Transparency International. Beretning 2010/2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transparency International. Beretning 2010/2011."

Transkript

1 24. marts Transparency International. Beretning 2010/2011. A. Aktiviteter. 1. Indledning. Først og fremmest vil jeg indlede med at fremhæve, at året har stået i NIS-studiets og akkrediteringens tegn. Men der er også sket meget andet har været et år med en klart stigende vægt og fokus på emnet korruption, ikke mindst på området for misbrug af betroet offentlig myndighed. Pressens dækning af emner har været omfattende. Regeringen indføjede måske som følge heraf - i 2010 indsatsen mod korruption som en af de 10 højest prioriterede områder frem mod Generelt er grænsen for, hvad der betragtes som acceptabel adfærd, blevet presset i retning af et krav om mere åbenhed og ansvarlighed, og flere højt placerede embedsmænd er blevet holdt ansvarlige for ikke at have overholdt udbuds- og gaveregler. TI DK har været fortaler for en skærpelse af reglerne om modtagelse af gaver og andre former for personlige fordele blandt politikere og højtstående embedsmænd. Og dette har nu ført til klare skriftlige retningslinjer på dette område. Generelt har den danske offentlighed dog en tendens til at betragte tilfælde af misbrug af magt og personlig vinding som undtagelser fra en generel regel om god regeringsførelse i Danmark og ikke som en systemisk trussel. Dette kan føre til en svækkelse af årvågenhed og en forkert fortolkning af de reelle farer også her i Danmark. Oil for Food-sagerne mod en række store danske virksomheder har været en øjenåbner i denne sammenhæng. Ikke mindst har disse sager været med til at bringe det centrale problem om bevisfremskaffelse i centrum, et problem vi i TI-DK længe har ønsket gjort til et centralt debatemne i form af en forbedret beskyttelse af de såkaldte whistleblowers. Sammen med Ugebrevet A4 har TI DK initieret en offentlig debat om nepotisme, Det er kommet klart frem, at selv om det danske samfund ofte betragtes som værende baseret på en grundlæggende og gensidig tillid, oplever mange mennesker i deres daglige liv situationer, hvor denne tillid til offentlige og private myndigheder alligevel ikke holder, og dette betragtes i betydelig grad som et problem. Vi kan dog være stolte over de resultater, der trods alt er opnået. - Datatilsynets godkendelse af en række frivillige whistleblowerordninger i private virksomheder. - Skærpede retningslinjer for modtagelse af gaver for offentligt ansatte. - Retningslinjer for åbenhed om ministres kalendere og gaver. 1

2 Mere om dette senere. 2. Grønland. En anden hjertesag for TI-DK er oprettelsen af et selvstændigt TI-chapter i Grønland. Processen forløber godt, og det nærmer sig et kick-off til et selvstændigt chapter. Situationen er den, at CSR Greenland (en organisation under Grønlands Arbejdsgiverforening under ledelse af Anne Mette Christiansen, tidligere CSR-konsulent hos PwC i Danmark) har samlet en række folk til en kommende bestyrelse i TI Grønland. Det inkluderer bl.a. Michael Binzer fra Air Greenland, en række ledende chefer fra andre større grønlandske selskabet (Royal Greenland o lign), Grønlands Arbejdsgiverforening og, sandsynligvis også fra Nuuk Universitet. CSR Greenland kommer til at fungere som sekretariat, og de har allerede fået lovning på midler fra Grønlands Arbejdsgiverforening. Den kommende bestyrelse har netop sendt deres ansøgning til TI-S om at blive akkrediteret som TIchapter. Jeremy Brooks fra TI-S har deltaget i og holdt et oplæg om korruption på en todages konference om CSR i Nuuk her i marts. Desuden planlægger initiativgruppen at lave en undersøgelse af korruption i Grønland. Fokus bliver råstoffer, fiskeri, boliger og medierne, og for disse fire 'søjler' bruges NIS-metoden. 3. NIS-studier. Transparency International Danmark har pr.1. februar 2011 indledt et National Integrity System (NIS) studie. Studiet gennemføres som led i et fælleseuropæisk projekt i Transparency International med støtte fra EU. Studiet gennemføres efter en fælles og koordineret systematik i over 20 europæiske lande. Vi har i TI-DK i denne forbindelse været igennem en udbudsrunde, som er endt med, at konsulentvirksomheden Nordic Consulting Group (NCG) er blevet valgt til at forestå gennemførelsen af udredningsarbejdet i forbindelse med NIS i Danmark. Marina Buch Kristensen og Finn Kittelman fra Nordic Consulting Group har ansvaret for udredningsdelen. Processen koordineres af TI-DK s projektleder Natascha Linn Felix. Rapporten skrives i første omgang på dansk. Formålet med et NIS studie er at evaluere det juridiske grundlag og den faktiske adfærd i de institutioner, der er relevante for det samlede antikorruptions system. Studiet undersøger det nationale integritetssystem, som er summen af de institutioner, der arbejder for at styrke integritet og god regeringsførelse blandt statsansatte og private firmaer. Rapporterne undersøger, i hvilken grad disse institutioner fungerer efter hensigten, og om landets har en god strategi for kampen mod korruption. 2

3 Disse institutioner - eller søjler - omfatter den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt, den offentlige sektor, de/den største offentlig(e) kontrolinstitutioner (f.eks. øverste revisionsorgan, retshåndhævende myndigheder, ombudsmanden), samt politiske partier, medierne, civilsamfundet og erhvervslivet som de primære øvrige instanser, der er del af eller påvirker den offentlige sektor: Hver søjle analyseres og gives point på baggrund af et pointsystem udviklet af Transparency International. Formålet er at skabe et helhedsbillede af det nationale integritetssystem for dels at identificere bedste praksisser og dels at danne grundlag for en målrettet indsats på anti-korruption. Den endelige tegning på baggrund af disse point vil dermed give et indtryk af hvor solidt disse søjler står og hvor der evt. kunne være behov for en styrkelse. Danmark har endnu ikke gennemført et NIS studie og det forventes derfor at være en spændende proces for første gang at foretage denne helhedsvurdering, særligt i lyset af det faktum, at Danmark anses for at være et af verdens mindst korrupte lande. Jeg vil ikke gå dybere nu, idet NIS-projektet er emnet for det indlæg, der senere i aften vil komme ved NCG. 4. Whistleblowing. Sammen med fire af vores mest indflydelsesrige fagforeninger (FTF, LO, DJ og DM)har TI DK fremsat et konkret forslag til det danske Folketing og herunder haft et møde med Folketingets Retsudvalg. Hele oppositionen, som kan komme til magten ved det kommende valg, har valgt at støtte vores opfordring til en generel whistleblowerlovgivning. Henvendelsen til Retsudvalget byggede på, at TI-DK s mandat kun vedrører korruptionsområdet, dvs. uberettiget anvendelse af betroet magt eller position for personlig vindings skyld. Områdets relevans og samfundsmæssige betydning i Danmark mødes ofte med indvendingen: Hvor stort er problemet egentligt, og er det besværet værd? Hertil er kun at sige, at det ikke er interessant at diskutere omfanget af fejl i sig selv der vil altid, også i Danmark, være menneskelige svagheder og systemmæssige utilstrækkeligheder og bare én er én for meget. Det afgørende er, hvad man gør, når sådanne tilfælde optræder, og især hvad man gør for at undgå dem fremover. I denne forbindelse er det uomtvisteligt, at whistleblowing internationalt set har været baggrunden for og årsag til, at en meget stor andel af alvorlige korruptionssager er blevet afsløret. Men hvorfor er det nødvendig med en generel lovgivning om whistleblowerbeskyttelse? Først og fremmest fordi de gældende bløde vejledningsbestemmelser af ansatte over en bred kam opleves som utilstrækkelig til at sikre dem den fornødne beskyttelse i en whistleblowersituation (jfr. FTF- og DMundersøgelser). Dernæst fordi en særlig lovgivning har en selvstændig værdi i form af at udsende et signal om områdets samfundsmæssige prioritet i overensstemmelse med f.eks. den ikke helt ubetydelige mistillid til sagligheden i beslutninger på ikke mindst det private område, som er blevet omtalt i ugebrevet A4-undersøgelsen. Og dernæst, fordi kun således kan man sikre den fornødne bredde i dækning og problemstillingens synlighed. 3

4 Samtidig hermed kan man gøre op med den negative holdning til whistleblowere som sladrehanke og stikkere. De skal tværtimod forstås som værdifulde samfundsborgere, der med deres egen ve og vel som indsats advarer det omgivende samfund om forestående farer endnu inden disse medfører uoprettelige skader for deres egen organisation og de, der har interesse heri. Væsentlige træk ved samfundsudviklingen bestyrker denne tankegang. Der er over årene klart sket en modning af forståelsen for behovet for beskyttelse af whistleblowere, ikke mindst baseret på en risikovurdering vedrørende de konsekvenser, der kan flyde af: 1) det stigende tendens til, at den offentlige forvaltning agerer under markedsvilkår og herunder udsættes for fristelser, der ikke er forenelige med varetagelse af offentlige hverv. 2) udviklingen i den globale handel, hvor danske virksomheder i stigende grad agerer på markeder, hvor den kulturelt betingede holdning til anvendelse af korruption er en anden end vores og kan smitte. Skadevirkninger er store ved korruption: Økonomisk ineffektivitet, ulighed, tillidstab til offentlige og private beslutningstagere, fattigdom, despekt for love og regler, der alligevel ikke overholdes og i sidste instans destabilisering af hele samfund. Der er igennem årene udformet og vedtaget mange gode regler i form af internationale og nationale regelsæt. Det store problem er kontrol og opfølgning, herunder offentlighed og uvildighed i vurderingerne. TI DK lægger derfor vægt på, at et nationalt dansk lovgivningsinitiativ indeholder konkrete elementer og garantier samt en institutionel forankring med også økonomisk-juridisk ekspertise, som mere permanent skaber faste rammer om whistleblowerbeskyttelsen. Herunder, at disse rammer så vidt muligt sikrer en seriøsitet i anvendelse af beskyttelsen. Dette kan meget vel være en forudsætning for, at den kan gøres tilstrækkelig markant og konkret. TI DK s forslag er indeholdt i et brev til Retsudvalget, men jeg vil især fremhæve forslaget om: - at whistleblowere i fortrolighed over for en særlig institution skal kunne tilsidesætte tavshedspligt og loyalitetskrav, hvis dette er nødvendigt for at kunne dokumentere deres anklager, hvad der typisk vil være nødvendig i sager af denne art - at de skal beskyttes mod repressalier af enhver art ved en særlig ansættelsesretlig beskyttelse, herunder at en evt. afskedigelse skal kunne kendes ugyldig - at de som følge heraf skal kunne opnå fuld kompensation for økonomiske tab som følge af whistleblowingen, - og at beskyttelsen også skal omfatte ansatte i den private sektor, hvor organisationsprocenter kan være lav og hvor ombudsmandsinstitutionen ikke kan anvendes i sin nuværende form. Omvendt bevisbyrde ved afskedigelsessager - i hvert fald i en periode efter whistleblowingen - vil også kunne indgå, idet der er en betydelig konstaterbarhed i sammenhængen mellem afsløringen og afkedigelsesrepressalier i denne type sager, forudsat en retlig behandling af korruptionssagen. 4

5 B. Seminarer og konferencer. 2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i ECA-møde (Europa og Centralasien) i Tirana, hvor der bl.a. blev drøftet de kommende 5 års TI-strategi. På vegne af bestyrelsen satte de fokus på NIS-studiet og forslag om whistleblowerbeskyttelse. Vi havde desværre ikke mulighed for at deltage i AMM (Annual Membership Meeting) + IACC (International Anti Corruption Conference) november Vi valgte derfor at give TI-Norge en fuldmagt til at afgive stemme på vores vegne. Europabevægelsen har henvendt sig til os angående planlægning af et fælles arrangement. Det har vi givet tilsagn om. Vi har fra Wonderful Copenhagen fået en henvendelse vedrørende en mulig TI-konference i løbet af Det vil være en god mulighed for at brande både os selv og Danmark. Det vil kræve en del arbejde af os, men selve planlægningen af mødet sker i Berlin, og midlerne til afviklingen skal vi ikke selv skaffe. Et indledende planlægningsmøde er afholdt med WoCo. Et medlem af bestyrelsen har været inviteret til at deltage i en konference med udviklingsministeren på vegne af TI-S. TI-DK har fået en henvendelse fra en officiel delegation fra kinesiske revisionsmyndigheder, som har ønsket et møde. Flere bestyrelsesmedlemmer vil deltage i dette. Endelig har vi fået en henvendelse fra koreografen Lotte Sigh om at medvirke med bidrag om korruptionssituationen i Rusland. To bestyrelsesmedlemmer står for den videre kontakt. Herudover har bestyrelsesmedlemmer bl.a. deltaget i Nordea Stakeholder Dialogue, i TV2, i DR1 Radio, i Kroatisk TV, i Dan Ejendommes personaleseminar, i møder i Round Table. og ved Price Waterhouse Coopers netværksmøde omkring korruption. C. TI Rapporter. I løbet af det sidste år er der igen blevet udgivet en række relevante TI-rapporter. 1. TI s Progress Report om OECD s Anti-Bribery Convention. Hovedpunkterne heri er følgende: Danmark er blevet kategoriseret i kategorien Aktiv håndhævelse på følgende baggrund: 14 sager og 1 undersøgelse. Fjorten danske virksomheder er således blevet anklaget i Olie-for-Food-relaterede sager for overtrædelse 5

6 af embargobestemmelserne mod Irak. De fleste sager er blevet afsluttet med forlig indeholdende store tilbagebetalinger. En enkelt virksomhed har dog valgt at føre sagen til doms. Dommen er nu faldet i 1. instans med vel nok den første egentlige korruptionsdom herhjemme af denne karakter. Mangler i retlige rammer: OECD Fase 2 rapport om Danmark fra juni 2006 opfordrede Danmark til at ændre sin lovgivning med henblik på at forøge straffen for udenlandsk bestikkelse. GRECO s tredje evalueringsrunderapport om Danmark juli 2009 var også kritisk over for Danmarks lave sanktioner for bestikkelse af offentlige embedsmænd. De retlige rammer blev vurderet til at indeholde utilstrækkelige muligheder for at holde holdingselskaber ansvarlige for datterselskaber, joint ventures og / eller agenter samt generelt utilstrækkelige til at holde et højt anti-korruptionsniveau blandt virksomhedernes ansvarlige ledere. Danmark har et krav om dobbelt strafbarhed for lovovertrædelser begået i udlandet. Dette svækker vores mulighed for at straffe for bestikkelse begået i andre lande. Hertil kommer, at til dato er OECDkonventionen ikke blevet sat i kraft på Færøerne og i Grønland. Mangler i retshåndhævelsessystemet: Først og fremmest er der en mangel på politisk vilje. Der er også en utilstrækkelig whistleblowerbeskyttelse, især i den private sektor. Adgang til oplysninger om sager og undersøgelser: Regeringen giver ingen oplysninger om antallet af eller oplysninger om sager og undersøgelser. Facilitation payments: Facilitation payments er ikke klart forbudt i henhold til dansk lovgivning. Den retlige situation på dette område er karakteriseret ved en gråzone. Anbefalinger: Især 2 initiativer fremhæves: - At indføre stærkere sanktioner og - At etablere en bedre whistleblowerbeskyttelse. 2. Global Corruption Barometer Det generelle resultat er, at Danmark klarer sig godt. De væsentligste problemer er partistøtten og situationen i den private sektor. Partistøtten til danske politikere er et interessant emne at tage op ikke mindst i dette valgår. Bidrag op til kr. kan gives anonymt, og ved bidrag over er der ikke et krav om at oplyses størrelsen af beløbet. Der er afgørende mangler ved den regnskabsmæssige oplysningspligt i forbindelse med bidrag til de enkelte kandidater. Man aner ikke. hvor store beløb det drejer sig om, samt hvilke betingelser der følger med. Der vil komme medieopmærksomhed på dette problem i den kommende tid. 6

7 Pressemeddelelsen om disse problemfelter blevet taget op af flere medier. bl.a. Radio og Tv-avisen, samt Information. 3. Corruption Perception Index I CPI-2010 deler Danmark, New Zealand og Singapore førstepladsen med en score på 9,3. Men lige som hovedparten af de øvrige velstillede OECD-lande er dette ikke en forbedring i forhold til tidligere år. Tvært imod er Danmarks score faldet over den sidste 10-årsperiode. Dette understreger, at også her i landet er det nødvendigt, at håndhævelsen af indgåede aftaler og konventioner styrkes på alle områder. D. International advocasy. 1. EP og EUR-vedtagelser. Der er blevet vedtaget to resolutioner som er af interesse for os. 1 om anti-korruption i EU-parlamentet og 1 om whistleblowerbeskyttelse i EUR s parlamentariske forsamling. TI-DK har støttet begge aktivt 2. UNCAC Review mekanismer. Der er blevet sendt et brev herom til Justitsminister fra TI-DK. 3. Henvendelser om E-procurement og finansiering af EU-partier er ligeledes blevet besvaret. E. TI-S Berlin strategi. TI har internationalt udarbejdet en ny 2015-strategi, hvor der lægges forøget vægt på massemobilisering og måske mindre på lobbyvirksomhed end hidtil. Det er ikke en strategi, der betyder det store ændringer for TI-DK, men i internationalt regi betyder det en større heterogenitet. I TI-DK kordinerede vi en fælles nordisk udtalelse til strategiudkastet. Formanden har senere besvaret et uddybende spørgeskema herom. Genakkreditering af TI-Danmark. TI-DK har været igennem en omfattende genakkrediteringsprocedure, hvor vi er blevet eksamineret af TI- S og af den internationale bestyrelse. Processen er nu afsluttet, og vi er fuldstændig uden betingelser blevet genakkrediteret som et fuldgyldigt TI-Chapter for den næste 3-årsperiode. Det er vi i bestyrelsen glade og stolte af og vil forsøge at leve op til også fremover. 7

8 F. Organisatoriske emner. Forankring af sekretariatet. Først og fremmest har vi med ansættelsen af Natascha og hendes assistent for først gang fået et permanent og velkvalificeret sekretariat, i første omgang på deltidsbasis og for 2 år. Dette både håber og tror vi vil udvikle sig fremover og afgørende styrke vores kapacitet, som hidtil næsten udelukkende har været baseret på bestyrelsesmedlemmernes frivillige og ulønnede indsats. Hjemmeside, medlemsinformation m.v. Der er blevet nedsat et bestyrelsesudvalg til at gennemgå TI-DK s hjemmeside mht. struktur og indhold. Samtidig har vores student Magnus udarbejdet en ny teknologisk og designmæssig platform Forskellige nye forslag til grafiske elementer er blevet diskuteret, og de vil nu blive implementeret. Bestyrelsen er blevet instrueret i adgang til og skrivning i den nye CMS-platform. Skat som TI-DK medlem. Der har i bestyrelsen været rejst en debat om SKAT s fortsatte støttemedlemskab på baggrund af de nyligt verserende sager om gaverejser og inhabilitet. Efter bestyrelsens nuværende opfattelse er disse dog blevet håndteret på en sådan måde, at en eksklusion eller andre konsekvenser ikke er på tale. Fremadrettet kan der dog blive tale om at indskærpe de forpligtelser, der følger af retten til at anvende TI- DK s logo. Bistand fra frivillige. Vi forsøger at styrke de frivillige ressourcer i organisationen og at tiltrække flere individuelle medlemmer og virksomhedsstøttemedlemmer, således at både det menneskelige og det finansiering grundlag for organisationen kan udvides på en mere permanent måde. Samtidig vil det gøre det muligt at deltage i flere regionale og fælles projekter inden for TI-bevægelsen. Begge disse ting er vi nu ved at realisere som led i NIS-projektet. Vi kan med glæde byde velkommen til de første 2-3 frivillige i sekretariatet, og vi kan imødese en forstærket Fundraising-indsats forankret hos vores projektleder G. Arbejdsplan Først og fremmest er det vort mål igennem vores deltagelse i den fælles europæiske NIS projekt at fastholde korruption og misbrug af magt som et centralt tema på den politiske dagsorden. Vi forventer bl.a., at et af de mest interessante emner vil være, hvilke konsekvenser fraværet af en omfattende anti- 8

9 korruptionslovgivning har på den danske scene, hvor det kan være ganske svært at blive enige om terminologien. Vi er ikke i tvivl om, at NIS-projektet i løbet af året vil give os en værdifuld platform i denne debat og vil bidrage afgørende til at skærpe vores prioritering af vore indsatsområder fremover. Ikke mindst venter vi os meget af den yderst kvalificerede rådgivningsgruppe, der er nedsat i forbindelse med NIS-projektet. Vort næste mål er at få gjort en generel whistleblowerlovgivning til en realitet i Folketinget. Vi sigter i denne sammenhæng på en fortsat bred koalition med fagforeninger og pressen med det formål at få skabt et konkret lovgivningsinitiativ sammen med de nærværende oppositionspartier. Og vi har et begrundet håb om, at dette vil lykkes. Sidst, men ikke mindst, vil vi fortsat holde en høj profil i den offentlige debat om korruptionsrelaterede emner i samarbejde med kritiske og opsøgende journalister. Og vi vil i denne forbindelse endnu engang invitere alle vore interesserede medlemmer til at møde op på vore åbne bestyrelsesmøder og bidrage med råd og dåd. I vil være yderst velkomne. 9

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 02 Whistleblowing Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption.

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010.

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010. 25. marts 2010. Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 1. Indledning. 2009 har det været et spændende år. Den internationale bevågenhed om korruption og misbrug af betroet magt

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011 Barents Sea Norwegian Sea Atlantic Ocean Baltic Sea North Sea Bay of Biscay NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011 Black Sea Mediterranean Sea 420 Miles www.transparency.dk Transparency International

Læs mere

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 TRANSPARENCY INTERNATIONAL DANMARK Forord Dette studie forsøger for første gang at give en samlet fremstilling af styrker og svagheder i det danske integritetssystem

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over

Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 0 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. Vi dokumenterer

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere