Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune Att.: Herning Kommune Torvet 7400 Herning Herning, den Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune om støtte til gennemførelse af projektet i Lars Hajslund Turistdirektør, VisitHerning VisitHerning Mediehuset Østergade 21 DK-7400 Herning Tlf.: Fax: CVR BANK: Handelsbanken Konto: IBAN: DK Swiftadresse: HANDDKKK

2 Fakta om turistorganisationen VisitHerning VisitHerning En interesseorganisation for 300 lokale virksomheder VisitHerning er en interesseorganisation funderet som en forening bestående af ca. 300 virksomheder i Herning-området. Foreningens medlemmer findes inden for følgende brancher: Hoteller B&B/Vandrerhjem Campingpladser Attraktioner Museer Detailhandel Kulturinstitutioner Restauranter Transportører Private turistinteresserede Øvrige private virksomheder Ledelsen af VisitHerning består af en bestyrelse bredt repræsenterende foreningens medlemmer samt en repræsentant fra henholdsvis Herning Kommune, Idrætsrådet og byens hoteller. Foreningen har ansat en direktør til at varetage den daglige drift og beskæftiger derudover ca. 9 fuldtidsansatte. Foreningen har indgået en resultatkontrakt med Herning Kommune, hvortil der også rapporteres om foreningens almindelige driftsopgaver f.s.v.a. resultatkontraktens oplistede opgaver. VisitHerning har domicil i Østergade 21 i Herning. VisitHerning: Mission, vision og værdigrundlag I forbindelse med den debat i Herning om blandt andet byens fremtidige satsningsområder inden for de forskellige grene af turismen (erhvervsturisme, eventturisme, ferieturisme mfl.), er der i foråret 2010 sket en reorganisering af VisitHerning og herunder en tydeliggørelse af VisitHernings idégrundlag, visioner, værdier og strategier. [2]

3 Missionen VisitHernings mission er at sikre, at: Turismen skaber resultater for byen og regionen ved at positionere Herning som en passioneret oplevelsesby med koordinerede kvalitetsoplevelser for byens borgere og områdets gæster. Byens borgere sendes trygge af sted på besøg i andre nationale eller internationale byer og regioner. Vision VisitHernings vision er at bidrage til, at: Herning skal manifesteres internationalt og nationalt som en af de bedste byer at være gæst i samt arbejde, studere og bo i. Herning skal gennem succesrige totalarrangementer indenfor oplevelsesindustrien være et naturligt sted for afholdelse af nationale og internationale arrangementer. VisitHerning hjælper borgerne i Herning-området godt af sted til oplevelser i ind- og udlandet. VisitHerning er stedet, hvor borgeren søger relevant rådgivning. Værdigrundlag Værdigrundlaget for VisitHerning er, at: Vi skaber muligheder: VisitHerning skal sætte retningen for at tiltrække flere gæster til byen. Vi nyder at skabe værdi: VisitHerning skal gennem en bredere forståelse af turismebegrebet bringe alle byens styrkepositioner i samspil og udfolde Herning som en attraktiv oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for både borgere og gæster. Vi er ansvarlige: VisitHerning skal søge at skabe de bedste vilkår for aktører indenfor kongres-, erhvervsog ferieturismen. [3]

4 VisitHerning: 9-punktsplanen Med udgangspunkt i ovenstående har VisitHerning formuleret en 9-punktsplan (overordnet strategiplan) til at realisere visionen: 1. at skabe Danmarks bedste turistbureau - med gæsten i centrum. 2. at sikre tilstedeværelsen af en proaktiv turistenhed som tør og vil sætte en dagsorden. 3. at sikre en samlet og koordineret indsats overfor byens gæster uanset med hvilket oprindeligt formål gæsten kommer her til. 4. at sikre, at gæsten oplever, at man i Herning får den bedste service og de bedste oplevelser. Herning er stedet, hvor man har tænkt hele vejen rundt om gæsten. 5. at koordinere samarbejder på tværs af turismens mange interessenter og skabe opbakning og medejerskab til fælles strategier og indsatser fra alle interessenter i Herning. 6. at sikre et vedvarende fokus på såvel erhvervsturismens som ferieturismens betydning for vores områdes udvikling. 7. at være stedet hvor lokale borgere søger rådgivning og information, når de skal besøge andre steder såvel nationalt som internationalt. 8. at repræsentere relevante informationer på udvalgte sprog (dansk, engelsk og tysk) via relevante medieplatforme. 9. at være den forening som skaber gode vilkår for turismens aktører i lokalområdet, herunder repræsenterer turismens aktører i relevante fora; fx Kommune, Region, nationalt og internationalt. For VisitHerning er en af grundpillerne i at realisere visionen og skabe fremdriften for turismens aktører i området og dermed beskæftigelsen i denne vigtige sektor en fortsat udvikling af Projekt Byservice med titlen Projekt Best City. [4]

5 1. Projekt Byservice opsamling 1. Projekt Byservice Projekt Byservice har skabt nogle langsigtede løsningsmodeller for påvirkning af vækst, opkvalificering og beskæftigelse. Der er tale om resultater, som allerede er synlige for og integreres i erhvervet sideløbende med nyidentificerede igangsatte processer. Projektet er et resultat af det atypiske samarbejde mellem turisme og beskæftigelse og har påvist flere fokusområder og strategiske tiltag end forventet ved projektets opstart. De igangsatte processer er en vigtig del i den livsnerve, som oplevelses- og turistbranchen skal overleve på fremadrettet. Projekt Byservice skal betragtes som et kontinuerligt projekt, der kan styrke potentialet for vækst, opkvalificering og beskæftigelse og derved fortsat kombinere opstart, udvikling og faktisk driftsstatus. Destinationens aktører er blevet mere bevidste om nødvendigheden af udvikling, men det er fortsat en proces, da erhvervet har brug for støtte og rådgivning. Et ophør af projektet, videreudvikling og vedligeholdelse af processerne vil derfor være to skridt frem og et tilbage. Vidensindsamlingen er baseret på gæstens oplevelse og ønsker til byen. Projekt Herning har på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau arbejdet med optimering og målrettede indsatser. Værtskab tog afsæt i at være til stede, personlige relationer samt opkvalificering via udviklingen for den enkelte medarbejder/leder og funktioner på tværs. AU i Oplevelsesøkonomi opkvalificerer branchen til at imødekomme gæsternes adfærdsog behovsmønstre og derved sikre vækst og bæredygtig konkurrence for destinationen. En opsamling og beskrivelse af projektets resultater angives i nedenstående delafsnit. 1.1 Vidensindsamling I 2011 blev det grundlæggende analysearbejde udviklet, etableret og implementeret. Fra erhvervet var der et stærkt ønske om at afdække gæsternes besøgsmønstre i henhold til overnatning, restauration og detailhandel, herunder bookingadfærd/køb, demografi, tilkøb og efterspørgsel samt personalebehov. Vidensindsamlingen er baseret på hotellernes, restauratørernes og detailhandlens vurdering og observation samt gæsternes egne udsagn til udvalgte events. Fokus har været på de større events i byen, som derfor har resulteret i analyser af udvalgte koncerter i Jyske Bank BOXEN. Ud fra en analyse-database udarbejdes en rapport, som netop systematiserer den indsamlede viden. Hertil er der tilknyttet en konkret handlingsplan med inspiration til tiltag og fokus på de indsatsområder, man bør vælge som aktør. Vidensindsamlingen er suppleret af de oplysninger, som er fremkommet i andre regi blandt andet Projekt Herning, hvor repræsentanterne fra de tilknyttede erhverv giver en status på observationer, statistik samt forventninger til deltagerne og gæsterne. [5]

6 Vidensindsamlingen understøttes især af uddannelsen i værtskab. En opsamling indikerer tydeligt, at der arbejdes med de tillærte teknikker og tænkes i nye optimerende baner. Herved har projektet taget et skridt i at sikre gæsterne en fair deal og mødte forventninger. Tilknyttet analysemålinger på byens gæster er der lagt kræfter i at følge turismeerhvervets udvikling og de retningslinjer, som er vigtige indikatorer for destinationens udvikling. En stor udfordring har været og er fortsat adgang til gæsterne, hvilket kræver et bredt samarbejde med de parter, som har de lovlige kontaktpunkter. Samarbejde med eksterne partnere hertil er påbegyndt og har derved udvidet det oprindelige delprojekt. Opsamling Resultaterne har styrket merværdien og er integreret i Projekt Byservices øvrige fokusområder. Jo mere viden der bliver og er blevet integreret i hele Projekt Byservice, jo mere er det lokale vækst- og beskæftigelsespotentiale kommet til sin ret. Potentialet understøttes af resultater, som viser, at der hos flere aktører opstår et behov for mere arbejdskraft ved events i byen. Ligeledes at udvikling, kompetenceløft og målrettede tiltag er nødvendige for en positiv og øget udvikling indenfor oplevelses- og turistbranchen. Vidensindsamlingen er afgørende for sikring af byens helhed og parathed til at stå sammen for at sikre vækst og beskæftigelse. Forståelsen herfor er skabt, men er endnu ikke automatisk i aktørernes bevidsthed. VisitHerning tog ansvaret for testforløbene, men byens værdikæde er stor og processen tager tid, da der er tale om ændring af holdning og ansvarstagen. Vidensindsamlingen har dog påvist nødvendigheden af at udvikle processer og udnytte flere værktøjer end hidtil. Det indebærer et tæt samarbejde med eventarrangører, udvikling af information til hele værdikæden samt udvikling af persona og fakta, hvilket er påbegyndt. Integration og finansiering Vidensindsamlingen er overgået fra en simpel platform til et bredt og mere komplekst område, som derfor integreres i andre regi udover Projekt Byservice for at sikre kontinuiteten. På erhvervsturismedelen er analyser og viden delvist integreret i et nyt projekt (Business Relation + Market). Finansieringsmæssigt trækkes der på midler tilknyttet projektet. Analyse og målgruppeudvikling er blevet integreret i VisitHernings daglige opgaver og finansieres derved delvist gennem VisitHerning. Hertil er MCH, Seismonaut og Midtjysk Turisme inddraget udviklingsmæssigt og økonomisk i det fortløbende arbejde. Projekt Best City skal tage det overordnede ansvar for at udvikle og føre vidensindsamlingens nye fokusområder til reel drift; der henvises til afsnit 2 Projekt Best City, delprojekt II. [6]

7 1.2 Projekt Herning Projekt Herning møder er blevet afholdt kvartalvist med fokus på de problemstillinger, som branchens repræsentanter er stødt på i henhold til gæsterne. Det vil sige, at gruppen opererer på både strategisk, taktisk og operationelt niveau afhængig af de indkomne problemstillinger. Et andet aspekt har været at være på forkant med kommende events i byen. Det gælder videregivelse af informationer (se afsnit 1.1: vidensindsamling) samt diskussion af udnyttelsen af målrettede marketing-platforme og target marketing. Ved store koncerter og udvalgte messer har koordinatoren sørget for at formidle aktiviteter videre til MCH s informationsark og på visitherning.com, hvor information søges. Det har været et led i at skabe opmærksomhed omkring brugen af byen udover koncerten og messen. Ved større events som UEFA U21-EM og Giro d Italia er de ansvarlige arrangører altid en del af Projekt Herning for at sikre synergi og helhed for byens gæster. En eventuel opgavefordeling på det taktiske og operationelle niveau finder sted her. Nye koncepter er en stor del af Projekt Herning; blandt andet afterparty tilknyttet koncerterne og outlet-koncepter tilknyttet events og messer, som har potentiale til at holde på gæsterne i byen og derved påvirke forbruget. Pakketilbud til gæsterne er blevet udviklet og markedsført over for gæsterne. Og der er taget positivt imod tiltagene fra gæsterne. At det er fornuftigt, nemt og et godt tilbud er de stærkeste argumenter fra gæsterne til køb, hvilket tangeres af netop helhedsoplevelsen. VisitHerning har kørt en del testforløb og taget ansvar for udvikling og drift. En udfordring for Projekt Herning har været at skabe overgangen til direkte drift hos destinationens aktører, da flere faktorer spiller ind, herunder mangel på egen idéudvikling og endelig implementering. Opsamling Resultaterne fra Projekt Herning har skabt en forståelse for, hvor vigtigt det er at have helheden med i oplevelses- og turistbranchen. De tilbud, som i større og større grad udvikles til gæsterne, har skabt ikke blot en økonomisk gevinst for byen, men lige så vigtigt et bedre image for at tage et ophold i forbindelse med events. Dog har det nuværende Projekt Herning vægtet det operationelle niveau for højt, idet de nødvendige ressourcer til drift ikke ligger her. Gruppen er gjort bevidst herom, og den kommende funktion for gruppen er fremlagt på det seneste afholdte møde. Projekt Herning bliver derfor revurderet, og strategi prioriteres; der henvises til afsnit 2 Projekt Best City, delprojekt III. Fra det beskæftigelsesmæssige perspektiv er en proces igangsat, som med kommende resultater og udvikling forventes at skabe flere jobmuligheder. [7]

8 1.3 Værtskab I 2011 var opstart og udvikling afgørende for uddannelsen af turismeerhvervet i værtskab. Som et vigtigt led i opstartsfasen blev aktørerne taget med på råd om de udfordringer, som de stødte på i hverdagen og de ressource- /værktøjsmæssige mangler, som fremkom heraf. AOF Midt gødede jorden og afdækkede den enkelte virksomheds interesse og muligheder og derigennem kortlagde den enkelte virksomheds forretningspotentiale. VisitHerning styrkede processen ved indsamling af viden om de konkrete behov. Værtskabsuddannelsen har haft et skarpt fokus på at målrette indholdet til deltagernes virkelighed. Kompetenceudvikling i form af den personlige rejse og nye værktøjer blev koblet sammen med muligheden for netværk på tværs indenfor turisme- og oplevelsesbranchen. Det skabte det manglende led, som er altafgørende for, at gæstens oplevelse bærer præg af helheden i byens ydelser og oplever nærværet, personligheden og trygheden. For at sikre at værtskab bliver en kontinuerlig proces hos de deltagende virksomheder, bliver der evalueret på de indsatser og fremskridt, som virksomhederne arbejder med. Hertil skal en opsamlingsdag finde sted, som styrker netværksdannelsen og sikrer, at den røde tråd og helhedsoplevelsen af Herning fortsat er en afgørende parameter. Samarbejdet blev kørt mellem VisitHerning, AOF Midt og Meng & Company og værtskabsforløbene mundede ud i skræddersyede løsninger, som ligger klar til drift. Opsamling Efterspørgslen på uddannelsen oversteg kapaciteten. Det lykkedes at skabe forståelse for, hvorfor det er vigtigt at betragte og arbejde med værtskab som en kontinuerlig proces. Opkvalificeringen har gjort turisme- og oplevelseserhvervet i stand til at imødekomme gæster mere intenst end hidtil samtidigt med, at der skabes en tættere synergi internt. Værtskabsuddannelsen har for alvor bidraget til merværdien for den enkelte gæst og byen som helhed. Værktøjer og erfaringer fra uddannelsen er blevet integreret i deltagernes hverdag, og de forstår at iscenesætte sig selv som vært frem for ren servicemedarbejder. På ledelsesniveau er der skabt klarhed om, hvordan forholdet mellem ledelse og medarbejderne er altafgørende for alles værtskabsroller. Der er fokus på de områder, som skal udvikles på flere niveauer og betydningen af kontinuerlig kompetenceløft. På medarbejderniveau er der skabt den nødvendige opmærksomhed på og brug af de værktøjer, som medarbejderne skal benytte i hverdagen til at hæve værtskabsniveauet hele vejen rundt om gæsten. Værtskabsforløbet har gødet jorden for vikarbureauernes medlemmer og de indsatser, der kan igangsættes for denne gruppe. Nuværende erfaringer viderebringes til Erhvervsturismeakademiet, som startes under Business Relation + Competence finansieret af EU s Socialfond. [8]

9 Integration og finansiering Projekt Byservice har ydet udviklings- og driftsdelen på værtskabsuddannelsen realiseret i 2012, og nye værtskabsforløb kan fremadrettet igangsættes uden udviklingsomkostninger. Værtskabsforløbene udviklet via midlerne fra LBR har ikke blot lagt grundlaget for kontinuerlige værtskabsforløb i Herning, men ligeledes påvirket realiseringen af Erhvervsturismeakademiet, som skal styrke hele erhvervsturismen. Da flere projekter og derved finansieringskilder er igangsat siden Projekt Byservices start vil finansierings- og driftsdelen fremadrettet afhænge af, hvorvidt der er tale om erhvervs- eller event-/ferieturisme og tilknyttede erhverv. Værtskab for erhvervsturismen skal fremadrettet finansieres og driftes gennem Erhvervsturismeakademiet, som kan samle store grupper indenfor erhvervsturismen. For event-/ferieturismen og tilknyttede erhverv skabes værtskabsforløbene delvist i VisitHernings regi og delvist i de interesserede parters regi. Finansieringsdelen vil udelukkende hvile på de parter, som ønsker at benytte sig af tjenesten. Herning City efterspørger i skrivende stund nye forløb for hele sin medlemsgruppe. [9]

10 1.4 Oplevelsesøkonomi I 2011 fik VisitHerning i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest godkendt opstarten af en 3-årig AU i Oplevelsesøkonomi på deltid. Uddannelsen blev godkendt på højeste niveau af Uddannelsesstyrelsen, hvilket blandt andet skal betragtes som resultatet af et turisme- og oplevelseserhverv i Midt- og Vestjylland, som står sammen om en fælles sag. Uddannelsen har opstart september 2012 og vil indholdsmæssigt være en passende kombination af teori og konkret praksis. Det er en klar holdning, at man ikke kan uddannes i oplevelsesøkonomi uden at have styret et projekt og arbejdet med reelle problemstillinger. For at sikre uddannelsens kvalitetsniveau og lokale relevans vil et Advisory Board blive oprettet. Det er her, hvor medlemmerne af denne gruppe er med til at præge uddannelsen i den retning, som erhvervet efterspørger og derved bevare områdets værdier. Opsamling Herning har bevist, at såvel byen som Midt- og Vestjylland har et vækstpotentiale og en styrke, som er afgørende for vores konkurrenceevne globalt set. Uddannelsen vil ikke alene være med til at styrke eksisterende virksomheders konkurrenceevne, men kan også bidrage til at bæredygtige servicevirksomheder etableres og vækster. Konkrete resultater kan ikke synliggøres, før de første aktører gennemfører et uddannelsesforløb. Dette vil ske tidligst medio 2014 og med fuldt udført uddannelse medio Dog forventes det, at deltagernes udvikling under uddannelsen vil præge erhvervet tidligere i processen. Uddannelsens kvalitet og derved resultat vil blive sikret ved at stille kvalitetskrav til de tilmeldtes engagement og deltagelse. Integration og finansiering Uddannelsen AU i Oplevelsesøkonomi er overgået til ren drift og varetages fremadrettet af Erhvervsakademi MidtVest, hvor uddannelsen udbydes. VisitHerning agerer sparringspartner i de tilfælde, hvor det falder naturligt, men har ikke et ansvar for drift og finansiering. Finansieringsdelen ligger hos deltagerne og eventuelle uddannelsesfonde. [10]

11 2. Projekt Best City - udvikling med vilje Projekt Byservice har skabt nogle langtidssigtede løsningsmodeller for påvirkning af vækst, opkvalificering og beskæftigelse, men afslørede samtidig nye områder essentielle for Hernings vækst. Projekt Best City er ét projekt, hvis resultat hviler på tre tværgående delprojekter inspireret af Projekt Byservice. De tre delprojekter er nødvendige handlinger, som samlet har potentiale til at påvirke de udfordringer, Herning må se i øjnene. Herning står overfor store udfordringer: Global konkurrence om og kamp for at tiltrække turister, kongresser, investeringer, og talenter for at sikre lokal indtjening og vækst. Uden videreudvikling på oplevelsesområdet taber vi turismeindtjening og vækst. Traditionelle jobs forsvinder. Herning mangler højtuddannede projektledere. Innovation og events er nøgleområder for vækst, ellers taber vi markedsandele. Højtuddannede studerende bosætter sig ikke i området efter endt uddannelse. Projekt Best City tager fat på disse udfordringer med en bredspektret indsats. Forventningen er, at vi med rettidige, målrettede tiltag kan sikre en stærk udvikling i turist- og oplevelsesindustrien - en udvikling, som også smitter positivt af på de brancher, som allerede i dag nyder godt at det omsætningsflow, der skabes i turist og oplevelsesindustrien. Projekt Best City handler om at udnytte det vækst- og beskæftigelsespotentiale, som ligger ligefor. Projekt Best City trækker på de tidligere skabte resultater, erfaringer og processer, men går i nye retninger. En projektleder vil have til ansvar at realisere det samlede projekt. Projektet har skarpt fokus på at udvikle med vilje. Skal Herning handle på udfordringerne og være foretrukken event- og erhvervsdestination, skal fremadrettede tiltag udføres med innovativ procestænkning for at påvirke merværdien. Vi ønsker at beskytte og øge vækst og job i et udfordret turisme- og oplevelseserhverv, der risikerer at stagnere og tabe markedsandele, såfremt vi ikke sikrer innovation og stærkere netværk. En øget koordination og et styrket netværk på tværs af flere grupper ventes at højne oplevelsesøkonomiens effekt på beskæftigelsesvækst og kontinuerligt gøre Herning attraktivt for arbejdsgivere, arbejdstagere, studerende, bosættelse og investeringer. Målet er at tackle udfordringerne nu, således at effekterne kan påvirke erhvervet rettidigt og gøre det muligt at fastholde eksisterende og tiltrække nye jobs og løfte kompetenceniveauet. Projektet rummer derfor målrettet handling for innovation og netværk på tværs af nye grupper, som vil styrke matchet mellem de kommende krav for overlevelse i turisme- og oplevelsesbranchen og fremadrettet vækst. Forudsætningerne for at nå målet er: Projektudvikling og netværksdannelse mellem erhverv og studerende. Udvikling af målgrupperne indenfor event- ferie- og erhvervsturisme og analyse samt kompetenceudvikling og videregivelse af informationsflow til erhvervets aktører. Koordinering af aktiviteter og strategiudvikling for byen som helhed. [11]

12 Projektet skaber synergi med de strategier og satsningsområder indenfor bl.a.: Business Relation + Market Projektet skal blandt andet tiltrække flere møde- og messegæster til Herning og øge antallet af overnatninger. Det skaber en smittende effekt på brugen af byen og herved positiv effekt på beskæftigelsesområdet. Det forventes, at projektet skaber jobmuligheder for både faglærte og ufaglærte, idet behovet for idéudvikling og praktisk implementering vil opstå. Partnerne heri er VisitHerning, MCH, Herning Kommune, VisitAarhus, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Business Relation + Competence Projektet sætter fokus på kompetenceudvikling indenfor erhvervsturismen, som netop er et essentielt satsningsområde for Herning. Kompetenceløftet skal skabes blandt såvel VisitHerning som erhvervsturismeaktørerne i regionen. Der skal sikres vidensdeling med fokus på intern/ekstern kommunikation gennem blandt andet afholdelse af seminarer, opbygning af et intranet, udvikling af mødeplanlægningsværktøj samt udarbejdning af uddannelseskatalog. Herning Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi Projekt Best City er i tråd med Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi indenfor oplevelsesøkonomi og udvikling, tværgående samarbejde, netværk og uddannelse. At skabe dynamik for vækst og anerkende oplevelsesøkonomi som et erhverv med mulighed for beskæftigelsesvækst, er netop tankegangen bag Projekt Best City. Projektets formål At sikre en professionalisering og udvidelse af erhvervet i Herning med det formål at skabe vækst og udnytte det lokale beskæftigelsespotentiale. At udnytte oplevelsesøkonomiens styrker og skabe rammerne for en bedre samlet gæsteoplevelse i Herning. Projektets indhold Delprojekt I: Analyse og aktørudvikling Delprojekt II: Projekt Herning og strategi Delprojekt III: Eventsjæle.com [12]

13 Sammenhængen mellem de tre delprojekter Projekt Best City er en bredspektret indsats med tre delprojekter, som ikke kan stå alene. Delprojekt I og II ligger som afgørende faktorer for realiseringen af viden, strategi og vækst, hvor delprojekt III er det nyskabende og atypiske. Analyse og aktørudvikling er grundlaget for Projekt Best City og skal eliminere beslutninger og produkttiltag baseret på rene formodninger. Uden en kontinuerlig viden om gæsternes behov og adfærd samt eventuelle faldgruber vil strategiplanlægning og koordinering under Projekt Herning mangle et realistisk beslutningsgrundlag, Vi vil famle i det blinde og kan ikke udnytte potentialet for vækst. Projekt Herning skal sikre, at vi udnytter vores viden i et fælles netværk og skaber en sammenhæng og udvikler en strategi, som kan understøtte vækst- og beskæftigelsespotentialet og rettidigt behandle erhvervets udfordringer. Skal vi samtidig realisere den strategi og udvikling, der behandles i Projekt Herning, er det dog en forudsætning, at vi har det næste led, som kan skabe aktiviteten og behandle det på et operationelt niveau. Eventsjæle.com er et bindende led, som gør de to nederste trin til realitet. Sørger vi ikke for projektudvikling og projektledere på tværs af netværk, tabes boldene, som skabes under analyse og Projekt Herning. Ét af disse afgørende netværk er relationen mellem de studerende og erhvervet, som forventes at bidrage til at højne Hernings innovationsniveau. Sammenhængen er illustreret i næstkommende figur. [13]

14 [14]

15 Delprojekt I: Analyse og aktørudvikling Udfordringer Konkurrencen om at tiltrække gæster til en given destination skærpes i den grad nationalt og internationalt og udfordrer Hernings potentiale for indtjening og vækst i oplevelsesindustrien. Herning mangler et struktureret analysesystem og en handlingsplan for byens aktørudvikling, som kan sikre, at vi innovativt er på forkant og ikke træffer beslutninger på et formodet beslutningsgrundlag. Nyeste tendenser viser, at værdiskabelse for gæsten skabes ved at udvikle meget for de udvalgte, højne kvalitetsniveauet og udvalget af unikke oplevelser og styrke værtskabet. Det sætter et krav til Herning, der går udover den igangsatte kortlægning af byens gæsteprofiler. Vi ønsker at synliggøre de nøgleområder, aktiviteter og kompetencer, der påvirker gæsternes præference for og forbrug i Herning og øge antallet af besøgende. Det sker med fokus på: At ethvert beslutningsgrundlag er gennemtænkt og i tråd med gæstens behov. At der kan skabes målrettede oplevelsespakker til de rette målgrupper, og at budskaber målrettes og udsendes via rette kanaler før, under og efter opholdet. At aktørerne i oplevelsesindustrien kompetenceløftes via konsulentbistand og vidensdeling, som øger merværdien og værtskabet for gæsten. Handlinger Herning imødekommer udfordringerne ved at være skarp på viden. Nøgleområderne udvælges derfor ud fra de resultater, som kommende og tidligere analyser frembringer. Det indebærer: Dybtgående kendskab til de eksisterende og forventede målgrupper samt udvikling af personaer ved og kortlægning af event- og messeart samt gæstens informationssøgning og forventet adfærd før, under og efter besøget til udviklingen af oplevelser. Handlingsplan til aktørerne udsendes fast på baggrund heraf. Skemalagt og tværgående samarbejde mellem underholdnings-, hotel-, restaurations- og detailbranchen for at udnytte erfaringer, forventninger og eksisterende materiale. Et informationsflow ud til aktørerne, hvor viden på det strategiske og taktiske niveau gøres til værktøjer og handlingsplaner, som aktørerne kan benytte direkte. Workshops, seminarer og rådgivning skal understøtte dette fokus på én samlet værdikæde. Opbygning af en digital portal der kan synliggøre, sælge og håndtere helhedsoplevelser og pakketilbud og skabe et koncept, som Herning bliver kendt for at håndhæve. Resultaterne synliggøres af: X antal analyser og tilfredshedsmålinger baseret på gæstens udsagn. Antallet afhænger af kommende events, men vurderes til ca. 20 (hvt. bilag 1). Produktudvikling og oplevelsespakker med lancering kort efter eventens offentliggørelse. X antal udviklede værktøjer til aktørerne til påvirkning af gæsteforbrug og ophold. [15]

16 Effekt Effekten ved en systematiseret tilgang til analyse og aktørudvikling vil være, at vi bliver i stand til minimere risikoen for at Hernings innovations- og vækstområde baseres på et misvisende beslutningsgrundlag og eventuelle faldgruber tilknyttet strategiplanlægning og koordinering. Projektet forventes derfor at have en betydelig effekt på Hernings vækst- og beskæftigelse: Herning har en viden til at kunne øge antallet af gæster, forlænge ophold og påvirke større forbrug. Aktørerne får et realistisk beslutningsgrundlag for, hvad de kan forvente økonomisk af en event og hvilke satsningsområder, de skal vælge. Turismeindtjening og vækst i Herning følger tidens trends og gæstens forbrugsmønster. Øget aktivitet og derved produktion forventes at påvirke efterspørgslen på flere hænder. Økonomi Der henvises til en samlet oversigt i afsnit 4. [16]

17 Delprojekt II: Projekt Herning og strategi Udfordringer Et kendetegn ved dansk turisme er, at oplevelsesøkonomien vil præge turismens udvikling og vækst fremadrettet, hvorfor kontinuerlig strategiudvikling baseret på værdikæde og helheder med gæsten i centrum er essentielt for Herning. Erfaringerne fra det hidtidige Projekt Herning og Projekt Byservice skal udnyttes i det kommende arbejde for Projekt Herning. Projektlederen skal sikre, at vi skaber en sammenhæng i Hernings oplevelser og udvikler strategier, som kan understøtte vækst- og beskæftigelsespotentialet. Projekt Hernings medlemmer er derfor vigtige interessenter for byens vækst og innovation, men mangler styrken som det udførende organ for de individuelle erhverv. Projekt Herning skal derfor kun operere på det strategiske og taktiske niveau. Vi ønsker at sikre Hernings værdikæde ved at skabe rammerne for rettidig behandling af oplevelsesindustriens udfordringer og altid udnytte tværgående netværk. Derved sikrer vi: At flere brancher indenfor oplevelsesindustrien og tilknyttede erhverv følger samme mål og strategi for gæstens vej i Herning ved at lade bolden jonglere flere steder. At Herning brandes og opleves som en sammenhængende by ved at produktudvikle i netværk frem for individuelle tiltag. At aktivitetsudvikling og vækstpotentialet styrkes. Handlinger Projekt Hernings fokusområder understøttes af analyse og aktørudviklingen for at sikre, at vi ikke træffer ufuldstændige beslutninger, som kan risikere at ville fastholde os i en stagneringstilstand. Derfor skal Projekt Herning: Fortsat være et koordinerings- og kommunikationsforum, som mødes kvartalvist med fokus på optimering af udvalgte områder. Sikre videreformidling af gruppens budskaber og mål samt overførsel til praksis i de rette fora. Derved udvikles der konsekvent på værdi for gæsten i hele værdikæden. Fortsat repræsentere de tilknyttede erhverv til turismen og oplevelsesbranchen som sikrer, at effekten af samarbejde og allerede skabte resultater fra byens øvrige udviklingsgrupper udnyttes. Give information til hele Hernings værdikæde indenfor oplevelsesindustrien og tilknyttede erhverv, som understøtter projekt- og produktudvikling. Effekt Effekten af koordineringen af netværk og strategi vil være, at vi bliver i stand til at tackle de kommende krav til vækst og innovation og kan projektudvikle rettidigt. Projekt Herning får derfor flere betydninger: Vores viden fra analyse og aktørudviklingen optimeres via én fælles kanal og forståelse frem for forskelligartede individuelle fortolkninger, som svækker værdikæden. [17]

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere