Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care"

Transkript

1 Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger skal have en afgørelse senest den XXX Indhentning af lægeoplysninger Statusattest Generel helbredsattest Speciallæge erklæring Andet: Acadre, Care mv. Bemærkninger: Sagsbehandleren skal indhente lægeoplysninger, som skal benyttes i sagsbehandlingen af ansøgningen om støtte til køb af invalidebil. Der er behov for at kunne notere en dato for anmodning om lægeoplysningerne hos lægen. Anmodningen bliver sendt via nfs.dk (Netforvaltning Sundhed), hvor det kunne være ønskeligt, hvis datoen for anmodningen kunne komme over i EOJ automatisk. Lægeoplysninger modtaget Bemærkninger: Der er behov for at kunne notere dato for modtagelse af lægeoplysninger eller evt. overføres pr. automatik, når oplysningerne journaliseres i ESDH. Indkaldelse til samtale. Dato for samtale Bemærkninger: Sagsbehandleren skal indkalde borgeren til en samtale omkring ansøgningens indhold. Sagsbehandleren sender et brev til borgeren omkring en dato for afholdelse af samtalen. Det skal være muligt for sagsbehandleren at kunne notere dato for afsendelse af brevet og dato for samtale med borgeren. Sagsbehandleren sender bekræftelsesbrev ud til borgeren. Der er behov for at kunne notere en dato for hvornår dette bekræftelsesbrev er sendt. Modtaget kørselsdagbog Modtaget arbejdsgivererklæring

2 Bemærkninger: Sagsbehandleren sender en kørselsdagbog til borgeren inden samtalen. Borgeren skal udfylde denne kørselsdagbog med oplysninger omkring borgerens kørsel i 8 uger. Borgeren skal indsende denne kørselsdagbog til sagsbehandleren efter 8 uger. Sagsbehandleren har behov for at kunne registrere via et felt, når kørselsdagbogen er modtaget fra borgeren. I forbindelse med samtalen med borgeren udleverer sagsbehandleren en arbejdsgivererklæring, som arbejdsgiveren skal udfylde, såfremt invalidebilen skal benyttes til/fra arbejde. Når sagsbehandleren modtager denne arbejdsgivererklæring, skal sagsbehandleren kunne markere i et felt, at arbejdsgivererklæringen er modtaget. Samtale Bemærkninger: Sagsbehandleren skal indkalde borgeren til en samtale omkring ansøgningens indhold. Sagsbehandleren sender et brev til borgeren omkring en dato for afholdelse af samtalen. Det skal være muligt for sagsbehandleren at kunne notere dato for afsendelse af brevet og dato for samtale med borgeren. Henvisning til bilinspektøren Bemærkninger: Det kan blive nødvendigt for sagsbehandleren at foretage en henvisning til en bilinspektør. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for henvisningen i EOJ. Referat af samtale udfærdiget og afsendt til borger Tilbagemelding fra borger på helhedsbeskrivelse Bemærkninger: Sagsbehandleren udfærdiger et referat af samtalen med borgeren. Dette referat sendes til borgeren. Borgeren kan give en tilbagemelding på referatet. Sagsbehandleren har behov for at kunne notere i EOJ, hvornår referatet er afsendt til borgeren. Der skal også være et felt til markering om der kommentar til referatet fra borgeren. Ligeledes skal sagsbehandleren kunne notere dato for tilbagemeldingen fra borgeren. Såfremt borgeren ikke har kontaktet sagsbehandleren omkring referatet, skal sagsbehandleren modtage adviseringen om at borgeren ikke har kontaktet sagsbehandleren. Teammøde Bevilling - Dato for mundtlig besked til borger Afslag Andet Bemærkninger: Sagsbehandleren tager nu sagen omkring bevilling eller afslag med til teammøde. På teammødet træffes en afgørelse omkring ansøgningen. Afgørelsen kan være 1) Bevilling (alt hvad borgeren har søgt om, får borgeren bevilliget) 2) afslag 3) delvis bevilling (borgeren får kun bevilliget noget af det, som borgeren har søgt om)

3 Sagsbehandleren har behov for at kunne notere en dato for hvornår sagen behandles på teammødet og har behov for at kunne notere om sagen er endt med bevilling, afslag eller delvis bevilling. Samtidig skal der være mulighed for sagsbehandleren at markere grundlaget for bevillingen via et felt om bilen er tilkendt på erhvervsmæssigt grundlag, uddannelsesmæssigt grundlag eller til trivsel. Sagsbehandleren skal også kunne notere datoen for besked til borgeren omkring afgørelsen. Indhentning af nye lægeoplysninger/kontakt til lægekonsulent Modtaget nye lægeoplysninger/tilbagemelding fra lægekonsulent Bemærkninger: I forbindelse med behandling af sagen på teammødet kan konklusionen blive, at det er nødvendigt at indhente flere lægeoplysninger eller kontakte en lægekonsulent. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for anmodning om flere lægeoplysninger/kontakt til lægekonsulent eller PTU. Når sagsbehandleren modtager oplysningerne fra lægen eller tilbagemelding fra lægekonsulenten, skal sagsbehandleren kunne notere datoen for modtagelse af oplysningerne. Udfærdigelse af afslag Sendt til borger Klagefrist Bemærkninger: Såfremt en borger ikke kan få imødekommet sin ansøgning skal borgeren have et afslag skriftligt. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for afsendelsen af afslaget til borgeren i EOJ. Sagsbehandleren skal kunne modtage en automatisk advisering omkring udløb af klagefristen (4 uger og 2 dage) i EOJ. Modtaget klage over afgørelse Besked til Ella Bemærkninger: Såfremt borgeren vælger at klage over afgørelsen, skal sagsbehandleren kunne notere datoen for modtagelsen af klagen i EOJ. Sagsbehandleren skal kunne notere i EOJ om klagen er videregivet til anden person i afdelingen. Denne person samler alle informationer omkring klager. Sagen genbehandlet Genbehandling sendt til borger samt til Det Sociale Nævn Besked til Ella Christensen Bemærkninger: Efter modtagelse af klagen bliver sagen genbehandlet på teammøde. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for genbehandlingen. Afgørelsen efter genbehandlingen kan blive at afgørelsen fastholdes eller der træffes en ny afgørelse. Såfremt afgørelsen fastholdes, så skal borgeren have besked om fastholdelsen og sagen skal videresendes til Det Sociale Nævn. Sagsbehandleren skal kunne notere dato for besked til borger og dato for videresendes til Det Sociale Nævn. Ligeledes skal sagsbehandleren kunne notere dato for videregivelse af informationen til anden person i afdelingen.

4 Modtaget svar fra Det Sociale Nævn Besked videregivet til Ella Christensen Bemærkninger: Når sagen har været i Det Sociale Nævn, modtager sagsbehandleren svar fra Det Sociale Nævn. Sagsbehandleren videregiver oplysning om Det Social Nævns afgørelse til anden person i afdelingen. Sagsbehandleren skal kunne notere dato for modtagelse for svar fra Det Sociale Nævn og dato for videregivelse af informationen til anden person i afdelingen. Afprøvning bil / særlig indretning Bemærkninger: Hvis borgeren får bevilliget sin ansøgning om støtte til køb af invalidebil, skal der fortages afprøvning af bil og evt. særlig indretning af bilen. Sagsbehandleren skal kunne notere dato for afprøvning af bil/særlig indretning af bil i borgerens sag i EOJ. Tilbud 1. Tilbud indhentet Tilbud modtaget _ Lev.navn: Udfyldes 2. Tilbud indhentet Tilbud modtaget _ Lev.navn: Udfyldes Bemærkninger: Sagsbehandleren skal ved bevilling af invalidebil indhente to tilbud fra to billeverandører. Såfremt borgeren har fået bevilliget særlig indretning af bil, skal sagsbehandleren indhente et tilbud fra en billeverandør. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for indhentning af tilbud hos bil leverandøren og skal kunne notere datoen for modtagelse af tilbud fra billeverandør samt hvilken leverandør tilbuddet er modtaget fra. Der er behov for to datofelter i forhold til modtagelse af tilbud. Bevillingsskrivelse til ansøger Bevilling iværksættes senest den Indberetning til Ankestyrelsen Care (ydelser m.v.) Bemærkninger: Sagsbehandleren skal nu sende en bevilling på støtte til køb af invalidebil til borgeren. Sagsbehandleren har behov for at kunne notere datoen for afsendelse af bevillingsbrevet til borgeren på borgerens sag i EOJ. Bevillingen gælder i 6 måneder. Sagsbehandleren har behov for at modtage automatisk advisering omkring udløbet af bevillingen, såfremt borgeren ikke har gjort brug af bevillingen. Sagsbehandleren skal foretage en indberetning til Ankestyrelsen (via hjemmeside) når sagsbehandleren har bevilliget en invalidebil eller har givet afslag på en invalidebil. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for indberetning til Ankestyrelsen i borgerens sag i EOJ. Sagsbehandleren skal kunne notere i EOJ, at borgeren har fået bevilliget en invalidebil. (oprettes i dag som en ydelse med hovedgruppe og undergruppe og datoen herfor).

5 Slutseddel modtaget Beregning Klausulering sendt til forhandler - Modtaget retur Gældsbrev sendt - Modtaget retur underskrevet Gældsbrev sendt til Statsforvaltningen til godkendelse (børnesager) Gældsbrev modtaget retur, dato: Faktura modtaget - Faktura betalt Indberetning og afsluttet i Care, ydelser Bemærkninger: Sagsbehandleren skal kunne notere dato for modtagelse af slutseddel på invalidebilen. Der kan være behov for en eventuel mulighed for at kunne implementere en side med beregning af billån - eventuelt skemaet fra kommunens blanketsystem eller et selvudviklet skema fra f.eks. Excel. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for hvornår klausuleringen er sendt til bil leverandør. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for modtagelse af klausuleringen retur fra bil leverandør. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for, hvornår gældsbrevet er sendt til borgeren til underskrift. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for hvornår borgeren har sendt gældsbrevet retur til sagsbehandleren i underskrevet stand. Endvidere ønskes et felt til registrering af, at gældsbrevet er sendt videre til Økonomi og Opkrævningen. Hvis invalidebilen bevilliges til et barn, skal der sendes en friholdelseserklæring (friholde barnet for gæld) ud sammen med gældsbrevet til barnets forældre. Sagsbehandleren skal kunne notere datoen for afsendelse af friholdelseserklæring til barnets forældre. Ved bevilling af invalidebil til et barn, skal gældsbrev og friholdelseserklæring sendes til Statsforvaltningen. Sagsbehandleren skal kunne notere dato for afsendelse til Statsforvaltning i EOJ. Sagsbehandleren modtager godkendelsen af gældsbrevet fra Statsforvaltningen og skal kunne notere datoen for modtagelsen på borgerens sag i EOJ. Sagsbehandleren betaler fakturaen fra bil leverandøren og har behov for at kunne notere datoen for betalingen af fakturaen på borgerens sag i EOJ. På borgerens sag i EOJ skal sagsbehandleren kunne notere prisen på bilen, og afslutte sagen i EOJ. Opfølgning Afsluttet i Acadre Bemærkninger: Sagsbehandleren skal foretage opfølgning på bilsagen 3 måneder efter fakturaen er betalt. Sagsbehandleren har behov for at modtaget en automatisk advisering på opfølgningen (3 måneder efter

6 fakturaen er betalt). Anden opfølgning: Endvidere ønskes et notatfelt, hvor sagsbehandleren kan notere supplerende oplysninger om den aktuelle sag, for eksempel, hvis sagen afventer afklaring af fleksjob eller udredning fra trænende fysioterapeut. Der ønskes et frivilligt datofelt, hvor sagsbehandleren kan indsætte en dato for når sagen eksempelvis skal genoptages. EOJ skal sende advis 14 dage før datoen nås, så sagen er i erindring. Sagsbehandleren aftaler opfølgningsmøde og har behov for at kunne notere datoen for opfølgningsmødet på borgerens sag i EOJ. Efter opfølgningsmødet skal det være muligt for sagsbehandleren at kunne lavet et notat i borgerens journal omkring opfølgningsmødet og afslutter sagen i ESDH. Det skal være muligt at kunne lave uddata og statistik på de indtastede data omkring bil sager. Det er især vigtigt at kunne lave statistik omkring ansøgningerne fra borgeren og herunder hvor lang tid der er gået fra sagen er startet op og indtil sagen er afsluttet. Herudover statistik på antallet af sager m.v. Det skal kunne være muligt at kunne udskrive oversigten over sager på papir.

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

SAPA roller og brugerbehov

SAPA roller og brugerbehov SAPA roller og brugerbehov Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere