DI s innovationsundersøgelse 2012 Innovation skal ledes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI s innovationsundersøgelse 2012 Innovation skal ledes"

Transkript

1 DI s innovationsundersøgelse 12 Innovation skal ledes DI, Ledelsesudvikling og Produktivitet April 13 1

2 Fakta om undersøgelsen Deltagerne har svaret på et spørgeskema, der blev udsendt elektronisk og besvaret i løbet af oktober 12. I alt har 14 respondenter blandt DI s medlemmer deltaget i denne innovationsundersøgelse. Deltagerne i undersøgelsen kommer primært fra jern og metal-, fødevare-, elektronikindustrien samt fra byggematerialebranchen. 36 pct. af virksomhederne har 1-99 ansatte, 27 pct. har -499 ansatte og 37 pct. har mere end medarbejdere ansat. Respondenternes stillingsbetegnelse fordeler sig således: 38 % direktører, 49 % udviklingschefer og salgs- og produktchefer, 6 % projektledere og specialister, 7 % har angivet anden stillingsbetegnelse. De store virksomheder er overrepræsenteret i undersøgelsen i forhold til den aktuelle virksomhedsfordeling i Danmark. Det er dog vores vurdering, at undersøgelsen giver et godt billede af danske virksomheders innovationsarbejde på de udvalgte parametre. Ordforklaring I denne undersøgelse er der brugt følgende definitioner: Innovation defineres som opfindelser og ideer, der er omsat til produkter eller tjenester, der er bragt til markedet Innovationssuccesraten er den procentdel af den samlet innovationsaktivitet, som har givet et direkte positivt økonomisk resultat Konklusion af Innovationsundersøgelsen Danske virksomheder er lige så gode til at gennemføre innovationsaktiviteter, der skaber et positivt økonomisk resultat, som virksomheder i andre lande. Stenen i skoen er imidlertid, at det høje danske omkostningsniveau kræver en succesrate i den høje ende, for at virksomhederne kan bevare deres konkurrencekraft. 2. Den indsats, som virksomhedernes ledelse skal have fokus på for at fremme innovationsindsatsen, er afhængig af virksomhedsstørrelsen. 3. For de store virksomheder er det vigtigt, at topledelsen er direkte involveret i innovationsindsatsen. Det anbefales, at topledelsen løbende tager produktporteføljen op til vurdering og foretager den nødvendige prioritering af innovationsaktiviteterne, samt sikrer en tilpasning af innovationsprocessen. 4. Det anbefales også, at ledelsen i de mindre virksomheder er direkte involveret i innovationsindsatsen. Her er det vigtigt, at ledelsen afsætter dedikerede økonomiske- og medarbejderressourcer til at gennemføre innovationsaktiviteter. Det er også vigtigt, at de mindre virksomheder har en god innovationsproces, men den kan dog aldrig kompensere for manglende ressourcer. Redaktion: Chefkonsulent Hanne Merete Lassen 2

3 Indledning Innovation handler om at omsætte ideer til produkter, der kan sælges med kommerciel succes. Virksomheder der hurtigt og effektivt kan respondere på markedets behov for nye produkter og serviceydelser og som kan skabe en kommerciel succes har derfor en afgørende konkurrencefordel. Vi har derfor i DI s Innovationsundersøgelse 12 valgt at tage temperaturen på, hvordan virksomhederne måler innovationsindsatsen, virksomhedernes tilfredshed med innovationsindsatsen, samt hvilke faktorer der er vigtige for at sikre innovationsindsatsen, og hvilke faktorer der kan dæmpe innovationsindsatsen. Virksomhederne måler på udbyttet af innovationsindsatsen Når en virksomhed skal dokumentere sin innovationsindsats, eller de nytænkende tiltag der har skabt værdi, bør det gøres målbart. På den måde bliver resultaterne kvantitative og synlige og udviklingsområder kan identificeres. Ifølge DI s innovationsundersøgelse så svarer 77 pct. af respondenterne, at de måler deres succes af innovationsindsatsen. 3 pct. af respondenterne har svaret, at de anvender vækst i omsætningen på nye produkter/ydelser som målepunkt, 33 pct. anvender andel af omsætningen af nye produkter i forhold til den totale omsætning som målepunkt, 16 pct. anvender vækst i totale omsætning og 14 pct. anvender kundetilfredshed som målepunkt. Se figur 1 nedenfor. Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er økonomiske nøgletal, der bliver anvendt til måling af virksomhedernes succes med innovation og ikke mere indirekte faktorer, som f.eks. risikovillighed til nye produkter eller antal nye ideer. Det er glædeligt, at virksomhederne bruger økonomiske nøgletal som mål for resultatet af innovationsindsatsen. Formålet med innovation er jo at skabe nye ideer, der kan omsættes til en kommerciel succes. I tilfælde af utilstrækkelig succes med innovationsarbejdet kan det ud over en generel kritisk gennemgang af virksomhedens innovationsproces ofte være relevant, som en del af et eftersyn, at inddrage måling af flere faktorer, f.eks. faktorer, der fremmer innovationsindsatsen. 3

4 Fig. 1. Måling af virksomhedens succes med innovation Vurdering af innovationssuccesraten En ting er at måle virksomhedens succes med innovationsindsatsen, en anden ting er at vurdere, hvor stor en procentdel af den samlede innovationsindsats, som giver et direkte positivt økonomisk resultat. En virksomhed kan f.eks. godt have en stor vækst i omsætningen som et resultat af nye produkter samtidig med en lav innovationssuccesrate. Virksomhedens innovationssuccesrate er et udtryk for effektiviteten i innovationsindsatsen. Innovationsundersøgelsen viser, at 1 pct. af respondenterne vurderer, at deres succesrate er mellem og 1 pct., 17 pct. af respondenterne vurderer, at deres succesrate er mellem 1- pct., omkring 14 pct. vurderer, at deres succesrate ligger mellem -4 pct. I den anden ende af skalaen vurderer ca. 9 pct. af virksomhederne deres succesrate til at ligge i intervallet 7-9 pct. Kun pct. vurderer, at de har en succesrate mellem 9- pct.. Se figur 2 Ved sammenligning af de danske resultater med en international undersøgelse, så ses den samme fordeling af innovationssuccesraten i den internationale undersøgelse, som i DI s undersøgelse. Det er naturligvis glædeligt, at danske virksomheders effektivitet i innovationsindsats er på internationalt niveau. Stenen i skoen er imidlertid, at det høje danske omkostningsniveau kræver en succesrate i den høje ende for at virksomhederne kan bevare deres konkurrencekraft. 4

5 Procentvis fordeling 2 Fig. 2. Virksomhedernes succesrate Ved ikke -1 % 1- % -4 % 4-6 % 6-7 % 7-9 % 9- % Succesraten er uafhængig af virksomhedsstørrelsen Analysen viser endvidere, at innovationssuccesraten er uafhængig af virksomhedernes størrelse. Se figur 3 som viser succesraten fordelt på virksomhedsstørrelse. Resultatet er måske umiddelbart overraskende, da man intuitivt ville antage, at store virksomheder har den største succesrate. Det må antages, at store virksomheder ofte vil have en kompleks organisation med en relativ lang beslutningsproces, hvor ledelsen i den mindre virksomhed ofte vil have et langt mere detaljeret kendskab og viden om detaljer i virksomhedens processer og markeder, hvor man med korte beslutningsprocesser hurtigt og præcist kan omsætte en ide til en kommerciel succes. Det ses dog, at de mindre virksomheder er markant overrepræsenterede i intervallet -1 pct. Det kan ikke med baggrund i talmaterialet afgøres, om delresultatet skyldes statistisk usikkerhed eller om der, blandt de virksomheder med den laveste succesrate, er en generel forventning om en lavere succesrate for mindre virksomheder. Det skal bemærkes, at svarene i undersøgelsen ikke er forsøgt vægtet i forhold til det økonomiske omfang/udbytte og/eller det vidensniveau, der ligger bag de enkelte ideer, der ligger til grund for besvarelserne. 7 Fig. 3. Virksomhedsstørrelse og innovationssuccesrate ansatte -499 ansatte ansatte eller flere -1 % 1- % -4 % 4-6 % 6-7 % 7-9 % 9- %

6 Tilfredsheden med innovationsindsatsen Selv om danske virksomheder ligger på internationalt niveau, er det interessant at undersøge, hvor tilfredse virksomhedslederne er med deres innovationsindsats. For er en innovationssuccesrate på under 4 pct. godt nok? Dette spørgsmål skal ikke mindst ses i lyset af et generelt højt dansk omkostningsniveau. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med innovationsindsatsen. Undersøgelsen viser, at 46 pct. af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres innovationsindsats. Modsat er 49 pct. af respondenterne ikke tilfredse med resultaterne af deres indsats. Se figur 4. Undersøgelsens resultat er positivt, fordi resultatet indikerer, at en stor del af virksomhederne ser muligheder for at øge udbyttet af innovationsindsatsen og derved deres konkurrenceevne Ved ikke Fig. 4. Tilfredsheden med innovationssuccesraten Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller 33 Tilfreds 13 Meget tilfreds De efterfølgende spørgsmål i undersøgelsen har til formål at afdække nogle af de forhold, der kan bidrage til at øge virksomhedernes succes med innovation. Drivere for innovation I undersøgelsen er der spurgt ind til, hvilke forhold i virksomheden der driver innovation, lige fra undfangelse af ideen til kommercialisering. I undersøgelsen har respondenterne svaret, at de vigtigste drivere for at sikre innovationsindsatsen er prioritering af innovationsaktiviteterne, en velstruktureret innovationsproces samt økonomiske- og medarbejderressourcer. Se figur. Det er ikke overraskende, at netop ovenstående fire drivere ses som vigtige for innovationsindsatsen. Prioriterede projekter i en velstruktureret proces med tilstrækkelige økonomiske og medarbejderressourcer er fundamentet for succesfuld produktudvikling. 6

7 Fig.. Drivere for Innovation Prioritering af aktiviteter er en vigtig driver for innovation En nærmere analyse af datamaterialet viser, at 76 pct. af de respondenter som har svaret at prioritering af innovationsaktiviteter er en driver, har en innovationssuccesrate på under 4 pct. Respondenternes svar underbygger sammenhængen mellem succesrate og prioritering af innovationsaktiviteter. Det kan derfor anbefales, at virksomhedens ledelse løbende tager produktporteføljen op til vurdering og foretager den nødvendige prioritering af innovationsaktiviteterne. Topledelsens involvering - er en driver for udviklingschefer Undersøgelsen viser, at markant flere af udviklingscheferne i forhold til direktørerne vurderer, at ledelsens direkte involvering i R&D er en vigtig driver for gennemførelse af innovation. Dvs. der ses en tildens til, at mellemlederne i højere grad prioriterer vigtigheden af, at topledelsen er direkte involveret i R&D, end hvad topledelsen selv prioriterer. Undersøgelsens resultat er med til at understøtte betydningen af topledelsens fokus og opbakning til innovationsindsatsen. De vigtigste innovationsdrivere afhænger af virksomhedens størrelse Undersøgelsen viser, at virksomhedernes vægtning af de forskellige innovationsdrivere er afhængig af virksomhedernes størrelse. Respondenter fra virksomheder med 1-99 ansatte vurderer, at økonomiske og medarbejderressourcer er de vigtigste drivere for innovation, hvor respondenter fra virksomheder med eller flere ansatte vurderer, at prioritering af aktiviteter og en velstruktureret innovationsproces er de vigtigste drivere. Se figur 6. Det er ikke overraskende, da mindre virksomheder oftere vil have begrænsede ressourcer til at gennemføre innovationsaktiviteter og derfor oplever, at de vigtigste drivere af innovation er tilstrækkelige økonomiske- og medarbejderressourcer. Større virksomheder vil oftere have flere ressourcer til innovationsaktiviteter og oplever derfor prioritering af aktiviteter og en velstruktureret innovationsproces, som de største drivere. 7

8 Fig.. Virksomhedsstørrelse og innovationsdrivere 1-99 ansatte -499 ansatte ansatte eller flere Økonomiske ressourcer Medarbejderressourcer Velstruktureret innovationsproces Prioritering af aktiviteter Organisationens udfordringer med innovation En ting er at have fokus på drivers, men det er også væsentligt at have fokus på de udfordringer, som kan dæmpe innovationsindsatsen. Undersøgelsen viser tre forhold, som markant kan reducere innovationsindsatsen: 1. Prioritering af innovationsaktiviteter i forhold til driftsopgaver 2. Økonomiske ressourcer 3. Medarbejderressourcer Der er et tæt sammenfald mellem de vigtigste drivere og hæmmere af innovationsprocessen med èn markant afvigelse. En uklar innovationsproces ses ikke som en hæmmer af innovationsindsatsen. En klar innovationsproces er en driver, men en uklar innovations ses ikke som en udfordring. Det er ikke overraskende, for en nok så god innovationsproces kan ikke kompensere for manglende ressourcer. Se figur 7. Respondenterne oplever, at den største udfordring for innovationsindsatsen er en prioritering af innovationsaktiviteterne i forhold til den daglige drift. Fra andre sammenhænge ved man, at innovationsmedarbejdere ofte oplever, at de løbende bliver involveret i at slukke brande rundt omkring i virksomheden og derfor ikke har tid nok til at fokusere på deres innovationsaktiviteter. Svarene viser, at virksomhederne på anden og tredjepladsen ser begrænsede økonomiske ressourcer og begrænsede medarbejderressourcer som væsentlige udfordringer i forhold til de innovationsopgaver, der skal løses. Den konkrete økonomiske afmatning sætter naturligvis også sine spor i virksomhedernes arbejde med innovation. Der er imidlertid grund til at antage, at virksomhederne i fremtiden oftere vil opleve situationer, hvor ressourcer generelt er en knaphedsfaktor. En effektiv proces til at prioritere virksomhedens innovationsaktiviteter er derfor et vigtigt konkurrenceparameter. Økonomiske ressourcer - en udfordring En analyse af data viser, at 68 pct. af de respondenter, som svarer, at økonomiske ressourcer er en udfordring, har en innovationssuccesrate under 4 pct. Dvs. der ses en tendens til, at virksomheder med en innova- 8

9 tionssuccesrate på under 4 pct. ser økonomiske ressourcer som en stor udfordring. Det understreger, at virksomheder bør undersøge, om de har de rigtige projekter i deres innovationsportefølje. Ressourcer er den største udfordring for mindre virksomheder Undersøgelsen viser, at der er en forskel på, hvad mindre og store virksomheder ser som de største udfordringer for innovationsindsatsen. Respondenter fra mindre virksomheder (1-99 ansatte) vurderer, at økonomiske og medarbejderressourcer er de største udfordringer for at sikre innovation, hvorimod respondenter fra store virksomheder (over ansatte) svarer, at nedprioritering af innovationsaktiviteter til fordel fra driftsopgaver er den største udfordring. Se fig. 8. Resultatet er ikke overraskende. De store virksomheder vil ofte have mulighed for at igangsætte mange forskellige innovationsaktiviteter, da de generelt har flere økonomiske og medarbejderressourcer end små virksomheder, men disse ressourcer risikerer tilsvarende ofte at blive anvendt til andre opgaver i en stor organisation. Modsat vil mindre virksomheder med relativt færre ressourcer se ressourcer som en større udfordring end prioriteringen af innovationsaktiviteterne. 9

10 6 4 Fig. 8. Virksomhedsstørrelse og innovationsudfordringer 1-99 ansatte -499 ansatte ansatte eller flere Økonomiske ressourcer Medarbejderressourcer Nedprioritering af...

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering

Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Hanne Merete Lassen, chefkonsulent, haml@di.dk, 3377 3868 Mille Munksgaard, konsulent, mimu@di.dk, 3377 4631 NOVEMBER 2018 Der ligger store muligheder i innovation og digitalisering Virksomhederne arbejder

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier Thomas Qvortrup Christensen, seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK, 3377 3316 Anders Michael Tetens Hoff, chefkonsulent, AHOF@DI.DK, 3377 3899 NOVEMBER 2018 Kun få virksomheder anvender mange nye digitale teknologier

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr. 2 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed

Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 NOVEMBER 2018 Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed Virksomhederne oplever, at kommunalpolitikerne er meget mere erhvervsvenlige

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men...

Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men... Danske virksomheder har store digitale ambitioner, men, men, men... Foto: Colourbox LEDELSE & ORGANISATION Af Jesper K. Jørgensen 7. sep. 2018 Kl. 9:45...de este har alt for få, konkrete, effektive indsatser!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 1 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 2 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Som en del af Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der opsat et mål om, at praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Den første

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 8 For yderligere information David Hedegaard Meyer Danske Advokater Telefon: +45 33 43 7 Email: dhm@danskeadvokater.dk Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder DI Oktober 2016 DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder 1. Baggrund om analysen DI har i 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 51 forskningstunge

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

SMV er forventer fortsat fremgang, men sakker bagud i investeringer

SMV er forventer fortsat fremgang, men sakker bagud i investeringer Claus Aastrup Seidelin, seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 JANUAR 19 SMV er forventer fortsat fremgang, men sakker bagud i investeringer Små og mellemstore virksomheder (SMV er) 1 venter fortsat

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr 1 2016 Velkommen til Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 Indhold ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE OVERBLIK. 3 KONJUNKTUR-SURVEY... 4 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 5 KONJUNKTURKORT... 6 HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv?

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? A Claus Aastrup Seidelin, Seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 Kristian Binderup Jørgensen, Ledende økonom kbj@kraka.org, 3140 8705 SEPTEMBER 2019 Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? Virksomheder,

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Konjunkturanalyse. Middelfart Erhvervscenter

Konjunkturanalyse. Middelfart Erhvervscenter Konjunkturanalyse Middelfart Erhvervscenter Marts 2012 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 28.02 09.03.2012 Målgruppe: 290 virksomheder i Middelfart Kommune Antal besvarelser:

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd Konjunkturanalyse Holbæk Regionens Erhvervsråd November 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 4. november 16. november 2010 Målgruppe: 744 Virksomheder i Holbæk

Læs mere

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem Et lønsystem fungerer godt, når medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, og det har den effekt, virksomheden ønsker. Et lønsystem bør stemme overens med virksomhedens

Læs mere

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne

VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne VisionDK 2017: Ledelse, omstillingsparathed og kvalificeret dansk arbejdskraft vurderes som afgørende konkurrenceevnefaktorer ude på virksomhederne Tillidsrepræsentanter og virksomheder vurderer, at deres

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 SEPTEMBER 19 Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holbæk Erhvervsforum

Konjunkturanalyse. Holbæk Erhvervsforum Konjunkturanalyse Holbæk Erhvervsforum maj 2012 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 26.04 10.05.2012 Målgruppe: 750 virksomheder i Holbæk Kommune Antal besvarelser:

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Finansiering hos SMV er

Finansiering hos SMV er FSR SURVEY / JANUAR 2019 Finansiering hos SMV er Adgangen til finansieringen og betydningen af den aktuelle finansieringssituation Denne survey fokuserer på revisorernes vurdering af den aktuelle finansieringssituation

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 4 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Sammenfatning

Brugertilfredshedsundersøgelse Sammenfatning Brugertilfredshedsundersøgelse Sammenfatning En rapport baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelse gennemført i april 2018. Dagtilbudsområdet. Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Sammenfatning,

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Jonas Orebo Pyndt, Chefkonsulent jopy@di.dk, 3377 4613 Camilla Munksgaard, Studentermedhjælp camu@di.dk, 3377 4612 NOVEMBER 2016 Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Virksomheder

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE

HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE Indhold Indledning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Kapitel 1: Konjunktur-situation... 4 Konjunktur-index... 4 Konjunktur-kort... 6 Kapitel 2: Overordnede konjunktur-tendenser...

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere