Innovationsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsstrategi 2013-2016"

Transkript

1 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden

2 Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009, hvilket dels sker i forbindelse med lancering af den nye strategi for på Hospitalsenheden Horsens og dels fordi innovationstilgangen er modnet i de seneste fire år og har nu et større strategisk fokus. På Hospitalsenheden Horsens arbejdes der målrettet og strategisk med innovation med henblik på at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen, at udvikle værktøjer som understøtter medarbejderne i deres arbejde og samarbejde og endeligt at udvikle værktøjer og processer, som gør det lettere for patienterne at øge egen-mestringen. På baggrund af de innovations erfaringer, som hospitalet har opbygget siden udnævnelsen til innovationsplatform i Region Midtjylland i 2009, fokuseres ambitionerne yderligere, idet der både arbejdes med udvidelse af innovationskulturen, hverdagsinnovationer i klinikken og med strategiske innovationsprojekter fra innovationsenheden. Innovationskulturen er en forudsætning for at fastholde og udvide innovationsaktiviteterne generelt set og den skal understøtte hverdagsinnovation som et vandmærke for hospitalet. De strategiske projekter vil omfatte på: - Samarbejde med virksomheder i offentlige private innovationsprojekter (OPI) med henblik på at skabe nye og værdifulde løsninger til hospitalssektoren og samtidig skabe vækst i erhvervslivet - Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken ved at præsentere og anvende kliniknære data i realtid, fx til at understøtte klinikernes beslutninger og prioriteringer - Samarbejde med kommuner og praktiserende læger med henblik på at skabe innovationer som forbedrer det sammenhængende sundhedsvæsen - Teknologiske innovationer, som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment Innovationsaktiviteternes forudsætning skabes både ved regionalt, nationalt og/eller internationalt samarbejder. Det internationale samarbejde skal løfte innovationsindsatsen til et bredere perspektiv og åbne for nye samarbejdspartnere, både for at lære og blive inspireret af andre, og for at kunne tiltrække internationale fondsmidler til større projekter for at rykke innovationshøjden og skalere vækstmulighederne for virksomhederne. Hospitalet har indledt et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i regioner om både innovationsprojekter og metoder, og det samme gælder hospitaler i både Region Nordjylland og Syddanmark. Side 2

3 Innovationsenheden har flere samarbejder med universiteter og professionshøjskoler, og indgår i andre innovative netværk, både med henblik på forskning, innovation og uddannelsessamarbejde. Innovationsøkosystemet, som Hospitalsenheden Horsens er den del af ses i nedenstående figur. Side 3

4 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Strategi Definition af innovation på Hospitalsenheden Horsens Formål og mål Økonomi og fundraising Organisatorisk forankring og rollefordeling...10 Bilag Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens...12 Prækvalifikation...12 Udvikling...14 Implementering...15 Drift...16 Evaluering...17 Værktøjer...17 Side 4

5 1. Indledning Hospitalsenheden Horsens (HEH) har efter flere års strategisk arbejde med innovation og med konkrete innovationsprojekter opnået stor erfaring, som hermed føres over i en opdateret innovationsstrategi. Innovation spiller en vigtig rolle for gennemførelse af hospitalets strategi for , hvilket innovationsstrategien skal understøtte Strategien bygger på en platform, som består af: - en hospitalsledelse, der går forrest, involverer sig og støtter innovation - en organisation, der er innovationsparat, men som vil blive udviklet yderligere i de kommende år - en åbenhed over for virksomheder til samarbejde og invitation til at udvikle og teste sammen med hospitalets medarbejdere og på hospitalets faciliteter - en organisering af innovation, som sikrer struktur, operationalisering og fremdrift. Formålet med innovationsstrategien er at opstille konkrete mål og operationalisere strategien med handlinger og værktøjer, så det er gennemsigtigt for alle ledere og medarbejdere, hvorved udbyttet af innovation og anvendelsen af ressourcerne optimeres Organisatorisk er innovationsopgaverne placeret i en innovationsenhed, som er forankret i afdelingen for kvalitet og sundheds-it i Administrationen. Innovationsenheden varetager større og strategiske innovationsprojekter i tæt sammenspil med hospitalets afdelinger og Hospitalsledelsen. Alle afdelinger har ansvaret for hverdagsinnovation, hvilket både kan ske lokalt og i et tæt samspil med innovationsenheden 2. Strategi Innovation skal støtte hospitalets strategi i alle henseender. Strategien for er. - Kvalitet i alt - Sammenhæng og samarbejde - Patienten som partner Herudover har hospitalet et tæt samarbejde med MedTech Innovation Center (MTIC), som er Region Midtjyllands satsning på innovation i sundhedsvæsenet. Det betyder et særligt fokus på Offentlig Privat Innovations (OPI) projekter, som skal understøtte erhvervsvirksomhedernes vækst af produkter, der er udviklet i fællesskab med hospitalet og på baggrund af konkrete behov, test og kvalificerede kliniske input og krav. Innovationsarbejdet sker på tre forskellige organisatoriske niveauer organisationskulturen, hverdagsinnovation og strategisk innovation. Side 5

6 Innovation er et vandmærke på Hospitalsenheden Horsens, hvorfor der i løbet af er en målrettet indsats på innovationskultur og kompetencer. Første fase koncentrerer sig om at udvikle innovationskompetencerne både hos mellemledere og medarbejdere, samtidigt med at medarbejderne afprøver dem på lokale projekter i egen afdeling med støtte fra lederen og en projektleder. Både ledere og medarbejdere bliver ambassadører for innovation og kan bistå kollegaer både med værktøjer og erfaringer. Ambassadørerne indgår i et tæt netværk med innovationsenheden, så læring udveksles og de bedste kompetencer bruges til de forskellige opgaver og så der sikres en sammenhæng mellem hverdagsinnovation lokalt i afdelingerne og i innovationsenheden. Eftersom innovationskulturen udvikles, vil der komme et stigende antal konkrete innovationsprojekter på hospitalet, da de vil blive startet alle steder fra. De kan kaldes hverdagsinnovation, inkrementel innovation eller LEAN, dynamiske og ustrukturerede innovationer, som er symbolet på al den innovationsaktivitet, som foregår dynamisk og ustruktureret og på baggrund af medarbejdernes initiativer. Når disse hverdagsinnovationer bliver af en sådan størrelse at man har behov for hjælp, kan man gøre følgende: 1. Hvis der er tale om kvalificering af et mindre projekt eller behov for andre innovationsmetoder kan projektlederen fra Innovation som vandmærke kontaktes på lokal Projektlederen vurdere om innovationsenheden skal inddrages og tager kontakt 2. Hvis der er tale om kvalificering af et større projekt eller udarbejdelse af business case, projektbeskrivelser, samarbejdsaftaler med virksomheder og fondsansøgninger kontaktes innovationsenheden enten via hospitalets intranet eller på lokal De strategiske fokusområder i innovationsindsatsen vil alle tre blive understøttet af innovationsprojekter, som vil blive prioriteret på baggrund af en vurderet strategisk værdi for hospitalet inden for følgende områder: 1. Samarbejde med virksomheder i offentlige private innovationsprojekter (OPI) med henblik på at skabe nye og værdifulde løsninger til hospitalssektoren og samtidig skabe vækst i erhvervslivet 2. Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken 3. Samarbejde med kommuner og praktiserende læger med henblik på at skabe innovationer som forbedrer det sammenhængende sundhedsvæsen 4. Teknologiske innovationer, som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment Side 6

7 Ad. 1: Offentlig Privat Innovation (OPI) Samarbejdet med virksomheder kan opstå på flere måder men det er et krav, at en af hospitalets afdelinger finder det interessant og kan støtte op om projektet: - Virksomheder, der henvender sig med en god idé, som ønsker sparring og feedback. Innovationsenheden tager typisk de første møder med virksomheden for at vurdere, om idéen er interessant. Hvis den er det, involveres de relevante klinikere, som kunne være interesserede i at høre om idéen, give feedback og medvirke til proof-of-concept - Hospitalets medarbejdere får idéer eller har et behov, som kræver et samarbejde med virksomheder. Innovationsenheden bidrager til at scanne markedet for potentielle samarbejdspartnere - Andre hospitaler, kommuner, uddannelsesinstitutioner har idéer til samarbejde, som innovationsenheden vurderer potentialet i, hvorefter klinikken involveres. Ad. 2: Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken ved at præsentere og anvende kliniknære data i realtid, fx til at understøtte klinikernes beslutninger og prioriteringer Ad. 3: Det sammenhængende sundhedsvæsen - Med udgangspunkt i strategien arbejdes der i flere projekter sammen med både praktiserende læger og kommuner, som aktive projektdeltagere og partnere. Målet i projekterne er typisk at udvikle it-løsninger, der kan bidrage til et sammenhængende sundhedsvæsen for borgere og medarbejdere. Ad. 4: Teknologiske innovationer som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment. Metoden for at skabe indsatsen er regionalt, nationalt og/eller internationalt samarbejder. Internationalt samarbejde vil medføre at få et internationalt innovationsniveau til gavn for hospitalet og virksomhedssamarbejdspartnere, men også for at kunne positionere hospitalet til at kunne opnå fondsfinansiering til større innovationsprojekter. Endvidere er der en række udenlandske hospitaler og innovationsmiljøer, som kan give god inspiration og sparring til de lokale projekter, hvorfor målet er at finde 2-5 interessante samarbejdspartnere inden for de næste 3 år. Innovationsenheden følger generelt med i de teknologiske trends, som måtte komme hospital og virksomhedssamarbejdspartnere til gavn. Specielt teknologier, som kan gøre klinikernes arbejde lettere og som kan gøre det muligt for patienterne at opnå en større indsigt i egen sygdom og egenmestring. Da der er begrænsede ressourcer til innovation, skal ledelserne prioritere projekterne efter værdi ved at anvende innovationsværktøjerne og sikre retningen på baggrund af hospitalets strategi. Rammerne for dette arbejde skabes af ledelsen, som går forrest i arbejdet ved at prioritere, at der Side 7

8 bruges ressourcer på innovationsaktiviteter. Ledere og medarbejdere opfordres til at bringe ambassadører og innovationsenheden i spil, så ideer kan udvikles til brugbare innovative løsninger, som efterfølgende kan implementeres. Innovation skal have frihedsgrader og behøver risikovillighed og interesse fra lederne for at blive en succes. Der vil hurtigt opstå barrierer og forhindringer for innovation, hvorfor det er vigtigt at ledelsen støtter ildsjælene. 3. Definition af innovation på Hospitalsenheden Horsens Hospitalet har flere års erfaring med forskellige innovationsmetoder; brugerdrevet, medarbejderdrevet, teknologidrevet innovation, service design, use cases, co-creation, storyboards etc. Det betyder, at forskellige metoder tages i anvendelse afhængigt af projektets karakter, men også at metoderne fortsat vil blive udviklet efter inspiration fra samarbejdspartnere og nye teoretiske modeller. Ambassadørerne bliver på Innovationsakademiet uddannet i de grundlæggende værktøjer i arbejdet med kompetencer og innovationskultur og disse værtøjer går igen i alle hospitalets tværgående projekter. Den definition, som hospitalet anvender, indgår i uddannelsen på Innovationsakademiet. Der skal være tale om værdiskabelse af en eller anden art, løsningen skal være implementeret og taget i anvendelse, samtidigt skal der være en grad af nytænkning: V- værdiskabende I implementeret N - nytænkning Der er således både plads til inkrementelle, hverdags og radikale innovationer, men hvor sidstnævnte stiller større krav til økonomi og risikovillighed. 4. Formål og mål Formålet med innovationsstrategien er at opstille konkrete mål og operationalisere strategien med handlinger og værktøjer, så det er gennemsigtigt for alle ledere og medarbejdere, hvorved udbyttet af innovation og anvendelsen af ressourcerne optimeres Formålet med innovation er at hospitalet er i stand til at møde fremtidens udfordringer, hvor der forventes en øget efterspørgsel efter sundhedsydelser fra en voksende ældre befolkning og mere krævende brugere. Målet er at kunne levere en høj og tilfredsstillende kvalitet til patienterne og samtidigt øge effektiviteten og anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt. Derfor skal det være motiverende og sjovt for ledere og medarbejdere at arbejde med innovation, samtidigt med at alle har et ansvar for at få udbytte af arbejdet. Side 8

9 Hospitalet vil lykkes med strategien blandt andet ved at skabe fundamentet for succesfuld innovation. Fundamentet er innovationskultur, innovationskompetencer, ambassadører, ledelsesopbakning, struktur og værktøjer. De tre fyrtårne, som kobler hospitalets strategi med innovationsmål: Kvalitet i alt Sammenhæng og samarbejde Patienten som partner Kvalitet i alt skal opnås ved hjælp af forskellige innovationstiltag uafhængigt af, hvilke områder, der skal forbedres. Det kan være kommunikation, utilsigtede hændelser, samarbejde, patientbehandlinger og -forløb osv.. Således foretages der før og eftermålinger for at måle medarbejdernes og patienternes tilfredshed med innovationerne. Der vil blive anvendt forskellige metoder afhængigt af projektets karakter. Hvis det er muligt måles ligeledes på kvalitetsparametre fra Den Danske Kvalitetsmodel og Patientsikkert Sygehus vil blive indarbejdet i projekterne. Sammenhænge og samarbejde handler om sammenhængende patientforløb både i den enkelte afdeling og mellem afdelingerne, således der skabes det gode patientforløb, hvor der tages udgangspunkt i patientens helhed. Hermed omhandler sammenhænge også samarbejdet mellem øvrige hospitaler, kommuner, praksislæger og andre instanser, som i dag er præget af tværsektorielle udfordringer i forhold til overblik, kommunikation og koordination. Således vil der være et tæt samarbejde med kommunerne i optageområdet og de vil blive inviteret ind i projekterne, når der er tale om tværsektorielle mål. Målet er at have tværsektorielle projekter, som har værdi for alle parter, hvilket projektevalueringerne vil omfatte. Patienten som partner sigter efter at skabe et ligeværdigt forhold mellem de sundhedsprofessionelle og patienten, hvor begge spiller en aktiv rolle for at nå i mål med øget livskvalitet for borgerne i sidste ende. Der fokuseres eksempelvis på anvendelse af IKT til understøttelse af patientforløbet i eget hjem og nye kontaktformer mellem borger og kliniker. Derfor vil der blive anvendt antropologiske metoder til at undersøge, om der sker en forbedring af patienternes muligheder for egenmestring i konkrete projekter. Generelt set opstilles der mål i alle innovationsprojekter på ovenstående faktorer, hvis det er muligt, så der efterfølgende kan følges op på de konkrete parametre. Succeskriterierne er: - At kvaliteten målbart øges inden 2016, fx synliggjort gennem LUP en - At fokus på sammenhængende patientforløb og holistisk tankegang øges både i praksis og i tanke hos klinikere såvel som hos patienten i optageområdet - At løfte innovationskulturen til nye højder gennem kompetenceløft og strategisk tilgang til udvikling af innovationskulturen. Dette skal kunne bevises gennemført inden Bl.a. ved at innovation er blevet en del af MUS samtaler, afdelingsmøder og giver synlige resultater i hverdagen. Side 9

10 - At inddrage patienten i behandlingen, således vi gør patienten mere aktiv i behandlingsforløbet. Det skal støtte og motivere patienterne/borgerne til en forbedret livsstil og en øget livskvalitet. 5. Økonomi og fundraising Da budgetterne til innovation er begrænsede, vil det altid blive overvejet om og hvordan, der kan skaffes ekstern funding. Som hovedregel vil der kun blive brugt ressourcer på at søge funding, hvis der foreligger en positiv business case for projektet eller hvis projektet har stor strategisk værdi og afsmittende positiv effekt på kultur/tilfredshed/samarbejde el. lign.. Innovationsenheden har indblik i og erfaring med at søge eksterne midler. I forbindelse med funding, skal hospitalsledelsen eller afdelingsledelsen som hovedregel acceptere en vis egenfinansiering. I de mange OPI (Offentlig Privat Innovation) projekter, som Innovationsenheden driver, vil også de private partnere afkræves en egenfinansiering. Vedrørende OPI projekter og erfaringer på dette område henvises til I denne type af projekter er der flere bundlinjer at tilgodese, bl.a. erhvervsfremme, produktudvikling, øget omsætning. Formålet med innovationsindsatsen på hospitalet tjener dermed ikke blot hospitalets egen økonomi og kvalitet, men samfundets som helhed. Idé og patent En medarbejder, der er ansat i Region Midtjylland, skal være opmærksom på, at idéer, der er relateret til ens arbejde i regionen, reelt er Region Midtjyllands idé. Retningslinjer for samarbejdet kan læses her: TTO (Technology Transfer Office) enheden på Aarhus Universitet, varetager opgaven omkring patenter og rettigheder for Region Midtjylland og hospitalerne. Som medarbejder kan man sende sine idéer til vurdering og kvalificering, da regionen gerne ser, at opfindelser eller gode idéer, bliver patenteret. Man kan ikke forvente, at idéen bliver patenteret, da der er flere krav, som skal opfyldes. TTO enheden vil undersøge muligheden for patent, men inden denne vurdering kan klarlægges skal man udfylde en TTO erklæring: 6. Organisatorisk forankring og rollefordeling Innovationsenheden er forankret i afdelingen for Kvalitet og Sundheds-IT og refererer til kvalitetschefen. Der afholdes et innovationsstatusmøde mellem innovationsenheden og Side 10

11 hospitalsledelsen en til to gange om måneden, hvor der orienteres om innovationsenhedens projektportefølje og strategiske beslutninger drøftes. Innovationsenheden støtter ambassadører og ledere, når der er tale om projekter, der får en påvirkning på mere end en afdeling og eller hvis der er brug for yderligere ressourcer og kompetencer. Det er endvidere innovationsenhedens opgave at varetage opgaver i forhold til samarbejdspartnere og andre innovationsaktører med henblik på at følge tendenser og opbygge tætte relationer til både internationale/nationale/regionale aktører og potentielle partnere fra erhvervslivet. Hospitalsenheden Horsens deltager i forskellige innovationsnetværk, såvel nationale, regionale og lokale. Desuden deltager Hospitalsenheden Horsens i relevante innovationskonsortier under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Innovationsenheden har ikke opgaver forbundet med terapeut, læge- og sygeplejerske faglig forskning, da det er placeret i forskningsenheden. Innovationsenheden har tætte samarbejder med afdelinger i administrationen og de kliniske afdelinger. Innovationsenheden består af en tværfaglig gruppe af projektledere/innovationskonsulenter, som supplerer hinanden fagligt såvel som praktisk. Pr juni 2013 er der 3 fastansatte (hvoraf en er udlånt fra MTIC). Desuden er der ansat 4 personer i projektstillinger, og der er løbende tilknyttet praktikanter. Side 11

12 Bilag 1 Innovationsstruktur og processer: En beskrivelse af, hvorledes innovation udøves i det daglige på Hospitalsenheden Horsens, HEH. Der er taget afsæt i innovationslitteraturen for at skabe innovationsforløb og værktøjer. Innovationsforløbet er beskrevet nedenfor. Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens Dette afsnit giver et overblik fra en idé genereres til idéen er implementeret, sat i drift og evalueret. Under hvert trin beskrives indholdet, samt de værktøjer og metoder, som tages i anvendelse for at få så godt og fokuseret et forløb som muligt i forhold til de bedste idéer, som understøtter strategien. I teksten vil det fremgå, hvordan organisering, opgaver, dokumentation og økonomi er tænkt ind i hver fase. Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens Prækvalifikation HEH har valgt at anvende nedenstående innovationsproces fra idé til handling. Ideen kan opstå alle steder i organisationen og idémanden kontakter innovationsenheden efter aftale med sin nærmeste leder, for at få ideen vurderet. Innovationsenhedens kontaktoplysninger findes på intranettet. Inden man bringer en ide ind i innovationsenheden skal man have overvejet om afdelingen har økonomiske ressourcer, samt tid til at gå ind i et fremadrettet projekt. Hvis innovationsenheden ud fra nedenstående model, vurderer idéen egnet til et videre forløb, bliver idémanden samt vedkommendes ledelse indkaldt til møde omkring et videre forløb (kvalificeringsmøde) Side 12

13 Faseopdeling Feedback til idemand JA Projektet igangsættes, Intern finansiering Ide fra den enkelte på HEH Medarbejder eller ledelse får en ide Ide vurderes Projektoplæg Idemand og innovationsenhed Beslutning (ledelse) NEJ JA Projektet igangsættes, ekstern funding Opstartsproces på Hospitalsenheden Horsens Projektet igangsættes ikke Efter kvalificeringsmødet med idémanden og ledelsen, udarbejdes et projektoplæg (business case, bilag 1). Når dette er udarbejdet, er næste trin en indstilling til det ledelsesniveau, som skal træffe beslutningen. Ledelsesniveauerne er henholdsvis hospitalsledelse, afdelingsledelse og funktion- /afdelingsledelse. Der kan være fire forskellige beslutningsmuligheder, idet ledelsen kan beslutte igangsættelse af projekter, hvis de kan finansieres af hospitalet eller afdelingen selv. Eller ledelsen kan beslutte, at projektet skal igangsættes, såfremt, der kan skaffes ekstern funding. Innovationskonsulenten vil være behjælpelig med at undersøge funding muligheder. Endvidere kan ledelsen træffe beslutning om, at projektet ikke skal igangsættes eller endeligt kan det besluttes at opdele projektet i faser og igangsætte første fase. Hvis den første fase forløber godt, vil der blive taget stilling til igangsættelse af de næste faser. Afhængig af hvilken beslutning ledelsen træffer vil der udarbejdes en projektbeskrivelse, som benyttes som internt styringsredskab (bilag 2) og/eller som ansøgning til ekstern finansiering. Processen sikrer, at de rette personer involveres, da både idémanden og den konkrete ledelse er med i processen. Med involvering skabes en forankring af forandringerne og en organisationskultur, hvor innovation er stærkt forankret. Side 13

14 Udvikling I udviklingsfasen vil medarbejder, ledelser samt eksterne partnere (virksomheder) indgå i projektet, idet der fx skal udvikles et teknologisk værktøj, som skal implementeres i afdelingen. For at alle parter ved, hvad de skal gøre hvor, hvornår og hvordan, nedsættes der en styregruppe, som har den overordnet beslutningsdygtighed. I mindre projekter, kan der arbejdes uden en styregruppe, og kun med en projektgruppe. I styregruppen udvælges en formand. Formanden er typisk repræsentant for ledelsen i den afdeling, der er en del af innovationsprojektet eller en repræsentant for hospitalsledelsen. Desuden nedsættes en projektgruppe, som er med til at kvalificere den teknologiske løsning, for at sikre den ledelsesmæssige og strategiske sammenhæng. Når et projekt skal startes op udvælges en projektleder. Projektlederens opgave er at være bindeled mellem alle parter men også ansvarlig for at projektet følger projektplanen og dets milepæle. Projektlederen er ansat i Innovationsenheden. Styregruppe: Projektejer Styregruppeformand Projektleder Partnere Øvrige Godkender kommissorium Godkender budget Godkender partnerskabs- og samarbejdsaftale Projektgruppe: Styregruppeformand Projektleder Projektdeltager Partnere Daglig drift og fremdrift af projektet Beslutningsoplæg til styregruppen Udpegelse af workshop deltager Analyse Rapportering Dokumentering Evaluering Organisering og ansvar i innovationsprojekter Side 14

15 Projektlederens opgave i udviklingsfasen er at invitere og afholde workshops med mulige interessenter for projektet. Det er også projektlederens ansvar at styre projektets økonomi. Ofte vil det ske i tæt samarbejde med økonomiafdelingen, der er behjælpelig med projektnumre og afklaring med revisorer, samt overholdelse af regnskabsinstrukser ved funding. Endeligt er det projektlederens ansvar, at der indgås en kontrakt med eventuelle samarbejdspartnere i tæt samarbejde med styregruppen. Vedrørende udviklingsaftaler, skal projektlederen eventuelt rådføre sig med en jurist fra Region Midt, så den gældende lovgivning, herunder rettigheder og udbudsregler, overholdes. Kontrakter underskrives af en repræsentant for ledelsen. Der udvikles en løsning/prototype/produkt i en iterativ proces, som projektgruppen tager stilling til og den vil ofte blive forelagt for interessenter fx de samme, som har deltaget i udviklingsworkshops. På baggrund af tilbagemeldinger på mock-up eller prototype udvikles den endelige løsning, som også præsenteres for projektgruppe og interessenter før en evt. implementering igangsættes. Uddybet innovationsforløb med indhold Implementering Implementeringsplanen udarbejdes af projektlederen i samarbejde med projektgruppen og den godkendes af formanden for styregruppen. I implementeringsplanen tages der stilling til behovet for uddannelse og hvis der skal ske en tilpasning af organisationen, skal det indarbejdes i planen. Denne tilpasning sker i samarbejde med afdelingsledelsen. Mange innovationsprojekter kræver nye forandringer i organisationen, så det er vigtigt at den nærmeste ledelse har kendskab til forandringsledelse og værktøjer hertil. Innovationsafdelingen har flere værktøjer, som kan bruges ved kommende forandringer. Den færdigudviklede innovation implementeres efter planen i den pågældende afdeling. Er der tale om en innovation, der skal udvikles i andre afdelinger, udarbejdes en udrulningsplan i samarbejde med de pågældende afdelingsledelser. Side 15

16 Når innovationen har indflydelse på flere organisatoriske enheder, iværksættes og involveres de relevante aktører i udarbejdelse af innovationens implementering. I implementeringsfasen skal projektlederen sammen med projektgruppen have øje for om projektet har ekstern værdi. Der udarbejdes en kommunikationsplan i samarbejde med kommunikationsafdelingen til information og eventuelle pressemeddelelser i samarbejde med kommunikationsafdelingen, som godkendes af projektgruppens formand og ledelsen via ledelsessekretariatet. Hvis der skal lægges information på Intranet eller Internet inddrages kommunikationsafdelingen. Der vil typisk afholdes et kick-off arrangement for innovationen, de involverede og implicerede ledere, medarbejdere og der inviteres eventuelt også partnere og interne interessenter med. Drift Når innovationen er implementeret og accepttesten har vist, at alt er acceptabelt overgår ansvaret for løsningen til en løsningsansvarlig. Vedkommende overtager ligeledes ansvaret for driftsaftaler. Driftsaftaler underskrives af ledelsen og sker på baggrund af rådgivning af projektleder og med inddragelse af Region Midtjyllands jurister. Hvis løsningen egner sig til det, uddannes der superbrugere, som får konkretiseret deres opgave og ansvar. Det er den driftsansvarlige medarbejder, der har ansvaret for dette. Side 16

17 Evaluering Når innovationen overgår til drift udarbejder projektlederen en evaluering af innovationsforløbet i samarbejde med projektgruppen. Evalueringen præsenteres for styregruppen som afslutning på projektet. Evaluering af innovationsprocessen. Juridiske og kontraktlige læringspunkter Samarbejdspartneres performance Hvad gik godt og hvad gik mindre godt og hvad kan vi lære af det? Hvem skal vi kommunikere vores læring til, så den forankres i organisationen Læring fra workshops Giver læring anledning til tilpasning af innovationskoncept Evaluering af innovationsprojektet Ambition/mål Målgrupper Metodik Principperne for MTV (Teknologi, organisation, patient, økonomi) Oftest foretages der en førmåling i afdelingen samt der laves observationsstudier af vanlige arbejdsgange etc. Når innovationen er implementeret foretages der eftermåling og nye observationsstudier. Ud fra målingerne før og efter udarbejdes en evaluering. Desuden vil man med disse evalueringer kunne komme med nogle pejlemærker for fremadrettet implementering af samme innovation. Værktøjer Der anvendes forskellige værktøjer til innovation på Hospitalsenheden Horsens. Innovationsenheden har udvalgt de mest brugbare i forbindelse med et projekt og ved udarbejdelse at projektbeskrivelse. Hvis der ønskes yderligere værktøjer, er Innovationsenheden behjælpelig. Side 17

18 Nedenstående bilag findes i innovationsenheden, så ret henvendelse der, hvis der er behov for skabelonerne. Skabelon for business case Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon for interessentanalyse Skabelon for risikoanalyse Skabelon for kommunikationsplan Mini MTV Innovationsenheden har ansvaret for at vurdere værktøjerne og opdatere dem løbende på baggrund af læring, trends og nye teorier. Side 18

19 Hospitalsledelsen

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere