Innovationsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsstrategi 2013-2016"

Transkript

1 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden

2 Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009, hvilket dels sker i forbindelse med lancering af den nye strategi for på Hospitalsenheden Horsens og dels fordi innovationstilgangen er modnet i de seneste fire år og har nu et større strategisk fokus. På Hospitalsenheden Horsens arbejdes der målrettet og strategisk med innovation med henblik på at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen, at udvikle værktøjer som understøtter medarbejderne i deres arbejde og samarbejde og endeligt at udvikle værktøjer og processer, som gør det lettere for patienterne at øge egen-mestringen. På baggrund af de innovations erfaringer, som hospitalet har opbygget siden udnævnelsen til innovationsplatform i Region Midtjylland i 2009, fokuseres ambitionerne yderligere, idet der både arbejdes med udvidelse af innovationskulturen, hverdagsinnovationer i klinikken og med strategiske innovationsprojekter fra innovationsenheden. Innovationskulturen er en forudsætning for at fastholde og udvide innovationsaktiviteterne generelt set og den skal understøtte hverdagsinnovation som et vandmærke for hospitalet. De strategiske projekter vil omfatte på: - Samarbejde med virksomheder i offentlige private innovationsprojekter (OPI) med henblik på at skabe nye og værdifulde løsninger til hospitalssektoren og samtidig skabe vækst i erhvervslivet - Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken ved at præsentere og anvende kliniknære data i realtid, fx til at understøtte klinikernes beslutninger og prioriteringer - Samarbejde med kommuner og praktiserende læger med henblik på at skabe innovationer som forbedrer det sammenhængende sundhedsvæsen - Teknologiske innovationer, som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment Innovationsaktiviteternes forudsætning skabes både ved regionalt, nationalt og/eller internationalt samarbejder. Det internationale samarbejde skal løfte innovationsindsatsen til et bredere perspektiv og åbne for nye samarbejdspartnere, både for at lære og blive inspireret af andre, og for at kunne tiltrække internationale fondsmidler til større projekter for at rykke innovationshøjden og skalere vækstmulighederne for virksomhederne. Hospitalet har indledt et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i regioner om både innovationsprojekter og metoder, og det samme gælder hospitaler i både Region Nordjylland og Syddanmark. Side 2

3 Innovationsenheden har flere samarbejder med universiteter og professionshøjskoler, og indgår i andre innovative netværk, både med henblik på forskning, innovation og uddannelsessamarbejde. Innovationsøkosystemet, som Hospitalsenheden Horsens er den del af ses i nedenstående figur. Side 3

4 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Strategi Definition af innovation på Hospitalsenheden Horsens Formål og mål Økonomi og fundraising Organisatorisk forankring og rollefordeling...10 Bilag Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens...12 Prækvalifikation...12 Udvikling...14 Implementering...15 Drift...16 Evaluering...17 Værktøjer...17 Side 4

5 1. Indledning Hospitalsenheden Horsens (HEH) har efter flere års strategisk arbejde med innovation og med konkrete innovationsprojekter opnået stor erfaring, som hermed føres over i en opdateret innovationsstrategi. Innovation spiller en vigtig rolle for gennemførelse af hospitalets strategi for , hvilket innovationsstrategien skal understøtte Strategien bygger på en platform, som består af: - en hospitalsledelse, der går forrest, involverer sig og støtter innovation - en organisation, der er innovationsparat, men som vil blive udviklet yderligere i de kommende år - en åbenhed over for virksomheder til samarbejde og invitation til at udvikle og teste sammen med hospitalets medarbejdere og på hospitalets faciliteter - en organisering af innovation, som sikrer struktur, operationalisering og fremdrift. Formålet med innovationsstrategien er at opstille konkrete mål og operationalisere strategien med handlinger og værktøjer, så det er gennemsigtigt for alle ledere og medarbejdere, hvorved udbyttet af innovation og anvendelsen af ressourcerne optimeres Organisatorisk er innovationsopgaverne placeret i en innovationsenhed, som er forankret i afdelingen for kvalitet og sundheds-it i Administrationen. Innovationsenheden varetager større og strategiske innovationsprojekter i tæt sammenspil med hospitalets afdelinger og Hospitalsledelsen. Alle afdelinger har ansvaret for hverdagsinnovation, hvilket både kan ske lokalt og i et tæt samspil med innovationsenheden 2. Strategi Innovation skal støtte hospitalets strategi i alle henseender. Strategien for er. - Kvalitet i alt - Sammenhæng og samarbejde - Patienten som partner Herudover har hospitalet et tæt samarbejde med MedTech Innovation Center (MTIC), som er Region Midtjyllands satsning på innovation i sundhedsvæsenet. Det betyder et særligt fokus på Offentlig Privat Innovations (OPI) projekter, som skal understøtte erhvervsvirksomhedernes vækst af produkter, der er udviklet i fællesskab med hospitalet og på baggrund af konkrete behov, test og kvalificerede kliniske input og krav. Innovationsarbejdet sker på tre forskellige organisatoriske niveauer organisationskulturen, hverdagsinnovation og strategisk innovation. Side 5

6 Innovation er et vandmærke på Hospitalsenheden Horsens, hvorfor der i løbet af er en målrettet indsats på innovationskultur og kompetencer. Første fase koncentrerer sig om at udvikle innovationskompetencerne både hos mellemledere og medarbejdere, samtidigt med at medarbejderne afprøver dem på lokale projekter i egen afdeling med støtte fra lederen og en projektleder. Både ledere og medarbejdere bliver ambassadører for innovation og kan bistå kollegaer både med værktøjer og erfaringer. Ambassadørerne indgår i et tæt netværk med innovationsenheden, så læring udveksles og de bedste kompetencer bruges til de forskellige opgaver og så der sikres en sammenhæng mellem hverdagsinnovation lokalt i afdelingerne og i innovationsenheden. Eftersom innovationskulturen udvikles, vil der komme et stigende antal konkrete innovationsprojekter på hospitalet, da de vil blive startet alle steder fra. De kan kaldes hverdagsinnovation, inkrementel innovation eller LEAN, dynamiske og ustrukturerede innovationer, som er symbolet på al den innovationsaktivitet, som foregår dynamisk og ustruktureret og på baggrund af medarbejdernes initiativer. Når disse hverdagsinnovationer bliver af en sådan størrelse at man har behov for hjælp, kan man gøre følgende: 1. Hvis der er tale om kvalificering af et mindre projekt eller behov for andre innovationsmetoder kan projektlederen fra Innovation som vandmærke kontaktes på lokal Projektlederen vurdere om innovationsenheden skal inddrages og tager kontakt 2. Hvis der er tale om kvalificering af et større projekt eller udarbejdelse af business case, projektbeskrivelser, samarbejdsaftaler med virksomheder og fondsansøgninger kontaktes innovationsenheden enten via hospitalets intranet eller på lokal De strategiske fokusområder i innovationsindsatsen vil alle tre blive understøttet af innovationsprojekter, som vil blive prioriteret på baggrund af en vurderet strategisk værdi for hospitalet inden for følgende områder: 1. Samarbejde med virksomheder i offentlige private innovationsprojekter (OPI) med henblik på at skabe nye og værdifulde løsninger til hospitalssektoren og samtidig skabe vækst i erhvervslivet 2. Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken 3. Samarbejde med kommuner og praktiserende læger med henblik på at skabe innovationer som forbedrer det sammenhængende sundhedsvæsen 4. Teknologiske innovationer, som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment Side 6

7 Ad. 1: Offentlig Privat Innovation (OPI) Samarbejdet med virksomheder kan opstå på flere måder men det er et krav, at en af hospitalets afdelinger finder det interessant og kan støtte op om projektet: - Virksomheder, der henvender sig med en god idé, som ønsker sparring og feedback. Innovationsenheden tager typisk de første møder med virksomheden for at vurdere, om idéen er interessant. Hvis den er det, involveres de relevante klinikere, som kunne være interesserede i at høre om idéen, give feedback og medvirke til proof-of-concept - Hospitalets medarbejdere får idéer eller har et behov, som kræver et samarbejde med virksomheder. Innovationsenheden bidrager til at scanne markedet for potentielle samarbejdspartnere - Andre hospitaler, kommuner, uddannelsesinstitutioner har idéer til samarbejde, som innovationsenheden vurderer potentialet i, hvorefter klinikken involveres. Ad. 2: Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken ved at præsentere og anvende kliniknære data i realtid, fx til at understøtte klinikernes beslutninger og prioriteringer Ad. 3: Det sammenhængende sundhedsvæsen - Med udgangspunkt i strategien arbejdes der i flere projekter sammen med både praktiserende læger og kommuner, som aktive projektdeltagere og partnere. Målet i projekterne er typisk at udvikle it-løsninger, der kan bidrage til et sammenhængende sundhedsvæsen for borgere og medarbejdere. Ad. 4: Teknologiske innovationer som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment. Metoden for at skabe indsatsen er regionalt, nationalt og/eller internationalt samarbejder. Internationalt samarbejde vil medføre at få et internationalt innovationsniveau til gavn for hospitalet og virksomhedssamarbejdspartnere, men også for at kunne positionere hospitalet til at kunne opnå fondsfinansiering til større innovationsprojekter. Endvidere er der en række udenlandske hospitaler og innovationsmiljøer, som kan give god inspiration og sparring til de lokale projekter, hvorfor målet er at finde 2-5 interessante samarbejdspartnere inden for de næste 3 år. Innovationsenheden følger generelt med i de teknologiske trends, som måtte komme hospital og virksomhedssamarbejdspartnere til gavn. Specielt teknologier, som kan gøre klinikernes arbejde lettere og som kan gøre det muligt for patienterne at opnå en større indsigt i egen sygdom og egenmestring. Da der er begrænsede ressourcer til innovation, skal ledelserne prioritere projekterne efter værdi ved at anvende innovationsværktøjerne og sikre retningen på baggrund af hospitalets strategi. Rammerne for dette arbejde skabes af ledelsen, som går forrest i arbejdet ved at prioritere, at der Side 7

8 bruges ressourcer på innovationsaktiviteter. Ledere og medarbejdere opfordres til at bringe ambassadører og innovationsenheden i spil, så ideer kan udvikles til brugbare innovative løsninger, som efterfølgende kan implementeres. Innovation skal have frihedsgrader og behøver risikovillighed og interesse fra lederne for at blive en succes. Der vil hurtigt opstå barrierer og forhindringer for innovation, hvorfor det er vigtigt at ledelsen støtter ildsjælene. 3. Definition af innovation på Hospitalsenheden Horsens Hospitalet har flere års erfaring med forskellige innovationsmetoder; brugerdrevet, medarbejderdrevet, teknologidrevet innovation, service design, use cases, co-creation, storyboards etc. Det betyder, at forskellige metoder tages i anvendelse afhængigt af projektets karakter, men også at metoderne fortsat vil blive udviklet efter inspiration fra samarbejdspartnere og nye teoretiske modeller. Ambassadørerne bliver på Innovationsakademiet uddannet i de grundlæggende værktøjer i arbejdet med kompetencer og innovationskultur og disse værtøjer går igen i alle hospitalets tværgående projekter. Den definition, som hospitalet anvender, indgår i uddannelsen på Innovationsakademiet. Der skal være tale om værdiskabelse af en eller anden art, løsningen skal være implementeret og taget i anvendelse, samtidigt skal der være en grad af nytænkning: V- værdiskabende I implementeret N - nytænkning Der er således både plads til inkrementelle, hverdags og radikale innovationer, men hvor sidstnævnte stiller større krav til økonomi og risikovillighed. 4. Formål og mål Formålet med innovationsstrategien er at opstille konkrete mål og operationalisere strategien med handlinger og værktøjer, så det er gennemsigtigt for alle ledere og medarbejdere, hvorved udbyttet af innovation og anvendelsen af ressourcerne optimeres Formålet med innovation er at hospitalet er i stand til at møde fremtidens udfordringer, hvor der forventes en øget efterspørgsel efter sundhedsydelser fra en voksende ældre befolkning og mere krævende brugere. Målet er at kunne levere en høj og tilfredsstillende kvalitet til patienterne og samtidigt øge effektiviteten og anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt. Derfor skal det være motiverende og sjovt for ledere og medarbejdere at arbejde med innovation, samtidigt med at alle har et ansvar for at få udbytte af arbejdet. Side 8

9 Hospitalet vil lykkes med strategien blandt andet ved at skabe fundamentet for succesfuld innovation. Fundamentet er innovationskultur, innovationskompetencer, ambassadører, ledelsesopbakning, struktur og værktøjer. De tre fyrtårne, som kobler hospitalets strategi med innovationsmål: Kvalitet i alt Sammenhæng og samarbejde Patienten som partner Kvalitet i alt skal opnås ved hjælp af forskellige innovationstiltag uafhængigt af, hvilke områder, der skal forbedres. Det kan være kommunikation, utilsigtede hændelser, samarbejde, patientbehandlinger og -forløb osv.. Således foretages der før og eftermålinger for at måle medarbejdernes og patienternes tilfredshed med innovationerne. Der vil blive anvendt forskellige metoder afhængigt af projektets karakter. Hvis det er muligt måles ligeledes på kvalitetsparametre fra Den Danske Kvalitetsmodel og Patientsikkert Sygehus vil blive indarbejdet i projekterne. Sammenhænge og samarbejde handler om sammenhængende patientforløb både i den enkelte afdeling og mellem afdelingerne, således der skabes det gode patientforløb, hvor der tages udgangspunkt i patientens helhed. Hermed omhandler sammenhænge også samarbejdet mellem øvrige hospitaler, kommuner, praksislæger og andre instanser, som i dag er præget af tværsektorielle udfordringer i forhold til overblik, kommunikation og koordination. Således vil der være et tæt samarbejde med kommunerne i optageområdet og de vil blive inviteret ind i projekterne, når der er tale om tværsektorielle mål. Målet er at have tværsektorielle projekter, som har værdi for alle parter, hvilket projektevalueringerne vil omfatte. Patienten som partner sigter efter at skabe et ligeværdigt forhold mellem de sundhedsprofessionelle og patienten, hvor begge spiller en aktiv rolle for at nå i mål med øget livskvalitet for borgerne i sidste ende. Der fokuseres eksempelvis på anvendelse af IKT til understøttelse af patientforløbet i eget hjem og nye kontaktformer mellem borger og kliniker. Derfor vil der blive anvendt antropologiske metoder til at undersøge, om der sker en forbedring af patienternes muligheder for egenmestring i konkrete projekter. Generelt set opstilles der mål i alle innovationsprojekter på ovenstående faktorer, hvis det er muligt, så der efterfølgende kan følges op på de konkrete parametre. Succeskriterierne er: - At kvaliteten målbart øges inden 2016, fx synliggjort gennem LUP en - At fokus på sammenhængende patientforløb og holistisk tankegang øges både i praksis og i tanke hos klinikere såvel som hos patienten i optageområdet - At løfte innovationskulturen til nye højder gennem kompetenceløft og strategisk tilgang til udvikling af innovationskulturen. Dette skal kunne bevises gennemført inden Bl.a. ved at innovation er blevet en del af MUS samtaler, afdelingsmøder og giver synlige resultater i hverdagen. Side 9

10 - At inddrage patienten i behandlingen, således vi gør patienten mere aktiv i behandlingsforløbet. Det skal støtte og motivere patienterne/borgerne til en forbedret livsstil og en øget livskvalitet. 5. Økonomi og fundraising Da budgetterne til innovation er begrænsede, vil det altid blive overvejet om og hvordan, der kan skaffes ekstern funding. Som hovedregel vil der kun blive brugt ressourcer på at søge funding, hvis der foreligger en positiv business case for projektet eller hvis projektet har stor strategisk værdi og afsmittende positiv effekt på kultur/tilfredshed/samarbejde el. lign.. Innovationsenheden har indblik i og erfaring med at søge eksterne midler. I forbindelse med funding, skal hospitalsledelsen eller afdelingsledelsen som hovedregel acceptere en vis egenfinansiering. I de mange OPI (Offentlig Privat Innovation) projekter, som Innovationsenheden driver, vil også de private partnere afkræves en egenfinansiering. Vedrørende OPI projekter og erfaringer på dette område henvises til I denne type af projekter er der flere bundlinjer at tilgodese, bl.a. erhvervsfremme, produktudvikling, øget omsætning. Formålet med innovationsindsatsen på hospitalet tjener dermed ikke blot hospitalets egen økonomi og kvalitet, men samfundets som helhed. Idé og patent En medarbejder, der er ansat i Region Midtjylland, skal være opmærksom på, at idéer, der er relateret til ens arbejde i regionen, reelt er Region Midtjyllands idé. Retningslinjer for samarbejdet kan læses her: TTO (Technology Transfer Office) enheden på Aarhus Universitet, varetager opgaven omkring patenter og rettigheder for Region Midtjylland og hospitalerne. Som medarbejder kan man sende sine idéer til vurdering og kvalificering, da regionen gerne ser, at opfindelser eller gode idéer, bliver patenteret. Man kan ikke forvente, at idéen bliver patenteret, da der er flere krav, som skal opfyldes. TTO enheden vil undersøge muligheden for patent, men inden denne vurdering kan klarlægges skal man udfylde en TTO erklæring: 6. Organisatorisk forankring og rollefordeling Innovationsenheden er forankret i afdelingen for Kvalitet og Sundheds-IT og refererer til kvalitetschefen. Der afholdes et innovationsstatusmøde mellem innovationsenheden og Side 10

11 hospitalsledelsen en til to gange om måneden, hvor der orienteres om innovationsenhedens projektportefølje og strategiske beslutninger drøftes. Innovationsenheden støtter ambassadører og ledere, når der er tale om projekter, der får en påvirkning på mere end en afdeling og eller hvis der er brug for yderligere ressourcer og kompetencer. Det er endvidere innovationsenhedens opgave at varetage opgaver i forhold til samarbejdspartnere og andre innovationsaktører med henblik på at følge tendenser og opbygge tætte relationer til både internationale/nationale/regionale aktører og potentielle partnere fra erhvervslivet. Hospitalsenheden Horsens deltager i forskellige innovationsnetværk, såvel nationale, regionale og lokale. Desuden deltager Hospitalsenheden Horsens i relevante innovationskonsortier under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Innovationsenheden har ikke opgaver forbundet med terapeut, læge- og sygeplejerske faglig forskning, da det er placeret i forskningsenheden. Innovationsenheden har tætte samarbejder med afdelinger i administrationen og de kliniske afdelinger. Innovationsenheden består af en tværfaglig gruppe af projektledere/innovationskonsulenter, som supplerer hinanden fagligt såvel som praktisk. Pr juni 2013 er der 3 fastansatte (hvoraf en er udlånt fra MTIC). Desuden er der ansat 4 personer i projektstillinger, og der er løbende tilknyttet praktikanter. Side 11

12 Bilag 1 Innovationsstruktur og processer: En beskrivelse af, hvorledes innovation udøves i det daglige på Hospitalsenheden Horsens, HEH. Der er taget afsæt i innovationslitteraturen for at skabe innovationsforløb og værktøjer. Innovationsforløbet er beskrevet nedenfor. Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens Dette afsnit giver et overblik fra en idé genereres til idéen er implementeret, sat i drift og evalueret. Under hvert trin beskrives indholdet, samt de værktøjer og metoder, som tages i anvendelse for at få så godt og fokuseret et forløb som muligt i forhold til de bedste idéer, som understøtter strategien. I teksten vil det fremgå, hvordan organisering, opgaver, dokumentation og økonomi er tænkt ind i hver fase. Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens Prækvalifikation HEH har valgt at anvende nedenstående innovationsproces fra idé til handling. Ideen kan opstå alle steder i organisationen og idémanden kontakter innovationsenheden efter aftale med sin nærmeste leder, for at få ideen vurderet. Innovationsenhedens kontaktoplysninger findes på intranettet. Inden man bringer en ide ind i innovationsenheden skal man have overvejet om afdelingen har økonomiske ressourcer, samt tid til at gå ind i et fremadrettet projekt. Hvis innovationsenheden ud fra nedenstående model, vurderer idéen egnet til et videre forløb, bliver idémanden samt vedkommendes ledelse indkaldt til møde omkring et videre forløb (kvalificeringsmøde) Side 12

13 Faseopdeling Feedback til idemand JA Projektet igangsættes, Intern finansiering Ide fra den enkelte på HEH Medarbejder eller ledelse får en ide Ide vurderes Projektoplæg Idemand og innovationsenhed Beslutning (ledelse) NEJ JA Projektet igangsættes, ekstern funding Opstartsproces på Hospitalsenheden Horsens Projektet igangsættes ikke Efter kvalificeringsmødet med idémanden og ledelsen, udarbejdes et projektoplæg (business case, bilag 1). Når dette er udarbejdet, er næste trin en indstilling til det ledelsesniveau, som skal træffe beslutningen. Ledelsesniveauerne er henholdsvis hospitalsledelse, afdelingsledelse og funktion- /afdelingsledelse. Der kan være fire forskellige beslutningsmuligheder, idet ledelsen kan beslutte igangsættelse af projekter, hvis de kan finansieres af hospitalet eller afdelingen selv. Eller ledelsen kan beslutte, at projektet skal igangsættes, såfremt, der kan skaffes ekstern funding. Innovationskonsulenten vil være behjælpelig med at undersøge funding muligheder. Endvidere kan ledelsen træffe beslutning om, at projektet ikke skal igangsættes eller endeligt kan det besluttes at opdele projektet i faser og igangsætte første fase. Hvis den første fase forløber godt, vil der blive taget stilling til igangsættelse af de næste faser. Afhængig af hvilken beslutning ledelsen træffer vil der udarbejdes en projektbeskrivelse, som benyttes som internt styringsredskab (bilag 2) og/eller som ansøgning til ekstern finansiering. Processen sikrer, at de rette personer involveres, da både idémanden og den konkrete ledelse er med i processen. Med involvering skabes en forankring af forandringerne og en organisationskultur, hvor innovation er stærkt forankret. Side 13

14 Udvikling I udviklingsfasen vil medarbejder, ledelser samt eksterne partnere (virksomheder) indgå i projektet, idet der fx skal udvikles et teknologisk værktøj, som skal implementeres i afdelingen. For at alle parter ved, hvad de skal gøre hvor, hvornår og hvordan, nedsættes der en styregruppe, som har den overordnet beslutningsdygtighed. I mindre projekter, kan der arbejdes uden en styregruppe, og kun med en projektgruppe. I styregruppen udvælges en formand. Formanden er typisk repræsentant for ledelsen i den afdeling, der er en del af innovationsprojektet eller en repræsentant for hospitalsledelsen. Desuden nedsættes en projektgruppe, som er med til at kvalificere den teknologiske løsning, for at sikre den ledelsesmæssige og strategiske sammenhæng. Når et projekt skal startes op udvælges en projektleder. Projektlederens opgave er at være bindeled mellem alle parter men også ansvarlig for at projektet følger projektplanen og dets milepæle. Projektlederen er ansat i Innovationsenheden. Styregruppe: Projektejer Styregruppeformand Projektleder Partnere Øvrige Godkender kommissorium Godkender budget Godkender partnerskabs- og samarbejdsaftale Projektgruppe: Styregruppeformand Projektleder Projektdeltager Partnere Daglig drift og fremdrift af projektet Beslutningsoplæg til styregruppen Udpegelse af workshop deltager Analyse Rapportering Dokumentering Evaluering Organisering og ansvar i innovationsprojekter Side 14

15 Projektlederens opgave i udviklingsfasen er at invitere og afholde workshops med mulige interessenter for projektet. Det er også projektlederens ansvar at styre projektets økonomi. Ofte vil det ske i tæt samarbejde med økonomiafdelingen, der er behjælpelig med projektnumre og afklaring med revisorer, samt overholdelse af regnskabsinstrukser ved funding. Endeligt er det projektlederens ansvar, at der indgås en kontrakt med eventuelle samarbejdspartnere i tæt samarbejde med styregruppen. Vedrørende udviklingsaftaler, skal projektlederen eventuelt rådføre sig med en jurist fra Region Midt, så den gældende lovgivning, herunder rettigheder og udbudsregler, overholdes. Kontrakter underskrives af en repræsentant for ledelsen. Der udvikles en løsning/prototype/produkt i en iterativ proces, som projektgruppen tager stilling til og den vil ofte blive forelagt for interessenter fx de samme, som har deltaget i udviklingsworkshops. På baggrund af tilbagemeldinger på mock-up eller prototype udvikles den endelige løsning, som også præsenteres for projektgruppe og interessenter før en evt. implementering igangsættes. Uddybet innovationsforløb med indhold Implementering Implementeringsplanen udarbejdes af projektlederen i samarbejde med projektgruppen og den godkendes af formanden for styregruppen. I implementeringsplanen tages der stilling til behovet for uddannelse og hvis der skal ske en tilpasning af organisationen, skal det indarbejdes i planen. Denne tilpasning sker i samarbejde med afdelingsledelsen. Mange innovationsprojekter kræver nye forandringer i organisationen, så det er vigtigt at den nærmeste ledelse har kendskab til forandringsledelse og værktøjer hertil. Innovationsafdelingen har flere værktøjer, som kan bruges ved kommende forandringer. Den færdigudviklede innovation implementeres efter planen i den pågældende afdeling. Er der tale om en innovation, der skal udvikles i andre afdelinger, udarbejdes en udrulningsplan i samarbejde med de pågældende afdelingsledelser. Side 15

16 Når innovationen har indflydelse på flere organisatoriske enheder, iværksættes og involveres de relevante aktører i udarbejdelse af innovationens implementering. I implementeringsfasen skal projektlederen sammen med projektgruppen have øje for om projektet har ekstern værdi. Der udarbejdes en kommunikationsplan i samarbejde med kommunikationsafdelingen til information og eventuelle pressemeddelelser i samarbejde med kommunikationsafdelingen, som godkendes af projektgruppens formand og ledelsen via ledelsessekretariatet. Hvis der skal lægges information på Intranet eller Internet inddrages kommunikationsafdelingen. Der vil typisk afholdes et kick-off arrangement for innovationen, de involverede og implicerede ledere, medarbejdere og der inviteres eventuelt også partnere og interne interessenter med. Drift Når innovationen er implementeret og accepttesten har vist, at alt er acceptabelt overgår ansvaret for løsningen til en løsningsansvarlig. Vedkommende overtager ligeledes ansvaret for driftsaftaler. Driftsaftaler underskrives af ledelsen og sker på baggrund af rådgivning af projektleder og med inddragelse af Region Midtjyllands jurister. Hvis løsningen egner sig til det, uddannes der superbrugere, som får konkretiseret deres opgave og ansvar. Det er den driftsansvarlige medarbejder, der har ansvaret for dette. Side 16

17 Evaluering Når innovationen overgår til drift udarbejder projektlederen en evaluering af innovationsforløbet i samarbejde med projektgruppen. Evalueringen præsenteres for styregruppen som afslutning på projektet. Evaluering af innovationsprocessen. Juridiske og kontraktlige læringspunkter Samarbejdspartneres performance Hvad gik godt og hvad gik mindre godt og hvad kan vi lære af det? Hvem skal vi kommunikere vores læring til, så den forankres i organisationen Læring fra workshops Giver læring anledning til tilpasning af innovationskoncept Evaluering af innovationsprojektet Ambition/mål Målgrupper Metodik Principperne for MTV (Teknologi, organisation, patient, økonomi) Oftest foretages der en førmåling i afdelingen samt der laves observationsstudier af vanlige arbejdsgange etc. Når innovationen er implementeret foretages der eftermåling og nye observationsstudier. Ud fra målingerne før og efter udarbejdes en evaluering. Desuden vil man med disse evalueringer kunne komme med nogle pejlemærker for fremadrettet implementering af samme innovation. Værktøjer Der anvendes forskellige værktøjer til innovation på Hospitalsenheden Horsens. Innovationsenheden har udvalgt de mest brugbare i forbindelse med et projekt og ved udarbejdelse at projektbeskrivelse. Hvis der ønskes yderligere værktøjer, er Innovationsenheden behjælpelig. Side 17

18 Nedenstående bilag findes i innovationsenheden, så ret henvendelse der, hvis der er behov for skabelonerne. Skabelon for business case Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon for interessentanalyse Skabelon for risikoanalyse Skabelon for kommunikationsplan Mini MTV Innovationsenheden har ansvaret for at vurdere værktøjerne og opdatere dem løbende på baggrund af læring, trends og nye teorier. Side 18

19 Hospitalsledelsen

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

innovation management system

innovation management system Plakat fra Åbent vindue i Roskilde Kommune. innovation management system Resultater fra interview- og workshoprække afholdt forår 2011 innovation management system Bearbejdning af interview- og workshopresultater

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere