AFTAGERPANELMØDE SCHOOL OF ICT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTAGERPANELMØDE SCHOOL OF ICT"

Transkript

1 AFTAGERPANELMØDE SCHOOL OF ICT 13. DECEMBER 2013 UFFE KJÆRULFF

2 Dagsorden 9.00 Velkomst og orientering 9.30 Afrapportering fra aftagergruppemøder Institutionsakkreditering Strategi for School of ICT Ændringer af studieordningen for bacheloruddannelsen i Medialogi Frokost It-sikkerhedsuddannelse Evt Afrunding

3 Orientering

4 Siden sidst Optag mm. Økonomiske udfordringer Strategiarbejde mere herom senere Nye uddannelser Rekruttering til elektronikuddannelser Epinion-undersøgelse Solution Camp Sommerskole Internationalisering balanceproblematik Institutionsakkreditering mere herom senere

5 Optag: Udvikling relativt Optaget på bachelor- og kandidatuddannelser på AAU er steget med 120 % siden % 100% 80% 60% 40% 20% KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU 0% Kilde: Danske Universiteter

6 Optag: Udvikling absolut Tre konkurrerende par: KU/AU, SDU/AAU, DTU/RUC KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

7 Bestand: Fordeling mellem fakulteter og campusser Bestand 2008: studerende Bestand 2013: studerende Campus København: Fra 830 til studerende (stigning på 300 %) Kilde: Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet

8 Frafald Trods voldsom stigning i optaget har frafaldet været faldende på AAU Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser 30% 15% 14% 25% 13% 20% 15% 10% 12% HUM 11% SAMF 10% SUND 9% TEKNAT Total 8% 7% HUM SAMF SUND TEKNAT Total 6% 5% % Kilde: Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet

9 Studieeffektivitet Trods voldsom stigning i optaget har studieeffektiviteten været stigende på AAU (defineret som studenterårsværk divideret med bestand pr. 1/10) 80% 75% 70% 65% 60% HUM SAMF SUND TEKNAT Total 55% 50% Kilde: Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet

10 År Studietid Faldende gennemsnitlig studietid for et typisk universitetsforløb (bachelor plus kandidat) 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU 5, Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

11 Studietid: Reduktionsmål Ministeriet stiller krav til alle andre end AAU om markante reduktioner i studietiden i 2020 Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (orienteringsmøde om studietidsmodellen 21. august 2013)

12 Økonomiske udfordringer Har fyldt og fylder meget 2012: -33 mio. kr. blev til -165 mio. kr. 2013: -32 mio. kr. forventes at blive til -65 mio. kr. 2014: Der budgetteres med overskud på 20 mio. kr.

13 1.000 kr. Basisforskningsmidler AAU har den laveste indtjening i basisforskningsmidler pr. videnskabelig medarbejder KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

14 1.000 kr. Eksterne forskningsmidler AAU halter efter med hjemtagning af eksterne forskningsmidler målt pr. VIP-årsværk i 2012-priser KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

15 AAU er meget afhængig af uddannelsesindtægter 35 % af AAU s indtægter kommer som taxametertilskud Til sammenligning udgør denne kun 11 % af DTU s indtægt 60% 50% 40% 30% 20% 10% KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU 0% Kilde: Danske Universiteter

16 1.000 kr. Samlet indtægt pr. VIP-årsværk AAU har den laveste samlede indtægt pr. videnskabelig medarbejder er kun 72 % af den tilsvarende for Københavns Universitet... men har den dyreste undervisningsmodel... PBL-modellen er udfordret KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: Danske Universiteter

17 Nye uddannelser (godkendte, ikke godkendte, forslag) Akkrediterede (starter i september 2014) Interaktionsdesign (BSc + cand.scient. (2017)) Robotteknologi (BSc-Eng (engelsk)) Lyd- og musikteknologi (cand.polyt.) + Lysdesign (cand.scient.) Søgt men ikke fået Produkt- og designpsykologi (BSc-Eng + cand.polyt.) Cognitive Science (cand.scient.) Forslag It-sikkerhed (cand.scient. + master) mere herom senere Audiologi (BSc-Eng?)

18 Nye uddannelser: AAU holder sig ikke tilbage nye universitetsuddannelser akkrediteret positivt i perioden Aalborg Universitet har en andel på 30 % KU AU SDU RUC AAU DTU CBS ITU Kilde: akkrediteringsraadet.dk

19 Rekruttering til bacheloruddannelser i elektronik (1) Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Kendskabet til uddannelserne er lavt blandt potentielle studerende. Uddannelserne fremstår nørdede, men dette er ikke nødvendigvis et problem for de potentielle studerendes interesse i uddannelserne. Generelt har hverken studerende på EIT, ITC eller de potentielle studerende et specielt klart billede af, hvad man specifikt kan forvente at beskæftige sig med efterfølgende. Markedsføringsmaterialet fremstår overvejende misvisende i forhold til indholdet af uddannelserne, desuden bedømmes det som uprofessionelt og useriøst. Elektronik og IT-industrien anses ikke som en solnedgangsindustri, hverken blandt nuværende eller potentielle studerende. Samlet peger analysen således ikke på, at uddannelserne har et imageproblem, men snarere at kendskabet skal højnes, og at det eksisterende markedsføringsmateriale ikke formår at appellere til målgruppen. Der synes desuden umiddelbart at være et stort potentiale i at satse på at øge optaget i det lettest tilgængelige kernesegment, frem for eksempelvis at satse på en bredere målgruppe.

20 Rekruttering til bacheloruddannelser i elektronik (2) Solution Camp (10. juni 2013) Formål: Ideer til en klarere profil af EIT & ITC Ca. 40 deltagere: Industrien, gymnasieelever, studerende, AAU-ansatte Mål: Konkrete løsningsmodeller eller koncept-/produktidéer Indsats overfor potentielle studerende/målgruppen og gymnasiekontakter Uddannelsens struktur og indhold Eksterne relationer Markedsføring Instituttet

21 Rekruttering til bacheloruddannelser i elektronik (3) Status på arbejde Gymnasiekontakt Arbejdsgruppe nedsat Optagelseskrav / adgangsbegrænsning Evt. sammenhæng mellem frafald og karaktergennemsnit fra gymnasiet skal undersøges Motivation og refleksion blandt 1. årsstuderende Individuel refleksion over uddannelsesvalg Uddannelsens struktur og indhold Tanker: Revitalisering af projektarbejde, erfaring med internationalt samarbejde, gruppesammensætning, mega-projekter,... Sammenlægning af EIT og ITC?

22 Sommerskole deltagere fordelt på 4 spor Multimedia Information and Signal Processing 9 studerende Mobile Phone Programming 32 studerende Future Smart Grid 17 studerende Structural Health Monitoring 6 studerende Ca. en håndfuld indtil nu Sprede budskab om AAU Fremtid: Samarbejde med virksomheder?

23 Internationalisering balanceproblematik Staten vil / må ikke betale for ubalance mellem studerende på udvekslingsophold (gæstestuderende) AAU og særligt TEKNAT har tjent godt på ubalance (flere udenlandske studerende på AAU end omvendt) I 2012 måtte fakultetet tilbagebetale 14 mio. kr. Særlig indsats for at sende studerende på udlandsophold Skal være på aftale og meritgivende for at tælle i balancen Mange studerende på ophold udenom officiel aftale og uden merit Fast tracks (aftale og merit) Skisma Kompetencemæssigt spiller det ingen rolle om de studerende rejser ud via aftale og merit, men det tæller kun i balanceopgørelsen, hvis de gør

24 Kommende reformer Institutionsakkreditering mere herom senere SU-reform Studiefremdriftsreform Kvalitet og relevans i uddannelserne

25 Afrapportering fra aftagergruppemøder

26 Institutionsakkreditering

27 Ny akkrediteringslov Ny akkrediteringslov gældende fra 1. juli 2013 Hovedvægt på akkreditering af institutioner Institutionerne skal selv fastlægge system, der sikrer kvalitet og relevans AAU forventes akkrediteret i 2015 Nye uddannelser skal prækvalificeres: Vurdering af relevans Så længe positiv institutionsakkreditering ikke er opnået: Efterfølgende institutions- eller uddannelsesakkreditering inden for fastsat frist (i udgangspunktet 1 år) Bekendtgørelser foreligger endnu ikke

28 Prækvalificering Kriterium 1: Behov og relevans Samfundsmæssigt behov skal dokumenteres Dokumenteret inddragelse af aftagere i vurderingen af behov og relevans Kriterium 2: Sammenhæng i uddannelsessystemet Redegørelse for at den nye uddannelse bidrager til sammenhæng i uddannelsessystemet

29 Institutionsakkreditering kvalitetssikring Aalborg Universitets politik for kvalitetssikring af uddannelser består af Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelserne Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Evalueringsguide Procedure for semesterbeskrivelser Skabelon for semesterbeskrivelser Udarbejdet af kvalitetssikringsgruppe bestående af 3 studieledere, 2 institutledere, 3 kvalitetssikringsmedarbejdere fra fakulteterne, 1 fra Studiekontoret, 1 fra Statistikkontoret, 1 fra VBN og 2 centrale kvalitetssikringsmedarbejdere Kvalitetssikringsstyregruppe bestående af prorektor, prodekanerne, 2 studerende og en central kvalitetssikringsmedarbejder

30 Kvalitetssikringspolitikken AAU s kvalitetssikringspolitik (som er under udarbejdelse) består af en række delområder: Pædagogik Monitorering og styring af eksisterende uddannelser Nye uddannelser Vejledning af studerende og læringsmiljø Dialog med dimittender, aftagere og øvrige eksterne samarbejdspartnere

31 Selvevaluering Erstatter den nuværende turnusakkreditering af uddannelser Gennemføres hvert 3. år på baggrund af de studerendes evalueringer nøgletal dimittenders vurdering aftageres holdninger censorers holdninger osv. Der inddrages eksterne faglige eksperter Selvevaluering Strategimøde Selvevaluering og ny strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan Opfølgning på strategi- og handlingsplan Opfølgning og afslutning på strategi- og handlingsplan År 1 År År 4

32 New Public Management død? Nej!

33 Strategi for SICT

34 Strategi for School of ICT Workshops i maj og oktober med deltagelse af studienævnsmedlemmer og øvrige institutrepræsentanter/-ledelser Tre hovedfokuspunkter: Fastholdelse og udskillelse Internationalisering Øge optag på elektronikuddannelser 23 KPI er (reduceres måske lidt) og ca. 65 forslag til korrigerende handlinger Konkret handlingsplan forventes i begyndelsen af 2014

35 KPI er for fastholdelse og udskillelse 1. Refleksion over uddannelsesvalg og karriereplan evt. som portfolio, der opdateres gennem studieforløbet 2. Uddannelses- og semesterbeskrivelser for alle uddannelser 3. Høj andel af studerende, som giver udtryk for, at deres forventninger til uddannelsen matcher deres oplevelse af den 4. Gæsteforedrag fra erhvervslivet (øget bevidsthed om, hvilke professioner uddannelsen kan føre til) + højere andel af studerende, der laver projekt med virksomhed 5. Udelukkende VIP er med solid PBL-erfaring på første studieår 6. Ældre studerende som mentorer for førsteårsstuderende 7. Særligt Aalborg: Førsteårsstuderende deltager i faglige og sociale arrangementer på campus i Sdr. Tranders 8. Høj grad af variation i didaktiske virkemidler (fx peer-learning, fælles øvelser i forelæsningslokalet, miniprojekter, seminarer, ) 9. Aktiv deltagelse i øvelser / opgaveregning 10. Anvendelse af projektstyringsmetoder i projektarbejde 11. Deltagelse i mega-projekter (satellitter, robotter, racerbil, etc.), både som semester- og fritidsprojekter 12. Variation i projektarbejdsformer gennem studiet 13. Høj tilgængelighed af godt informationsmateriale om den decentrale studievejlednings tilbud 14. Aktivt opsøgende decentrale studievejledere på 1. studieår 15. Få anmærkninger i SMV om dårligt psykisk og/eller socialt studiemiljø 16. Høj overgangsfrekvens fra BSc i medialogi til en IT-kandidatuddannelse på AAU

36 Eksempel på forslag til realisering 4. Gæsteforedrag fra erhvervslivet (øget bevidsthed om, hvilke professioner uddannelsen kan føre til) + højere andel af studerende, der laver projekt med virksomhed Brug AAU Alumni (tidl.: KandidatNet) aktivt opbyg kernegruppe af tidligere studerende alumnenetværk, der kan trækkes på i forbindelse med gæsteundervisere, blanding af faglige og sociale arrangementer, censorer, projektforslag, osv. Skriv ind i semesterstyringsdokument, at koordinator og vejledere opfordres til at udbyde projekter i samarbejde med virksomheder

37 Andel af studenterprojekter med virksomheder Andelen af studenterprojekter i samarbejde med offentlige og private virksomheder er relativt lavt på SICT s uddannelser 80% Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning 70% Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser Skolen for Informations- og Kommunikationsteknologi 60% Skolen for Ingeniør- og Naturvidenskab 50% Skolen for Jura 40% Skolen for Kommunikation, Æstetik og Oplevelsesteknologi 30% Skolen for Kultur og Globale Studier Skolen for Medicin og Sundhed 20% Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde 10% Skolen for Statskundskab 0% Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Kilde: Statistisk Kontor, Aalborg Universitet

38 Eksempel på forslag til realisering (2) 10.Anvendelse af projektstyringsmetoder i projektarbejde Lys over, hvad der læres desangående i PV-kurset Læringsmål om projektstyring i læringsmålene for (udvalgte) projektmoduler Alle vejledere bør have godt kendskab til projektstyringsmetoder Måske fri studieaktivitet senere på uddannelsesforløbet (gerne med ekstern underviser fra erhvervslivet) 12.Variation i projektarbejdsformer gennem studiet Individuelle afleveringer i stedet for gruppeprojekt. To projekter på et semester, hvor den ene er individuel (test i at arbejde selvstændig) gerne med samme tema (af hensyn til vejledningsindsatsen). Projekter på tværs af projektgrupper. Forskellige eller inden for samme faglighed. Pitch talks / pecha kucha etc.

39 KPI er for internationalisering 17. Høj andel af kandidatstuderende på udlandsophold (helst ikke på udlandsstipendieordning) Tag udgangspunkt i nuværende aftaler og person-til-person-netværk. Opsaml erfaringer fra studerende, der har været på ophold fx i form af skriftlig afrapportering. Informationsmøder om udlandsophold Omvendte fast-tracks Undersøg hvorfor de studerende ikke tager af sted. Flere aftaler (Erasmus eller ej) Internationale decentrale studievejledere fx hyre en studerende sammen med en ansvarlig ansat 18. Passende andel af udenlandske degree-studerende på engelsksprogede uddannelser Bedre til at screene ansøgere fagligt og sprogkundskaber. Krav til ansøgninger (formen skal justeres) fx personlig ansøgning, mere information. Industristipendier Studenterjobs til degree-studerende Markedsføring via mega-projekter og lignende Sats på AAU-Cph som internationalt kandidatuniversitet Bed IK om at give mulighed for at søge elektronisk Sommerskoler

40 KPI er for øget optag på elektronikuddannelser 19.Optag på bacheloruddannelserne svarende mindst til kapaciteten 20.Stor trafik på uddannelsesspecifikke web sites 21.Stort antal gymnasiekontakter (foredrag, støtte til SRP, mm.) 22.Stort antal elever i studiepraktik 23.Høj andel af udenlandske degree-studerende

41 Ændringer af studieordningen for bacheloruddannelsen i Medialogi

42 It-sikkerhedsuddannelse(r)

43 It-sikkerhedsuddannelse / cyber-kriminalitet Hvorfor? Hvorfor først nu!? Spredte uddannelsestilbud: DTU: 8 eksisterende kurser omkring it-sikkerhed indgår i en pakke på en kandidatuddannelse med specialisering i it-sikkerhed ud fra et teknisk perspektiv IT-Vest: 3 kurser om it-sikkerhed udbudt af AU AU: Kurser i kryptologi samt enkelte kurser i it-sikkerhed SDU: Enkelte kurser i it-sikkerhed + opslået lektorat i it-sikkerhed KU: Enkelte kurser i it-sikkerhed ITU: Alle kandidatlinjer har deres egen version af et it-sikkerhedskursus (sikkerhed sammen ) CBS: Enkeltkurser i it-governance, it-sikkerhed, it-compliance og itrevision AAU: Enkelte kurser i it-sikkerhed

44 Flerfagligt perspektiv Brugeradfærd og -etik It-sikkerhedsteori og -modeller, SW-udvikling med fokus på sikkerhed, penetration testing Applikationssikkerhed Netværkssikkerhed (trafikanalyse, maskinlæring) Jura (persondataret, strafferet, jurisdiktion, erstatningsret) Kriminologi It-governance

45 To uddannelser: Kandidat og master Kandidatuddannelse (cand.scient. eller cand.polyt.) 120 ECTS-point Målgruppe: It-tekniske bachelorer (datalogi, software, elektronik) Masteruddannelser 60 ECTS-point Målgruppe: Folk ansat i stilling med fokus på it-sikkerhed (politiet, retsvæsenet, militæret, økonomer/revisorer, softwarevirksomheder med fokus på sikkerhed, it-sikkerhedsfirmaer, osv.) Begge tænkes udbudt i København

46 Opbygning af kandidatuddannelsen (første skud) Semester Projekttema Kursus 1 Kursus 2 Kursus 3 1 Brugeradfærd, etik, Network security kriminologi 2 Application security Hacker space Software security Application security Jura Criminal behaviour 3 Network security Traffic analysis Machine learning IT Governance 4 Kandidatspeciale

47 Feedback fra Gitte Klitgaard Hansen og Søren Bech Gitte: Jeg synes, at det er en god ide med en uddannelse i it-sikkerhed, da det vil være noget, der vil blive mere og mere brug for. Mht. masteruddannelsen er min umiddelbare bekymring, at hovedmålgruppen er så differentieret som den er. Vil man kunne lave en masteruddannelse, hvor alle kan følge med i alle fag uden at det bliver for trivielt for nogle af dem. Søren: Jeg synes det ser interessant ud specielt at inddrage andre end de tekniske aspekter, men jeg tror, at det måske kunne blive svært at tiltrække studerende til kandidatuddannelsen, da det let kunne se ud som om man sætter sig mellem to stole? Det vil kræve en krystalklar kommunikation mht. indhold til potentielle studerende på de forskellige retninger, der kunne tænkes at levere studerende.

48 Afrunding af mødet

49 Afrunding Evaluering Næste møde Medlemsperioder status Formand/kontaktperson Bedre udnyttelse af hinanden...

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM)

Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Referat af selvevalueringsmøde for BSc i it, kommunikationsog medieteknologi (ITCOM) Selvevalueringsmødet blev afholdt fredag den 15/8 2014 på A.C. Meyers Vænge 15 i København. Deltagere: Ekstern faglig

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

AFTAGERMØDE 23. MAJ 2014 D ATA L OGI + ELEKTRONIK OG I T + M E D I E T E KNOLOGI

AFTAGERMØDE 23. MAJ 2014 D ATA L OGI + ELEKTRONIK OG I T + M E D I E T E KNOLOGI AFTAGERMØDE 23. MAJ 2014 SCHOOL OF ICT D ATA L OGI + ELEKTRONIK OG I T + M E D I E T E KNOLOGI Dagens program 9.00 9.15: Velkomst 9.15 10.45: Samarbejde mellem aftagerpanel/-grupper og SICT 10.45 11.00:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Roskilde Universitet 9 3.0 Opfølgning

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering) Studieordning

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Mødereferat. SICT aftagermøde Dato: 21. november 2014

Mødereferat. SICT aftagermøde Dato: 21. november 2014 Mødereferat Emne: SICT aftagermøde Dato: 21. november 2014 Referent: Deltagere: Fraværende: Diana Plejdrup Frank Troels Emil Kolding, Afdelingschef, Nokia Siemens Networks Rune Domsten, CEO, 3D Visionlab

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Malmø Universitet. og det svenske uddannelsessystem. Susan Grahl & Mia Andersson Studier och karriär

Malmø Universitet. og det svenske uddannelsessystem. Susan Grahl & Mia Andersson Studier och karriär Malmø Universitet og det svenske uddannelsessystem Susan Grahl & Mia Andersson Studier och karriär Om Malmø Universitet Sveriges sydligste universitet 100 programmer 350 fritstående kurser 24 000 studenter

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere