1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds."

Transkript

1 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts 1873 ved bevilling til Aktieselskabet til s Tørlægning. Ved deklaration af 11. januar 1879 overgik alle de for tørholdelsen af nødvendige anlæg samt koncessionens rettigheder og forpligtelser til alle lodsejere ved det samtidigt oprettede s Lodsejerlag. 3. s Dige- og Pumpelag er oprettet i henhold til lov nr. 347 af 2. juni 1917 og afvandingskommissionens beslutning i mødet den 21. marts Pumpelaget afløste det hidtidige s Lodsejerlag og den for dette lag gældende lov, senest vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts I henhold til afvandingskommissionens foreløbige kendelse af 18. september 1937 og senere vedtagelse er pumpestationen ved Avdebo ombygget og udvidet, og vandstanden sænket til kote 7,0 meter. 5. Landvæsenskommissionen har i kendelse af 6. november 1950 ændret reglerne for afstemninger på lagets generalforsamlinger. Disse er senere ændret med vedtægt af 1. maj I kendelser af 25. august 1955 og 1. april 1958 har afvandingskommissionen godkendt henholdsvis en forstærkning af Lammefjordsdæmningen, og at landvindingsarbejdet Hørve og Vejleby Enge inddrages under s Dige- og Pumpelag. 7. I kendelse af 21. april 1975 har landvæsenskommissionen godkendt en ændret udgiftsfordeling, ligesom landvæsenskommissionen i kendelse af 29. april 1977 har givet tilladelse til vanding fra s kanaler. 8. Udgiftsfordelingen for laget er senest ændret med amtsrådetes afgørelse af 13. oktober Afgørelsen er stadfæstet af landvæsenkommissionen i kendelse af 17 oktober Vejdirektorates ekspropriationsforretning af 18. november 2009, tinglyst 29. september 2010 er godkendt af generalforsamlingen 23. marts 2011.

2 2 2. FORTEGNELSE OVER LAGETS FÆLLES EJENDOMME OG ANLÆG a. Matrikulære arealer: Betegnelse Matr.nr. Ejerlav Sognenavn Pumpestationen ved Avdebo med forvalterbolig og tilhørende arealer 1-ab, 6-a, 6-b, 6-f, 10-c, 10-k, 12-c, 12-e, 12-æ og 13-d, 5-e, 81 Avdebo By Grevinge Hoveddæmningen fra Avdebo til Gundestrup med 2 sluser 5-e, 6-b, 3, 8-a, 5-e, 5-f Avdebo By Gundestrup By Grevinge Grevinge Landkanalen med tilhørende arealstrimler, Kanalvolden, Kanalveje med grøfter Dragskanalen med tilhørende arealstrimler 5-e, 5-f, 5-q, 2-d, 1-b, 6-b, a, 6-b, f, c, 2-d, 2-e, 2-g, 7 Avdebo By Gurrede By Gundestrup By Hørve By Bjergesø By Dragsholm Hgd. Gislinge Kundby Svinninge Hørve Fårevejle Asnæs Grevinge Grevinge Hørve Hørve Vallekilde Fårevejle Pumpekanaler med tilhørende arealstrimler på det såkaldte søareal (de øvrige under pumpela-get hørende pumpekanaler er ikke udskilt i matriklen) 6-b, 6-g, 12-y, , 206 Grevinge Asnæs Fårevejle

3 b. Pumpestationen 3 Pumpestationen består af anlægsforvalterboligen med udhus, den gamle maskinhal med kedelhus, kulhus og smedie, samt de med maskinhallen i 1926 og 1939 sammenbyggede to pumpehuse. Til pumpestationen medregnes endvidere pumpebassinet øst for denne og den med landkanalslusen sammenbyggede sluse med 3 sæt selvvirkende sluseporte, hvor igennem det i bassinet oppumpede vand løber ud i afløbet til stranden. Bassinet og landkanalen er adskilt af en med slusen og landkanalvolden sammenbygget, vandret betonmur, der er ført op til kote +1,35 m. c. Hoveddæmningen fra Gundestrup til Avdebo. 1. Dimensioner m.v. Dæmningen, der er stationeret fra vest mod øst, er ca meter lang og begynder ved overkørslen ved det østlige skel for matr.nr. 5 s Gundestrup By, Grevinge. Nævnte skel er st. 0 og overkørslens vestside st. ca. 6 meter. Dæmningen ender i st. ca ved tilslutningen til den høje jordbrink i skellet mellem matr.nr. 2-h og 3-a ved Avdebo By,. Dæmningsarealet st har altid været selvstændigt matrikuleret, jf. 3, hvorimod dæmningens østlige del, st , med den her på dæmningen værende privatvej tidligere var matrikuleret under de tilgrænsende (private) ejendomme, idet disse var pålagt servitutter tilsigtende dæmningens bevarelse. I henhold til afvandingskommissionens vedtagelse i mødet den 16. oktober 1944 vil også den østlige del af dæmningen have særskilt matrikelnummer. De tilgrænsende lodsejere beholder færdselsret til vejen, hvis bredde skal være 4 m. I henhold til afvandingskommissionskendelse af 25. august 1955 er dæmningen forstærket fra østsiden af Gundestrup sluse (st. ca. 254) til og med den tidligere Skibsbro i st. ca. 1470). Vejdirektoratet har ret til at have en cykelsti placeret på dæmningens top fra st. ca. 100 til st. ca Stien udføres med slotsgrus, der udlægges ovenpå det eksisterende diges græsbevoksning. Kystdirektoratet har i sin tilladelse hertil af 26. maj 2009 stillet følgende betingelser: Ejeren påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og til og til at føre dæmningen tilbage til sin oprindelige stand, hvis sikkerheden af dæmningen svækkes ud over det påregnelige.

4 4 Der må ikke uden Kystdirektorates og s Dige- og pumpelags tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til Kystdirektoratet inden 2 år fra tilladelsens datering. Hvis Vejbestyrelsen (p.t. Vejdirektoratet) senere ønsker at etablere anlægget, skal der på ny rettes henvendelse til Kystdirektoratet og s Dige- og pumpelag. Der skal ske omgående reetablering af gruslaget, hvis noget af dette bortskylles i en højvandssituation. Gruslaget skal placeres ovenpå den eksisterende digekrone, således at dennes topkote hæves med ca. 15 cm svarende til gruslagets tykkelse. Der skal tilsås med græs på dæmningens skråning, hvis den eksisterende bevoksning beskadiges ved etablering af cykelstien. Det tillades således at cykelsti-arealet ikke opretholdes græsbevokset. Vegetationen på cykelstiens kanter (20 cm) må kun bekæmpes med slåning. Ved gennemførelse af renovering, vedligeholdelsesarbejde, konstruktive ændringer og forbedringer på sluser eller dæmning er cykellstiens reetablering eller flytning uvedkommende for s Dige- og Pumpelag. Der må ikke placeres skilte, bomme m.m. på midterdæmningen, disse skal placeres i starten og slutningen af dæmningen. Dæmningen skal herefter have følgende dimensioner: Fra st. 0 til st. 254 (østsiden af Gundestrup sluse) skal kronekoten være + 3,40 m og kronebredden 1,60 m. Mellem st. 254 og st. ca (den tidligere Skibsbro) skal kronebredden være 3,0 m og afdækket med 15 cm singels udfyldt med lerholdigt grus, således at kronekoten er + 3,55 m. Mellem st og st. ca skal kronekoten være + 3,40 m og kronebredden 1,60 m. På den østlige del, st. ca til st. ca. 2300, består dæmningens ydre skråning af det naturlige terræn, og kronen og dæmningens indre skråning er tilvejebragt ved afgravning af dette terræn. Dæmningens ydre skråning har derfor terrænets naturlige stigning. Kronekoten skal være + 3,40 m og kronebredden mindst 4,0 m. Skråningsanlægget mod land skal være 1,5. Mellem st. 254 og st (mellem sluserne) skal dæmningssiden mod havet omkring kote 0 være beskyttet af en stenkastning med anlæg 4,0. Herfra og op til kote ca. + 1,8 m skal dæm-

5 5 ningssiden være beskyttet af et sammenstøbt stenglacis med anlæg 4,0. Over denne højde skal skråningen være stensat (græsbevokset brolægning) og have anlæg ca. 2,5. Udenfor sluserne, st. 0 - st. ca. 245 og st st. ca. 1950, hvor der er forland mellem kote + 1,0-2,0 m, er skråningen mod havet beskyttet med græstørv og skal have samme anlæg som ovenfor anført. På Strækningen mellem st. ca. 400 og st. 760 er der til støtte for glaciset rammet en 3 spunsvæg fra kote 0 til kote 2,5 m. Den indre skråning er udført med anlæg 1,75 og er afdækket med muld. På dæmningens indvendige skråning findes 6 trapper i st. 397, st. 536, st. 964, st. 976, st og st Der er opsat skilte om forbud mod færdsel på den indvendige skråning udenfor de anførte trapper. På dæmningens landside st er der anlagt en oprindelig 6,3 m bred vej. Fra st. 0 - st. ca er vejen optaget som hovedlandevej og udvidet til ca. 14,5 m. Fra st. ca henhører vejen under pumpelaget og fra st. ca er den kommunevej i Holbæk Kommune. Vejbanehøjden varierer i hovedtrækkene således: St. 0 = + 2,5 m, st. 250 = + 2,0 m, st = + 1,0 m, st = + 0,8 m, st = + 1,0 m, st = + 2,0 m, st = + 2,7 m. Mod land er skråningsanlægget for dæmningen ca. 1,5 og for vejen ca. 1,75. På kronen er der færdselsret til de tilgrænsende ejendomme. Vejen skal holdes i forsvarlig stand, og det øvrige dæmningsareal skal være beskyttet med græstørv. Færdselen til arealerne nord for dæmningen st vest for Gundestrup sluse skal alene ske ad overkørslen ved st. 0, og ad den her udlagte markvej udenfor og nord for dæmningsarealet. For eventuel nødvendig færdsel til stranden øst for Gundestrup sluse findes en rampe i st. ca. 270 umiddelbart øst for slusen. 2. Bygværker m.m. I tilslutning til dæmningen blev der i sin tid (i st. ca. 1470) bygget en ca. 40 m lang og ca. 8 m bred skibsbro med 3,10-4,40 m vanddybde. Skibsbroen blev fjernet i forbindelse med arbejdet med forstærkningen af dæmningen. Tilladelse til fjernelsen er meddelt af Ministeriet for offentlige arbejder. I dæmningen er der indbygget 2 sluser med selvvirkende sluseporte. Slusen ved Gundestrup (st ) har 2 åbninger á 3,75 m og danner afløb for Nordkanalen.

6 6 Slusen ved Avdebo (st ) har 7 åbninger á 3,75 meter, hvoraf de 4 østligste åbninger danner afløb for Svinninge-Avdebokanalen og de 3 vestligste for pumpestationens bassin. I st findes under dæmningen et Ø 30 cm rørunderløb, som skal kunne lukkes fuldstændig tæt med et galvaniseret jernskod i en i dæmningen indbygget 100 x 100 cm betonstøbt brønd, der er ført op til kote + 3,40 m. Det tillades at cykelstien fører over kanalerne Nordkanalen og Svinnge- Audebokanalen på digelagets sluser. I tilfælde af reparationsarbejder på sluserne bortløftes broerne. Udgifterne forbundet hermed påhviler Vejdirektoratet. d. Landkanalerne og Dragskanalen Kanalerne afleder til havet ved Avdebo, Gundestrup og Nekseløbugten afstrømningen fra det rundt om liggende ca. 187 km² store opland, som har fald ned imod kanalerne. Pumpestationen skal således kun oppumpe afstrømningen fra selve det tørlagte areal, som udgør ca. 57,5 km². Kanalerne er offentlige vandløb og vedligeholdes på kommunalbestyrelsens foranstaltning og bekostning. Kanalerne skal have de dimensioner og dybder, der er angivet i de for kanalerne gældende 3 regulativer for henholdsvis Svinninge-Avdebokanalen, Hørve-Dragskanalen og Nordkanalen. Angående de i kanalerne opførte slusebygværker, der hører under pumpelaget, henvises til regulativerne. e. Landkanalvolden Landkanalvolden tjener til beskyttelse af det tørlagte areal mod oversvømmelse fra landkanalerne og forløber derfor langs indersiden af disse hele rundt. Volden skal have en kronekote på + 1,30 m langs Nordkanalen og + 1,21 m på den øvrige strækning samt kronebredde på 1,60 m langs Svinninge-Avdebokanalen og 1,25 m på den øvrige strækning. Skråningsanlæggene skal være 2,0 mod kanalerne og 1,5 mod fjorden. Landkanalvoldens samlede længde er 37,103 km. f. Landkanalvejen Indenfor landkanalvolden er der udlagt en 5,65 m bred vej og indenfor denne en grøft. På en strækning langs Hørvekanalen udfor Svinninge Lammefjord er vejen dog opgravet for at skaffe fyld til en påkrævet forstærkning af landkanalvolden på dette sted. g. Pumpekanaler Beliggenheden af de pumpekanaler, der henhører under pumpelaget, og som skal vedligeholdes af dette, er på det til vedtægten hørende kort angivet med bogstavsbetegnelser. Kanalerne skal have de i bilag 1 anførte dimensioner, dybder og faldforhold.

7 7 h. Kotesystemet Samtlige koter i nærværende vedtægt referer til D.N.N., idet blandt andet følgende G.I. fikspunkter er benyttet: : Hugget mærke, St. Vejlebro, venstre side, på betonvange, 8,35 m fra sydlig ende. Kote 2,591 m : Hugget mærke, Vejleby bro, søndre side, på betonvange, 3,20 m fra østlig ende. Kote 1,205 m. Med hensyn til tekniske bestemmelser for lagets anlæg henvises til bilag 1 til denne vedtægt. Af bilaget fremgår hvilke pligter og rettigheder, der er knyttet til lagets anlæg og dets brug. 3. LAGETS MEDLEMMER 1. Lagets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført i bilag 2 til denne vedtægt. I bilaget er angivet antallet af parter, hvormed de enkelte ejendommes ejer bidrager til dækning af lagets udgifter. 2. Ejendommene indenfor laget er opdelt i 2 områdetyper, - Landbrugsområde (L) og By- og Sommerhusområde (B og S). Landbrugsområdet dækker 60 % af lagets udgifter, og By- og Sommerhusområderne dækker 40% af udgifterne. 3. Det samlede antal parter indenfor Landbrugsområdet er , og tilsvarende er antallet af parter for By- og Sommerhusområdet i alt Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette den respektive vandløbsmyndighed derom. Vandløbsmyndigheden for den respektive kommune fordeler derefter det bidrag, der påhviler ejendommen, jf. 65 i lov om vandløb. 5. Vandløbsmyndigheden for den respektive kommunes foretagne fordeling, kan inden 4 uger efter denne er meddelt, indbringe spørgsmålet for taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje. 6. Såfremt jord i Landbrugsområde i en ny lokalplan overgår til By- og Sommerhusområde, skal der herefter betales By- og Sommerhusparter. Tilsvarende skal der ved overgang fra By- og Sommerhusområde til Landbrugsområde betales landbrugsparter. Det påhviler lodsejer at underrette lagets bestyrelse om lokalplaner eller kommunalbestyrelsesbeslutninger, der medfører overgang fra den ene områdetype til den anden. Dige- og pumpelagets bestyrelse

8 8 skal hvert år d. 1. oktober indberette disse ændringer til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Bestyrelsen kan, hvis den på anden måde bliver vidende om en ændring, indberette denne til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Hvis der tidligere er givet dispensation til ejere af arealer, der drives som landbrug, men er beliggende indenfor et By- og Sommerhusområde, således at disse betaler bidrag svarende til landbrugsparter, gælder dispensationen indtil landbrugsdriften ophører på arealet, hvorpå det overgår til byparter. Der gives fremover ikke flere dispensationer. 4. LAGETS OPGAVER 1. Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. Vedligeholdelsesudgiften til cykelstibelægning og broer påhviler Vejdirektoratet. Vedligeholdelsesopgaver skal primært udføres af s Dige- og pumpelag, for Vejdirektoratets regning. Vedligeholdelsesopgaver som s Dige- og pumpelag ikke kan varetage, kan efter tilladelse fra s Dige- og pumpelag udføres af Vejdirektoratet. s Dige- og pumpelag kan på eget initiativ eller på foranledning af Vejdirektoratet foretage udbedringer og vedligeholdelse af cykelstien for Vejdirektoratets regning. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet i bilag 1 til denne vedtægt, skal så vidt muligt konstant være opfyldt. Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres. 2. På digekrone og -skråninger skal græsset slås mindst én gang årligt. Ukrudt skal bekæmpes ved slåning eller, hvis det ikke kan lade sig gøre med godkendte bekæmpelsesmidler på en måde som er godkendt til brug nær vandmiljøet. Der skal forespørges i den ansvarlige miljømyndighed om det er muligt, og om der skal søges dispensation, med mindre bekæmpelsesmidlet fremgår af Middeldatabasen Træer og buske må ikke forefindes på digearealerne. Mulvarpe, rotter, mosegrise eller andre dyr, som ved deres gravning kan beskadige digerne, skal bekæmpes. Bekæmpelse skal ske med midler på en måde, som til enhver tid er godkendt til formålet og til brug nær vand, og i øvrigt under hensyn til den til enhver tid gældende lovgivning. 3. Med henblik på at sikre, at der foretages nødvendig retablering af digehøjden efter eventuelt indtrufne sætninger i diget, og med henblik på at konstatere, om anlægget påføres større belastning som følge af eventuelt forøgede vanddybder, skal der med mellemrum, og mindst hvert 10. år, foretages kontrolopmåling af anlæggets dimensioner og af vanddybderne ud for anlægget. 4. Laget administrerer indtil videre den af landvæsenskommissionen i kendelse af 29. april 1977 godkendte vanding fra s kanaler. 5. Vedligeholdelsen må ikke begrænses alene til en bevarelse af de bestående anlæg med de i 2 angivne dimensioner, men skal også gå ud på efterhånden på tidsvarende måde og i god tid at forny, styrke eller forbedre anlæggene, hvilket så vidt muligt skal udføres således, at de hertil

9 9 nødvendige arbejder bliver jævnt fordelt over en årrække og udgifterne derved bliver så lidt byrdefulde som muligt for lagets medlemmer. 5. GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent. Valg af stemmetæller. Beretning fra formanden. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning. Indstilling af budget for det kommende år. Indkomne forslag. Valg af bestyrelse og suppleanter Eventuelt. 3. Bestyrelsen udpeger dirigenten. 4. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indesendes til formanden senest den 1. marts. 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, forlanger det. INDVARSLING Generalforsamlinger indvarsles med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Holbæk Amts Venstreblad samt eventuelt i andre dagblade i området efter beslutning på en generalforsamling.

10 10 8. STEMMEAFGIVNING OG BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAM- LINGER 1. Ved afstemninger på generalforsamlinger har hvert medlem 1 personlig stemme. Foruden disse personlige stemmer tillægges 1 stemme for hver påbegyndt 100 parter udover Det enkelte medlem skal dokumentere sit samlede partsantal for at kunne få tillagt ekstra stemmer. 3. Når ingen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer protesterer derimod, kan afstemninger ske ved håndsoprækning. 4. Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal. For vedtægtsændringer og beslutninger om lagets opløsning gælder særlige regler, jf Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse, dog har medlemmer ret til at afgive stemmer ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af laget, men ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. I lige år vælges 4 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer. 2. Landbrugsområdet og By- og sommerhusområderne skal være repræsenteret med 1-2 medlemmer i bestyrelsen. 3. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen hvert år. 4. Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år af gangen 5. Alle medlemmer af laget kan stille forslag om kandidater til valg. 6. For at sikre, at der altid kan være en fuldtallig bestyrelse, er bestyrelsen dog forpligtet til at komme med forslag til kandidater. 10. BESTYRELSENS OPGAVER 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt næstformand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer. 2. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift sendes efter anmodning til Holbæk og Odsherred kommuner

11 11 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. 11. FORRETNINGSUDVALG 1. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer til at varetage den umiddelbare forvaltning af lagets drift. 2. Lagets formand er fast medlem af forretningsudvalget og tillige formand for udvalget. 3. Forretningsudvalget skal repræsentere hvert sin områdetype henholdsvis Landbrugsområdet og By- og sommerhusområdet. 4. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at repræsentere laget i forhold til tinglysningsmyndigheden og til andre offentlige myndigheder. 5. Forretningsudvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen om ansættelse af anlægsforvalter og regnskabsfører. 12. VALGBARHED 1. Alle lagets medlemmer er valgbare og er pligtige til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet. 2. I tilfælde af varigt forfald suppleres bestyrelsen med en suppleant. 13. REGNSKAB OG BUDGET 1. Lagets regnskabsår følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen foranstalter regnskabet revideret af en registreret eller autoriseret revisor til forelæggelse på den ordinære generalforsamling. 3. Bestyrelsen udarbejder endvidere et budget med forslag til bidrag for det kommende regnskabsår ligeledes til forelæggelse på den ordinære generalforsamling. 4. Senest den 1. september sender bestyrelsen det reviderede regnskab og budget samt årsberetning og generalforsamlingsudskrift til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner, der skal godkende regnskabet og fastsætte bidrag for det kommende regnskabsår.

12 TILSYN 1. Laget er undergivet Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuners økonomiske og tekniske tilsyn. 2. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner har adgang til at rådføre sig med Kystinspektoratet om tekniske spørgsmål vedrørende digerne. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan pålægge lagets bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner lade foranstaltningerne udføre for lagets regning. 15. TINGLYSNING 1. Denne vedtægt er tinglyst på de i bilag 2 anførte ejendomme. 2. Påtaleberettiget er Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner og lagets bestyrelse. 3. Det påhviler ejerne af de respektive ejendomme at berigtige tingbogen ved udstykning m.v., jf. vedtægtens Ændringer i vedtægten og dens bilag skal tinglyses, når Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner bestemmer dette. 16. KLAGEADGANG 1. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner spørgsmål om fortolkning af denne vedtægt og spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes. 2. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Hvis Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner ikke godkender beslutningen, bliver den uvirksom. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan af egen drift ophæve en generalforsamlingsbeslutning.

13 13 4. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner afgørelse kan påklages til Miljøministeriet. 17. VEDTÆGTSÆNDRING OG LAGETS OPHÆVELSE 1. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. 2. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan af egen drift ændre denne vedtægt. 3. Det påhviler lagets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen nødvendiggør dette, jf. således 2, stk. 2, og 3, stk. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuners pålæg herom skal efterkommes. 4. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan for lagets regning foretage det fornødne til vedtægtens ajourføring. Ændringerne i vedtægten ved revisionen i marts 2011 kræver ikke ny tinglysning af vedtægten. HOLBÆK KOMMUNE ODSHERRED KOMMUNE Henriette Gerlach Centerleder

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere