"GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan"

Transkript

1 "GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1 Startredegørele Indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan

2 URTEHAVEN KULBANEVEJ SØNDERVANGS ALLÉ URTEHAVEN NØDDEHAVEN ROSENHAVEN ÆBLEHAVEN SØNDERVANGS ALLÉ FRUGTHAVEN URTEHAVEN LINDEHAVEN KULBANEVEJ RØNHAVEN URTEHAVEN FRUGTMARKEDET NØDDEHAVEN ROSENHAVEN VIGERSLEV STATION RETORTVEJ LINDEHAVEN HESTEHAVEN HF. TREKANTEN ÆBLEHAVEN FRUGTHAVEN LINDEHAVEN Græne for lokalplanområde Delområder med byggretgivende betemmeler: Torveporten Nord Retortvej/Værktedvej VINHAVEN RETORTVEJ RØNHAVEN FRUGTMARKEDET RETORTVEJ LINDEHAVEN HESTEHAVEN HF. TREKANTEN VINHAVEN AUG GRØNTTORVET VÆRKSTEDVEJ HØFFDINGSVEJ FRUGTMARKEDET HØFFDINGSVEJ BEKKERSGÅRD VÆNGE FOLEHAVEN RETORTVEJ RAMSINGS VÆRKSTEDVEJ BUSTER LARSENS VEJ AUGUST WIMMERS VEJ HØFFDINGSVEJ FRUGTMARKEDET TORVEPORTEN GRØNTTORVET VÆRKSTEDVEJ BEKKERSGÅRD VÆNGE FOLEHAVEN TORVEKANTEN BODIL IPSENS VEJ POUL REUME RTS V IB SCHØNBERGS ALLÉ POUL REICHHARDTS VEJ GAMMEL KØGE LANDEVEJ BERGS VEJ LILY BRO- LISE RING- HEIMS VEJ CLARA RAMSINGSVEJ VÆRKSTEDVEJ KARIN NELLEMOSES VEJ EBBE RODES ALLÉ PONTOPPIDANS VEJ BUSTER LARSENS VEJ POPPELSTYKKET TORVEPORTEN IB SCHØNBERGS ALLÉ POUL REICHHARDTS VEJ TORVEKANTEN BODIL IPSENS VEJ POUL REUME RTS V FØLAGER ELLESTYKKET GAMMEL KØGE LANDEVEJ BERGS VEJ LILY BRO- LISE RING- HEIMS VEJ VALBY CLARA KARIN NELLEMOSES VEJ EBBE RODES ALLÉ PONTOPPIDANS VEJ NY ELLEBJERG STATION POPPELSTYKKET FØLAGER ELLESTYKKET NY ELLEBJERG STATION 2 Baggrund for tartredegørelen Når Grønttorvet flytter fra Valby, Græne optår for lokalplanområde der en enetående mulighed for at kabe Delområder et nyt, pændende med byggretgivende kvarter på Grønttorvgrunden. betemmeler: Siden Grønttorvet i Valby blev Torveporten taget i Nord brug i 1958, er indutrien flyttet ud og boliger Retortvej/Værktedvej og nye udviklingområder omkraner nu torvegrunden på tre ider. Grønttorvet har derfor taget kridt til at etablere ig i et nyt og moderne torv "Copenhagen Market" i Høje Taatrup og ønker at afhænde grunden i Valby til invetorer. Torveporten er navnet på et mindre område øt for Grønttorvet og omfatter del en kommunal grund, der benytte om boldbane mod yd, del et erhvervområde mod nord. Her har Dorte Mandrup Arkitekter for ejeren Kay Wilhelmen, udarbejdet projektet "Torveporten Nord", en ny bebyggele med erviceerhverv, herunder butikker og hotel, og mulighed for at indpae boliger. Rammelokalplan med byggeretgivende betemmeler for mindre områder Kay Wilhelmen vil gerne have mulighed for at opføre it projekt nu, men Grønttorvet fortat mangler invetorer. Derfor forelå det at udarbejde en rammelokalplan for hele Grønttorvområdet. For mindre dele af området fatlægge mere detaljerede og dermed byggeretgivende betemmeler. Det gælder området Torveporten Nord og et areal ved Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune Værktedvej/Retortvej, hvor der ønke opført boliger. Helhedplan for Grønttorvområdet Juul & Frot Arkitekter har udarbejdet en helhedplan for et nyt integreret byområde. Helhedplanen har baggrund i et projekt fra den tyke tegnetue Bolle+Wilon. Planen blev efter et parallelopdrag afholdt i foråret 2008 anet for met velegnet til at danne rammen om den fremtidige byomdannele. Området bliver et bykvarter med bebyggele i varierede højder og tætheder med en viion om, at plader, gader og grønne områder giver gode mulighed for udendør ophold og udfoldeler. Helhedplanen hovedgreb bevarer dele af Grønttorvet gamle torvehal om mindre pavilloner på den centrale plad, der omkrane af to længehue i 5-7 etager, placeret på hver ide af hallen. De ydlige længehu rummer primært boliger, men den nordlige blander boliger og erhverv på de øvre etager og rummer mulighed for detailhandel og retaurant - og caféliv i tueetagen. I den nordlige del af området, nærmet banen, ligger kontorbyggeri i op til 80 meter højde amt boliger i lavere længehue. Mellem banen og de relativt tore bygningvoluminer ligger grønne områder, der kan bruge til forkellige rekreative formål, herunder boldbaner. Den ydlige del af området bebygge med karreer og rækkehue i 3-4 etager.

3 Privat vej TORVEKANTEN m Helhedplan for Grønttorvområdet Serviceerhverv Detailhandel Primær tranportåre Sekundær tranportåre Jernbane Uddannele, publikumorienteret erhverv Boliger m Torveporten Nord Dorte Mandrup Arkitekter har kiteret en bebyggele, der betår af to tore bygningenheder omkring en tagterrae over et parkeringanlæg. Nærmet Gammel Køge Landevej ligger en 8 etage bebyggele med hotelfoyer, butikker, m fitnecenter og liberale erhverv amt et 26 etager højhu med hotelværeler. Bygningenheden nærmet den gamle Grønttorvhal er i 6 etager med butikker til ærligt pladkrævende varer og varegård i tuen. Herover ligger opholdterraer, liberale erhverv og evt. beboele, hvi det miljømæigt er foreneligt med trafikken til og fra Grønttorvet. 3 Byplad mod Gammel Køge Landevej, et fra nord-øt Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

4 Boligerne ved Retortvej Juul+Frot arkitekterne har på baggrund af konkurrenceforlag fra Bolle + Wilon tegnet en gruppe af 9 rækkehue i 2-4 etager. Grønttorvet underøger muligheden for at etablere die om en del af førte etape. Boligtypologi Lokalplanområdet Centralt i det ca. 32 ha tore lokalplanområde ligger Grønttorvet tore, markedhal og et antal mindre torvebygninger. En del af torvebygningerne ligger på lejede grunde, der tilhører DSB. 4 Bevaringværdige bygninger Værktedbyen mod yd er fra erne. Den er i Bydelatla Valby fra 1994 bekrevet om et unikt ekempel på et vellykket værktedbyggeri, der fremtår om et harmonik og velfungerende anlæg med arkitektonike kvaliteter ud over det ædvanlige. Der er blandt de kreative erhverv i bebyggelen interee for at kunne benytte området til beboele, bl.a. for at ikre et løbende vedligehold. Mod Folehaven ligger boligbebyggelen Bekkergård Vænge med et lille butikcenter og mod Retortvej dagintitutionen Margrethegården. Værktedbyen Værdifulde træer Karaktergivende beplantning Værdifuld beplantning Lokalplanområdet er intenivt udnyttet med bebyggele og befætede arealer, og der er ikke megen værdifuld ekiterende beplantning. Mod Retortvej er der dog et par ammenhængende træplantninger af tor værdi for vejen og mod Gammel Køge Landevej ved boldbanen er der få, ret tore fine træer. I det ydlige område ved boligerne er der en tor amling af meget bevaringværdig bevokning. Værdifulde træer og karaktergivende beplantning Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

5 Byudvikling i det ydlige Valby Byudviklingen på de gamle indutriområder i Valby giver en god mulighed for at kabe en mere ammenhængende bydel, med en højere grad af ampil mellem de meget forkellige kvarterer. Der kal fatholde et foku i planlægningen på at ikre overgange mellem planområderne og dere omgiveler, flere og mere indbydende bro- og tunnelforbindeler, anering af hegn og fjernele af andre uhenigtmæige barrierer. Udviklingen af områderne kal både gøre Valby til en bedre og mere ammenhængende by og give de nye beboere/ brugere kvaliteter, der bygger videre på det ekiterende Valby mangfoldighed, fortrin og muligheder. Ekiterende barrierer: Jernbaner og tore veje amt nye paager på tvær Forbindeler med koler, attraktioner og grønne områder Styrket grøn truktur: Parkkile og alléer Nye trøg i udbygningmråderne Analye af byrum i det ydlige Valby LANGGADE ROSKILDE DANSHØJ VALBY KBH H Planer for omdannele i ydlige Valby Fodgængertrøg med ekvener af plader, opholdog aktivitetområder amt evt. handel og kultur Grønne cykelruter Hovedforbindeler for fodgængere og cykliter Vigtige ny broer /tunneler på tvær af jernbaner Skoler Aktivitet / mødeted VIGERSLEV ALLÉ NY ELLEBJERG NY ELLEBJERG LUFTHAVN SJÆLØR KBH H 5 og trøg Ny principiel grøn kile der forbinder til Vigerlevparken Ekiterende parker og grønne områder Græne for lokalplan Grønttorvområdet S Fremtidig trafik (ÅDT) Signalregulerede kryd Stationadgang Fremtidige ignalregulerede kryd I den videre planlægning for denne del af Valby Idrætpark åbne mulighed for at indpae andre funktioner amt mindre butikker med tilknytning til idrætfunktionerne. ÅMARKEN Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

6 Nøgletal for Helhedplanen Grundareal: Fremtidig gennemnitlige b%: Max. højde Detailhandel: ca. 24 ha ca. 154 ( m2 etageareal) 80 m m2 ( Torveporten nord, Torveporten yd ) Boliger: ca ( ca. 48%) Arbejdplader: ca ( ca. 52%) 6 Skite B+W Ekempler på tranformation af hallerne Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

7 6 Privat vej G L. K Ø G E L A N D E V E J -.p. butik, butikker, hotel / erviced apartment / hotellejligheder, boliger, konference, fitne & liberalt erhverv i d e 2 5 k a y w i l h e l m e n g r u p p e n r e v i d e r e t k i t e f o r l a g Nøgletal for "Torveporten Nord" Gundareal Butikker i alt, inkl. ekiterende Liberalt erhverv Hotel/hotellejligheder Konference Fitne Boliger I alt B% m m m m2 863 m m m m2 185 Snit Torveporten Nord længdenit b-b 1:500 7 Etapeplaner for helhedplanen TORVEKANTEN Etape 1 Fuldt udbygget Uddannele, publikumorienteret erhverv Boliger Service erhverv Detailhandel Primær tranportåre Sekundær tranportåre Jernbane Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune m

8 Byen liv København Kommune mål og værdier i planlægningen 8 Den dynamike by Grønttorvområdet ligger tationnært i forhold til Vigerlev Station mod vet og Ny Ellebjerg Station mod øt. Nye arbejdplader i området vil være i overentemmele med regeringen landplandirektiv Fingerplan 2007, der muliggør placering af nye arbejdplader i området. Torveporten omdanne til et bymæigt og trygt trøg med butikker, boliger og muligvi uddanneleintitutioner. Den bæredygtige by Området udvikling giver de omkringliggende kvarterer, om i dag omkraner en lukket enklave midt i Valby, mulighed for at hænge ammen. Omdannelen af FL Smidth-området nord for banen og Ny Ellebjerg-området øt for Gammel Køge Landevej kan bringe til at pille fint ammen med Grønttorvområdet, hvi kvarteret tilføre den nødvendige infratruktur (en tibro over banen og bedre krydningmuligheder af Gammel Køge Landevej). Med en ny tibro over banen vil området få kontakt til den grønne cykelrute Valbyruten, der fører til København centrum. Som udpeget byudviklingområde har Grønttorvområdet reducerede parkeringnormer, ligeom det er udpeget til lavenergibebyggele. Bæredygtighedværktøj Bæredygtighedværktøjet er et redkab udviklet af København Kommune for at vurdere projekterne i forhold til de 3 øljer af bæredygtighed, og de udfordringer, der kal arbejde videre med frem til en lokalplan. Som vit i nedtående roet tår projektet tærkt inden for den ociale bæredygtighed. Ved udarbejdelen af lokalplanen kal der arbejde videre med nogle miljøtiltag for at hæve helhedplanen niveau under henyn til den økonomike bæredygtighed. Byen for alle Som nyt integreret byområde kal Grønttorvområdet rumme både arbejdplader og boliger med dertil hørende grønne områder og intitutioner. Det kal være et kvarter, der bygger på tæthed og kvalitet i byrum amt indeholde forkellige boligtyper, å der opnå mangfoldighed i beboerammenætningen. Arkitekturby København Grønttorvet kal omdanne til et bæredygtigt blandet kvarter med forkellige bebyggeletyper: Højhue, længehue, gårdhavehue og karrélignende bebyggele. Grønttorvet identitet kal tyrke København egenart bl.a. ved genbrug af del af den gamle torvehal og ved udvikling af en ny boligtype med reference til Værktedbyen. Endelig vil den variation af boligtyper, om helhedplanen lægger op til, afpejle den typike københavnke mangfoldighed. Et nyt integreret byområde på Grønttorvet vil bringe bedre ammenhæng i bydelen, fordi det vil blive "åbnet" og ved hjælp af bedre krydningmuligheder kan bringe til at hænge ammen med FL Smidth-området nord for banen og Ny Ellebjerg øt for Gammel Køge Landevej. Nye højhue nærmet banen vil fremtå om vartegn for det nye kvarter uden at de giver kygge eller vindturbulen til boligområderne. Helhedplanen for Grønttorvområdet er udviklet i en åben proce med bred deltagele af lokale ildjæle blandt Valby borgere. Metropol for menneker Planerne for Grønttorvområdet er tegnet efter København Kommune ønker om byrum, der inviterer til byliv og giver mulighed for at deltage uanet alder, ocial tatu, etnik baggrund, økonomi eller handicap. Bebyggeleplanen kaber en række byrum af vidt forkellig karakter - fra må, intime, mere private rum mellem den lavete bebyggele til tore markante offentlige byrum i centrum, mellem højhuene og ved banen. Byliv e om både ophold og bevægele fra ét punkt til et andet, og derfor har der fra tarten været foku på cykel- og fodgængerforbindeler og tier igennem området. SOCIAL Social mangfoldighed Byen rum Identitet Erhverv og ervice Grønne og blå områder Kommmunal økonomi Materialekredløb Projektøkonomi? Vand ØKONOMISK Energi Tranport Arealanvendele Langtidholdbarhed MILJØ Bæredygtighedroet Ekiterende planforhold I Kommuneplan 2009 er Valby bekrevet om ét af fem tørre byudviklingområder. Hovedtrukturen i kommuneplanen fremhæver Fremtiden Valby med tre nye bykvarterer - Grønttorvet, Ny Ellebjerg og Valby Idrætpark. I kommuneplanen rækkefølgeplan er den ydøtlige del af Grønttorvområdet udpeget til byudvikling i 1. del af planperioden, dv , men den nordvetlige del mod Retortvej og banen kan udvikle i anden halvdel af perioden, dv Størtedelen af området er fatlagt om byomdanneleområde. Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

9 Rækkefølgeplan Rækkefølgeplan i Kommuneplan 2009 B1 Boliger ( 1-2 etager) B2-5 Boliger ( 3-6 etager) C1-3 Boliger og erviceerhverv S1-3 Serviceerhverv E0-2 Blandet erhverv J0-2 Indutri T1-4 Teknike anlæg 02-5 Intitutioner 01 Fritidformål Særlige betemmeler NY RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING 1. del af planperioden ( ) 2. del af planperioden ( ) Områder omfattet af ærlige regler for at fremme byomdannele Rammer for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2009 Y RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING 1. del af planperioden B1 Boliger (2009 ( ) etager) E0-2 Blandet erhverv B2-5 Boliger ( 3-6 etager) J0-2 Indutri 2. del af planperioden C1-3 Boliger (2015 og - erviceerhverv 2020) T1-4 Teknike anlæg S1-3 Serviceerhverv 02-5 Intitutioner Områder omfattet af ærlige regler for at fremme byomdannele 01 Fritidformål Særlige betemmeler B1 Boliger ( 1-2 etager) B2-5 Boliger ( 3-6 etager) C1-3 Boliger og erviceerhverv S1-3 Serviceerhverv E0-2 Blandet erhverv J0-2 Indutri T1-4 Teknike anlæg 02-5 Intitutioner 01 Fritidformål Særlige betemmele 9 København-Ringtedforbindelen Folketinget har den 18. maj vedtaget lov om anlæg af Ringtedbanen med et forløb på banearealet nord for området og videre lang Kulbanevej i en overdækket kontruktion. Om år kan det blive nødvendigt at etablere en niveaufri kæring. Ved anlægget og afgrænningen af området tage der højde herfor. De miljømæige konekvener kal analyere i amarbejde med banemyndighederne. Vigerlev Allé Ny Ellebjerg Stadion København - Ringtedbanen: grundløning for linjeføring Trafikplan for Valby - helhedløninger der, amler bydelen Der er ved at blive udarbejdet en trafikplan for Valby. Formålet med planen er at få en amlet trafiktruktur i Valby, der imødekommer de nye muligheder og behov, der optår i forbindele med de nye byudviklingprojekter i bydelen. Endvidere kal den håndtere de ekiterende trafikale udfordringer og reducere barriere-effekten af jernbaner og veje. Planen forvente færdig ultimo 2010, og løningerne kal derfor indarbejde i lokalplanen for Grønttorvet. Trafikal adgang i dag Adgangen til Grønttorvarealet ker i dag primært fra Folehaven og Vigerlev Allé ad Retortvej amt fra Gammel Køge Landevej via Torveporten. Grønttorvet ligger tæt ved S-togtationerne Vigerlev Allé og Ny Ellebjerg med adgang til Køgebugt- og Ringbanen, amt den kommende København-Ringtedforbindele. Der er buruter på Gammel Køge Landevej, Folehaven og Retortvej. Området gode trafikale foryning medfører en del trafiktøj - ærligt fra jernbanen, men ogå fra de omkringliggende veje. Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

10 Trafikplanen for fremtiden Grønttorvområde Det overordnede mål med trafikytemet internt på Grønttorvområdet er, at det kal undertøtte et attraktivt byliv amt målætningen om, at cykel-, gang- og kollektiv tranport bliver de foretrukne tranportmidler og indarbejdet i byudviklingen fra tarten. række, og der er met aktivitet om natten, kal der i forbindele med udvikling af området tage højde for tøjen. Det vil blive nødvendigt at indarbejde betemmeler i lokalplanen om tøjafkærmning mv. 10 Deuden kal der arbejde med en bedre krydning af Gammel Køge Landevej for cykliter og gående for at lette adgangen til Ny Ellebjerg Station og ikre en bedre kobling af Grøntorvområdet med udviklingområdet ved Ny Ellebjerg. Torvekanten, der forelå forlagt mod vet for at opnå en bedre trafikafvikling i forhold til Torveporten-Følager krydning af Gammel Køge Landevej. I forlængele af Torvekanten er der planlagt en tiforbindele over banen til Ramingvej og F.L.Smidtområdet for bløde trafikanter. Der kan på igt - ved en udbygning af Ny Ellebjerg Station - etablere direkte perronadgang til fjerntogpor fra Gammel Køge Landevej. Bubetjeningen rundt om området er god, da der er buforbindeler på Gammel Køge Landevej, Folehaven og Retortvej, men der bør være en burute igennem området. Derfor kal der ikre god bufremkommenhed og gode venteforhold for paagerne. For biltrafikken vil der være to primære adgangveje til området - Retortvej og Torveporten, der kal ikre biladgang til Grønttorvet og amtidig er vigtige krydningpunkter for de bløde trafikanter. Retortvej tillutte Folehaven i det ekiterende ignalregulerede kryd, om må ombygge for at få plad til nødvendige vingbaner. Torveporten er forbindelen til Gammel Køge Landevej, hvor det ignalregulerede kryd kræver en ombygning for at kunne afvikle trafikken til/fra Grønttorvet. Trafik- og virkomhedtøj Ved byomdannele og inddragele af nye arealer til bymæig bebyggele må der om udgangpunkt ikke fatlægge tøjfølom arealanvendele, f.ek. boliger, i områder, der er eller kan forvente at blive belatet med et højt tøjniveau. Grænerne for virkomhedtøj er for blandet bolig- og erhvervbebyggele 55 db i dagtimerne, 45 db om aftenen og på øn- og helligdage og 40 db om natten. Ved erhvervbyggeri er tøjgrænerne 60 db(a). Da Grønttorvet forat kal kunne fungere i en uvi år- Støjdiagrammer Jord- og grundvandforurening Der har i området tidligere været og er tadig indutrielle aktiviteter, hvorfor en række ejendomme er kortlagt på videnniveau 1 og 2 ifølge Jordforureningloven. Der vil blive tillet krav til oprenning eller afværgeforantaltninger til de enkelte byggerier i forhold til dere fremtidige anvendele. Miljøvurdering Det er Teknik- og Miljøforvaltningen opfattele, at lokalplanen omfang og indhold er af en ådan karakter, at der er behov for at foretage en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer i forbindele med udarbejdelen af lokalplanen. Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

11 Særlige udfordringer i forbindele med udarbejdele af lokalplanen Gammel Køge Landevej bro over banen ved Nye Ellebjerg kal forny. Forvaltningen finder det væentligt, at der i forbindele med dette anlægprojekt etablere mulighed for en tiforbindele under broen på ydiden, varende til den planlagte på nordiden. Hvi Ny Ellebjerg Station perron forlænge mod vet, å der kan opnå adgang til broen, og hvi der etablere en ti fra Grønttorvområdet til tationen, vil hele området ligge inden for en gangaftand på 600 m fra tationen. I amarbejde med banemyndighederne kal der ke en afklaring af de miljømæige konekvener af en langigtet udvikling af baneanlæggene nord for området. I den forbindele kal udformningen af de rekreative områder nærmet banen fatlægge i dialog med borgerne. Reultatet af Bæredygtighedværktøjet vier, at projektet i den videre planlægning af området kal løfte i forhold til miljømæig bæredygtighed, herunder iær lokal afledning af regnvand (LAR), affaldhåndtering og energirigtige tiltag. Grønttorvet foratte anvendele om torvehal i et område under udvikling kaber nogle udfordringer i forhold til lovkrav om tøj. Hvordan kan lokalplanen rumme mulighederne for, at Grønttorvet fortat kan fungere om torvehal amtidig med, at den tilgodeer ønkerne om byudvikling. Det kiterede højhu på Torveporten Nord er placeret på en bred bygningbae, der kulle modvirke vindturbulen. I den videre projektering vil der blive udført vindtudier. Der kal arbejde videre med programmering og udformning af byrum, plader og bygningmae ift. de nære omgiveler, da lokalplanen vil fatlægge området byrum- og tinet. Der har været lokal modtand af planerne om at ælge det kommunale boldbaneareal yd for Torveporten. Når det kal ælge og bebygge, kal det ikre, at aktiviteterne bliver ertattet inden for området eller inden for kort aftand. funktioner vil bidrage til at etablere et byliv og markere byområdet i folk bevidthed om et område i omdannele. Udbygningaftale Der har i forbindele med planlægningen været drøftet muligheden for at indgå en frivillig udbygningaftale med grundejerne. Aftalen kunne indeholde muligheder for finaniering af: 1. Gangbro til FL. Smidth-området/Ramingvej 2. Forbedring af vejkryd Torveporten-Gammel Køge Landevej 3. Forbedring og forkønnele af Torveporten om byrum og adgangvej 4. Skoletiforbindele til Folehaven Tidplan Indtilling om forlag til lokalplan forvente forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræentationen i efteråret 2010 med offentlig høring i december, januar og februar og endelig vedtagele i Borgerrepræentationen april - maj Midlertidlighed I løbet af udbygningen af området vil en tor del af de ekiterende bygninger og haller blive liggende tilbage i den centrale del af området. Die bygninger kan eventuelt anvende af de nuværende lejere eller få en midlertidig anvendele med kreative værkteder, iværkættere og divere nytartede event og aktiviteter. Alle die Lokalplanforlag "Grønttorv-området" - København Kommune

12 Skiter B+W - Grønttorvområdet Rendering Dorte Mandrup Arkitekter- Torveporten Nord M ATERIALITET: ny byplad mod gl.køge landevej, et fra yd-øt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

"GRØNTTORVS- OMRÅDET"

GRØNTTORVS- OMRÅDET "GRØNTTORVS- OMRÅDET" Startredegørele Bilag 1 til indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan Bilag 1 Vigerlev Allé Høffdingvej Retortvej Grønttorvet Luftfoto af lokalplanområdet og

Læs mere

BYRU R M U OG M O G FOR FO BI RB N I D N E D L E SE S R E R I I

BYRU R M U OG M O G FOR FO BI RB N I D N E D L E SE S R E R I I BILAG 1 BYRUM OG FORBINDELSER I VALBY SYD Analyer og Indater - et værktøj for byudvikling i Valby Syd 2 BYRUM OG FORBINDELSER I VALBY SYD Indledning...5 Problemtilling...6 Valby egenart...8 AKTUELLE UDVIKLINGSPROJEKTER...10

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN 2 INDHOLD FORORD KILDEPARKEN 2020 S. 3 Aalborg Øt nu og fremover S. 5 Helhedplanen S. 7 Tranformation af de centrale plader S.11 Boligtranformationer S.13 Nye bygninger

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Bydel 7. Nyvang. Randers Kommune. mune

Bydel 7. Nyvang. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 7 Nyvang 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Nyvang Kommuneplan 2005, Bydel 7 Nyvang. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers, tlf. 89

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by 1. Kommuneplan 2015 Grøn boligby Sammenhængende by Kvalitet i byen Sammen om vækst og arbejdspladser Greater Copenhagen 2. Væsentlige ændringer Retningslinjer Rammer

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Januar 2004 TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 18. maj 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011

GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011 GRØNTTORVSOMRÅDET Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering. Lokalplanområdet

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Del I "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Lokalplan nr. 448

Del I NY ELLEBJERG- OMRÅDET Lokalplan nr. 448 "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Del I Lokalplan nr. 448 Borgerrepræentationen har den 23 eptember 2010 vedtaget lokalplanen Lokalplanen er bekendtgjort den 27. oktober. 2010 INDHOLD Baggrund for lokalplanen Lokalplanen

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Bilag 16: Forslag til besvarelse af indsigelser og bemærkninger, lp 990 Side 1 af 8 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaf- tale og forslag til miljørapport har

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN Baggrund Helhedsplan for bynære havnearealer Dispositionsplan Nordhavnen Trafikale udfordringer BAGGRUND Omdannelse af en aktiv havn Godsomsætning: 11 mio. tons/år Stor containerhavn:

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Nye lokalplaner i Nordhavnen

Nye lokalplaner i Nordhavnen Bilag 1 Nye lokalplaner i Nordhavnen Startredegørelse for forslag til lokalplan 'Århusgadekvarteret Vest', 'Trælastholmen' og 'Levantkaj Vest' med tilhørende kommuneplantillæg SKU DEH AVN EN 'Levantkaj

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere