Transparency International. Beretning 2010/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transparency International. Beretning 2010/2011."

Transkript

1 24. marts Transparency International. Beretning 2010/2011. A. Aktiviteter. 1. Indledning. Først og fremmest vil jeg indlede med at fremhæve, at året har stået i NIS-studiets og akkrediteringens tegn. Men der er også sket meget andet har været et år med en klart stigende vægt og fokus på emnet korruption, ikke mindst på området for misbrug af betroet offentlig myndighed. Pressens dækning af emner har været omfattende. Regeringen indføjede måske som følge heraf - i 2010 indsatsen mod korruption som en af de 10 højest prioriterede områder frem mod Generelt er grænsen for, hvad der betragtes som acceptabel adfærd, blevet presset i retning af et krav om mere åbenhed og ansvarlighed, og flere højt placerede embedsmænd er blevet holdt ansvarlige for ikke at have overholdt udbuds- og gaveregler. TI DK har været fortaler for en skærpelse af reglerne om modtagelse af gaver og andre former for personlige fordele blandt politikere og højtstående embedsmænd. Og dette har nu ført til klare skriftlige retningslinjer på dette område. Generelt har den danske offentlighed dog en tendens til at betragte tilfælde af misbrug af magt og personlig vinding som undtagelser fra en generel regel om god regeringsførelse i Danmark og ikke som en systemisk trussel. Dette kan føre til en svækkelse af årvågenhed og en forkert fortolkning af de reelle farer også her i Danmark. Oil for Food-sagerne mod en række store danske virksomheder har været en øjenåbner i denne sammenhæng. Ikke mindst har disse sager været med til at bringe det centrale problem om bevisfremskaffelse i centrum, et problem vi i TI-DK længe har ønsket gjort til et centralt debatemne i form af en forbedret beskyttelse af de såkaldte whistleblowers. Sammen med Ugebrevet A4 har TI DK initieret en offentlig debat om nepotisme, Det er kommet klart frem, at selv om det danske samfund ofte betragtes som værende baseret på en grundlæggende og gensidig tillid, oplever mange mennesker i deres daglige liv situationer, hvor denne tillid til offentlige og private myndigheder alligevel ikke holder, og dette betragtes i betydelig grad som et problem. Vi kan dog være stolte over de resultater, der trods alt er opnået. - Datatilsynets godkendelse af en række frivillige whistleblowerordninger i private virksomheder. - Skærpede retningslinjer for modtagelse af gaver for offentligt ansatte. - Retningslinjer for åbenhed om ministres kalendere og gaver. 1

2 Mere om dette senere. 2. Grønland. En anden hjertesag for TI-DK er oprettelsen af et selvstændigt TI-chapter i Grønland. Processen forløber godt, og det nærmer sig et kick-off til et selvstændigt chapter. Situationen er den, at CSR Greenland (en organisation under Grønlands Arbejdsgiverforening under ledelse af Anne Mette Christiansen, tidligere CSR-konsulent hos PwC i Danmark) har samlet en række folk til en kommende bestyrelse i TI Grønland. Det inkluderer bl.a. Michael Binzer fra Air Greenland, en række ledende chefer fra andre større grønlandske selskabet (Royal Greenland o lign), Grønlands Arbejdsgiverforening og, sandsynligvis også fra Nuuk Universitet. CSR Greenland kommer til at fungere som sekretariat, og de har allerede fået lovning på midler fra Grønlands Arbejdsgiverforening. Den kommende bestyrelse har netop sendt deres ansøgning til TI-S om at blive akkrediteret som TIchapter. Jeremy Brooks fra TI-S har deltaget i og holdt et oplæg om korruption på en todages konference om CSR i Nuuk her i marts. Desuden planlægger initiativgruppen at lave en undersøgelse af korruption i Grønland. Fokus bliver råstoffer, fiskeri, boliger og medierne, og for disse fire 'søjler' bruges NIS-metoden. 3. NIS-studier. Transparency International Danmark har pr.1. februar 2011 indledt et National Integrity System (NIS) studie. Studiet gennemføres som led i et fælleseuropæisk projekt i Transparency International med støtte fra EU. Studiet gennemføres efter en fælles og koordineret systematik i over 20 europæiske lande. Vi har i TI-DK i denne forbindelse været igennem en udbudsrunde, som er endt med, at konsulentvirksomheden Nordic Consulting Group (NCG) er blevet valgt til at forestå gennemførelsen af udredningsarbejdet i forbindelse med NIS i Danmark. Marina Buch Kristensen og Finn Kittelman fra Nordic Consulting Group har ansvaret for udredningsdelen. Processen koordineres af TI-DK s projektleder Natascha Linn Felix. Rapporten skrives i første omgang på dansk. Formålet med et NIS studie er at evaluere det juridiske grundlag og den faktiske adfærd i de institutioner, der er relevante for det samlede antikorruptions system. Studiet undersøger det nationale integritetssystem, som er summen af de institutioner, der arbejder for at styrke integritet og god regeringsførelse blandt statsansatte og private firmaer. Rapporterne undersøger, i hvilken grad disse institutioner fungerer efter hensigten, og om landets har en god strategi for kampen mod korruption. 2

3 Disse institutioner - eller søjler - omfatter den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt, den offentlige sektor, de/den største offentlig(e) kontrolinstitutioner (f.eks. øverste revisionsorgan, retshåndhævende myndigheder, ombudsmanden), samt politiske partier, medierne, civilsamfundet og erhvervslivet som de primære øvrige instanser, der er del af eller påvirker den offentlige sektor: Hver søjle analyseres og gives point på baggrund af et pointsystem udviklet af Transparency International. Formålet er at skabe et helhedsbillede af det nationale integritetssystem for dels at identificere bedste praksisser og dels at danne grundlag for en målrettet indsats på anti-korruption. Den endelige tegning på baggrund af disse point vil dermed give et indtryk af hvor solidt disse søjler står og hvor der evt. kunne være behov for en styrkelse. Danmark har endnu ikke gennemført et NIS studie og det forventes derfor at være en spændende proces for første gang at foretage denne helhedsvurdering, særligt i lyset af det faktum, at Danmark anses for at være et af verdens mindst korrupte lande. Jeg vil ikke gå dybere nu, idet NIS-projektet er emnet for det indlæg, der senere i aften vil komme ved NCG. 4. Whistleblowing. Sammen med fire af vores mest indflydelsesrige fagforeninger (FTF, LO, DJ og DM)har TI DK fremsat et konkret forslag til det danske Folketing og herunder haft et møde med Folketingets Retsudvalg. Hele oppositionen, som kan komme til magten ved det kommende valg, har valgt at støtte vores opfordring til en generel whistleblowerlovgivning. Henvendelsen til Retsudvalget byggede på, at TI-DK s mandat kun vedrører korruptionsområdet, dvs. uberettiget anvendelse af betroet magt eller position for personlig vindings skyld. Områdets relevans og samfundsmæssige betydning i Danmark mødes ofte med indvendingen: Hvor stort er problemet egentligt, og er det besværet værd? Hertil er kun at sige, at det ikke er interessant at diskutere omfanget af fejl i sig selv der vil altid, også i Danmark, være menneskelige svagheder og systemmæssige utilstrækkeligheder og bare én er én for meget. Det afgørende er, hvad man gør, når sådanne tilfælde optræder, og især hvad man gør for at undgå dem fremover. I denne forbindelse er det uomtvisteligt, at whistleblowing internationalt set har været baggrunden for og årsag til, at en meget stor andel af alvorlige korruptionssager er blevet afsløret. Men hvorfor er det nødvendig med en generel lovgivning om whistleblowerbeskyttelse? Først og fremmest fordi de gældende bløde vejledningsbestemmelser af ansatte over en bred kam opleves som utilstrækkelig til at sikre dem den fornødne beskyttelse i en whistleblowersituation (jfr. FTF- og DMundersøgelser). Dernæst fordi en særlig lovgivning har en selvstændig værdi i form af at udsende et signal om områdets samfundsmæssige prioritet i overensstemmelse med f.eks. den ikke helt ubetydelige mistillid til sagligheden i beslutninger på ikke mindst det private område, som er blevet omtalt i ugebrevet A4-undersøgelsen. Og dernæst, fordi kun således kan man sikre den fornødne bredde i dækning og problemstillingens synlighed. 3

4 Samtidig hermed kan man gøre op med den negative holdning til whistleblowere som sladrehanke og stikkere. De skal tværtimod forstås som værdifulde samfundsborgere, der med deres egen ve og vel som indsats advarer det omgivende samfund om forestående farer endnu inden disse medfører uoprettelige skader for deres egen organisation og de, der har interesse heri. Væsentlige træk ved samfundsudviklingen bestyrker denne tankegang. Der er over årene klart sket en modning af forståelsen for behovet for beskyttelse af whistleblowere, ikke mindst baseret på en risikovurdering vedrørende de konsekvenser, der kan flyde af: 1) det stigende tendens til, at den offentlige forvaltning agerer under markedsvilkår og herunder udsættes for fristelser, der ikke er forenelige med varetagelse af offentlige hverv. 2) udviklingen i den globale handel, hvor danske virksomheder i stigende grad agerer på markeder, hvor den kulturelt betingede holdning til anvendelse af korruption er en anden end vores og kan smitte. Skadevirkninger er store ved korruption: Økonomisk ineffektivitet, ulighed, tillidstab til offentlige og private beslutningstagere, fattigdom, despekt for love og regler, der alligevel ikke overholdes og i sidste instans destabilisering af hele samfund. Der er igennem årene udformet og vedtaget mange gode regler i form af internationale og nationale regelsæt. Det store problem er kontrol og opfølgning, herunder offentlighed og uvildighed i vurderingerne. TI DK lægger derfor vægt på, at et nationalt dansk lovgivningsinitiativ indeholder konkrete elementer og garantier samt en institutionel forankring med også økonomisk-juridisk ekspertise, som mere permanent skaber faste rammer om whistleblowerbeskyttelsen. Herunder, at disse rammer så vidt muligt sikrer en seriøsitet i anvendelse af beskyttelsen. Dette kan meget vel være en forudsætning for, at den kan gøres tilstrækkelig markant og konkret. TI DK s forslag er indeholdt i et brev til Retsudvalget, men jeg vil især fremhæve forslaget om: - at whistleblowere i fortrolighed over for en særlig institution skal kunne tilsidesætte tavshedspligt og loyalitetskrav, hvis dette er nødvendigt for at kunne dokumentere deres anklager, hvad der typisk vil være nødvendig i sager af denne art - at de skal beskyttes mod repressalier af enhver art ved en særlig ansættelsesretlig beskyttelse, herunder at en evt. afskedigelse skal kunne kendes ugyldig - at de som følge heraf skal kunne opnå fuld kompensation for økonomiske tab som følge af whistleblowingen, - og at beskyttelsen også skal omfatte ansatte i den private sektor, hvor organisationsprocenter kan være lav og hvor ombudsmandsinstitutionen ikke kan anvendes i sin nuværende form. Omvendt bevisbyrde ved afskedigelsessager - i hvert fald i en periode efter whistleblowingen - vil også kunne indgå, idet der er en betydelig konstaterbarhed i sammenhængen mellem afsløringen og afkedigelsesrepressalier i denne type sager, forudsat en retlig behandling af korruptionssagen. 4

5 B. Seminarer og konferencer. 2 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i ECA-møde (Europa og Centralasien) i Tirana, hvor der bl.a. blev drøftet de kommende 5 års TI-strategi. På vegne af bestyrelsen satte de fokus på NIS-studiet og forslag om whistleblowerbeskyttelse. Vi havde desværre ikke mulighed for at deltage i AMM (Annual Membership Meeting) + IACC (International Anti Corruption Conference) november Vi valgte derfor at give TI-Norge en fuldmagt til at afgive stemme på vores vegne. Europabevægelsen har henvendt sig til os angående planlægning af et fælles arrangement. Det har vi givet tilsagn om. Vi har fra Wonderful Copenhagen fået en henvendelse vedrørende en mulig TI-konference i løbet af Det vil være en god mulighed for at brande både os selv og Danmark. Det vil kræve en del arbejde af os, men selve planlægningen af mødet sker i Berlin, og midlerne til afviklingen skal vi ikke selv skaffe. Et indledende planlægningsmøde er afholdt med WoCo. Et medlem af bestyrelsen har været inviteret til at deltage i en konference med udviklingsministeren på vegne af TI-S. TI-DK har fået en henvendelse fra en officiel delegation fra kinesiske revisionsmyndigheder, som har ønsket et møde. Flere bestyrelsesmedlemmer vil deltage i dette. Endelig har vi fået en henvendelse fra koreografen Lotte Sigh om at medvirke med bidrag om korruptionssituationen i Rusland. To bestyrelsesmedlemmer står for den videre kontakt. Herudover har bestyrelsesmedlemmer bl.a. deltaget i Nordea Stakeholder Dialogue, i TV2, i DR1 Radio, i Kroatisk TV, i Dan Ejendommes personaleseminar, i møder i Round Table. og ved Price Waterhouse Coopers netværksmøde omkring korruption. C. TI Rapporter. I løbet af det sidste år er der igen blevet udgivet en række relevante TI-rapporter. 1. TI s Progress Report om OECD s Anti-Bribery Convention. Hovedpunkterne heri er følgende: Danmark er blevet kategoriseret i kategorien Aktiv håndhævelse på følgende baggrund: 14 sager og 1 undersøgelse. Fjorten danske virksomheder er således blevet anklaget i Olie-for-Food-relaterede sager for overtrædelse 5

6 af embargobestemmelserne mod Irak. De fleste sager er blevet afsluttet med forlig indeholdende store tilbagebetalinger. En enkelt virksomhed har dog valgt at føre sagen til doms. Dommen er nu faldet i 1. instans med vel nok den første egentlige korruptionsdom herhjemme af denne karakter. Mangler i retlige rammer: OECD Fase 2 rapport om Danmark fra juni 2006 opfordrede Danmark til at ændre sin lovgivning med henblik på at forøge straffen for udenlandsk bestikkelse. GRECO s tredje evalueringsrunderapport om Danmark juli 2009 var også kritisk over for Danmarks lave sanktioner for bestikkelse af offentlige embedsmænd. De retlige rammer blev vurderet til at indeholde utilstrækkelige muligheder for at holde holdingselskaber ansvarlige for datterselskaber, joint ventures og / eller agenter samt generelt utilstrækkelige til at holde et højt anti-korruptionsniveau blandt virksomhedernes ansvarlige ledere. Danmark har et krav om dobbelt strafbarhed for lovovertrædelser begået i udlandet. Dette svækker vores mulighed for at straffe for bestikkelse begået i andre lande. Hertil kommer, at til dato er OECDkonventionen ikke blevet sat i kraft på Færøerne og i Grønland. Mangler i retshåndhævelsessystemet: Først og fremmest er der en mangel på politisk vilje. Der er også en utilstrækkelig whistleblowerbeskyttelse, især i den private sektor. Adgang til oplysninger om sager og undersøgelser: Regeringen giver ingen oplysninger om antallet af eller oplysninger om sager og undersøgelser. Facilitation payments: Facilitation payments er ikke klart forbudt i henhold til dansk lovgivning. Den retlige situation på dette område er karakteriseret ved en gråzone. Anbefalinger: Især 2 initiativer fremhæves: - At indføre stærkere sanktioner og - At etablere en bedre whistleblowerbeskyttelse. 2. Global Corruption Barometer Det generelle resultat er, at Danmark klarer sig godt. De væsentligste problemer er partistøtten og situationen i den private sektor. Partistøtten til danske politikere er et interessant emne at tage op ikke mindst i dette valgår. Bidrag op til kr. kan gives anonymt, og ved bidrag over er der ikke et krav om at oplyses størrelsen af beløbet. Der er afgørende mangler ved den regnskabsmæssige oplysningspligt i forbindelse med bidrag til de enkelte kandidater. Man aner ikke. hvor store beløb det drejer sig om, samt hvilke betingelser der følger med. Der vil komme medieopmærksomhed på dette problem i den kommende tid. 6

7 Pressemeddelelsen om disse problemfelter blevet taget op af flere medier. bl.a. Radio og Tv-avisen, samt Information. 3. Corruption Perception Index I CPI-2010 deler Danmark, New Zealand og Singapore førstepladsen med en score på 9,3. Men lige som hovedparten af de øvrige velstillede OECD-lande er dette ikke en forbedring i forhold til tidligere år. Tvært imod er Danmarks score faldet over den sidste 10-årsperiode. Dette understreger, at også her i landet er det nødvendigt, at håndhævelsen af indgåede aftaler og konventioner styrkes på alle områder. D. International advocasy. 1. EP og EUR-vedtagelser. Der er blevet vedtaget to resolutioner som er af interesse for os. 1 om anti-korruption i EU-parlamentet og 1 om whistleblowerbeskyttelse i EUR s parlamentariske forsamling. TI-DK har støttet begge aktivt 2. UNCAC Review mekanismer. Der er blevet sendt et brev herom til Justitsminister fra TI-DK. 3. Henvendelser om E-procurement og finansiering af EU-partier er ligeledes blevet besvaret. E. TI-S Berlin strategi. TI har internationalt udarbejdet en ny 2015-strategi, hvor der lægges forøget vægt på massemobilisering og måske mindre på lobbyvirksomhed end hidtil. Det er ikke en strategi, der betyder det store ændringer for TI-DK, men i internationalt regi betyder det en større heterogenitet. I TI-DK kordinerede vi en fælles nordisk udtalelse til strategiudkastet. Formanden har senere besvaret et uddybende spørgeskema herom. Genakkreditering af TI-Danmark. TI-DK har været igennem en omfattende genakkrediteringsprocedure, hvor vi er blevet eksamineret af TI- S og af den internationale bestyrelse. Processen er nu afsluttet, og vi er fuldstændig uden betingelser blevet genakkrediteret som et fuldgyldigt TI-Chapter for den næste 3-årsperiode. Det er vi i bestyrelsen glade og stolte af og vil forsøge at leve op til også fremover. 7

8 F. Organisatoriske emner. Forankring af sekretariatet. Først og fremmest har vi med ansættelsen af Natascha og hendes assistent for først gang fået et permanent og velkvalificeret sekretariat, i første omgang på deltidsbasis og for 2 år. Dette både håber og tror vi vil udvikle sig fremover og afgørende styrke vores kapacitet, som hidtil næsten udelukkende har været baseret på bestyrelsesmedlemmernes frivillige og ulønnede indsats. Hjemmeside, medlemsinformation m.v. Der er blevet nedsat et bestyrelsesudvalg til at gennemgå TI-DK s hjemmeside mht. struktur og indhold. Samtidig har vores student Magnus udarbejdet en ny teknologisk og designmæssig platform Forskellige nye forslag til grafiske elementer er blevet diskuteret, og de vil nu blive implementeret. Bestyrelsen er blevet instrueret i adgang til og skrivning i den nye CMS-platform. Skat som TI-DK medlem. Der har i bestyrelsen været rejst en debat om SKAT s fortsatte støttemedlemskab på baggrund af de nyligt verserende sager om gaverejser og inhabilitet. Efter bestyrelsens nuværende opfattelse er disse dog blevet håndteret på en sådan måde, at en eksklusion eller andre konsekvenser ikke er på tale. Fremadrettet kan der dog blive tale om at indskærpe de forpligtelser, der følger af retten til at anvende TI- DK s logo. Bistand fra frivillige. Vi forsøger at styrke de frivillige ressourcer i organisationen og at tiltrække flere individuelle medlemmer og virksomhedsstøttemedlemmer, således at både det menneskelige og det finansiering grundlag for organisationen kan udvides på en mere permanent måde. Samtidig vil det gøre det muligt at deltage i flere regionale og fælles projekter inden for TI-bevægelsen. Begge disse ting er vi nu ved at realisere som led i NIS-projektet. Vi kan med glæde byde velkommen til de første 2-3 frivillige i sekretariatet, og vi kan imødese en forstærket Fundraising-indsats forankret hos vores projektleder G. Arbejdsplan Først og fremmest er det vort mål igennem vores deltagelse i den fælles europæiske NIS projekt at fastholde korruption og misbrug af magt som et centralt tema på den politiske dagsorden. Vi forventer bl.a., at et af de mest interessante emner vil være, hvilke konsekvenser fraværet af en omfattende anti- 8

9 korruptionslovgivning har på den danske scene, hvor det kan være ganske svært at blive enige om terminologien. Vi er ikke i tvivl om, at NIS-projektet i løbet af året vil give os en værdifuld platform i denne debat og vil bidrage afgørende til at skærpe vores prioritering af vore indsatsområder fremover. Ikke mindst venter vi os meget af den yderst kvalificerede rådgivningsgruppe, der er nedsat i forbindelse med NIS-projektet. Vort næste mål er at få gjort en generel whistleblowerlovgivning til en realitet i Folketinget. Vi sigter i denne sammenhæng på en fortsat bred koalition med fagforeninger og pressen med det formål at få skabt et konkret lovgivningsinitiativ sammen med de nærværende oppositionspartier. Og vi har et begrundet håb om, at dette vil lykkes. Sidst, men ikke mindst, vil vi fortsat holde en høj profil i den offentlige debat om korruptionsrelaterede emner i samarbejde med kritiske og opsøgende journalister. Og vi vil i denne forbindelse endnu engang invitere alle vore interesserede medlemmer til at møde op på vore åbne bestyrelsesmøder og bidrage med råd og dåd. I vil være yderst velkomne. 9

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som "anonyme").

partistøtte dateret 25. marts 2015. Vi har fokuseret på de at klassificere bidrag fra kendte donorer som anonyme). Justitsministeriet Lovkvalitetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K lovkvalitetskontoret@jm.dk København, den 29. april 2015 Høringssvar - Betænkning 1550 fra udvalget om partistøtte 1. Indledning

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd

INDHOLD. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution. Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd INDHOLD Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution 2 Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd 4 Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske

Læs mere

FORORD. og en antikorruptionspolitik for embedsfolk der samarbejder med råstofsektoren.

FORORD. og en antikorruptionspolitik for embedsfolk der samarbejder med råstofsektoren. ÅRSBERETNING 2015 Transparency International er den førende globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end 100 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i

Læs mere

TI-DK bestyrelsesmøde

TI-DK bestyrelsesmøde TI-DK bestyrelsesmøde Onsdag d. 30. oktober 2013 kl. 17.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset. Referat: 1.Deltagere. Marina, Knut, Natascha, Birgitte, Sarah (fundraising konsulent), Lærke

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 02 Whistleblowing Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption.

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder.

Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts Centraladministration og underliggende enheder. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Anti-korruptionspolitik for medarbejdere 1 i Naalakkersuisuts

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Februar Transparency International Danmark. Formandsberetning 2012/2013.

Februar Transparency International Danmark. Formandsberetning 2012/2013. Februar 2013. Transparency International Danmark. Formandsberetning 2012/2013. A. Indledning. 2012 har været året, hvor NIS- projektet har skullet afsluttes, og hvor kursen for TI DK herfra videre fremover

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Undgå Korruption. en guide for virksomheder

Undgå Korruption. en guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0 1000.8.06 forord Korruption og bestikkelse i forbindelse

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Håndbog. i antikorruption. Transparency International Greenland

Håndbog. i antikorruption. Transparency International Greenland Håndbog i antikorruption Transparency International Greenland 2. UDGAVE 2015 INDHOLD FORORD 2 TYPISKE RISIKOOMRÅDER I GRØNLAND 9 VIRKSOMHEDENS ARBEJDE MED ANTIKORRUPTION - IMPLEMENTERING 11 INTRODUKTION

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem

SAMARBEJDSAFTALE. mellem SAMARBEJDSAFTALE mellem SIUMUT & SOCIALDEMOKRATIET SAMARBEJDSAFTALE Mellem på den ene side: SOCIALDEMOKRATIET Danasvej 7 1910 Frederiksberg C Danmark Og på den anden side: SIUMUT Imaneq 29 Postboks 357

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association

VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association VEDTÆGTER FOR DIRA Dansk Robot Netværk Danish Industrial Robot Association Indhold 1 NAVN OG STED... 2 2 IDÉGRUNDLAG OG FORMÅL... 2 3 INDSATSOMRÅDER OG HOVEDAKTIVITETER... 2 4 MEDLEMMER... 3 5 ØKONOMI...

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010.

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010. 25. marts 2010. Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 1. Indledning. 2009 har det været et spændende år. Den internationale bevågenhed om korruption og misbrug af betroet magt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør

Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 298 Offentligt T A L E 1. februar 2017 Taleudkast til brug for samråd AN-AP den 2. februar 2017 om ansættelse af ny ATP-direktør J.nr.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED?

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATA I NYE RAMMER... PERSONDATAFORORDNINGEN ER EN REALITET. DERMED BØR VIRKSOM- HEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER NU BEGYNDE

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 731 Offentligt NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse Muligheder for forbedring af

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere