Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen."

Transkript

1 VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens skema til indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114. Reglerne for bevilling af støtte efter denne bestemmelse er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni Statistikskema tages i brug ved afgørelser, som kommunerne (inkl. København og Frederiksberg Kommuner) træffer fra 1.januar Hvem skal anvende skemaet? Dette skema anvendes udelukkende af kommunerne (inkl. København og Frederiksberg Kommuner) til indberetning af afgørelser, som kommunen har truffet fra 1. januar 2007 i sager om støtte til køb af bil mv. efter lov om social service 114. Hvornår skal der foretages en indberetning? Der skal foretages en indberetning for hver afgørelse efter servicelovens 114, der træffes i sager om støtte til køb af bil mv. Der skal således foretages en indberetning i en sag, når der er truffet afgørelse vedrørende: Lån til køb af bil Støtte til udskiftning af bil Fritagelse for eller nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug (eller fritagelse for vægtafgift) Tilskud til særlig indretning af bil Hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning Tilskud til køreundervisning Lån til betaling af registreringsafgift Afdragsfrihed under uddannelse Indberetningen skal foretages, hvad enten der er tale om afgørelser vedrørende tilkendelse af de nævnte ydelser eller frakendelse af tidligere tilkendte ydelser. Ændring af en allerede tilkendt ydelse betragtes som en ny sag, og afgørelsen skal derfor indberettes særskilt. Indberetningen skal foretages, når afgørelsen er truffet. Der skal ikke indberettes information om sager, der bortfalder under sagens behandling. Det bemærkes, at en afgørelse af en bestemt dato kan indeholde flere delafgørelser, f.eks. en afgørelse om støtte til bil og en afgørelse om særlige indretninger. Der skal indberettes på den samlede afgørelse, medmindre der er skrevet selvstændige afgørelser på de enkelte delafgørelser.

2 Kommunale afgørelser - støtte til køb af bil mv. 2 Der skal foretages en indberetning, når der er tale om remonstrationssager (sager, der er taget op til fornyet vurdering og afgørelse), hvis der træffes en ny afgørelse, som ændrer en tidligere truffet afgørelse. Det gælder også remonstration i kommunen i forbindelse med en klage fra borgeren, som fører til, at sagen tages op og ændres. Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. Hvem skal skemaet udfyldes for? Det bemærkes, at skemaet altid udfyldes med henblik på ansøgerens forhold. Hvor der er tale om et barn under 18 år, er det således barnets forhold og ikke forældrenes, der lægges til grund for besvarelsen af skemaet. Det er således ansøgers - in casu den mindreåriges - personnummer, statsborgerskab, civilstand mv., der skal markeres i skemaet, uanset at en mindreårig ikke rent juridisk kan betragtes som ansøger. Tidsfrist for udfyldelse af skemaer Indberetningen skal foretages i forbindelse med sagens afslutning, dvs. når afgørelsen er truffet. For sager, der er afsluttet i en kalendermåned, skal afgørelsen være indberettet til Ankestyrelsen senest d. 7. i næstfølgende måned. Vejledning til elektronisk indberetning Kommunernes indberetning til Ankestyrelsen foregår elektronisk. Dette sker ved at gå ind på Ankestyrelsens hjemmeside og tryk på Tast indberetninger til højre på siden. Vælg her Afgørelser i sager om bilstøtte, SEL 114, og indtast kommunens brugernavn og adgangskode. Herefter vælges det skema, der hedder Kommunale afgørelser på bilområdet Tryk på knappen Ny registrering, hvorefter selve spørgeskemaet åbnes. Som det første vil man blive bedt om at indtaste Identifikation. Her kan kommunen selv vælge et navn til skemaet, men for overblikkets skyld foreslås det, at personnummeret anvendes. Der indtastes et nyt skema ( Ny registrering ) for hver ny afgørelse, der indberettes gamle skemaer må ikke slettes eller overskrives, med mindre der er tale om fejlindberetninger, som hverken kommunen eller Ankestyrelsen skal kunne hente oplysninger fra. Ved at logge på med sit brugernavn og adgangskode kan kommunen altid se de samme sager/oplysninger, som Ankestyrelsen har adgang til. Det skal bemærkes, at Ankestyrelsens ved begyndelsen af et nyt år lukker for adgangen til indberetninger fra det gamle år. Når dette sker, har kommunen ikke længere adgang til de indtastede oplysninger vedrørende det tidligere år. Hvis kommunen fortsat er interesserede i at kunne se oplysninger vedrørende det tidligere år, skal kommunen selv sørge for at lave et udtræk fra indberetningssiden, inden adgangen lukkes. Udtrækket kan kommunen gemme i et Excel ark. Spørgeskemaet og tilhørende vejledning kan hentes som kopi i pdf-format fra den side, hvor man indtaster brugernavn og adgangskode. Om begrebet ansøgningstidspunkt 2

3 Kommunale afgørelser - støtte til køb af bil mv. 3 Ved "ansøgningstidspunkt" forstås konsekvent det tidspunkt, hvor den sag, der udfyldes skema for, startede i kommunen. I en sag om nytilkendelse af støtte er det tidspunktet for ansøgningens indgivelse til kommunen I en remonstrationssag er det tidspunktet for sagens genoptagelse I en frakendelsessag er det tidspunktet, hvor sagen rejses i kommunen Det bemærkes, at alle tidspunkter anføres med måned og år, men derimod ingen dato. Anfør fx: måned 02 og år 2007 for februar samt måned 11 og år 2007 for november Vejledning til de enkelte spørgsmål Indledningsvist gøres der opmærksom på, at kommunen aldrig vil skulle besvare alle spørgsmål i spørgeskemaet for en enkelt sag. Afhængigt af sagens type vil nogle spørgsmål undervejs blive sprunget over. Dette sker automatisk ved den elektroniske indberetning ud fra besvarelser på bestemte spørgsmål. Spm. 1: Der anføres alle 10 cifre i CPR-nummeret uden brug af bindestreg og mellemrum. Spm. 2: Anfør kommunens journalnummer. Det anføres også i de tilfælde, hvor journalnummeret er ansøgers personnummer. Spm. 3: Hvis ansøger har dansk statsborgerskab, markeres dette. Hvis ansøger har andet statsborgerskab, markeres dette, og landets navn anføres nedenfor, ligesom landekoden angives. Dette kan findes ved at trykke på linket Se landekode. Spm. 4: Det er den juridiske civilstand, der spørges om. Der skal således også markeres i Gift/registreret partnerskab, hvis ansøger er gift/registreret i et partnerskab, men ikke samlevende med sin ægtefælle/partner. Vedrører sagen et barn, markeres der i Irrelevant, da barn under 18 år. Spm. 5.a: Vedrører sagen et barn, svares der ud fra barnets forhold, ikke forældrenes. Spm. 5.b: Bemærk, at der i dette spørgsmål markeres de former for indkomster, som kan regnes for ansøgerens primære indtægtskilder på ansøgningstidspunktet. Der må således gerne gives mere end ét svar. Spm. 6-13: Disse spørgsmål handler om den nuværende sag - dvs. i den sag, der indberettes med det aktuelle skema. Spm. 6: År og måned for den aktuelle sags rejsning angives. Spm. 7: År og måned for den aktuelle sags afgørelse angives. Spm. 8: Det angives, om den aktuelle sag er en frakendelsessag, remonstrationssag eller hører under de øvrige sagsgrupper. Denne oplysning bruges til at bestemme, hvilke spørgsmål der skal svares på i resten af spørgeskemaet. 3

4 Kommunale afgørelser - støtte til køb af bil mv. 4 Spm. 9.a: Det markeres, hvad ansøgningen primært drejer sig om. Der kan kun markeres ét punkt, men i de følgende spørgsmål er der mulighed for at angive, hvis ansøgningen indeholder flere dele. Med primært menes der den del af ansøgningen, der vurderes at være den største økonomiske post. Spm. 9.b: Det markeres, hvilken biltype, der er ansøgt om. Hvis den primære ansøgning ikke Spm. 9.c: Der svares ja her, hvis ansøgningen vedrører andet, end hvad der er oplyst i spørgsmål 9.a. Spm. 9.d: Det markeres, hvad ansøgningen i øvrigt drejer sig om. Der kan markeres mere end ét svar, således at dette spørgsmål sammen med spørgsmål 9.a tilsammen giver et udtømmende billede af ansøgningens indhold. Spm. 9.e: Det markeres, hvilken biltype, der er ansøgt om. Hvis den øvrige ansøgning ikke Spm. 10: Det markeres, hvad kommunens afgørelse er. Er der bevilget mindre, end der er ansøgt om, svares Delvis bevilling. Spørgsmålet bruges også til at bestemme, hvilke spørgsmål der skal svares på i resten af spørgeskemaet. Spm. 11: Det angives her, hvilke(n) begrundelse(r), der er givet for afslag på ansøgningen. Der kan gives mere end ét svar. Findes begrundelsen ikke blandt de oplistede årsager, markeres punkt f Andet. Spm. 12.a: Det markeres, hvad kommunen primært har tilkendt støtte til. Der kan kun markeres ét punkt, men i de følgende spørgsmål er der mulighed for at angive, hvis tilkendelsen indeholder flere dele. Med primært menes der den del af tilkendelsen, der vurderes at være den største økonomiske post. Spm. 12.b: Det markeres, hvilken biltype, der er tilkendt. Hvis den primære tilkendelse ikke Spm. 12.c: Der svares Ja her, hvis tilkendelsen vedrører andet, end hvad der er oplyst i spørgsmål 12.a. 4

5 Kommunale afgørelser - støtte til køb af bil mv. 5 Spm. 12.d: Det markeres, hvad tilkendelsen i øvrigt drejer sig om. Der kan markeres mere end ét svar, således at dette spørgsmål sammen med spørgsmål 12.a tilsammen giver et udtømmende billede af tilkendelsens indhold. Spm. 12.e: Det markeres, hvilken biltype, der er tilkendt. Hvis den øvrige tilkendelse ikke Spm. 13: Det oplyses, hvordan afgørelsen blev truffet i kommunen. Svarer hverken svarkategori a eller b til afgørelsesmåden, markeres kategori c På anden måde og det beskrives kort i tekstfeltet, hvordan afgørelsen er truffet. Spm : Disse spørgsmål handler om ansøgerens helbredsforhold. Spm. 14: Her angives hoveddiagnosen for den person, ansøgningen vedrører. Hoveddiagnosen er den lidelse, der må anses for væsentligst i sygdomsbilledet og den mest belastende for ansøgers funktionsevne. Hoveddiagnosens navn og nummer kan findes ved at trykke på linket Hent hoveddiagnose fra liste. Diagnoselisten bygger på WHO s internationale sygdomsklassifikation ICD-10,c som Sundhedsstyrelsen har benyttet siden Listen omfatter de mest almindelige forekommende diagnoser i forbindelse med tilkendelse af varige ydelser på helbredsmæssigt grundlag. Disse diagnoser indgår med den officielle ICD-10-kode i venstre kolonne - og i højre kolonne den kode, der skal benyttes ved udfyldelsen af skemaet. Diagnoserne er i øvrigt opført med officielle latinske og danske betegnelser. Ikke alle diagnoser indgår som selvstændig diagnoseenhed på listen. I tilfælde af mere sjældent forekommende diagnoser anvendes de opsamlingsdiagnoser, der står sidst i hvert afsnit eller kapitel. For kræftsygdomme, der ikke er opført som en selvstændig diagnose, f.eks. kræft i mundhule, anvendes koden 033 for andre former for kræft mv. Tilsvarende benyttes f.eks. 103 andre sygdomme i nervesystemet for sjældnere forekommende sygdomme i nervesystemet, der ikke er fremhævet som selvstændige diagnoser i klassifikationens kapitel 6. Det understreges, at diagnoserne og ICD-10-numrene i venstre kolonne er officielle - og vil typisk fremgå af speciallægeerklæringer o.l. Der anføres diagnosens danske navn, om muligt suppleret med det latinske. Hoveddiagnosens nummer er det i bilag 2 anførte hovednummer (anført til højre, gående fra ). Hvis diagnosen ikke kan placeres i sygdomsklassifikationen kodes 999. Diagnoserne i kapitel 20 (Z-diagnoser) anvendes ikke i sager om støtte til køb af bil. Spm. 15.a: Det oplyses her, om der er indhentet oplysninger om gangdistance i sagen. Oplysningen bruges også til at bestemme, hvilke spørgsmål der skal svares på i resten af spørgeskemaet. 5

6 Kommunale afgørelser - støtte til køb af bil mv. 6 Spm. 15.b: Længden af ansøgerens gangdistance oplyses her. Spm. 15.c: Begrundelsen for, at oplysninger om ansøgerens gangdistance ikke er indhentet, angives her. Svarer ingen af de første 4 svarkategorier til begrundelsen, markeres Andet og det beskrives kort i tekstfeltet, hvad begrundelsen er. Spm. 16.a: Det oplyses, hvilke erklæringer/oplysninger kommunen har indhentet i forbindelse med den aktuelle sagsbehandling. Spm. 16.b: Det oplyses, hvor lang tid kommunen har ventet på de indhentede erklæringer. Er der indhentet flere erklæringer sideløbende, angives kun den reelle ventetid. Er der eksempelvis indhentet 2 erklæringer med hver en ventetid på 14 dage, men de 14 dage lå samtidig og ikke i forlængelse af hinanden, svares den reelle ventetid: 0-14 dage og ikke den sammenlagte ventetid: dage. Hvis der er indhentet flere erklæringer med forskellig ventetid, angives kun tiden for den erklæring kommunen har ventet længst på. Spm. 17: Det oplyses, hvilke erklæringer/oplysninger der allerede lå på sagen, da kommunen påbegyndte den aktuelle sagsbehandling, dvs. oplysninger/erklæringer der var indhentet i forbindelse med tidligere sagsbehandling. Spm. 18.a-19: Disse spørgsmål handler om, hvorvidt ansøgeren før den nuværende sag har søgt om støtte til køb af bil mv. samt om afgørelsen af denne tidligere sag. Spm. 18.a: Det oplyses, om ansøgeren tidligere har søgt om bilstøtte. Spm. 18.b: Det oplyses, hvad afgørelsen på den tidligere sag var. Har ansøger flere gamle sager, besvares ud fra den nyeste af disse. Spm. 18.c: Det oplyses, hvad hovedbevillingen i den tidligere sag var. Har ansøger flere gamle sager, besvares ud fra den nyeste af disse. Spm. 19: Årstallet for afgørelsen på den tidligere sag angives. Har ansøger flere gamle sager, besvares ud fra den nyeste af disse. 6

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 14 Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. januar 2013 Alene afgørelser om (bevilling/afslag på) støtte

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere