Vejledning om tidsregistrering på projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tidsregistrering på projekter"

Transkript

1 Vejledning om tidsregistrering på projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J

2 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2

3 INDHOLD Indhold... 3 FORMÅL... 5 PRINCIPPER OMKRING TIDSREGISTRERING... 5 Tidstro tidsregistrering... 5 Ansvar og rollefordeling... 6 Definitioner... 6 Faktisk timeregistrering... 6 Normtimeregistrering... 6 Tidstro/rettidig timeregistrering... 6 Projektrelevante timer... 6 Tilskudsfinansierede timer contra medfinansierede timer... 7 Metodevalg... 7 EU FP7 8 Højteknologifonden (HTF)... 9 Styrelsen for Forskning og Innovation (FI)... 9 Bevillinger med fast timesats Regional/Socialfond (ERST) AAU s egen metode/bevillinger uden eksterne krav Undtagelser fra ØSS tidsregistrering SYSTEMBESKRIVELSE Projektstamdata Timeseddel Oprettelse af timeseddel Godkendelse af timeseddel Regulering af timeseddel Print af timesedler Kendte fejltyper Uoverensstemmelse mellem udbetaling af løn og ansættelsesperiode Skift i stillingskategori Frikøb vedrørende tidligere regnskabsår Ofte stillede spørgsmål

4 Asymmetrisk medfinansiering Benyttelse af segmenterne; projektnr., analysenr., formål og stedkode i ansættelsen på UK QlikView Tidsregistrering og timesedler rapport Sletning af timeseddel Omkostningssted på timesedlen Elementer i kontostrengen INFORMATION / RAPPORTER Tidsregistrering og timesedler Løbende opfølgning på ØSS tidsregistrering Projektstatus (transaktionsliste løn) Timesatser pr. år BILAG 1 - EU FP BILAG 2 Højteknologifonden BILAG 3 Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) BILAG 4 Regionalfonden/Socialfonden (ERST)

5 FORMÅL På AAU bruges ØSS tidsregistrering til registrering af månedslønnedes tidsforbrug på tilskudsfinansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK 90) og AAU-finansierede projekter (UK 10) a) samt på projekter, der er delvist tilskudsfinansierede og delvist AAU-finansierede. Der registreres udelukkende produktive timer, dvs. de timer der er arbejdet på det enkelte projekt. Der sker ikke registrering af ferie, sygdom eller andet fravær. De registrerede arbejdstimer på det enkelte projekt danner sammen med en automatisk beregning af timesatsen baggrund for bogføring af den lønomkostning der skal henføres til det enkelte projekt. Timesatserne beregnes månedligt på baggrund af stamdata for det enkelte projekt og lønomkostningen for den enkelte person. Antal produktive timer pr. år samt beregningsmetoden for timesatsen fastsættes på baggrund af bevillingsgivers krav til beregningsmetode. Denne vejledning gennemgår principperne omkring tidsregistrering, en beskrivelse af ØSS elektronisk tidsregistrering og vejledning i registrering af timer via systemet, samt en beskrivelse af de Qlikview rapporter, der med fordel kan bruges til løbende opfølgning på tidsregistreringen. a) Hvor kontosegmentet projektnummer bruges til aktivitetsstyring på UK 10 (valgt af nogle organisatoriske enheder) PRINCIPPER OMKRING TIDSREGISTRERING Tidstro tidsregistrering Jf. Rektoratets udmelding af 2. maj 2013 om tidstro tidsregistrering på eksternt finansierede projekter skal der af hensyn til en sikker økonomistyring på universitetet ske en korrekt og rettidig registrering af ressourceforbruget på de enkelte projekter. Dette indebærer, at al løn der skal bæres af et eksternt finansieret projekt (UK 90/95/97) løbende skal bogføres via ØSS elektronisk tidsregistrering. Tidsregistreringen skal gennemføres månedligt, således lønomkostningen henføres til den korrekte underkonto i den måned hvor arbejdet er udført. Der kan kun flyttes lønsummer mellem driften på UK 10 og et eksternt finansieret projekt (UK 90/95/97) via lønkontoret som manuelle omkonteringer, hvis bogføring gennem ØSS tidsregistrering systemteknisk ikke er mulig (se afsnittet Undtagelser fra ØSS tidsregistrering). Ligeledes kan der ikke længere foretages ansættelser direkte på et eksternt finansieret projekt (UK 90/95/97). For projekter der hidtil har kørt med direkte ansættelser skal der ske en udfasning inden udgangen af 2013 ligesom beregning af FIK-feriepenge forsvinder helt. 5

6 Ansvar og rollefordeling Den økonomiske ledelseskompetence er ifølge rektors delegationsinstruks delegeret til ledere på niveau 3, dvs. institutledere, studieledere, ledere af såvel fællesadministrationens som de øvrige hovedområders afdelinger, herunder f.eks. fakultetskontorernes sekretariatschefer. Det er således lederen på niveau 3, der har det overordnede ansvar for, at der sker en korrekt og rettidig tidsregistrering på instituttet/i afdelingen. På institutterne/i afdelingen er der udnævnt en projektansvarlig med det overordnede administrative ansvar for instituttets/afdelingens projektportefølje. Det er den projektansvarliges rolle at koordinere instituttets/afdelingens tidsregistrering således det sikres, at der tidsregistreres korrekt og rettidigt på alle eksternt finansierede projekter. Den enkelte projektsekretær er ansvarlig for, at der sker korrekt og rettidig tidsregistrering på det enkelte eksternt finansierede projekt. Det er det enkelte institut/hovedområde, der er ansvarlig for at tilrettelægge de nærmere procedurer for, at tidsregistreringen påbegyndes rettidigt og foretages løbende. En timeregistrering skal som udgangspunkt foretages af den pågældende medarbejder og godkendes af den projektansvarlige eller anden organisatorisk overordnet. ØSS tidsregistrering følger attestationsbemyndigelserne i ØSS, og en attestationsbemyndiget person kan således på vegne af en medarbejder foretage tidsregistreringen og en anden attestationsbemyndiget person kan på vegne af den organisatorisk overordnede godkende tidsregistreringen. Dette kan administrativt være hensigtsmæssigt på en lang række projekter, men man bør være opmærksom på, om bevillingsgiver i det enkelte projekt har krav om, at registrering og godkendelse skal ske af hhv. medarbejder selv og en overordnet. Se hvordan dette håndteres under de enkelte bevillingstyper nedenfor. Definitioner Faktisk timeregistrering Når der i denne vejledning står faktisk timeregistrering betyder det, at tidsregistreringen skal ske med de faktisk arbejdede timer specificeret på dagsbasis. Er der reelt arbejdet fire timer skal der registreres fire timer, og er der reelt arbejdet 10 timer skal der registreres 10 timer de enkelte dage. Normtimeregistrering Når der i denne vejledning står Normtimeregistrering betyder det, at tidsregistreringen sker ved en timeopgørelse beregnet ud fra normtimer. Tidsregistreringssystemet bruges på denne måde reelt som omkonteringssystem uden en faktisk timeregistrering. Tidstro/rettidig timeregistrering Uanset om der benyttes faktisk timeregistrering eller normtimeregistrering skal tidsregistreringen gennemføres månedligt, således at lønomkostningerne henføres til det korrekte projekt og den korrekte underkonto i den måned hvor arbejdet er udført. Projektrelevante timer Hvilke timer der kan registreres på det enkelte projekt skal vurderes af medarbejder og projektleder, som altid skal kunne argumentere for den faglige relevans for projektet. I nogle tilfælde er det 6

7 konkretiseret i projektets arbejdsbeskrivelse hvilke timer og aktiviteter, der kan finansieres af og dermed registreres på projektet (dette ses f.eks. i EU FP7 kontraktens Annex I), mens der i andre tilfælde vil være en bredere forståelse af hvilken faglig aktivitet der er tale om (dette ses f.eks. i bevillinger fra Styrelsen for Forskning og Innovation, hvor der accepteres et nærmere angivet antal undervisningstimer). Det må altså ud fra bevillingsgivers betingelser og den ansøgte projektaktivitet i det enkelte projekt afgøres, hvilke timer der er projektrelevante og kan registreres derpå. Som udgangspunkt skal alle projektrelevante timer registreres på projektet, også i tilfælde af at der bruges flere timer på projektet end der er budgetteret. Jf. nedenfor om tilskudsfinansierede timer contra medfinansierede timer bør det reelle timeforbrug på aktiviteten fremgå, når der benyttes aktivitetsregistrering (metode B og C). Det er også muligt at registrere overforbrug ved tilskudsregistrering (metode A), hvilket f.eks. kan være hensigtsmæssigt hvor der er usikkerhed om bevillingsgivers accept af andre omkostninger. Tilskudsfinansierede timer contra medfinansierede timer Hvorvidt både tilskudsfinansierede timer og AAU medfinansierede timer skal indgå i tidsregistreringen afhænger af, hvilken metode der er valgt til projektstyring se Vejledning om konteringsplan her: Ved metode A. Ren tilskudsregistrering er det udelukkende de tilskudsfinansierede timer der skal tidsregistreres og danne baggrund for bogføringen af lønomkostningen på projektnummeret. Eventuelle timer medfinansieret af AAU regnskabsregistreres ikke og skal derfor ikke tidsregistreres. Ved metode B. Aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering skal både tilskudsfinansierede og AAU-finansierede timer registreres. Der skal ved tidsregistreringen manuelt tages stilling til hvor stor en andel af timerne, der skal finansieres af hhv. tilskuddet (UK 95/97) og medfinansieringen (UK 10). Se nærmere herom i afsnittet Projektstamdata. Ved metode C. Aktivitetsregistrering med symmetrisk medfinansiering skal både tilskudsfinansierede og AAU-finansierede timer registreres. Alle timer skal i tidsregistreringen registreres som tilskudsfinansierede (UK 95/97), idet medfinansieringen (UK 10) efterfølgende beregnes gennem en månedskørsel som foretages af Økonomiafdelingen. Metodevalg Kravene omkring ØSS tidsregistrering er fastsat for at opfylde bevillingsgivernes regler om tidsregistrering og regnskabsaflæggelse og for at sikre et korrekt regnskab både for projekterne og for institutternes/aau s drift. Det er på det enkelte projekt dels den enkelte bevillingsgivers regnskabsbetingelser og dels den godkendte projektaktivitet, der afgør hvilke timer og hvordan der skal registreres. Nedenfor gennemgås nogle konkrete bevillingstyper, men bemærk, at det ved hvert nyt projekt bør vurderes hvilken metode, der vil opfylde bevillingsgivers krav. 7

8 Generelt gælder det, at der på projekter hvor bevillingsgiver stiller krav om tidsregistrering skal ske faktisk timeregistrering. Dette gælder også hvor bevillingsgiver stiller krav om regnskabsaflæggelse af faktisk løn uden nærmere bestemmelse om tidsregistreringens form. For projekter hvor der ikke er krav fra bevillingsgiver om tidsregistrering eller regnskabsaflæggelse af faktisk løn kan tidsregistreringen ske ved normtimeregistrering. EU FP7 Reglerne omkring timeregistreringen på et EU FP7 projekt bestemmes af Grant Agreement. Særligt Annex I (Description of Work), Annex II (General conditions) og Guide to Financial Issues omhandler dette. Uddrag af disse regler findes i bilag 1. På baggrund heraf gælder: Timesatsen beregnes på AAU på baggrund af produktive timer og metoden Standardsats 1 (STD1-in SF (lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata. Der er krav om tidsregistrering og regnskabsaflæggelse af faktisk lønomkostning, dvs. der skal ske faktisk tidsregistrering. Timerne skal være used for the sole purpose of achieving the objectives of the project and its expected results. Dvs. der kan udelukkende registreres timer (herunder undervisningstimer) i det omfang det er en aktivitet defineret i Annex I. Timeregistreringen skal være underskrevet af den ansatte og godkendt af den projektansvarlige eller anden overordnet. Der skal således foreligge fysisk underskrift fra den ansatte og den overordnede se nærmere herom i den interne EU-vejledning (link findes nedenfor). Tidsregistrering skal ske for alle personens produktive timer, dvs. alle arbejdstimer. Registreringen skal opdeles på FP7-projektet (underopdelt på aktivitet RTD/Man/Other og evt. pr. WP), eventuelle andre projekter og other activities som blot kan være en sammenlægning af personens øvrige arbejdstimer den pågældende dag. Other activities kan registreres på projektnummer , Øvrig tid (se nærmere herom i afsnittet Oprettelse af timeseddel). Sygdom, ferie og andet fravær skal ikke indgå i tidsregistreringen. Timesatsen beregnes ud fra en standard norm på timer (se tabel nedenfor), og den beregnede sats kan derfor vise sig ikke at være personens faktuelle timesats ud fra den pågældendes totale produktive timer i regnskabsperioden. Viser det sig at personens totale produktive timer overstiger timer, skal timesatsen omberegnes efter de faktuelle produktive timer og reguleres i bogføringen. Eventuel omberegning af timesatsen skal ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Se nærmere herom i den interne FP7 EU-vejledning her: 8

9 Dage Timer pr. dag Timeantal Hverdage incl. helligdage 37 timer x 52 uger 260 7, Helligdage 9 7, , Feriedage 25 7,4 185 Særlig feriedage 5 7,4 37 Gennemsnitlig sygdom 7 7, , Figur 1 Beregning af standardnorm timer. Højteknologifonden (HTF) Reglerne omkring timeregistrering på et HTF projekt bestemmes af Medfinansieringsaftalen herunder HTF s Generelle bestemmelser. Uddrag af disse regler findes i bilag 2. På baggrund heraf gælder: Timesatsen beregnes efter AAU s egen metode dvs. på baggrund af produktive timer og metode Standardsats 1 (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata. Der er krav om tidsregistrering og regnskabsaflæggelse af faktisk lønomkostning, dvs. der skal ske faktisk tidsregistrering. Timerne skal være en del af formålet beskrevet i Projektplanen. Dvs. der kan udelukkende registreres timer (herunder undervisningstimer) i det omfang det er en aktivitet defineret heri. Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) Reglerne omkring timeregistrering på et FI projekt bestemmes af Bevillingsskrivelsen herunder Styrelsens Vilkår for bevillinger (Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd). Uddrag af disse regler findes i bilag 3. På baggrund heraf gælder: Timesatsen beregnes efter AAU s egen metode dvs. på baggrund af produktive timer og metode Standardsats 1 (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata. Der er krav om regnskabsaflæggelse af faktiske udgifter herunder nøjagtig lønberegning. I forhold til tidsregistrering medfører dette at: Der skal ske faktisk tidsregistrering for medarbejdere der arbejder delvist på et projekt. Der kan ske normtimeregistrering for medarbejdere der arbejder fuld tid på ét projekt. Normtimeregistreringen foretages ved at registrere den aktuelle måneds samlede tidsforbrug på den 1. dag i måneden. Timeantallet beregnes som de faktiske arbejdsdage i måneden x 7,4 timer. De faktiske arbejdsdage er månedens kalenderarbejdsdage fratrukket personens ferie (timean- 9

10 tallet bør ikke beregnes som 1.642/12, da der så ikke løbende bliver belastet den reelle feriepengeforpligtelse på projekterne). Timerne skal være relevante og nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Hvor aktiviteten omfatter forskeruddannelse mv. kan undervisningstimer og studieindsats indgå som projektrelevante timer i det omfang det er accepteret af FI, jf. pkt i Vilkår for bevillinger. Bevillinger med fast timesats På nogle bevillingstyper kan der regnskabsaflægges en fast timesats f.eks. på kr. 600,- pr. time inkl. overhead. Uanset dette er det omkostningen for den enkelte time der skal bogføres på projektet. På baggrund heraf gælder: Timesatsen beregnes efter AAU s egen metode, dvs. på baggrund af produktive timer og metode Standardsats 1 (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata. Timeregistreringen skal ske som faktisk tidsregistrering hvor bevillingsgiver stiller krav herom. Det vil i de fleste tilfælde være beskrevet hvilken aktivitet der skal udføres i projektet, og det må herudfra vurderes hvilke timer (herunder undervisningstimer), der er omfattet heraf og kan registreres på det enkelte projekt. Forskellen mellem den faktiske lønomkostning pr. time og den faste timesats pr. time skal bogføres som overhead på projektet. Regional/Socialfond (ERST) Reglerne omkring timeregistrering på et Regional- eller Socialfondsprojekt bestemmes af tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, herunder styrelsens Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter Uddrag af disse regler findes i bilag 4. På baggrund heraf gælder: Timesatsen beregnes på baggrund af produktive timer og metode Standardsats 2 (STD2-ex SF (EBST)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata. Der skal ske faktisk tidsregistrering for medarbejdere, hvis løn skal dækkes delvist af projektet. Registreringen skal foretages med udførlige oplysninger om arbejdets art, og timeregistreringen skal fysisk printes og underskrives af medarbejder og organisatorisk overordnet (print og underskrift laves for projekttimerne ERST kræver ikke dokumentation for øvrige timer) - se nærmere om tidsregistrering og dokumentationskrav i den interne AAU vejledning strukturfondene her: Ved fuldtidsansættelse på ét støttet projekt hvor opgaver, tidsforbrug og løn er fyldestgørende angivet i ansættelsesaftalen kan der fritages for tidsregistrering. I ØSS tidsregistrering kan der i denne situation ske normtimeregistrering med 134,42 timer pr. måned (1.613/12). Periodeforskydningen af feriepengeforpligtelsen håndteres således ikke på disse projekter. I stedet finansieres den fuldtidsansattes løn - også under ferieafholdelse - i projektperioden. Grundet beta- 10

11 lingskravet skal den særlige feriegodtgørelse (som udbetales i april) omkonteres manuelt (på udbetalingstidspunktet) via lønkontoret. Uanset om der er tale om ansatte der arbejder fuldt eller delvist på projektet må den beregnede løn ikke overstige den faktisk betalte løn i den pågældende måned, og der kan derfor maksimalt tidsregistreres 134,42 timer pr. måned, medmindre der er udbetalt løn for overarbejdstimer. Såfremt den faktiske tidsregistrering (aktuelt ved medarbejdere, der arbejder delvist på projektet) overstiger 134,42 i en måned, skal der umiddelbart efter godkendelse af den faktiske timeseddel laves en regulering med negative timer (f.eks. faktisk registreret 150 timer 134,42 = 15,58 timer reguleres). Der kan udelukkende medtages omkostninger/registreres timer (herunder undervisningstimer) i det omfang det er en projektrelevant aktivitet som defineret i den godkendte ansøgning. AAU s egen metode/bevillinger uden eksterne krav AAU s egen metode benyttes på eksternt finansierede projekter (UK 90/95/97), hvor bevillingsgiver ikke stiller krav om konkrete beregningsmetoder for lønomkostningen eller om tidsregistreringens form. Metoden benyttes ligeledes ved AAU-finansierede projekter (UK 10). For metoden gælder: Timesatsen beregnes efter AAU s egen metode dvs. på baggrund af produktive timer og metode Standardsats 1 (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata. Timeregistreringen kan ske som faktisk tidsregistrering eller som normtimeregistrering. Der vælges faktisk tidsregistrering hvor der er krav om dette (f.eks. på en del indtægtsdækkede projekter (UK90)). Hvis der vælges normtimeregistrering foretages denne ved at registrere den aktuelle måneds samlede tidsforbrug på den 1. dag i måneden. Timeantallet beregnes som de faktiske arbejdsdage i måneden x 7,4 timer. De faktiske arbejdsdage er månedens kalenderarbejdsdage fratrukket personens ferie (timeantallet bør ikke beregnes som 1.642/12, da der så ikke løbende bliver belastet den reelle feriepengeforpligtelse på projekterne). Det vil i de fleste tilfælde være beskrevet hvilken aktivitet der skal udføres i projektet, og det må herudfra vurderes hvilke timer (herunder undervisningstimer) der er omfattet heraf og kan registreres på det enkelte projekt. Dage Timer pr. dag Timeantal Alle hverdage incl. helligdage (37 timer x 52 uger) 260 7,4 1924,0 Helligdage 8 7,4 59,2 Mulige kalenderarbejdsdage 252 7,4 1864,8 Feriedage 25 7,4 185,0 Særlige feriedage 5 7,4 37,0 Mulige produktive dage 222 7,4 1642,8 Figur 2 Beregning af standardnorm timer 11

12 Undtagelser fra ØSS tidsregistrering Manuelle omkonteringer gennem lønkontoret efter maj 2013 kan kun foretages, når bogføring gennem ØSS tidsregistrering ikke er mulig f.eks. i følgende tilfælde: Bevillingsgivers metodekrav kan ikke opfyldes gennem ØSS tidsregistrering (pt. Interreg. IVB Baltic Sea). Eventuelle omkonteringer af engangsvederlag, særlig feriegodtgørelse o.l. der ikke indgår i timesatsberegningen. Satsreguleringer (f.eks. FP7). Timelønnede, som i udgangspunktet bogføres ud fra produktive timer x timesats (f.eks. studentermedhjælp), skal bogføres direkte på projekterne (som tidligere). Timelønnede, som i udgangspunktet bogføres ud fra et skønnet antal produktive timer x timesats (f.eks. eksterne lektorer), skal bogføres på UK 10 og omkonteres manuelt efter faktiske timer. De faktiske timer skal manuelt tidsregistreres (papirblanket) hvor bevillingsgiver stiller krav om tidsregistrering. 12

13 SYSTEMBESKRIVELSE Følgende afsnit gennemgår og beskriver de systemmæssige sammenhænge i Tidsregistreringssystemet ud fra stamdata i ØSS, timeregistreringer fra timesedlen, beregning af timesats, konteringer i ØSS, kendte fejl og Ofte stillede spørgsmål. Projektstamdata Adgang til projekternes stamdata fås via ØSS ansvarsområdet: AAU Projektsystem begrænset GUI. Stamdata indtastes i ØSS af Projektøkonomi ved projektets oprettelse, på baggrund af modtagne data fra projektsekretær. Det er vigtigt at stamdataene er korrekt registreret på projekterne og holdes ajourført; f.eks. ved ændringer i omkostningssted. Der gennemgås kun de stamdata som er relevante i forbindelse med tidsregistreringssystemet. På første faneblad under Projektstamdata ses felterne Timesats, Produktive timer, Omkostningssted og Gyldighed. Figur 3 Projektstamdata, faneblad Projekt Timesats: Der er tre beregningsmuligheder af timesatsen, som dækker de fleste krav, AAU stilles af bevillingsgivere: Mulighed 1: STD1-in SF(lb) Standardsats 1 inkl. beregning af særlig feriegodtgørelse (løbende). 13

14 Satsen anvendes f.eks. til Forskningsråd (med produktive timer), EU FP7 (1.584 produktive timer) og bevillinger uden specielle krav (1.642 produktive timer). Satsen indeholder løn, varige tillæg, pension, atp, aer og en beregning af den særlige feriegodtgørelse (udbetales for det foregående år i april). Satsen indeholder ikke engangsydelser og reguleringer vedrørende tidligere perioder. Vær opmærksom på, at feriepenge er dækket qua et lavt produktivt timetal. Mulighed 2: STD2-ex SF(EBST) Standardsats 2 ekskl. beregning af særlig feriegodtgørelse (Erhvervs- og Byggestyrelsen). Satsen anvendes f.eks. til Strukturfondene (med produktive timer) og bevillinger med krav, der lægger sig op ad strukturfondsreglerne. Satsen indeholder løn, varige tillæg, pension, atp og aer. Satsen indeholder ikke engangsydelser, særlig feriegodtgørelse hverken som beregning eller ved udbetaling i april og reguleringer vedrørende tidligere perioder. Bemærk at feriepenge er dækket qua et lavt produktivt timetal. Mulighed 3: HOJ1-in FP13,4+SF(lb) Høj sats 1 inkl. beregning af feriepenge med 11,9% samt særlig feriegodtgørelse 1,5% (løbende). Satsen anvendes til bevillinger med et højt produktivt timetal hvortil der skal lægges feriepenge, f.eks. ved Proof-of-Concept-projekter via Styrelsen for Forskning og Innovation. Satsen indeholder løn, varige tillæg, pension, atp, aer og beregning af feriepenge med 13,4%. Satsen indeholder ikke engangsydelser og reguleringer vedrørende tidligere perioder. Produktive timer: De produktive timer afgøres af bevillingsgiver og type, læs mere herom ovenfor i afsnittet Metodevalg. Gyldighed: I dette felt kan aflæses gyldighedsdatoen i ØSS, dvs. fra hvilken periode der kan bogføres på projektet i ØSS. Der kan registreres timer via ØSS Tidsregistrering som ligger før denne periode, hvilket ofte vil være tilfældet, da aktiviteten kan være igangsat inden ØSS projektoprettelsen. 14

15 Omkostningssted: Omkostningsstedet som angives her bruges af tidsregistreringssystemet i kontostrengen til UK9xdelen af frikøbet. På det andet faneblad under ØSS stamdata; Bevilling, er der også data som har indflydelse på konteringsbeløbene. Via Medfinansiering findes den fordeling af det totale beløb, timer x timesats, der skal ske mellem tilskudsfinansieringen (UK 9x) og AAU s medfinansiering (UK 10). Begge posteringer har projektnummeret tilknyttet i kontostrengen. Figur 4 Projektstamdata, faneblad Bevilling Feltet Asymmetrisk (Ja/Nej) har indflydelse på, om fordelingen af projektfinansiering foretages direkte via tidsregistreringen ud fra den fordeling som godkendes på timesedlen (asymmetrisk) eller om medfinansieringen beregnes efter den symmetriske model hvor Procentsatsen er styrende for en fordeling af alle de bogførte omkostninger på projektet. Asymmetrisk: "Ja" Man kan i tidsregistreringen styre de posteringer der får UK10 + projektnummer og der konteres kun den medfinansiering gennem tidsregistreringssystemet som fremgår af timesedlen (timer eller procent). Eksempel på asymmetrisk medfinansiering: En person ansat på flg. kontostreng: UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse

16 Med flg. stamdata på projektet: Vil ved angivelse af asymmetrisk medfinansiering med flg. data: Medføre frikøb på følgende kontostrenge: UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse Kredit Debet Debet Der er muligt, ikke obligatorisk, at angive et særskilt omkostningssted til medfinansieringen. Det benyttes kun til den del af medfinansieringen som registreres gennem timesedlerne og er altså forbundet til den asymmetriske medfinansiering. Anføres der et omkostningssted, vil de timer der leveres som medfinansiering få dette omkostningssted på UK 10 med tilknyttet projektnummer. De tilskudsfinansierede timer knytter sig til projektets omkostningssted, mens krediteringen er på det omkostningssted hvor lønnen er konteret. Angives der intet omkostningssted vil timer, der registreres som medfinansiering, få samme omkostningssted som krediteringen altså lønomkostningsstedet. I ovenstående eksempel omkostningssted Såfremt man under den asymmetriske model har behov for, at det er en fast procentdel som skal være medfinansiering af timerne, kan man under stamdata angive denne. Det er altid muligt på selve timesedlen at fjerne procenten og angive en anden procent eller antal timer i stedet. Asymmetrisk: "Nej" Der beregnes en symmetrisk medfinansiering af alle bogførte omkostninger, herunder også af alle de timer der er registreret via tidsregistreringssystemet. Man kan ikke på timesedlen indtaste medfinansieringstimer. For nærmere beskrivelse af den symmetriske medfinansiering og de affødte konteringer heraf se Konteringsplan under vejledninger her: 16

17 Timeseddel Ansvarsområder i ØSS startende med AAU Projektsystem giver adgang til stamdata og timesedler. Områder der slutter med GUI (Graphical User Interface) giver adgang til de traditionelle ØSS skærmbilleder og således også Stamdata. Områder der slutter med WEB giver adgang til de webbaserede timeregistreringer og processen omkring oprettelse og godkendelse heraf. Figur 5 ØSS Ansvarsområder Ved valg af ansvarsområde AAU Projektsystem Superbruger WEB har man bl.a. valgmulighederne Mine timesedler og Godkend timesedler. Figur 6 AAU Projektsystem Superbruger WEB Forskellen er, at man som godkender via superbrugeradgangen i forhold til medarbejderadgangen også har knapperne Godkend, Afvis og Opret regulering på sit oversigtsbillede. Det er en klar anbefaling, at godkendelse foretages inde fra den åbne timeseddel og ikke fra forsiden. Hertil kommer knapperne Opret timeseddel og Slet som også forefindes på den almindelige brugeradgang. 17

18 Figur 7 Oversigtsbillede AAU Projektsystem Superbruger WEB Figur 8 Oversigtsbillede AAU Projektsystem Medarbejder WEB For personer som oftest bruger ØSS til tidsregistrering er det muligt under præferencer, ansvarsområde, startside, at tilrette således, at man automatisk kommer ind i tidsregistreringssystemet. Oprettelse af timeseddel Ved oprettelse af timeseddel skal det angives hvilken person og periode timesedlen vedrører. Desuden skal det omkostningssted, personen er aflønnet fra, angives, og der foretages således frikøb herfra. Typisk vil der kun være ét omkostningssted at vælge, men der kan være personer som enten har en delt ansættelse hvor det omkostningssted der skal frikøbes fra angives, eller har flyttet omkostningssted inden for indeværende eller forrige finansår og her vælges det omkostningssted, der har været gældende for den pågældende periode. Vær især opmærksom på omkostningssteder som skal lukkes. Alle registreringer skal være på plads forinden, da systemet ikke tillader adgang til inaktive omkostningssteder. 18

19 Systemet finder de personer der har ret til at godkende timesedler på det valgte omkostningssted, og en af disse vælges. Figur 9 Oprettelse af ny timeseddel Herefter åbnes selve timesedlen. Timesedlen består af et hoved med oplysninger om person, periode, omkostningssted, godkender og status på timesedlen (Påbegyndt, afleveret, afvist eller godkendt). Figur 10 Eksempel på timeseddel Ved selve registreringen af timer anvendes felterne: Projekt: Projektnummer der kan søges efter projektnummer eller navn via lommelygten. Som andre steder i ØSS kan % anvendes som joker i søgekriterierne. Husk: Ved flueben vil den aktuelle linje automatisk blive overført til de efterfølgende timesedler. 19

20 Analyse: Det analysenummer som ønskes indgået i debet kontostrengen på den aktuelle registrering. Bemærk at modposteringen følger den aktuelle løn-kontostreng og tager et evt. analysenummer derfra til krediteringen. Kommentar: Evt. kommentarer til den enkelte linje kan angives her. Kommentaren overføres til udskrift af timeseddel i QlikView. Medfinansiering: Her kan i enten % eller timer angives hvor mange af de registrerede projekttimer, der skal medfinansieres af UK 10. På projekter med asymmetrisk medfinansiering vil procentsatsen fra stamdata automatisk blive udfyldt, men den kan ændres ved overskrivning. Bemærk at procenten skal slettes før der kan indtastes medfinansieringstimer i stedet, det kan ikke være både-og. Der kan kun lægges medfinansieringstimer ind på projekter med asymmetrisk medfinansiering. Projekter med symmetrisk medfinansiering beregnes på månedsbasis via kørsel i ØSS. Total: Total på de registrerede timer. De enkelte dage: Her lægges timeforbruget ind på de enkelte dage. For krav om registrering af timer for de enkelte projekttyper se afsnittet Metodevalg Er der krav om registrering af alle en persons produktive timer, som f.eks. under FP7, kan de timer som ikke vedrører projekter registreres på projekt Timer registreret på medfører i modsætning til øvrige timer, der registreres via tidsregistreringssystemet, ingen bogføring, Når månedens registreringer er på plads, afleveres timesedlen til godkendelse. Godkendelse af timeseddel Når timesedlerne af brugerne eller en anden med rettighed hertil er afleveret til godkendelse, skal godkendere via ansvarsområdet AAU Projektsystem Superbruger WEB foretage selve godkendelsen af timesedlen, således at den kan udmønte sig i egentlige konteringer i ØSS. Figur 11 Oversigtsbillede ved fremsøgning af timesedler 20

21 Fra oversigtsbilledet kan de timesedler, der er afleveret til godkendelse på det eller de omkostningssteder hvor man har attestationsret, fremsøges. Uanset hvilken person, brugerne har som godkender, kan alle timesedler på ens omkostningssted fremsøges. Det er således muligt f.eks. under fravær at benytte en anden godkender. Godkender har ansvaret for at forholde sig til følgende: Omkostningsstedet: Det omkostningssted som udfylderen af timesedlen har valgt; er det i overensstemmelse med det omkostningssted hvorfra der er udbetalt løn i den periode timesedlen vedrører og det omkostningssted hvorfra krediteringen af løn skal foretages. Bemærk at der er personer på AAU hvis lønkontering er delt mellem to eller flere kontostrenge. Viser det sig efter en godkendelse, at der ikke er udbetalt løn til den pågældende medarbejder fra det valgte omkostningssted bliver timesedlen automatisk afvist ved månedskørslen, og timesedlen skal så redigeres, afleveres og godkendes på ny. Projekter og timer: Ser det afleverede antal timer på de valgte projekter sandsynlige ud og er der tale om projekter, hvor det må forventes at den pågældende medarbejder er tilknyttet. Medfinansieringen: På asymmetrisk medfinansierede projekter kan der af godkender rettes i medfinansieringsprocenten eller medfinansieringstimerne uden at der skal ske yderligere godkendelse. Ofte er det godkender som har overblikket over hvor mange af de leverede timer på projekter, der skal finansieres af henholdsvis AAU og det eksterne tilskud. Timerne der registreres som medfinansiering gennem systemet konteres på UK 10 med tilknyttet projektnummer. Er man som godkender i tvivl om hvorvidt et eller flere af de angivne projekter er tilknyttet instituttet, kan man via stamdata i ØSS slå projektnummeret op. Heraf vil projektsekretærens navn også fremgå, ligesom det er muligt at få vist projektsekretærens personprofil i PDS. Når timesedlen er vurderet til at være i orden, godkendes denne til kontering. Konteringen foretages én gang månedligt i forbindelse med månedsafslutningen. Månedskørslen sker den 6. hverdag fra morgenstunden, og alle timesedler, der skal med i beregning og kontering skal således være godkendt senest den 5. hverdag i den efterfølgende måned timesedler for februar skal således være godkendt senest 5. hverdag i marts for at blive konteret i februar måned i ØSS. Regulering af timeseddel Opdages det efter en timeseddel er godkendt, at den ikke er korrekt; enten i form af timer der mangler, timer der er for meget eller timer der skal ændres, skal der oprettes en regulering til den pågældende timeseddel. Det er kun via ansvarsområdet AAU Projektsystem Superbruger WEB, at knappen Opret regulering kan findes. Når man har valgt den timeseddel, der skal reguleres, får man de oprindelige timeseddellinjer frem. Ved at højreklikke på den linje, der skal reguleres, får man mulighed for at vælge mellem at tilbageføre linjen eller at kopiere linjen. 21

22 Såfremt ændringerne til linjen ikke er umiddelbart indlysende anbefales det, at man altid tilbagefører den valgte linje og derefter laver en ny linje. Det sikrer et gennemskueligt forløb, når man efterfølgende skal gennemgå de foretagede konteringer. Skal en linje slettes, gøres dette ved at tilbageføre den aktuelle linje. Man kan desuden tilføje nye linjer, hvis der skulle være projekttimer man i første omgang havde glemt. Når der er registreret en reguleringstimeseddel skal denne også godkendes af en attestationsberettiget person på medarbejderens lønomkostningssted. Reguleringer skal, som den ordinære timeseddel, gennemføres af to i forening. Figur 12 Opret regulering af timeseddel Print af timesedler Print af timeseddel via QlikView: vælg rapporten Tidsregistrering og timesedler. Timerne for en enkelt måned vises ved at foretage valg i: fornavn, efternavn, år, måned og status kode. Herved ses alle de registrerede timer for den pågældende måned. Har man kun behov for at printe timerne for et enkelt projekt udvælges dette. For at printe skal man i menuen vælge Reports og dernæst Timeregistrering. Print af timeseddel via ØSS: under ansvarsområdet AAU Projektsystem Superbruger WEB eller AAU Projektsystem medarbejder WEB vælges Udskriv timesedler. Nedenstående browser pop-up vindue vises. 22

23 Figur 13 Print af timeseddel via ØSS Årstal, måned og medarbejdernummer skal udfyldes. Omkostningssted er frivilligt, alt efter hvilket overblik der er behov for. Klik herefter på Afsend to gange. Skulle der mod forventning ikke komme et print på ens ØSS standardprinter, kan man efter afsendelse klikke på OK og dernæst klik på ikonet i output kolonnen under den pågældende timeseddel. Herved åbnes timesedlen i Word hvorfra den kan printes. Kendte fejltyper I forbindelse med tidsregistreringssystemet er der visse forhold man skal være opmærksom på, som kan have betydning for, om timesedlerne enten vil blive afvist eller ikke medføre et frikøb. Uoverensstemmelse mellem udbetaling af løn og ansættelsesperiode Såfremt der har været en forsinkelse i ansættelsen af en person, således der ikke har været udbetalt løn den første måned og dermed dobbelt løn i den efterfølgende måned, vil der ikke automatisk være beregnet timesatser for den første ansættelsesmåned. Det vil ikke være muligt at foretage et frikøb, eller beregne timesatser, før lønnen for begge måneder er bogført. Er man opmærksom på dette, kan fejl undgås ved at vente med godkendelsen af timesedlen til efter beregning af timesatsen for anden måned, samt kontakte Projektøkonomi med henblik på manuelt at lægge en timesats ind i timesatsdatabasen. Venter man ikke, vil det medføre to fejl i tidsregistreringssystemet. Timesedlen vil blive afvist med besked om at personen ikke var ansat på det pågældende omkostningssted til henholdsvis godkender og afleverer. Timesedlen vil ende på en månedlig fejlliste hos Projektøkonomi, hvor der vil blive set på fejlen vedrørende den manglende timesats. De to fejl afføder, at timesedlen skal afleveres og godkendes igen decentralt, samt at Projektøkonomi skal lave fejlsøgning og manuelt indberette timesatsen i systemet. 23

24 Skift i stillingskategori Hvis en person skifter stillingskategori pr. anden dato end den 1. i en måned kan det medføre, at der ikke foretages et frikøb af systemet. Såfremt der er skift mellem to kategorier, som benytter forskellige artskonti, kan systemet ikke automatisk se hvilken det skal vælge. Dette medfører, at timesedlen ender på en månedlig fejlliste hos Projektøkonomi, hvor fejlen vil blive rettet. Der vil af projektøkonomi blive lavet en vurdering ud fra den pågældende timeseddel af, hvilken artskonto, der skal benyttes. Frikøb vedrørende tidligere regnskabsår Der kan laves reguleringer til godkendte timesedler vedrørende tidligere regnskabsår. Det er ikke teknisk muligt at lave reguleringer som vedrører en periode som ligger før januar Forsøges der gennemført timesedler før denne dato, vil timesedlen blive afvist. Ofte stillede spørgsmål Nedenstående afsnit berører nogle af de ofte stillede spørgsmål i forhold til ØSS Tidsregistreringssystemet. Asymmetrisk medfinansiering Spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke indtaste eller ændre i medfinansieringsprocenten eller antal timer under medfinansiering på timesedlen? Svar: Såfremt den ene boks er mørkegrå og man ikke kan taste i nogen af dem, anbefales det at slå projektet op i stamdata. Her skal projektet være registreret som Asymmetrisk: ja. Står der her anført nej og man ønsker at kunne registrere medfinansiering, skal Projektøkonomi kontaktes. De vil være behjælpelige med ændring af stamdata. Figur 14 Medfinansiering i stamdata Såfremt der er forudfyldt en procentsats skal denne slettes, før der kan tastes antal timer i stedet for under medfinansiering. Begge felter skal altså være blanke, før man kan skifte mellem procentsats eller antal timer. Benyttelse af segmenterne; projektnr., analysenr., formål og stedkode i ansættelsen på UK10 Spørgsmål: Hvorfor er det ikke alle elementerne i kontostrengen som overføres til UK10 krediteringen? Svar: Det er ikke alle segmenter som ØSS Tidsregistreringssystemet kan tage højde for, i de af systemet generede konteringer; eksemplificeret via nedenstående. 24

25 En ansættelse på flg. kontostreng: UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse Vil med flg. stamdata på projektnr : Give anledning til flg. kontostrenge ved frikøb via ØSS Tidsregistrering: UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse Debet Kredit Som det ses er det kun formål og analysenr. som benyttes ved krediteringen på UK10. Elementerne Projektnr. og F.K. videreføres ikke til kontostrengen på UK10. QlikView Tidsregistrering og timesedler rapport Spørgsmål: Hvorfor står der intet frikøbsbeløb anført ved en godkendt timeseddel? Svar: Såfremt timesedlen er godkendt på eller efter den 6. hverdag i en måned, vil den stå som godkendt indtil næste månedsafslutning med beløbet 0. Efter omberegningskørslen i den efterfølgende måned vil der være anført et beløb. Husk at frikøbsbeløbene først kan ses dagen efter 6. hverdag grundet de natlige opdateringskørsler i QlikView. Hvis ovenstående ikke er tilfældet, er der flere mulige forklaringer, som alle står nævnt i afsnittet Kendte fejltyper. Sletning af timeseddel Spørgsmål: Hvordan sletter jeg en forkert timeseddel? Svar: Såfremt timesedlen er godkendt, kan den ikke slettes. Der skal i stedet foretages en regulering af timesedlen, hvor de forkerte timer tilbageføres (se afsnittet Regulering af timeseddel).hvis timesedlen er afleveret men endnu ikke godkendt eller har status afvist, er det nødvendigt at nulstille timesedlen, før den kan slettes, dvs. slette alle linjer i timesedlen. 25

Vejledning om tidsregistrering på projekter

Vejledning om tidsregistrering på projekter Vejledning om tidsregistrering på projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.2 PROJEKTØ KONOMI AUGUST 2015 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 1.1 Juni 2014 Tilføjet afsnit vedr. Qlikview rapporten

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Vejledning i lukning af projekter i ØSS

Vejledning i lukning af projekter i ØSS Vejledning i lukning af projekter i ØSS PROJEKTØKONOMI Version 1.2 P R O J E K T Ø K O N O M I J A N U A R 2 0 1 5 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 06.09.2013 1.1 10.10.2013 Håndtering af overhead

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen

Vejledning til ReAp. Vejledning til ReAp Udarbejdet af: Bjørn Vinding Andersen Vejledning til ReAp ReAp er et online system, der er udviklet for de enkelte institutter ved ST, til at registrere ansøgninger. Man kan som forsker kun se sine egne ansøgninger, men Institutleder, Controller

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Væsentlige forskelle fra 6. rammeprogram til 7. rammeprogram... 2

Væsentlige forskelle fra 6. rammeprogram til 7. rammeprogram... 2 Indholdsfortegnelse: Væsentlige forskelle fra 6. rammeprogram til 7. rammeprogram... 2 EU's 7. rammeprogram (FP7) - programmer og aktiviteter samt overhead og tilskud hertil... 3 Betalinger fra EU... 4

Læs mere

Vejledning til ReAp på Health

Vejledning til ReAp på Health Vejledning til ReAp på Health Vejledningen, der er gældende fra den 1. september 2016, indeholder følgende oplysninger: 1. Introduktion 2. Forsiden i ReAp 3. Oprettelse af ny ansøgning i ReAp 4. Når et

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Vejledning vedr. journalisering for eksternt finansierede forskningsprojekter

Vejledning vedr. journalisering for eksternt finansierede forskningsprojekter IT-afdelingen Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9451 Fax 9940 7593 http://itafd.aau.dk Vejledning vedr. journalisering for eksternt finansierede forskningsprojekter Thøger Elmelund Kristensen

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Budgetskabelon til brug ved projekter

Budgetskabelon til brug ved projekter Budgetskabelon til brug ved projekter Projektnavn: Kort beskrivelse af projektets mål og leverancer: Vejledning til udfyldelse : Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling Projektleder: Start dato Slut

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A R T S 2 0 1 5 S A G S N R. 2 0 1 1-0 6 2-0 0 0 2 2 Version

Læs mere

Omkontering af kreditorfakturaer

Omkontering af kreditorfakturaer Omkontering af kreditorfakturaer November 2016 Indhold 1. Indledning til omkontering... 2 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013... 2 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer;

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Budgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn:

Budgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn: Budgetskabelon MOVE Projektnavn: ID nr. fra Teamdesk Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling: Projektleder: Start dato Slut dato NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Vejledning til

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

2. Opbygning af medarbejderoplysninger

2. Opbygning af medarbejderoplysninger 2. Opbygning af medarbejderoplysninger I RES genereres alle medarbejderoplysninger manuelt i forbindelse med effektueringen af den enkelte ansættelse eller i forbindelse med oprettelse af disponeret medarbejder/stillingskort

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Indhold Sådan logger du ind på ansøgningsmodulet... 1 Sådan indtaster du stamdata om den danske organisation... 3 Sådan indtaster partner stamdata

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

7. Lønbudgettering. 7.1 Løndata gennemsnit pr. stillingstype. 7.2 Redigering af løn

7. Lønbudgettering. 7.1 Løndata gennemsnit pr. stillingstype. 7.2 Redigering af løn 7. Lønbudgettering 7.1 Løndata gennemsnit pr. stillingstype Når man har oprettet et stillingskort, så bliver der autogenereret en løn pr. år i det 5-årige vindue, som er åbent. Hvis ansættelsen er tidsbegrænset

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere