Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden Jyllinge Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348"

Transkript

1 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden Jyllinge Telefon Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar Fremmødte stemmeberettigede andelshavere: 154 af 381 andelshavere. 1. Valg af dirigent. Næstformand Michael Kansager bød velkommen og forestod 1. punkt på dagsordenen: Valg af dirigent. Havnens advokat Torsten Pedersen (TP) blev foreslået af bestyrelsen og Richard Østergård bliver foreslået fra salen. Der bliver foretaget valg ved håndsoprækning. Resultat bliver: Torsten Pedersen (TP): 87 stemmer Richard Østergård Mikkelsen(RØM): 42 stemmer TP: Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gyldig. Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig i enhver henseende, idet der ikke var mødt 2/3 af anpartshaverne frem. Der kunne således ikke vedtages ændringer til vedtægterne. Kommentarer: Andel 91 Henning Røhl: Et forslag inden vi går i gang med generalforsamlingen. Indkomne forslag bør rykkes op som punkt 6. TP: Jeg fastholder den udsendte dagsorden. 2. Bestyrelsens beretning for 2001 / 2002 Fremlagt af næstformand Michael Kansager, idet formand Per Drackenberg ikke er til stede i aften Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: Per Drackenberg PD Formand Michael Kansager MK Næstformand Jens Christoffersen Kasserer Knud Lyngsie KL Formand for havneudvalget Søren Willman SW Sekretær Flemming Olander FO Suppleant Finn Hagh FH Suppleant Året der gik I det forløbne år fortsatte papirarbejdet med reetablering af vanddybden indenfor ydermolerne. Det fremgår af NYHEDSBREV foråret 2003 at analyseresultatet blev fremsendt til amtet med ansøgning om tilladelse til at deponere havnesedimentet i fordybningen på det sydlige havneområde. I 2003 modtog havnen afslag grundet fund af TBT fra vores bundmalinger. Faktisk 50 g TBT ud af en samlet vurderet opgravningsmængde på 200 tons. Grundet den ringe mængde TBT søgte vi om dispensation, men fik afslag. Dette afslag blev med aktivt medvirken af Dansk Sejlunion anket i april måned og efter det oplyste, kan sagsbehandlingstiden tage helt op til måneder. Bestyrelsen forventer derfor ikke, at der vil ske fysisk aktivitet på havnen omkring dette projekt i indeværende år. 1

2 Morten har med velvillig hjælp fra andelshavere og bestyrelsesmedlem afmærket Lille Ø renden, så det har været muligt for såvel sejlere fra Jyllinge Lystbådehavn som for gæstesejlere at navigere til og fra havnen. Et rigtig godt initiativ. Når talen er om Lille Ø renden er vi af Kystinspektoratet blevet gjort bekendt med, at det er Jyllinge Lystbådehavn der er ansvarlig og dermed skal bære omkostningerne ved en eventuel uddybning af samme rende. Dog kan der blive en opsplitning af omkostningerne mellem Jyllinge Lystbådehavn og andre interessenter, som f.eks. fiskerihavnen. I 2002 dukkede der en ganske stor sten op i farvandet mellem den røde kost og midt farvandsbøjen. I første omgang fik vi den afmærket, med hjælp fra en lokal dykker, med en plastikdunk som afmærkning. Denne afmærkning forsvandt dog i vinterperioden, og vi har derfor med hjælp fra Falck og Fjordudvalgtet fået etableret dels en orange bøje, men også et vestmærke til markering af denne sten. Arbejder på havnen Som bekendtgjort ved generalforsamlingen 2003, har Morten afsluttet renovering af kantbjælker. Havnen har nu indkøbt materialer så arbejdet med udskiftning af broernes underbjælker kan påbegyndes. Pæleramning: Samtlige pæle i havnen blev i efteråret 2003 gennemgået for råd og stabilitet. Dette eftersyn medførte omramning, udskiftning samt fastbankning af total 20 pæle. Omramningen skete inderst på den nordlige side af bro 4, hvor der blev etableret 4 brede pladser som erstatning for 5 smallere pladser. Et så stort arbejde er en ordentlig mundfuld for havnens medarbejdere og materiel, hvorfor vi måtte entrere med et firma, der mod betaling udførte opgaven. Vi var dog så heldige, at Københavns Dykkerentreprise arbejdede med pæleramning i Frederikssund havn, hvorfor flytningen til Jyllinge ikke gav så store omkostninger som ellers. Værktøjscontainere. Med baggrund i tyveriet af havnens arbejdsredskaber, har vi indkøbt 2 stk. 20 fods containere til opbevaring af havnens materiel. Disse containere er nu placeret i bukkegården. Vagtordning. På generalforsamlingen 2003, blev det vedtaget at bestyrelsen skulle etablere en vagtordning jf. fremsat forslag. Der blev nedsat et Vagtudvalg til at få realiseret dette forslag. For at kunne gennemføre vagterne på havnen, har den billigste løsning været at indkøbe en campingvogn, som fungerer som vagtlokale-/opholdsrum. Herudover er der indkøbt 2 stk. mobiltelefoner, lygter, skilte, vagtveste, kaffemaskine, fjernsyn mv. Hvilket har givet en udgift på ca. kr. 90 pr. andel Vagtordningen blev påbegyndt 3. november 2003, og der skulle til den 8. januar have været gennemført 62 vagtdage. Heraf har der ikke været vagtbemanding i 6 dage og i 8 dage har der desværre kun mødt en vagt, hvorfor vagten jf. instruks ikke har kunnet gennemføres. Uddrag fra vagtrapporter : Personbil med unge mennesker omkring midnat kontaktet og oplystge bare kørt tur. Kører. Personbil afvist kl Bilist parkerer på Sydmolen kører straks ser lygter fra vagten. Flere gange er der på forskellige dage observeret biler i området mellem kl og Fortøjninger sprunget i stormen nødfortøjning etableret. Lukket luge ved styreplads i båd. Der løber vand ud under pølsevogn 2

3 Brandslukker ved Fjordens Perle viser 0 i tryk. Politiet ser forbi flere gange på en nat Havnekontorets alarm har slet ikke været aktiveret i vagtperioden sidste vinter 10 gange i perioden indtil februar Toilet & bad. Som vedtaget på generalforsamlingen år 2003, gik bestyrelsen videre med projektering af nye bad & toiletforhold. Vi fik en arkitekt, uden beregning, til at fremkomme med et projekt, hvor bad & toiletbygninger var placeret i forbindelse med havnehuset og shoppen. Vi fik efterfølgende tilbud på opførelse af disse bygninger, men da dette projekt inklusive kloak tilslutning ville beløbe sig til runde 2,5 Mill. kr., blev det besluttet at undersøge muligheden for at udvide de bestående toiletforhold i Fjordens Perle. Dette projekt kører stadig og et estimat for omkostningerne ligger på ca kr. plus moms. Der skal dog optages forhandlinger med den nuværende forpagter af restauranten, og disse forhandlinger vil finde sted i slutningen af denne måned. Fjordens Perle Ved generalforsamlingen 2003 stiftede vi bekendtskab med den nye forpagter af havnens restaurant. Fjordens Perle er siden blevet renoveret efter alle kunstens regler, og der har i den forløbne periode lydt positive udmeldinger fra personalet i restauranten. I oktober 2003 gik det imidlertid galt, da firmaet der stod bag Fjordens Perle, AGM gik i konkurs. Dette medførte at også Fjordens Perle blev taget i konkursbegæring og dermed lukkede. Som det var tilfældet med Linda Johansens konkurs gik Bjarne Christensen ind i lejemålet, og Bjarne Christensen har siden indbetalt såvel garantistillelse som husleje. Dette har til resultat at havnen ikke har mistet huslejeindtægter på Fjordens Perle på trods af konkursen. Bjarne Christensen arbejder intenst på at finde en ny lejer, så rest. kan genåbne 1. marts Jyllinge Sejlklub Der har i årets løb været afholdt møder med Jyllinge Sejlklub og samarbejdet foregår med de bedste intentioner efter den indgåede samarbejdsaftale. Fjordudvalg Morten har indtil 2004 været Jyllinge Lystbådehavns repræsentant i Fjordudvalget. Da arbejdet med deltagelse i udvalgets møder er af en rimelig størrelse, har Finn Hagh accepteret at træde ind i Fjordudvalget i stedet for Morten. Fjordudvalget vil i den kommende periode arbejde med at få godkendt en markant omlægning af afmærkningerne i Roskilde Fjord syd for broen ved Frederikssund. Denne ændrede afmærkning vil blandt andet indebære at der bliver en bedre afmærkning ved den nordlige del af Lille Ø renden. En tak til Morten for hans indsats i Fjordudvalget. Ressourcer Det er med beklagelse at vi har måttet sige farvel til havnens administrative medarbejder Helle, som med positiv ånd har huseret i havnekontoret gennem rigtig mange år. Helle har fået tilbudt et heltidsjob, et af dem man simpelt hen ikke kan sige nej til, så med et stort tak for arbejdsindsatsen ønsker vi Helle held og lykke med hendes nye karriere. Vi har efter annoncering fået ca. 30 ansøgninger til ny medarbejder. Ansættelsessamtaler er påbegyndt d.d., hvor de første 5 har været indkaldt. Gamle joller og master på græsplænen Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at joller der henligger på havnens areal uden årsmærke, umiddelbart vil blive fjernet. Ligeledes skal vi gentage, at master ikke skal henligge på græsplænen ved flagmasten, når de ikke sidder på båden. Vi har fået opført et masteskur, der bør kunne rumme alle vore master. 3

4 Det har været nødvendigt at få en definition på slæbejoller, og i Jyllinge Lystbådehavn gælder det, at en slæbejolle maksimalt må være 1,50m bred og 2,75m lang. Er jollen større end disse mål kontaktes havnefogeden for afregning af plads i havnen. Som det sidste punkt i beretningen, vil jeg endnu engang gøre opmærksom på, at også Jyllinge Lystbådehavn har sin egen hjemmeside, og adressen er: www. jyllinge havn.dk Redaktør på vor hjemmeside er Peter Carlson, og en god ting kan ikke gentages for ofte, så en stor tak til Peter for det store arbejde han fortsat ligger i vedligeholdelse af denne hjemmeside. Tak skal du have Peter. Kommentarer til formanden beretning: Andel 187 Ole Steen Olsen: Angående vagtordning. Hvad blev der bestemt på sidste generalforsamling? Hvad er konsekvensen dersom bestyrelsen iværksætter initiativer som ikke er godkendt på en generalforsamling? TP: Bestyrelsen kan godt på eget initiativ iværksætte projekter uden en forhånds godkendelse. Hvis generalforsamlingen er utilfredse med bestyrelsens dispositioner, må den afsætte den siddende bestyrelse. Andel 342 Hans Thomsen: Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling pålagt at iværksætte en vagtordning. Andel 199 Steen Wintlev-Jensen: Kan bestyrelsen pålægge andelshavere at udføre tvangsarbejde så som at holde øje med hinandens værdier, slå græs eller tilsvarende? Er det rimeligt kan det lade sig gøre er det lovligt rent juridisk? TP: Bestyrelsen kan ikke pålægge andelshavere tvangsarbejde. Andelsforeninger har til formål at yde andelshavere en fordel og andelshaver deltager i driften. Man kan ikke udskrive tvangsarbejde og ekskludere andelshavere der ikke deltaget i dette arbejde. Andel 148 Ole Moutsen: Angående Fjordens Perle. Bestyrelsen bedes redegøre for status om Fjorden Perle. 1. Har andelsselskabet indflydelse på anvendelse og forpagtning af bygningen? I skrivelse af 10. oktober 2003 skriver kurator: Kurator har sammen med BC Finans, der har pant i restaurantens driftsinventar, good-will og lejerettigheder, påbegyndt salgsinitiativer. 2. Den 23. oktober 2003 skriver kurator i II. AKTIVER punkt b. Kurator har modtaget vurdering af Restaurant Fjorden Perle, udarbejdet den 13. oktober af 4

5 Restaurationsmæglerne Algreen & Flintegaard. Værdien af restaurationen fastsætte til kr I punkt e. i samme skrivelse står: Kurator har opsagt lejemålet, Strandpromenaden 10 og panthaver med pant i lejerettighederne er samtidig indtrådt 4. Var der også ved denne lukning et udestående lejebeløb? Ad 1: Ad 2 og 3: Ad 4: Ny lejer skal godkendes af bestyrelsen. For flere år siden tiltrådte BC Finans som garant for Fjprdens Perle. BC Finans indtræder ved misligholdelse af kontrakten og i dag er det BC Finans der betaler husleje og som har stillet ny garanti. BC Finans kan sælge retten til at drive restauration fra de lejede lokaler Strandpromenaden 10. På et tidspunkt indløb husleje ikke rettidigt. Bestyrelsen satte derefter advokat på og så kom huslejen. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: Et rent terminologik spørgsmål er restauratøren forpagter eller lejer? TP En forpagter er en person der lejer en virksomhed og retten til at drive virksomheden. I vort tilfælde lejer restauratøren lokalerne men virksomheden ejer restauratøren selv virksomheden kan sælges. Andel 329 Richard Østergård Mikkelsen: Kan man undlade at holde åbent bare man betaler husleje? TP Den restauratør der ejer virksomheden overtager lejemålet. Den kontrakt der foreligger ved oprettelse af lejemålet skal overholdes. Ifølge den lejekontrakt der er gældende nu skal der være åbent til Andel 329 Richard Østergård Mikkelsen: Er det muligt at ligge indkomne forslag og referatet ud på havnens hjemmeside? MK Hvis det kan lade sig gøre og det ikke koster mange penge vil vi gøre det. Beretningen blev vedtaget. 3. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret Fremlagt af Årsrapport 2002/03 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden Jyllinge CVR

6 Resultatopgørelse 1. oktober september 2003 Budget Budget 2002/ /04 Noter Regnskab (1.000 kr.) (1.000 kr.) Indtægter: Havneafgifter i alt Gebyrer (administration) Husleje (restaurant pølsebod 5.424) Havnefest I alt Udgifter: Hjælpe- og forbrugsmaterialer Lønninger Økonomistyring ATP m.m Annoncer og kommunikation Mødeudgifter Kontingenter (farvandsafmærkning m.m.) Blomster og gaver m.v Drift og vedligeh. af maskinpark, anlæg og bygninger Udgifter jævnfør femårsplan El Vand Renovation Ejendomsskat Forsikringer Advokat incl. incasso- og retsafgifter Øvrige administrationsomkostninger I alt Resultat før afskrivning, renter og ekstraordinære poster Afskrivninger Resultat af primær drift Refusion af vandafgift Ekstraregning på el fra tidligere år Korrektion af husleje for 2001/ Vedl.hold pumper tidligere år Renteindtægter renteudgifter Driftsresultat shop RESULTAT

7 Balance pr. 30. september 2003 Noter 30/ AKTIVER: (1.000 kr.) Likvide beholdninger incl. deposita Debitorer hensat til tab Forudbetalt forsikring Tilgodehavende vandafgift for Værdier og gæld i shop Havneanlæg, anskaffelsessum Havneanlæg, akkumulerede afskrivninger Havnehus, anskaffelsessum Havnehus, akkumulerede afskrivninger Restauranthus, anskaffelsessum Restauranthus, akkumulerede afskrivninger Mastereol, anskaffelsessum Mastereol, akkumulerede afskrivninger Travelift, anskaffelsessum Travelift, akkumulerede afskrivninger Traktor, anskaffelsessum Traktor, akkumulerede afskrivninger Bardisk, anskaffelsessum Bardisk, akkumulerede afskrivninger Brændstofstandere, anskaffelsessum Brændstofstandere, akkumulerede afskrivninger Græsslåmaskine, anskaffelsessum Græsslåmaskine, akkumulerede afskrivninger AKTIVER I ALT

8 Balance pr. 30. september 2003 Noter 30/ PASSIVER: (1.000 kr.) Skyldig moms Deposita A-skat m.m Leverandørgæld Hensat til etablering af nye toiletter og bad Hensat til reetablering af vanddybde Egenkapital: Andelskapital (381 andele) Overført resultat fra tidligere år Overført årets resultat PASSIVER I ALT Offentlig vurdering af ejendommen 1. januar 2002 kr ,-. Der er foretaget revision af bogføringen kontinuerligt og regnskabet 2002/03. Pengebeholdningen er afstemt med kontoudskrifter og kvitteringer. Jyllinge, den 2. december 2003 Noter til årsrapporten Noter 1. Økonomistyring Refusionsgodtgørelse til bestyrelse Revisorassistance

9 Noter 2. ATP mm Arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og Sygedagpengeforsikring er flyttet fra sidste års linie Sociale Udgifter(ATP mm) til Forsikringer 3. Drift og vedligeholdelse af maskinpark, anlæg og bygninger Travelift Traktor Mastekran Kloak og pumper Bygninger Anden vedligehold og småanskaffelser Udgifter jf. 5-årsplan Containere Projektører Rådgivning vedr. reetablering af vanddybde Indtægtsført fra henlæggelse vedr. reetablering af vanddybde Henlagt til etablering af nye toiletter og bad El Elforbrug i alt Heraf strømforbrug pølsevogn Heraf strømforbrug shop Renovation Tidligere indeholdt denne linie også vedligeholdelse af kloak og pumper, der nu er flyttet til Drift og vedl.hold. 7. Forsikringer Shoppens andel af forsikringer er overført til shop 9

10 Noter 8. Øvrige administrationsomkostninger Kontorartikler Porto Bankgebyrer Dataløn Telefon (shoppens andel fratrukket) Reparation af inventar og mindre nyanskaffelser Diverse Afskrivninger Ejendomme, 2% p.a Havneanlæg, 2% p.a Materiel, 10/20% p.a Driftsresultat i shop Omsætning incl. brændstof Vareforbrug Bruttoavance, 18% El Forsikring Telefon Vedligeholdelse af brændstofstander Lønninger Andre omkostninger Værdier og gæld i shop Værdier Likvide beholdninger Tilgodehavende hos Fjordudvalget Tilgodehavende hos Jyllinge Sejlklub Tilgodehavende bonus Brændstoflager Varelager

11 Noter Gæld Kreditorer Moms Kommentarer til regnskabet Jens Christoffersen overtog regnskabet efter sidste generalforsamling. vil gerne have en periode afgræsning samt prøver at få lavet et mere detaljeret og gennemskueligt regnskab. Grundet disse to ønsker er der mange noter i år. En af ændringerne er at alle omkostninger der berører shoppen er samlet her. Andel 409 Vagn Rasmussen: Angående vandforbrug. Sejlklubben har egen bimåler så hvordan kan sejlklubben vandforbrug optræde under havnens forbrug? Sejlklubben har ikke betalt havnen for dette forbrug, hvilket også blev fremlagt ved sidste møde mellem havn og sejlklub. Angående punkt 9 i regnskabet. Det er revisorens fortjeneste at der kom en refusion af vandafgiften. Andel 409 Vagn Rasmussen: Angående toiletter der henstår nu kr til dette formål. Så vist jeg husker er der gennem et par år indbetalt ekstra havneafgift til dette formål. Endnu er der ingen nye toiletter og bade, så hvad sker der? Sejlklubben har ekstra udgifter til at vedligeholde de toiletter og bad der ligger i sejlklubbens hus. De forrige års ekstra indbetalinger er dels hensat til uddybning og del brugt til nye el-standere helt i overensstemmelse med budget. Andel 047 John Harpsøe: Dette regnskab er det bedste er nogen sinde er blevet forelagt Gennemgangen var både pædagogisk og professionel. Andel 148 Ole Moutsen: På sidste generalforsamling gjorde jeg opmærksom på, at for at få skattefrihed må indtægten fra ikke andelshavere gentagne år, ikke overstige 25 % af andelsselskabs indtægt. Den statsautoriserede revisor gav mig ret og sagde, at det var man opmærksom på. For at gøre det mindre iøjnefaldende har man nu samlet havneafgifter (andelshavere og lejere) under ét. Når man e i gang med kreativ bogføring, kan husleje og gebyrer vel lige så godt tages med i havneafgifter i alt, og lad os så endelig blive ved med at betale en ekstra havneafgift, som er momspligtig frem for at udvide andelskapitalen, som er momsfri. Moms spørgsmålet har været oppe og vende på adskillige generalforsamlinger. har holdt møde med Told & Skat og en kapitalforøgelse er ikke momsfrit. 11

12 Ole Moutsen kalder regnskabet for kreativ bogføring men tallene for andelshaveres indbetalinger lejeres indbetalinger samt leje af tillægsbredder findes, men regnskabet skal også være rimeligt overskueligt. Andel 148 Ole Moutsen: Huslejen afviger meget fra budgettet. Sidste år var der ved en fejl 13 måneders husleje med i tallet og derfor er budgettet for højt. Huslejen er blevet justeret så niveauet er helt rigtigt. Andel 230 Bent Henneberg: Det er et rigtigt godt regnskab og en god fremlæggelse. Det ville dog være ønskeligt at det bliver underskrevet af alle fra bestyrelsen. TP Regnskabet blev vedtaget ved applaus. 12

13 4. Fremlæggelse af 5-års plan Fremlagt af. 5 års plan for Jyllinge Lystbådehavn ( ) Pr Periode 1. Oktober September Hensat Alle beløb i 1000 kr realiseret Reetablering af vanddybde i havn 15 Do. Hensættelse 300 Do. Brug af hensættelse Do. Udlån til toilet/badprojekt Do. "Tilbagebetal" udlån Nye toiletter og bad 525 Do. Hensættelse Do. Brug af hensættelse Akutbelysning på havnen 15 Værktøjscontainere 22 Campingvogn/vagtordning 35 Asfalt på sydlige parkeringsplads Ramning af pæle Udskiftning af mastekran 350 Etablering af lanterner på ydermoler 20 Rensning af brændstoftanke 30 Renovering af trappe Strandpromenaden 50 Gaffeltruck/traktor 70 Etablering af spuleplads for både 300 Udskiftning af underbjælker på broer 20 Total investeringer Kommentarer til 5-års planen: Projekter flytter plads i 5 års planen da nye projekter pludselig bliver aktuelle og skal løses først. 5 års planen er bestyrelsens bedste bud på fremtidens opgaver. 13

14 Andel 222 Leif Olsen: Angående hensættelser. Hvad nu hvis man sælger sin plads får man så nogle af pengene tilbage. Vore hensættelser svarer til hensættelser i private virksomheder og afspejler sig i prisen. En salgspris på pladsen bliver så måske lidt højere. 5. Fremlæggelse af budget for 2003/2004. Se venligst under regnskabet her står budgettet helt ude i højre kolonne. 6. Valg af formand Per Drackenberg er på valg og accepterer genvalg. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: En potentiel formand er Søren Bertelsen. Han er vellidt af alle, medlem af sejlklubben, diplomat, teknisk og administrativt velfunderet og han har tidligere bevist at være kompetent. Andel 062 Søen Berthlsen: Jeg tager fra havnen om 1 _ år og vil derfor ikke modtage opstillingen. PD bliver valgt med applaus. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Christoffersen, som modtager genvalg og Søren Willman, som ikke modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Henning Petersen (andel 170), som acceptere opstillingen. Jens Christoffersen og Henning Petersen bliver begge valgt med applaus. 8. Valg af suppleanter. Flemming Olander og Finn Hagh er på valg og acceptere genvalg. Begge bliver genvalgt med applaus. 9. Valg af 2 revisorer. De nuværende revisorer Leif Pedersen (andel 158) og Anne Munch (andel 079) bliver genvalgt med applaus. 10. Valg af en revisorsuppleant Den nuværende revisor suppleant John Harpsøe (andel 47) genvælges med applaus. 14

15 11. Behandling af indkomne forslag. Forslag 1 Indsendt af bestyrelsen. På baggrund af regnskabet for 2002/2003, der udviser et underskud på godt kr ønsker bestyrelsen generalforsamlingens stillingtagen til shoppens fremtid. Det aktuelle underskud svarer til en omkostning pr. andelshaver på kr Det foreslås, at der stemmes om et af følgende 3 alternativer: a) Shoppen bevares som i dag med uændrede åbningstider- og åbningsperioder Bestyrelsen vil naturlig vid fortsat arbejde på, at gøre shoppens drift så rentabel som muligt, men et underskud i samme størrelsesorden kan ikke udelukkes. b) Shoppen bevares, men åbningsperioden og evt. åbningstiderne reduceres Ved at beskære åbningsperioden til eksempelvis 15. marts til 31. oktober vil en del af underskuddet kunne elimineres, men der må fortsat forventes et underskud formentlig på godt halvdelen af det nuværende underskud. c) Shoppen afvikles Ved en afvikling af shoppen vil resultatpåvirkningen fra shoppen for regnskabsåret 2004/2005 og fremover være nul, men regnskabet 2003/2004 vil være påvirket af åbningsperioden siden 1. oktober 2003 til nu samt diverse afviklingsomkostninger Kommentarer til forslag 1: Andel 288 Lars Klokkedal: Bruttoavancen dækker ikke engang lønninger. Pølsevognen har vel et vist afkast, så er det muligt at shoppen kan sælge pølser? MK Det er korrekt at bruttoavancen ikke er særlig høj og det ser lidt værre ud nu end de tidligere år da alle tal der vedrører shoppen er samlet her. Denne måde er den mest korrekte måde. Med hensyn til om shoppen kan sælge pølser så skal vi lige passe på at alle næringsdrivende på havnen har de bedste muligheder. Vi skal derfor ikke ligge hindringer i vejen for hverken pølsevogn eller Fjordens Perle. Andel 344 Kim Birkebæk: Kan der købes anderledes ind, så avancen bliver lidt større, og hvad med Prebens tid bliver den tid han bruger i havnen trukket fra. Shoppen medarbejdere udfylder sedler med hvor mange timer der bruges i shoppen og hvor mange timer i havnen. MK Bestyrelsen er ved at undersøge andre indkøbsmuligheder 15

16 Andel 329 Rihard Østergård Mikkelsen: Strøm til pølsevognen fås den fra shoppen og i givet fald er den så trukket fra? Er der udgifter nu shoppen er lukket? Andel 113 Niels Jørgen Larsen: Pølsevognens strøm kører via en bimåler, så den optræder ikke 2 gange. Andel 342 Hans Thomsen: Hvis shoppen afvikles går det så udover brændstof salget? Andel 322 Ole Christensen: Hvad er avancen på brændstof? Det kan jeg ikke svare på lige her og nu. Andel 322 Ole Christensen: I 1999 var brændstof salget ikke med i shoppens omsætning. Den gang tjente havnen på dette salg. Shoppen er slet ikke involveret i salg af brændstof da det jo er en selvbetjenings stander. En anden ting laver man en beregning over de sidste tre år og tager alle omkostninger der berører shoppen får man et resultat på kr som shoppen har kostet os over 3 år. Billedet bliver jo helt anderledes når det gøre op på denne måde. Rigtigt at der kommer et andet resultat når alle omkostninger føres over til shoppen hvor de retteligen hører hjemme. Det er da også korrekt at shoppen indtil videre har kostet os penge. Andel 76 Kjell B. Petersen: Shoppen skal bevares! Den har de stumper man lige står og mangler. AL Både lukker om ca. 1 år og så bliver der langt at køre efter skruer og diverse dimser. Andel 236 Leif Bloch Nielsen: Ja det koster penge at holde liv i shoppen, men når AL både lukker bliver der langt til reservedele og maling. En ny leverandør giver måske en helt anden situation. Andel 286 Arne Rossing: Havnen bliver væsentlige fattigere uden shoppen. Reduceres åbningstiden bliver underskuddet jo også mindre. Lukkes shoppen nu er det definitivt der kommer ikke en ny shop. TP Forslagene kommer til afstemning. Først stemmes om forslag c), derefter forslag b) og til sidst om forslag a) hvis et bliver nødvendigt. Forslag c) Forslag b) 7 stemmer for 117 stemmer for 16

17 Det betyder at forslag b) er vedtaget shoppen bevares med reduceret åbningsperiode og åbningstid. Forslag 2 VAGTORDNING MK Som medlem af vagtudvalget vil jeg lige gennemgå forløbet på sidste generalforsamling. Sidste år blev der holdt en vejledende afstemning om vagtordning eller ej. Forslaget var indgivet i god tid og der er derfor ikke noget der hedder vejledende det var en afstemning. Der var flertal for at nedsætte et vagtudvalg og medlemmer til dette udvalg blev udpeget på generalforsamlingen. Forslaget forudsatte yderligere at vagtudvalget skulle fastsætte regelsæt med videre for udførelsen af vagtordningen. Efterfølgende blev andelshaverne ved havnens Nyhedsbrav i maj 2003 informeret om ordningens etablering og de særlige forhold vedr. evt. andelshavere, der af en eller anden grund så sig ude af stand til at gennemføre deres vagt, skulle henvende sig skriftligt til vagtudvalget. Vi kan jo stemme om vagtordningen skal fortsætte. Kommentarer inden afstemningen Andel 199 Steen Wintlev-jensen: Kan bestyrelsen pålægge andelshavere tvangsarbejde? TP En andelsforening er etableret for at yde andelshavere en fordel og andelshavere deltager i driften. Man kan ikke udskrive tvangsarbejde og ekskludere medlemmer der ikke vil deltage. Andel 344 Kim Birkebæk: Stort set alle tyverier og hærværk er udført udenfor vagttidsrummet nemlig i sommermånederne. Afstemning Skal vagtordningen bevares: for 41 og imod mange flere, det var så overvældende at stemmerne ikke blev talt. Dette betyder at vagtordningen hermed bliver afviklet. Den indkøbte campingvogn bliver solgt igen. Kommentarer: Andel 076 Kell B. Petersen: Sidste år blev der nedsat et udvalg som skulle komme med en løsning og et regelsæt. Alle er vel interesseret i at passe på vore værdier. Der kan måske findes en anden ordning hvis udvalget havde været åbent for at finde andre løsninger end en vagtordning. Bestyrelsen bedes arbejde efter en anden ordning. MK Bestyrelsen vil se på muligheder for evt. at opsætte ekstra lamper med tænd og sluk funktion, men forslag modtages gerne fra medlemmerne. 17

18 Andel 329 Richard Østergård Mikkelsen: Spørgsmål og forslag skal indsendes i god tid så revisor og advokat kan nå at se dem. Derfor undre det mig at vi ikke kan få kommentarer på alle de indsendte bidrag! TP Nogle af de indkomne forslag er egentlig spørgsmål, formuleret så bredt at en besvarelse ville svare til et responsum. Det er et omfattende arbejde, dersom regel ikke har den store relevans for havnen, og dermed en unødvendig udgift. Jeg har derfor valgt ikke at arbejde med dem. Forslag 3 Indsendt af Kim og Eigil Thomsen andel 375 se bilag 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 og 2-5. Kommentarer: KL Opkøb af pladser fra bestyrelsens side blev forkastet ved generalforsamlingen i Der er i dag 139 tillægsbredder der ikke bliver udnyttet af de andelshavere der har dem. P.t. er der 80 tillægsbredder der lejes ud. Dersom bestyrelsen ved generalforsamlingen 1999 ikke fik mandat til opkøb af pladser og opdeling i tillægsbredder har bestyrelsen lige siden fulgt denne beslutning. Andel 375 Eigil Thomsen: Tillægsbredder der ikke bruges kommer ikke til salg. Blandt andet fordi det ikke koster noget at have dem, hvorimod dem som mangler bredde skal leje bredde og det er dyrt. Forslag: Bestyrelsen pålægges at købe standard pladser (2,60 m) der er til salg og dele dem ud til tillægsbredder á 10 cm. Opkøb 2,60 m pladser og sælg dem i stykker á 10 cm. På den måde bliver andelsantallet reduceret, men alle får så den andel der passer til den båd andelshaveren har. Bestyrelsen har efterlevet beslutningen fra Skal vi til at opkøbe standardpladser med det ene formål at splitte dem op i stykker á 10 cm kommer vi til at ramme pæle om og et er kostbar affære. Tillægsbredder er ikke steget mere de sidste 4 år end den almindelige havneafgift. Andel 236 Leif Bloch Nielsen: Forslaget går på at køber pladser på 2,60 m og splitte dem op. Går forslaget også på at tvinge de overskudsbredder der ikke bruges ud på det åbne marked. De tillægsbredder der ikke bruges er dem bestyrelsen lejer ud. Andel 91Henning Røhl: Hvad koster forslaget i manglende lejeindtægt 18

19 Andel 286 Arne Rossing: kr er prisen på en 2,6 m plads. Deles den op i stykker á 10 cm som hver sælges til kr bliver der i runde tal kr i overskud pr. opdelt andel. Andel 111 Preben Nielsen: Hvad med længden af bådene. Andel 307 Gunvor Tind: Markedet er låst. Ingen der har overskydende bredde vil sælge. Tænk hvis de får brug for dem om nogle år. Hertil kommer at det ikke koster at have for meget bredde på andelen. Andel 090 Rud Winniel: Angående tillægsbredder. Jeg har en andel på 3,0 m og har i mange år kun brugt 2,6 m. Nu har jeg købt ny båd og mangler 9 cm. Andel 146 Erland Christensen: Hvor skal bådene ligge. Bredere både stikker dybere og er længere. Andel 103 Keld Møller Andersen: Tillægsbredder er ikke til salg hvad med at lave havneafgiften om så det er bredde på andelsbevis x længde af båd! Andel 344Kim Birkebæk: Dem er har behov for tillægsbredder kan ikke købe dem. Pålæg dem der har ubenyttede bredder at betale hele året. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: Hvad med mit forslag se bilag 3-1. TP Vi kommer til dette forslag efter den aktuelle debat. Andel 375 Eigil Thomsen: Tillægsbredder er åbenbart et ømt punkt. Det viser sig også i det faktum at der kun er få tillægsbredder i omløb. Andel 225Dan P. Nymann Andersen: Godt forslag. Vi mangler at få tillægsbredder i omløb. MK Personligt mener jeg, at andelshaverne skal kunne erhverve tillægsbredder ud fra de muligheder, der er til stede med de givne forhold. Havnen er til for andelshaverne i højere grad end lejerne. Det kan være at beregningen af havneafgift skal laves om så det bliver andelsbevisets bredde x bådens længde. Afstemning om : Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at dække nuværende og fremtidige behov for tillægsbredder ved at foretage det nødvendige opkøb af udbudte andele og overskuds bredder til dækning af det legitime behov For: 48 Imod: 17 Forslaget er vedtaget. 19

20 Forslag 4 Indsendt af Kim & Eigil Thomsen andel 375 se bilag 2-6 og 2-7. Kommentarer: Den foreslået formulering gør vel at dersom budgettet ikke godkendes skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan jo ikke nå at udarbejde et nyt budget i en pause. Andel 054 John Topp: Jeg vil anbefale et JA til det stillede forslag. TP Afstemning: For 49 Imod 13 2/3 af de afgivne stemmer er for. Dette betyder at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling da vedtægterne foreskriver at 2/3 af andelshaverne skal være tilstede for at vedtægtsændringer kan vedtages. Andel 209 Ebbe Ploug Sarp: Det forelagte forslag er godt så jeg trækker mit. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: Jeg trækker også mit forslag. Andel 103 Keld Møller Andersen: Kender bestyrelsen de aktuelle meter kaj? Vi kender ikke antal metre på stående fod. Forslag 5 Indsendt af andel 251 Benny Bjerregaard. Det foreslås at der ved næste mulige lejlighed f. eks. ved asfaltarbejde, etableres bump (selvfølgelig med passage for liftens hjul). Da det desværre er blevet sådan at en del besøgende såvel som andelshavere ikke kan finde ud af at køre så langsomt at de ikke er til fare for børn, ældre o.s.v. TP Afstemning: For 0 Forslaget er forkastet. 20

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14

Årsrapport 2004/05. Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 Årsrapport 2004/05 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge CVR 31 99 85 14 1 Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Budget Budget 2004/05 2005/06 Regnskab

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 11. januar 2005. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af Generalforsamling den15. Januar 2013:

Referat af Generalforsamling den15. Januar 2013: Referat af Generalforsamling den15. Januar 2013: Anvendte forkortelser: Richard Østergård Mikkelsen DIR Ole Eckhardt Poulsen OEP Finn Mortensen FM Claus Asmussen Agathon CAA Bent Torp BT Finn Lyngsie FL

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere