere er indlysende, som den er det for resten af befolkningen. Med hensyn til kognitiv terapi, foregår dette såvel i behandlingspsykiatrien (de psykiatriske hospitaler) som i socialpsykiatrien (bo tilbud, væresteder, aktivitetssteder mv.). Begge steder varetages det kognitive arbejde oftest af de forskellige faggrupper, der så har taget en efteruddannelse som kognitive terapeuter. Jeg interesserer mig for disse emner, fordi der i psykiatrien i de 1 Recovery betyder at komme sig efter alvorlig psykisk lidelse (og ofte også misbrug) 2 Skizofreni betragtes som den alvorligste af de psykiske lidelser 3 Kilde: Psykiater Merete Nordentoft, efterårets psykiatri uge, PsykiatriFonden Billede (Oestrich, 1998, s. 21)

4 4 sidste 50 år har fundet en spændende udvikling sted. Endvidere interesserer emnerne mig, fordi jeg i de senere år har været såvel ansat som underviser i psykiatrien. Alle disse betragtninger i indledningen fører frem til følgende spørgsmål: Problemformulering Hvordan kan vi som pædagoger gennem kognitiv teori og metode bidrage til at styrke recovery processer blandt sindslidende? Struktur I samfundsmæssige perspektiver fortælles om kronicitetsbegrebet, psykiske lidelser, om den kognitive psykologi på stormende fremmarch, tværfaglighed og dobbeltdiagnoser mv. I pædagogisk/psykologisk teori tales om målgruppen, anerkendende relationer (Berit Bae) (Mørch 2006), social konstruktivisme (Pécseli red. 2003), vækstpædagogik (Hygum & Gytz Olesen 1998). I kort om recovery en kort beskrivelse (Topor 2005), og om dobbelt forbandelse, (Jensen 2006). I kognitiv teori, metode og erkendelse skrives ud fra bladet (Socialpsykiatri 2008), (Jerlang red. 2008), (Mørch & Rosenberg 2005), (Oestrich 1998 & 2008). Så følger praksiseksempel og pædagogens perspektiver. Kritiske bemærkninger er ud fra aktuelle kilder, og så følger konklusion og perspektivering. Samfundsmæssige perspektiver I psykiatrien er man er i de seneste år holdt op med at se psykiatriske patienter udelukkende som kroniske selvom myten om kronicitetsbegrebet fortsat er udbredt i befolkningen, ikke mindst som følge af mediernes skræk historier. I 1950 erne kom de første effektive mediciner til behandling af psykiske lidelser, og disse forskellige former for medicin, har vist sig virksomme mod depressioner, psykoser, maniodepressivitet (nu bipolar lidelse), skizofreni og nogle af de lettere tilstande indenfor de psykiatriske diagnoser. Her må dog tilføjes, at der i de allerseneste uger er sået tvivl om SSRI 5 s - de såkaldte lykkepillers virkning på lettere depressioner. 5 SSRI = Specific Serotonine Reuptake Inhibitors

5 5 I disse seneste 50 år, har der også været forskellige retninger indenfor terapi, hvor den kognitive terapi synes at være den mest effektive til at opnå resultater i ligeværdigt samarbejde med klienten. Den kognitive psykologi er på stormende fremmarch (Pécseli red.: 2003, s. 184). I de seneste 25 år, har man i psykiatrien set en stigende udvikling i retning af mere tværfaglighed. Psykiatrien rummer nu mange forskellige faggrupper: psykiatere, psykologer, sygeplejersker, SoSu assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kognitive terapeuter og ikke mindst pædagoger, der førhen mest har været i socialpsykiatrien, men nu også bliver inviteret indenfor i behandlingspsykiatrien, bl.a. på grund af den ekstreme mangel på varme hænder, også i psykiatrien. Behandlingspsykiatrien er regelbaseret, mens socialpsykiatrien er mere værdi- og behovsorienteret. Disse kulturforskelle kunne man lære noget af (Indenrigsministeriet et al., 2005, s. 17). I psykiatrien bruges udtrykket dobbeltdiagnoser om mennesker, der både har en psykiatrisk diagnose og et misbrugsproblem. Selvom pressen, medierne og samfundet fokuserer meget på hårde stoffer, er det altoverskyggende misbrugsproblem i Danmark: alkohol. Mindst mennesker er alkoholikere og adskillige hundrede tusinde drikker mere alkohol end sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er maksimum 21 genstande om ugen for mænd, og 14 genstande om ugen for kvinder 6. Ved stigende fokus i samfundet på recovery processer og på kognitiv terapi, kunne der spares mange penge. Hermed kunne sådanne aktiviteter passe fint ind i nogle af de klassiske samfundsmæssige behov: opdragelse, dannelse og (re)socialisering (Held & Olsen red., 2001, s. 9). Der har i samfundet altid været marginaliserede individer og grupper også afvigere, nogle heraf sindslidende, eller om man vil, gale eller sindssyge. Tidligere, i det feudalt prægede samfund, indgik de sindssyge, og andre afvigergrupper, i samfundslivet. Men i det kapitalistiske system, har alle måttet sælge sin arbejdskraft, og de sindssyge tabte selvfølgelig i konkurrencen. I 6 Kilde til dette afsnit: Psykiater og misbrugsekspert Henrik Rindom, ved foredrag i Idrætshuset for psykisk syge, København, 24. januar 2008

6 6 enhver tidsperiode, måles afvigere ud fra deres evne til at være produktive. Nogle udstødes, og stilles dermed ringere end andre i samfundet. I de senere år, er afvigerne blevet privatiseret, forstået på den måde, at sociale problemer af en hver slags, er blevet gjort til deres eget problem. Samtidig har samfundets udvidede forvaltning og kontrol betydet mere uselvstændighed. Udstødningen er en proces, en skrue uden ende. Staten sikrer, at modsætningerne mellem den borgerlige ideologi og de faktiske forhold ikke bliver for synlig, hvilket kun kan lade sig gøre, fordi den samtidig opretholder ideologien om staten som en neutral instans 7 (Jerlang & Jerlang, 1996, s ). Den klassiske regel gælder måske også i psykiatrien. Der synes fremover at ville være 80% som i større eller mindre grad har mulighed for at komme sig gennem en recovery proces, mens der vil være mindst 20% der falder igennem alle netmasker. Man kan møde tragiske eksempler på dette fænomen, fx i Mariatjenesten, Istedgade, København. Her kommer jævnligt de 300 måske mest udsatte mennesker i Danmark. Mariatjenesten hvis motto er omsorg, nærhed, varme møder blandt sine gæster narkomani, alkoholisme, prostitution, kriminalitet, vold, hjemløshed, svær psykisk sygdom mv. (kilde: mit frivillige arbejde gennem 12 måneder i Mariatjenesten). Fra disse samfundsmæssige betragtninger, vender jeg mig hen imod de følgende afsnit om teori og praksis. Pædagogisk/psykologisk teori Målgruppen i denne fremstilling er voksne sindslidende mellem 25 og 65 år. Denne målgruppe kan anskues gennem forskellige pædagogiske og psykologiske briller, og i forhold til min opgaves fokus, har jeg valgt den kognitive psykologi, anerkendende relationer, social konstruktivisme og vækstpædagogik. Om den kognitive psykologi: se senere afsnit om kognitiv teori og praksis. 7 Jerlang & Jerlang, s. 283: (J. Holst, 1978, side 103, note 152)

7 7 Om anerkendende relationer 8 : Berit Bae taler om generelle mellemmenneskelige processer, i en dialektisk 9 relationsteori. Mennesker påvirker hinanden, både gensidigt og gentagende, og med disse påvirkninger udvikler mennesket sig kvalitativt. Man kan kun blive bevidst om sig selv og selvstændig, ved at blive anerkendt af sin ligeværdige medpart. Ifølge Berit Bae, er disse ting vanskelige, fordi få har sådanne erfaringer med fra barndommen, og fx benægtelser er en hæmsko for åbenhed. Anerkendelse betyder ikke enighed, men respekt. I psykiatrien er det udpræget, at definitionsmagten ligger hos medarbejderen og ikke hos brugeren. Dette kan i nogen grad modvirkes, hvis begge parter er selvreflekterende, og der er sammenhæng og helhed i relationen. (Mørch, 2006, s ). Om social konstruktivisme 10 : et begreb der kom frem i 1970 erne, og har været særligt relevant op til 1990 erne, og er et populært element i forskellige videnskabers postmodernistiske teorier. Det handler om kollektive forestillinger og forventninger i samfundet, fx kønsroller som socialt skabte eller fx mennesker med sindslidelse, hvis selvopfattelse og andres opfattelse af dem, kan være social konstruktivisme. Man taler om stærkere og svagere former for social konstruktivisme. (Pécseli red., 2003, s ). Følgende citat rummer begrebet eller teorien meget godt i forhold til psykiatrien: At socialkonstruktivistiske teorier har et kritisk potentiale, er en meget udbredt forestilling. Hvis kriminalitet eller sindssyge således f.eks. blot er måder hvorpå samfundet opretholder sig selv ved at stemple bestemte individer som unormale eller afvigere kunne man forestille sig, at en afsløring af denne mekanisme ville undergrave fængsels- og åndsvagesystemerne og frigøre alle de individer der har måttet lide under kategoriseringen som anderledes. (Pécseli red., 2003, s. 61) Om vækstpædagogik: en spændende tanke, at vækstpædagogikken vil frigøre mennesket, i forhold til at mange sindslidende føler sig som i et fængsel. 8 ref. den norske psykolog og pædagog Berit Bae 9 Dialektik = Udviklingen af modsigelser og deres løsning som en måde at fremme erkendelsen (Hansen et al. 1997, s. 75) 10 Konstruktivisme (social konstruktivisme) = Det synspunkt at menneskets erkendelse og viden er en fortolkning dvs. en konstruktion, der bygger på sanseindtryk

8 8 Denne tanke om frigørelse er central i recovery kredse. Barnet - og brugeren i psykiatrien betragtes som væsentlig i sig selv. Der tales om optimale vilkår, frihed, selvstændighed og udvikling. Vækstpædagogikken taler om en indre mekanisme i barnet, og henfører til blomsten. Mennesket som er født med evnen til kærlighed og omsorg. Vækstpædagogikken er i praksis blevet kritiseret for at være romantisk, og måske urealistisk i den virkelige verden. (Hygum & Gytz Olesen, 1998, s ). For en psykiatribruger, der skal igennem en recovery proces, er drømme, muligheder og håb vigtige størrelser. Specielt håbet, der skal vandes, fodres, nurses, passes og plejes af brugeren selv og hans omgivelser. Kort om Recovery Recovery i psykiatrien betyder at komme sig efter alvorlig psykisk lidelse (og ofte også misbrug). Recovery kan beskrives som en individuel og personlig proces, styrket af sammenfald af heldige omstændigheder. (Topor 2005). Recovery processen er forskellig fra person til person, og som andre livs processer, svinger den op og ned, men stadig mod målet at få det bedre, og få et bedre liv. Der hviler en dobbelt forbandelse over de mange, der er kommet sig: enten mener man, at de ikke har været virkeligt syge, eller at de nok ikke er kommet sig (Jensen 2006, s. 12). Beskrivelse af den kognitive teori, metode og erkendelse Det kognitive handler om erkende evne og tænkning. Der arbejdes med afgrænsede områder i klientens 11 liv. Endvidere om problemløsning og symptomreduktion samt bevidstgørelse af klientens psykiske lidelse (Socialpsykiatri, nr. 1, 2008, side 9). Den kognitive teori, metode og terapi stammer fra midten af 1960 erne. Den var en del af ny viden, nye opfattelser og retninger i den amerikanske psykologi, og kan ses som et modbillede til Freuds psykoanalyse. Det kognitive blev udførligt beskrevet af professor i psykiatri ved Pennsylvanias Universitet, Aaron T. Beck (født 1921). De kognitive retninger bryder på væsentlige områder med den traditionelle adfærdsterapi og psykologi. Den kognitive 11 Ordet klient signalerer ligeværdighed

9 9 erkendelse opstår via menneskets tænkning og sansning gennem dets livserfaring, på en sådan måde, at handling får mening. Der er sammenhæng mellem menneskers tanker, følelser, sanser og adfærd (se figur 3). Positive tanker og erfaringer skaber positive følelser, og reducerer depressivitet 12. (Jerlang red., 2008, s ). Kognitiv terapi er evidensbaseret, og en psykoterapeutisk hovedretning med teoretiske modeller og behandlingsmetoder. Der benyttes forskellige metoder til de forskellige psykiske lidelser. Tænkningen er i fokus, og man arbejder med struktur, proces og produkt. Kognitiv terapi har et konstruktivistisk 13 fundament. Konstruktivismen indebærer, at samspillet mellem omgivelserne og klienten implicerer tænkning hos klienten. Man taler i kognitiv terapi om tre overordnede strategier: en indsigtsgivende strategi, en pædagogisk strategi og en problemløsnings- eller mestringsstrategi (Mørch & Rosenberg 2005, s ). Igen spiller recovery begreberne fint sammen med den kognitive terapi. Den første betingelse for en recovery proces er netop at klienten får et element af indsigt og erkendelse. Det pædagogiske er meget vigtigt, og vil blive nærmere behandlet i praksiseksemplet og afsnittet om pædagogens perspektiver. Mestringsstrategier er nærmest et mantra i recovery bevægelsen, man skal lære at mestre det, der er gået galt gang på gang. Mange psykiatribrugere skal også lære at få et helt nyt syn på sig selv. Når mennesker i årevis er blevet stigmatiseret, så bliver de efterhånden selv stigmatiserende, og præsenterer sig fx ved deres diagnose, selv om de er så mange andre ting end en diagnose. Det følgende er en fremstilling, baseret på (Oestrich 1998): 12 Se senere om hjernens signalstof, serotonin 13 Se side 7

10 10 Omkring emnerne psykiatri og misbrug, er der tre vigtige signalstoffer i hjernen, der har betydning, nemlig dopamin, noradrenalin og serotonin. Det har i mange år været kendt, at antidepressiva bl.a. virker ved at forøge hjernens serotonin indhold, sådan meget forenklet sagt, i det der er tale om komplicerede hjerneprocesser i de mange milliarder hjerneceller. Lys kan også forøge hjernens serotonin indhold, fx sollys, eller de efterhånden meget 14 brugte bright light lamps 15 dagslyslamper, som man kan sidde foran en time om morgenen, og så vil der på længere sigt være en effekt, som er veldokumenteret. Men det har også vist sig, at den kognitive terapi har virkning på at forøge serotonin balancen. Stoffet serotonin har med humør og glæde at gøre. Det er alment kendt, at vi bliver gladere ved omgang, kontakt og berøring med andre mennesker. Metoderne i kognitiv terapi er indlæringspsykologiske og humanistiske. I indlæringspsykologien taler man om positiv forstærkning som ros, opmuntring, anerkendelse, og det mennesker gerne vil have mere af, fx omsorg, nærhed, varme. Selvbeskyttelse er et udtryk for alt der almindeligvis betragtes som god livsførelse, fx udtrykt ved KRAM-begrebet: Kost, Rygning, Alkohol, Motion alt det som i folkemunde er lidt kedeligt at beskæftige sig med, men alligevel hensigtsmæssigt at forholde sig til. Sociale færdigheder er vigtige at træne i kognitiv terapi. Man kan tage udgangspunkt i figur 2 16 : 14 Figur 1: (Oestrich 1998, s. 23) 15 Et Philips produkt 16 Figur 2: (Oestrich 1998, side 40)

11 11 Mennesket (selvet) må kunne forholde sig til at omgås omverdenen, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan (stærke) følelser kommer til udtryk overfor andre mennesker i omverdenen. Fremtiden forstås som en planlægning og en positiv forventning og ikke kun som en bekymring. Sociale færdigheder visner, når de ikke bruges hyppigt (Oestrich 1998, s. 29). Det sociale repertoire omhandler nonverbale færdigheder, grundlæggende verbale færdigheder, højere udviklede verbale færdigheder eller konversationsfærdigheder og endelig selvbeskyttende færdigheder, som handler om at håndtere vrede og aggression, rumme intense følelser, blive en god konfliktløser, holde fast i personlige rettigheder, og modstå nedgørelse. De fire elementer i det kognitive kan betragtes i figur 3 17 : Følelserne består af seks grundfølelser: angst, tristhed, vrede, overraskelse, væmmelse og glæde (Oestrich 2008, s. 20) Tankerne vedrører de kognitive erkendelser, og at vende negative tanker til positive. Sanserne har med perception at gøre, dvs. iagttagelse, opfattelse af noget via sanserne. (Hansen et al. 1997, side 295). Sanserne har også forbindelse med det kognitives konstruktivistiske grundlag at gøre, se side 7. Adfærden er jo hele det, som den kognitive terapi sigter mod at forbedre, ikke kun for andre menneskers skyld, men særlig i klientens egen interesse. Selv om det 17 Figur 3: (Oestrich 1998, s. 45)

12 12 kognitive er anderledes end andre adfærdsterapeutiske former, taler man alligevel om kognitiv adfærdsterapi. Som en afrunding på dette afsnit er her to citater fra Irene Oestrichs glimrende bog om selvtillidstræning: Lær at lytte til ordet i hjertet Det vigtigste er at holde fast i sine ønsker og drømme og alle mulighederne (Oestrich 1998, s. 93 og 96). Praksiseksempel: et tænkt pædagogisk forløb I de fleste byer i Danmark er der væresteder for sindslidende. Hubert kom i januar 2003 til værestedet i X-købing. Han blev modtaget af værestedets leder, Lisa og to pædagoger: Birte og John. Hubert ankom med en traumatisk og forfærdelig livshistorie i rygsækken. Mange anfald af socialt ødelæggende manier og indlæggelseskrævende, svære depressioner, med perioder af påklistret alkoholmisbrug og afhængighed af benzodiazepiner 18. Der havde også været perioder af godt liv, hvor Hubert kunne være på arbejdsmarkedet. Da en mani klingede af i sommeren 2002, forsøgte Hubert i desparation over sine maniske handlinger at begå selvmord ved at indtage sovepiller og paracetamol (panodil), men blev reddet hos Rigshospitalets leverspecialister uden mén. I efteråret 2002 havde Hubert været i et kognitivt terapi forløb på Sct. Hans Hospital i Roskilde. Lisa, Birte og John på værestedet var fra starten enige om at bruge deres forskellige personligheder og kompetencer og fordele opgaverne omkring den vanskelige Hubert i mellem sig. Lisa som leder tog sig i gennem nogle samtaler af Huberts voldsomme ambivalens, ikke mindst omkring et kæresteforhold. Birte arbejdede med det kreative og mulighederne for fysisk aktivitet. Hubert var modvillig, for han mente ikke, han kunne dyrke idræt, når han var psykisk syg (selv stigmatisering). John arbejdede man to man og fik som de andre pædagoger udviklet en god og tæt relation til Hubert, der efterhånden begyndte at se værestedet som sit andet hjem. Han fik også en bedre relation til de andre brugere, den relation havde i starten været noget anstrengt. Pædagogerne på værestedet arbejdede meget med Huberts selverkendelse og selvindsigt, og ved disse og andre tiltag, ikke mindst idrætten i den lokale 18 Benzodiazepiner = den tekniske betegnelse for sove- og nervemedicin

13 13 sportshal, lykkedes det efterhånden at øge Huberts selvtillid og selvværd. Hubert fik mere og mere øje for, at alle de færdigheder han havde lært gennem livet, ikke var gået tabt, men blot skulle vækkes til live igen. I stedet for at være integrerende i sin pædagogik, var værestedet inkluderende, altså man gjorde hvad man kunne for at rumme også Hubert. Jo bedre det gik for Hubert, jo mere stod det klart, at der også skulle arbejdes med Huberts tiltagende dominans på værestedet og ude i omverdenen. Igen blev de kognitive metoder taget i brug. Efter fire år på værestedet, kunne det i 2007 konstateres, at Hubert havde gennemgået sin recovery proces og var flyvefærdig til det videre liv, som han tog fat på med stor appetit. Dette er et eksempel på det kognitive ført ud i praksis. Udover de kognitive teorier og metoder, blev også anvendt andre former for pædagogik, fx vækstpædagogik. Vækstpædagogikkens lidt romantiske forestillinger passer godt til denne case, fordi der i sådanne forløb netop er brug for plus ord, (se s. 8). Men også anerkendende pædagogik (se s. 7) og dens ligeværdighed og involvering fra pædagogernes side. Uden tvivl har pædagogerne også selv haft en personlig udvikling i forbindelse med forløbet omkring Hubert. Pædagogens perspektiver, muligheder og begrænsninger Det er ofte netop smerten, der motiverer til forandring (Oestrich, 1998, s. 14). Her er nogle betragtninger om pædagogens rolle, i forhold til det kognitive 19 : Pædagogen skal hjælpe klienten med at udvikle erkendelse. Er der misbrug i billedet, hænger meget misbrugsarbejde netop sammen med den svære vej fra benægtelse til erkendelse. Pædagogen skal ikke være direktiv, men arbejde sammen med klienten om problemløsning. Klienten har MANGE og GODE livserfaringer, som der kan bygges videre på, ligesom der må arbejdes med positive og gode cirkler. Hvor der er kaos, kan pædagogen medvirke til at skabe struktur. Alle mennesker har brug for ros og anerkendelse, også klienten i det kognitive arbejde. Der må kigges på det vigtige begreb, selvbeskyttelse, ligesom (for store) fremtidsbekymringer må bringes ned på jorden og tilbage i nutiden. 19 Se også side 8-11

14 14 I øvrigt kan pædagogen hente inspiration fra Habermas og hans centrale begreb om herredømmefri kommunikation (Hygum & Gytz Olseen 1998, s. 118), og her lytte til klienten og lade argumentet få vægt. Pædagogen skal være professionel, men være klar til at investere sig selv. Sluttelig kan nævnes, at pædagogen jo også skal være selvbeskyttende omkring sig selv. Med hensyn til begrænsninger, er de klassiske overvejelser om der er tid nok og midler nok til at gennemføre forløb, hvor man arbejder kognitivt. Det er altså vigtigt for pædagogen, at hvis der skal arbejdes kognitivt, så skal der også være teoretisk og praktisk opbakning fra arbejdspladsens ledelse. Det var en gennemgang af recovery begreberne ganske kort, af kognitiv teori og praksis, så her følger kritiske betragtninger, konklusion og perspektivering: Kritiske betragtninger Særligt i socialpsykiatrien har recovery begreberne og kognitiv teori og erkendelse nærmest taget form af mantra er, således at brugerne, beboerne, klienterne SKAL igennem en recovery proces, SKAL komme sig. Men som påpeget i starten af denne præsentation, er der 30-40% der IKKE kommer sig, fordi de ikke absolut SKAL, måske ikke kan, eller slet ikke vil komme sig, ikke vil i kognitiv terapi for at arbejde med sig selv. I DR, radio, program 1, kunne man søndag 2. marts 2008 i programmet Coaching på P1 høre en udtalelse af Iben Krogsdal. Hun er i gang med en afhandling om NLP 20. I radio programmet talte hun om terapi kulturen, og at individet vender blikket indad for at løse konflikter. Der er en indad vending alle steder, og der bliver løst problemer ved at kigge på det enkelte menneske. Der tales om ansvar for eget liv, og hvis man ikke lykkes, er det (kun) den enkeltes ansvar. Mennesker i nutiden kæmper om at blive autentiske hvem er jeg? hvem vil jeg gerne være? Det enkelte menneske skal kigge på sit eget liv og sætte mål. Nuet og fortiden synes ikke så vigtig, men fremtiden betyder alt, tænkningen (det kognitive) betyder alt. Fra fortid og nutid til fremtiden, hvor alt altid kan blive bedre. Fra 1950 ernes humanistiske 20 NLP = Neuro Linguistisk Programmering, en moderne terapi form, for individer, fællesskaber og virksomheder

15 15 psykologi om selvrealisation til nutidens begreber omkring selvudvikling. Iben Krogsdal problematiserede disse udviklinger og deres negative påvirkninger på gruppen, fællesskabet og samfundet. Kravet om udvikling er virkelig en livs dræber (Henriksen, 2008 i DR P1 s program søndag 9. marts 2008 kl : tro og eksistens ). Som en helt aktuel kontrast til min ret positive holdning til psykiatrien, holdt LAP 21 en demonstration i København og efterfølgende høring i landstingssalen på Christiansborg onsdag 5. marts Emnet var Bedre vilkår for Sindslidende, og var vel et særligt udtryk fra de 30-40%, der er ikke er kommet sig, en restgruppe det er vigtigt at lytte til, fordi samfundet skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. De fleste danskere har en positiv holdning til handicappede kolleger; men der er et hierarki, hvor blinde, døve og kørestolsbrugere ligger øverst, mens psykisk syge ligger i bunden (Kristelig Dagblad 18. april 2005). Der foregår meget og godt frivilligt arbejde blandt psykiatribrugere, fx i LAP og SIND, som er nævnt i fodnote 21 nederst på denne side. Det er imidlertid som om, at når et stort stykke arbejde er fuldført, og man er kommet lidt nærmere til at reducere tabuer, fordomme og uvidenhed omkring psykisk sygdom/misbrug, så kommer der endnu en skandale TV udsendelse søndag i prime time og rykker indsatsen tilbage til nul. Når TV laver social pornografi, så stigmatiseres ikke kun deltagerne i programmet, men ALLE andre brugere. 21 LAP = Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, ca. 825 medlemmer. LAP har kun brugere som medlemmer, i modsætning til storebror, Landsforeningen SIND, der også huser pårørende og har ca medlemmer

16 22 Konklusion 16 Den kognitive terapi er i fremmarch. Terapiformen er evidensbaseret, og har vist fine resultater, både for de lettere psykiske lidelser, og for de sværere, hvor den kognitive terapi anvendes i kombination med medicinsk behandling. Den kognitive teori og metode passer fint til begreberne omkring recovery, og vi pædagoger, der arbejder i psykiatrien, kan have glæde at arbejde med disse emner til gavn for brugerne og også for pædagogerne selv. Som skitseret ovenfor, kan den kognitive teori og metode anvendes i psykiatrien og det dermed forbundne pædagogiske arbejde i form af at styrke klientens erkende evne og tænkning. Klienten kan af pædagogerne hjælpes med problemløsning og symptom reduktion. De positive tanker og erfaringer hos klienten må styrkes, og samspillet mellem omgivelser og klient må bringes til at medføre tænkning. Det er pædagogernes opgave at skabe positiv forstærkning som ros, opmuntring og anerkendelse samt arbejde med den for klienten så vigtige selvbeskyttelse. Pædagogerne må i det kognitive arbejde styrke klientens sociale færdigheder, og ganske enkelt medvirke til at skabe GLÆDE som modstykke til klientens måske traumatiske og helt forfærdelige oplevelser tidligere i livet. Perspektivering 22 Billede: (Oestrich 1998, s. 68)

17 17 Den sunde personlighed er karakteriseret ved følelsesmæssig balance og nuanceret adfærd samt evne til at kommunikere åbent, ærligt og direkte, altså med SELVTILLID (Oestrich, 1998, s. 80). Også i Danmark har recovery vist gode resultater i de senere år. Tilsvarende for den kognitive terapi, og for de to begreber, kan man håbe, at de fremover vil gå hånd i hånd. Der er meget at hente for individet. Der opstår store kræfter når mennesker kommer sig efter alvorlig psykisk lidelse og misbrug. De kognitive begreber kan hjælpe de fleste individer fremover, fordi begreberne har almen gyldighed. For fællesskaber, grupper kan det anføres, at når den enkelte bliver stærkere, så bliver fællesskabet også stærkere. For samfundet er der meget at vinde og store besparelser på de sociale budgetter at hente, hvis det kan lykkes at nedbringe antallet i restgruppen, de 20 % beskrevet på side 8. For selvfølgelig er der også mennesker i restgruppen, der kan hjælpes videre i en recovery proces og ved kognitiv terapi. Men spørgsmålet er, om samfundet har vilje til dette, eller netop har brug for en restgruppe man kan solidarisere sig med, når TV bringer sine skandale historier, og så i øvrigt distancere sig fra, når det atter er hverdag. Svaret får vi i den spændende og kommende fremtid. Side 18 - > Litteraturliste Side 19 - > Bilag 1: Nogle grundbegreber i kognitiv terapi

18 18 Anvendt litteratur og andre kilder Bertelsen, Aksel et al. (1998): De psykiatriske diagnoser, PsykiatriFondens Forlag Hald, Finn & Olsen, Flemming (red.) (2001): Introduktion til pædagogik, Frydenlund grafisk. Kapitel 1 & 2, s Hansen, Mogens et al (1997): Psykologisk pædagogisk ordbog, Gyldendal Henriksen, Bjarne Lenau (2008): Tro og eksistens, DR radio, program 1 søndag 9. marts 2008, kl Hygum, Erik & Gytz Olesen, Søren (1998): Introduktion til pædagogisk teori og praksis, Pædagogisk UdviklingsCenter, Viborg Seminariet. Kapitel 7, s Kapitel 10, s Indenrigs- og sundhedsministeriet & Socialministeriet (2005): RESPEKT, FAGLIGHED, ANSVAR (fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse) Jerlang, Espen, redaktion (2008): Udviklingspsykologiske teorier, Hans Reitzels forlag. Kapitel 1, s Kapitel 7, s Jerlang, Espen & Jerlang, Jesper (1996): Socialisering og habitus, Hans Reitzels Forlag. Kapitel 6, s Jensen, Pernille (2006): En helt anden hjælp, Akademisk forlag Krogsdal, Iben (2008): Coaching på P1, DR radio, program 1, søndag 2. marts 2008, kl Mørch, Merete M. & Rosenberg, Nicole K. (2005): Kognitiv terapi, Hans Reitzels forlag. Kapitel 1, s Mørch, Susanne Idun (2006): Den pædagogiske kultur, Academica. Kapitel 6-10, s Oestrich, Irene Henriette (1998): Selvtillidstræning, PsykiatriFondens Forlag Oestrich, Irene Henriette (2008): Livskundskab og modstandskraft, Dansk Psykologisk Forlag. Kapitel 1, s Kapitel 7, s Pécseli, Benedicta (red.) et al (2003): Idéhistorie for de pædagogiske fag, Gyldendal. Kapitel 1-4, s PsykiatriInformation, nr. 2 (2007): Artikel om positiv psykologi, s Socialpsykiatri, nr. 1 (2008): Artikler om kognitiv behandling, s Topor, Alain (2005): Fra patient til person, Akademisk Forlag. Kapitel 1, s

19 19 Bilag 1 Citat: Oestrich, 1998, s. 7-8: Nogle grundbegreber i kognitiv teori Automatiske tanker: Ideer, sætninger, ord, forestillinger og billeder, der dukker op og går gennem hoved på én i bestemte situationer. Feed-back: Enhver form for tilbagemelding af betydning for din adfærd og dit humør. Forstærkere: Konsekvenser af din adfærd, som gør det mere sandsynligt, at du vil reagere på samme måde igen. Forstærkning: Alle stimuleringer, der vedligeholder din adfærd. Færdigheder: Hele din personlige udrustning af evner og muligheder for at udtrykke dig og kommunikere med andre (fx starte en samtale). Katastrofetanker: Ideer, der leder tanken hen på katastrofer og udløser angst og bekymring. Eksempel: Der vil ske noget forfærdeligt. Kognition: Tanke, idé, forestilling. Kognitiv: Dét, der sker i dine tanker. Regler: Personlige regler for rigtigt og forkert, som du danner gennem dine personlige erfaringer. Negativ forstærkning: Ubehagelige forstærkninger, som du helst vil være fri for (fx smerte). Positiv forstærkning: Ros, opmuntring, belønning af enhver art. Alt, hvad du gerne vil have mere af (fx komplimenter, venlige ord, kys og kram). Repertoire: Lager af tanker, følelser, kropslige signaler og handlemuligheder dine samlede egenskaber. Skema: En central idé, holdning, mening, erfaring, som er dannet tidligt under følelsesmæssig påvirkning, og som nu styrer din adfærd. Eksempel: Jeg er god nok.

Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag. Recovery:

Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag. Recovery: 1 Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag Recovery: Fra eksklusion og stigmatisering til Inklusion og sundhedsfremme Censorer: 7632 Palle friis 7848 Lisbet

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Lifo-netværk på Ishøj Strand Vandrehjem Mandag 29. september 2014. Rapport fra en klassisk Maniodepressiv : som en del af egen recoveryproces

Lifo-netværk på Ishøj Strand Vandrehjem Mandag 29. september 2014. Rapport fra en klassisk Maniodepressiv : som en del af egen recoveryproces Lifo-netværk på Ishøj Strand Vandrehjem Mandag 29. september 2014 Rapport fra en klassisk Maniodepressiv : - Livshistoriefortællingen som en del af egen recoveryproces Preben Meilvang Pædagog & MB er Underviser

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008. Vejleder Bente Maribo. Margit Houmøller

Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008. Vejleder Bente Maribo. Margit Houmøller Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008 Vejleder Bente Maribo Margit Houmøller Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Problemformulering 3 Begrebsafklaring

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Jeg er 37 år, uddannet pædagog i sommeren 2006 og arbejder lige nu på et socialpsykiatrisk botilbud. I efteråret 2004 gik jeg ned med en svær depression,

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige Nedenstående er en oversigt over temaaftener for det andet halvår af 2013. Intentionen med oversigten er, at I allerede nu har mulighed

Læs mere

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo Temadag: Mødet mellem mennesker Region Sjælland, den 7.november 2013 Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo EN AF OS en kampagne for alle Disposition Meget kort om Landskampagnen

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk

Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 1 Vi kender det selv! Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær -13.30 2 3 4 5

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Alkohol og depression

Alkohol og depression Alkohol og depression Dansk Selskab for Affektive Sindslidelser 21.11 2013 Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen 1 Alkohol & depression 1998 Artikel Ralf Hemmingsen Ophør med alkoholmisbrug 80 % ville

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere