1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds."

Transkript

1 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts 1873 ved bevilling til Aktieselskabet til s Tørlægning. Ved deklaration af 11. januar 1879 overgik alle de for tørholdelsen af nødvendige anlæg samt koncessionens rettigheder og forpligtelser til alle lodsejere ved det samtidigt oprettede s Lodsejerlag. 3. s Dige- og Pumpelag er oprettet i henhold til lov nr. 347 af 2. juni 1917 og afvandingskommissionens beslutning i mødet den 21. marts Pumpelaget afløste det hidtidige s Lodsejerlag og den for dette lag gældende lov, senest vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts I henhold til afvandingskommissionens foreløbige kendelse af 18. september 1937 og senere vedtagelse er pumpestationen ved Avdebo ombygget og udvidet, og vandstanden sænket til kote 7,0 meter. 5. Landvæsenskommissionen har i kendelse af 6. november 1950 ændret reglerne for afstemninger på lagets generalforsamlinger. Disse er senere ændret med vedtægt af 1. maj I kendelser af 25. august 1955 og 1. april 1958 har afvandingskommissionen godkendt henholdsvis en forstærkning af Lammefjordsdæmningen, og at landvindingsarbejdet Hørve og Vejleby Enge inddrages under s Dige- og Pumpelag. 7. I kendelse af 21. april 1975 har landvæsenskommissionen godkendt en ændret udgiftsfordeling, ligesom landvæsenskommissionen i kendelse af 29. april 1977 har givet tilladelse til vanding fra s kanaler. 8. Udgiftsfordelingen for laget er senest ændret med amtsrådetes afgørelse af 13. oktober Afgørelsen er stadfæstet af landvæsenkommissionen i kendelse af 17 oktober Vejdirektorates ekspropriationsforretning af 18. november 2009, tinglyst 29. september 2010 er godkendt af generalforsamlingen 23. marts 2011.

2 2 2. FORTEGNELSE OVER LAGETS FÆLLES EJENDOMME OG ANLÆG a. Matrikulære arealer: Betegnelse Matr.nr. Ejerlav Sognenavn Pumpestationen ved Avdebo med forvalterbolig og tilhørende arealer 1-ab, 6-a, 6-b, 6-f, 10-c, 10-k, 12-c, 12-e, 12-æ og 13-d, 5-e, 81 Avdebo By Grevinge Hoveddæmningen fra Avdebo til Gundestrup med 2 sluser 5-e, 6-b, 3, 8-a, 5-e, 5-f Avdebo By Gundestrup By Grevinge Grevinge Landkanalen med tilhørende arealstrimler, Kanalvolden, Kanalveje med grøfter Dragskanalen med tilhørende arealstrimler 5-e, 5-f, 5-q, 2-d, 1-b, 6-b, a, 6-b, f, c, 2-d, 2-e, 2-g, 7 Avdebo By Gurrede By Gundestrup By Hørve By Bjergesø By Dragsholm Hgd. Gislinge Kundby Svinninge Hørve Fårevejle Asnæs Grevinge Grevinge Hørve Hørve Vallekilde Fårevejle Pumpekanaler med tilhørende arealstrimler på det såkaldte søareal (de øvrige under pumpela-get hørende pumpekanaler er ikke udskilt i matriklen) 6-b, 6-g, 12-y, , 206 Grevinge Asnæs Fårevejle

3 b. Pumpestationen 3 Pumpestationen består af anlægsforvalterboligen med udhus, den gamle maskinhal med kedelhus, kulhus og smedie, samt de med maskinhallen i 1926 og 1939 sammenbyggede to pumpehuse. Til pumpestationen medregnes endvidere pumpebassinet øst for denne og den med landkanalslusen sammenbyggede sluse med 3 sæt selvvirkende sluseporte, hvor igennem det i bassinet oppumpede vand løber ud i afløbet til stranden. Bassinet og landkanalen er adskilt af en med slusen og landkanalvolden sammenbygget, vandret betonmur, der er ført op til kote +1,35 m. c. Hoveddæmningen fra Gundestrup til Avdebo. 1. Dimensioner m.v. Dæmningen, der er stationeret fra vest mod øst, er ca meter lang og begynder ved overkørslen ved det østlige skel for matr.nr. 5 s Gundestrup By, Grevinge. Nævnte skel er st. 0 og overkørslens vestside st. ca. 6 meter. Dæmningen ender i st. ca ved tilslutningen til den høje jordbrink i skellet mellem matr.nr. 2-h og 3-a ved Avdebo By,. Dæmningsarealet st har altid været selvstændigt matrikuleret, jf. 3, hvorimod dæmningens østlige del, st , med den her på dæmningen værende privatvej tidligere var matrikuleret under de tilgrænsende (private) ejendomme, idet disse var pålagt servitutter tilsigtende dæmningens bevarelse. I henhold til afvandingskommissionens vedtagelse i mødet den 16. oktober 1944 vil også den østlige del af dæmningen have særskilt matrikelnummer. De tilgrænsende lodsejere beholder færdselsret til vejen, hvis bredde skal være 4 m. I henhold til afvandingskommissionskendelse af 25. august 1955 er dæmningen forstærket fra østsiden af Gundestrup sluse (st. ca. 254) til og med den tidligere Skibsbro i st. ca. 1470). Vejdirektoratet har ret til at have en cykelsti placeret på dæmningens top fra st. ca. 100 til st. ca Stien udføres med slotsgrus, der udlægges ovenpå det eksisterende diges græsbevoksning. Kystdirektoratet har i sin tilladelse hertil af 26. maj 2009 stillet følgende betingelser: Ejeren påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og til og til at føre dæmningen tilbage til sin oprindelige stand, hvis sikkerheden af dæmningen svækkes ud over det påregnelige.

4 4 Der må ikke uden Kystdirektorates og s Dige- og pumpelags tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til Kystdirektoratet inden 2 år fra tilladelsens datering. Hvis Vejbestyrelsen (p.t. Vejdirektoratet) senere ønsker at etablere anlægget, skal der på ny rettes henvendelse til Kystdirektoratet og s Dige- og pumpelag. Der skal ske omgående reetablering af gruslaget, hvis noget af dette bortskylles i en højvandssituation. Gruslaget skal placeres ovenpå den eksisterende digekrone, således at dennes topkote hæves med ca. 15 cm svarende til gruslagets tykkelse. Der skal tilsås med græs på dæmningens skråning, hvis den eksisterende bevoksning beskadiges ved etablering af cykelstien. Det tillades således at cykelsti-arealet ikke opretholdes græsbevokset. Vegetationen på cykelstiens kanter (20 cm) må kun bekæmpes med slåning. Ved gennemførelse af renovering, vedligeholdelsesarbejde, konstruktive ændringer og forbedringer på sluser eller dæmning er cykellstiens reetablering eller flytning uvedkommende for s Dige- og Pumpelag. Der må ikke placeres skilte, bomme m.m. på midterdæmningen, disse skal placeres i starten og slutningen af dæmningen. Dæmningen skal herefter have følgende dimensioner: Fra st. 0 til st. 254 (østsiden af Gundestrup sluse) skal kronekoten være + 3,40 m og kronebredden 1,60 m. Mellem st. 254 og st. ca (den tidligere Skibsbro) skal kronebredden være 3,0 m og afdækket med 15 cm singels udfyldt med lerholdigt grus, således at kronekoten er + 3,55 m. Mellem st og st. ca skal kronekoten være + 3,40 m og kronebredden 1,60 m. På den østlige del, st. ca til st. ca. 2300, består dæmningens ydre skråning af det naturlige terræn, og kronen og dæmningens indre skråning er tilvejebragt ved afgravning af dette terræn. Dæmningens ydre skråning har derfor terrænets naturlige stigning. Kronekoten skal være + 3,40 m og kronebredden mindst 4,0 m. Skråningsanlægget mod land skal være 1,5. Mellem st. 254 og st (mellem sluserne) skal dæmningssiden mod havet omkring kote 0 være beskyttet af en stenkastning med anlæg 4,0. Herfra og op til kote ca. + 1,8 m skal dæm-

5 5 ningssiden være beskyttet af et sammenstøbt stenglacis med anlæg 4,0. Over denne højde skal skråningen være stensat (græsbevokset brolægning) og have anlæg ca. 2,5. Udenfor sluserne, st. 0 - st. ca. 245 og st st. ca. 1950, hvor der er forland mellem kote + 1,0-2,0 m, er skråningen mod havet beskyttet med græstørv og skal have samme anlæg som ovenfor anført. På Strækningen mellem st. ca. 400 og st. 760 er der til støtte for glaciset rammet en 3 spunsvæg fra kote 0 til kote 2,5 m. Den indre skråning er udført med anlæg 1,75 og er afdækket med muld. På dæmningens indvendige skråning findes 6 trapper i st. 397, st. 536, st. 964, st. 976, st og st Der er opsat skilte om forbud mod færdsel på den indvendige skråning udenfor de anførte trapper. På dæmningens landside st er der anlagt en oprindelig 6,3 m bred vej. Fra st. 0 - st. ca er vejen optaget som hovedlandevej og udvidet til ca. 14,5 m. Fra st. ca henhører vejen under pumpelaget og fra st. ca er den kommunevej i Holbæk Kommune. Vejbanehøjden varierer i hovedtrækkene således: St. 0 = + 2,5 m, st. 250 = + 2,0 m, st = + 1,0 m, st = + 0,8 m, st = + 1,0 m, st = + 2,0 m, st = + 2,7 m. Mod land er skråningsanlægget for dæmningen ca. 1,5 og for vejen ca. 1,75. På kronen er der færdselsret til de tilgrænsende ejendomme. Vejen skal holdes i forsvarlig stand, og det øvrige dæmningsareal skal være beskyttet med græstørv. Færdselen til arealerne nord for dæmningen st vest for Gundestrup sluse skal alene ske ad overkørslen ved st. 0, og ad den her udlagte markvej udenfor og nord for dæmningsarealet. For eventuel nødvendig færdsel til stranden øst for Gundestrup sluse findes en rampe i st. ca. 270 umiddelbart øst for slusen. 2. Bygværker m.m. I tilslutning til dæmningen blev der i sin tid (i st. ca. 1470) bygget en ca. 40 m lang og ca. 8 m bred skibsbro med 3,10-4,40 m vanddybde. Skibsbroen blev fjernet i forbindelse med arbejdet med forstærkningen af dæmningen. Tilladelse til fjernelsen er meddelt af Ministeriet for offentlige arbejder. I dæmningen er der indbygget 2 sluser med selvvirkende sluseporte. Slusen ved Gundestrup (st ) har 2 åbninger á 3,75 m og danner afløb for Nordkanalen.

6 6 Slusen ved Avdebo (st ) har 7 åbninger á 3,75 meter, hvoraf de 4 østligste åbninger danner afløb for Svinninge-Avdebokanalen og de 3 vestligste for pumpestationens bassin. I st findes under dæmningen et Ø 30 cm rørunderløb, som skal kunne lukkes fuldstændig tæt med et galvaniseret jernskod i en i dæmningen indbygget 100 x 100 cm betonstøbt brønd, der er ført op til kote + 3,40 m. Det tillades at cykelstien fører over kanalerne Nordkanalen og Svinnge- Audebokanalen på digelagets sluser. I tilfælde af reparationsarbejder på sluserne bortløftes broerne. Udgifterne forbundet hermed påhviler Vejdirektoratet. d. Landkanalerne og Dragskanalen Kanalerne afleder til havet ved Avdebo, Gundestrup og Nekseløbugten afstrømningen fra det rundt om liggende ca. 187 km² store opland, som har fald ned imod kanalerne. Pumpestationen skal således kun oppumpe afstrømningen fra selve det tørlagte areal, som udgør ca. 57,5 km². Kanalerne er offentlige vandløb og vedligeholdes på kommunalbestyrelsens foranstaltning og bekostning. Kanalerne skal have de dimensioner og dybder, der er angivet i de for kanalerne gældende 3 regulativer for henholdsvis Svinninge-Avdebokanalen, Hørve-Dragskanalen og Nordkanalen. Angående de i kanalerne opførte slusebygværker, der hører under pumpelaget, henvises til regulativerne. e. Landkanalvolden Landkanalvolden tjener til beskyttelse af det tørlagte areal mod oversvømmelse fra landkanalerne og forløber derfor langs indersiden af disse hele rundt. Volden skal have en kronekote på + 1,30 m langs Nordkanalen og + 1,21 m på den øvrige strækning samt kronebredde på 1,60 m langs Svinninge-Avdebokanalen og 1,25 m på den øvrige strækning. Skråningsanlæggene skal være 2,0 mod kanalerne og 1,5 mod fjorden. Landkanalvoldens samlede længde er 37,103 km. f. Landkanalvejen Indenfor landkanalvolden er der udlagt en 5,65 m bred vej og indenfor denne en grøft. På en strækning langs Hørvekanalen udfor Svinninge Lammefjord er vejen dog opgravet for at skaffe fyld til en påkrævet forstærkning af landkanalvolden på dette sted. g. Pumpekanaler Beliggenheden af de pumpekanaler, der henhører under pumpelaget, og som skal vedligeholdes af dette, er på det til vedtægten hørende kort angivet med bogstavsbetegnelser. Kanalerne skal have de i bilag 1 anførte dimensioner, dybder og faldforhold.

7 7 h. Kotesystemet Samtlige koter i nærværende vedtægt referer til D.N.N., idet blandt andet følgende G.I. fikspunkter er benyttet: : Hugget mærke, St. Vejlebro, venstre side, på betonvange, 8,35 m fra sydlig ende. Kote 2,591 m : Hugget mærke, Vejleby bro, søndre side, på betonvange, 3,20 m fra østlig ende. Kote 1,205 m. Med hensyn til tekniske bestemmelser for lagets anlæg henvises til bilag 1 til denne vedtægt. Af bilaget fremgår hvilke pligter og rettigheder, der er knyttet til lagets anlæg og dets brug. 3. LAGETS MEDLEMMER 1. Lagets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført i bilag 2 til denne vedtægt. I bilaget er angivet antallet af parter, hvormed de enkelte ejendommes ejer bidrager til dækning af lagets udgifter. 2. Ejendommene indenfor laget er opdelt i 2 områdetyper, - Landbrugsområde (L) og By- og Sommerhusområde (B og S). Landbrugsområdet dækker 60 % af lagets udgifter, og By- og Sommerhusområderne dækker 40% af udgifterne. 3. Det samlede antal parter indenfor Landbrugsområdet er , og tilsvarende er antallet af parter for By- og Sommerhusområdet i alt Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette den respektive vandløbsmyndighed derom. Vandløbsmyndigheden for den respektive kommune fordeler derefter det bidrag, der påhviler ejendommen, jf. 65 i lov om vandløb. 5. Vandløbsmyndigheden for den respektive kommunes foretagne fordeling, kan inden 4 uger efter denne er meddelt, indbringe spørgsmålet for taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje. 6. Såfremt jord i Landbrugsområde i en ny lokalplan overgår til By- og Sommerhusområde, skal der herefter betales By- og Sommerhusparter. Tilsvarende skal der ved overgang fra By- og Sommerhusområde til Landbrugsområde betales landbrugsparter. Det påhviler lodsejer at underrette lagets bestyrelse om lokalplaner eller kommunalbestyrelsesbeslutninger, der medfører overgang fra den ene områdetype til den anden. Dige- og pumpelagets bestyrelse

8 8 skal hvert år d. 1. oktober indberette disse ændringer til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Bestyrelsen kan, hvis den på anden måde bliver vidende om en ændring, indberette denne til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Hvis der tidligere er givet dispensation til ejere af arealer, der drives som landbrug, men er beliggende indenfor et By- og Sommerhusområde, således at disse betaler bidrag svarende til landbrugsparter, gælder dispensationen indtil landbrugsdriften ophører på arealet, hvorpå det overgår til byparter. Der gives fremover ikke flere dispensationer. 4. LAGETS OPGAVER 1. Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. Vedligeholdelsesudgiften til cykelstibelægning og broer påhviler Vejdirektoratet. Vedligeholdelsesopgaver skal primært udføres af s Dige- og pumpelag, for Vejdirektoratets regning. Vedligeholdelsesopgaver som s Dige- og pumpelag ikke kan varetage, kan efter tilladelse fra s Dige- og pumpelag udføres af Vejdirektoratet. s Dige- og pumpelag kan på eget initiativ eller på foranledning af Vejdirektoratet foretage udbedringer og vedligeholdelse af cykelstien for Vejdirektoratets regning. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet i bilag 1 til denne vedtægt, skal så vidt muligt konstant være opfyldt. Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres. 2. På digekrone og -skråninger skal græsset slås mindst én gang årligt. Ukrudt skal bekæmpes ved slåning eller, hvis det ikke kan lade sig gøre med godkendte bekæmpelsesmidler på en måde som er godkendt til brug nær vandmiljøet. Der skal forespørges i den ansvarlige miljømyndighed om det er muligt, og om der skal søges dispensation, med mindre bekæmpelsesmidlet fremgår af Middeldatabasen Træer og buske må ikke forefindes på digearealerne. Mulvarpe, rotter, mosegrise eller andre dyr, som ved deres gravning kan beskadige digerne, skal bekæmpes. Bekæmpelse skal ske med midler på en måde, som til enhver tid er godkendt til formålet og til brug nær vand, og i øvrigt under hensyn til den til enhver tid gældende lovgivning. 3. Med henblik på at sikre, at der foretages nødvendig retablering af digehøjden efter eventuelt indtrufne sætninger i diget, og med henblik på at konstatere, om anlægget påføres større belastning som følge af eventuelt forøgede vanddybder, skal der med mellemrum, og mindst hvert 10. år, foretages kontrolopmåling af anlæggets dimensioner og af vanddybderne ud for anlægget. 4. Laget administrerer indtil videre den af landvæsenskommissionen i kendelse af 29. april 1977 godkendte vanding fra s kanaler. 5. Vedligeholdelsen må ikke begrænses alene til en bevarelse af de bestående anlæg med de i 2 angivne dimensioner, men skal også gå ud på efterhånden på tidsvarende måde og i god tid at forny, styrke eller forbedre anlæggene, hvilket så vidt muligt skal udføres således, at de hertil

9 9 nødvendige arbejder bliver jævnt fordelt over en årrække og udgifterne derved bliver så lidt byrdefulde som muligt for lagets medlemmer. 5. GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent. Valg af stemmetæller. Beretning fra formanden. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning. Indstilling af budget for det kommende år. Indkomne forslag. Valg af bestyrelse og suppleanter Eventuelt. 3. Bestyrelsen udpeger dirigenten. 4. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indesendes til formanden senest den 1. marts. 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, forlanger det. INDVARSLING Generalforsamlinger indvarsles med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Holbæk Amts Venstreblad samt eventuelt i andre dagblade i området efter beslutning på en generalforsamling.

10 10 8. STEMMEAFGIVNING OG BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAM- LINGER 1. Ved afstemninger på generalforsamlinger har hvert medlem 1 personlig stemme. Foruden disse personlige stemmer tillægges 1 stemme for hver påbegyndt 100 parter udover Det enkelte medlem skal dokumentere sit samlede partsantal for at kunne få tillagt ekstra stemmer. 3. Når ingen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer protesterer derimod, kan afstemninger ske ved håndsoprækning. 4. Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal. For vedtægtsændringer og beslutninger om lagets opløsning gælder særlige regler, jf Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse, dog har medlemmer ret til at afgive stemmer ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af laget, men ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. I lige år vælges 4 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer. 2. Landbrugsområdet og By- og sommerhusområderne skal være repræsenteret med 1-2 medlemmer i bestyrelsen. 3. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen hvert år. 4. Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år af gangen 5. Alle medlemmer af laget kan stille forslag om kandidater til valg. 6. For at sikre, at der altid kan være en fuldtallig bestyrelse, er bestyrelsen dog forpligtet til at komme med forslag til kandidater. 10. BESTYRELSENS OPGAVER 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt næstformand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer. 2. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift sendes efter anmodning til Holbæk og Odsherred kommuner

11 11 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. 11. FORRETNINGSUDVALG 1. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer til at varetage den umiddelbare forvaltning af lagets drift. 2. Lagets formand er fast medlem af forretningsudvalget og tillige formand for udvalget. 3. Forretningsudvalget skal repræsentere hvert sin områdetype henholdsvis Landbrugsområdet og By- og sommerhusområdet. 4. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at repræsentere laget i forhold til tinglysningsmyndigheden og til andre offentlige myndigheder. 5. Forretningsudvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen om ansættelse af anlægsforvalter og regnskabsfører. 12. VALGBARHED 1. Alle lagets medlemmer er valgbare og er pligtige til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet. 2. I tilfælde af varigt forfald suppleres bestyrelsen med en suppleant. 13. REGNSKAB OG BUDGET 1. Lagets regnskabsår følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen foranstalter regnskabet revideret af en registreret eller autoriseret revisor til forelæggelse på den ordinære generalforsamling. 3. Bestyrelsen udarbejder endvidere et budget med forslag til bidrag for det kommende regnskabsår ligeledes til forelæggelse på den ordinære generalforsamling. 4. Senest den 1. september sender bestyrelsen det reviderede regnskab og budget samt årsberetning og generalforsamlingsudskrift til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner, der skal godkende regnskabet og fastsætte bidrag for det kommende regnskabsår.

12 TILSYN 1. Laget er undergivet Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuners økonomiske og tekniske tilsyn. 2. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner har adgang til at rådføre sig med Kystinspektoratet om tekniske spørgsmål vedrørende digerne. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan pålægge lagets bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner lade foranstaltningerne udføre for lagets regning. 15. TINGLYSNING 1. Denne vedtægt er tinglyst på de i bilag 2 anførte ejendomme. 2. Påtaleberettiget er Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner og lagets bestyrelse. 3. Det påhviler ejerne af de respektive ejendomme at berigtige tingbogen ved udstykning m.v., jf. vedtægtens Ændringer i vedtægten og dens bilag skal tinglyses, når Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner bestemmer dette. 16. KLAGEADGANG 1. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner spørgsmål om fortolkning af denne vedtægt og spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes. 2. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Hvis Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner ikke godkender beslutningen, bliver den uvirksom. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan af egen drift ophæve en generalforsamlingsbeslutning.

13 13 4. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner afgørelse kan påklages til Miljøministeriet. 17. VEDTÆGTSÆNDRING OG LAGETS OPHÆVELSE 1. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. 2. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan af egen drift ændre denne vedtægt. 3. Det påhviler lagets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen nødvendiggør dette, jf. således 2, stk. 2, og 3, stk. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuners pålæg herom skal efterkommes. 4. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan for lagets regning foretage det fornødne til vedtægtens ajourføring. Ændringerne i vedtægten ved revisionen i marts 2011 kræver ikke ny tinglysning af vedtægten. HOLBÆK KOMMUNE ODSHERRED KOMMUNE Henriette Gerlach Centerleder

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere