AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund"

Transkript

1 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering. Timenormen på 1460 er for projekter med ægte tidsregistrering, dvs. tidsregistrering foregår i ARS. Timenormen på 1580 er for projekter med krav om tidsregistrering (EU lignende), her foregår tidsregistrering i regneark. Forskellen på at anvende 1924 eller 1460/1580 er, at 1924 udtrykker bevillingstimer pr. år, hvorimod 1460/1580 udtrykker produktiv tid. Bevillingstimer omfatter både produktive timer og ikke produktive timer f.eks. ferie. Den anvendte timenorm har betydning i forhold til kostprisen pr. time. Kostprisen pr. bevillingstime er lavere end kostprisen pr. produktiv time. Kostprisen hørende til en timenorm på 1924 kalder vi kostprisen. Kostprisen pr. produktiv time vil vi kalde omregnet kostpris den beregnes ved en omregning af kostprisen. Omregning sker i henhold til nedenstående formel: Omregnet kostpris 2 = ((kostpris-3,75)*1,015/1,035+3,75) * 1924/timenorm Endvidere er der åbnet mulighed for at anvende salgspris fremfor kostpris, såfremt det eksplicit fremgår af kontrakten. Salgsprisens størrelse defineres i kontrakten. en er en ompostering et ekstra lag der lægges på bogføringen, når timerne er bragt på plads. en beregnes i henhold til nedenstående formel: = timer*(omregnet kostpris-kostpris) Eller = timer*(salgspris-kostpris) Fortegnet af priskorrektionen afhænger ved omregnet kostpris af hvor mange timer priskorrektionen vedrører, ved salgspris af prisrelationen mellem salgspris og kostpris. Formodningen er, at uden priskorrektion fordeles for meget løn på ordinære midler og for lidt løn på eksterne midler. Formålet med priskorrektion er at lave en omfordeling så lønudgiften henføres til de projekter, hvor den produktive tid er lagt. 1 Andre timenormer kan anvendes, men skal fremgå eksplicit af kontrakten, eksempelvis Strukturfond med en timenorm på En timenorm på 1924 kan betegnes som teoretisk kapacitet, en timenorm på 1460/1580 kan betegnes som faktisk kapacitet. 2 Formlen er pr. april 2014, bidragssats 3,75 samt ferieprocent 3,5 kan ændres over tid. Ferieprocenter på 3,5 består af 1,5% særlig feriegodtgørelse og 2% estimeret netto til- og fratrædelses procent på AU. 1

2 For at kunne bogføre en priskorrektion skal et antal stamdata og systemopsætninger være på plads. Dette beskrives i afsnit 2-4. I afsnit 5 er selve metoden bogføring af priskorrektion inkl. kontering beskrevet og illustreret. I afsnit 6 beskrives kort budgettering. Endelig findes bilag A om sagsoplysninger/værdilister og bilag B om overvejelser omkring prisrelationen mellem kostprisen og omregnet kostpris og effekten af priskorrektion. 2. Opsætning af sagsoplysninger For at kunne anvende priskorrektion skal der være opsat 3 sagsoplysninger på projektet. Timegrundlag udtrykker hvilken beregnings- og bogføringsmetode der anvendes. Kostpris udtrykker den norm der tidsregistreres i henhold til. Salgspris udtrykker den norm/metode, der (alternativt) beregnes priser i henhold til. Default værdier er: Timegrundlag=allokering, Kostpris=1924, Salgspris=Nej. (For ARS er default: faktisk, 1460, NEJ). Opsætning af sagsoplysninger sker i forbindelse med oprettelse af projektet. For yderligere vejledning omkring de 3 sagsoplysninger henvises til bilag A sagsoplysninger/værdilister. Kostpris<>1924 eller salgspris<>nej indikerer at løn bogføres med priskorrektion. Timegrundlag=regneark indikerer at bogføringen af priskorrektionen sker manuelt. 3. Opsætning af salgspriser Såfremt salgspris<>nej skal der opsættes salgspriser på ressourcen. Salgspriser på ressourcen inddateres ved at stå på ressourcekortet og vælge >Priser >Salgspriser: Herefter kommer man ind på følgende billede, hvor sagsnr., startdato og salgspris udfyldes med korrekt periodisering. 2

3 Bemærk en ressource kan have forskellige salgspriser på forskellige projekter. 4. sopsamlingsprojekter/ POP projekter For hvert sted opsættes et projekt, der anvendes til opsamling af priskorrektion. Vi vil kort kalde disse for POP=priskorrektionsopsamlingsprojekter. For at kunne bogføre en priskorrektion, skal man kende dette. Der er 4 tilknyttede aktiviteter til POP priskorrektion vedr. kostpriser, priskorrektion vedr. salgspriser, priskorrektion vedr. kostpriser Tidligere ÅR, priskorrektion vedr. salgspriser Tidligere ÅR. 5. Bogføring af priskorrektion Bogføring af priskorrektion er et ekstra lag (en ompostering), der lægges på bogføringen. Processen er først at bringe timer på plads, herefter bringe kroner på plads. For priskorrektion ved omregnet kostpris udtrykker timer bogført på sagen produktiv tid. Nedenfor er metoden illustreret. Sagsoplysninger på det eksterne projekt i eksemplet er (faktisk, 1580, NEJ). Regnskab Sagsnr. Bogføringsdato Type Nummer Enhedskode Antal Kostpris Kostbeløb Ekstern Ressource RS17176 TIME 131,67 340, ,17 Institut Ressource RS17176 TIME 28,66 340, ,02 Ekstern Ressource RS17176 TIME 0, ,50 POPprojekt Ressource RS17176 TIME -0, ,50 De første 2 linier er bogføring af timer med en 1924-kostpris. Denne bogføring sker løbende enten via allokeringsprocessen eller indlæsning af ARS kladder. Det ekstra lag, som er priskorrektionen, bogføres enten maskinelt eller manuelt afhængig af sagsoplysninger. Dette sker efter bogføring af timer til 1924-kostpris. Bemærk endvidere, at i stedet for at bogføre timer * pris, bogføres (timer/1.000) * (pris*1.000). Dette for ikke at ødelægge timevariablen, som skal have en værdi og ikke kan være 0. I eksemplet skal der laves en priskorrektion hørende til 131,67 timer. Den omregnede kostpris hørende til RS17176 er ved en timenorm på 1580 ((340,58-3,75)*1,015/1,035+3,75)*1924/1580=406,81. en der herefter kan bogføres er 131,67*(406,81-340,58)=131,67*66,23=8.720,50, som - i dette tilfælde - krediteres POP projektet og debiteres det eksterne projekt. Den ompostering der skal laves ses i eksemplets sidste 2 linier. Bemærk i Navision kan der tastes 5 decimaler i kladden, men der vises kun 2 decimaler i bogføringen. 3

4 6. Budgettering af priskorrektion Af tekniske grunde kan man ikke budgettere priskorrektionen direkte på ressourcen, men må anvende finanskont 21xx. Det skyldes at kostpriser opdateres løbende i forbindelse med opdatering af sagsplanlægningslinier. Selvom ST, FÅF og ST, Roskilde anvender årsbudgettering i forbindelse med ressourcer anbefales det ikke at fravige ovenstående. Budgettering af priskorrektion fastsættes og koordineres på det enkelte HO. Bilag A: Sagsoplysninger/værdilister Timegrundlag Kode Navn ALLOKERING Default, dvs. ingen tidsregistrering AUHRAKOR Projekter med indirekte tidsregistrering via fraværsregistrering, kun klinikken FAKTISK Projekter med tidsregistrering, hvor der sker en automatisk bogføring af priskorrektion. REGNEARK Projekter med tidsregistrering, der ikke ønsker at gøre brug af maskinel kørsel Kostpris Kode Navn 1460 RKS, FÅF & dele af ENG og MGB 1580 Klassisk 8000 C - EU projekter Klassisk 8000 C øvrige individuelle (1500, 1613, 1628, ) Salgspris Kode Navn FASTPRIS Hvis fastpriskontrakt, variant af Takster NEJ Ingen salgspris TAKSTER Kontrakten angiver fast pris pr. medarbejdertype 4 1XXX Kontrakten med timenormer (1300, 1456, 1500, 1548, 1591, 1613, 1628, 1648, 1924, ) Bemærk. I relevante tilfælde vil der ske en maskinel beregning og bogføring af priskorrektion såfremt timegrundlag<>regneark. Dog vil alle R-bilag dvs. posteringer genereret via omposteringer ikke indgå i beregningsgrundlaget. Bemærk endvidere hvis sagsoplysningen salgspris<>nej vil bogføringen af priskorrektionen ske fordelt på 2 aktiviteter en del vedr. forskellen mellem kostpris og omregnet kostpris og en del vedr. forskellen mellem omregnet kostpris og salgspris. Se eksempel nedenfor bemærk 2 forskellige aktiviteter på POP projekt. 3 Alle projekter hvor der skal afregnes i forhold til faktiske/produktive timer, og hvor ikke andet er angivet fra bevillingsgiver. 4 Klassiske salgspriser. 4

5 RS13672 priskorrektion vedr. kostpris 0, , RS13672 priskorrektion vedr. salgspris 0, , RS13672 priskorrektion vedr. kostpris -0, , RS13672 priskorrektion vedr. salgspris -0, ,00 I forhold til dokumentation. Såfremt salgspriser er beregnet skal der gemmes dokumentation for beregning. Dokumentation skal forefindes samme sted som øvrig projekt dokumentation. Bilag B: Overvejelser om prisrelationen mellem kostpris og omregnet kostpris og om effekten af priskorrektion Bogføring af priskorrektion er et udtryk for omfordeling af løn, hvor lønnen ved hjælp af en priskorrektion/ompostering bogføres mere direkte på de projekter, hvor de produktive timer lægges. Den lønudgift der samlet bogføres på AU for alle ressourcer ved kostprismodellen er den samme før og efter priskorrektion, men fordelingen mellem projekter er anderledes. Kostprisen for den enkelte ressourcer er beregnet som (for nemheds skyld ses i det følgende bort fra bidrag) K=lønsum/bevillingstimer*1,035 Skaleringen af kostprisen med 1,035 udtrykker dels 1,5 procent særlig feriegodtgørelse der kan henføres til hver enkelt ressource, dels 2 procent til dækning af nettoferiehensættelser på hele AU estimeret på sidste års tal. Omregnet kostpris i henhold til en timenorm<1924 beregnes som K_omregn=K*(1924/timenorm)*(1,015/1,035) K_omregn udtrykker mere eksakt prisen for en arbejds-/produktiv time inkl. alle indirekte omkostninger. At gå fra kostpris til omregnet kostpris er at gå fra et gennemsnitsprincip til et mere nøjagtigt princip. Hvis der regnes nøjagtigt på den enkelte ressource skal de 2 procent til dækning af nettoferiehensættelser også henføres mere direkte til de ressourcer, der genererer nettoferiehensættelser. Det bliver de ved at rense for de 2 procent og samtidig udgiftsføre ressourcens produktive timer. De ressourcer som bidrager til de 2 procent vil have et positivt antal nettoferiedage i det enkelte år (dette inkluderer også de særlige feriedage) og dermed have et antal produktive timer >norm timer. Dette forhold påvirker relationen mellem Bevillingstimer * K og produktive timer * K_omregn antal produktive timer vil afgøre relationen mellem de 2 udtryk. Der er ligevægt når produktive timer = norm timer * (1,035/1,015) 5

6 Kigger man på priskorrektionen isoleret i et år og et år, som ikke er det første kunne man forledes til at tro, at tilvalg af priskorrektionsmetoden gør det modsatte af det, der var intentionen. en vil ikke altid isoleret generere en merudgift til det enkelte projekt, men set samlet over ressourcens levetid vil metoden henføre udgifter til projekter, hvor arbejde er udført. Man kan ikke både få fordelen ved at alle kostpriser er forhøjet med 2% og samtidig få gevinsten ved at bogføre produktiv tid mere direkte. 6

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren.

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. FORORD Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. Dokumentet kan bruges som et værktøj til at søge efter specifikke ting i ARS, uden at være nødt til at downloade hver enkelt

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere