Innovationsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsstrategi 2013-2016"

Transkript

1 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden

2 Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009, hvilket dels sker i forbindelse med lancering af den nye strategi for på Hospitalsenheden Horsens og dels fordi innovationstilgangen er modnet i de seneste fire år og har nu et større strategisk fokus. På Hospitalsenheden Horsens arbejdes der målrettet og strategisk med innovation med henblik på at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen, at udvikle værktøjer som understøtter medarbejderne i deres arbejde og samarbejde og endeligt at udvikle værktøjer og processer, som gør det lettere for patienterne at øge egen-mestringen. På baggrund af de innovations erfaringer, som hospitalet har opbygget siden udnævnelsen til innovationsplatform i Region Midtjylland i 2009, fokuseres ambitionerne yderligere, idet der både arbejdes med udvidelse af innovationskulturen, hverdagsinnovationer i klinikken og med strategiske innovationsprojekter fra innovationsenheden. Innovationskulturen er en forudsætning for at fastholde og udvide innovationsaktiviteterne generelt set og den skal understøtte hverdagsinnovation som et vandmærke for hospitalet. De strategiske projekter vil omfatte på: - Samarbejde med virksomheder i offentlige private innovationsprojekter (OPI) med henblik på at skabe nye og værdifulde løsninger til hospitalssektoren og samtidig skabe vækst i erhvervslivet - Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken ved at præsentere og anvende kliniknære data i realtid, fx til at understøtte klinikernes beslutninger og prioriteringer - Samarbejde med kommuner og praktiserende læger med henblik på at skabe innovationer som forbedrer det sammenhængende sundhedsvæsen - Teknologiske innovationer, som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment Innovationsaktiviteternes forudsætning skabes både ved regionalt, nationalt og/eller internationalt samarbejder. Det internationale samarbejde skal løfte innovationsindsatsen til et bredere perspektiv og åbne for nye samarbejdspartnere, både for at lære og blive inspireret af andre, og for at kunne tiltrække internationale fondsmidler til større projekter for at rykke innovationshøjden og skalere vækstmulighederne for virksomhederne. Hospitalet har indledt et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i regioner om både innovationsprojekter og metoder, og det samme gælder hospitaler i både Region Nordjylland og Syddanmark. Side 2

3 Innovationsenheden har flere samarbejder med universiteter og professionshøjskoler, og indgår i andre innovative netværk, både med henblik på forskning, innovation og uddannelsessamarbejde. Innovationsøkosystemet, som Hospitalsenheden Horsens er den del af ses i nedenstående figur. Side 3

4 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Strategi Definition af innovation på Hospitalsenheden Horsens Formål og mål Økonomi og fundraising Organisatorisk forankring og rollefordeling...10 Bilag Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens...12 Prækvalifikation...12 Udvikling...14 Implementering...15 Drift...16 Evaluering...17 Værktøjer...17 Side 4

5 1. Indledning Hospitalsenheden Horsens (HEH) har efter flere års strategisk arbejde med innovation og med konkrete innovationsprojekter opnået stor erfaring, som hermed føres over i en opdateret innovationsstrategi. Innovation spiller en vigtig rolle for gennemførelse af hospitalets strategi for , hvilket innovationsstrategien skal understøtte Strategien bygger på en platform, som består af: - en hospitalsledelse, der går forrest, involverer sig og støtter innovation - en organisation, der er innovationsparat, men som vil blive udviklet yderligere i de kommende år - en åbenhed over for virksomheder til samarbejde og invitation til at udvikle og teste sammen med hospitalets medarbejdere og på hospitalets faciliteter - en organisering af innovation, som sikrer struktur, operationalisering og fremdrift. Formålet med innovationsstrategien er at opstille konkrete mål og operationalisere strategien med handlinger og værktøjer, så det er gennemsigtigt for alle ledere og medarbejdere, hvorved udbyttet af innovation og anvendelsen af ressourcerne optimeres Organisatorisk er innovationsopgaverne placeret i en innovationsenhed, som er forankret i afdelingen for kvalitet og sundheds-it i Administrationen. Innovationsenheden varetager større og strategiske innovationsprojekter i tæt sammenspil med hospitalets afdelinger og Hospitalsledelsen. Alle afdelinger har ansvaret for hverdagsinnovation, hvilket både kan ske lokalt og i et tæt samspil med innovationsenheden 2. Strategi Innovation skal støtte hospitalets strategi i alle henseender. Strategien for er. - Kvalitet i alt - Sammenhæng og samarbejde - Patienten som partner Herudover har hospitalet et tæt samarbejde med MedTech Innovation Center (MTIC), som er Region Midtjyllands satsning på innovation i sundhedsvæsenet. Det betyder et særligt fokus på Offentlig Privat Innovations (OPI) projekter, som skal understøtte erhvervsvirksomhedernes vækst af produkter, der er udviklet i fællesskab med hospitalet og på baggrund af konkrete behov, test og kvalificerede kliniske input og krav. Innovationsarbejdet sker på tre forskellige organisatoriske niveauer organisationskulturen, hverdagsinnovation og strategisk innovation. Side 5

6 Innovation er et vandmærke på Hospitalsenheden Horsens, hvorfor der i løbet af er en målrettet indsats på innovationskultur og kompetencer. Første fase koncentrerer sig om at udvikle innovationskompetencerne både hos mellemledere og medarbejdere, samtidigt med at medarbejderne afprøver dem på lokale projekter i egen afdeling med støtte fra lederen og en projektleder. Både ledere og medarbejdere bliver ambassadører for innovation og kan bistå kollegaer både med værktøjer og erfaringer. Ambassadørerne indgår i et tæt netværk med innovationsenheden, så læring udveksles og de bedste kompetencer bruges til de forskellige opgaver og så der sikres en sammenhæng mellem hverdagsinnovation lokalt i afdelingerne og i innovationsenheden. Eftersom innovationskulturen udvikles, vil der komme et stigende antal konkrete innovationsprojekter på hospitalet, da de vil blive startet alle steder fra. De kan kaldes hverdagsinnovation, inkrementel innovation eller LEAN, dynamiske og ustrukturerede innovationer, som er symbolet på al den innovationsaktivitet, som foregår dynamisk og ustruktureret og på baggrund af medarbejdernes initiativer. Når disse hverdagsinnovationer bliver af en sådan størrelse at man har behov for hjælp, kan man gøre følgende: 1. Hvis der er tale om kvalificering af et mindre projekt eller behov for andre innovationsmetoder kan projektlederen fra Innovation som vandmærke kontaktes på lokal Projektlederen vurdere om innovationsenheden skal inddrages og tager kontakt 2. Hvis der er tale om kvalificering af et større projekt eller udarbejdelse af business case, projektbeskrivelser, samarbejdsaftaler med virksomheder og fondsansøgninger kontaktes innovationsenheden enten via hospitalets intranet eller på lokal De strategiske fokusområder i innovationsindsatsen vil alle tre blive understøttet af innovationsprojekter, som vil blive prioriteret på baggrund af en vurderet strategisk værdi for hospitalet inden for følgende områder: 1. Samarbejde med virksomheder i offentlige private innovationsprojekter (OPI) med henblik på at skabe nye og værdifulde løsninger til hospitalssektoren og samtidig skabe vækst i erhvervslivet 2. Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken 3. Samarbejde med kommuner og praktiserende læger med henblik på at skabe innovationer som forbedrer det sammenhængende sundhedsvæsen 4. Teknologiske innovationer, som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment Side 6

7 Ad. 1: Offentlig Privat Innovation (OPI) Samarbejdet med virksomheder kan opstå på flere måder men det er et krav, at en af hospitalets afdelinger finder det interessant og kan støtte op om projektet: - Virksomheder, der henvender sig med en god idé, som ønsker sparring og feedback. Innovationsenheden tager typisk de første møder med virksomheden for at vurdere, om idéen er interessant. Hvis den er det, involveres de relevante klinikere, som kunne være interesserede i at høre om idéen, give feedback og medvirke til proof-of-concept - Hospitalets medarbejdere får idéer eller har et behov, som kræver et samarbejde med virksomheder. Innovationsenheden bidrager til at scanne markedet for potentielle samarbejdspartnere - Andre hospitaler, kommuner, uddannelsesinstitutioner har idéer til samarbejde, som innovationsenheden vurderer potentialet i, hvorefter klinikken involveres. Ad. 2: Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken ved at præsentere og anvende kliniknære data i realtid, fx til at understøtte klinikernes beslutninger og prioriteringer Ad. 3: Det sammenhængende sundhedsvæsen - Med udgangspunkt i strategien arbejdes der i flere projekter sammen med både praktiserende læger og kommuner, som aktive projektdeltagere og partnere. Målet i projekterne er typisk at udvikle it-løsninger, der kan bidrage til et sammenhængende sundhedsvæsen for borgere og medarbejdere. Ad. 4: Teknologiske innovationer som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment. Metoden for at skabe indsatsen er regionalt, nationalt og/eller internationalt samarbejder. Internationalt samarbejde vil medføre at få et internationalt innovationsniveau til gavn for hospitalet og virksomhedssamarbejdspartnere, men også for at kunne positionere hospitalet til at kunne opnå fondsfinansiering til større innovationsprojekter. Endvidere er der en række udenlandske hospitaler og innovationsmiljøer, som kan give god inspiration og sparring til de lokale projekter, hvorfor målet er at finde 2-5 interessante samarbejdspartnere inden for de næste 3 år. Innovationsenheden følger generelt med i de teknologiske trends, som måtte komme hospital og virksomhedssamarbejdspartnere til gavn. Specielt teknologier, som kan gøre klinikernes arbejde lettere og som kan gøre det muligt for patienterne at opnå en større indsigt i egen sygdom og egenmestring. Da der er begrænsede ressourcer til innovation, skal ledelserne prioritere projekterne efter værdi ved at anvende innovationsværktøjerne og sikre retningen på baggrund af hospitalets strategi. Rammerne for dette arbejde skabes af ledelsen, som går forrest i arbejdet ved at prioritere, at der Side 7

8 bruges ressourcer på innovationsaktiviteter. Ledere og medarbejdere opfordres til at bringe ambassadører og innovationsenheden i spil, så ideer kan udvikles til brugbare innovative løsninger, som efterfølgende kan implementeres. Innovation skal have frihedsgrader og behøver risikovillighed og interesse fra lederne for at blive en succes. Der vil hurtigt opstå barrierer og forhindringer for innovation, hvorfor det er vigtigt at ledelsen støtter ildsjælene. 3. Definition af innovation på Hospitalsenheden Horsens Hospitalet har flere års erfaring med forskellige innovationsmetoder; brugerdrevet, medarbejderdrevet, teknologidrevet innovation, service design, use cases, co-creation, storyboards etc. Det betyder, at forskellige metoder tages i anvendelse afhængigt af projektets karakter, men også at metoderne fortsat vil blive udviklet efter inspiration fra samarbejdspartnere og nye teoretiske modeller. Ambassadørerne bliver på Innovationsakademiet uddannet i de grundlæggende værktøjer i arbejdet med kompetencer og innovationskultur og disse værtøjer går igen i alle hospitalets tværgående projekter. Den definition, som hospitalet anvender, indgår i uddannelsen på Innovationsakademiet. Der skal være tale om værdiskabelse af en eller anden art, løsningen skal være implementeret og taget i anvendelse, samtidigt skal der være en grad af nytænkning: V- værdiskabende I implementeret N - nytænkning Der er således både plads til inkrementelle, hverdags og radikale innovationer, men hvor sidstnævnte stiller større krav til økonomi og risikovillighed. 4. Formål og mål Formålet med innovationsstrategien er at opstille konkrete mål og operationalisere strategien med handlinger og værktøjer, så det er gennemsigtigt for alle ledere og medarbejdere, hvorved udbyttet af innovation og anvendelsen af ressourcerne optimeres Formålet med innovation er at hospitalet er i stand til at møde fremtidens udfordringer, hvor der forventes en øget efterspørgsel efter sundhedsydelser fra en voksende ældre befolkning og mere krævende brugere. Målet er at kunne levere en høj og tilfredsstillende kvalitet til patienterne og samtidigt øge effektiviteten og anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt. Derfor skal det være motiverende og sjovt for ledere og medarbejdere at arbejde med innovation, samtidigt med at alle har et ansvar for at få udbytte af arbejdet. Side 8

9 Hospitalet vil lykkes med strategien blandt andet ved at skabe fundamentet for succesfuld innovation. Fundamentet er innovationskultur, innovationskompetencer, ambassadører, ledelsesopbakning, struktur og værktøjer. De tre fyrtårne, som kobler hospitalets strategi med innovationsmål: Kvalitet i alt Sammenhæng og samarbejde Patienten som partner Kvalitet i alt skal opnås ved hjælp af forskellige innovationstiltag uafhængigt af, hvilke områder, der skal forbedres. Det kan være kommunikation, utilsigtede hændelser, samarbejde, patientbehandlinger og -forløb osv.. Således foretages der før og eftermålinger for at måle medarbejdernes og patienternes tilfredshed med innovationerne. Der vil blive anvendt forskellige metoder afhængigt af projektets karakter. Hvis det er muligt måles ligeledes på kvalitetsparametre fra Den Danske Kvalitetsmodel og Patientsikkert Sygehus vil blive indarbejdet i projekterne. Sammenhænge og samarbejde handler om sammenhængende patientforløb både i den enkelte afdeling og mellem afdelingerne, således der skabes det gode patientforløb, hvor der tages udgangspunkt i patientens helhed. Hermed omhandler sammenhænge også samarbejdet mellem øvrige hospitaler, kommuner, praksislæger og andre instanser, som i dag er præget af tværsektorielle udfordringer i forhold til overblik, kommunikation og koordination. Således vil der være et tæt samarbejde med kommunerne i optageområdet og de vil blive inviteret ind i projekterne, når der er tale om tværsektorielle mål. Målet er at have tværsektorielle projekter, som har værdi for alle parter, hvilket projektevalueringerne vil omfatte. Patienten som partner sigter efter at skabe et ligeværdigt forhold mellem de sundhedsprofessionelle og patienten, hvor begge spiller en aktiv rolle for at nå i mål med øget livskvalitet for borgerne i sidste ende. Der fokuseres eksempelvis på anvendelse af IKT til understøttelse af patientforløbet i eget hjem og nye kontaktformer mellem borger og kliniker. Derfor vil der blive anvendt antropologiske metoder til at undersøge, om der sker en forbedring af patienternes muligheder for egenmestring i konkrete projekter. Generelt set opstilles der mål i alle innovationsprojekter på ovenstående faktorer, hvis det er muligt, så der efterfølgende kan følges op på de konkrete parametre. Succeskriterierne er: - At kvaliteten målbart øges inden 2016, fx synliggjort gennem LUP en - At fokus på sammenhængende patientforløb og holistisk tankegang øges både i praksis og i tanke hos klinikere såvel som hos patienten i optageområdet - At løfte innovationskulturen til nye højder gennem kompetenceløft og strategisk tilgang til udvikling af innovationskulturen. Dette skal kunne bevises gennemført inden Bl.a. ved at innovation er blevet en del af MUS samtaler, afdelingsmøder og giver synlige resultater i hverdagen. Side 9

10 - At inddrage patienten i behandlingen, således vi gør patienten mere aktiv i behandlingsforløbet. Det skal støtte og motivere patienterne/borgerne til en forbedret livsstil og en øget livskvalitet. 5. Økonomi og fundraising Da budgetterne til innovation er begrænsede, vil det altid blive overvejet om og hvordan, der kan skaffes ekstern funding. Som hovedregel vil der kun blive brugt ressourcer på at søge funding, hvis der foreligger en positiv business case for projektet eller hvis projektet har stor strategisk værdi og afsmittende positiv effekt på kultur/tilfredshed/samarbejde el. lign.. Innovationsenheden har indblik i og erfaring med at søge eksterne midler. I forbindelse med funding, skal hospitalsledelsen eller afdelingsledelsen som hovedregel acceptere en vis egenfinansiering. I de mange OPI (Offentlig Privat Innovation) projekter, som Innovationsenheden driver, vil også de private partnere afkræves en egenfinansiering. Vedrørende OPI projekter og erfaringer på dette område henvises til I denne type af projekter er der flere bundlinjer at tilgodese, bl.a. erhvervsfremme, produktudvikling, øget omsætning. Formålet med innovationsindsatsen på hospitalet tjener dermed ikke blot hospitalets egen økonomi og kvalitet, men samfundets som helhed. Idé og patent En medarbejder, der er ansat i Region Midtjylland, skal være opmærksom på, at idéer, der er relateret til ens arbejde i regionen, reelt er Region Midtjyllands idé. Retningslinjer for samarbejdet kan læses her: TTO (Technology Transfer Office) enheden på Aarhus Universitet, varetager opgaven omkring patenter og rettigheder for Region Midtjylland og hospitalerne. Som medarbejder kan man sende sine idéer til vurdering og kvalificering, da regionen gerne ser, at opfindelser eller gode idéer, bliver patenteret. Man kan ikke forvente, at idéen bliver patenteret, da der er flere krav, som skal opfyldes. TTO enheden vil undersøge muligheden for patent, men inden denne vurdering kan klarlægges skal man udfylde en TTO erklæring: 6. Organisatorisk forankring og rollefordeling Innovationsenheden er forankret i afdelingen for Kvalitet og Sundheds-IT og refererer til kvalitetschefen. Der afholdes et innovationsstatusmøde mellem innovationsenheden og Side 10

11 hospitalsledelsen en til to gange om måneden, hvor der orienteres om innovationsenhedens projektportefølje og strategiske beslutninger drøftes. Innovationsenheden støtter ambassadører og ledere, når der er tale om projekter, der får en påvirkning på mere end en afdeling og eller hvis der er brug for yderligere ressourcer og kompetencer. Det er endvidere innovationsenhedens opgave at varetage opgaver i forhold til samarbejdspartnere og andre innovationsaktører med henblik på at følge tendenser og opbygge tætte relationer til både internationale/nationale/regionale aktører og potentielle partnere fra erhvervslivet. Hospitalsenheden Horsens deltager i forskellige innovationsnetværk, såvel nationale, regionale og lokale. Desuden deltager Hospitalsenheden Horsens i relevante innovationskonsortier under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Innovationsenheden har ikke opgaver forbundet med terapeut, læge- og sygeplejerske faglig forskning, da det er placeret i forskningsenheden. Innovationsenheden har tætte samarbejder med afdelinger i administrationen og de kliniske afdelinger. Innovationsenheden består af en tværfaglig gruppe af projektledere/innovationskonsulenter, som supplerer hinanden fagligt såvel som praktisk. Pr juni 2013 er der 3 fastansatte (hvoraf en er udlånt fra MTIC). Desuden er der ansat 4 personer i projektstillinger, og der er løbende tilknyttet praktikanter. Side 11

12 Bilag 1 Innovationsstruktur og processer: En beskrivelse af, hvorledes innovation udøves i det daglige på Hospitalsenheden Horsens, HEH. Der er taget afsæt i innovationslitteraturen for at skabe innovationsforløb og værktøjer. Innovationsforløbet er beskrevet nedenfor. Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens Dette afsnit giver et overblik fra en idé genereres til idéen er implementeret, sat i drift og evalueret. Under hvert trin beskrives indholdet, samt de værktøjer og metoder, som tages i anvendelse for at få så godt og fokuseret et forløb som muligt i forhold til de bedste idéer, som understøtter strategien. I teksten vil det fremgå, hvordan organisering, opgaver, dokumentation og økonomi er tænkt ind i hver fase. Innovationsforløbet på Hospitalsenheden Horsens Prækvalifikation HEH har valgt at anvende nedenstående innovationsproces fra idé til handling. Ideen kan opstå alle steder i organisationen og idémanden kontakter innovationsenheden efter aftale med sin nærmeste leder, for at få ideen vurderet. Innovationsenhedens kontaktoplysninger findes på intranettet. Inden man bringer en ide ind i innovationsenheden skal man have overvejet om afdelingen har økonomiske ressourcer, samt tid til at gå ind i et fremadrettet projekt. Hvis innovationsenheden ud fra nedenstående model, vurderer idéen egnet til et videre forløb, bliver idémanden samt vedkommendes ledelse indkaldt til møde omkring et videre forløb (kvalificeringsmøde) Side 12

13 Faseopdeling Feedback til idemand JA Projektet igangsættes, Intern finansiering Ide fra den enkelte på HEH Medarbejder eller ledelse får en ide Ide vurderes Projektoplæg Idemand og innovationsenhed Beslutning (ledelse) NEJ JA Projektet igangsættes, ekstern funding Opstartsproces på Hospitalsenheden Horsens Projektet igangsættes ikke Efter kvalificeringsmødet med idémanden og ledelsen, udarbejdes et projektoplæg (business case, bilag 1). Når dette er udarbejdet, er næste trin en indstilling til det ledelsesniveau, som skal træffe beslutningen. Ledelsesniveauerne er henholdsvis hospitalsledelse, afdelingsledelse og funktion- /afdelingsledelse. Der kan være fire forskellige beslutningsmuligheder, idet ledelsen kan beslutte igangsættelse af projekter, hvis de kan finansieres af hospitalet eller afdelingen selv. Eller ledelsen kan beslutte, at projektet skal igangsættes, såfremt, der kan skaffes ekstern funding. Innovationskonsulenten vil være behjælpelig med at undersøge funding muligheder. Endvidere kan ledelsen træffe beslutning om, at projektet ikke skal igangsættes eller endeligt kan det besluttes at opdele projektet i faser og igangsætte første fase. Hvis den første fase forløber godt, vil der blive taget stilling til igangsættelse af de næste faser. Afhængig af hvilken beslutning ledelsen træffer vil der udarbejdes en projektbeskrivelse, som benyttes som internt styringsredskab (bilag 2) og/eller som ansøgning til ekstern finansiering. Processen sikrer, at de rette personer involveres, da både idémanden og den konkrete ledelse er med i processen. Med involvering skabes en forankring af forandringerne og en organisationskultur, hvor innovation er stærkt forankret. Side 13

14 Udvikling I udviklingsfasen vil medarbejder, ledelser samt eksterne partnere (virksomheder) indgå i projektet, idet der fx skal udvikles et teknologisk værktøj, som skal implementeres i afdelingen. For at alle parter ved, hvad de skal gøre hvor, hvornår og hvordan, nedsættes der en styregruppe, som har den overordnet beslutningsdygtighed. I mindre projekter, kan der arbejdes uden en styregruppe, og kun med en projektgruppe. I styregruppen udvælges en formand. Formanden er typisk repræsentant for ledelsen i den afdeling, der er en del af innovationsprojektet eller en repræsentant for hospitalsledelsen. Desuden nedsættes en projektgruppe, som er med til at kvalificere den teknologiske løsning, for at sikre den ledelsesmæssige og strategiske sammenhæng. Når et projekt skal startes op udvælges en projektleder. Projektlederens opgave er at være bindeled mellem alle parter men også ansvarlig for at projektet følger projektplanen og dets milepæle. Projektlederen er ansat i Innovationsenheden. Styregruppe: Projektejer Styregruppeformand Projektleder Partnere Øvrige Godkender kommissorium Godkender budget Godkender partnerskabs- og samarbejdsaftale Projektgruppe: Styregruppeformand Projektleder Projektdeltager Partnere Daglig drift og fremdrift af projektet Beslutningsoplæg til styregruppen Udpegelse af workshop deltager Analyse Rapportering Dokumentering Evaluering Organisering og ansvar i innovationsprojekter Side 14

15 Projektlederens opgave i udviklingsfasen er at invitere og afholde workshops med mulige interessenter for projektet. Det er også projektlederens ansvar at styre projektets økonomi. Ofte vil det ske i tæt samarbejde med økonomiafdelingen, der er behjælpelig med projektnumre og afklaring med revisorer, samt overholdelse af regnskabsinstrukser ved funding. Endeligt er det projektlederens ansvar, at der indgås en kontrakt med eventuelle samarbejdspartnere i tæt samarbejde med styregruppen. Vedrørende udviklingsaftaler, skal projektlederen eventuelt rådføre sig med en jurist fra Region Midt, så den gældende lovgivning, herunder rettigheder og udbudsregler, overholdes. Kontrakter underskrives af en repræsentant for ledelsen. Der udvikles en løsning/prototype/produkt i en iterativ proces, som projektgruppen tager stilling til og den vil ofte blive forelagt for interessenter fx de samme, som har deltaget i udviklingsworkshops. På baggrund af tilbagemeldinger på mock-up eller prototype udvikles den endelige løsning, som også præsenteres for projektgruppe og interessenter før en evt. implementering igangsættes. Uddybet innovationsforløb med indhold Implementering Implementeringsplanen udarbejdes af projektlederen i samarbejde med projektgruppen og den godkendes af formanden for styregruppen. I implementeringsplanen tages der stilling til behovet for uddannelse og hvis der skal ske en tilpasning af organisationen, skal det indarbejdes i planen. Denne tilpasning sker i samarbejde med afdelingsledelsen. Mange innovationsprojekter kræver nye forandringer i organisationen, så det er vigtigt at den nærmeste ledelse har kendskab til forandringsledelse og værktøjer hertil. Innovationsafdelingen har flere værktøjer, som kan bruges ved kommende forandringer. Den færdigudviklede innovation implementeres efter planen i den pågældende afdeling. Er der tale om en innovation, der skal udvikles i andre afdelinger, udarbejdes en udrulningsplan i samarbejde med de pågældende afdelingsledelser. Side 15

16 Når innovationen har indflydelse på flere organisatoriske enheder, iværksættes og involveres de relevante aktører i udarbejdelse af innovationens implementering. I implementeringsfasen skal projektlederen sammen med projektgruppen have øje for om projektet har ekstern værdi. Der udarbejdes en kommunikationsplan i samarbejde med kommunikationsafdelingen til information og eventuelle pressemeddelelser i samarbejde med kommunikationsafdelingen, som godkendes af projektgruppens formand og ledelsen via ledelsessekretariatet. Hvis der skal lægges information på Intranet eller Internet inddrages kommunikationsafdelingen. Der vil typisk afholdes et kick-off arrangement for innovationen, de involverede og implicerede ledere, medarbejdere og der inviteres eventuelt også partnere og interne interessenter med. Drift Når innovationen er implementeret og accepttesten har vist, at alt er acceptabelt overgår ansvaret for løsningen til en løsningsansvarlig. Vedkommende overtager ligeledes ansvaret for driftsaftaler. Driftsaftaler underskrives af ledelsen og sker på baggrund af rådgivning af projektleder og med inddragelse af Region Midtjyllands jurister. Hvis løsningen egner sig til det, uddannes der superbrugere, som får konkretiseret deres opgave og ansvar. Det er den driftsansvarlige medarbejder, der har ansvaret for dette. Side 16

17 Evaluering Når innovationen overgår til drift udarbejder projektlederen en evaluering af innovationsforløbet i samarbejde med projektgruppen. Evalueringen præsenteres for styregruppen som afslutning på projektet. Evaluering af innovationsprocessen. Juridiske og kontraktlige læringspunkter Samarbejdspartneres performance Hvad gik godt og hvad gik mindre godt og hvad kan vi lære af det? Hvem skal vi kommunikere vores læring til, så den forankres i organisationen Læring fra workshops Giver læring anledning til tilpasning af innovationskoncept Evaluering af innovationsprojektet Ambition/mål Målgrupper Metodik Principperne for MTV (Teknologi, organisation, patient, økonomi) Oftest foretages der en førmåling i afdelingen samt der laves observationsstudier af vanlige arbejdsgange etc. Når innovationen er implementeret foretages der eftermåling og nye observationsstudier. Ud fra målingerne før og efter udarbejdes en evaluering. Desuden vil man med disse evalueringer kunne komme med nogle pejlemærker for fremadrettet implementering af samme innovation. Værktøjer Der anvendes forskellige værktøjer til innovation på Hospitalsenheden Horsens. Innovationsenheden har udvalgt de mest brugbare i forbindelse med et projekt og ved udarbejdelse at projektbeskrivelse. Hvis der ønskes yderligere værktøjer, er Innovationsenheden behjælpelig. Side 17

18 Nedenstående bilag findes i innovationsenheden, så ret henvendelse der, hvis der er behov for skabelonerne. Skabelon for business case Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon for interessentanalyse Skabelon for risikoanalyse Skabelon for kommunikationsplan Mini MTV Innovationsenheden har ansvaret for at vurdere værktøjerne og opdatere dem løbende på baggrund af læring, trends og nye teorier. Side 18

19 Hospitalsledelsen

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Rammer for innovationsledelse

Rammer for innovationsledelse Rammer for innovationsledelse Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kurt Espersen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1 Betingelser for det danske sundhedsvæsen Forventninger Øget

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Innovation Regionshospitalet Randers

Innovation Regionshospitalet Randers Innovation Regionshospitalet Regionshospitalet Innovation Innovation Hvad, hvorfor, hvem og hvad skal der til? Innovationsprojekter - Regionshospitalet 3 i én /v. Eva Kleberg Andersen Igangværende projekter

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk Afdeling E Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-58

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere