Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april kl i Rande rs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs."

Transkript

1 Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april kl i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se k re tæ r. Poul Petersen foreslog på FU s vegne, Finn Pedersen til mødets dirigent. Finn Pedersen blev enstemmigt valgt. Finn Pedersen mente ikke det var nødvendig med dirigentsekretær, ingen valgtes. Dirigenten kunne fastslog, at delegeretmødet var lovligt indvarslet. På forslag fra FU valgtes DAU s sekretær Hans Ole Kofoed til mødesekretær. HOK blev valgt 2. Ko n state rin g af re præ se n tan te rn e s ste m m e re t o g gy ldigh e d af fu ldm agt. DAU s kasserer, Claus Jørgensen, konstaterede 20 gyldige stemmer. Følgende foreninger var repræsenteret på delegeretmødet: Avedøre Akvarieklub Århus Akvarieforening Københavns Akvarieforening Horsens Akvarieklub Holbæk Akvarie Klub Nordals Akvarieforening Randers Akvarieforening Esbjerg og omegns Akvarieforening Viborg Akvarieforening Odense Fugle- og Akvarieforening 3. Fre m læ gge lse o g go dk e n de lse af fo rre tnin gsu dvalge ts be re tnin g. DAU s formand Poul Petersen aflagde på vegne af forretningsudvalget beretning. (se vedlagte bilag). Poul Petersen gjorde sluttelig opmærksom på, at det var sidste år han sad som formand for DAU, og man derfor i årets løb skal vinde en afløser for ham. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. Poul Erik Kristensen, Viborg kunne dog oplyse, at der var kommet en ny brancheforening for dyrehandlerne - "Fokus på dyr" - han vil prøve at få kontakt med den. 4. Fre m læ gge lse o g go dk e n de lse af re gn sk ab DAU s kasserer, Claus Jørgensen gennemgik regnskab der udviste et driftsoverskud på 3.366,40 kr. Egenkapitalen er kr. Dirigenten oplæste af revisionsprotokollen, hvori der stod skrevet, at revisionen foretaget af de 2 revisorer, ikke havde givet anledning til bemærkninger. Poul Andersen, Århus var overrasket over så få driftsmidler DAU havde. Der var bemærkning til diasudlejningen, hvor FU måtte konstaterer at der ikke de sidste 6 år var tilgået ny serie, og serierne efterhånden var forældede, hvilket var årsag til den lave udlejning. Horsens mente, at der til DAU, skulle opkræves kontingent pr. medlem, for at tilgodese de meget små klubber med meget få medlemmer. Forretningsudvalget vil se på og overfor hovedbestyrelsen afleverer konsekvenser ved Referat side 1.

2 en omlægning. Regnskabet enstemmigt godkendt. 5. Be re tnin g fra k re dse n e Kreds 1. Claus Jørgensen, Avedøre aflagde beretning på vegne af Kredsformand Sven A. Knudsen. Vedlagt som bilag. Ingen bemærkninger fra delegeretmødet. Kreds 2-3. Hans Ole Kofoed, Holbæk aflagde på vegne af kredsformand Ole G. Nielsen beretning, vedlagt som bilag. Ingen bemærkninger fra delegeretmødet. Kreds 4. Vagn Mark, Viborg lagde på vegne af Kredsformand Henrik Christensen beretning: Der var ikke sket de store ting i kredsen. Man håber der kommer mere gang i den efter der er kommet en ny kredsbestyrelse. Der er planlagt et arrangement i Silkeborg til oktober. Kreds 5. Kredsformand Per Madsbøll af lagde beretning. Vedlagt som bilag. Bemærkede herudover, at Sønderborg og Tønder har meddelt ham, at de ikke er medlem af DAU. Kreds 6. I sin beretning omtalte Kredsformand Erik Frederiksen Nyborg, Synfyn-Langeland og Odense som de eneste aktive foreninger på Fyn. Odense har nogle interne problemer. 6. Be re tnin g fra u dvalge n e. Dansk Akvariedommersammenslutning Beretning ved Finn Pedersen der kort omtalte 2 dages mødet i Viborg om akvarieplanter. Økonomisk kører DAS stabilt. Der er en rimelig spreding af akvariedommere, dog mangler man i det sydjyske område. Finn Pedersen opfordrede de jyskeforeninger til at finde aspiranter. Førstegangsopdrætsregistrator Sv. E. Riedel berettede, at der i 2000 havde været anmeldt i alt 28 opdræt heraf 3 species. Der var flere, der endnu ikke havde fået tilsendt diplom på deres opdræt, hvilket skyldes, at Sv. E. Riedel i år havde påtaget sig opgaven med opdrætskonkurrencen, hvilket havde været en større opgave end forventet, og han derfor har måtte prioriterer. Forventer at "hængepartierne" skulle være klaret inden for rimelig tid. Referat side 2.

3 Per Madsbøll, Nordals var utilfreds med, at et af hans opdræt ikke var opført på listen. Sv. E. ville undersøge sagen. Medlemshåndbogen Beretning ved Hans Ole Kofoed, der konstaterede at der har været udsendt 2 sæt rettelser i Den sidste udsending har der desværre været fejl i. Disse vil blive rettet i forbindelse med udsending primo juni Hans Danielsson Horsens havde konstateret, at der var mange forkerte navne, adresser og telefonnumre i Håndbogen. Endvidre fandt han ikke foredragslisten opdateret. Hans Ole Kofoed kunne orienterer om, at det var de enkelte kredse og kredsformænd der var ansvarlige for at indsende rettelser til håndbogen, både foreningslisterne og foredragslisterne. Endvidere måtte Hans Ole Kofoed konstaterer, at der var meget få der indsendte adresse ændringer til ham, FU måtte ofte finde dem ad forskellige kanaler ligesom mange først reagerer, når de har modtaget en håndbogsrettelse hvor der står gamle adresser. Hans Ole Kofoed vil i maj måned fremsende foredragslisterne til foredragsholderne, så de kan melde tilbage. Det blev endvidere besluttet, at kredsformændene inden den 20 maj skal gennemgår adresser for deres kreds og give besked til Hans Ole Kofoed om ændringer. Programudlejning. Heinrich Petersen kunne fortælle, at der har været meget få udlejninger i Der var kun 50% der svarede på medsendte spørgeskemaer om seriens kvalitet. Han vil i løbet af efteråret selv gennemgå alle serierne og sortere i disse Diasserierne kan nu også bestilles via . Nordisk Samarbejde Poul Petersen på vegne af Jan Rytoft. Beretning forelå skriftlig, som vedlægges referat. Poul Andersen, Århus spurgte ind til niveauet for aktiviteteskonkurrencen. Han havde indsendt et bidrag og havde fået at vide, at der ikke var kød nok på. Poul Petersen kunne fortælle, at hans bidrag var afleveret til Nordisk møde og var blevet behandlet der, og ikke fundet præmierværdigt, da det i sin form ikke umiddelbart kunne bruges i alle Nordiske lande. Poul Andersen gav DAU s medlemsforeninger lov til at benytte bidraget. Opdrætskampagnen Sv. E. Riedel fremlagde beretning hvor han kunne fortælle at der i 2000 var godkendt 620 anmeldelser, med deltagelse af 19 foreninger. Vinderne af foreningskonkurrencen blev Århus efterfuldt af Ålborg og Holbæk. Internet - DAU's hjemmeside Referat side 3.

4 Hans Ole Kofoed kunne berette, at hjemmesiden er godt besøgt ca svarende til godt 30 om dagen. Nyt om vore akvariefisk. Poul Petersen oplæste beretning fra udvalgets formand. (Beretning vedlagt som bilag). Fremtidsgruppen. Hans Danielsson aflagde på vegne af Ole G. Nielsen beretning fra arbejdsgruppen. (Beretning vedlagt som bilag). Desuden læste Hans Danielsson størstedelen af de svar, der var givet i de modtagne spørgeskemaer, op for forsamlingen som yderligere orientering. Poul Petersen opfordrede gruppen til at arbejde videre med at uddrage de væsentligste konklusioner på spørgeskemaundersøgelsen. Samtidig var han spændt på at se, hvilke muligheder gruppen ville finde frem til for fornyelser i arbejdet ude på foreningsniveau. 7. Fre m læ gge lse o g go dk e n de lse af bu dge tte r o g h e ru n de r fastlæ gge lse af k o n tin ge n t Det udsendte budgetforslaget for 2001 og 2002 blev enstemmigt godkendt med uændret kontingent for år In dk o m n e fo rslag Der var ingen indkomne forslag. 9. Valg Kasserer og Næstformand: Claus Jørgensen enstemmigt valgt. Sekretær Hans Ole Kofoed enstemmigt valgt 1. Suppleant: Finn Pedersen enstemmigt valgt 2. Suppleant: Sven A. Knudsen enstemmigt valgt 2 revisorer: Tonny B. Andersen, og Henrik A. Christensen, enstemmigt valgt. 2 rev. suppl.: Hans Danielsson, Horsens og Per Madsbøll, Nordals enstemmigt valgt Valg af arran gø r fo r n æ ste o rdin æ re de le ge re tm ø de. Nyborg Akvarieforening valgt til arrangør af delegeretmødet i Eve n tue lt Intet at behandle. Finn Pedersen takkede herefter for god ro og orden og afsluttede delegeretmødet. Poul Petersen sluttede med at takke Randers Akvarieforening for et godt arrangeret Referat side 4.

5 arrangement. Hans Ole Kofoed, mødesekretær Finn Pedersen, dirigent Referat side 5.

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

REFERAT. Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus. Deltagere. København & Frederiksberg kreds

REFERAT. Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus. Deltagere. København & Frederiksberg kreds REFERAT Hovedbestyrelsesmøde Den 3. maj 2014 kl. 10.00-16.00 Lokale Viborg, Handicaporganisationernes Hus Deltagere Jorry Højer Erling Olsen Karen Kisling Gudrun Johansen Hans Jørgen Munkholm Momme Knudsen

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere