Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft"

Transkript

1 Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som tilsammen beskæftiger under 2 pct. af alle danskere, har 22 pct. af de østeuropæiske lønmodtagere. Landbruget, rengøring, hotel og restauration samt transport tegnede sig i 2012 for 45 pct. af alle østeuropæiske lønmodtagere i Danmark mod 31 pct. i Disse brancher står også for 68 pct. af stigningen i det samlede antal af østeuropæiske lønmodtagere. Over halvdelen af de nyansatte østeuropæere er ansat i brancher, hvor den samlede beskæftigelse falder, hvilket indikerer, at visse brancher fravælger dansk arbejdskraft til fordel for østeuropæere. Ansættelse af østeuropæere fordelt på brancher Fra 2008 til 2012 steg det samlede antal lønmodtagere fra de nye østeuropæiske EU-lande, som arbejdede i Danmark, fra til Det skete på trods af den økonomiske krise. Det er imidlertid forholdsvis få brancher, hvor arbejdsgivere vælger at ansætte østeuropæere frem for danskere som vist i figur 1. FIGUR 1: ANDEL ØSTEUROPÆISKE LØNMODTAGERE PER BRANCHE Landbrug, skovbrug og fiskeri Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Hoteller og restauranter Transport Industri Handel Ejendomshandel og udlejning Sundhedsvæsen Information og kommunikation Alle andre brancher, incl. bygge og anlæg Andel i 2008 Andel i procent østeuropæere Andel af østeuropæiske lønmodtagere ansat i den pågældende branche i år 2008 og Alle andre brancher er (oplistet efter andel østeuropæere): Videnservice, Bygge og anlæg, Kultur og fritid, Andre serviceydelser mv., Sundhed og socialvæsen, Undervisning, Offentlig administration, forsvar og politi, K Finansiering og forsikring, Råstofindvinding, Energiforsyning, Vandforsyning og renovation. Datagrundlag: Kørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og DREAM forløbsdatabasen (e-indkomst). Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Christian Gormsen, økonom E. Morten Wendler Jørgensen, analysepraktikant Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Den samlede andel af lønmodtagere fra de nye østeuropæiske EU-lande på det danske arbejdsmarked er steget fra 0,5 procent i 2008 til 0,9 i De nye EU-medlemmer, som også er indtrådt i Schengen-samarbejdet, er Polen, Rumænien, Litauen, Bulgarien, Letland, Ungarn, Estland, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien. Inden for landbrug, skovbrug og fiskeri er over 7 pct. af de ansatte østeuropæere. Andelen er dermed mere end syv gange så høj som på resten af arbejdsmarkedet. Inden for rejsebureauer, rengøring og anden operationel service er andelen knap 4 pct.. Den største andel er ansat inden for rengøring, som det vil fremgå nedenfor. Hoteller og restauranter samt transportbranchen har også en høj andel østeuropæere ansat. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. De fire øverste brancher i figur 1: 1) landbrug, skovbrug og fiskeri, 2) rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, 3) hoteller og restauranter samt 4) transport er også de brancher, som siden 2008 har fået flest nye østeuropæere. I 2008 arbejdede 31 pct. af alle østeuropæere i de fire brancher, i 2012 var det 45 pct. Størstedelen af de danske arbejdspladser ansætter kun sjældent østeuropæiske medarbejdere. De brancher, som i figur 1 er samlet under alle andre brancher, udgør 55 pct. af alle lønmodtagere, hvoraf kun 0,5 pct. er fra Østeuropa. Østeuropæere er især ansat i lavtlønsbrancher De ti brancher med flest østeuropæiske lønmodtagere ansat er alle brancher, der har timelønninger under gennemsnittet for alle lønmodtagere (jf. figur 2). Som det fremgår af figur 2, har særligt hotelog restaurationsbranchen lave lønninger med en gennemsnitlig timeløn inkl. pension, feriegodtgørelse mv. på hhv. 207 kr. og 179 kr. Rengøring og anlægsgartnere samt vikarer ligger også i den lave ende med timelønninger på hhv. 214 kr. og 224 kr.. FIGUR 2: TIMELØN FOR DE BRANCHER MED FLEST ØSTEUROPÆERE ANM: fortjeneste per præsteret time Bemærkning: Landbrug er ikke med i stikprøven fra registerdata og er derfor beregnet på tilsvarende offentligt tilgængeligt løndata fra Danmarks Statistik: SLON40: Løn efter branche (DB07, 36 kategorier), sektor, aflønningsform. Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik registerdata (RAS, IDA og lønstruktur) 2

3 De brancher, der fremgår i figur 2, har en andel af østeuropæiske medarbejdere på mellem 9 pct. og 2 pct.. Fiskeindustrien har den højeste andel (9 pct.), og ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere har den næsthøjeste andel (7 pct.). Beskæftigelsesudviklingen i brancher der ansætter østeuropæere Det er særligt interessant, at en del af de brancher, som har øget koncentrationen af østeuropæisk arbejdskraft, også er brancher, som oplever et fald i den samlede beskæftigelse. 3 af de 4 brancher, som har en højere andel østeuropæiske medarbejdere end gennemsnittet, har oplevet en tilbagegang. Figur 3 undersøger, om de brancher, der ansætter østeuropæere, er i fremgang eller tilbagegang. Den vandrette akse viser antallet af østeuropæere, den lodrette akse viser det samlede antal lønmodtagere i branchen. Hver branche repræsenteres af en pil, hvor starten af pilen angiver antal lønmodtagere i år 2008, mens pilehovedet angiver antallet i år Hvis en pil peger nedad til højre, kommer der flere østeuropæere i branchen, selv om det samlede antal lønmodtagere falder. Den grå linje angiver, hvorvidt en branches andel af østeuropæere ligger over eller under det samlede gennemsnit for alle brancher i 2012 (0,9 østeuropæere per 100 ansatte). Over- og underrepræsentation kan ses som afstanden mellem pilespids og den grå streg. Fx: Inden for handelsbranchen var der i 2008 i alt lønmodtagere, hvoraf var østeuropæere. I 2012 var det samlede antal lønmodtagere faldet til altså et fald på knap arbejdspladser. Antallet af østeuropæere steg derimod fra til I handelsbranchen har arbejdsgiverne altså ansat færre danskere og hyret flere østeuropæere. På trods af dette er andelen af østeuropæiske lønmodtager i handelsbranchen under det samlede gennemsnit. 3

4 FIGUR 3: ØSTEUROPÆERE OG BEKÆFTIGELSE I BRANCHER, [1] Kultur og anden service [2] Finansiering og forsikring [3] Ejendomshandel og udlejning [4] Råstof, energi, vand og renovation Datagrundlag: Kørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og DREAM forløbsdatabasen (e-indkomst). Som det blev vist i figur 1, er de fire brancher med en højest andel østeuropæere; 1) landbruget, 2) rengøring, 3) hotel og restauration samt 4) transport. Det er også de eneste brancher, som ligger til højre for den grå linje i figur 3 og har dermed flere østeuropæere end gennemsnittet. Det er desuden også de brancher, der har ansat flest nye østeuropæere i perioden og tegner sig desuden for 68 pct. af den absolutte stigning i antallet af østeuropæiske lønmodtagere i Danmark. Landbruget, hotel og restauration, rengøring og transport oplever ikke en særskilt stor vækst i antal ansatte generelt. I transport- og rengøringsbranchen har der været mange afskedigelser, samtidig med at arbejdsgiverne ansætter flere østeuropæere. I landbruget falder antallet af ansatte også lidt, selv om der bliver ansat flere østeuropæere. For bygge og anlæg gør særlige forhold sig gældende. Branchen har en forholdsvis beskeden andel østeuropæere. Men det dækker over, at mange østeuropæere, der arbejder i Danmark, gør det gennem udenlandske byggerivirksomheder. I RUT-registeret, som registrerer udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, er 56 pct. af alle kontrakter ( tjenesteydelser ) indgået af østeuropæiske byggerivirksomheder. Indeværende analyse omfatter kun lønmodtagere. Det samlede antal personer fra Polen, Rumænien, Litauen, Bulgarien, Letland, Ungarn, Estland, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien, som i 2012 havde ophold i Danmark, var ( i 2008 fra Danmarks Statistiks folketal) - altså næsten tre gange så mange som antallet af lønmodtagere. Østeuropæere kan arbejde i Danmark på mange 4

5 måder, uden at de optræder i lønmodtagerstatistikken. De kan bl.a. være selvstændige eller arbejde for en udenlandsk virksomhed, som opererer i Danmark. Sidstnævnte er særligt udbredt inden for byggeriet, hvorimod førstnævnte bl.a. bruges indenfor post- og kurertjenester, hvor selvstændige vognmænd hyres som løsarbejdere. Udenlandske chauffører, der kører indenrigs i Danmark, efter at de har aflæsset det gods, de havde med fra udlandet (carbotagekørsel 1 ), optræder heller ikke i statistikken over lønmodtagere. Endelig er folk, som arbejder ulovligt, naturligvis heller ikke registreret. Indeværende analyse underestimerer derved den samlede mængde østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. Ikke desto mindre giver analysen af lønmodtagere et billede af, hvilke brancher der benytter østeuropæisk arbejdskraft, og udviklingen indikerer, at visse brancher fravælger dansk arbejdskraft, hvilket kan være særligt problematisk, hvis valget bunder i et ønske fra arbejdsgivere om at presse danske løn- og arbejdsvilkår. Østeuropæere i Landbrug, Skovbrug og Fiskeri Figur 4 uddyber udviklingen i andelen af østeuropæiske lønmodtagere i den branche med den største andel østeuropæere: Landbrug, skovbrug og fiskeri. Som det fremgår i figur 4, stiger koncentrationen af østeuropæere stiger yderligere, når underbrancherne for landbrug analyseres. Skovbrug og jagt, samt fiskeri og fiskebrug ligger dog omkring landsgennemsnittet. Desuden har serviceydelser inden for landbruget og forarbejdning af frø og afgrøder færre østeuropæiske ansatte, muligvis fordi disse underbrancher er mere videnstunge. De fleste brancher i landbruget har mange østeuropæiske ansatte og ansætter flere, hvad enten branchen er i fremgang eller tilbagegang. Næsten alle underbrancher i landbruget ligger langt over det samlede gennemsnit (den grå linje i figur 4) og har således en høj andel østeuropæere. Især avl af smågrise skiller sig ud ved den høje andel østeuropæere (15 pct.) og er dermed den underbranche med flest østeuropæere. Tendensen til, at de brancher, som havde flest østeuropæere i 2008, også er dem, som ansætter endnu flere fra 2008 til 2012, er også tydelig for underbrancherne i landbruget. Arbejde med avl af smågrise havde flest østeuropæere i 2008 og har oplevet den største stigning siden da og det på trods af at den samlede beskæftigelse er faldet fra 2008 til EU-regler for cabotagekørsel gør, at en udenlandsk chauffør kan køre tre indenrigsture i Danmark inden for en uge, når han har afleveret sin last. Løn og arbejdsvilkår for disse ture følger hjemlandets regler. 5

6 FIGUR 4: LØNMODTAGERE I LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI [1] Dyrkning af andre etårige afgrøder [2] Planteformering Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. Østeuropæere i Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service I branchen med den næststørste andel af østeuropæiske lønmodtagere, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, er det især almindelig rengøring i bygninger og vikarbureauer, som har flest østeuropæere ansat (jf. figur 5 og 6). Almindelig rengøring i bygninger har tydeligvis flest østeuropæiske ansatte, og det er også den branche, hvor der bliver ansat flest nye (jf. figur 5 og 6). Med østeuropæere er en ud af ti lønmodtagere i branchen nu østeuropæere. Siden 2008 er der blevet ansat nye østeuropæere, samtidig med at branchens samlede antal ansatte er faldet med I vikarbureauer har der været mange afskedigelser, job, hvilket svarer til, at hver tredje ansatte er forsvundet siden Samtidig er der blevet ansat 467 flere østeuropæere. 3,6 procent af de ansatte er lønmodtagere i

7 FIGUR 5: ØSTEUROPÆERE I REJSEBUREAUER, RENGØRING OG ANDEN OPERATIONELT SERVICE: OVERORDNET Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. 7

8 FIGUR 6: ØSTEUROPÆERE I REJSEBUREAUER, RENGØRING OG ANDEN OPERATIONELT SERVICE: DE SMÅ UNDERBRANCHER Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. På figur 6 ser vi, at der også inden for de mindre underbrancher til rengøring bliver ansat mange østeuropæere. Overrepræsentation er dog noget mindre end i Almindelig rengøring i bygninger. Ansatte østeuropæere i hoteller og restauranter I hotel- og restaurationsbranchen bliver der ansat flere østeuropæere i alle større underbrancher som vist i figur 7. Den største andel østeuropæere findes inden for hotelbranchen, hvor 4,3 pct. af lønmodtagerne i 2012 var østeuropæere. På trods af at der er blevet færre lønmodtagere i hotelbranchen siden 2012, er der blevet ansat 270 østeuropæere. 8

9 FIGUR 6: ØST-EUROPÆISKE LØNMODTAGERE I HOTELLER OG RESTAURANTER Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. Samlet er antallet af lønmodtagere steget med siden 2008, mens antallet af østeuropæere er steget med Ca. 30 pct. af de nyoprettede jobs er altså gået til østeuropæere. Det er imidlertid både underbrancher i vækst og i tilbagegang, som får flere østeuropæere. Transportbranchen: Andre post- og kurertjenester har flest østeuropæere Post- og kurertjenester har også en meget høj andel af østeuropæiske lønmodtagere. Hele 39 pct. af de østeuropæiske lønmodtagere i transportbranchen er ansat i post- og kurertjenester, på trods af at branchen udgør under 5 pct. af transportbranchens samlede beskæftigelse (jf. figur 8). Det betyder, at hver tiende lønmodtager i post- og kurertjenester er østeuropæer mod 1 ud af 50 i Branchens arbejdsgivere har netto afskediget 380 lønmodtagere men ansat 506 østeuropæere. Underbranchen posttjenester omfattet af forsyningspligten, det vil sige Post Danmark og enkelte andre selskaber, som skal bringe post ud ifølge loven, har en langt lavere andel af østeuropæiske blandt de ansatte. Inden for vejgodstransport er andelen af østeuropæiske ansatte også lav, men her er der andre udfordringer forbundet med carbotagekørsel som beskrevet tidligere. 9

10 FIGUR 6: ØST-EUROPÆISKE LØNMODTAGERE I HOTELLER OG RESTAURANTER [1] Vandtransport af gods [2] Vandtransport af passagerer [3] Erhvervshavne og bugsering Datagrundlag: Samkørsel på Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (Danmarks Statistik) og DREAM forløbsdatabasen (Beskæftigelsesministeriet). Data er opskaleret fra en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. Ingen andre transportbrancher har østeuropæere ansat i samme grad som andre post og kurertjenester. Der er en del østeuropæiske bybus- og taxichauffører, men der er ikke kommet flere siden I Oplagrings- og pakhusvirksomhed er andelen af østeuropæere steget, flere østeuropæere er ansat i speditørbranchen, og der er også kommet flere inden for vandtransport af gods. De mange fyringer inden for posttjenester omfattet af forsyningspligten og vejgodstransport (hhv og job) har ikke ramt østeuropæerne som gruppe. Konklusion På trods af nedgangen i beskæftigelsen i Danmark har der været en stor stigning i antallet af østeuropæiske lønmodtagere siden Det er primært i visse brancher, at arbejdsgivere ansætter mange østeuropæere af de østeuropæiske lønmodtagere er ansat inden for landbruget, rengøring og vikarer, hotel og restauration eller transport. Det er samtidig disse brancher, som har ansat flest nye østeuropæere siden 2008 og tegner sig for 68 pct. af stigningen i antallet af østeuropæiske lønmodtagere. Koncentrationen af østeuropæere er tydelig. Brancher, som tilsammen beskæftiger under 2 pct. af alle danskere, har ansat 22 pct. af de østeuropæiske lønmodtagere. Det gælder følgende brancher: Avl af smågrise (15 pct.), Dyrkning af grøntsager og meloner (14 pct.), Produktion af slagtesvin (13 pct.), Avl af pelsdyr mv. (11 pct.), Post- og kurertjenester uden forsyningspligt (10 pct.), Anden 10

11 rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (10 pct.), Almindelig rengøring i bygninger (9 pct.). Udviklingen viser, at der er visse brancher, som gør særlig brug af østeuropæiske lønmodtagere. Det er især de brancher, som tidligt har fået erfaring med at ansætte østeuropæere, som har fortsat med at øge koncentrationen af østeuropæere. Kun en lille del af stigningen i antallet af østeuropæiske lønmodtagere forekommer i brancher, som ikke tidligere har haft østeuropæere ansat. Det er ikke kun brancher i vækst, som ansætter flere østeuropæere. Det er også brancher, som har oplevet et samlet fald i beskæftigelsen. 54 procent af de nyansatte østeuropæere er ansat i brancher, hvor den samlede beskæftigelse falder, hvilket betyder, at en del brancher fravælger dansk arbejdskraft. Det betyder, at nogle brancher fravælger dansk arbejdskraft til fordel for østeuropæisk. Udviklingen kan være problematisk, hvis de danske løn- og arbejdsvilkår er årsagen til, at dansk arbejdskraft fravælges. METODE Datagrundlaget er en samkørsel af information om statsborgerskab og branche fra beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM med yderligere brancheinformation fra Danmarks Statistiks Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). Oplysningerne er fra november i det pågældende år. Undersøgelsen er baseret på en stikprøve på 30 pct. af befolkningen. I de tal, der citeres, er stikprøven blevet skaleret op til befolkningens størrelse. Beskæftigelsestallene kan derfor være lidt unøjagtige - særligt for små brancher. Undersøgelsen omfatter kun lønmodtagere, selvstændige er derfor ikke inkluderet. Samme gælder for udstationerede, som arbejder i Danmark for en udenlandsk virksomhed. De inkluderede østeuropæiske lande er de EU-lande, som indtrådte i Schengen-området i 2007: Polen, Rumænien, Litauen, Bulgarien, Letland, Ungarn, Estland, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien (her oplistet efter hvor mange, der er bosat i Danmark). Oplysningerne i branchen Offentlig administration, forsvar og politi var unøjagtige (på trods af samkørsel af brancheoplysninger fra to registre). Branchen er derfor ikke inkluderet i undersøgelsen. 11

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft I en række brancher ansætter arbejdsgiverne i dag flere østeuropæere, selv om branchens samlede beskæftigelse falder. I landbruget, rengøringsbranchen, hotel

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger 1 Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger I den internationale debat om arbejdsmarkedet i de industrialiserede lande og udviklede økonomier, har man længe peget på, at middelklassen er

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN REBILD KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN REBILD KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN REBILD KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Rebild Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Rebild Kommune blevet

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN MARIAGERFJORD KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN MARIAGERFJORD KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Mariagerfjord Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Mariagerfjord

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere