VEJLEDNING TIL DELTAGER-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL DELTAGER-"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler gældende fra 1. september Erhvervsstyrelsen, februar 2017

2 Indhold Ny version af støtteberettigelsesreglerne... 3 Indledning... 4 Fanen Home... 5 Fanen Hold... 8 Fanen Finansieringstype... 9 Fanen Timeløn Fanen Underhold Fanen Månedslønnet Fanen Standardsats Fanen Startskema Fanen Slutskema Fanen Indtastning af standardsats

3 Ny version af støtteberettigelsesreglerne Denne vejledning vedrører den version af deltagerregistret, der er i overensstemmelse med støtteberettigelsesreglerne, der gælder fra og med 1. september I de nye støtteberettigelsesregler, som gælder fra og med den 1. september 2016, er reglerne for lønberegningerne ændret. Det er derfor vigtigt, at du bruger den korrekte version af deltagerregistret, når du registrere projektets deltagerudgifter. Hvis deltagerudgifterne vedrører perioden før 1. september 2016, skal du anvende den version af deltagerregistret, der er i overensstemmelse med støtteberettigelsesreglerne før 1. september 2016, og hvis deltagerudgifterne vedrører perioden fra og med d. 1. september 2016, skal du anvende den version af deltagerregistret, som er tilpasset de regler, der gælder fra og med 1. september Find støtteberettigelsesreglerne her: 3

4 Indledning Mens Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj (PRV) færdigudvikles, skal du anvende Erhvervsstyrelsens midlertidige deltagerregistreringsværktøj, når du ønsker at medtage deltagerudgifter i regnskabet, i form af deltagerløn eller deltagerunderhold. Hvis du ønsker at medtage deltagerudgifter i perioderegnskabet, skal du indtaste oplysninger om deltagerens timer og løn i værktøjet. På baggrund af de indtastede oplysninger beregner værktøjet automatisk den støtteberettigede udgift, som kan medtages i regnskabet. Du skal overføre den støtteberettigede udgift til regnskabsskemaets bilagsliste og vedlægge deltagerregistreringsværktøjet som dokumentation. Det er vigtigt, at du navngiver deltagerregistreringsfilen med det bilagsnummer, der angives i bilagslisten. Ud over en gennemgang af, hvordan oplysninger om deltagernes løn og timer skal registreres i værktøjet, indeholder vejledningen også en beskrivelse af en række særlige opmærksomhedspunkter, som erfaringsmæssigt giver anledning til udfordringer. Vejledningen er udarbejdet primært til projektets regnskabsansvarlige. 4

5 Fanen Home Der er en række forhold du skal være særligt opmærksom på, når du indtaster stamoplysninger om deltagerne: a. Det er meget vigtigt, at alle nedenstående felter i Home-fanen er udfyldt korrekt, inden du påbegynder indtastningen af oplysninger i efterfølgende faner: - CPR nummer - Navn - - Mobilnummer - Startdato - Slutdato - Partner-navn - Partner P-nummer - Partner CVR-nummer - Løntype - Ansættelsestype - Kontonummer - Finansieringstype b. Når du indtaster stamoplysninger for deltagerne, er det vigtigt, at registreringerne foretages fortløbende. Stamoplysninger for deltager nummer 1 skal indtastes i den første række i skemaet, stamoplysninger for deltager nummer 2 skal indtastes i den næste række osv. Der må ikke efterlades tomme rækker mellem rækker, hvor der er foretaget indtastninger. Hvis der efterlades tomme rækker eller rækker med mangelfulde oplysninger, som fx manglende CPR-nummer eller manglende start- eller sluttidspunkt, overføres deltagernes stamoplysninger ikke korrekt til lønberegningen. c. Der er indsat en begrænsning 500 rækker i lønberegningsfanerne(fx fylder 42 personer, der er deltagere i 12 måneder med løntypen Månedsløn, 500 rækker i fanen månedslønnet). Hvis antallet af rækker opbruges i et register, fortsættes indtastningen et nyt deltagerregister. NB: Det er vigtigt at du gemmer deltagerregistrene i et filformat der understøtter aktive makroer. Du bør derfor vælge filtypen Excel-projektmappe med aktive makroer, når du gemmer registrene. 5

6 Sådan indsætter du projektdata og stamoplysninger vedrørende de enkelte deltagere i Home-fanen. Bemærk at du måske skal indsætte data i fanerne Finansieringstyper og Holdtype, inden du kan indsætte korrekte oplysninger om finansieringstype og holdtype i Home-fanen. Øverst i fanen indsætter du projektets data: Projektets titel Journalnummer Kontaktperson hos projektet (fx den regnskabsansvarlige medarbejder) Projektets start- og slutdato Bilags nr. som angivet i regnskabsskemaets bilagsliste I rækkerne indsætter du data på de enkelte deltagere: CPR-nr. (CPR-nr. skal indtastes med format XXXXXX-XXXX) Navn Mobilnummer Startdato (Den første dag i regnskabsperioden, hvor der medtages udgifter til deltageren) Slutdato (Den sidste dag i regnskabsperioden, hvor der medtages udgifter til deltagen) BEMÆRK: Det er meget vigtigt at få registreret den korrekte start- og slutdato for alle deltagerne, inden der foretages registreringer i de øvrige faner (med undtagelse af fanerne Finansieringstype og Holddeltagelse). Hvis der er tvivl om deltagerens præcise start- og slutdato, kan start- og sluttidspunktet for regnskabsperioden anvendes. Partner-navn Navn på den partner (virksomhed), hvor deltageren er ansat/arbejder. Hvis vedkommende ikke arbejder, men fx modtager dagpenge, springes dette felt over. 6

7 Partner P-nr. og CVR. Nr. P-nr. og CVR nr. på den partner (virksomhed), hvor deltageren er ansat/arbejder. Hvis vedkommende ikke arbejder, men fx modtager dagpenge, springes dette felt over. Løntype Angiv, hvilken løntype der skal anvendes. Du skal vælge den samme løntype for alle deltagere hos den pågældende partner. Der er indsat valgliste, hvor du kan vælge mellem: - Faktisk løn (Bemærk: løntypen Faktisk løn kan kun vælges, hvis der er indtastet oplysninger i felterne Partner navn, Partner P-nr. og Partner CVR-nr.) - Standardsats - Faktisk udgift (underhold) - Ingen løn (hvis deltageren kun skal udfylde start- og slutskema) Ansættelsestype Angiv, om vedkommende er (valgmulighederne afhænger af dit valg i kolonnen Løntype): - Månedslønnet (deltageren bruger sin fulde arbejdstid eller en af sin arbejdstid på projektet). - Timelønnet (deltageren er timelønsansat). - Standardsats (vælges, når man har valgt Standardsats i kolonnen Løntype). - Underhold (vælges, når man har valgt Faktisk udgift i kolonnen Løntype) - Kun start- og slutskema (vælges når deltagerens kun skal udfylde start- og slutskema). Konto nr. Angiv, hvilket konto nr. udgiften skal bogføres på i regnskabet. Holdtype Angiv, hvilket hold vedkommende deltager på. Bemærk at Holdbetegnelser indsættes under fanen Holdtype, hvorefter de overføres som valgmuligheder til fanen Home. Fanen Holdtype skal derfor udfyldes inden, der kan vælges holdtype i fanen Home. NB: Det vil muligvis være nødvendigt, at scrolle op i valglisten, inden indtastningerne bliver synlige. Finansieringstype Angiv, hvilken type finansiering der er tale om. Bemærk at finansieringstyper indsættes under fanen Finansieringstype, hvorefter de overføres som valgmuligheder til fanen Home. Fanen Finansieringstype skal derfor udfyldes inden, der kan vælges en finansieringstype for deltageren i fanen Home. NB: Det vil muligvis være nødvendigt at scrolle op i valglisten, inden indtastningerne bliver synlige. Samtykkeerklæring Dette felt kan du bruge til at holde styr på status for deltagernes samtykkeerklæring vedr. persondataloven. Her kan du fx angive, om deltageren har fået udleveret skemaet, eller om du har modtaget et udfyldt skema mv. Timeregistrering Dette felt kan bruges til at holde styr på status for deltagernes timeregistrering. Her kan du fx angive, om deltageren har fået udleveret timeregistreringsskema, eller om du har modtaget et udfyldt timeregistreringsskema mv. 7

8 Fanen Hold Her skal du indsætte en samlet oversigt over de hold, som oprettes i projektet. De angivne hold skal anvendes i forbindelse med registreringen af deltagerdata i fanen Home. Nedenfor vises eksempel på udfyldelse af hold: 8

9 Fanen Finansieringstype Her skal du indsætte de finansieringstyper, som skal anvendes ved de enkelte deltagere. Det er ikke sikkert, det er nødvendigt for dit projekt at indsætte yderligere finansieringstyper end dem, der er prædefineret i skemaet. Men i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at oprette en ny finansieringstype. De angivne finansieringstyper skal anvendes i forbindelse med indtastningen af deltagerdata i fanen Home, og de vil være bestemmende for, hvordan den beregnede deltagerfinansiering fordeles mellem de enkelte finansieringskilder. Hvis det er nødvendigt at indtaste en ny finansieringstype, skal der angives en procentmæssig fordeling mellem de enkelte finansieringskilder. Den samlede finansiering skal altid give 100 %. 9

10 Fanen Timeløn Alle de deltagere, som i fanen Home har løntypen timelønnet, overføres automatisk til denne fane. Der oprettes en række for hver 14-dagsperiode deltageren er registreret som deltager i projektet. Det er vigtigt at oplysningerne om løn og timer registreres i den 14-dagsperiode, hvor projektdeltagelsen faktisk har fundet sted og de relevante timer er registreret i tidsregistreringsskemaet. I kolonnen Normtid pr. 14 dag angives deltagerens fulde arbejdstid, som den fremgår af lønsedlen. For hver 14-dagsperiode, der medtages løn, skal du angive deltagerens AM-indkomst (A-indkomst før arbejdsmarkedsbidrag), 3*ATP, pension, feriepenge, som de fremgår af lønsedlen. Se støtteberettigelsesreglerne for opgørelse af løn. For hver 14-dagsperiode, der medtages løn, skal du angive de projektrelevante timer i kolonnen Tidsregistrering, jf. deltagerens tidsregistreringsskema. Det er vigtigt, at de projektrelevante timer registreres i den 14- dagsperiode, hvor de projektrelevante timer faktisk er afholdt. Bemærk: Du skal altid indtaste oplysninger om deltagerens løn og normtid i skemaet, som de fremgår af lønsedlen. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem den periode, der dækkes af lønsedlen og den 14-dagsperiode, der fremgår af skemaet fx fordi den optjente timeløn udbetales månedsvis skal du indtaste oplysninger om normtimer og løn fra den lønseddel, der dækker hovedparten af den 14-dagsperiode, der fremgår af skemaet. Du skal fortsat indtaste det fulde antal normtimer og den fulde løn, som fremgår af deltagerens lønseddel (se evt. eksemplet på næste side). Det er vigtigt, at du gemmer både den lønseddel, der er anvendt til beregningen af den støtteberettigede lønudgift og den eller de lønsedler, der dækker den resterende del af den 14-dagsperiode, lønudgiften er beregnet for. Lønsedlerne skal gemmes og opbevares som betalingsdokumentation. For at beregne den samlede, støtteberettigede udgift (Sum af projektrelevant løn) aktiveres knappen Tryk her for at opdatere tabel og beregne den projektrelevante løn. Det er vigtigt at den støtteberettigede udgift genberegnes, hver gang der foretages ændringer i lønoplysninger og tidsregistrering. 10

11 Eksempel: Sådan beregnes den støtteberettigede lønudgift for en timelønnet deltager, når der ikke er overensstemmelse mellem den periode lønsedlen dækker og de 14-dagsperioder vises i værktøjet. I eksemplet tages udgangspunkt i en timelønnet deltager, der får lønnen udbetalt på månedsbasis, dvs. at lønnen optjent i fx januar måned udbetales på en lønseddel, der dækker fra d. 1. januar til d. 31. januar. Deltageren har registreret 5 timer på projektet d. 5. januar 2017, 5 timer d. 19. januar 2017 og 5 timer d. 31. januar (se figur 1 nedenfor). Alle timerne udbetales på den lønseddel, der dækker januar måned. Deltageren har også registreret timer på projektet i februar måned. I beregningen af den støtteberettigede deltagerudgift i 14-dagsperioderne Uge 1-2 og Uge 3-4, skal du indsætte timer (normtid) og lønoplysninger fra januar-lønsedlen. Du skal indtaste den fulde normtid for hele januar måned og den fulde løn for hele januar måned (som den fremgår af lønsedlen), selvom de projektrelevante udgifter ikke vedrører hele måneden. I værktøjet beregnes en timesats på baggrund af normtiden og lønnen. Timesatsen anvendes i beregningen af den støtteberettigede lønudgift for 14-dagsperioden. I kolonnen Tidsregistrering registreres de projektrelevante timer. I eksemplet skal der indtaste 5 timer i 14- dagsperioden Uge 1-2 og 5 timer i 14-dagsperioden Uge 3-4. Der udregnes en støtteberettiget deltagerudgift for hver 14-dagsperiode ud fra det registrerede antal projektrelevante timer og den beregnede timesats. De projektrelevante timer, der er udført d. 31. januar registreres i værktøjet i rækken Uge 5-6 (i kolonnen Tidsregistrering). Når du skal indtaste oplysninger om normtid og løn for 14-dagsperioden Uge 5-6 skal du anvende lønsedlen for februar måned. Det skal du gøre, da hovedparten af 14-dagsperioden ligger i februar måned. Ud fra de indtastede lønoplysninger og normtiden beregnes en timesats og den støtteberettigede lønudgift for perioden Uge 5-6 beregnes ud fra de projektrelevante timer og timesatsen. 1 Figur 1. Illustration af håndtering af timelønnede deltagere Benyt løn og normtid fra lønseddel for januar måned Benyt løn og normtid fra lønseddel for februar måned 1 De første to dage i 14-dagsperioden er dækket af lønsedlen for januar ( januar), mens de resterende 12 dage i 14-dagsperioden er dækket af lønsedlen for februar ( februar). Hovedparten af 14-dagsperioden (12 af 14 dage) ligger i februar måned og du skal derfor anvende lønsedlen for februar i beregningen. Hvis deltageren ikke deltager i projektet i februar måned, anvendes lønsedlen fra januar måned. 11

12 Fanen Underhold Alle de deltagere, som i fanen Home er angivet med løntypen faktisk udgift og ansættelsestype underhold, overføres automatisk til denne fane. Der dannes automatisk en række for hver måned, deltageren er registreret til at deltage i projektet. For hver måned angives Normtiden pr. uge, og herefter beregnes normtiden pr. måned automatisk. For hver måned der medtages deltagerudgifter, skal du angive de projektrelevante timer pr. måned i kolonnen Tidsregistrering, dvs. de timer som deltageren har registreret på projektet. I kolonnen Underhold skal du indtaste det samlede månedlige beløb, deltageren modtager i underhold, fx dagpenge, kontanthjælp mv. For at beregne den samlede støtteberettigede udgift (Sum af projektrelevant løn) aktiveres knappen Tryk her for at opdatere tabel og beregne den projektrelevante løn. Det er vigtigt, at den støtteberettigede udgift genberegnes, hver gang der foretages ændringer i lønoplysninger og tidsregistrering. 12

13 Fanen Månedslønnet Alle de deltagere, som i fanen Home er angivet som månedslønnede, overføres automatisk til denne fane. Der oprettes en række for hver måned, deltageren er registreret til at deltage i projektet. For hver måned, der medtages løn, skal du angive deltagerens Normtid pr. uge. Her menes deltagerens arbejdstid ved arbejdsgiveren, som den fremgår af lønsedlen. En fuldtidsansat deltager har normalt en normtid pr. måned på 160,33 timer, hvilket svarer til en normtid pr. uge på 37 timer. Hvis deltageren er ansat med en normtid på mindre end 37 timer pr. uge, reduceres normtiden forholdsmæssigt. Dette er nærmere beskrevet i støtteberettigelsesreglerne. For hver måned der medtages løn, skal du angive deltagerens AM-indkomst (A-indkomst før arbejdsmarkedsbidrag), 3*ATP og Pension. Se støtteberettigelsesreglerne for opgørelse af løn, herunder behandlingen af bonus og andre tillæg. For hver måned der medtages løn, skal du angive de projektrelevante timer pr. måned i kolonnen Tidsregistrering, jf. deltagerens tidsregistreringsskema. Herefter beregnes de øvrige kolonner automatisk. I beregningen af timesatsen (kolonnen Timesats) anvendes en korrigeret normtid (kolonnen Normtid pr. måned), hvor der er taget højde for at månedslønnede deltagere afholder ferie og helligdage med løn. For at beregne den samlede støtteberettigede udgift (Sum af projektrelevant løn) aktiveres knappen Tryk her for at opdatere tabel og beregne den projektrelevante løn. Det er vigtigt, at den støtteberettigede udgift genberegnes, hver gang der foretages ændringer i lønoplysninger og tidsregistrering. 13

14 Fanen Standardsats Alle de deltagere, som i fanen Home er angivet med løntypen standardsats, overføres automatisk til denne fane. Der dannes automatisk en række for hver måned, deltageren er registreret til at deltage i projektet. Timesatsen overføres automatisk fra fanen Indtastning af standardsats. For hver måned, der medtages deltagerudgifter, skal du angive de projektrelevante timer pr. måned i kolonnen Tidsregistrering, dvs. de timer som deltageren har registreret på projektet. Timesatsen overføres automatisk fra fanen Indtastning af standardsats og afhænger af det indtastede år. Timesatsen offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside hvert år i januar måned. For at beregne den samlede støtteberettigede udgift (Sum af projektrelevant løn) aktiveres knappen Tryk her for at opdatere tabel og beregne den projektrelevante løn. Det er vigtigt, at den støtteberettigede udgift genberegnes, hver gang der foretages ændringer i lønoplysninger og tidsregistrering. 14

15 Fanen Startskema Her skal du indsætte oplysninger fra det startskema deltageren udfyldte, da vedkommende startede i projektet. Startskemaet er obligatorisk og skal udfyldes af alle deltagere. Fra fanen Home hentes deltagernes navn og CPR-nr. automatisk. Herefter indtaster du deltagerens besvarelser fra det udfyldte startskema. 15

16 Fanen Slutskema Her skal du indsætte oplysninger fra det slutskema, som deltageren udfyldte, da vedkommende stoppede i projektet. Slutskemaet er obligatorisk og skal udfyldes af alle projektdeltagere. Fra fanen Home hentes deltagernes navn og CPR-nr. automatisk. Herefter indtaster du deltagerens besvarelser fra det udfyldte slutskema. 16

17 Fanen Indtastning af standardsats I denne fane indtastes den gældende højeste dagpengesats for året. Satsen reguleres årligt i januar, og oplysninger om justeringer kan fås hos Erhvervsstyrelsen. 17

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Manual til elektronisk deltagerværktøj

Manual til elektronisk deltagerværktøj Manual til elektronisk deltagerværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets totale deltagerudgifter,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Notat 6. juni 2005 Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Dette notat giver forslag til en fremgangsmåde for den beløbsmæssige opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen pr. 1. januar

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Klik på spørgsmålene i venstre side

Ofte stillede spørgsmål. Klik på spørgsmålene i venstre side Ofte stillede spørgsmål Klik på spørgsmålene i venstre side Aktiviteter på månedskort Hvilken Aktivitet skal jeg vælge, og hvilke felter skal jeg udfylde, til de forskellige aktiviteter? Grå felter kan

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Har du oplevet, at der var feriedifference på din lønseddel? Og hvordan ved du, hvor meget ferie du har tilbage, både i løn og i tid?

Har du oplevet, at der var feriedifference på din lønseddel? Og hvordan ved du, hvor meget ferie du har tilbage, både i løn og i tid? Privat Apotek Har du oplevet, at der var feriedifference på din lønseddel? Og hvordan ved du, hvor meget ferie du har tilbage, både i løn og i tid? Som ansat på Privat Apotek, bliver de ferietimer du har

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

DANBIO vejledning for nye brugere

DANBIO vejledning for nye brugere DANBIO vejledning for nye brugere SØG EFTER EN PATIENT... 2 OPRETTE EN NY PATIENT... 3 OPRET NYT VISIT 1: HVIS PATIENTEN HAR BESVARET SPØRGSMÅL PÅ TOUCHSKÆRM... 6 OPRET NYT VISIT 2: HVIS AFD. IKKE HAR

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet Delta Rengøring Timeregnskab v. 09.04 Overordnet gule (og mørke orange) felter er der hvor du må taste (hvis du taster andre steder, risikerer du at overskrive vigtige formler) blå felter = taster som

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn september 2017 Gitte Sabrina Dagens agenda DataLøn forside Masseimport Medarbejdersite Tips & Tricks til DataLøn E-arkiv Upload egne dokumenter i e-arkiv Prøveberegning Skattedage

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten

Finanskursus. *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af. 2. Udskriftssekvenser. 3. Rapportopbygning. 4. Udskrift af rapporten *** Indhold *** 1. Hvad består en rapport af 2. Udskriftssekvenser 3. Rapportopbygning 4. Udskrift af rapporten Hvad består en rapport af? En finansrapport består af 2 dele: Lodret: Den lodrette del af

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Brugermanual Virk-midt.dk konsulenter

Brugermanual Virk-midt.dk konsulenter Brugermanual Virk-midt.dk konsulenter Denne brugermanual er lavet som et opslagsværktøj til både rutinerede og nye brugere af Virk-midt.dk. Logon Du får adgang til systemet via adressen www.virk-midt.dk,

Læs mere