Politiets virksomhedsplan Politiets virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets virksomhedsplan 2015. Politiets virksomhedsplan"

Transkript

1 Politiets virksomhedsplan 2015 Politiets virksomhedsplan 2015

2 Indledning Som andre offentlige virksomheder står politiet over for en række udfordringer, som vi skal imødegå i forhold til at fastholde en god og effektiv opgavevaretagelse. Det handler blandt andet om et kriminalitetsbillede, der bliver stadig mere komplekst og krævende som følge af globaliseringen og ny teknologi samt stigende krav til samspil og kommunikation med borgere og samarbejdspartnere via digitale kanaler. Vi må forvente at skulle løse udfordringerne med de samme eller færre ressourcer. Vi arbejder i politiet løbende på at håndtere vores udfordringer og på at indfri forventningerne til os. Hvert år igangsætter vi derfor strategiske indsatser rettet mod at udvikle vores virksomhed. Det gør vi med udgangspunkt i politiets og anklagemyndighedens koncernstrategi, hvor vi har udstukket en række mere langsigtede pejlemærker for vores prioriteringer i årene Politiets virksomhedsplan giver et overblik over de strategiske indsatser, som vi har prioriteret skal gennemføres i Indsatserne er mere detaljeret fastlagt i Rigspolitiets områders mål- og resultatplaner, hvor de konkrete leverancer fremgår samt i mål- og resultatplanerne for hele politiet og politikredsene. Vores strategiske indsatser er først og fremmest rettet mod at styrke løsningen af vores kerneopgaver. Vi fortsætter en række af de initiativer, som vi har prioriteret i de seneste år, og igangsætter nye kriminalitetsbekæmpende og forebyggende initiativer. Men vi iværksætter også indsatser inden for en række områder, der mere indirekte understøtter varetagelsen af vores kerneopgaver. Eksempelvis indsatser rettet mod at forbedre it-anvendelsen og styrke virksomhedsstyringen, så vi blandt andet får mere mobile it-redskaber og frigør ressourcer til kerneopgaverne. Ligeledes har vores indsatser på HR-området fokus på at understøtte resultatskabelse, trivsel og læring. effektivt og serviceorienteret politi samt understøtte, at vi kan imødegå vores strategiske udfordringer. Vores prioriteter for 2015 adresserer de væsentligste udfordringer, som er fastlagt i vores koncernstrategi. Det viser, at vi har et stærkt og strategisk fokus på at udvikle vores samlede virksomhed og opgavevaretagelse. Samtidig skal det sikre, at både politiet, borgere og virksomheder oplever, at vi målrettet imødegår vores udfordringer og samtidig forbedrer kvaliteten i vores ydelser. Udfordringer i politiets og anklagemyndighedens strategi Mere komplekst og krævende kriminalitetsbillede som følge af blandt andet globalisering og ny teknologi. Det betyder, at vi hurtigt og fleksibelt skal kunne udvikle nye, innovative løsninger og sætte effektivt ind over for skift i kriminalitetsbilledet. Stigende forventningerne til løsningen af vores kerneopgaver også i forhold til forebyggelse, lokalt nærvær og service. Det stiller krav til et endnu større fokus på vores kerneopgaver og udfordrer os til nytænkning i den måde, vi arbejder med forebyggelse, service og de borgernære opgaver på. Stigende krav til samspil og kommunikation med borgere og samarbejdspartnere. En stor udfordring er derfor at udvikle vores tilgængelighed, servicekultur og direkte kommunikation, ligesom vi skal arbejde med at inddrage samarbejdspartneres viden og ressourcer i opgaveløsningen. Stigende økonomisk pres som følge af forventningerne til vores ydelser. Vi skal kunne levere flere og bedre resultater for færre eller de samme ressourcer. Det stiller krav til effektivisering og fornyelse. Større fokus på resultater fra politisk hold samt større frihed til selv at prioritere indsatser og ressourcer. Det stiller nye krav til den måde, vi indretter vores styring på. Vores ledelsesindsats skal afspejle de skærpede resultatkrav og udnytte de større frihedsgrader til selv at prioritere. Stigende krav til medarbejdere og ledere. Vi bliver udfordret på vores kompetencer, og vi skal kunne sikre en målrettet tilpasning og udvikling af kvalifikationer i hele vores organisation, så vi hele tiden har de rette kompetencer til at løse opgaverne. De strategiske indsatser i virksomhedsplanen skal blandt andet sikre grundlaget for, at vi opfylder vores overordnede mål om at være et moderne, innovativt, 2

3 Mere komplekst og krævende kriminalitetsbillede som følge af blandt andet globalisering og ny teknologi. Det betyder, at vi hurtigt og fleksibelt skal kunne udvikle nye, innovative løsninger og sætte effektivt ind over for skift i kriminalitetsbilledet. 1. Et stærkt beredskab 2. Rockere og bander 3. Særligt udsatte boligområder 4. Indbrud i privat beboelse 5. Omrejsende kriminelle 6. Effektiv indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet 7. It-kriminalitet 8. Økonomisk kriminalitet 9. Færdselssikkerhed 10. Udsendelse af afviste asylansøgere 11. Udarbejdelse af analyse af særlig kompleks, kredsoverskridende kriminalitet 12. Udarbejdelse af National Strategisk Analyse Et stærkt beredskab Vi vil styrke politiets evne til at reagere hurtigt og effektivt, når større, uvarslede hændelser gør det nødvendigt med en stærk politimæssig tilstedeværelse. Vi har analyseret beredskabsområdet og besluttet, at der i de næste 1-2 år skal være særligt fokus på at styrke politiets evne til at håndtere større hændelser, hvor menneskeliv er på spil, hvad enten hændelserne er natur- eller menneskeskabte. Styrkelsen vil navnlig ske ved opstilling af tværgående mindstekrav til kompetencer og rutine hos nøglemedarbejdere i politikredsenes beredskabsenheder, der følges op af en omfattende uddannelsesindsats rettet mod alle medarbejdere i beredskabet. Men indsatsen skal også rettes mod at styrke evnen til hurtigst muligt at bringe patruljer med særlige kompetencer og udrustning frem til de steder, hvor alvorlige hændelser udspiller sig. I forlængelse heraf vil vi i 2015 have fokus på planlægning og gennemførelse af aktiviteter, der sikrer det videre arbejde med implementeringen af SINE Services, som skal medvirke til at effektivisere kommunikationen, koordinationen og samarbejdet mellem beredskaberne. 2. Rockere og bander Vi vil fortsat fastholde et stærkt fokus på rocker- og bandemedlemmer og den kriminalitet, som de begår, herunder sikre en kontinuerlig stærk retshåndhævende indsats mod den hårde kerne af bandemedlemmer og en fortsættelse af den målrettede forebyggende indsats. Vi vil fortsat sætte massivt og bredt ind over for de rocker- og bandegrupperinger, der gennem deres kriminalitet og indbyrdes konflikter og opgør skaber utryghed i befolkningen. I 2015 vil vi med udgangspunkt i regeringens rockerog bandepakke Fast greb om banderne fortsætte indsatsen rettet direkte mod de kriminalitetsudøvende aktører, herunder de toneangivende bagmænd. I 2015 vil vi herudover i høj grad have fokus på at gennemføre forebyggende tiltag, som skal hindre tilgangen til rocker- og bandemiljøerne. Vi skal således søge at hindre potentielle unges tilgang til rocker- og bandegrupperingerne, og i samarbejde med andre myndigheder vil vi styrke exit-arbejdet med henblik på at sikre, at de exitegnede rocker- og bandemedlemmer tilbydes de rette muligheder for at træde ud af det kriminelle miljø. 3. Særligt udsatte boligområder Vi vil nedbringe kriminaliteten samt være med til at øge den oplevede tryghed i de særligt udsatte boligområder ved at gennemføre indsatser med udgangspunkt i lokale analyser, og under inddragelse af boligområdernes beboere og andre relevante interessenter. Vi vil i 2015 fortsætte den intensiverede indsats i de særligt udsatte boligområder med særligt fokus på at nedbringe kriminalitet og uro, så det bliver mere trygt at bo i områderne. Indsatsen har også til formål at forebygge, at især børn og unge begår kriminalitet eller får tilknytning til det utryghedsskabende og kriminelle miljø. Vores indsats tager afsæt i handlingsplanen Ghettoen tilbage til samfundet fra oktober 2010, og vi vil inddrage resultaterne af de målinger, vi foretager af 3

4 trygheden blandt beboerne i de særligt udsatte boligområder. Resultaterne fra tryghedsindekset for 2014 vil således indgå i de analyser, som skal danne grundlag for vores indsatser i boligområderne i Indbrud i privat beboelse Vi vil fortsætte den ekstraordinære landsdækkende, forebyggende og efterforskningsmæssige indsats mod indbrud i privat beboelse og hæleri. Vi vil målrette og styrke indsatsen for at få nedbragt antallet af indbrud yderligere. Det vil ske gennem en styrket analytisk indsats, der nærmere skal belyse indbrudskriminalitetens struktur, herunder i forhold til almindelige borgere, der aftager tyvekoster, indbrudstyve, omrejsende kriminelle og de bagmænd, som står bag den mere organiserede indbrudskriminalitet. Politiets indsats i bekæmpelsen af indbrudskriminalitet og hæleri kan ikke stå alene. Vi vil derfor fortsat øge inddragelsen af borgerne og relevante samarbejdspartnere i vores arbejde med at forebygge og bekæmpe indbrud og hæleri. 5. Omrejsende kriminelle Vi vil gennem fokuserede indsatser i politikredsene forebygge og bekæmpe kriminalitet begået af udlændinge, der udøver berigelseskriminalitet, mens de rejser rundt i Danmark og andre lande. Organiseret berigelseskriminalitet begået af omrejsende udlændinge, der kommer til Danmark udelukkende for at berige sig ved kriminalitet, udgør et stigende problem. For at sikre en målrettet bekæmpelse af omrejsende kriminelle, vil vores indsats i 2015 i højere grad rette sig mod de enkelte, omrejsende kriminelle, uafhængigt af hvilken form for berigelseskriminalitet, de begår. Vi vil i 2015 styrke moniterings- og analyseindsatsen for at få et godt analysebaseret grundlag til at gribe ind over for den enkelte kriminelle udlænding og over for grupper af kriminelle udlændinge, og for at indsatsen hurtigt og fleksibelt kan målrettes efter det aktuelle trusselsbillede. Samtidig vil vi fastholde et tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere. 6. Effektiv indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet Vi vil have et stærkt fokus på at forhindre at danske statsborgere og herboende udlændinge rekrutteres til at deltage i væbnende konflikter i udlandet. Hjemvendte foreign fighters det vil sige danske statsborgere og herboende udlændinge, der rejser til udlandet for at tilslutte sig militante oprørsbevægelser og deltage i væbnet kamp fra konflikten i Syrien og Irak har en væsentlig betydning for trusselsniveauet i Danmark. Vi vil derfor have et stærkt fokus på at forhindre at danske statsborgere og herboende udlændinge rekrutteres til at deltage i væbnende konflikter i udlandet. Denne indsats skal ske med udgangspunkt i et lovforslag, som regeringen har fremsat om ændring af pasloven, udlændingeloven og retsplejeloven. Lovforslaget vil give politiet mulighed for at nægte at udstede pas eller inddrage et allerede udstedt pas og meddele et udrejseforbud til danske statsborgere, som eksempelvis mistænkes for at ville tilslutte sig kampene i Syrien og Irak. Lovforslaget kan endvidere have opholdsretlige konsekvenser for herboende udlændinge, hvis de deltager eller har deltaget i væbnede konflikter i udlandet. 7. It-kriminalitet Vi vil markant styrke og udbygge indsatsen i forhold til efterforskning af itkriminalitet. Dette skal særligt ske gennem øget kapacitet og kompetenceløft i såvel Rigspolitiet som i politikredsene samt ved et styrket strategisk og teknologisk fokus på it-kriminalitet. It-kriminalitet er et kriminalitetsområde, der i de seneste år har været stærkt stigende. Denne kriminalitet rammer både borgerne i deres hverdag og kan udgøre en reel trussel mod væsentlige samfundsinteresser. For at sætte stærkere ind over for it-kriminalitet blev der i 2014 etableret et Nationalt Cyber Crime Center (NC3) i Rigspolitiet, som har ansvaret for tilsyn med og understøttelse af 4

5 politikredsenes bekæmpelse og forebyggelse af it-kriminalitet. Centeret skal blandt andet yde bistand til politikredsene til efterforskningen, når sagerne kræver særlig it-mæssig ekspertise, rutine eller udstyr. I 2015 vil vi forbedre den faglige, teknologiske og uddannelsesmæssige understøttelse af politikredsenes arbejde med it-kriminalitet gennem tilførsel af flere ressourcer, styrkelse af kompetencer og teknologiinvesteringer. Samtidig skal politikredsenes kapacitet til at håndtere it-kriminalitet styrkes, ligesom indsatsen skal koordineres i samarbejde med andre offentlige og private virksomheder og myndigheder. 8. Økonomisk kriminalitet Politiet og anklagemyndigheden vil i 2015 udbygge den målrettede indsats i forhold til straffesager om økonomisk kriminalitet og fastholde et stærkt fokus på behandlingen af disse sager. De hidtidige initiativer i politiet og anklagemyndigheden vedrørende behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet har på en række punkter medført et stærkere fokus på behandlingen af disse sager, og sagsproduktionen er blevet forbedret, når det gælder antallet af tiltaler. Politiet og anklagemyndigheden står imidlertid fortsat over for betydelige udfordringer på dette kriminalitetsområde. Eksempelvis er beholdningen af gamle sager fortsat ganske stor i de fleste politikredse, og der er væsentlige udfordringer, når det gælder sagsbehandlingstiden i sager om økonomisk kriminalitet, herunder i milepælssagerne om økonomisk kriminalitet. Politiet og anklagemyndigheden vil derfor i 2015 udbygge den målrettede indsats i forhold til straffesager om økonomisk kriminalitet, så der fastholdes et stærkt fokus på behandlingen af disse sager og sikres en målrettet, effektiv og kvalificeret behandling af straffesager om økonomisk kriminalitet. Der vil ske en styrkelse af politiets og anklagemyndighedens indsats i forhold til prioritering, ressourcer og kompetencer, så det bl.a. sikres, at der i politikredsene afsættes de nødvendige ressourcer til behandling af sager om økonomisk kriminalitet, herunder fremdrift i milepælssagerne. 9. Færdselssikkerhed Vi vil gennem et effektivt kontroltryk på vejene medvirke til fortsat at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Politiets færdselsindsats har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken og skabe en tryg trafik, hvor færdselsreglerne bliver overholdt. Derfor skal færdselsindsatsen med et analytisk udgangspunkt finde sted der, hvor den lokalt giver den største færdselssikkerhedsmæssige virkning, og blandt andet være rettet mod høj hastighed, spirituskørsel og kørsel i narkotikapåvirket tilstand, som er væsentlige grunde til ulykker i trafikken. I 2015 forstærker vi den automatiske hastighedskontrol markant gennem en firedobling af antallet af ATK-køretøjer og anskaffelse af moderne og mere effektivt måleudstyr. Samtidig vil vi fortsat gennemføre multi- og rutinekontroller og have fokus på de særlige trafikfarlige forseelser samt bekæmpelsen af ulovlig cabotagekørsel. Herudover vil vi frem mod 2016 arbejde på i højere grad at opstille lokale mål for færdselsindsatsen, således at målene fastsættes med afsæt i både de lokale færdselsanalyser og politiets færdselsstrategi. 10. Udsendelse af afviste asylansøgere Vi vil fortsætte den målrettede indsats i forhold til hurtig igangsætning af udsendelsesbestræbelserne, udsendelse af afviste asylansøgere og overførsler som led i Dublin-samarbejdet. Det er et overordnet mål for de involverede myndigheder at nedbringe sagsbehandlingstiden i hele asylforløbet, fra der indgives en ansøgning om asyl, til sagerne sluttes med en tilladelse eller en udsendelse af landet efter afslag på ansøgning om asyl. 5

6 Rigspolitiet har det primære ansvar for at udsende afviste asylansøgere, og har i 2014 haft betydeligt fokus på at effektivisere sagsbehandlingen. På trods af en betydelig stigning i antallet af ansøgere er det lykkedes at holde sagsbehandlingstiderne for den del af udsendelsesfasen, som politiet primært er ansvarlig for, nede. 11. Udarbejdelse af analyse af særlig kompleks, kredsoverskridende kriminalitet Vi vil styrke politiets og anklagemyndighedens evne og kapacitet til at monitere, analysere, efterforske og retsforfølge særlig kompliceret, kredsoverskridende kriminalitet. Det er en forudsætning i politireformen, at de nye politikredse har en størrelse, der gør det muligt for dem at håndtere alle sagstyper. Samtidig er politiet i stigende grad udfordret af kredsoverskridende kriminalitet, hvilket blandt andet har ført til etableringen af tværgående task forces og udlændingekontrolafdelinger. I 2015 skal der med udgangspunkt i en evaluering af de etablerede task forces og udlændingekontrolafdelinger gennemføres en analyse af politiets styring og organisering af monitering, analyse og efterforskning af særlig kompliceret, kredsoverskridende kriminalitet. Analysen skal komme med forslag til fremtidig organisering af politiets efterforskning af kompliceret og kredsoverskridende kriminalitet med henblik på at løse opgaven bedst muligt. 12. Udarbejdelse af National Strategisk Analyse Vi vil kvalificere grundlaget for prioritering af politiets operative indsatser i de kommende år ved at udarbejde en national strategisk analyse. Der er generelt behov for at styrke politiets strategiske beslutningsgrundlag. Vi udarbejder derfor en national strategisk kriminalitetsanalyse , der skal være færdiggjort april Den nationale strategiske kriminalitetsanalyse skal kvalificere beslutningsgrundlaget for de kommende finanslovsforhandlinger og de følgende politifaglige prioriteringer ved at levere en fremadskuende, veldokumenteret analyse af kriminalitetsudfordringer og deres betydning for politiet. Stigende forventninger til løsningen af vores kerneopgaver også i forhold til forebyggelse, lokalt nærvær og service. Det stiller krav til et endnu større fokus på vores kerneopgaver og udfordrer os til nytænkning i den måde, vi arbejder med forebyggelse, service og de borgernære opgaver på. 13. Digitaliseringsstrategi/digitaliseringsanalyse 14. Forbedret administrativ og operativ mobilitet 15. POLARIS. 13. Digitaliseringsstrategi/digitaliseringsanalyse Vi vil udarbejde en samlet analyse af muligheder for og gevinster ved øget digitalisering. Vi skal styrke vores muligheder for at indfri potentialerne ved øget digitalisering og blive bedre til at koordinere arbejdet med digitalisering på tværs af projekter og vores organisation. Det gælder både i forhold til borgervendte løsninger eksempelvis selvbetjeningsløsninger, intern digitalisering, herunder mobil sagsbehandling og myndighedsvendt digitalisering såsom digital dataudveksling med andre myndigheder. I 2015 skal der etableres en fælles strategisk ramme for de mange fremtidige digitaliseringsprojekter og initiativer. Denne ramme skal både skabe overblik over initiativerne samt sikre en helhedsorienteret og mere målrettet tilgang til digitalisering i politiet. 14. Forbedret administrativ og operativ mobilitet Vi vil øge mobiliteten, så medarbejderne får bedre adgang til systemer og applikationer uanset tid og sted. 6

7 Medarbejdernes arbejdsplads skal være effektiv, tidssvarende og driftssikker. I 2015 vil vi have fokus på fortsat at øge mobiliteten, så medarbejderne får bedre adgang til systemer og applikationer uanset tid og sted. Samtidig skal arbejdspladsen i endnu højere grad kunne anvendes mobilt. Vi vil i løbet af 2015 tilbyde en ny klient (PC) platform, der giver yderligere mulighed for mobilitet. Derudover vil vi idriftsætte nye internt udviklede applikationer, som skal kunne understøtte mulighederne for etablering af mere effektive og mobile arbejdsgange i politiet. Vi har et strategisk afsæt for kommunikationsindsatsen, som understøtter forståelsen for og tilliden til politiets indsatser og prioriteringer samt sikrer, at den interne og eksterne kommunikation er kendetegnet ved sammenhæng, tydelighed og tilgængelighed. I 2015 vil vi forny vores kommunikationsstrategi og styrke formidlingen af politiets bidrag til tryghed og sikkerhed. Eksempelvis, hvordan nye trusler og øget kompleksitet forandrer kriminalitetsbilledet og kalder på nye løsninger, samarbejder og indsatser. Herudover vil vi styrke vores kommunikationsindsats gennem en række konkrete tiltag, herunder udvikling og implementering af nyt intranet og ny hjemmeside. 15. POLARIS Vi vil udarbejde en anskaffelsesstrategi for POLARIS-projektet og iværksætte den i POLARIS har til formål at understøtte politiets og anklagemyndighedens strategi ved at fremme muligheden for at levere vores arbejde med høj effektivitet, kvalitet og ensartethed, blandt andet gennem en modernisering og digitalisering af sagsbehandlingsprocesserne i politi og anklagemyndighed. I 2015 vil vi udarbejde en anskaffelsesstrategi for POLARIS-projektet. Stigende krav til samspil og kommunikation med borgere og samarbejdspartnere. En stor udfordring er derfor at udvikle vores tilgængelighed, servicekultur og direkte kommunikation, ligesom vi skal arbejde med at inddrage samarbejdspartneres viden og ressourcer i opgaveløsningen. 16. Bedre kommunikation 17. Bedre samarbejde i retssystemet. 16. Bedre kommunikation 17. Bedre samarbejde i retssystemet Vi vil bidrage til at styrke det tværgående samarbejde mellem Domstolsstyrelsen, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og politiet, sådan at de opgaver, der griber ind i hinanden, kan varetages smidigt, effektivt og med størst mulig kvalitet. Vi har igangsat et arbejde med en række tværgående projekter, der er rettet mod at sikre en endnu bedre sammenhæng i opgavevaretagelsen mellem de store institutioner på Justitsministeriets område. I 2015 skal vi gennemføre de igangsatte analyser og projekter på området, som skal med irke til at skabe et mere elfungerende og effekti t samarbe de p t ærs af straffesagskæden. Stigende økonomisk pres som følge af forventningerne til vores ydelser. Vi skal kunne levere flere og bedre resultater for færre eller de samme ressourcer. Det stiller krav til effektivisering og fornyelse. 18. Professionel og effektiv styring af politiets indkøb 19. Serviceeftersyn af servicecentrene 20. Mere tid til kerneopgaverne. Vi vil forny vores kommunikationsstrategi og styrke kommunikationsindsatsen i

8 18. Professionel og effektiv styring af politiets indkøb Vi vil skabe grundlag for løbende og intelligente besparelser på indkøb på tværs af politiet samt sikre en bedre styring af vores indkøb. Det er vigtigt, at vi løbende frigør ressourcer, som vi kan anvende til nye strategiske initiativer eller til at imødegå et stigende aktivitetsniveau. Derfor skal vi i 2015 videreføre indsatsen for at optimere og effektivisere politiets indkøb. 19. Serviceeftersyn af servicecentrene Vi vil optimere opgaveløsningen i servicecentrene og dermed styrke borgerbetjeningen. Servicecentrene er borgernes primære indgang til politiet. De er både politiets ansigt udadtil og garant for kvalitet i første led i sagsprocessen. Derfor er det vigtigt at sikre, at servicecentrene leverer en borgerservice, der er effektiv og af en høj kvalitet. For at understøtte dette blev der i 2014 gennemført et serviceeftersyn af området. Dette førte til en række anbefalinger til optimering, som vil blive testet og implementeret i Mere tid til kerneopgaverne Vi vil gennemføre en analyse, der kortlægger muligheder for at skabe forenklinger gennem forbedringer af arbejdsgange og mere klare og enkle regler og procedurer. Vi skal sikre, at vi anvender mest mulig af vores tid på at løse vores kerneopgaver. Derfor skal vi løbende arbejde med at skabe forenkling i form af bedre arbejdsgange og bedre it, ligesom tidskrævende regler og procedurer skal begrænses til det nødvendige, så vi bruger mindre tid på administrative opgaver og skaber et øget råderum til at løse vores kerneopgaver. I 2015 vil vi have fokus på gennemføre analyser med henblik på at udarbejde anbefalinger til konkrete forenklingstiltag, der kan lette politiets medarbejdere og ledere for nogle af de administrative opgaver, som vi i dag udfører som led i vores arbejde. Større fokus på resultater fra politisk hold samt større frihed til selv at prioritere indsatser og ressourcer. Det stiller nye krav til den måde, vi indretter vores styring på. Vores ledelsesindsats skal afspejle de skærpede resultatkrav og udnytte de større frihedsgrader til selv at prioritere. 21. Forbedret styring og fokus på resultatskabelse 22. Forberedelse af flerårsaftaleforhandlingerne. 21. Forbedret styring og fokus på resultatskabelse Vi vil styrke og forbedre kvaliteten af vores styring samt evnen til at levere resultater. Vi arbejder løbende på at udvikle og forbedre vores styringsgrundlag. Derfor vil vi i 2015 forsætte med at sætte særligt fokus på at forbedre kvaliteten af de data, vi anvender i virksomhedsstyringen og arbejdet med aktivitetsbaseret økonomistyring. Med henblik på at understøtte den videre implementering af aktivitetsbaseret styring i kredse og Rigspolitiet skal alle styringsniveauer have adgang til tilstrækkelig ledelsesinformation. For at styrke den strategiske styring og understøtte resultatskabelsen i politiet og anklagemyndigheden har vi i 2014 fastlagt en vision og en række pejlemærker for den fortsatte udvikling af mål- og resultatstyringen. Implementeringen skal ske ved at udvide det lokale styringsmæssige råderum til politikredsene, sikre en stærk eksekvering af de prioriterede strategiske mål og et større ledelsesmæssigt fokus på udviklingen af kredsene og områderne i Rigspolitiet. Indfasningen af pejlemærkerne for mål- og resultatstyring vil ske over et par år, hvor der skal udarbejdes koncepter for de lokale strategier, for processer, der understøtter en løbende strategisk dialog og for en helhedsorienteret performancevurdering til brug for udmøntning af resultatløn. Herudover er det vigtigt, at politikredsene og Rigspolitiet får tid til at styrke de nødvendige analytiske og strategiske kompetencer. 8

9 22. Forberedelse af flerårsaftaleforhandlingerne Vi vil sikre et solidt fundament for drøftelserne af en kommende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. Politiets nu ærende økonomiske rammer er fastlagt i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i fra den 15. no ember 2011 og udløber således med udgangen af Der skal derfor i 2015 igangsættes og gennemføres et analysearbejde med henblik på at forberede grundlaget for en ny politisk aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi fra og med Der skal i den forbindelse gennemføres analyser, der skal skabe et godt grundlag for drøftelserne af en kommende aftale, herunder analyser, som kan understøtte den fremadrettede forbedring af vores kerneopgaver og effektivisering af virksomhedsstyringen. UDFORDRING VI Stigende krav til medarbejdere og ledere. Vi bliver udfordret på vores kompetencer, og vi skal kunne sikre en målrettet tilpasning og udvikling af kvalifikationer i hele vores organisation, så vi hele tiden har de rette kompetencer til at løse opgaverne. 23. Forbedret styring og fokus på resultatskabelse 24. Performance, trivsel og sygefravær 25. Udvikling af stabsfunktionen. 23. Professionel ledelse Vi vil sikre, at organisationen arbejder aktivt ud fra ledelsesgrundlaget i hverdagen, og at kvaliteten af ledelse er forbedret i forhold til Det ledelsesgrundlag, som er indført i politiet gennem de seneste år, sikrer et fælles sprog om ledelse, som øger bevidstheden om, hvad der forventes og kræves af lederne i den daglige ledelsesfunktion. Ledelsesgrundlaget har skabt et solidt fundament for forandring i forhold til at sikre bedre og endnu mere professionel ledelse i politiet. I 2015 vil vi fortsat have fokus på implementeringen af politiets ledelsesgrundlag. Vi vil i den forbindelse iværksætte yderligere tiltag til at understøtte lederne i de nye roller, herunder sikre, at organisationen arbejder aktivt ud fra ledelsesgrundlaget i dagligdagen, og at kvaliteten af ledelse er forbedret i forhold til I dette arbejde ligger ligeledes et fortsat fokus på at fastholde og udvikle en god og solid sammenhængskraft på og mellem de enkelte ledelsesniveauer. 24. Performance, trivsel og sygefravær Performance Vi vil sikre et fortsat fokus på at udvikle en performancekultur, der understøtter resultatskabelse, motivation, trivsel og læring. Politiet skal udvikle en performancekultur, der understøtter resultatskabelse, trivsel og læring. I den sammenhæng skal der være fokus på at styrke ledernes evne til at sætte retning, herunder nedbryde strategier og mål, så de giver mening for medarbejderne i den daglige opgavevaretagelse. Samtidig skal vi understøtte, at lederne har viden og redskaber, så de forstår og formår at motivere og udvikle medarbejderne samt håndtere utilfredsstillende performance. I 2015 vil vi fortsætte de organisationsudviklingstiltag, der blev indledt herunder særligt igangsætte initiativer, der kan understøtte ledelseskraft og motivation. Trivsel og sygefravær Vi vil understøtte engagement og trivsel i politiet. Politiet skal fortsat være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Derfor vil vi i 2015 gennemføre initiativer, der medvirker til at sikre, at vi både har et stærkt fokus på den generelle trivsel i politiet, og at vi arbejder for at forebygge og nedbringe sygefravær. 9

10 25. Udvikling af stabsfunktionen Vi vil sætte øget fokus på stabenes arbejde med at skabe værdi for den samlede opgavevaretagelse i kredsene. Politikredsenes stabe løser en lang række væsentlige opgaver. I 2015 skal der fastlægges et koncept indeholdende et nationalt målbillede for stabe. Med udgangspunkt i det nationale målbillede for stabe skal der udarbejdes anbefalinger, der kan understøtte stabenes arbejde med skabe værdi for den samlede opgavevaretagelse i politikredsen. I 2015 skal samtlige politikredse således fastlægge en handlingsplan for deres stabs opgavevaretagelse og udvikling understøttet af konkrete fokusområder og klare udviklingsmål. Formålet med projektet er at understøtte, at politi og anklagemyndighed bliver kendetegnet ved en sikkerhedskultur, der afspejler en ansvarsbevidst og loyal adfærd, som værner om informationssikkerheden og derigennem styrker tilliden og trygheden til os som myndighed. Endvidere skal projektet understøtte en ansvarlig adfærd og professionalisme omkring informationssikkerhed, der sikrer et effektivt og kvalitetsbevidst arbejde, og dermed understreger vores profil som en troværdig samarbejdspartner. SAFE projektet omhandler fire delprojekter: Fysisk sikring, it, retningslinjer og procedurer samt kultur og organisation. Vi vil i 2015 forankre de fire delprojekter organisatorisk i Rigspolitiets forretningsområder samt udarbejde en indstilling med udgangspunkt i fire business cases fra de berørte forretningsområder. Understøttende og forudsætningsskabende indsatser Politiet igangsætter også en række initiativer, der er kendetegnet ved at være bredt rettet mod at understøtte den samlede opgavevaretagelse og skabe fundamentet for den videre udvikling af politiets virksomhed. Disse indsatser er i 2015 særligt rettet mod at forbedre sikkerheden på en lang række områder, herunder styrke it-sikkerheden. Herudover skal der i 2015 påbegyndes et arbejde med at forny og standardisere politiets it-infrastruktur, der er en helt grundlæggende forudsætning for, at vi fremover kan anvende it effektivt i politiet. 26. SAFE-projektet 27. Udvikling af en ny sikkerhedsmodel 28. Styrket it-sikkerhed 29. Modernisering af infrastruktur og applikationer. 26. SAFE projektet Vi vil understøtte, at politi og anklagemyndighed har en sikkerhedskultur, der afspejler en ansvarsbevidst og loyal adfærd, som værner om informationssikkerheden og styrker tilliden og trygheden til os som myndighed. 27. Udvikling af ny sikkerhedsmodel Vi vil udarbejde oplæg til en ny sikkerhedsmodel, der introducerer en niveauinddelt sikkerhedsstruktur i forhold til personer, data og geografi. Det øgede behov for en mere fleksibel tilgang til data og services kræver en grundlæggende ændring af vores nuværende sikkerhedsmodel ikke kun i forhold til klassificering af data og systemer, men også i forhold til den overvågning og monitorering, der skal udvikles for, at målet om mere mobilitet kan opnås. Der er derfor behov for udvikling og implementering af en ny sikkerhedsmodel med henblik på introduktion af en niveaudelt model og en helt ny datasikkerhedskultur. Det betyder, at man i fremtiden skal kunne tildele forskellige rettigheder efter hvem og hvordan data tilgås. 28. Styrket it-sikkerhed Vi vil gennemføre samtlige aktiviteter i handlingsplan for opfølgning på Rigsrevisionens it-sikkerhedsrevision i løbet af 2015 og i henhold til tidsplanen. Sikkerhedsniveauet for politiets it-systemer og data skal være tidssvarende. I 2015 vil vi i henhold til strategieftersynet og den dertil knyttede handlingsplan 10

11 gennemføre en række aktiviteter med henblik på at styrke it-sikkerheden. Herudover vil vi have særligt fokus på at følge op på Rigsrevisionens itsikkerhedsrevision og gennemføre de herunder planlagte aktiviteter. 29. Modernisering af infrastruktur og applikationer Der er behov for udviklingen af en ny strategisk tilgang til driftmiljøet med fokus på langsigtede bæredygtige løsninger samt behov for udarbejdelsen af en flerårig fornyelsesplan for de strategiske systemer, der ikke håndteres af PO- LARIS-projektet. Der er behov for en ny strategisk tilgang til udvikling af it-driftsmiljøet, hvis vi skal kunne følge den teknologiske udvikling. Samtidig skal der være fokus på implementeringen af langsigtede bæredygtige løsninger og etableringen af en moderne og omkostningseffektiv infrastruktur. Driftsfunktionen håndterer mange forskellige systemer på mange forskellige platforme for hele forretningen. Mange af systemerne er i dag dyre, svære og komplicerede at drifte, supportere og integrere samt tillige svære at flytte. I 2015 vil vi udarbejde en flerårig plan for moderniseringen af de strategisk vigtigste systemer, som ikke håndteres af POLARIS-projektet. 11

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI. Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

Et styrket politi. Et tryggere Danmark. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019

Et styrket politi. Et tryggere Danmark. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 Et styrket politi. Et tryggere Danmark Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 Nyt kapitel Et styrket politi. Et tryggere Danmark. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen København maj 2016 Jobprofil 2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen 1. Indledning Denne jobprofil er udarbejdet af Genitor ApS på baggrund af samtaler med ledere i Udlændingestyrelsen og Ministeriet

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune Ejendomsstrategi Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune I Silkeborg Kommune vil vi give vores ejendomme større værdi for fællesskabet. Vi ønsker, at Silkeborg Kommunes bygninger skal bruges mere og

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere