Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune Att.: Herning Kommune Torvet 7400 Herning Herning, den Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune om støtte til gennemførelse af projektet i Lars Hajslund Turistdirektør, VisitHerning VisitHerning Mediehuset Østergade 21 DK-7400 Herning Tlf.: Fax: CVR BANK: Handelsbanken Konto: IBAN: DK Swiftadresse: HANDDKKK

2 Fakta om turistorganisationen VisitHerning VisitHerning En interesseorganisation for 300 lokale virksomheder VisitHerning er en interesseorganisation funderet som en forening bestående af ca. 300 virksomheder i Herning-området. Foreningens medlemmer findes inden for følgende brancher: Hoteller B&B/Vandrerhjem Campingpladser Attraktioner Museer Detailhandel Kulturinstitutioner Restauranter Transportører Private turistinteresserede Øvrige private virksomheder Ledelsen af VisitHerning består af en bestyrelse bredt repræsenterende foreningens medlemmer samt en repræsentant fra henholdsvis Herning Kommune, Idrætsrådet og byens hoteller. Foreningen har ansat en direktør til at varetage den daglige drift og beskæftiger derudover ca. 9 fuldtidsansatte. Foreningen har indgået en resultatkontrakt med Herning Kommune, hvortil der også rapporteres om foreningens almindelige driftsopgaver f.s.v.a. resultatkontraktens oplistede opgaver. VisitHerning har domicil i Østergade 21 i Herning. VisitHerning: Mission, vision og værdigrundlag I forbindelse med den debat i Herning om blandt andet byens fremtidige satsningsområder inden for de forskellige grene af turismen (erhvervsturisme, eventturisme, ferieturisme mfl.), er der i foråret 2010 sket en reorganisering af VisitHerning og herunder en tydeliggørelse af VisitHernings idégrundlag, visioner, værdier og strategier. [2]

3 Missionen VisitHernings mission er at sikre, at: Turismen skaber resultater for byen og regionen ved at positionere Herning som en passioneret oplevelsesby med koordinerede kvalitetsoplevelser for byens borgere og områdets gæster. Byens borgere sendes trygge af sted på besøg i andre nationale eller internationale byer og regioner. Vision VisitHernings vision er at bidrage til, at: Herning skal manifesteres internationalt og nationalt som en af de bedste byer at være gæst i samt arbejde, studere og bo i. Herning skal gennem succesrige totalarrangementer indenfor oplevelsesindustrien være et naturligt sted for afholdelse af nationale og internationale arrangementer. VisitHerning hjælper borgerne i Herning-området godt af sted til oplevelser i ind- og udlandet. VisitHerning er stedet, hvor borgeren søger relevant rådgivning. Værdigrundlag Værdigrundlaget for VisitHerning er, at: Vi skaber muligheder: VisitHerning skal sætte retningen for at tiltrække flere gæster til byen. Vi nyder at skabe værdi: VisitHerning skal gennem en bredere forståelse af turismebegrebet bringe alle byens styrkepositioner i samspil og udfolde Herning som en attraktiv oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for både borgere og gæster. Vi er ansvarlige: VisitHerning skal søge at skabe de bedste vilkår for aktører indenfor kongres-, erhvervsog ferieturismen. [3]

4 VisitHerning: 9-punktsplanen Med udgangspunkt i ovenstående har VisitHerning formuleret en 9-punktsplan (overordnet strategiplan) til at realisere visionen: 1. at skabe Danmarks bedste turistbureau - med gæsten i centrum. 2. at sikre tilstedeværelsen af en proaktiv turistenhed som tør og vil sætte en dagsorden. 3. at sikre en samlet og koordineret indsats overfor byens gæster uanset med hvilket oprindeligt formål gæsten kommer her til. 4. at sikre, at gæsten oplever, at man i Herning får den bedste service og de bedste oplevelser. Herning er stedet, hvor man har tænkt hele vejen rundt om gæsten. 5. at koordinere samarbejder på tværs af turismens mange interessenter og skabe opbakning og medejerskab til fælles strategier og indsatser fra alle interessenter i Herning. 6. at sikre et vedvarende fokus på såvel erhvervsturismens som ferieturismens betydning for vores områdes udvikling. 7. at være stedet hvor lokale borgere søger rådgivning og information, når de skal besøge andre steder såvel nationalt som internationalt. 8. at repræsentere relevante informationer på udvalgte sprog (dansk, engelsk og tysk) via relevante medieplatforme. 9. at være den forening som skaber gode vilkår for turismens aktører i lokalområdet, herunder repræsenterer turismens aktører i relevante fora; fx Kommune, Region, nationalt og internationalt. For VisitHerning er en af grundpillerne i at realisere visionen og skabe fremdriften for turismens aktører i området og dermed beskæftigelsen i denne vigtige sektor en fortsat udvikling af Projekt Byservice med titlen Projekt Best City. [4]

5 1. Projekt Byservice opsamling 1. Projekt Byservice Projekt Byservice har skabt nogle langsigtede løsningsmodeller for påvirkning af vækst, opkvalificering og beskæftigelse. Der er tale om resultater, som allerede er synlige for og integreres i erhvervet sideløbende med nyidentificerede igangsatte processer. Projektet er et resultat af det atypiske samarbejde mellem turisme og beskæftigelse og har påvist flere fokusområder og strategiske tiltag end forventet ved projektets opstart. De igangsatte processer er en vigtig del i den livsnerve, som oplevelses- og turistbranchen skal overleve på fremadrettet. Projekt Byservice skal betragtes som et kontinuerligt projekt, der kan styrke potentialet for vækst, opkvalificering og beskæftigelse og derved fortsat kombinere opstart, udvikling og faktisk driftsstatus. Destinationens aktører er blevet mere bevidste om nødvendigheden af udvikling, men det er fortsat en proces, da erhvervet har brug for støtte og rådgivning. Et ophør af projektet, videreudvikling og vedligeholdelse af processerne vil derfor være to skridt frem og et tilbage. Vidensindsamlingen er baseret på gæstens oplevelse og ønsker til byen. Projekt Herning har på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau arbejdet med optimering og målrettede indsatser. Værtskab tog afsæt i at være til stede, personlige relationer samt opkvalificering via udviklingen for den enkelte medarbejder/leder og funktioner på tværs. AU i Oplevelsesøkonomi opkvalificerer branchen til at imødekomme gæsternes adfærdsog behovsmønstre og derved sikre vækst og bæredygtig konkurrence for destinationen. En opsamling og beskrivelse af projektets resultater angives i nedenstående delafsnit. 1.1 Vidensindsamling I 2011 blev det grundlæggende analysearbejde udviklet, etableret og implementeret. Fra erhvervet var der et stærkt ønske om at afdække gæsternes besøgsmønstre i henhold til overnatning, restauration og detailhandel, herunder bookingadfærd/køb, demografi, tilkøb og efterspørgsel samt personalebehov. Vidensindsamlingen er baseret på hotellernes, restauratørernes og detailhandlens vurdering og observation samt gæsternes egne udsagn til udvalgte events. Fokus har været på de større events i byen, som derfor har resulteret i analyser af udvalgte koncerter i Jyske Bank BOXEN. Ud fra en analyse-database udarbejdes en rapport, som netop systematiserer den indsamlede viden. Hertil er der tilknyttet en konkret handlingsplan med inspiration til tiltag og fokus på de indsatsområder, man bør vælge som aktør. Vidensindsamlingen er suppleret af de oplysninger, som er fremkommet i andre regi blandt andet Projekt Herning, hvor repræsentanterne fra de tilknyttede erhverv giver en status på observationer, statistik samt forventninger til deltagerne og gæsterne. [5]

6 Vidensindsamlingen understøttes især af uddannelsen i værtskab. En opsamling indikerer tydeligt, at der arbejdes med de tillærte teknikker og tænkes i nye optimerende baner. Herved har projektet taget et skridt i at sikre gæsterne en fair deal og mødte forventninger. Tilknyttet analysemålinger på byens gæster er der lagt kræfter i at følge turismeerhvervets udvikling og de retningslinjer, som er vigtige indikatorer for destinationens udvikling. En stor udfordring har været og er fortsat adgang til gæsterne, hvilket kræver et bredt samarbejde med de parter, som har de lovlige kontaktpunkter. Samarbejde med eksterne partnere hertil er påbegyndt og har derved udvidet det oprindelige delprojekt. Opsamling Resultaterne har styrket merværdien og er integreret i Projekt Byservices øvrige fokusområder. Jo mere viden der bliver og er blevet integreret i hele Projekt Byservice, jo mere er det lokale vækst- og beskæftigelsespotentiale kommet til sin ret. Potentialet understøttes af resultater, som viser, at der hos flere aktører opstår et behov for mere arbejdskraft ved events i byen. Ligeledes at udvikling, kompetenceløft og målrettede tiltag er nødvendige for en positiv og øget udvikling indenfor oplevelses- og turistbranchen. Vidensindsamlingen er afgørende for sikring af byens helhed og parathed til at stå sammen for at sikre vækst og beskæftigelse. Forståelsen herfor er skabt, men er endnu ikke automatisk i aktørernes bevidsthed. VisitHerning tog ansvaret for testforløbene, men byens værdikæde er stor og processen tager tid, da der er tale om ændring af holdning og ansvarstagen. Vidensindsamlingen har dog påvist nødvendigheden af at udvikle processer og udnytte flere værktøjer end hidtil. Det indebærer et tæt samarbejde med eventarrangører, udvikling af information til hele værdikæden samt udvikling af persona og fakta, hvilket er påbegyndt. Integration og finansiering Vidensindsamlingen er overgået fra en simpel platform til et bredt og mere komplekst område, som derfor integreres i andre regi udover Projekt Byservice for at sikre kontinuiteten. På erhvervsturismedelen er analyser og viden delvist integreret i et nyt projekt (Business Relation + Market). Finansieringsmæssigt trækkes der på midler tilknyttet projektet. Analyse og målgruppeudvikling er blevet integreret i VisitHernings daglige opgaver og finansieres derved delvist gennem VisitHerning. Hertil er MCH, Seismonaut og Midtjysk Turisme inddraget udviklingsmæssigt og økonomisk i det fortløbende arbejde. Projekt Best City skal tage det overordnede ansvar for at udvikle og føre vidensindsamlingens nye fokusområder til reel drift; der henvises til afsnit 2 Projekt Best City, delprojekt II. [6]

7 1.2 Projekt Herning Projekt Herning møder er blevet afholdt kvartalvist med fokus på de problemstillinger, som branchens repræsentanter er stødt på i henhold til gæsterne. Det vil sige, at gruppen opererer på både strategisk, taktisk og operationelt niveau afhængig af de indkomne problemstillinger. Et andet aspekt har været at være på forkant med kommende events i byen. Det gælder videregivelse af informationer (se afsnit 1.1: vidensindsamling) samt diskussion af udnyttelsen af målrettede marketing-platforme og target marketing. Ved store koncerter og udvalgte messer har koordinatoren sørget for at formidle aktiviteter videre til MCH s informationsark og på visitherning.com, hvor information søges. Det har været et led i at skabe opmærksomhed omkring brugen af byen udover koncerten og messen. Ved større events som UEFA U21-EM og Giro d Italia er de ansvarlige arrangører altid en del af Projekt Herning for at sikre synergi og helhed for byens gæster. En eventuel opgavefordeling på det taktiske og operationelle niveau finder sted her. Nye koncepter er en stor del af Projekt Herning; blandt andet afterparty tilknyttet koncerterne og outlet-koncepter tilknyttet events og messer, som har potentiale til at holde på gæsterne i byen og derved påvirke forbruget. Pakketilbud til gæsterne er blevet udviklet og markedsført over for gæsterne. Og der er taget positivt imod tiltagene fra gæsterne. At det er fornuftigt, nemt og et godt tilbud er de stærkeste argumenter fra gæsterne til køb, hvilket tangeres af netop helhedsoplevelsen. VisitHerning har kørt en del testforløb og taget ansvar for udvikling og drift. En udfordring for Projekt Herning har været at skabe overgangen til direkte drift hos destinationens aktører, da flere faktorer spiller ind, herunder mangel på egen idéudvikling og endelig implementering. Opsamling Resultaterne fra Projekt Herning har skabt en forståelse for, hvor vigtigt det er at have helheden med i oplevelses- og turistbranchen. De tilbud, som i større og større grad udvikles til gæsterne, har skabt ikke blot en økonomisk gevinst for byen, men lige så vigtigt et bedre image for at tage et ophold i forbindelse med events. Dog har det nuværende Projekt Herning vægtet det operationelle niveau for højt, idet de nødvendige ressourcer til drift ikke ligger her. Gruppen er gjort bevidst herom, og den kommende funktion for gruppen er fremlagt på det seneste afholdte møde. Projekt Herning bliver derfor revurderet, og strategi prioriteres; der henvises til afsnit 2 Projekt Best City, delprojekt III. Fra det beskæftigelsesmæssige perspektiv er en proces igangsat, som med kommende resultater og udvikling forventes at skabe flere jobmuligheder. [7]

8 1.3 Værtskab I 2011 var opstart og udvikling afgørende for uddannelsen af turismeerhvervet i værtskab. Som et vigtigt led i opstartsfasen blev aktørerne taget med på råd om de udfordringer, som de stødte på i hverdagen og de ressource- /værktøjsmæssige mangler, som fremkom heraf. AOF Midt gødede jorden og afdækkede den enkelte virksomheds interesse og muligheder og derigennem kortlagde den enkelte virksomheds forretningspotentiale. VisitHerning styrkede processen ved indsamling af viden om de konkrete behov. Værtskabsuddannelsen har haft et skarpt fokus på at målrette indholdet til deltagernes virkelighed. Kompetenceudvikling i form af den personlige rejse og nye værktøjer blev koblet sammen med muligheden for netværk på tværs indenfor turisme- og oplevelsesbranchen. Det skabte det manglende led, som er altafgørende for, at gæstens oplevelse bærer præg af helheden i byens ydelser og oplever nærværet, personligheden og trygheden. For at sikre at værtskab bliver en kontinuerlig proces hos de deltagende virksomheder, bliver der evalueret på de indsatser og fremskridt, som virksomhederne arbejder med. Hertil skal en opsamlingsdag finde sted, som styrker netværksdannelsen og sikrer, at den røde tråd og helhedsoplevelsen af Herning fortsat er en afgørende parameter. Samarbejdet blev kørt mellem VisitHerning, AOF Midt og Meng & Company og værtskabsforløbene mundede ud i skræddersyede løsninger, som ligger klar til drift. Opsamling Efterspørgslen på uddannelsen oversteg kapaciteten. Det lykkedes at skabe forståelse for, hvorfor det er vigtigt at betragte og arbejde med værtskab som en kontinuerlig proces. Opkvalificeringen har gjort turisme- og oplevelseserhvervet i stand til at imødekomme gæster mere intenst end hidtil samtidigt med, at der skabes en tættere synergi internt. Værtskabsuddannelsen har for alvor bidraget til merværdien for den enkelte gæst og byen som helhed. Værktøjer og erfaringer fra uddannelsen er blevet integreret i deltagernes hverdag, og de forstår at iscenesætte sig selv som vært frem for ren servicemedarbejder. På ledelsesniveau er der skabt klarhed om, hvordan forholdet mellem ledelse og medarbejderne er altafgørende for alles værtskabsroller. Der er fokus på de områder, som skal udvikles på flere niveauer og betydningen af kontinuerlig kompetenceløft. På medarbejderniveau er der skabt den nødvendige opmærksomhed på og brug af de værktøjer, som medarbejderne skal benytte i hverdagen til at hæve værtskabsniveauet hele vejen rundt om gæsten. Værtskabsforløbet har gødet jorden for vikarbureauernes medlemmer og de indsatser, der kan igangsættes for denne gruppe. Nuværende erfaringer viderebringes til Erhvervsturismeakademiet, som startes under Business Relation + Competence finansieret af EU s Socialfond. [8]

9 Integration og finansiering Projekt Byservice har ydet udviklings- og driftsdelen på værtskabsuddannelsen realiseret i 2012, og nye værtskabsforløb kan fremadrettet igangsættes uden udviklingsomkostninger. Værtskabsforløbene udviklet via midlerne fra LBR har ikke blot lagt grundlaget for kontinuerlige værtskabsforløb i Herning, men ligeledes påvirket realiseringen af Erhvervsturismeakademiet, som skal styrke hele erhvervsturismen. Da flere projekter og derved finansieringskilder er igangsat siden Projekt Byservices start vil finansierings- og driftsdelen fremadrettet afhænge af, hvorvidt der er tale om erhvervs- eller event-/ferieturisme og tilknyttede erhverv. Værtskab for erhvervsturismen skal fremadrettet finansieres og driftes gennem Erhvervsturismeakademiet, som kan samle store grupper indenfor erhvervsturismen. For event-/ferieturismen og tilknyttede erhverv skabes værtskabsforløbene delvist i VisitHernings regi og delvist i de interesserede parters regi. Finansieringsdelen vil udelukkende hvile på de parter, som ønsker at benytte sig af tjenesten. Herning City efterspørger i skrivende stund nye forløb for hele sin medlemsgruppe. [9]

10 1.4 Oplevelsesøkonomi I 2011 fik VisitHerning i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest godkendt opstarten af en 3-årig AU i Oplevelsesøkonomi på deltid. Uddannelsen blev godkendt på højeste niveau af Uddannelsesstyrelsen, hvilket blandt andet skal betragtes som resultatet af et turisme- og oplevelseserhverv i Midt- og Vestjylland, som står sammen om en fælles sag. Uddannelsen har opstart september 2012 og vil indholdsmæssigt være en passende kombination af teori og konkret praksis. Det er en klar holdning, at man ikke kan uddannes i oplevelsesøkonomi uden at have styret et projekt og arbejdet med reelle problemstillinger. For at sikre uddannelsens kvalitetsniveau og lokale relevans vil et Advisory Board blive oprettet. Det er her, hvor medlemmerne af denne gruppe er med til at præge uddannelsen i den retning, som erhvervet efterspørger og derved bevare områdets værdier. Opsamling Herning har bevist, at såvel byen som Midt- og Vestjylland har et vækstpotentiale og en styrke, som er afgørende for vores konkurrenceevne globalt set. Uddannelsen vil ikke alene være med til at styrke eksisterende virksomheders konkurrenceevne, men kan også bidrage til at bæredygtige servicevirksomheder etableres og vækster. Konkrete resultater kan ikke synliggøres, før de første aktører gennemfører et uddannelsesforløb. Dette vil ske tidligst medio 2014 og med fuldt udført uddannelse medio Dog forventes det, at deltagernes udvikling under uddannelsen vil præge erhvervet tidligere i processen. Uddannelsens kvalitet og derved resultat vil blive sikret ved at stille kvalitetskrav til de tilmeldtes engagement og deltagelse. Integration og finansiering Uddannelsen AU i Oplevelsesøkonomi er overgået til ren drift og varetages fremadrettet af Erhvervsakademi MidtVest, hvor uddannelsen udbydes. VisitHerning agerer sparringspartner i de tilfælde, hvor det falder naturligt, men har ikke et ansvar for drift og finansiering. Finansieringsdelen ligger hos deltagerne og eventuelle uddannelsesfonde. [10]

11 2. Projekt Best City - udvikling med vilje Projekt Byservice har skabt nogle langtidssigtede løsningsmodeller for påvirkning af vækst, opkvalificering og beskæftigelse, men afslørede samtidig nye områder essentielle for Hernings vækst. Projekt Best City er ét projekt, hvis resultat hviler på tre tværgående delprojekter inspireret af Projekt Byservice. De tre delprojekter er nødvendige handlinger, som samlet har potentiale til at påvirke de udfordringer, Herning må se i øjnene. Herning står overfor store udfordringer: Global konkurrence om og kamp for at tiltrække turister, kongresser, investeringer, og talenter for at sikre lokal indtjening og vækst. Uden videreudvikling på oplevelsesområdet taber vi turismeindtjening og vækst. Traditionelle jobs forsvinder. Herning mangler højtuddannede projektledere. Innovation og events er nøgleområder for vækst, ellers taber vi markedsandele. Højtuddannede studerende bosætter sig ikke i området efter endt uddannelse. Projekt Best City tager fat på disse udfordringer med en bredspektret indsats. Forventningen er, at vi med rettidige, målrettede tiltag kan sikre en stærk udvikling i turist- og oplevelsesindustrien - en udvikling, som også smitter positivt af på de brancher, som allerede i dag nyder godt at det omsætningsflow, der skabes i turist og oplevelsesindustrien. Projekt Best City handler om at udnytte det vækst- og beskæftigelsespotentiale, som ligger ligefor. Projekt Best City trækker på de tidligere skabte resultater, erfaringer og processer, men går i nye retninger. En projektleder vil have til ansvar at realisere det samlede projekt. Projektet har skarpt fokus på at udvikle med vilje. Skal Herning handle på udfordringerne og være foretrukken event- og erhvervsdestination, skal fremadrettede tiltag udføres med innovativ procestænkning for at påvirke merværdien. Vi ønsker at beskytte og øge vækst og job i et udfordret turisme- og oplevelseserhverv, der risikerer at stagnere og tabe markedsandele, såfremt vi ikke sikrer innovation og stærkere netværk. En øget koordination og et styrket netværk på tværs af flere grupper ventes at højne oplevelsesøkonomiens effekt på beskæftigelsesvækst og kontinuerligt gøre Herning attraktivt for arbejdsgivere, arbejdstagere, studerende, bosættelse og investeringer. Målet er at tackle udfordringerne nu, således at effekterne kan påvirke erhvervet rettidigt og gøre det muligt at fastholde eksisterende og tiltrække nye jobs og løfte kompetenceniveauet. Projektet rummer derfor målrettet handling for innovation og netværk på tværs af nye grupper, som vil styrke matchet mellem de kommende krav for overlevelse i turisme- og oplevelsesbranchen og fremadrettet vækst. Forudsætningerne for at nå målet er: Projektudvikling og netværksdannelse mellem erhverv og studerende. Udvikling af målgrupperne indenfor event- ferie- og erhvervsturisme og analyse samt kompetenceudvikling og videregivelse af informationsflow til erhvervets aktører. Koordinering af aktiviteter og strategiudvikling for byen som helhed. [11]

12 Projektet skaber synergi med de strategier og satsningsområder indenfor bl.a.: Business Relation + Market Projektet skal blandt andet tiltrække flere møde- og messegæster til Herning og øge antallet af overnatninger. Det skaber en smittende effekt på brugen af byen og herved positiv effekt på beskæftigelsesområdet. Det forventes, at projektet skaber jobmuligheder for både faglærte og ufaglærte, idet behovet for idéudvikling og praktisk implementering vil opstå. Partnerne heri er VisitHerning, MCH, Herning Kommune, VisitAarhus, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Business Relation + Competence Projektet sætter fokus på kompetenceudvikling indenfor erhvervsturismen, som netop er et essentielt satsningsområde for Herning. Kompetenceløftet skal skabes blandt såvel VisitHerning som erhvervsturismeaktørerne i regionen. Der skal sikres vidensdeling med fokus på intern/ekstern kommunikation gennem blandt andet afholdelse af seminarer, opbygning af et intranet, udvikling af mødeplanlægningsværktøj samt udarbejdning af uddannelseskatalog. Herning Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi Projekt Best City er i tråd med Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi indenfor oplevelsesøkonomi og udvikling, tværgående samarbejde, netværk og uddannelse. At skabe dynamik for vækst og anerkende oplevelsesøkonomi som et erhverv med mulighed for beskæftigelsesvækst, er netop tankegangen bag Projekt Best City. Projektets formål At sikre en professionalisering og udvidelse af erhvervet i Herning med det formål at skabe vækst og udnytte det lokale beskæftigelsespotentiale. At udnytte oplevelsesøkonomiens styrker og skabe rammerne for en bedre samlet gæsteoplevelse i Herning. Projektets indhold Delprojekt I: Analyse og aktørudvikling Delprojekt II: Projekt Herning og strategi Delprojekt III: Eventsjæle.com [12]

13 Sammenhængen mellem de tre delprojekter Projekt Best City er en bredspektret indsats med tre delprojekter, som ikke kan stå alene. Delprojekt I og II ligger som afgørende faktorer for realiseringen af viden, strategi og vækst, hvor delprojekt III er det nyskabende og atypiske. Analyse og aktørudvikling er grundlaget for Projekt Best City og skal eliminere beslutninger og produkttiltag baseret på rene formodninger. Uden en kontinuerlig viden om gæsternes behov og adfærd samt eventuelle faldgruber vil strategiplanlægning og koordinering under Projekt Herning mangle et realistisk beslutningsgrundlag, Vi vil famle i det blinde og kan ikke udnytte potentialet for vækst. Projekt Herning skal sikre, at vi udnytter vores viden i et fælles netværk og skaber en sammenhæng og udvikler en strategi, som kan understøtte vækst- og beskæftigelsespotentialet og rettidigt behandle erhvervets udfordringer. Skal vi samtidig realisere den strategi og udvikling, der behandles i Projekt Herning, er det dog en forudsætning, at vi har det næste led, som kan skabe aktiviteten og behandle det på et operationelt niveau. Eventsjæle.com er et bindende led, som gør de to nederste trin til realitet. Sørger vi ikke for projektudvikling og projektledere på tværs af netværk, tabes boldene, som skabes under analyse og Projekt Herning. Ét af disse afgørende netværk er relationen mellem de studerende og erhvervet, som forventes at bidrage til at højne Hernings innovationsniveau. Sammenhængen er illustreret i næstkommende figur. [13]

14 [14]

15 Delprojekt I: Analyse og aktørudvikling Udfordringer Konkurrencen om at tiltrække gæster til en given destination skærpes i den grad nationalt og internationalt og udfordrer Hernings potentiale for indtjening og vækst i oplevelsesindustrien. Herning mangler et struktureret analysesystem og en handlingsplan for byens aktørudvikling, som kan sikre, at vi innovativt er på forkant og ikke træffer beslutninger på et formodet beslutningsgrundlag. Nyeste tendenser viser, at værdiskabelse for gæsten skabes ved at udvikle meget for de udvalgte, højne kvalitetsniveauet og udvalget af unikke oplevelser og styrke værtskabet. Det sætter et krav til Herning, der går udover den igangsatte kortlægning af byens gæsteprofiler. Vi ønsker at synliggøre de nøgleområder, aktiviteter og kompetencer, der påvirker gæsternes præference for og forbrug i Herning og øge antallet af besøgende. Det sker med fokus på: At ethvert beslutningsgrundlag er gennemtænkt og i tråd med gæstens behov. At der kan skabes målrettede oplevelsespakker til de rette målgrupper, og at budskaber målrettes og udsendes via rette kanaler før, under og efter opholdet. At aktørerne i oplevelsesindustrien kompetenceløftes via konsulentbistand og vidensdeling, som øger merværdien og værtskabet for gæsten. Handlinger Herning imødekommer udfordringerne ved at være skarp på viden. Nøgleområderne udvælges derfor ud fra de resultater, som kommende og tidligere analyser frembringer. Det indebærer: Dybtgående kendskab til de eksisterende og forventede målgrupper samt udvikling af personaer ved og kortlægning af event- og messeart samt gæstens informationssøgning og forventet adfærd før, under og efter besøget til udviklingen af oplevelser. Handlingsplan til aktørerne udsendes fast på baggrund heraf. Skemalagt og tværgående samarbejde mellem underholdnings-, hotel-, restaurations- og detailbranchen for at udnytte erfaringer, forventninger og eksisterende materiale. Et informationsflow ud til aktørerne, hvor viden på det strategiske og taktiske niveau gøres til værktøjer og handlingsplaner, som aktørerne kan benytte direkte. Workshops, seminarer og rådgivning skal understøtte dette fokus på én samlet værdikæde. Opbygning af en digital portal der kan synliggøre, sælge og håndtere helhedsoplevelser og pakketilbud og skabe et koncept, som Herning bliver kendt for at håndhæve. Resultaterne synliggøres af: X antal analyser og tilfredshedsmålinger baseret på gæstens udsagn. Antallet afhænger af kommende events, men vurderes til ca. 20 (hvt. bilag 1). Produktudvikling og oplevelsespakker med lancering kort efter eventens offentliggørelse. X antal udviklede værktøjer til aktørerne til påvirkning af gæsteforbrug og ophold. [15]

16 Effekt Effekten ved en systematiseret tilgang til analyse og aktørudvikling vil være, at vi bliver i stand til minimere risikoen for at Hernings innovations- og vækstområde baseres på et misvisende beslutningsgrundlag og eventuelle faldgruber tilknyttet strategiplanlægning og koordinering. Projektet forventes derfor at have en betydelig effekt på Hernings vækst- og beskæftigelse: Herning har en viden til at kunne øge antallet af gæster, forlænge ophold og påvirke større forbrug. Aktørerne får et realistisk beslutningsgrundlag for, hvad de kan forvente økonomisk af en event og hvilke satsningsområder, de skal vælge. Turismeindtjening og vækst i Herning følger tidens trends og gæstens forbrugsmønster. Øget aktivitet og derved produktion forventes at påvirke efterspørgslen på flere hænder. Økonomi Der henvises til en samlet oversigt i afsnit 4. [16]

17 Delprojekt II: Projekt Herning og strategi Udfordringer Et kendetegn ved dansk turisme er, at oplevelsesøkonomien vil præge turismens udvikling og vækst fremadrettet, hvorfor kontinuerlig strategiudvikling baseret på værdikæde og helheder med gæsten i centrum er essentielt for Herning. Erfaringerne fra det hidtidige Projekt Herning og Projekt Byservice skal udnyttes i det kommende arbejde for Projekt Herning. Projektlederen skal sikre, at vi skaber en sammenhæng i Hernings oplevelser og udvikler strategier, som kan understøtte vækst- og beskæftigelsespotentialet. Projekt Hernings medlemmer er derfor vigtige interessenter for byens vækst og innovation, men mangler styrken som det udførende organ for de individuelle erhverv. Projekt Herning skal derfor kun operere på det strategiske og taktiske niveau. Vi ønsker at sikre Hernings værdikæde ved at skabe rammerne for rettidig behandling af oplevelsesindustriens udfordringer og altid udnytte tværgående netværk. Derved sikrer vi: At flere brancher indenfor oplevelsesindustrien og tilknyttede erhverv følger samme mål og strategi for gæstens vej i Herning ved at lade bolden jonglere flere steder. At Herning brandes og opleves som en sammenhængende by ved at produktudvikle i netværk frem for individuelle tiltag. At aktivitetsudvikling og vækstpotentialet styrkes. Handlinger Projekt Hernings fokusområder understøttes af analyse og aktørudviklingen for at sikre, at vi ikke træffer ufuldstændige beslutninger, som kan risikere at ville fastholde os i en stagneringstilstand. Derfor skal Projekt Herning: Fortsat være et koordinerings- og kommunikationsforum, som mødes kvartalvist med fokus på optimering af udvalgte områder. Sikre videreformidling af gruppens budskaber og mål samt overførsel til praksis i de rette fora. Derved udvikles der konsekvent på værdi for gæsten i hele værdikæden. Fortsat repræsentere de tilknyttede erhverv til turismen og oplevelsesbranchen som sikrer, at effekten af samarbejde og allerede skabte resultater fra byens øvrige udviklingsgrupper udnyttes. Give information til hele Hernings værdikæde indenfor oplevelsesindustrien og tilknyttede erhverv, som understøtter projekt- og produktudvikling. Effekt Effekten af koordineringen af netværk og strategi vil være, at vi bliver i stand til at tackle de kommende krav til vækst og innovation og kan projektudvikle rettidigt. Projekt Herning får derfor flere betydninger: Vores viden fra analyse og aktørudviklingen optimeres via én fælles kanal og forståelse frem for forskelligartede individuelle fortolkninger, som svækker værdikæden. [17]

18 Koblingen mellem Projekt Herning, projektgrupper, herunder Eventsjæle.com og brug af en projektleder vil styrke en fælles kommunikationsplatform. Via netværk sigtes der konsekvent mod fælles innovative mål, som gør Herning attraktiv for udvikling og investering. Fuldstændig strategiudvikling minimerer risikoen for ellers truende stagnering i vækst. Struktureret udvikling af kvalitetsoplevelser for Hernings gæster og sammenhæng forventes at højne gæsternes incitament for højere forbrug og derved større Herningomsætning og positivt påvirket beskæftigelsesmuligheder. Økonomi Der henvises til en samlet oversigt i afsnit 4. [18]

19 Delprojekt III: Eventsjæle.com Udfordringer I Herning er det kendetegnende, at der mangler aktivitet i byen i forbindelse med større arrangementer, som kan påvirke gæsternes adfærd, forbrug og ophold og bidrage til at sikre en stærk udvikling i turist- og oplevelsesindustrien med den dertilhørende afsmittende effekt på Hernings øvrige tilknyttede erhvervsliv. Oplevelsesindustriens nyeste tendenser viser, at gæsterne følger nye adfærdsmønstre, og at konkurrenceniveauet både globalt og nationalt udfordres indenfor tiltrækning af turister, investeringer og talenter. Derved sættes en ny standard for de brancher, som nu udfordres på et forholdsvist lavt aktivitetsniveau set i forhold til det eksisterende potentiale. Samtidigt oplever vi en manglende sammenhæng i flere netværk, som vil påvirke Hernings innovation og produktion og derved vækst og udvikling. Ét af disse afgørende netværk er netværket mellem de studerende og erhvervslivet. Vi ønsker, at styrke dette netværk og skabe oplevelsesprojekter, som øger aktivitetsniveauet i Herning i forbindelse med større events. Derved sikrer vi: At den indsamlede viden og de skabte strategier bliver realiseret og omsat til fysiske produkter og tilbud til byens gæster. At Hernings produkter og service stemmer overens med gæsternes behov og øger forbruget. At studerende kompetenceløftes til projektledere og i samarbejde med erhvervslivet hæver Hernings innovationsniveau. Eventsjæle.com er præsenteret i forskellige fora med flere interesserede og engagerede samarbejdspartnere fra turisme- og oplevelsesindustrien samt tilknyttede erhverv (hvt. bilag 2). Det viser en interesse i at involvere de studerende og styrke et udfordret erhverv. Handlinger Der etableres et fælles fysisk og digitalt forum, som trækker de studerende til midtbyen og styrker relationen til turisme- og oplevelsesindustriens aktører. Det indebærer: Et lokale i midtbyen som de studerende frit kan benytte til projekterne, mødes på tværs og samarbejde med erhvervet. Endvidere benyttes lokalet til seminarer, rådgivning og mentorordninger. En database hvor de studerende kan skabe kontakt til erhvervet og hente viden samtidig med, at erhvervet kan lægge projekter og forespørgsler ind. Hertil benyttes et socialt intranet til rekruttering, projektledelse og samarbejde. Turisme- og oplevelsesindustriens aktører som bl.a. omfatter underholdningsbranchen, hotellerne, restauratørerne, detailhandlen og transportområdet. I første led forventes det at aktivere op til 20 first movers studerende, som brænder for oplevelser og projekt og muligheden for at forbedre ansættelse og bosættelse i Herning Kommune. Herefter forventes en løbende tilgang af studerende i takt med, at Eventsjæle.com opstartes og overgår til drift og implementeres permanent i Hernings studie- og udviklingsplan. [19]

20 Med reference til afholdte møder ved vi, at de studerende er interesserede i at være tovholdere på værdiskabende projekter. De motiveres bl.a. af certificerede projekter, som forbedrer cv et; her af bl.a. Herning Kommune, Uddannelsesinstitutioner og MCH. De kommende events potentiale har indflydelse på hvilke og hvor mange projekter, der skabes pr. gang, ligesom processen ligger i samspillet mellem de studerende og erhvervet. Resultatet af Eventsjæle.com skal derfor opgøres som: X antal projekter, som udvikles, udføres og øger aktivitetsniveauet i byen, skaber større værdi til arrangementet og dets gæster. Allerede engagerede projektmuligheder: o HI Wind + Energy: Studieture til Østerild, Høvøld, Anholt og Horns Rev. International PA program: Mulighed for at være PA for en international forretningsmand under messebesøg konceptudvikling, træning og gennemførelse. o BRICKS Delprojekter under ny international konference i Herning. o Koncerter i MCH: Delprojekter og sammenhængsprojekter. o Aktiviteter i Herning by v/ Herning Cityforening. o UP : deltagelse/ledelse af delprojekter i engageret byprojekt. Struktureret projektudvikling straks ved events release efter første år. X antal relationer som skabes mellem studerende og erhvervet. Vi vil søge at sikre, at de mest engagerede projektmagere får tilknyttet en mentor fra områdets erhvervsliv. Denne systematiserede tilgang til innovation, events og vækst sikrer, at netværk aktiveres tværgående, og at vi kan handle på udfordringerne i opløbet og udføre fremadrettede tiltag. At nå målene kræver, at vi skaber en ny projektkultur i Herning med indholdet (hvt. bilag 3): Projektplanlægning og ledelse i praksis i tæt samarbejde med industriens aktører. Træning, seminarer og mentorordninger. Fundraising og inddragelse af frivillige og andre arbejdsgrupper. Et stærkt netværk og fokus på værdikæde. Database som sikrer stabilitet og kontinuitet af Eventsjæle.com. Oprettelse af praktikpladser for studerende, som holder dem i området. Effekt Effekten vil være, at vi bliver i stand til at påvirke vores vækst og derved markedsandele og turismeindtjening. Herning kommer til at arbejde konsekvent med rettidige, målrettede tiltag, som kan sikre en stærk udvikling i turist- og oplevelsesindustrien og tilknyttede brancher. Projektet får flere betydninger: De studerende får incitament til at studere i Herning, udvikle netværk og bosætte sig i området efter endt studie. De studerende løftes kompetencemæssigt, produktionen påvirkes og efterspørgslen på arbejdskraft forventes at stige. Nye ideer skabes til værtskabstanken fra Projekt Byservice, som derved skaber merværdi og øget forbrug for de gæster, der besøger vores område. De studerende kobles tæt sammen med Hernings erhverv, arbejdsgrupper og frivillige kræfter. Det forventes at kunne aflede en effekt, der hæver arbejdsmarkedet. [20]

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere