Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft"

Transkript

1 Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som tilsammen beskæftiger under 2 pct. af alle danskere, har 22 pct. af de østeuropæiske lønmodtagere. Landbruget, rengøring, hotel og restauration samt transport tegnede sig i 2012 for 45 pct. af alle østeuropæiske lønmodtagere i Danmark mod 31 pct. i Disse brancher står også for 68 pct. af stigningen i det samlede antal af østeuropæiske lønmodtagere. Over halvdelen af de nyansatte østeuropæere er ansat i brancher, hvor den samlede beskæftigelse falder, hvilket indikerer, at visse brancher fravælger dansk arbejdskraft til fordel for østeuropæere. Ansættelse af østeuropæere fordelt på brancher Fra 2008 til 2012 steg det samlede antal lønmodtagere fra de nye østeuropæiske EU-lande, som arbejdede i Danmark, fra til Det skete på trods af den økonomiske krise. Det er imidlertid forholdsvis få brancher, hvor arbejdsgivere vælger at ansætte østeuropæere frem for danskere som vist i figur 1. FIGUR 1: ANDEL ØSTEUROPÆISKE LØNMODTAGERE PER BRANCHE Landbrug, skovbrug og fiskeri Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Hoteller og restauranter Transport Industri Handel Ejendomshandel og udlejning Sundhedsvæsen Information og kommunikation Alle andre brancher, incl. bygge og anlæg Andel i 2008 Andel i procent østeuropæere Andel af østeuropæiske lønmodtagere ansat i den pågældende branche i år 2008 og Alle andre brancher er (oplistet efter andel østeuropæere): Videnservice, Bygge og anlæg, Kultur og fritid, Andre serviceydelser mv., Sundhed og socialvæsen, Undervisning, Offentlig administration, forsvar og politi, K Finansiering og forsikring, Råstofindvinding, Energiforsyning, Vandforsyning og renovation. Datagrundlag: Kørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og DREAM forløbsdatabasen (e-indkomst). Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Christian Gormsen, økonom E. Morten Wendler Jørgensen, analysepraktikant Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Den samlede andel af lønmodtagere fra de nye østeuropæiske EU-lande på det danske arbejdsmarked er steget fra 0,5 procent i 2008 til 0,9 i De nye EU-medlemmer, som også er indtrådt i Schengen-samarbejdet, er Polen, Rumænien, Litauen, Bulgarien, Letland, Ungarn, Estland, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien. Inden for landbrug, skovbrug og fiskeri er over 7 pct. af de ansatte østeuropæere. Andelen er dermed mere end syv gange så høj som på resten af arbejdsmarkedet. Inden for rejsebureauer, rengøring og anden operationel service er andelen knap 4 pct.. Den største andel er ansat inden for rengøring, som det vil fremgå nedenfor. Hoteller og restauranter samt transportbranchen har også en høj andel østeuropæere ansat. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. De fire øverste brancher i figur 1: 1) landbrug, skovbrug og fiskeri, 2) rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, 3) hoteller og restauranter samt 4) transport er også de brancher, som siden 2008 har fået flest nye østeuropæere. I 2008 arbejdede 31 pct. af alle østeuropæere i de fire brancher, i 2012 var det 45 pct. Størstedelen af de danske arbejdspladser ansætter kun sjældent østeuropæiske medarbejdere. De brancher, som i figur 1 er samlet under alle andre brancher, udgør 55 pct. af alle lønmodtagere, hvoraf kun 0,5 pct. er fra Østeuropa. Østeuropæere er især ansat i lavtlønsbrancher De ti brancher med flest østeuropæiske lønmodtagere ansat er alle brancher, der har timelønninger under gennemsnittet for alle lønmodtagere (jf. figur 2). Som det fremgår af figur 2, har særligt hotelog restaurationsbranchen lave lønninger med en gennemsnitlig timeløn inkl. pension, feriegodtgørelse mv. på hhv. 207 kr. og 179 kr. Rengøring og anlægsgartnere samt vikarer ligger også i den lave ende med timelønninger på hhv. 214 kr. og 224 kr.. FIGUR 2: TIMELØN FOR DE BRANCHER MED FLEST ØSTEUROPÆERE ANM: fortjeneste per præsteret time Bemærkning: Landbrug er ikke med i stikprøven fra registerdata og er derfor beregnet på tilsvarende offentligt tilgængeligt løndata fra Danmarks Statistik: SLON40: Løn efter branche (DB07, 36 kategorier), sektor, aflønningsform. Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik registerdata (RAS, IDA og lønstruktur) 2

3 De brancher, der fremgår i figur 2, har en andel af østeuropæiske medarbejdere på mellem 9 pct. og 2 pct.. Fiskeindustrien har den højeste andel (9 pct.), og ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere har den næsthøjeste andel (7 pct.). Beskæftigelsesudviklingen i brancher der ansætter østeuropæere Det er særligt interessant, at en del af de brancher, som har øget koncentrationen af østeuropæisk arbejdskraft, også er brancher, som oplever et fald i den samlede beskæftigelse. 3 af de 4 brancher, som har en højere andel østeuropæiske medarbejdere end gennemsnittet, har oplevet en tilbagegang. Figur 3 undersøger, om de brancher, der ansætter østeuropæere, er i fremgang eller tilbagegang. Den vandrette akse viser antallet af østeuropæere, den lodrette akse viser det samlede antal lønmodtagere i branchen. Hver branche repræsenteres af en pil, hvor starten af pilen angiver antal lønmodtagere i år 2008, mens pilehovedet angiver antallet i år Hvis en pil peger nedad til højre, kommer der flere østeuropæere i branchen, selv om det samlede antal lønmodtagere falder. Den grå linje angiver, hvorvidt en branches andel af østeuropæere ligger over eller under det samlede gennemsnit for alle brancher i 2012 (0,9 østeuropæere per 100 ansatte). Over- og underrepræsentation kan ses som afstanden mellem pilespids og den grå streg. Fx: Inden for handelsbranchen var der i 2008 i alt lønmodtagere, hvoraf var østeuropæere. I 2012 var det samlede antal lønmodtagere faldet til altså et fald på knap arbejdspladser. Antallet af østeuropæere steg derimod fra til I handelsbranchen har arbejdsgiverne altså ansat færre danskere og hyret flere østeuropæere. På trods af dette er andelen af østeuropæiske lønmodtager i handelsbranchen under det samlede gennemsnit. 3

4 FIGUR 3: ØSTEUROPÆERE OG BEKÆFTIGELSE I BRANCHER, [1] Kultur og anden service [2] Finansiering og forsikring [3] Ejendomshandel og udlejning [4] Råstof, energi, vand og renovation Datagrundlag: Kørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og DREAM forløbsdatabasen (e-indkomst). Som det blev vist i figur 1, er de fire brancher med en højest andel østeuropæere; 1) landbruget, 2) rengøring, 3) hotel og restauration samt 4) transport. Det er også de eneste brancher, som ligger til højre for den grå linje i figur 3 og har dermed flere østeuropæere end gennemsnittet. Det er desuden også de brancher, der har ansat flest nye østeuropæere i perioden og tegner sig desuden for 68 pct. af den absolutte stigning i antallet af østeuropæiske lønmodtagere i Danmark. Landbruget, hotel og restauration, rengøring og transport oplever ikke en særskilt stor vækst i antal ansatte generelt. I transport- og rengøringsbranchen har der været mange afskedigelser, samtidig med at arbejdsgiverne ansætter flere østeuropæere. I landbruget falder antallet af ansatte også lidt, selv om der bliver ansat flere østeuropæere. For bygge og anlæg gør særlige forhold sig gældende. Branchen har en forholdsvis beskeden andel østeuropæere. Men det dækker over, at mange østeuropæere, der arbejder i Danmark, gør det gennem udenlandske byggerivirksomheder. I RUT-registeret, som registrerer udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, er 56 pct. af alle kontrakter ( tjenesteydelser ) indgået af østeuropæiske byggerivirksomheder. Indeværende analyse omfatter kun lønmodtagere. Det samlede antal personer fra Polen, Rumænien, Litauen, Bulgarien, Letland, Ungarn, Estland, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien, som i 2012 havde ophold i Danmark, var ( i 2008 fra Danmarks Statistiks folketal) - altså næsten tre gange så mange som antallet af lønmodtagere. Østeuropæere kan arbejde i Danmark på mange 4

5 måder, uden at de optræder i lønmodtagerstatistikken. De kan bl.a. være selvstændige eller arbejde for en udenlandsk virksomhed, som opererer i Danmark. Sidstnævnte er særligt udbredt inden for byggeriet, hvorimod førstnævnte bl.a. bruges indenfor post- og kurertjenester, hvor selvstændige vognmænd hyres som løsarbejdere. Udenlandske chauffører, der kører indenrigs i Danmark, efter at de har aflæsset det gods, de havde med fra udlandet (carbotagekørsel 1 ), optræder heller ikke i statistikken over lønmodtagere. Endelig er folk, som arbejder ulovligt, naturligvis heller ikke registreret. Indeværende analyse underestimerer derved den samlede mængde østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. Ikke desto mindre giver analysen af lønmodtagere et billede af, hvilke brancher der benytter østeuropæisk arbejdskraft, og udviklingen indikerer, at visse brancher fravælger dansk arbejdskraft, hvilket kan være særligt problematisk, hvis valget bunder i et ønske fra arbejdsgivere om at presse danske løn- og arbejdsvilkår. Østeuropæere i Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Figur 4 uddyber udviklingen i andelen af østeuropæiske lønmodtagere i den branche med den største andel østeuropæere: Landbrug, skovbrug og fiskeri. Som det fremgår i figur 4, stiger koncentrationen af østeuropæere stiger yderligere, når underbrancherne for landbrug analyseres. Skovbrug og jagt, samt fiskeri og fiskebrug ligger dog omkring landsgennemsnittet. Desuden har serviceydelser inden for landbruget og forarbejdning af frø og afgrøder færre østeuropæiske ansatte, muligvis fordi disse underbrancher er mere videnstunge. De fleste brancher i landbruget har mange østeuropæiske ansatte og ansætter flere, hvad enten branchen er i fremgang eller tilbagegang. Næsten alle underbrancher i landbruget ligger langt over det samlede gennemsnit (den grå linje i figur 4) og har således en høj andel østeuropæere. Især avl af smågrise skiller sig ud ved den høje andel østeuropæere (15 pct.) og er dermed den underbranche med flest østeuropæere. Tendensen til, at de brancher, som havde flest østeuropæere i 2008, også er dem, som ansætter endnu flere fra 2008 til 2012, er også tydelig for underbrancherne i landbruget. Arbejde med avl af smågrise havde flest østeuropæere i 2008 og har oplevet den største stigning siden da og det på trods af at den samlede beskæftigelse er faldet fra 2008 til EU-regler for cabotagekørsel gør, at en udenlandsk chauffør kan køre tre indenrigsture i Danmark inden for en uge, når han har afleveret sin last. Løn og arbejdsvilkår for disse ture følger hjemlandets regler. 5

6 FIGUR 4: LØNMODTAGERE I LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI [1] Dyrkning af andre etårige afgrøder [2] Planteformering Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. Østeuropæere i Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service I branchen med den næststørste andel af østeuropæiske lønmodtagere, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, er det især almindelig rengøring i bygninger og vikarbureauer, som har flest østeuropæere ansat (jf. figur 5 og 6). Almindelig rengøring i bygninger har tydeligvis flest østeuropæiske ansatte, og det er også den branche, hvor der bliver ansat flest nye (jf. figur 5 og 6). Med østeuropæere er en ud af ti lønmodtagere i branchen nu østeuropæere. Siden 2008 er der blevet ansat nye østeuropæere, samtidig med at branchens samlede antal ansatte er faldet med I vikarbureauer har der været mange afskedigelser, job, hvilket svarer til, at hver tredje ansatte er forsvundet siden Samtidig er der blevet ansat 467 flere østeuropæere. 3,6 procent af de ansatte er lønmodtagere i

7 FIGUR 5: ØSTEUROPÆERE I REJSEBUREAUER, RENGØRING OG ANDEN OPERATIONELT SERVICE: OVERORDNET Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. 7

8 FIGUR 6: ØSTEUROPÆERE I REJSEBUREAUER, RENGØRING OG ANDEN OPERATIONELT SERVICE: DE SMÅ UNDERBRANCHER Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. På figur 6 ser vi, at der også inden for de mindre underbrancher til rengøring bliver ansat mange østeuropæere. Overrepræsentation er dog noget mindre end i Almindelig rengøring i bygninger. Ansatte østeuropæere i hoteller og restauranter I hotel- og restaurationsbranchen bliver der ansat flere østeuropæere i alle større underbrancher som vist i figur 7. Den største andel østeuropæere findes inden for hotelbranchen, hvor 4,3 pct. af lønmodtagerne i 2012 var østeuropæere. På trods af at der er blevet færre lønmodtagere i hotelbranchen siden 2012, er der blevet ansat 270 østeuropæere. 8

9 FIGUR 6: ØST-EUROPÆISKE LØNMODTAGERE I HOTELLER OG RESTAURANTER Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. Samlet er antallet af lønmodtagere steget med siden 2008, mens antallet af østeuropæere er steget med Ca. 30 pct. af de nyoprettede jobs er altså gået til østeuropæere. Det er imidlertid både underbrancher i vækst og i tilbagegang, som får flere østeuropæere. Transportbranchen: Andre post- og kurertjenester har flest østeuropæere Post- og kurertjenester har også en meget høj andel af østeuropæiske lønmodtagere. Hele 39 pct. af de østeuropæiske lønmodtagere i transportbranchen er ansat i post- og kurertjenester, på trods af at branchen udgør under 5 pct. af transportbranchens samlede beskæftigelse (jf. figur 8). Det betyder, at hver tiende lønmodtager i post- og kurertjenester er østeuropæer mod 1 ud af 50 i Branchens arbejdsgivere har netto afskediget 380 lønmodtagere men ansat 506 østeuropæere. Underbranchen posttjenester omfattet af forsyningspligten, det vil sige Post Danmark og enkelte andre selskaber, som skal bringe post ud ifølge loven, har en langt lavere andel af østeuropæiske blandt de ansatte. Inden for vejgodstransport er andelen af østeuropæiske ansatte også lav, men her er der andre udfordringer forbundet med carbotagekørsel som beskrevet tidligere. 9

10 FIGUR 6: ØST-EUROPÆISKE LØNMODTAGERE I HOTELLER OG RESTAURANTER [1] Vandtransport af gods [2] Vandtransport af passagerer [3] Erhvervshavne og bugsering Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. Ingen andre transportbrancher har østeuropæere ansat i samme grad som andre post og kurertjenester. Der er en del østeuropæiske bybus- og taxichauffører, men der er ikke kommet flere siden I Oplagrings- og pakhusvirksomhed er andelen af østeuropæere steget, flere østeuropæere er ansat i speditørbranchen, og der er også kommet flere inden for vandtransport af gods. De mange fyringer inden for posttjenester omfattet af forsyningspligten og vejgodstransport (hhv og job) har ikke ramt østeuropæerne som gruppe. Konklusion På trods af nedgangen i beskæftigelsen i Danmark har der været en stor stigning i antallet af østeuropæiske lønmodtagere siden Det er primært i visse brancher, at arbejdsgivere ansætter mange østeuropæere af de østeuropæiske lønmodtagere er ansat inden for landbruget, rengøring og vikarer, hotel og restauration eller transport. Det er samtidig disse brancher, som har ansat flest nye østeuropæere siden 2008 og tegner sig for 68 pct. af stigningen i antallet af østeuropæiske lønmodtagere. Koncentrationen af østeuropæere er tydelig. Brancher, som tilsammen beskæftiger under 2 pct. af alle danskere, har ansat 22 pct. af de østeuropæiske lønmodtagere. Det gælder følgende brancher: Avl af smågrise (15 pct.), Dyrkning af grøntsager og meloner (14 pct.), Produktion af slagtesvin (13 pct.), Avl af pelsdyr mv. (11 pct.), Post- og kurertjenester uden forsyningspligt (10 pct.), Anden 10

11 rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (10 pct.), Almindelig rengøring i bygninger (9 pct.). Udviklingen viser, at der er visse brancher, som gør særlig brug af østeuropæiske lønmodtagere. Det er især de brancher, som tidligt har fået erfaring med at ansætte østeuropæere, som har fortsat med at øge koncentrationen af østeuropæere. Kun en lille del af stigningen i antallet af østeuropæiske lønmodtagere forekommer i brancher, som ikke tidligere har haft østeuropæere ansat. Det er ikke kun brancher i vækst, som ansætter flere østeuropæere. Det er også brancher, som har oplevet et samlet fald i beskæftigelsen. 54 procent af de nyansatte østeuropæere er ansat i brancher, hvor den samlede beskæftigelse falder, hvilket betyder, at en del brancher fravælger dansk arbejdskraft. Det betyder, at nogle brancher fravælger dansk arbejdskraft til fordel for østeuropæisk. Udviklingen kan være problematisk, hvis de danske løn- og arbejdsvilkår er årsagen til, at dansk arbejdskraft fravælges. METODE Datagrundlaget er en samkørsel af information om statsborgerskab og branche fra beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM med yderligere brancheinformation fra Danmarks Statistiks Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). Oplysningerne er fra november i det pågældende år. Undersøgelsen er baseret på en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. I de tal, der citeres, er stikprøven blevet skaleret op til befolkningens størrelse. Beskæftigelsestallene kan derfor være lidt unøjagtige - særligt for små brancher. Undersøgelsen omfatter kun lønmodtagere, selvstændige er derfor ikke inkluderet. Samme gælder for udstationerede, som arbejder i Danmark for en udenlandsk virksomhed. De inkluderede østeuropæiske lande er de EU-lande, som indtrådte i Schengen-området i 2007: Polen, Rumænien, Litauen, Bulgarien, Letland, Ungarn, Estland, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien (her oplistet efter hvor mange, der er bosat i Danmark). Oplysningerne i branchen Offentlig administration, forsvar og politi var unøjagtige (på trods af samkørsel af brancheoplysninger fra to registre). Branchen er derfor ikke inkluderet i undersøgelsen. 11

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi

5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi 5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi Arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande gav et pust til dansk økonomi på 3,4 mia.kr. og fik væksten til at stige 0,2 pct. point i 2006. Til gengæld

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere