Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde."

Transkript

1 REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget, VA afd. 10 Hyldespjældet: Vinie Hansen (VH) Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZ), Jan Dahl, (JD), Ole Christiansen (OC), Povl Markussen (PM) Plan C: Charlotte Schunck, projektleder Rådgivere: Michael Vesterløkke (MV), rådgiver Cowi Administrationen, BO- VEST: Merete Østergaard Krapper (MEK) projektleder og Mikael Jensen (MJ) afdelingsleder Afbud: Ingen DAGSORDEN Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Punkt 8: Godkendelse af dagsorden Præsentation af prøvefacadeprojekt i Gate 21 regi. Drøftelse af Cowis LBF økonomi skema vedr. renovering og færdigt renoveringsforslag Drøftelse af BO-VEST udkast til foreløbig ansøgning til LBF Status rådgiveroplæg vedrørende håndtering af utætte tage Opfølgning på forslag fra beboerundersøgelsen og RUC-mødet Næste møde Eventuelt

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Præsentation af prøvefacadeprojekt i Gate 21 regi. Charlotte Schunck gennemgik baggrunden for forsøgsprojektet. Plan C har i et stykke tid efterlyst en bebyggelse, der ville stille sig til rådighed for afprøvning af nye innovative klimaskærme i kombination med præfabrikation. BO-VEST, som er part i Gate 21, har foreslået Hyldespjældet, da bebyggelsen står overfor en helhedsplan med fokus på forbedring af klimaskærm, har facader med kuldebroer, utilstrækkelig isolering deraf følgende indeklimaproblemer. Plan C gruppen består i dette udviklingsprojekt af følgende partnere: DTU, COWI, Arkitektfirma Rørbæk og Møller, entreprenørfirma Enemærke og Petersen, Rockwool (samt evt. en alternativ producent af isolerings materialer) og BO-VEST. Timer og ydelser finansieres af Plan C partnerne, (75 % af timeudgifterne dækkes dog af Plan C). De resterende udgifter til prøvefacader mm., godt 1 mil. kr., finansieres af Plan C. Der vil således ikke være udgifter for Hyldespjældet ved gennemførelse af dette prøveprojekt. Vinie kommenterede, at forslaget skal til beboerafstemning og godkendes af VA s organisationsbestyrelse. Byggeudvalget vil tage forslaget op ved et afdelingsbestyrelses møde og i grønt miljøudvalg. Næste beboermøde i Hyldespjældet afholdes den 26. marts, og her bør forslaget tages til afstemning. Godkendes udviklingsprojektet, er det planen at opstille 2 eller 3 facadepartier, og at anvende nyeste og mest innovative materialer, hvoraf DTU har nogle under udvikling. Hensigten er, at facadeelementerne skal udgøre både en tag/facade og sokkel/dæk/gulv løsning. Desuden er det DTU s plan at udarbejde en solar mapping af hele Hyldespjældet, og hermed analysere bebyggelsen ud fra solorientering. Denne analyse vil gøre det muligt at arbejde med differentierede facade løsninger mht. isolering og dagslysåbninger. Tidsplanen for udviklingsprojektet er følgende: December 2011-marts 2012: Projektafklaring: omfang, tid, roller, økonomi mm Marts: Forventningsafstemning vedr. projektets gennemførelse. Marts-april: Designproces, solar mapping Marts-juli: Projektering af klimaskærm

3 August oktober: Produktion af klimaskærm, opstart byggeplads og montage Oktober 2012-april 2013: Registrering og målinger Partnergruppen har planer om at bese Hyldespjældet fredag den 3. februar. Povl vil i den forbindelse vise gruppen rundt, og har gjort det muligt også at bese bl.a. prøvehuset i Høker 2. Høker 2 vil være det naturlige afsæt for det nyt facade udviklingsprojekt. Det blev aftalt, at Povl fremover er afdelingsbestyrelses konktaktperson i relation til det nye udviklingsprojekt. Byggeudvalgets umiddelbare holdning til udviklingsprojektet er, at det vil være godt at få mest mulig erfaring, som kan understøtte den endelige og mest energioptimale facade løsning, og mht. bygningsreglement bør man nærmere lægge sig på BR15/20 end BR10 niveau. Vedrørende udarbejdelse af materiale der skal informere beboerne om Gate 21 udviklingsprojektet, skal dette fylde ca. 1 A4 side, og sendes til afdelingsbestyrelsen senest den 2. marts. Afdelingsbestyrelsen er herefter ansvarlig for udsendelse af indkaldelse til beboerne i forbindelse med beboermødet den 26. marts. Input til dette materiale fastlægges i dialog med Povl. 3. Drøftelse af Cowis LBF økonomiskema vedr. renovering og færdige Renoveringsforslag LBF økonomiskema Cowi har udarbejdet 3 modeller af LBF s økonomiskema, og disse blev udleveret og gennemgået. Skemaerne vil indgå i den foreløbige ansøgning til Landsbyggefonden, som afsendes snartest muligt. Skemaerne prissætter de arbejder der bør gennemføres, og grundlaget er de gennemførte foreløbige tekniske undersøgelser - understøttet af beboerinddragelsen. Skemaerne prissætter følgende tre løsninger: 1.: tagpap løsning i kombination med betonrenovering af facader 2.: tagpapløsning i kombination med udvendig efterisolering af betonfacader 3.: løsning med etablering af grønne tage i kombination med efterisolering af betonfacader Cowi vurderer at begrønning af tage har sammenhæng med etablering af efterisolering af betonfacader, og den endelige beslutning vedrørende den fremtidige tagløsning forventes at blive taget senere, evt. i projekteringsfasen. Cowi vil efter mødet gennemgå økonomiskemaernes prissætninger endnu engang.

4 Foreløbigt renoveringsforslag Cowis foreløbige renoveringsforslag blev herefter gennemgået, og følgende kommentarer skal nævnes: Det blev præciseret, at rapporten anbefaler (og prissætter) udskiftning af alle vandrette tagflader, men da der ikke er konstateret fugt i de skrå tage, er disse ikke omfattet. Der etableres ligeledes et let fald på alle flade tage. Per nævnte, at det især er visse blokke med flade tage som har relativt større grad af fugt problemer, måske er det en problematik, som har sammenhæng med den enkelte bloks udførselsmæssige kvalitet. BO-VEST foreslog, at ansøgningen bliver suppleret med historier fra hverdagen hvor oplevelser med indeklima, fugt mm. bliver dokumenteret, dette blev godkendt og bør suppleres med driftens fotomateriale. Skimmel Byggeudvalget forespurgte, hvorvidt Cowi kan stå inde for det udsagn, som Cowi afgav ved beboermøde den 15. september 2011, hvorefter at skimmel konstateret under gulv er indkapslet og vurderes ikke at ville påvirke indeklimaet i boligerne. Dette er ikke i overensstemmelse med beskrivelsen i renoveringsforslaget til Landsbyggefonden, hvor der bliver beskrevet alvorlige skimmelproblemer i bebyggelsen. Begge dokumenter ligger tilgængelige for beboerne på Hyldespjældets hjemmeside. Der er nu en beboer som har sat en advokat på sagen. Cowi responderede, at der ikke er uoverensstemmelse mellem rapporten og gennemgangen på beboermødet, men at området er komplekst og eksperterne selv er ikke altid enige. Cowi er i løbende dialog vedrørende denne problematik med både Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Problematikken er svær under gulve, og man bør håndtere skimmel i forhold til hvor kraftig forekomsten er, hvilken type der er tale om, hvor den befinder sig og hvor udbredt den er. Der er dog ingen tvivl om at der skal foretages en undersøgelse af omfang og årsag til skimmelsvamp under gulve, fordi det, der er fundet, kan tyde på at der kan være risiko for skimmel, som kan give anledning til indeklimaproblemer. Der bør i samarbejde med Landsbyggefonden afklares, omfang og ikke mindst tidspunkt for igangsætning af supplerende undersøgelser. Det blev aftalt, at Cowi sikrer, at problemstillingen beskrives tilstrækkeligt i rapporten. Det bør også internt i BO-VEST afklares, hvad der kan gøres for at give beboerne tryghed, og derudover udarbejdes beboerinformation i forbindelse med skimmelundersøgelser fremover. Installationer Bebyggelsen oplever periodiske lugtgener ved et antal toiletter, som er forsynet med vakuum ventiler i stedet for faldstammer, da disse ventiler ikke virker. Afdelingen har forsøgt sig med udskiftning af ventiler, TV inspektion og været i dialog med kommunen

5 om problemet. Potentielt kan 52 boliger være omfattet, og en løsning bør samtænkes med en løsning for den fremtidige ventilation. Cowi indarbejder/prissætter dette i renoveringsforslaget. Det blev afklaret, at de af Cowi anbefalede friskluftsventiler i alle rum er manuelt betjente - uden motor, og derfor ikke vil afgive støj. Det er støj udefra, der bliver dæmpet. Materialegård. I renoveringsforslaget er arealet til materialegården angivet således: Udvendige garager etables som forstfrie bygninger på et areal som i dag + 50 % Ejendomskontor areal som i dag + 20 % Genbrugsstationen er tilknyttet materialegården, og får samme areal som i dag + en smule mere. Cowi afklarer hvorvidt autoværkstedet bør bevares, nedrives eller renoveres. (Cowi oplyser efterfølgende, at autoværkstedet forsynes med ny tagpap uden isolering på tag, i øvrigt ingen renovering). Bebyggelsens badeværelser på 1.sal har tidligere fået renoveret gulvafløb pga. opståede vandskader, og dette medførte en voldgiftssag. Det samme er ikke sket på stueplan, det bør overvejes om dette bør gennemføres og med ind i helhedsplanen. (Cowi har efterfølgende oplyst, at der ikke er konstateret synlige tegn på skader. Hvis dette skal undersøges næremere, så indebærer det ophugning af gulv et antal steder. Det er tvivlsomt om LBF vil acceptere udskiftning, når der ikke er synlige tegn på skader. Ved opgavens start, oplyste Jesper Rasmussen, at alle gulvafløb på 1. sal var blevet renoveret, da der var konstateret utætheder, og at der var indgået forlig med entreprenøren. Der var heller ikke på dette tidspunkt konstateret problemer med gulvafløb på stueetagen, og disse skulle derfor ikke indgå i Cowis undersøgelse. Renovering af gulvafløb er således ikke omfattet af renoveringsforslaget). 4. Drøftelse af BO-VEST udkast til foreløbig ansøgning Udkast til foreløbig ansøgning til Landsbyggefonden, udarbejdet af BO-VEST, var blevet tilsendt byggeudvalget før mødet og blev gennemgået. De kommentarer som fremkom, vil blive indarbejdet i det endelige udkast. Det skal indskrives i ansøgningen, at det skal påregnes, at byggepladsforholdene kan blive afgørende for byggeperiodens længde. BO-VEST afklarer omfang bilag i ansøgningen.

6 5. Status rådgiveroplæg vedrørende håndtering af utætte tage Michael Jensen, Cowi og BO-VEST aftalte at afholde et særskilt møde vedrørende håndtering af utætte tage, og punktet blev derfor ikke gennemgået. 6. Opfølgning på forslag fra beboerundersøgelsen og RUC-mødet Dette punkt blev udskudt. 7. Næste møde Næste byggeudvalgsmøde afholdes tirsdag den 6. marts fra klokken Det blev aftalt, at der herefter afholdes byggeudvalgsmøder efter behov. 8. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Merete Ø. Krapper /MEK

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark, 3. sal Deltagere: Bestyrelsen, Suppl. Svend Larsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.),

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet...4 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere