1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds."

Transkript

1 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts 1873 ved bevilling til Aktieselskabet til s Tørlægning. Ved deklaration af 11. januar 1879 overgik alle de for tørholdelsen af nødvendige anlæg samt koncessionens rettigheder og forpligtelser til alle lodsejere ved det samtidigt oprettede s Lodsejerlag. 3. s Dige- og Pumpelag er oprettet i henhold til lov nr. 347 af 2. juni 1917 og afvandingskommissionens beslutning i mødet den 21. marts Pumpelaget afløste det hidtidige s Lodsejerlag og den for dette lag gældende lov, senest vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts I henhold til afvandingskommissionens foreløbige kendelse af 18. september 1937 og senere vedtagelse er pumpestationen ved Avdebo ombygget og udvidet, og vandstanden sænket til kote 7,0 meter. 5. Landvæsenskommissionen har i kendelse af 6. november 1950 ændret reglerne for afstemninger på lagets generalforsamlinger. Disse er senere ændret med vedtægt af 1. maj I kendelser af 25. august 1955 og 1. april 1958 har afvandingskommissionen godkendt henholdsvis en forstærkning af Lammefjordsdæmningen, og at landvindingsarbejdet Hørve og Vejleby Enge inddrages under s Dige- og Pumpelag. 7. I kendelse af 21. april 1975 har landvæsenskommissionen godkendt en ændret udgiftsfordeling, ligesom landvæsenskommissionen i kendelse af 29. april 1977 har givet tilladelse til vanding fra s kanaler. 8. Udgiftsfordelingen for laget er senest ændret med amtsrådetes afgørelse af 13. oktober Afgørelsen er stadfæstet af landvæsenkommissionen i kendelse af 17 oktober Vejdirektorates ekspropriationsforretning af 18. november 2009, tinglyst 29. september 2010 er godkendt af generalforsamlingen 23. marts 2011.

2 2 2. FORTEGNELSE OVER LAGETS FÆLLES EJENDOMME OG ANLÆG a. Matrikulære arealer: Betegnelse Matr.nr. Ejerlav Sognenavn Pumpestationen ved Avdebo med forvalterbolig og tilhørende arealer 1-ab, 6-a, 6-b, 6-f, 10-c, 10-k, 12-c, 12-e, 12-æ og 13-d, 5-e, 81 Avdebo By Grevinge Hoveddæmningen fra Avdebo til Gundestrup med 2 sluser 5-e, 6-b, 3, 8-a, 5-e, 5-f Avdebo By Gundestrup By Grevinge Grevinge Landkanalen med tilhørende arealstrimler, Kanalvolden, Kanalveje med grøfter Dragskanalen med tilhørende arealstrimler 5-e, 5-f, 5-q, 2-d, 1-b, 6-b, a, 6-b, f, c, 2-d, 2-e, 2-g, 7 Avdebo By Gurrede By Gundestrup By Hørve By Bjergesø By Dragsholm Hgd. Gislinge Kundby Svinninge Hørve Fårevejle Asnæs Grevinge Grevinge Hørve Hørve Vallekilde Fårevejle Pumpekanaler med tilhørende arealstrimler på det såkaldte søareal (de øvrige under pumpela-get hørende pumpekanaler er ikke udskilt i matriklen) 6-b, 6-g, 12-y, , 206 Grevinge Asnæs Fårevejle

3 b. Pumpestationen 3 Pumpestationen består af anlægsforvalterboligen med udhus, den gamle maskinhal med kedelhus, kulhus og smedie, samt de med maskinhallen i 1926 og 1939 sammenbyggede to pumpehuse. Til pumpestationen medregnes endvidere pumpebassinet øst for denne og den med landkanalslusen sammenbyggede sluse med 3 sæt selvvirkende sluseporte, hvor igennem det i bassinet oppumpede vand løber ud i afløbet til stranden. Bassinet og landkanalen er adskilt af en med slusen og landkanalvolden sammenbygget, vandret betonmur, der er ført op til kote +1,35 m. c. Hoveddæmningen fra Gundestrup til Avdebo. 1. Dimensioner m.v. Dæmningen, der er stationeret fra vest mod øst, er ca meter lang og begynder ved overkørslen ved det østlige skel for matr.nr. 5 s Gundestrup By, Grevinge. Nævnte skel er st. 0 og overkørslens vestside st. ca. 6 meter. Dæmningen ender i st. ca ved tilslutningen til den høje jordbrink i skellet mellem matr.nr. 2-h og 3-a ved Avdebo By,. Dæmningsarealet st har altid været selvstændigt matrikuleret, jf. 3, hvorimod dæmningens østlige del, st , med den her på dæmningen værende privatvej tidligere var matrikuleret under de tilgrænsende (private) ejendomme, idet disse var pålagt servitutter tilsigtende dæmningens bevarelse. I henhold til afvandingskommissionens vedtagelse i mødet den 16. oktober 1944 vil også den østlige del af dæmningen have særskilt matrikelnummer. De tilgrænsende lodsejere beholder færdselsret til vejen, hvis bredde skal være 4 m. I henhold til afvandingskommissionskendelse af 25. august 1955 er dæmningen forstærket fra østsiden af Gundestrup sluse (st. ca. 254) til og med den tidligere Skibsbro i st. ca. 1470). Vejdirektoratet har ret til at have en cykelsti placeret på dæmningens top fra st. ca. 100 til st. ca Stien udføres med slotsgrus, der udlægges ovenpå det eksisterende diges græsbevoksning. Kystdirektoratet har i sin tilladelse hertil af 26. maj 2009 stillet følgende betingelser: Ejeren påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og til og til at føre dæmningen tilbage til sin oprindelige stand, hvis sikkerheden af dæmningen svækkes ud over det påregnelige.

4 4 Der må ikke uden Kystdirektorates og s Dige- og pumpelags tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til Kystdirektoratet inden 2 år fra tilladelsens datering. Hvis Vejbestyrelsen (p.t. Vejdirektoratet) senere ønsker at etablere anlægget, skal der på ny rettes henvendelse til Kystdirektoratet og s Dige- og pumpelag. Der skal ske omgående reetablering af gruslaget, hvis noget af dette bortskylles i en højvandssituation. Gruslaget skal placeres ovenpå den eksisterende digekrone, således at dennes topkote hæves med ca. 15 cm svarende til gruslagets tykkelse. Der skal tilsås med græs på dæmningens skråning, hvis den eksisterende bevoksning beskadiges ved etablering af cykelstien. Det tillades således at cykelsti-arealet ikke opretholdes græsbevokset. Vegetationen på cykelstiens kanter (20 cm) må kun bekæmpes med slåning. Ved gennemførelse af renovering, vedligeholdelsesarbejde, konstruktive ændringer og forbedringer på sluser eller dæmning er cykellstiens reetablering eller flytning uvedkommende for s Dige- og Pumpelag. Der må ikke placeres skilte, bomme m.m. på midterdæmningen, disse skal placeres i starten og slutningen af dæmningen. Dæmningen skal herefter have følgende dimensioner: Fra st. 0 til st. 254 (østsiden af Gundestrup sluse) skal kronekoten være + 3,40 m og kronebredden 1,60 m. Mellem st. 254 og st. ca (den tidligere Skibsbro) skal kronebredden være 3,0 m og afdækket med 15 cm singels udfyldt med lerholdigt grus, således at kronekoten er + 3,55 m. Mellem st og st. ca skal kronekoten være + 3,40 m og kronebredden 1,60 m. På den østlige del, st. ca til st. ca. 2300, består dæmningens ydre skråning af det naturlige terræn, og kronen og dæmningens indre skråning er tilvejebragt ved afgravning af dette terræn. Dæmningens ydre skråning har derfor terrænets naturlige stigning. Kronekoten skal være + 3,40 m og kronebredden mindst 4,0 m. Skråningsanlægget mod land skal være 1,5. Mellem st. 254 og st (mellem sluserne) skal dæmningssiden mod havet omkring kote 0 være beskyttet af en stenkastning med anlæg 4,0. Herfra og op til kote ca. + 1,8 m skal dæm-

5 5 ningssiden være beskyttet af et sammenstøbt stenglacis med anlæg 4,0. Over denne højde skal skråningen være stensat (græsbevokset brolægning) og have anlæg ca. 2,5. Udenfor sluserne, st. 0 - st. ca. 245 og st st. ca. 1950, hvor der er forland mellem kote + 1,0-2,0 m, er skråningen mod havet beskyttet med græstørv og skal have samme anlæg som ovenfor anført. På Strækningen mellem st. ca. 400 og st. 760 er der til støtte for glaciset rammet en 3 spunsvæg fra kote 0 til kote 2,5 m. Den indre skråning er udført med anlæg 1,75 og er afdækket med muld. På dæmningens indvendige skråning findes 6 trapper i st. 397, st. 536, st. 964, st. 976, st og st Der er opsat skilte om forbud mod færdsel på den indvendige skråning udenfor de anførte trapper. På dæmningens landside st er der anlagt en oprindelig 6,3 m bred vej. Fra st. 0 - st. ca er vejen optaget som hovedlandevej og udvidet til ca. 14,5 m. Fra st. ca henhører vejen under pumpelaget og fra st. ca er den kommunevej i Holbæk Kommune. Vejbanehøjden varierer i hovedtrækkene således: St. 0 = + 2,5 m, st. 250 = + 2,0 m, st = + 1,0 m, st = + 0,8 m, st = + 1,0 m, st = + 2,0 m, st = + 2,7 m. Mod land er skråningsanlægget for dæmningen ca. 1,5 og for vejen ca. 1,75. På kronen er der færdselsret til de tilgrænsende ejendomme. Vejen skal holdes i forsvarlig stand, og det øvrige dæmningsareal skal være beskyttet med græstørv. Færdselen til arealerne nord for dæmningen st vest for Gundestrup sluse skal alene ske ad overkørslen ved st. 0, og ad den her udlagte markvej udenfor og nord for dæmningsarealet. For eventuel nødvendig færdsel til stranden øst for Gundestrup sluse findes en rampe i st. ca. 270 umiddelbart øst for slusen. 2. Bygværker m.m. I tilslutning til dæmningen blev der i sin tid (i st. ca. 1470) bygget en ca. 40 m lang og ca. 8 m bred skibsbro med 3,10-4,40 m vanddybde. Skibsbroen blev fjernet i forbindelse med arbejdet med forstærkningen af dæmningen. Tilladelse til fjernelsen er meddelt af Ministeriet for offentlige arbejder. I dæmningen er der indbygget 2 sluser med selvvirkende sluseporte. Slusen ved Gundestrup (st ) har 2 åbninger á 3,75 m og danner afløb for Nordkanalen.

6 6 Slusen ved Avdebo (st ) har 7 åbninger á 3,75 meter, hvoraf de 4 østligste åbninger danner afløb for Svinninge-Avdebokanalen og de 3 vestligste for pumpestationens bassin. I st findes under dæmningen et Ø 30 cm rørunderløb, som skal kunne lukkes fuldstændig tæt med et galvaniseret jernskod i en i dæmningen indbygget 100 x 100 cm betonstøbt brønd, der er ført op til kote + 3,40 m. Det tillades at cykelstien fører over kanalerne Nordkanalen og Svinnge- Audebokanalen på digelagets sluser. I tilfælde af reparationsarbejder på sluserne bortløftes broerne. Udgifterne forbundet hermed påhviler Vejdirektoratet. d. Landkanalerne og Dragskanalen Kanalerne afleder til havet ved Avdebo, Gundestrup og Nekseløbugten afstrømningen fra det rundt om liggende ca. 187 km² store opland, som har fald ned imod kanalerne. Pumpestationen skal således kun oppumpe afstrømningen fra selve det tørlagte areal, som udgør ca. 57,5 km². Kanalerne er offentlige vandløb og vedligeholdes på kommunalbestyrelsens foranstaltning og bekostning. Kanalerne skal have de dimensioner og dybder, der er angivet i de for kanalerne gældende 3 regulativer for henholdsvis Svinninge-Avdebokanalen, Hørve-Dragskanalen og Nordkanalen. Angående de i kanalerne opførte slusebygværker, der hører under pumpelaget, henvises til regulativerne. e. Landkanalvolden Landkanalvolden tjener til beskyttelse af det tørlagte areal mod oversvømmelse fra landkanalerne og forløber derfor langs indersiden af disse hele rundt. Volden skal have en kronekote på + 1,30 m langs Nordkanalen og + 1,21 m på den øvrige strækning samt kronebredde på 1,60 m langs Svinninge-Avdebokanalen og 1,25 m på den øvrige strækning. Skråningsanlæggene skal være 2,0 mod kanalerne og 1,5 mod fjorden. Landkanalvoldens samlede længde er 37,103 km. f. Landkanalvejen Indenfor landkanalvolden er der udlagt en 5,65 m bred vej og indenfor denne en grøft. På en strækning langs Hørvekanalen udfor Svinninge Lammefjord er vejen dog opgravet for at skaffe fyld til en påkrævet forstærkning af landkanalvolden på dette sted. g. Pumpekanaler Beliggenheden af de pumpekanaler, der henhører under pumpelaget, og som skal vedligeholdes af dette, er på det til vedtægten hørende kort angivet med bogstavsbetegnelser. Kanalerne skal have de i bilag 1 anførte dimensioner, dybder og faldforhold.

7 7 h. Kotesystemet Samtlige koter i nærværende vedtægt referer til D.N.N., idet blandt andet følgende G.I. fikspunkter er benyttet: : Hugget mærke, St. Vejlebro, venstre side, på betonvange, 8,35 m fra sydlig ende. Kote 2,591 m : Hugget mærke, Vejleby bro, søndre side, på betonvange, 3,20 m fra østlig ende. Kote 1,205 m. Med hensyn til tekniske bestemmelser for lagets anlæg henvises til bilag 1 til denne vedtægt. Af bilaget fremgår hvilke pligter og rettigheder, der er knyttet til lagets anlæg og dets brug. 3. LAGETS MEDLEMMER 1. Lagets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført i bilag 2 til denne vedtægt. I bilaget er angivet antallet af parter, hvormed de enkelte ejendommes ejer bidrager til dækning af lagets udgifter. 2. Ejendommene indenfor laget er opdelt i 2 områdetyper, - Landbrugsområde (L) og By- og Sommerhusområde (B og S). Landbrugsområdet dækker 60 % af lagets udgifter, og By- og Sommerhusområderne dækker 40% af udgifterne. 3. Det samlede antal parter indenfor Landbrugsområdet er , og tilsvarende er antallet af parter for By- og Sommerhusområdet i alt Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette den respektive vandløbsmyndighed derom. Vandløbsmyndigheden for den respektive kommune fordeler derefter det bidrag, der påhviler ejendommen, jf. 65 i lov om vandløb. 5. Vandløbsmyndigheden for den respektive kommunes foretagne fordeling, kan inden 4 uger efter denne er meddelt, indbringe spørgsmålet for taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje. 6. Såfremt jord i Landbrugsområde i en ny lokalplan overgår til By- og Sommerhusområde, skal der herefter betales By- og Sommerhusparter. Tilsvarende skal der ved overgang fra By- og Sommerhusområde til Landbrugsområde betales landbrugsparter. Det påhviler lodsejer at underrette lagets bestyrelse om lokalplaner eller kommunalbestyrelsesbeslutninger, der medfører overgang fra den ene områdetype til den anden. Dige- og pumpelagets bestyrelse

8 8 skal hvert år d. 1. oktober indberette disse ændringer til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Bestyrelsen kan, hvis den på anden måde bliver vidende om en ændring, indberette denne til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Hvis der tidligere er givet dispensation til ejere af arealer, der drives som landbrug, men er beliggende indenfor et By- og Sommerhusområde, således at disse betaler bidrag svarende til landbrugsparter, gælder dispensationen indtil landbrugsdriften ophører på arealet, hvorpå det overgår til byparter. Der gives fremover ikke flere dispensationer. 4. LAGETS OPGAVER 1. Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. Vedligeholdelsesudgiften til cykelstibelægning og broer påhviler Vejdirektoratet. Vedligeholdelsesopgaver skal primært udføres af s Dige- og pumpelag, for Vejdirektoratets regning. Vedligeholdelsesopgaver som s Dige- og pumpelag ikke kan varetage, kan efter tilladelse fra s Dige- og pumpelag udføres af Vejdirektoratet. s Dige- og pumpelag kan på eget initiativ eller på foranledning af Vejdirektoratet foretage udbedringer og vedligeholdelse af cykelstien for Vejdirektoratets regning. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet i bilag 1 til denne vedtægt, skal så vidt muligt konstant være opfyldt. Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres. 2. På digekrone og -skråninger skal græsset slås mindst én gang årligt. Ukrudt skal bekæmpes ved slåning eller, hvis det ikke kan lade sig gøre med godkendte bekæmpelsesmidler på en måde som er godkendt til brug nær vandmiljøet. Der skal forespørges i den ansvarlige miljømyndighed om det er muligt, og om der skal søges dispensation, med mindre bekæmpelsesmidlet fremgår af Middeldatabasen Træer og buske må ikke forefindes på digearealerne. Mulvarpe, rotter, mosegrise eller andre dyr, som ved deres gravning kan beskadige digerne, skal bekæmpes. Bekæmpelse skal ske med midler på en måde, som til enhver tid er godkendt til formålet og til brug nær vand, og i øvrigt under hensyn til den til enhver tid gældende lovgivning. 3. Med henblik på at sikre, at der foretages nødvendig retablering af digehøjden efter eventuelt indtrufne sætninger i diget, og med henblik på at konstatere, om anlægget påføres større belastning som følge af eventuelt forøgede vanddybder, skal der med mellemrum, og mindst hvert 10. år, foretages kontrolopmåling af anlæggets dimensioner og af vanddybderne ud for anlægget. 4. Laget administrerer indtil videre den af landvæsenskommissionen i kendelse af 29. april 1977 godkendte vanding fra s kanaler. 5. Vedligeholdelsen må ikke begrænses alene til en bevarelse af de bestående anlæg med de i 2 angivne dimensioner, men skal også gå ud på efterhånden på tidsvarende måde og i god tid at forny, styrke eller forbedre anlæggene, hvilket så vidt muligt skal udføres således, at de hertil

9 9 nødvendige arbejder bliver jævnt fordelt over en årrække og udgifterne derved bliver så lidt byrdefulde som muligt for lagets medlemmer. 5. GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent. Valg af stemmetæller. Beretning fra formanden. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning. Indstilling af budget for det kommende år. Indkomne forslag. Valg af bestyrelse og suppleanter Eventuelt. 3. Bestyrelsen udpeger dirigenten. 4. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indesendes til formanden senest den 1. marts. 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, forlanger det. INDVARSLING Generalforsamlinger indvarsles med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Holbæk Amts Venstreblad samt eventuelt i andre dagblade i området efter beslutning på en generalforsamling.

10 10 8. STEMMEAFGIVNING OG BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAM- LINGER 1. Ved afstemninger på generalforsamlinger har hvert medlem 1 personlig stemme. Foruden disse personlige stemmer tillægges 1 stemme for hver påbegyndt 100 parter udover Det enkelte medlem skal dokumentere sit samlede partsantal for at kunne få tillagt ekstra stemmer. 3. Når ingen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer protesterer derimod, kan afstemninger ske ved håndsoprækning. 4. Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal. For vedtægtsændringer og beslutninger om lagets opløsning gælder særlige regler, jf Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse, dog har medlemmer ret til at afgive stemmer ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af laget, men ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. I lige år vælges 4 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer. 2. Landbrugsområdet og By- og sommerhusområderne skal være repræsenteret med 1-2 medlemmer i bestyrelsen. 3. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen hvert år. 4. Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år af gangen 5. Alle medlemmer af laget kan stille forslag om kandidater til valg. 6. For at sikre, at der altid kan være en fuldtallig bestyrelse, er bestyrelsen dog forpligtet til at komme med forslag til kandidater. 10. BESTYRELSENS OPGAVER 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt næstformand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer. 2. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift sendes efter anmodning til Holbæk og Odsherred kommuner

11 11 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. 11. FORRETNINGSUDVALG 1. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer til at varetage den umiddelbare forvaltning af lagets drift. 2. Lagets formand er fast medlem af forretningsudvalget og tillige formand for udvalget. 3. Forretningsudvalget skal repræsentere hvert sin områdetype henholdsvis Landbrugsområdet og By- og sommerhusområdet. 4. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at repræsentere laget i forhold til tinglysningsmyndigheden og til andre offentlige myndigheder. 5. Forretningsudvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen om ansættelse af anlægsforvalter og regnskabsfører. 12. VALGBARHED 1. Alle lagets medlemmer er valgbare og er pligtige til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet. 2. I tilfælde af varigt forfald suppleres bestyrelsen med en suppleant. 13. REGNSKAB OG BUDGET 1. Lagets regnskabsår følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen foranstalter regnskabet revideret af en registreret eller autoriseret revisor til forelæggelse på den ordinære generalforsamling. 3. Bestyrelsen udarbejder endvidere et budget med forslag til bidrag for det kommende regnskabsår ligeledes til forelæggelse på den ordinære generalforsamling. 4. Senest den 1. september sender bestyrelsen det reviderede regnskab og budget samt årsberetning og generalforsamlingsudskrift til Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner, der skal godkende regnskabet og fastsætte bidrag for det kommende regnskabsår.

12 TILSYN 1. Laget er undergivet Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuners økonomiske og tekniske tilsyn. 2. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner har adgang til at rådføre sig med Kystinspektoratet om tekniske spørgsmål vedrørende digerne. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan pålægge lagets bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner lade foranstaltningerne udføre for lagets regning. 15. TINGLYSNING 1. Denne vedtægt er tinglyst på de i bilag 2 anførte ejendomme. 2. Påtaleberettiget er Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner og lagets bestyrelse. 3. Det påhviler ejerne af de respektive ejendomme at berigtige tingbogen ved udstykning m.v., jf. vedtægtens Ændringer i vedtægten og dens bilag skal tinglyses, når Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner bestemmer dette. 16. KLAGEADGANG 1. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner spørgsmål om fortolkning af denne vedtægt og spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes. 2. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. Hvis Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner ikke godkender beslutningen, bliver den uvirksom. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan af egen drift ophæve en generalforsamlingsbeslutning.

13 13 4. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner afgørelse kan påklages til Miljøministeriet. 17. VEDTÆGTSÆNDRING OG LAGETS OPHÆVELSE 1. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner. 2. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan af egen drift ændre denne vedtægt. 3. Det påhviler lagets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen nødvendiggør dette, jf. således 2, stk. 2, og 3, stk. 3. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuners pålæg herom skal efterkommes. 4. Vandløbsmyndigheden i Holbæk og Odsherred kommuner kan for lagets regning foretage det fornødne til vedtægtens ajourføring. Ændringerne i vedtægten ved revisionen i marts 2011 kræver ikke ny tinglysning af vedtægten. HOLBÆK KOMMUNE ODSHERRED KOMMUNE Henriette Gerlach Centerleder

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG Bilag 6 til KMU dagsordenspunkt 13 Blå, fede typer: Ændringer i forhold til forslag fremlagt ved borgermøde den 7. januar 2016 Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG ODSHERRED KOMMUNE OKTOBER 2015 VERSION 2 2 Vedtægt for Rørvig Digelag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets opgave... 4 Anlæggets brug...

Læs mere

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG ODSHERRED KOMMUNE NOVEMBER 2016 VERSION 1 2 Vedtægt for Hovvig Afvandingslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Bidragsfordeling...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde UDKAST Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde Odsherred Kommune Indhold Lagets oprettelse...3 Lagets anlæg...3 Lagets medlemmer...4 Lagets opgave...4 Anlæggets brug...5 Generalforsamling...6

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG ODSHERRED KOMMUNE SEPTEMBER 2016 VERSION 2 2 Vedtægt for Dybesø Kystbeskyttelseslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Forslag til reviderede vedtægter

Forslag til reviderede vedtægter 1 Forslag til reviderede vedtægter F O R D I G E O G K Y S T S I K R I N G S L A G E T M A R I E N L Y S T I H E L S I N G Ø R K O M M U N E 2014 (godkendt på den ordinære generalforsamling den 1. december

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere