Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden Jyllinge Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348"

Transkript

1 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden Jyllinge Telefon Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar Fremmødte stemmeberettigede andelshavere: 154 af 381 andelshavere. 1. Valg af dirigent. Næstformand Michael Kansager bød velkommen og forestod 1. punkt på dagsordenen: Valg af dirigent. Havnens advokat Torsten Pedersen (TP) blev foreslået af bestyrelsen og Richard Østergård bliver foreslået fra salen. Der bliver foretaget valg ved håndsoprækning. Resultat bliver: Torsten Pedersen (TP): 87 stemmer Richard Østergård Mikkelsen(RØM): 42 stemmer TP: Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gyldig. Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig i enhver henseende, idet der ikke var mødt 2/3 af anpartshaverne frem. Der kunne således ikke vedtages ændringer til vedtægterne. Kommentarer: Andel 91 Henning Røhl: Et forslag inden vi går i gang med generalforsamlingen. Indkomne forslag bør rykkes op som punkt 6. TP: Jeg fastholder den udsendte dagsorden. 2. Bestyrelsens beretning for 2001 / 2002 Fremlagt af næstformand Michael Kansager, idet formand Per Drackenberg ikke er til stede i aften Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: Per Drackenberg PD Formand Michael Kansager MK Næstformand Jens Christoffersen Kasserer Knud Lyngsie KL Formand for havneudvalget Søren Willman SW Sekretær Flemming Olander FO Suppleant Finn Hagh FH Suppleant Året der gik I det forløbne år fortsatte papirarbejdet med reetablering af vanddybden indenfor ydermolerne. Det fremgår af NYHEDSBREV foråret 2003 at analyseresultatet blev fremsendt til amtet med ansøgning om tilladelse til at deponere havnesedimentet i fordybningen på det sydlige havneområde. I 2003 modtog havnen afslag grundet fund af TBT fra vores bundmalinger. Faktisk 50 g TBT ud af en samlet vurderet opgravningsmængde på 200 tons. Grundet den ringe mængde TBT søgte vi om dispensation, men fik afslag. Dette afslag blev med aktivt medvirken af Dansk Sejlunion anket i april måned og efter det oplyste, kan sagsbehandlingstiden tage helt op til måneder. Bestyrelsen forventer derfor ikke, at der vil ske fysisk aktivitet på havnen omkring dette projekt i indeværende år. 1

2 Morten har med velvillig hjælp fra andelshavere og bestyrelsesmedlem afmærket Lille Ø renden, så det har været muligt for såvel sejlere fra Jyllinge Lystbådehavn som for gæstesejlere at navigere til og fra havnen. Et rigtig godt initiativ. Når talen er om Lille Ø renden er vi af Kystinspektoratet blevet gjort bekendt med, at det er Jyllinge Lystbådehavn der er ansvarlig og dermed skal bære omkostningerne ved en eventuel uddybning af samme rende. Dog kan der blive en opsplitning af omkostningerne mellem Jyllinge Lystbådehavn og andre interessenter, som f.eks. fiskerihavnen. I 2002 dukkede der en ganske stor sten op i farvandet mellem den røde kost og midt farvandsbøjen. I første omgang fik vi den afmærket, med hjælp fra en lokal dykker, med en plastikdunk som afmærkning. Denne afmærkning forsvandt dog i vinterperioden, og vi har derfor med hjælp fra Falck og Fjordudvalgtet fået etableret dels en orange bøje, men også et vestmærke til markering af denne sten. Arbejder på havnen Som bekendtgjort ved generalforsamlingen 2003, har Morten afsluttet renovering af kantbjælker. Havnen har nu indkøbt materialer så arbejdet med udskiftning af broernes underbjælker kan påbegyndes. Pæleramning: Samtlige pæle i havnen blev i efteråret 2003 gennemgået for råd og stabilitet. Dette eftersyn medførte omramning, udskiftning samt fastbankning af total 20 pæle. Omramningen skete inderst på den nordlige side af bro 4, hvor der blev etableret 4 brede pladser som erstatning for 5 smallere pladser. Et så stort arbejde er en ordentlig mundfuld for havnens medarbejdere og materiel, hvorfor vi måtte entrere med et firma, der mod betaling udførte opgaven. Vi var dog så heldige, at Københavns Dykkerentreprise arbejdede med pæleramning i Frederikssund havn, hvorfor flytningen til Jyllinge ikke gav så store omkostninger som ellers. Værktøjscontainere. Med baggrund i tyveriet af havnens arbejdsredskaber, har vi indkøbt 2 stk. 20 fods containere til opbevaring af havnens materiel. Disse containere er nu placeret i bukkegården. Vagtordning. På generalforsamlingen 2003, blev det vedtaget at bestyrelsen skulle etablere en vagtordning jf. fremsat forslag. Der blev nedsat et Vagtudvalg til at få realiseret dette forslag. For at kunne gennemføre vagterne på havnen, har den billigste løsning været at indkøbe en campingvogn, som fungerer som vagtlokale-/opholdsrum. Herudover er der indkøbt 2 stk. mobiltelefoner, lygter, skilte, vagtveste, kaffemaskine, fjernsyn mv. Hvilket har givet en udgift på ca. kr. 90 pr. andel Vagtordningen blev påbegyndt 3. november 2003, og der skulle til den 8. januar have været gennemført 62 vagtdage. Heraf har der ikke været vagtbemanding i 6 dage og i 8 dage har der desværre kun mødt en vagt, hvorfor vagten jf. instruks ikke har kunnet gennemføres. Uddrag fra vagtrapporter : Personbil med unge mennesker omkring midnat kontaktet og oplystge bare kørt tur. Kører. Personbil afvist kl Bilist parkerer på Sydmolen kører straks ser lygter fra vagten. Flere gange er der på forskellige dage observeret biler i området mellem kl og Fortøjninger sprunget i stormen nødfortøjning etableret. Lukket luge ved styreplads i båd. Der løber vand ud under pølsevogn 2

3 Brandslukker ved Fjordens Perle viser 0 i tryk. Politiet ser forbi flere gange på en nat Havnekontorets alarm har slet ikke været aktiveret i vagtperioden sidste vinter 10 gange i perioden indtil februar Toilet & bad. Som vedtaget på generalforsamlingen år 2003, gik bestyrelsen videre med projektering af nye bad & toiletforhold. Vi fik en arkitekt, uden beregning, til at fremkomme med et projekt, hvor bad & toiletbygninger var placeret i forbindelse med havnehuset og shoppen. Vi fik efterfølgende tilbud på opførelse af disse bygninger, men da dette projekt inklusive kloak tilslutning ville beløbe sig til runde 2,5 Mill. kr., blev det besluttet at undersøge muligheden for at udvide de bestående toiletforhold i Fjordens Perle. Dette projekt kører stadig og et estimat for omkostningerne ligger på ca kr. plus moms. Der skal dog optages forhandlinger med den nuværende forpagter af restauranten, og disse forhandlinger vil finde sted i slutningen af denne måned. Fjordens Perle Ved generalforsamlingen 2003 stiftede vi bekendtskab med den nye forpagter af havnens restaurant. Fjordens Perle er siden blevet renoveret efter alle kunstens regler, og der har i den forløbne periode lydt positive udmeldinger fra personalet i restauranten. I oktober 2003 gik det imidlertid galt, da firmaet der stod bag Fjordens Perle, AGM gik i konkurs. Dette medførte at også Fjordens Perle blev taget i konkursbegæring og dermed lukkede. Som det var tilfældet med Linda Johansens konkurs gik Bjarne Christensen ind i lejemålet, og Bjarne Christensen har siden indbetalt såvel garantistillelse som husleje. Dette har til resultat at havnen ikke har mistet huslejeindtægter på Fjordens Perle på trods af konkursen. Bjarne Christensen arbejder intenst på at finde en ny lejer, så rest. kan genåbne 1. marts Jyllinge Sejlklub Der har i årets løb været afholdt møder med Jyllinge Sejlklub og samarbejdet foregår med de bedste intentioner efter den indgåede samarbejdsaftale. Fjordudvalg Morten har indtil 2004 været Jyllinge Lystbådehavns repræsentant i Fjordudvalget. Da arbejdet med deltagelse i udvalgets møder er af en rimelig størrelse, har Finn Hagh accepteret at træde ind i Fjordudvalget i stedet for Morten. Fjordudvalget vil i den kommende periode arbejde med at få godkendt en markant omlægning af afmærkningerne i Roskilde Fjord syd for broen ved Frederikssund. Denne ændrede afmærkning vil blandt andet indebære at der bliver en bedre afmærkning ved den nordlige del af Lille Ø renden. En tak til Morten for hans indsats i Fjordudvalget. Ressourcer Det er med beklagelse at vi har måttet sige farvel til havnens administrative medarbejder Helle, som med positiv ånd har huseret i havnekontoret gennem rigtig mange år. Helle har fået tilbudt et heltidsjob, et af dem man simpelt hen ikke kan sige nej til, så med et stort tak for arbejdsindsatsen ønsker vi Helle held og lykke med hendes nye karriere. Vi har efter annoncering fået ca. 30 ansøgninger til ny medarbejder. Ansættelsessamtaler er påbegyndt d.d., hvor de første 5 har været indkaldt. Gamle joller og master på græsplænen Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at joller der henligger på havnens areal uden årsmærke, umiddelbart vil blive fjernet. Ligeledes skal vi gentage, at master ikke skal henligge på græsplænen ved flagmasten, når de ikke sidder på båden. Vi har fået opført et masteskur, der bør kunne rumme alle vore master. 3

4 Det har været nødvendigt at få en definition på slæbejoller, og i Jyllinge Lystbådehavn gælder det, at en slæbejolle maksimalt må være 1,50m bred og 2,75m lang. Er jollen større end disse mål kontaktes havnefogeden for afregning af plads i havnen. Som det sidste punkt i beretningen, vil jeg endnu engang gøre opmærksom på, at også Jyllinge Lystbådehavn har sin egen hjemmeside, og adressen er: www. jyllinge havn.dk Redaktør på vor hjemmeside er Peter Carlson, og en god ting kan ikke gentages for ofte, så en stor tak til Peter for det store arbejde han fortsat ligger i vedligeholdelse af denne hjemmeside. Tak skal du have Peter. Kommentarer til formanden beretning: Andel 187 Ole Steen Olsen: Angående vagtordning. Hvad blev der bestemt på sidste generalforsamling? Hvad er konsekvensen dersom bestyrelsen iværksætter initiativer som ikke er godkendt på en generalforsamling? TP: Bestyrelsen kan godt på eget initiativ iværksætte projekter uden en forhånds godkendelse. Hvis generalforsamlingen er utilfredse med bestyrelsens dispositioner, må den afsætte den siddende bestyrelse. Andel 342 Hans Thomsen: Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling pålagt at iværksætte en vagtordning. Andel 199 Steen Wintlev-Jensen: Kan bestyrelsen pålægge andelshavere at udføre tvangsarbejde så som at holde øje med hinandens værdier, slå græs eller tilsvarende? Er det rimeligt kan det lade sig gøre er det lovligt rent juridisk? TP: Bestyrelsen kan ikke pålægge andelshavere tvangsarbejde. Andelsforeninger har til formål at yde andelshavere en fordel og andelshaver deltager i driften. Man kan ikke udskrive tvangsarbejde og ekskludere andelshavere der ikke deltaget i dette arbejde. Andel 148 Ole Moutsen: Angående Fjordens Perle. Bestyrelsen bedes redegøre for status om Fjorden Perle. 1. Har andelsselskabet indflydelse på anvendelse og forpagtning af bygningen? I skrivelse af 10. oktober 2003 skriver kurator: Kurator har sammen med BC Finans, der har pant i restaurantens driftsinventar, good-will og lejerettigheder, påbegyndt salgsinitiativer. 2. Den 23. oktober 2003 skriver kurator i II. AKTIVER punkt b. Kurator har modtaget vurdering af Restaurant Fjorden Perle, udarbejdet den 13. oktober af 4

5 Restaurationsmæglerne Algreen & Flintegaard. Værdien af restaurationen fastsætte til kr I punkt e. i samme skrivelse står: Kurator har opsagt lejemålet, Strandpromenaden 10 og panthaver med pant i lejerettighederne er samtidig indtrådt 4. Var der også ved denne lukning et udestående lejebeløb? Ad 1: Ad 2 og 3: Ad 4: Ny lejer skal godkendes af bestyrelsen. For flere år siden tiltrådte BC Finans som garant for Fjprdens Perle. BC Finans indtræder ved misligholdelse af kontrakten og i dag er det BC Finans der betaler husleje og som har stillet ny garanti. BC Finans kan sælge retten til at drive restauration fra de lejede lokaler Strandpromenaden 10. På et tidspunkt indløb husleje ikke rettidigt. Bestyrelsen satte derefter advokat på og så kom huslejen. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: Et rent terminologik spørgsmål er restauratøren forpagter eller lejer? TP En forpagter er en person der lejer en virksomhed og retten til at drive virksomheden. I vort tilfælde lejer restauratøren lokalerne men virksomheden ejer restauratøren selv virksomheden kan sælges. Andel 329 Richard Østergård Mikkelsen: Kan man undlade at holde åbent bare man betaler husleje? TP Den restauratør der ejer virksomheden overtager lejemålet. Den kontrakt der foreligger ved oprettelse af lejemålet skal overholdes. Ifølge den lejekontrakt der er gældende nu skal der være åbent til Andel 329 Richard Østergård Mikkelsen: Er det muligt at ligge indkomne forslag og referatet ud på havnens hjemmeside? MK Hvis det kan lade sig gøre og det ikke koster mange penge vil vi gøre det. Beretningen blev vedtaget. 3. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret Fremlagt af Årsrapport 2002/03 Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. Strandpromenaden Jyllinge CVR

6 Resultatopgørelse 1. oktober september 2003 Budget Budget 2002/ /04 Noter Regnskab (1.000 kr.) (1.000 kr.) Indtægter: Havneafgifter i alt Gebyrer (administration) Husleje (restaurant pølsebod 5.424) Havnefest I alt Udgifter: Hjælpe- og forbrugsmaterialer Lønninger Økonomistyring ATP m.m Annoncer og kommunikation Mødeudgifter Kontingenter (farvandsafmærkning m.m.) Blomster og gaver m.v Drift og vedligeh. af maskinpark, anlæg og bygninger Udgifter jævnfør femårsplan El Vand Renovation Ejendomsskat Forsikringer Advokat incl. incasso- og retsafgifter Øvrige administrationsomkostninger I alt Resultat før afskrivning, renter og ekstraordinære poster Afskrivninger Resultat af primær drift Refusion af vandafgift Ekstraregning på el fra tidligere år Korrektion af husleje for 2001/ Vedl.hold pumper tidligere år Renteindtægter renteudgifter Driftsresultat shop RESULTAT

7 Balance pr. 30. september 2003 Noter 30/ AKTIVER: (1.000 kr.) Likvide beholdninger incl. deposita Debitorer hensat til tab Forudbetalt forsikring Tilgodehavende vandafgift for Værdier og gæld i shop Havneanlæg, anskaffelsessum Havneanlæg, akkumulerede afskrivninger Havnehus, anskaffelsessum Havnehus, akkumulerede afskrivninger Restauranthus, anskaffelsessum Restauranthus, akkumulerede afskrivninger Mastereol, anskaffelsessum Mastereol, akkumulerede afskrivninger Travelift, anskaffelsessum Travelift, akkumulerede afskrivninger Traktor, anskaffelsessum Traktor, akkumulerede afskrivninger Bardisk, anskaffelsessum Bardisk, akkumulerede afskrivninger Brændstofstandere, anskaffelsessum Brændstofstandere, akkumulerede afskrivninger Græsslåmaskine, anskaffelsessum Græsslåmaskine, akkumulerede afskrivninger AKTIVER I ALT

8 Balance pr. 30. september 2003 Noter 30/ PASSIVER: (1.000 kr.) Skyldig moms Deposita A-skat m.m Leverandørgæld Hensat til etablering af nye toiletter og bad Hensat til reetablering af vanddybde Egenkapital: Andelskapital (381 andele) Overført resultat fra tidligere år Overført årets resultat PASSIVER I ALT Offentlig vurdering af ejendommen 1. januar 2002 kr ,-. Der er foretaget revision af bogføringen kontinuerligt og regnskabet 2002/03. Pengebeholdningen er afstemt med kontoudskrifter og kvitteringer. Jyllinge, den 2. december 2003 Noter til årsrapporten Noter 1. Økonomistyring Refusionsgodtgørelse til bestyrelse Revisorassistance

9 Noter 2. ATP mm Arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og Sygedagpengeforsikring er flyttet fra sidste års linie Sociale Udgifter(ATP mm) til Forsikringer 3. Drift og vedligeholdelse af maskinpark, anlæg og bygninger Travelift Traktor Mastekran Kloak og pumper Bygninger Anden vedligehold og småanskaffelser Udgifter jf. 5-årsplan Containere Projektører Rådgivning vedr. reetablering af vanddybde Indtægtsført fra henlæggelse vedr. reetablering af vanddybde Henlagt til etablering af nye toiletter og bad El Elforbrug i alt Heraf strømforbrug pølsevogn Heraf strømforbrug shop Renovation Tidligere indeholdt denne linie også vedligeholdelse af kloak og pumper, der nu er flyttet til Drift og vedl.hold. 7. Forsikringer Shoppens andel af forsikringer er overført til shop 9

10 Noter 8. Øvrige administrationsomkostninger Kontorartikler Porto Bankgebyrer Dataløn Telefon (shoppens andel fratrukket) Reparation af inventar og mindre nyanskaffelser Diverse Afskrivninger Ejendomme, 2% p.a Havneanlæg, 2% p.a Materiel, 10/20% p.a Driftsresultat i shop Omsætning incl. brændstof Vareforbrug Bruttoavance, 18% El Forsikring Telefon Vedligeholdelse af brændstofstander Lønninger Andre omkostninger Værdier og gæld i shop Værdier Likvide beholdninger Tilgodehavende hos Fjordudvalget Tilgodehavende hos Jyllinge Sejlklub Tilgodehavende bonus Brændstoflager Varelager

11 Noter Gæld Kreditorer Moms Kommentarer til regnskabet Jens Christoffersen overtog regnskabet efter sidste generalforsamling. vil gerne have en periode afgræsning samt prøver at få lavet et mere detaljeret og gennemskueligt regnskab. Grundet disse to ønsker er der mange noter i år. En af ændringerne er at alle omkostninger der berører shoppen er samlet her. Andel 409 Vagn Rasmussen: Angående vandforbrug. Sejlklubben har egen bimåler så hvordan kan sejlklubben vandforbrug optræde under havnens forbrug? Sejlklubben har ikke betalt havnen for dette forbrug, hvilket også blev fremlagt ved sidste møde mellem havn og sejlklub. Angående punkt 9 i regnskabet. Det er revisorens fortjeneste at der kom en refusion af vandafgiften. Andel 409 Vagn Rasmussen: Angående toiletter der henstår nu kr til dette formål. Så vist jeg husker er der gennem et par år indbetalt ekstra havneafgift til dette formål. Endnu er der ingen nye toiletter og bade, så hvad sker der? Sejlklubben har ekstra udgifter til at vedligeholde de toiletter og bad der ligger i sejlklubbens hus. De forrige års ekstra indbetalinger er dels hensat til uddybning og del brugt til nye el-standere helt i overensstemmelse med budget. Andel 047 John Harpsøe: Dette regnskab er det bedste er nogen sinde er blevet forelagt Gennemgangen var både pædagogisk og professionel. Andel 148 Ole Moutsen: På sidste generalforsamling gjorde jeg opmærksom på, at for at få skattefrihed må indtægten fra ikke andelshavere gentagne år, ikke overstige 25 % af andelsselskabs indtægt. Den statsautoriserede revisor gav mig ret og sagde, at det var man opmærksom på. For at gøre det mindre iøjnefaldende har man nu samlet havneafgifter (andelshavere og lejere) under ét. Når man e i gang med kreativ bogføring, kan husleje og gebyrer vel lige så godt tages med i havneafgifter i alt, og lad os så endelig blive ved med at betale en ekstra havneafgift, som er momspligtig frem for at udvide andelskapitalen, som er momsfri. Moms spørgsmålet har været oppe og vende på adskillige generalforsamlinger. har holdt møde med Told & Skat og en kapitalforøgelse er ikke momsfrit. 11

12 Ole Moutsen kalder regnskabet for kreativ bogføring men tallene for andelshaveres indbetalinger lejeres indbetalinger samt leje af tillægsbredder findes, men regnskabet skal også være rimeligt overskueligt. Andel 148 Ole Moutsen: Huslejen afviger meget fra budgettet. Sidste år var der ved en fejl 13 måneders husleje med i tallet og derfor er budgettet for højt. Huslejen er blevet justeret så niveauet er helt rigtigt. Andel 230 Bent Henneberg: Det er et rigtigt godt regnskab og en god fremlæggelse. Det ville dog være ønskeligt at det bliver underskrevet af alle fra bestyrelsen. TP Regnskabet blev vedtaget ved applaus. 12

13 4. Fremlæggelse af 5-års plan Fremlagt af. 5 års plan for Jyllinge Lystbådehavn ( ) Pr Periode 1. Oktober September Hensat Alle beløb i 1000 kr realiseret Reetablering af vanddybde i havn 15 Do. Hensættelse 300 Do. Brug af hensættelse Do. Udlån til toilet/badprojekt Do. "Tilbagebetal" udlån Nye toiletter og bad 525 Do. Hensættelse Do. Brug af hensættelse Akutbelysning på havnen 15 Værktøjscontainere 22 Campingvogn/vagtordning 35 Asfalt på sydlige parkeringsplads Ramning af pæle Udskiftning af mastekran 350 Etablering af lanterner på ydermoler 20 Rensning af brændstoftanke 30 Renovering af trappe Strandpromenaden 50 Gaffeltruck/traktor 70 Etablering af spuleplads for både 300 Udskiftning af underbjælker på broer 20 Total investeringer Kommentarer til 5-års planen: Projekter flytter plads i 5 års planen da nye projekter pludselig bliver aktuelle og skal løses først. 5 års planen er bestyrelsens bedste bud på fremtidens opgaver. 13

14 Andel 222 Leif Olsen: Angående hensættelser. Hvad nu hvis man sælger sin plads får man så nogle af pengene tilbage. Vore hensættelser svarer til hensættelser i private virksomheder og afspejler sig i prisen. En salgspris på pladsen bliver så måske lidt højere. 5. Fremlæggelse af budget for 2003/2004. Se venligst under regnskabet her står budgettet helt ude i højre kolonne. 6. Valg af formand Per Drackenberg er på valg og accepterer genvalg. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: En potentiel formand er Søren Bertelsen. Han er vellidt af alle, medlem af sejlklubben, diplomat, teknisk og administrativt velfunderet og han har tidligere bevist at være kompetent. Andel 062 Søen Berthlsen: Jeg tager fra havnen om 1 _ år og vil derfor ikke modtage opstillingen. PD bliver valgt med applaus. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Christoffersen, som modtager genvalg og Søren Willman, som ikke modtager genvalg Bestyrelsen foreslår Henning Petersen (andel 170), som acceptere opstillingen. Jens Christoffersen og Henning Petersen bliver begge valgt med applaus. 8. Valg af suppleanter. Flemming Olander og Finn Hagh er på valg og acceptere genvalg. Begge bliver genvalgt med applaus. 9. Valg af 2 revisorer. De nuværende revisorer Leif Pedersen (andel 158) og Anne Munch (andel 079) bliver genvalgt med applaus. 10. Valg af en revisorsuppleant Den nuværende revisor suppleant John Harpsøe (andel 47) genvælges med applaus. 14

15 11. Behandling af indkomne forslag. Forslag 1 Indsendt af bestyrelsen. På baggrund af regnskabet for 2002/2003, der udviser et underskud på godt kr ønsker bestyrelsen generalforsamlingens stillingtagen til shoppens fremtid. Det aktuelle underskud svarer til en omkostning pr. andelshaver på kr Det foreslås, at der stemmes om et af følgende 3 alternativer: a) Shoppen bevares som i dag med uændrede åbningstider- og åbningsperioder Bestyrelsen vil naturlig vid fortsat arbejde på, at gøre shoppens drift så rentabel som muligt, men et underskud i samme størrelsesorden kan ikke udelukkes. b) Shoppen bevares, men åbningsperioden og evt. åbningstiderne reduceres Ved at beskære åbningsperioden til eksempelvis 15. marts til 31. oktober vil en del af underskuddet kunne elimineres, men der må fortsat forventes et underskud formentlig på godt halvdelen af det nuværende underskud. c) Shoppen afvikles Ved en afvikling af shoppen vil resultatpåvirkningen fra shoppen for regnskabsåret 2004/2005 og fremover være nul, men regnskabet 2003/2004 vil være påvirket af åbningsperioden siden 1. oktober 2003 til nu samt diverse afviklingsomkostninger Kommentarer til forslag 1: Andel 288 Lars Klokkedal: Bruttoavancen dækker ikke engang lønninger. Pølsevognen har vel et vist afkast, så er det muligt at shoppen kan sælge pølser? MK Det er korrekt at bruttoavancen ikke er særlig høj og det ser lidt værre ud nu end de tidligere år da alle tal der vedrører shoppen er samlet her. Denne måde er den mest korrekte måde. Med hensyn til om shoppen kan sælge pølser så skal vi lige passe på at alle næringsdrivende på havnen har de bedste muligheder. Vi skal derfor ikke ligge hindringer i vejen for hverken pølsevogn eller Fjordens Perle. Andel 344 Kim Birkebæk: Kan der købes anderledes ind, så avancen bliver lidt større, og hvad med Prebens tid bliver den tid han bruger i havnen trukket fra. Shoppen medarbejdere udfylder sedler med hvor mange timer der bruges i shoppen og hvor mange timer i havnen. MK Bestyrelsen er ved at undersøge andre indkøbsmuligheder 15

16 Andel 329 Rihard Østergård Mikkelsen: Strøm til pølsevognen fås den fra shoppen og i givet fald er den så trukket fra? Er der udgifter nu shoppen er lukket? Andel 113 Niels Jørgen Larsen: Pølsevognens strøm kører via en bimåler, så den optræder ikke 2 gange. Andel 342 Hans Thomsen: Hvis shoppen afvikles går det så udover brændstof salget? Andel 322 Ole Christensen: Hvad er avancen på brændstof? Det kan jeg ikke svare på lige her og nu. Andel 322 Ole Christensen: I 1999 var brændstof salget ikke med i shoppens omsætning. Den gang tjente havnen på dette salg. Shoppen er slet ikke involveret i salg af brændstof da det jo er en selvbetjenings stander. En anden ting laver man en beregning over de sidste tre år og tager alle omkostninger der berører shoppen får man et resultat på kr som shoppen har kostet os over 3 år. Billedet bliver jo helt anderledes når det gøre op på denne måde. Rigtigt at der kommer et andet resultat når alle omkostninger føres over til shoppen hvor de retteligen hører hjemme. Det er da også korrekt at shoppen indtil videre har kostet os penge. Andel 76 Kjell B. Petersen: Shoppen skal bevares! Den har de stumper man lige står og mangler. AL Både lukker om ca. 1 år og så bliver der langt at køre efter skruer og diverse dimser. Andel 236 Leif Bloch Nielsen: Ja det koster penge at holde liv i shoppen, men når AL både lukker bliver der langt til reservedele og maling. En ny leverandør giver måske en helt anden situation. Andel 286 Arne Rossing: Havnen bliver væsentlige fattigere uden shoppen. Reduceres åbningstiden bliver underskuddet jo også mindre. Lukkes shoppen nu er det definitivt der kommer ikke en ny shop. TP Forslagene kommer til afstemning. Først stemmes om forslag c), derefter forslag b) og til sidst om forslag a) hvis et bliver nødvendigt. Forslag c) Forslag b) 7 stemmer for 117 stemmer for 16

17 Det betyder at forslag b) er vedtaget shoppen bevares med reduceret åbningsperiode og åbningstid. Forslag 2 VAGTORDNING MK Som medlem af vagtudvalget vil jeg lige gennemgå forløbet på sidste generalforsamling. Sidste år blev der holdt en vejledende afstemning om vagtordning eller ej. Forslaget var indgivet i god tid og der er derfor ikke noget der hedder vejledende det var en afstemning. Der var flertal for at nedsætte et vagtudvalg og medlemmer til dette udvalg blev udpeget på generalforsamlingen. Forslaget forudsatte yderligere at vagtudvalget skulle fastsætte regelsæt med videre for udførelsen af vagtordningen. Efterfølgende blev andelshaverne ved havnens Nyhedsbrav i maj 2003 informeret om ordningens etablering og de særlige forhold vedr. evt. andelshavere, der af en eller anden grund så sig ude af stand til at gennemføre deres vagt, skulle henvende sig skriftligt til vagtudvalget. Vi kan jo stemme om vagtordningen skal fortsætte. Kommentarer inden afstemningen Andel 199 Steen Wintlev-jensen: Kan bestyrelsen pålægge andelshavere tvangsarbejde? TP En andelsforening er etableret for at yde andelshavere en fordel og andelshavere deltager i driften. Man kan ikke udskrive tvangsarbejde og ekskludere medlemmer der ikke vil deltage. Andel 344 Kim Birkebæk: Stort set alle tyverier og hærværk er udført udenfor vagttidsrummet nemlig i sommermånederne. Afstemning Skal vagtordningen bevares: for 41 og imod mange flere, det var så overvældende at stemmerne ikke blev talt. Dette betyder at vagtordningen hermed bliver afviklet. Den indkøbte campingvogn bliver solgt igen. Kommentarer: Andel 076 Kell B. Petersen: Sidste år blev der nedsat et udvalg som skulle komme med en løsning og et regelsæt. Alle er vel interesseret i at passe på vore værdier. Der kan måske findes en anden ordning hvis udvalget havde været åbent for at finde andre løsninger end en vagtordning. Bestyrelsen bedes arbejde efter en anden ordning. MK Bestyrelsen vil se på muligheder for evt. at opsætte ekstra lamper med tænd og sluk funktion, men forslag modtages gerne fra medlemmerne. 17

18 Andel 329 Richard Østergård Mikkelsen: Spørgsmål og forslag skal indsendes i god tid så revisor og advokat kan nå at se dem. Derfor undre det mig at vi ikke kan få kommentarer på alle de indsendte bidrag! TP Nogle af de indkomne forslag er egentlig spørgsmål, formuleret så bredt at en besvarelse ville svare til et responsum. Det er et omfattende arbejde, dersom regel ikke har den store relevans for havnen, og dermed en unødvendig udgift. Jeg har derfor valgt ikke at arbejde med dem. Forslag 3 Indsendt af Kim og Eigil Thomsen andel 375 se bilag 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 og 2-5. Kommentarer: KL Opkøb af pladser fra bestyrelsens side blev forkastet ved generalforsamlingen i Der er i dag 139 tillægsbredder der ikke bliver udnyttet af de andelshavere der har dem. P.t. er der 80 tillægsbredder der lejes ud. Dersom bestyrelsen ved generalforsamlingen 1999 ikke fik mandat til opkøb af pladser og opdeling i tillægsbredder har bestyrelsen lige siden fulgt denne beslutning. Andel 375 Eigil Thomsen: Tillægsbredder der ikke bruges kommer ikke til salg. Blandt andet fordi det ikke koster noget at have dem, hvorimod dem som mangler bredde skal leje bredde og det er dyrt. Forslag: Bestyrelsen pålægges at købe standard pladser (2,60 m) der er til salg og dele dem ud til tillægsbredder á 10 cm. Opkøb 2,60 m pladser og sælg dem i stykker á 10 cm. På den måde bliver andelsantallet reduceret, men alle får så den andel der passer til den båd andelshaveren har. Bestyrelsen har efterlevet beslutningen fra Skal vi til at opkøbe standardpladser med det ene formål at splitte dem op i stykker á 10 cm kommer vi til at ramme pæle om og et er kostbar affære. Tillægsbredder er ikke steget mere de sidste 4 år end den almindelige havneafgift. Andel 236 Leif Bloch Nielsen: Forslaget går på at køber pladser på 2,60 m og splitte dem op. Går forslaget også på at tvinge de overskudsbredder der ikke bruges ud på det åbne marked. De tillægsbredder der ikke bruges er dem bestyrelsen lejer ud. Andel 91Henning Røhl: Hvad koster forslaget i manglende lejeindtægt 18

19 Andel 286 Arne Rossing: kr er prisen på en 2,6 m plads. Deles den op i stykker á 10 cm som hver sælges til kr bliver der i runde tal kr i overskud pr. opdelt andel. Andel 111 Preben Nielsen: Hvad med længden af bådene. Andel 307 Gunvor Tind: Markedet er låst. Ingen der har overskydende bredde vil sælge. Tænk hvis de får brug for dem om nogle år. Hertil kommer at det ikke koster at have for meget bredde på andelen. Andel 090 Rud Winniel: Angående tillægsbredder. Jeg har en andel på 3,0 m og har i mange år kun brugt 2,6 m. Nu har jeg købt ny båd og mangler 9 cm. Andel 146 Erland Christensen: Hvor skal bådene ligge. Bredere både stikker dybere og er længere. Andel 103 Keld Møller Andersen: Tillægsbredder er ikke til salg hvad med at lave havneafgiften om så det er bredde på andelsbevis x længde af båd! Andel 344Kim Birkebæk: Dem er har behov for tillægsbredder kan ikke købe dem. Pålæg dem der har ubenyttede bredder at betale hele året. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: Hvad med mit forslag se bilag 3-1. TP Vi kommer til dette forslag efter den aktuelle debat. Andel 375 Eigil Thomsen: Tillægsbredder er åbenbart et ømt punkt. Det viser sig også i det faktum at der kun er få tillægsbredder i omløb. Andel 225Dan P. Nymann Andersen: Godt forslag. Vi mangler at få tillægsbredder i omløb. MK Personligt mener jeg, at andelshaverne skal kunne erhverve tillægsbredder ud fra de muligheder, der er til stede med de givne forhold. Havnen er til for andelshaverne i højere grad end lejerne. Det kan være at beregningen af havneafgift skal laves om så det bliver andelsbevisets bredde x bådens længde. Afstemning om : Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at dække nuværende og fremtidige behov for tillægsbredder ved at foretage det nødvendige opkøb af udbudte andele og overskuds bredder til dækning af det legitime behov For: 48 Imod: 17 Forslaget er vedtaget. 19

20 Forslag 4 Indsendt af Kim & Eigil Thomsen andel 375 se bilag 2-6 og 2-7. Kommentarer: Den foreslået formulering gør vel at dersom budgettet ikke godkendes skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan jo ikke nå at udarbejde et nyt budget i en pause. Andel 054 John Topp: Jeg vil anbefale et JA til det stillede forslag. TP Afstemning: For 49 Imod 13 2/3 af de afgivne stemmer er for. Dette betyder at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling da vedtægterne foreskriver at 2/3 af andelshaverne skal være tilstede for at vedtægtsændringer kan vedtages. Andel 209 Ebbe Ploug Sarp: Det forelagte forslag er godt så jeg trækker mit. Andel 350 Jørgen Leth Christensen: Jeg trækker også mit forslag. Andel 103 Keld Møller Andersen: Kender bestyrelsen de aktuelle meter kaj? Vi kender ikke antal metre på stående fod. Forslag 5 Indsendt af andel 251 Benny Bjerregaard. Det foreslås at der ved næste mulige lejlighed f. eks. ved asfaltarbejde, etableres bump (selvfølgelig med passage for liftens hjul). Da det desværre er blevet sådan at en del besøgende såvel som andelshavere ikke kan finde ud af at køre så langsomt at de ikke er til fare for børn, ældre o.s.v. TP Afstemning: For 0 Forslaget er forkastet. 20

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere