MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag"

Transkript

1 BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette Abildgaard Finn Rudaizky Anne Ehrenreich Erik Sejersten Susanne Langer Formand Afbud Side 1 af 18

2 INDHOLDSLISTE 1. Introduktion til Den Sociale Virksomhed 2. Regeringens handleplan for psykiatrien 3. Tvang i psykiatrien 4. Institutionsbesøg og studietur 5. Psykiatriudvalgets møder i Udrednings- og behandlingsret i psykiatrien - status 7. Eventuelt Side 2 af 18

3 1. INTRODUKTION TIL DEN SOCIALE VIRKSOMHED BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Psykiatriudvalget bad på sit første møde den 26. februar 2014 om en introduktion til Den Sociale Virksomhed. Introduktionen gives på nærværende møde den 24. juni INDSTILLING Administrationen indstiller: at Psykiatriudvalget tager introduktionen til Den Sociale Virksomhed til efterretning. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning Tiltrådt. Finn Rudaizky deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING I forlængelse af regionsrådsvalget er der blevet nedsat et psykiatriudvalg, og udvalget har på sit første møde den 26. februar 2014 bedt om en introduktion til Den Sociale Virksomhed. Til introduktionen er der udarbejdet vedlagte notat, der beskriver følgende: Hvad er Den Sociale Virksomhed Den Sociale Virksomheds kerneindsatsområder De mest specialiserede tilbud og national koordinationsstruktur Beskrivelse af de enkelte tilbud. Direktør Søren Torpegaard Beck fra Den Sociale Virksomhed supplerer notatet med et mundligt oplæg om området. Efter oplægget vil der være tid til at stille spørgsmål. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Introduktion til Den Sociale Virksomhed Side 3 af 18

4 2. REGERINGENS HANDLEPLAN FOR PSYKIATRIEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regeringen offentliggjorde sin handlingsplan for psykiatrien den 16. maj 2014 og den vedlægges til udvalgets drøftelse. INDSTILLING Administrationen indstiller: at orienteringen om regionens handleplan tages til efterretning og at Psykiatriudvalget drøfter, hvordan handleplanen kan efterleves, herunder om der er særlige områder, der skal fokus på. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Udvalget tog orienteringen til efterretning og ønskede en videre drøftelse af handleplanen på næste møde den 2. september Udvalget ønskede desuden en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af udmeldingen af satspulje , i forhold til udmeldingen på det seneste regionsrådsmøde om økonomiaftalen. Mette Abildgaard forlod mødet under sagens behandling og Finn Rudaizky deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Regeringen offentliggjorde i maj 2014 sin handlingsplan for psykiatrien "Ligeværd - nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser". Planen har følgende seks hovedtemaer: Forebyggelse og tidlig indsats En ligeværdig behandling Mindre tvang og magtanvendelse Bedre rehabilitering og sammenhæng Viden, forskning og faglige kompetencer Bedre styring og opfølgning. Regeringen ønsker med planen at igangsætte og understøtte en kulturændring, og sikre afstigmatisering og ligestilling af somatikken og psykiatrien i forhold til rettigheder, kvalitet og styring af psykiatriområdet. Der lægges desuden vægt på værdier som selvbestemmelse, inddragelse, recovery og inklusion. Planen ligger på mange områder fint i tråd med det fokus og den indsats, der allerede foregår i Region Hovedstaden. Med hensyn til temaet om mindre tvang og magtanvendelse henvises til sag nr. 3 om tvang i psykiatrien. Regeringen lægger med planen op til et løft på 1,6 mia. kr. over de næste fire år. 700 mio. kr. er til udbygning af kapacitet til ambulant psykiatri og nedbringelse af tvang, og 900 mio. kr. er til anlæg. Midlerne til udvidelse af kapacitet er permanente og fordeler sig med 100 mio. kr. i 2015 og 200 mio. kr. i 2016 og frem. Løftet forudsætter satspuljepartiernes tilslutning. Udover disse midler er der med finanslovsaftalen og satspuljeaftalen for 2014 afsat midler til psykiatri herunder til nedbringelse af tvang. Direktør Martin Lund, Region Hovedstadens Psykiatri vil på mødet give et mundligt oplæg om: Hvad indeholder regeringens handleplan? Side 4 af 18

5 Hvad gør regionen allerede i dag? Hvad skal regionen gøre mere ved? Psykiatriudvalget drøfter på den baggrund, hvordan handleplanen kan efterleves, og om der er særlige områder, der skal fokus på. Såfremt psykiatriudvalget ønsker det drøftes planen videre på mødet i september. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Planen drøftes eventuelt på næste møde den 2. september DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Regeringens Psykiatri handlingsplan Side 5 af 18

6 3. TVANG I PSYKIATRIEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Tvang er et hovedtema i regeringens handleplan for psykiatrien jf. sag nr. 2. Der forelægges en selvstændig sag om tvang i psykiatrien for psykiatriudvalget, da flere medlemmer har ønsket en orientering om brugen af tvang på såvel voksenområdet som børne- og ungeområdet i Region Hovedstadens Psykiatri. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Psykiatriudvalget tager orienteringen om tvang i psykiatrien til efterretning. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Tiltrådt. Mette Abildgaard og Finn Rudaizky deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Tvang er et hovedtema i regeringens handleplan for psykiatrien jf. sag nr. 2. Denne sag forelægges selvstændigt efter ønske fra flere medlemmer. I vedlagte notat om tvang i psykiatrien beskrives de lovgivningsmæssige rammer for hvilke typer af tvangsformer, der kan anvendes i psykiatrien herunder klagemuligheder, og udviklingen i anvendelsen af tvang i regionen beskrives overordnet. Endelig beskrives mål for at nedbringe brugen af tvang samt de initiativer der er iværksat herfor. Det er særligt brugen af bæltefiksering der arbejdes med, og som led heri har Region Hovedstadens Psykiatri i maj måned udarbejdet en "Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer". Planen omdeles på mødet men kan også ses på dette link: Handleplan På mødet vil vicedirektør Peter Treufeldt fra Region Hovedstadens Psykiatri uddybe reglerne for og brugen af tvang, samt hvordan psykiatrien arbejder med at nedbringe tvangen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Notat om tvang i psykiatrien Side 6 af 18

7 4. INSTITUTIONSBESØG OG STUDIETUR BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Psykiatriudvalget skal have en drøftelse om tilrettelæggelse af institutionsbesøg i andet halvår 2014 og første halvår 2015 samt ønsker om studietur i valgperioden. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Psykiatriudvalget godkender forslag til to institutionsbesøg i henholdsvis efteråret 2014 og foråret at Psykiatriudvalget drøfter og prioriterer, om udvalget skal på studietur i valgperioden, herunder hvortil og på hvilket tidspunkt i valgperioden. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: 1. at udvalget godkendte forslag til to institutionsbesøg. 2. at udvalget ønskede at tage på studietur til England i oktober/november 2015 og bad om et oplæg hertil. Udvalget ønskede samtidig og eventuelt på et udvalgsmøde at få information om behandlingstilbud, der arbejder med Åben Dialog samt Psykiatriens Hus i Silkeborg. Mette Abildgaard og Finn Rudaizky deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget har ønsket at komme på institutionsbesøg i andet halvår 2014 og første halvår 2015, og samtidig blev det på Psykiatriudvalgets møde den 18. marts 2014 aftalt, at udvalget senere vilie prioritere mellem forskellige forslag til studieture, når regionsrådet havde vedtaget rammerne herfor. Institutionsbesøg Nedenfor skitseres på overordnet niveau program for to institutionsbesøg i tidsrummet kl Efterår 2014 Besøg på Psykiatrisk Center Glostrup (voksne) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling i Glostrup, med en introduktion til psykiatrien og rundvisning på de to centre. Introduktion om organisering, nøgletal, målgrupper og diagnoser, behandling i psykiatrien og opgavefordeling og samarbejdsparter samt rundvisning på Psykiatrisk Center Glostrup i almen psykiatri, akutmodtagelse og retspsykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Glostrup, herunder fælles akutafsnit Præsentation af Psykiatrisk Center Glostrup samt mulighed for dialog med ledere og medarbejdere. Fokus på almen psykiatri (døgnafsnit, ambulant og opsøgende behandling) og retspsykiatri (døgnafsnit og retspsykiatrisk OP-team) Præsentation af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Glostrup samt mulighed for dialog med ledere og medarbejdere. Fokus på ambulant behandling, døgnbehandling og retspsykiatrisk behandling Forår 2015 Besøg på Psykiatrisk Center Ballerup og botilbuddet Skovvænget. Rundvisning på Psykiatrisk Center Ballerup og præsentation af centeret samt mulighed for dialog Side 7 af 18

8 med medarbejdere og ledere med særligt fokus på almen psykiatri samt et af følgende områder: transkulturel psykiatri, ældrepsykiatri eller spiseforstyrrelsesområdet Rundvisning på Skovvænget, bo- og rehabiliteringstilbud (beliggende på samme matrikel i Ballerup). Studietur Regionsrådet vedtog i april 2014, at såfremt et udvalg ønsker at planlægge en studietur, skal det forelægges regionsrådet, som træffer beslutning herom. Der skal være et forslag til program for turen, et specificeret budgetforslag, forslag til embedsmandsdeltagelse og begrundelse for, hvordan turen kan bidrage til udvikling af regionens opgaveløsning. Studieture kan kun arrangeres indenfor Europa, og der er afsat kr. pr. medlem. Endagsture i Danmark uden overnatning afholdes udenfor rammen og er gratis for udvalget. Nedenfor skitseres tre forslag til studieture, som afhængig af økonomien kan muliggøre flere ture. Studietur til Storbritannien Storbritannien er et af de førende lande i udvikling, implementering og forskning indenfor recoveryprocesser på patient såvel som organisatorisk niveau. Storbritannien har siden 2011 haft en national recoverystrategi på psykiatriområdet under navnet ImROC (Implementing Recovery through Organisational Change). Formålet er at forandre psykiatrien i Storbritannien, så fokus er på at hjælpe mennesker med psykisk sygdom i deres recovery-proces. Det er i høj grad ImROC projektet og britisk forskning, som psykiatrien i regionen lader sig inspirere af i kulturforandringsarbejdet mod en recoveryorienteret og brugercenteret psykiatri. Turen kunne gå til London, hvor ImROC projektet har hovedsæde, og hvor man kan høre om den strategiske satsning og opleve konkret behandlingspsykiatrisk praksis. Det kan eventuelt kombineres med med at se på nyt psykiatribyggeri i Middlesbrough og Newcastle. I Middlesbrough er der i 2010 bygget et nyt psykiatrisk hospital ( landsby ) med 312 senge. Byggeriet er arrangeret rundt om store aktivitetshaver, som giver en arkitektur med gårde uden hegn, der opmuntrer til brug af udendørs faciliteter til aktivitet eller stille ophold. I Newcastle er der mulighed for at se et offentligt psykiatrisk hospital, der blev indviet i 2006, og som har 41 senge primært inden for det retspsykiatriske område. Byggeriet er med til at understøtte neddæmpning af aggressiv adfærd, og der er naturhaver og mulighed for aktivitet. Der er mulighed for at overvåge alle udearealer indefra. Studietur til Finland Der er mulighed for at besøge det vestlige Finland for at høre om Åben Dialog, den såkaldte Laplandsmodel. Konceptet Åben Dialog blev oprindeligt udviklet i Lapland i 1980 erne. I Lapland er der dog væsentligt andre vilkår for organisering af psykiatrien og for mennesker med psykisk sygdom, som ikke umiddelbart kan overføres til Danmark. Der arbejdes også med dialog som tværsektoriel metode i flere regioner i Danmark både i samarbejde mellem behandlingspsykiatri (region) og socialpsykiatri (kommune) og internt indenfor behandlingspsykiatrien. En mulighed er derfor også at besøge: Det socialpsykiatriske botilbud Orion eller Distriktspsykiatrisk Center Helsingør, Region Hovedstadens Psykiatri Odsherreds Kommune og behandlingspsykiatrien, Region Sjælland Ungdomspsykiatrien på Augustenborg Sygehus, Region Syddanmark. Studietur til Region Midtjylland Der er mulighed for at besøg Psykiatriens Hus i Silkeborg, som er etableret fælles mellem Region Midtjylland og Silkeborg Kommune. Kommune og region ønsker med projektet at søge nye veje for samarbejde og udvikling af tilbud for de borgere der ikke entydigt tilgodeses med de traditionelle indsatsformer. Projektet skal være nytænkende og afprøve nye organisatoriske rammer og samarbejdsformer, og sigtet er at skabe helhed og kvalitet i den psykiatriske behandling og det socialpsykiatriske arbejde. Huset rummer fx daghospital, klinik for angst- og tvangslidelser, Side 8 af 18

9 distriktspsykiatri samt kommunal bostøtte og hjemmebehandling, herunder socialpsykiatriske tilbud. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser af institutionsbesøg. Såfremt udvalget ønsker at tage på studietur, skal de økonomiske konsekvenser beregnes, og forslag skal forelægges regionsrådet. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Hvis udvalget beslutter at tage på studietur udarbejdes et tentativt program med budget. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Rammer for studieture_rr2014 Side 9 af 18

10 5. PSYKIATRIUDVALGETS MØDER I 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE I følge forretningsordenen for de stående udvalg i Region Hovedstaden, fastlægger udvalget selv sin mødeplan. På den baggrund har administrationen udarbejder et forslag til mødeplan. INDSTILLING Administrationen indstiller: at udvalget godkender udkast til mødeplan for POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Tiltrådt med rettelser. Mødeplanen er herefter: Tirsdag den 13. januar 2015, kl Tirsdag den 17. februar 2015, kl Tirsdag den 17. marts 2015, kl Tirsdag den 28. april 2015, kl Tirsdag den 26. maj 2015, kl Mandag den 22. juni 2015, kl (Onsdag den 24. juni 2015, kl reserveret, kan anvendes, hvis der er behov herfor) Tirsdag den 1. september 2015, kl Tirsdag den 29. september 2015, kl Onsdag den 28. oktober 2015, kl Tirsdag den 24. november 2015, kl Mette Abildgaard og Finn Rudaizky deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Det fremgår af styrelsesvedtægten for regionsrådet og forretningsordenen for de stående udvalg i Region Hovedstaden, at udvalget selv fastsætter sin mødeplan inden for de af regionsrådet fastlagte rammer, herunder mødeplanen for regionsrådet og forretningsudvalget. Det er dog hensigtsmæssigt, at udvalgets mødeplan yderligere også tager hensyn til de øvrige politiske udvalg. Administrationen har derfor med baggrund i den mødeplan, som er vedtaget for regionsrådets og forretningsudvalgets møder i 2015, udarbejdet et forslag til mødeplan for Forslaget til mødeplan for de stående udvalg sikrer, at styrelsesloven overholdes og tager derudover højde for medlemmer, der sidder i mere end ét udvalg samt så vidt muligt også udvalgsmedlemmers øvrige politiske hverv. Dette kriterium har dog ikke kunnet opfyldes for alle mødedatoer. Mødeplanen er baseret på de samme principper, som har været anvendt i fastlæggelsen af mødeplanen for 2014, dog er der efter ønske fra udvalgsformændene afsat et kvarter mellem hvert møde. Det foreslås, at Psykiatriudvalget holder udvalgsmøder på følgende dage: Tirsdag den 13. januar 2015, kl Tirsdag den 17. februar 2015, kl Tirsdag den 17. marts 2015, kl Tirsdag den 28. april 2015, kl Tirsdag den 26. maj 2015, kl Tirsdag den 22. juni 2015, kl (Onsdag den 24. juni 2015, kl reserveret, kan anvendes, hvis der er behov herfor) Tirsdag den 1. september 2015, kl Tirsdag den 29. september 2015, kl Side 10 af 18

11 Tirsdag den 28. oktober 2015, kl Tirsdag den 24. november 2015, kl Det skal bemærkes, at der i mødeoversigten er fremsat forslag om, at der afholdes møde tirsdag i uge 8 (den 17. februar). Såfremt dette ikke ønskes, forslås den alternative mødedag at være onsdag den 25. februar Udvalgets mødeplan vedtages af et flertal. Såfremt der efterfølgende er behov for at ændre i mødeplanen, kan den kun ændres ved enstemmighed. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast til mødeplan for alle udvalg Side 11 af 18

12 6. UDREDNINGS- OG BEHANDLINGSRET I PSYKIATRIEN - STATUS BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Psykiatriudvalget har til opgave at følge op på forberedelserne, herunder om regionen efterlever reglerne om udrednings- og behandlingsret i psykiatrien, der træder i kraft den 1. september INDSTILLING Administrationen indstiller: at Psykiatriudvalget tager status for udrednings- og behandlingsret herunder ventetider til efterretning. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: Tiltrådt. Mette Abildgaard og Finn Rudaizky deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Den 1. september 2014 indføres der udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. Det betyder, at alle psykiatriske patienter skal være udredt inden for to måneder eller have en plan for det videre udredningsforløb. Fra 1. september 2015 er fristen én måned. Der indføres samtidig en differentieret behandlingsret på en måned ved alvorlig sygdom og to måneder ved mindre alvorlig sygdom. Der er en række undtagelser. Akutte patienter, retspsykiatriske patienter og patienter, som går i et opfølgende kontrolforløb, er ikke omfattet. Ligeledes gælder det, at patienter med en klar henvisningsdiagnose ikke skal udredes i et udredningsforløb men visiteres direkte til den relevante behandling. Patienten er udredt, når der foreligger en lægelig beslutning om patienten skal, eller ikke skal, tilbydes en behandling. Som udvalget tidligere er orienteret om, forventer Region Hovedstadens Psykiatri at være klar til at udrede patienterne inden for to måneder pr. 1. september Som led heri har udvalget ønsket at følge udviklingen i ventetiderne for børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Den 1. april 2014 havde 56 børn og unge ventet (112 pr. 1. marts 2014) mere end to måneder på udredning, mens 434 voksne (598 pr. 1. marts 2014) havde ventet mere end to måneder på behandling. Det skal holdes op imod, at der på en given dag i gennemsnit er ca børn og unge og ca voksne i ambulant behandling. Udviklingen i ventetiderne fremgår af det vedhæftede notat. Ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri er opgjort som erfarede ventetider og fremadrettede tilbudte ventetider. Udviklingen viser, at ca. 95% af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien og ca. 90% af patienterne i voksenpsykiatrien nu tilbydes tid til første besøg indenfor to måneder. Det er forventningen, at den positive udvikling i de tilbudte ventetider gradvist vil slå igennem i de erfarede ventetider de følgende måneder. Status på lovforslaget om udrednings- og behandlingsret Lovforslaget om udrednings og behandlingsret for psykiatriske patienter "Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet" blev vedtaget den 3. juni 2014 i folketinget. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Side 12 af 18

13 KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Ny status gives på psykiatriudvalgets møde i september DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Ventetider i psykiatrien maj 2014 Side 13 af 18

14 7. EVENTUELT EVENTUELT Hanne Andersen bad om, at udvalget får tilsendt den evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning, som Sundhedsstyrelsen netop har foretaget. Mette Abildgaard og Finn Rudaizky deltog ikke i sagens behandling. Side 14 af 18

15 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Psykiatriudvalgets arbejdsplan 2. Meddelelser - Samarbejdsaftaler med privathospitaler på psykiatriområdet Side 16 af 18

16 1. MEDDELELSER - PSYKIATRIUDVALGETS ARBEJDSPLAN MEDDELELSE Der vedlægges en revideret arbejdsplan for Psykiatriudvalget. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. PSU arbejdsplan juni 2014 Side 17 af 18

17 2. MEDDELELSER - SAMARBEJDSAFTALER MED PRIVATHOSPITALER PÅ PSYKIATRIOMRÅDET MEDDELELSER Region Hovedstaden har gennemført en udbudsproces med henblik på indgåelse af samarbejdsaftaler med en række privathospitaler om udredning for børne- og ungdomspsykiatrien og behandling for voksenpsykiatrien. Fem privathospitaler har afgivet tilbud med priser, der ligger mere end 10% under de takster, der er fastsat af Danske Regioner. De fem tilbudsgivere er: Frederiksberg Centret (spiseforstyrrelser) Kildehøj (spiseforstyrrelser) Kalmia (depression samt belastnings- og tilpasningsreaktioner) Sirculus (alle voksenpakker excl. spiseforstyrrelser) Heimdal (udredning for børn og unge samt alle voksenpakker excl. spiseforstyrrelser). Der er afgivet tilbud om udredning og behandling til seks typer af udredningsforløb for børn og unge samt 13 pakkeforløb om behandling for voksne. Der er i maj 2014 indgået kontrakt med de fem privathospitaler med ikrafttræden den 1. juni Kontrakterne omhandler 220 behandlingspakker for voksne og 90 udredningspakker for børn og unge. Det følger af kontrakterne, at Region Hovedstaden ikke er forpligtet til, men har mulighed for at benytte privathospitalerne i det angivne omfang. Kontrakterne fastlægger således alene priser og vilkår i øvrigt for Region Hovedstadens anvendelse. JOURNALNUMMER Side 18 af 18

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER PSYKIATRIUDVALGET 04-11-2014 17:05. Mødelokale på regionsgården - H23. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER PSYKIATRIUDVALGET 04-11-2014 17:05. Mødelokale på regionsgården - H23. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 17:05 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H23 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 12-01-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 12-01-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 12-01-2016 18:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Erik Lund Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-09-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-09-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 02-09-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-01-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-01-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H7 og H8 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen (A) Hanne Andersen (A) Erik R. Gregersen (A) Karsten

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-05-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-05-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-05-2016 18:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Erik Lund Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 24-06-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 24-06-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager BESLUTNINGER Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 29-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 29-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 29-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 7. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S Møde nr. 3 Medlemmer: Arly Eskildsen

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen R E F E R A T Emne 1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen Mødedato 24. februar 2014 kl. 13.30-15.00

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde,

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde, Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri Den 10. september 2015, kl. 12.30-15.30, i Undervisningslokalet, Gul Gang, Indgang Z2, indgangen til sengeafsnit V45, Birkevænget 7, 4300 Holbæk

Læs mere

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri 19M puljen 19 M Fremrykningspuljen Kvalitet i den kommunale indsats

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Ansøgning Ventetid Udredning Vurdering Afgørelse

Ansøgning Ventetid Udredning Vurdering Afgørelse Til Handicaprådets møde den 28.8.2014 Emne: Sagsbehandlingstid på ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler Sagsbehandlingstid fra ansøgning til afgørelse Ansøgning Ventetid Udredning Vurdering Afgørelse

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015 Socialdemokraterne S-nyt 2014.2 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014 2 Et budget med gode fingeraftryk Region Sjællands budget på næsten 18 mia. kr. er aftalt

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 20. august 2008 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 18.03.2013 Kl.: 10.30 12.30 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57 Indgang

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 28-04-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 28-04-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 28-04-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-05-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag. Hanne Andersen Udvalgsmedlem Afbud

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-05-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag. Hanne Andersen Udvalgsmedlem Afbud DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-05-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Udvalgsmedlem Hanne Andersen Udvalgsmedlem Afbud Erik R. Gregersen

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde søndag d. 9.februar, 13.00 15.00 i Helsingør. REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Peter og Susanne fra ledelsen, Marianne og Torben K fra RRgruppen

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere