AFTAGERPANELMØDE SCHOOL OF ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTAGERPANELMØDE SCHOOL OF ICT"

Transkript

1 AFTAGERPANELMØDE SCHOOL OF ICT 13. DECEMBER 2013 UFFE KJÆRULFF

2 Dagsorden 9.00 Velkomst og orientering 9.30 Afrapportering fra aftagergruppemøder Institutionsakkreditering Strategi for School of ICT Ændringer af studieordningen for bacheloruddannelsen i Medialogi Frokost It-sikkerhedsuddannelse Evt Afrunding

3 Orientering

4 Siden sidst Optag mm. Økonomiske udfordringer Strategiarbejde mere herom senere Nye uddannelser Rekruttering til elektronikuddannelser Epinion-undersøgelse Solution Camp Sommerskole Internationalisering balanceproblematik Institutionsakkreditering mere herom senere

5 Optag: Udvikling relativt Optaget på bachelor- og kandidatuddannelser på AAU er steget med 120 % siden % 100% 80% 60% 40% 20% KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU 0% Kilde: Danske Universiteter

6 Optag: Udvikling absolut Tre konkurrerende par: KU/AU, SDU/AAU, DTU/RUC KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

7 Bestand: Fordeling mellem fakulteter og campusser Bestand 2008: studerende Bestand 2013: studerende Campus København: Fra 830 til studerende (stigning på 300 %) Kilde: Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet

8 Frafald Trods voldsom stigning i optaget har frafaldet været faldende på AAU Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser 30% 15% 14% 25% 13% 20% 15% 10% 12% HUM 11% SAMF 10% SUND 9% TEKNAT Total 8% 7% HUM SAMF SUND TEKNAT Total 6% 5% % Kilde: Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet

9 Studieeffektivitet Trods voldsom stigning i optaget har studieeffektiviteten været stigende på AAU (defineret som studenterårsværk divideret med bestand pr. 1/10) 80% 75% 70% 65% 60% HUM SAMF SUND TEKNAT Total 55% 50% Kilde: Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet

10 År Studietid Faldende gennemsnitlig studietid for et typisk universitetsforløb (bachelor plus kandidat) 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU 5, Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

11 Studietid: Reduktionsmål Ministeriet stiller krav til alle andre end AAU om markante reduktioner i studietiden i 2020 Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (orienteringsmøde om studietidsmodellen 21. august 2013)

12 Økonomiske udfordringer Har fyldt og fylder meget 2012: -33 mio. kr. blev til -165 mio. kr. 2013: -32 mio. kr. forventes at blive til -65 mio. kr. 2014: Der budgetteres med overskud på 20 mio. kr.

13 1.000 kr. Basisforskningsmidler AAU har den laveste indtjening i basisforskningsmidler pr. videnskabelig medarbejder KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

14 1.000 kr. Eksterne forskningsmidler AAU halter efter med hjemtagning af eksterne forskningsmidler målt pr. VIP-årsværk i 2012-priser KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

15 AAU er meget afhængig af uddannelsesindtægter 35 % af AAU s indtægter kommer som taxametertilskud Til sammenligning udgør denne kun 11 % af DTU s indtægt 60% 50% 40% 30% 20% 10% KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU 0% Kilde: Danske Universiteter

16 1.000 kr. Samlet indtægt pr. VIP-årsværk AAU har den laveste samlede indtægt pr. videnskabelig medarbejder er kun 72 % af den tilsvarende for Københavns Universitet... men har den dyreste undervisningsmodel... PBL-modellen er udfordret KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

17 Nye uddannelser (godkendte, ikke godkendte, forslag) Akkrediterede (starter i september 2014) Interaktionsdesign (BSc + cand.scient. (2017)) Robotteknologi (BSc-Eng (engelsk)) Lyd- og musikteknologi (cand.polyt.) + Lysdesign (cand.scient.) Søgt men ikke fået Produkt- og designpsykologi (BSc-Eng + cand.polyt.) Cognitive Science (cand.scient.) Forslag It-sikkerhed (cand.scient. + master) mere herom senere Audiologi (BSc-Eng?)

18 Nye uddannelser: AAU holder sig ikke tilbage nye universitetsuddannelser akkrediteret positivt i perioden Aalborg Universitet har en andel på 30 % KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: akkrediteringsraadet.dk

19 Rekruttering til bacheloruddannelser i elektronik (1) Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Kendskabet til uddannelserne er lavt blandt potentielle studerende. Uddannelserne fremstår nørdede, men dette er ikke nødvendigvis et problem for de potentielle studerendes interesse i uddannelserne. Generelt har hverken studerende på EIT, ITC eller de potentielle studerende et specielt klart billede af, hvad man specifikt kan forvente at beskæftige sig med efterfølgende. Markedsføringsmaterialet fremstår overvejende misvisende i forhold til indholdet af uddannelserne, desuden bedømmes det som uprofessionelt og useriøst. Elektronik og IT-industrien anses ikke som en solnedgangsindustri, hverken blandt nuværende eller potentielle studerende. Samlet peger analysen således ikke på, at uddannelserne har et imageproblem, men snarere at kendskabet skal højnes, og at det eksisterende markedsføringsmateriale ikke formår at appellere til målgruppen. Der synes desuden umiddelbart at være et stort potentiale i at satse på at øge optaget i det lettest tilgængelige kernesegment, frem for eksempelvis at satse på en bredere målgruppe.

20 Rekruttering til bacheloruddannelser i elektronik (2) Solution Camp (10. juni 2013) Formål: Ideer til en klarere profil af EIT & ITC Ca. 40 deltagere: Industrien, gymnasieelever, studerende, AAU-ansatte Mål: Konkrete løsningsmodeller eller koncept-/produktidéer Indsats overfor potentielle studerende/målgruppen og gymnasiekontakter Uddannelsens struktur og indhold Eksterne relationer Markedsføring Instituttet

21 Rekruttering til bacheloruddannelser i elektronik (3) Status på arbejde Gymnasiekontakt Arbejdsgruppe nedsat Optagelseskrav / adgangsbegrænsning Evt. sammenhæng mellem frafald og karaktergennemsnit fra gymnasiet skal undersøges Motivation og refleksion blandt 1. årsstuderende Individuel refleksion over uddannelsesvalg Uddannelsens struktur og indhold Tanker: Revitalisering af projektarbejde, erfaring med internationalt samarbejde, gruppesammensætning, mega-projekter,... Sammenlægning af EIT og ITC?

22 Sommerskole deltagere fordelt på 4 spor Multimedia Information and Signal Processing 9 studerende Mobile Phone Programming 32 studerende Future Smart Grid 17 studerende Structural Health Monitoring 6 studerende Ca. en håndfuld indtil nu Sprede budskab om AAU Fremtid: Samarbejde med virksomheder?

23 Internationalisering balanceproblematik Staten vil / må ikke betale for ubalance mellem studerende på udvekslingsophold (gæstestuderende) AAU og særligt TEKNAT har tjent godt på ubalance (flere udenlandske studerende på AAU end omvendt) I 2012 måtte fakultetet tilbagebetale 14 mio. kr. Særlig indsats for at sende studerende på udlandsophold Skal være på aftale og meritgivende for at tælle i balancen Mange studerende på ophold udenom officiel aftale og uden merit Fast tracks (aftale og merit) Skisma Kompetencemæssigt spiller det ingen rolle om de studerende rejser ud via aftale og merit, men det tæller kun i balanceopgørelsen, hvis de gør

24 Kommende reformer Institutionsakkreditering mere herom senere SU-reform Studiefremdriftsreform Kvalitet og relevans i uddannelserne

25 Afrapportering fra aftagergruppemøder

26 Institutionsakkreditering

27 Ny akkrediteringslov Ny akkrediteringslov gældende fra 1. juli 2013 Hovedvægt på akkreditering af institutioner Institutionerne skal selv fastlægge system, der sikrer kvalitet og relevans AAU forventes akkrediteret i 2015 Nye uddannelser skal prækvalificeres: Vurdering af relevans Så længe positiv institutionsakkreditering ikke er opnået: Efterfølgende institutions- eller uddannelsesakkreditering inden for fastsat frist (i udgangspunktet 1 år) Bekendtgørelser foreligger endnu ikke

28 Prækvalificering Kriterium 1: Behov og relevans Samfundsmæssigt behov skal dokumenteres Dokumenteret inddragelse af aftagere i vurderingen af behov og relevans Kriterium 2: Sammenhæng i uddannelsessystemet Redegørelse for at den nye uddannelse bidrager til sammenhæng i uddannelsessystemet

29 Institutionsakkreditering kvalitetssikring Aalborg Universitets politik for kvalitetssikring af uddannelser består af Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelserne Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Evalueringsguide Procedure for semesterbeskrivelser Skabelon for semesterbeskrivelser Udarbejdet af kvalitetssikringsgruppe bestående af 3 studieledere, 2 institutledere, 3 kvalitetssikringsmedarbejdere fra fakulteterne, 1 fra Studiekontoret, 1 fra Statistikkontoret, 1 fra VBN og 2 centrale kvalitetssikringsmedarbejdere Kvalitetssikringsstyregruppe bestående af prorektor, prodekanerne, 2 studerende og en central kvalitetssikringsmedarbejder

30 Kvalitetssikringspolitikken AAU s kvalitetssikringspolitik (som er under udarbejdelse) består af en række delområder: Pædagogik Monitorering og styring af eksisterende uddannelser Nye uddannelser Vejledning af studerende og læringsmiljø Dialog med dimittender, aftagere og øvrige eksterne samarbejdspartnere

31 Selvevaluering Erstatter den nuværende turnusakkreditering af uddannelser Gennemføres hvert 3. år på baggrund af de studerendes evalueringer nøgletal dimittenders vurdering aftageres holdninger censorers holdninger osv. Der inddrages eksterne faglige eksperter Selvevaluering Strategimøde Selvevaluering og ny strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan Opfølgning på strategi- og handlingsplan Opfølgning og afslutning på strategi- og handlingsplan År 1 År År 4

32 New Public Management død? Nej!

33 Strategi for SICT

34 Strategi for School of ICT Workshops i maj og oktober med deltagelse af studienævnsmedlemmer og øvrige institutrepræsentanter/-ledelser Tre hovedfokuspunkter: Fastholdelse og udskillelse Internationalisering Øge optag på elektronikuddannelser 23 KPI er (reduceres måske lidt) og ca. 65 forslag til korrigerende handlinger Konkret handlingsplan forventes i begyndelsen af 2014

35 KPI er for fastholdelse og udskillelse 1. Refleksion over uddannelsesvalg og karriereplan evt. som portfolio, der opdateres gennem studieforløbet 2. Uddannelses- og semesterbeskrivelser for alle uddannelser 3. Høj andel af studerende, som giver udtryk for, at deres forventninger til uddannelsen matcher deres oplevelse af den 4. Gæsteforedrag fra erhvervslivet (øget bevidsthed om, hvilke professioner uddannelsen kan føre til) + højere andel af studerende, der laver projekt med virksomhed 5. Udelukkende VIP er med solid PBL-erfaring på første studieår 6. Ældre studerende som mentorer for førsteårsstuderende 7. Særligt Aalborg: Førsteårsstuderende deltager i faglige og sociale arrangementer på campus i Sdr. Tranders 8. Høj grad af variation i didaktiske virkemidler (fx peer-learning, fælles øvelser i forelæsningslokalet, miniprojekter, seminarer, ) 9. Aktiv deltagelse i øvelser / opgaveregning 10. Anvendelse af projektstyringsmetoder i projektarbejde 11. Deltagelse i mega-projekter (satellitter, robotter, racerbil, etc.), både som semester- og fritidsprojekter 12. Variation i projektarbejdsformer gennem studiet 13. Høj tilgængelighed af godt informationsmateriale om den decentrale studievejlednings tilbud 14. Aktivt opsøgende decentrale studievejledere på 1. studieår 15. Få anmærkninger i SMV om dårligt psykisk og/eller socialt studiemiljø 16. Høj overgangsfrekvens fra BSc i medialogi til en IT-kandidatuddannelse på AAU

36 Eksempel på forslag til realisering 4. Gæsteforedrag fra erhvervslivet (øget bevidsthed om, hvilke professioner uddannelsen kan føre til) + højere andel af studerende, der laver projekt med virksomhed Brug AAU Alumni (tidl.: KandidatNet) aktivt opbyg kernegruppe af tidligere studerende alumnenetværk, der kan trækkes på i forbindelse med gæsteundervisere, blanding af faglige og sociale arrangementer, censorer, projektforslag, osv. Skriv ind i semesterstyringsdokument, at koordinator og vejledere opfordres til at udbyde projekter i samarbejde med virksomheder

37 Andel af studenterprojekter med virksomheder Andelen af studenterprojekter i samarbejde med offentlige og private virksomheder er relativt lavt på SICT s uddannelser 80% Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning 70% Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser Skolen for Informations- og Kommunikationsteknologi 60% Skolen for Ingeniør- og Naturvidenskab 50% Skolen for Jura 40% Skolen for Kommunikation, Æstetik og Oplevelsesteknologi 30% Skolen for Kultur og Globale Studier Skolen for Medicin og Sundhed 20% Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde 10% Skolen for Statskundskab 0% Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Kilde: Statistisk Kontor, Aalborg Universitet

38 Eksempel på forslag til realisering (2) 10.Anvendelse af projektstyringsmetoder i projektarbejde Lys over, hvad der læres desangående i PV-kurset Læringsmål om projektstyring i læringsmålene for (udvalgte) projektmoduler Alle vejledere bør have godt kendskab til projektstyringsmetoder Måske fri studieaktivitet senere på uddannelsesforløbet (gerne med ekstern underviser fra erhvervslivet) 12.Variation i projektarbejdsformer gennem studiet Individuelle afleveringer i stedet for gruppeprojekt. To projekter på et semester, hvor den ene er individuel (test i at arbejde selvstændig) gerne med samme tema (af hensyn til vejledningsindsatsen). Projekter på tværs af projektgrupper. Forskellige eller inden for samme faglighed. Pitch talks / pecha kucha etc.

39 KPI er for internationalisering 17. Høj andel af kandidatstuderende på udlandsophold (helst ikke på udlandsstipendieordning) Tag udgangspunkt i nuværende aftaler og person-til-person-netværk. Opsaml erfaringer fra studerende, der har været på ophold fx i form af skriftlig afrapportering. Informationsmøder om udlandsophold Omvendte fast-tracks Undersøg hvorfor de studerende ikke tager af sted. Flere aftaler (Erasmus eller ej) Internationale decentrale studievejledere fx hyre en studerende sammen med en ansvarlig ansat 18. Passende andel af udenlandske degree-studerende på engelsksprogede uddannelser Bedre til at screene ansøgere fagligt og sprogkundskaber. Krav til ansøgninger (formen skal justeres) fx personlig ansøgning, mere information. Industristipendier Studenterjobs til degree-studerende Markedsføring via mega-projekter og lignende Sats på AAU-Cph som internationalt kandidatuniversitet Bed IK om at give mulighed for at søge elektronisk Sommerskoler

40 KPI er for øget optag på elektronikuddannelser 19.Optag på bacheloruddannelserne svarende mindst til kapaciteten 20.Stor trafik på uddannelsesspecifikke web sites 21.Stort antal gymnasiekontakter (foredrag, støtte til SRP, mm.) 22.Stort antal elever i studiepraktik 23.Høj andel af udenlandske degree-studerende

41 Ændringer af studieordningen for bacheloruddannelsen i Medialogi

42 It-sikkerhedsuddannelse(r)

43 It-sikkerhedsuddannelse / cyber-kriminalitet Hvorfor? Hvorfor først nu!? Spredte uddannelsestilbud: DTU: 8 eksisterende kurser omkring it-sikkerhed indgår i en pakke på en kandidatuddannelse med specialisering i it-sikkerhed ud fra et teknisk perspektiv IT-Vest: 3 kurser om it-sikkerhed udbudt af AU AU: Kurser i kryptologi samt enkelte kurser i it-sikkerhed SDU: Enkelte kurser i it-sikkerhed + opslået lektorat i it-sikkerhed KU: Enkelte kurser i it-sikkerhed ITU: Alle kandidatlinjer har deres egen version af et it-sikkerhedskursus (sikkerhed sammen ) CBS: Enkeltkurser i it-governance, it-sikkerhed, it-compliance og itrevision AAU: Enkelte kurser i it-sikkerhed

44 Flerfagligt perspektiv Brugeradfærd og -etik It-sikkerhedsteori og -modeller, SW-udvikling med fokus på sikkerhed, penetration testing Applikationssikkerhed Netværkssikkerhed (trafikanalyse, maskinlæring) Jura (persondataret, strafferet, jurisdiktion, erstatningsret) Kriminologi It-governance

45 To uddannelser: Kandidat og master Kandidatuddannelse (cand.scient. eller cand.polyt.) 120 ECTS-point Målgruppe: It-tekniske bachelorer (datalogi, software, elektronik) Masteruddannelser 60 ECTS-point Målgruppe: Folk ansat i stilling med fokus på it-sikkerhed (politiet, retsvæsenet, militæret, økonomer/revisorer, softwarevirksomheder med fokus på sikkerhed, it-sikkerhedsfirmaer, osv.) Begge tænkes udbudt i København

46 Opbygning af kandidatuddannelsen (første skud) Semester Projekttema Kursus 1 Kursus 2 Kursus 3 1 Brugeradfærd, etik, Network security kriminologi 2 Application security Hacker space Software security Application security Jura Criminal behaviour 3 Network security Traffic analysis Machine learning IT Governance 4 Kandidatspeciale

47 Feedback fra Gitte Klitgaard Hansen og Søren Bech Gitte: Jeg synes, at det er en god ide med en uddannelse i it-sikkerhed, da det vil være noget, der vil blive mere og mere brug for. Mht. masteruddannelsen er min umiddelbare bekymring, at hovedmålgruppen er så differentieret som den er. Vil man kunne lave en masteruddannelse, hvor alle kan følge med i alle fag uden at det bliver for trivielt for nogle af dem. Søren: Jeg synes det ser interessant ud specielt at inddrage andre end de tekniske aspekter, men jeg tror, at det måske kunne blive svært at tiltrække studerende til kandidatuddannelsen, da det let kunne se ud som om man sætter sig mellem to stole? Det vil kræve en krystalklar kommunikation mht. indhold til potentielle studerende på de forskellige retninger, der kunne tænkes at levere studerende.

48 Afrunding af mødet

49 Afrunding Evaluering Næste møde Medlemsperioder status Formand/kontaktperson Bedre udnyttelse af hinanden...

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Uffe Kjærulff Studieleder Aftagerpanelmøde School of ICT 22. november 2012

Uffe Kjærulff Studieleder Aftagerpanelmøde School of ICT 22. november 2012 Uffe Kjærulff Studieleder uk@cs.aau.dk Aftagerpanelmøde School of ICT 22. november 2012 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation (15) 2. Nye uddannelser (30) 3. Ny struktur for aftagerpanel (15) 4. Rekruttering

Læs mere

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Nøgletal Optag Optagsgrundlag Karakterniveau fra gymnasiet (STX, HTX, HHX) Studieeffektivitet Frafald Ledighed: Datalogi Ledighed: Software

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF Emner Diverse nyt fra andedammen Kvalitetssikring Strategi på uddannelsesområdet Uddannelsesporteføljetilpasninger Ny bevillingsmodel

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI MANDAG 7. SEPTEMBER 2015 Dagsorden 9.00 9.20: Velkomst og præsentation af dagsorden, deltagere og selvevalueringsprocessen på Aalborg Universitet 9.20 11.15:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM)

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Selvevalueringsmødet blev afholdt fredag den 15/8 2014 på A.C. Meyers Vænge 15 i København. Deltagere: Ekstern faglig

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Afdeling/Institut EAN-nummer Adresse Postnr./By Fællesområdet Rektor 5798000417076 Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Universitetsdirektøren

Læs mere

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014 Udkast til program for 2. besøg på 2.-4. juni 2014 1. juni 2014 Tidspunkt Deltagere Indhold Sted - 2. juni 2014 08.30-9.00 Panel og AI 9.00-9.45 Koordinerende studieleder på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Mødereferat. SICT aftagerpanelmøde Dato: 22. november 2012

Mødereferat. SICT aftagerpanelmøde Dato: 22. november 2012 Mødereferat Emne: SICT aftagerpanelmøde Dato: 22. november 2012 Referent: Deltagere: Afbud: Diana Plejdrup Frank Henrik Weide, Lead Developer, Progressive Media Gitte Klitgaard Hansen, Agile Coach, IBM

Læs mere

Aftagerpanelmøde School of ICT. 21. november 2014

Aftagerpanelmøde School of ICT. 21. november 2014 Aftagerpanelmøde School of ICT 21. november 2014 Dagsorden 1. Velkomst (9.00-9.15) 2. "State of the Union" (9.15-10.30) bagtæppe 3. Analyse: Fremtidigt behov for it-specialister (10.40-12.00) Henrik Valentin

Læs mere

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven Til Bestyrelsen AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 6 Bilag: B Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 9500 www.aau.dk Sagsbehandler Hanne Engelund Tlf.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

AFTAGERPANELMØDE I SCHOOL OF ICT

AFTAGERPANELMØDE I SCHOOL OF ICT AFTAGERPANELMØDE I SCHOOL OF ICT 10. NOVEMBER 2015 Dagsorden 9.00 9.15: Velkomst og introduktion 9.15 10.00: Status for uddannelserne v/ Uffe Kjærulff 10.00 11.00: Forslag til nye uddannelser Kandidatuddannelse

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen. KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for matematik og datalogi REFERAT 3. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanel for matematik og datalogi Mødedato: 3. november 2014, kl. 13.00-16.00 Sted: Institut for de matematiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Referat af møde om selvevalueringshandlingsplaner for Studienævn for Elektronik

Referat af møde om selvevalueringshandlingsplaner for Studienævn for Elektronik Deltagere: Lars Døvling Andersen (LDA), Prodekan (Ordstyrer) Uffe Kjærulff (UK), Studieleder Diana Frank (DK), Skolesekretær Ove Andersen (OA), Studienævnsformand Vivi Juul (VJ), Studienævnssekretær Børge

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne December 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om undervisningen på universiteterne (beretning nr. 16/2011)

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I

B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I SELVEVALUERINGSMØDE FOR B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I K AN D I D AT U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- OG D E S I G N P S Y K O L O G I SCHOOL

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår 2013/2014 Dekanens generelle bemærkninger Analyse af kvantitativt og kvalitativt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere