Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol 08. december kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 54. Godkendelse af dagsorden Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november Orientering om status på erhvervshandleplan Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan Drøftelse af anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Drøftelse af etablering af enstrenget erhvervsservice system Drøftelse af ansøgning om støtte til udviklingsinitiativ på Kjellerup-egnen Orientering om status på udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud Til orientering 129 Underskrifter 130

3 54. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/4979 Sagsansvarlig: dr29253 Sagsbehandler: Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Dagsorden godkendt.

4 55. Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november 2008 Sagsnr.: 07/56356 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 15. november 2008 mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsfremmeaktører. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune ønsker at anvende aftalestyring i forbindelse med udvikling og effektivisering af den del af den lokale erhvervsfremme, som kommunen understøtter økonomisk. Samtidig er der fra de lokale erhvervsfremmeaktører udtrykt interesse for at indgå sådanne aftaler med Silkeborg Kommune. I bemærkningerne til Erhvervsfremmeloven stilles der ligeledes krav om, at der skal indgås kontrakter med erhvervsfremmeaktører, der modtager tilskud fra det offentlige. Aftalestyring er en skriftlig aftale, hvor der på grundlag af dialog mellem Silkeborg Kommune og den enkelte aktør er fastlagt, hvad aktøren, mod et bestemt økonomisk bidrag fra kommunen, skal levere i en given periode. På den baggrund blev der for 2008 indgået aftaler med følgende aktører: Turistfonden for Silkeborg Silkeborg Iværksættercenter SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg KurBykomité Silkeborg Vækstkomité Økonomiudvalgets godkendte samarbejdsaftalerne på mødet den 25. februar I aftalerne er det fastlagt, at erhvervsfremmeaktørerne skal udarbejde en halvårlig skriftlig opfølgning på de aftalte aktiviteter dvs. særlige indsatsområder og "initiativer fra handleplan 2008", hvor erhvervsfremmeaktørerne er operatører.

5 Samarbejdsaftalerne drøftes løbende mellem parterne med henblik på stadig forbedring og konkretisering. Erhvervspolitisk Kontaktudvalg har udtrykt ønske om en systematisk og ensartet opfølgning på samarbejdsaftalerne. Til formålet er udarbejdet en vejledning til opfølgning på samarbejdsaftalerne samt en skabelon. Status på de indgåede samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og 5 lokale erhvervsfremmeaktører vedrører i alt 36 initiativer (særlige indsatsområder og initiativer i forbindelse med handleplan 2008). De tilsendte opfølgninger fra erhvervsfremmeaktørerne (jf. vedlagte) viser: 34 initiativer er helt - eller i overvejende grad - realiseret 2 initiativer har ikke kunnet gennemføres De 2 initiativer der ikke er blevet gennemført er: Eksport SilkeborgEgnens Erhvervsråds planlagte tur til Berlin, der skulle sætte fokus på lokale virksomheders eksportpotentiale og nye markedsmuligheder blev aflyst på grund af for få tilmeldte, jf. vedlagte status fra SilkeborgEgnens Erhvervsråd. Etablering af tilflytterklubben for udenlandske medarbejdere Det er ikke lykkedes at skaffe den nødvendige virksomhedsopbakning til initiativet jf. vedlagte status fra SilkeborgEgnens Erhvervsråd. Begge initiativer er en del af handleplan Alt i alt tegner der sig et positivt billede af såvel gennemførelsesgrad som effekt af de aftalte initiativer. Strategi & Udvikling vurderer på den baggrund, at aftalerne har været et nyttigt og fokuseret redskab i dialogen med de lokale erhvervsfremmeaktører omkring udvikling og gennemførelse af den lokale erhvervsfremmeindsats. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 15. november 2008 mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsfremmeaktører tages til efterretning. Bilag - Åben Evaluering journalisttur vedr. KurBy.pdf (320094/08)

6 - Åben medlemsundersøgelse_opsummering KurBy.pdf (320226/08) - Åben November Turistfonden.pdf (320107/08) - Åben November-opfølgning KurBy 2008.pdf (320222/08) - Åben November-opfølgning Silkeborg Vækstkomité.pdf (320215/08) - Åben November-opfølgning SilkeborgEgnens Erhvervsråd (320161/08) - Åben online statistik KurBy.pdf (320231/08) - Åben Opfølgning - november Silkeborg Iværksættercenter (322861/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

7 56. Orientering om status på erhvervshandleplan 2008 Sagsnr.: 07/52851 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Orientering om status på erhvervshandleplan Sagsbeskrivelse Erhvervshandleplanen for 2008 beskriver 16 konkrete initiativer til realisering i De lokale erhvervsfremmeaktører har via samarbejdsaftaler med Silkeborg Kommune hovedansvaret for udmøntning af 7 initiativer. Det drejer sig om: Fremtidens iværksætter IT-iværksætteri Sundhedstjek af nystartede virksomheder Eksportinitiativ Tilflytterklub for udenlandske medarbejdere Erhvervsforeningen KurBy Silkeborg Lederparat 5 af disse initiativer er blevet gennemført. 2 initiativer (Eksportinitiativet og Tilflytterklub for udenlandske medarbejdere) har ikke kunnet gennemføres. Se vedlagte status på samarbejdsaftaler i punktet "Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november 2008". 9 initiativer har haft Silkeborg Kommune som eneansvarlig eller ansvarlig i samarbejde med en eller flere aktører. Det drejer sig om: Nye uddannelser i det oplevelsesøkonomiske felt International strategi

8 IT-udviklingsmiljø Oplevelsesøkonomisk Forum & Pulje Oplevelsesøkonomisk projekt - Nye veje til vækst Nyt erhvervsområde Forstærket erhvervsmæssigt spin-off på Ferskvandscentret Action pulje Alle disse initiativer er gennemført eller igangsat. For en status på ovenstående initiativer jf. vedlagte notat. Strategi & Udvikling vurderer på baggrund af ovenstående, at udmøntning af erhvervshandleplan 2008 er forløbet tilfredsstillende. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på erhvervshandleplan 2008 tages til efterretning. Bilag - Åben Status handleplan Silkeborg Kommunes initiativer (325478/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

9 57. Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan 2009 Sagsnr.: 08/48497 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan for Sagsbeskrivelse Det fremgår af Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi , at der årligt vedtages en handleplan, som skal udmønte strategien i konkrete handlinger/initiativer. Handleplan for 2009, jf. vedlagte, er blevet udarbejdet med afsæt i drøftelser med de lokale erhvervsfremmeaktører samt repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og detailhandel. Det drejer sig om: SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg Vækstkomité Silkeborg Iværksættercenter KurBy Silkeborg Turistfonden IT-netværksagenten/IT-forum Silkeborg Repræsentanter fra detailhandlen Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne De overordnede pejlemærker for initiativer i Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan for 2009 er: Fokusering I forhold til sidste års handleplan indeholder 2009-handleplanen færre, men større og mere slagkraftige initiativer. Samlet indeholder handleplanen således 12 initiativer mod 16 initiativer i Af de 12 initiativer er de 6 videreført fra Den erhvervspolitiske

10 handleplan for 2009 disponerer over i alt 3 mio. kr. Der er dermed tale om en væsentlig økonomisk backup til de beskrevne initiativer. Synergi I handleplanen for 2009 er der fokus på initiativer, der understøtter mere end én vækstdriver i Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi. Handleplanen er således præget af solide satsninger og krydsinitiativer mellem vækstdriverne IT, Oplevelsesøkonomi, Innovation og Iværksætteri. Brancher og indsatsområder som allerede i dag udgør erhvervsmæssige styrkepositioner, men hvor det samtidig vurderes, at der fortsat er et uudnyttet erhvervspotentiale, og som vil være naturlige fokusområder for en ny samlet erhvervsseerviceaktør. Ny organisering af den udførende erhvervsfremme Initiativerne skal sætte en ambitiøs men realistisk dagsorden for en ny samlet erhvervsserviceaktør, og understøtte at denne kommer godt fra start. Handleplanen for 2009 vil ligesom tidligere år for størstedelen blive udmøntet via indgåelse af samarbejdsaftaler med de lokale erhvervsserviceaktører. Processen for udarbejdelse af samarbejdsaftaler skal dog ses i lyset af den igangværende proces omkring etablering af en ny samlet erhvervsserviceaktør i Silkeborg. Da det endnu ikke er besluttet, hvornår i 2009 at en samlet ny erhvervsserviceaktør vil blive etableret, og da det fortsat er vigtigt at sikre fremdrift og en god erhvervsservice i hele 2009, vil udarbejdelse af samarbejdsaftaler fortsat ske med de eksisterende aktører. Samarbejdsaftalerne med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Silkeborg Iværksættercenter, KurBy Silkeborg og Silkeborg Vækstkomité vil overgå til den nye enhedsaktør - når denne er i drift. Samarbejdsaftalerne forventes klar til politisk behandling i januar. Økonomiske forhold Handleplanen for 2009 udarbejdes indenfor rammerne af Budget 2009 for Turisme og Erhvervsservice og iværksætteri. Handleplanen for 2009 forudsætter, at der overføres kr. fra 2008 til Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Erhvervspolitisk Kontaktudvalg indstiller erhvervshandleplanen for 2009 til

11 Økonomiudvalgets godkendelse. Bilag - Åben Udkast til handleplan 2009 (307241/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

12 58. Drøftelse af anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Sagsnr.: 08/61725 Sagsansvarlig: dr16631 Sagsbehandler: bfl Sagens formål Drøftelse af stillingtagen til anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Sagsbeskrivelse Silkeborg Iværksættercenter har på bestyrelsesmøde besluttet at anmode Silkeborg Kommune om dækning af det forventede underskud på kr. i budgetår Af gennemgangen af Silkeborg Iværkscenters forventede resultat fremgår det, at det specielt er centrets forventede indtægter fra Væksthus Midtjylland, EU-projekter og dagskurser som ikke lever op til budgetforudsætningerne. Eksempelvis var det forventet, at man ville få kr. fra Væksthus Midtjylland, men forventer i stedet at få kr. Desuden var det forventet, at man ville få kr. fra EU-projekter, men har fået 0 kr. Det er vurderingen, at regnskabsresultatet er et strukturelt problem i forhold til Iværksættercentrets finansiering. I år 2009 må der således også forventes budgetmæssige udfordringer med mindre driften lægges radikalt om. Økonomiske forhold Dækning af et eventuelt underskud på kr. er ikke inkluderet i kommunens erhvervsfremmebudget. Opmærksomheden henledes på låntagning/gældssætning i den selvejende institution Silkeborg Iværksættercenter. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

13 Bilag - Åben Henvendelse fra Silkeborg Iværksættercenter om forventet underskud (326969/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

14 59. Drøftelse af etablering af enstrenget erhvervsservice system Sagsnr.: 08/9966 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: GP Sagens formål Drøftelse af foreløbigt oplæg vedrørende etableringen af det enstrengede erhvervsservicesystem. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Byrådsmødet den 24. november 2008 blev der truffet principbeslutning om etablering af et enstrenget erhvervsservicesystem i første halvdel af Beslutningen indebærer, at Silkeborg Kommune fra etableringstidspunktet overflytter medfinansiering af den lokale erhvervsservice til den ny enhedsaktør. På Erhvervspolitisk Kontaktudvalgs møde i november blev det endvidere aftalt, at udvalget på decembermødet genoptager sagen om etablering af den ny samlede erhvervsfremmeaktør. Dele af oplægget, og særligt de dele af oplægget, som omhandler den ny enheds indsatsområder og særlige styrker har været præsenteret for initiativets styregruppe den 17. november. Styregruppen udtrykte ved den lejlighed tilfredshed med de virkefelter, som var udvalgt til at udgøre kernen i den ny organisations virke, og pointerede samtidig væsentligheden af, at der med flere aspekter af den ny enheds etablering og virke arbejdes i dybden. Endvidere var det et ønske, at udredningerne laves således, at de er forberedt og designet med henblik på formidling. Endelig ønskede styregruppen, at formanden for Kurby Komiteen Sten Peters blev inkluderet i styregruppen, således at alle de hidtidige kerneaktører er inkluderet i styregruppen. Opgaven med at designe og beskrive den nye enhedsaktør er i vedlagte PowerPoint serie disponeret i tre dele. Første del fokuserer på organisation og jura. Herunder bl.a. opstilling af organisationsdiagram og juridiske overvejelser. Anden del fokuserer på den ny organisations virkefelter/styrkepositioner. Endelig sluttes der af med en køreplan for opbygning. Heraf fremgår det bl.a., at sigtepunktet er at den ny organisation træder i kraft april I perioden frem til april måned er det vigtigt, at have blik for behovet for detaljeringsgrad i forhold til de forskellige opgaver. På nogle områder er det således væsentligt her og nu at arbejde i detaljer med - eksempelvis i forhold til valg af juridisk enhed, og overvejelser om

15 de eksisterende organisationers implementering heri. Hvorimod der er andre områder, hvor det netop er væsentligt, at efterlade handlings- og prioriteringsfrirum til den kommende organisation. Kort kan man sige, at det handler om at give den ny organisation det bedst mulige udgangspunkt for en succesfuld etablering og opstart, uden at undgå tab af ejerskab og råderum for den kommende ledelse. Afslutningsvis noteres, at arbejdet med at designe og beskrive den ny organisation er et meget omfattende arbejde, og at detailforberedelsesarbejdet først er ved at komme i fuld gang, hvorfor de præsenterede PowerPoints mere udgør et "øjebliksbillede" på den igangværende proces, end et endeligt og færdigudformet bud på processen. Økonomiske forhold Ikke afklarede. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at oplægget vedrørende etablering af det enstrengede erhvervsservicesystem drøftes, at der administrativt særligt arbejdes videre med udfoldelse af organisation, jura og økonomi, at sigtepunktet for den enstrengede erhvervsserviceenhed er april Bilag - Åben Plancher om et enstrenget Erhverv Silkeborg december 2008 (325368/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

16 60. Drøftelse af ansøgning om støtte til udviklingsinitiativ på Kjellerup-egnen Sagsnr.: 08/57274 Sagsansvarlig: drv0343 Sagsbehandler: HEN Sagens formål Drøftelse af ansøgning om støtte til udredning af turismepotentialer på Kjellerup-egnen, med fokus på storytelling og formidlingen heraf. Sagsbeskrivelse KjellerupEgnens UdviklingsRåd ønsker at udvikle turismeerhvervet og egnens generelle attraktivitet. Dette skal ske ved aktivt at arbejde med storytelling og dermed highlighte Kjellerups særlige profil og styrker. I den forbindelse vil KjellerupEgnens UdviklingsRåd foretage en udredning af områdets historier og potentialer. Disse historier kan bl.a. tage udgangspunkt i middelalderkirkerne, Grathe Hede, Blichers liv, Krabbes Grønne Ring samt nutidige hændelser og personligheder. Der kan arbejdes med forskellige vinkler, såsom historiske kilder, personlige fortællinger, slægtshistorier, landskabets udvikling gennem tiden, anekdoter m.m., men vigtigst er det, at historien bringes i spil. Disse historier, som på hver deres måde fortæller om Kjellerup-egnen, skal formidles til forskellige modtagergrupper, det være sig både lokale borgere, turister og potentielle tilflyttere. Velegnede formidlingsformer kan eksempelvis være lokalguider, pjecer og infostandere fx i forbindelse med det tidligere tinghus på torvet i Kjellerup. Det er målet at profilere Kjellerup-egnen via storytelling om stedets unikke historier, hvorfor formidlingen af historierne har det primære fokus. Projektet vil blive evalueret i slutningen af 2009.

17 Økonomiske forhold KjellerupEgnens UdviklingsRåd ansøger om kr. til gennemførelse af udredning af turismepotentialer på Kjellerup-egnen, samt formidlingen heraf. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at KjellerupEgnens UdviklingsRåd bevilges kr. Bilag - Åben Ansøgning (320271/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

18 61. Orientering om status på udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud Sagsnr.: 08/26901 Sagsansvarlig: dr20538 Sagsbehandler: HEN Sagens formål Orientering om opfølgning på sagen om tilskud til udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud. Sagsbeskrivelse Ferskvandscentret har gennemført en analyse af mulighederne for at udvikle og markedsføre kursustilbud til industrien. Til det formål har Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den 9. juni 2008 bevilget kr. Efter dialog om status med kursuschef for Ferskvandscentret Thomas Plesner, henvises til nedenstående: Kursusafdelingen har i september-november 2008 afholdt møder med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Danish Crown, Dansk Industri samt rådgivervirksomhederne Krüger og COWI, for at afdække behovet for efteruddannelse af miljøkoordinatorer. Derudover er der gennemført interviews med centrale miljøpersoner i industrien inden for fødevarebranchen, kemiindustrien og metalindustrien. På baggrund af disse møder og interviews samt rådgivervirksomhedernes solide forhåndskendskab og erfaring med industrien, tegner der sig et klart behov for at udbyde kurser til miljømedarbejdere i små og mellemstore virksomheder med en vis miljøbelastning. Ikke mindst da mange tusinde virksomheder har miljø højt på dagsordenen. Erfaringsmæssigt har store koncerners hovedkvarterer kapacitet til at ansætte tilstrækkeligt højtuddannede, hvorfor der i dette segment ikke synes at være det samme behov for efteruddannelse. På tegnebrættet er således: En generel efteruddannelse for miljøkoordinatorer/-ansvarlige. Der er skitseret en overordnet struktur for kurset. Et grundkursus i forrensning af spildevand før det kommunale afløbssystem. Det overordnede indhold er opstillet i samarbejde med Krüger.

19 Et kursus for industrivirksomheder med egen spildevandsudledning. Der arbejdes på strukturen i samarbejde med COWI. I løbet af første kvartal 2009 forventes markedsføringsmateriale fremstillet, hvorefter der i samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd findes oplysninger på potentielle kursister. Første kursus forventes udbudt og gennemført i andet kvartal Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på initiativet tages til efterretning. Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

20 62. Til orientering Sagsnr.: 08/4979 Sagsansvarlig: dr29253 Sagsbehandler: JBJ Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Intet.

21 Underskrifter Jørgen S. Rask Jens Erik Jørgensen Hanne Bæk Olsen Torben Hansen Protokol Ført af: Jann Hansen

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere