Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol 08. december kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 54. Godkendelse af dagsorden Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november Orientering om status på erhvervshandleplan Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan Drøftelse af anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Drøftelse af etablering af enstrenget erhvervsservice system Drøftelse af ansøgning om støtte til udviklingsinitiativ på Kjellerup-egnen Orientering om status på udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud Til orientering 129 Underskrifter 130

3 54. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/4979 Sagsansvarlig: dr29253 Sagsbehandler: Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Dagsorden godkendt.

4 55. Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november 2008 Sagsnr.: 07/56356 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 15. november 2008 mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsfremmeaktører. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune ønsker at anvende aftalestyring i forbindelse med udvikling og effektivisering af den del af den lokale erhvervsfremme, som kommunen understøtter økonomisk. Samtidig er der fra de lokale erhvervsfremmeaktører udtrykt interesse for at indgå sådanne aftaler med Silkeborg Kommune. I bemærkningerne til Erhvervsfremmeloven stilles der ligeledes krav om, at der skal indgås kontrakter med erhvervsfremmeaktører, der modtager tilskud fra det offentlige. Aftalestyring er en skriftlig aftale, hvor der på grundlag af dialog mellem Silkeborg Kommune og den enkelte aktør er fastlagt, hvad aktøren, mod et bestemt økonomisk bidrag fra kommunen, skal levere i en given periode. På den baggrund blev der for 2008 indgået aftaler med følgende aktører: Turistfonden for Silkeborg Silkeborg Iværksættercenter SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg KurBykomité Silkeborg Vækstkomité Økonomiudvalgets godkendte samarbejdsaftalerne på mødet den 25. februar I aftalerne er det fastlagt, at erhvervsfremmeaktørerne skal udarbejde en halvårlig skriftlig opfølgning på de aftalte aktiviteter dvs. særlige indsatsområder og "initiativer fra handleplan 2008", hvor erhvervsfremmeaktørerne er operatører.

5 Samarbejdsaftalerne drøftes løbende mellem parterne med henblik på stadig forbedring og konkretisering. Erhvervspolitisk Kontaktudvalg har udtrykt ønske om en systematisk og ensartet opfølgning på samarbejdsaftalerne. Til formålet er udarbejdet en vejledning til opfølgning på samarbejdsaftalerne samt en skabelon. Status på de indgåede samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og 5 lokale erhvervsfremmeaktører vedrører i alt 36 initiativer (særlige indsatsområder og initiativer i forbindelse med handleplan 2008). De tilsendte opfølgninger fra erhvervsfremmeaktørerne (jf. vedlagte) viser: 34 initiativer er helt - eller i overvejende grad - realiseret 2 initiativer har ikke kunnet gennemføres De 2 initiativer der ikke er blevet gennemført er: Eksport SilkeborgEgnens Erhvervsråds planlagte tur til Berlin, der skulle sætte fokus på lokale virksomheders eksportpotentiale og nye markedsmuligheder blev aflyst på grund af for få tilmeldte, jf. vedlagte status fra SilkeborgEgnens Erhvervsråd. Etablering af tilflytterklubben for udenlandske medarbejdere Det er ikke lykkedes at skaffe den nødvendige virksomhedsopbakning til initiativet jf. vedlagte status fra SilkeborgEgnens Erhvervsråd. Begge initiativer er en del af handleplan Alt i alt tegner der sig et positivt billede af såvel gennemførelsesgrad som effekt af de aftalte initiativer. Strategi & Udvikling vurderer på den baggrund, at aftalerne har været et nyttigt og fokuseret redskab i dialogen med de lokale erhvervsfremmeaktører omkring udvikling og gennemførelse af den lokale erhvervsfremmeindsats. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 15. november 2008 mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsfremmeaktører tages til efterretning. Bilag - Åben Evaluering journalisttur vedr. KurBy.pdf (320094/08)

6 - Åben medlemsundersøgelse_opsummering KurBy.pdf (320226/08) - Åben November Turistfonden.pdf (320107/08) - Åben November-opfølgning KurBy 2008.pdf (320222/08) - Åben November-opfølgning Silkeborg Vækstkomité.pdf (320215/08) - Åben November-opfølgning SilkeborgEgnens Erhvervsråd (320161/08) - Åben online statistik KurBy.pdf (320231/08) - Åben Opfølgning - november Silkeborg Iværksættercenter (322861/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

7 56. Orientering om status på erhvervshandleplan 2008 Sagsnr.: 07/52851 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Orientering om status på erhvervshandleplan Sagsbeskrivelse Erhvervshandleplanen for 2008 beskriver 16 konkrete initiativer til realisering i De lokale erhvervsfremmeaktører har via samarbejdsaftaler med Silkeborg Kommune hovedansvaret for udmøntning af 7 initiativer. Det drejer sig om: Fremtidens iværksætter IT-iværksætteri Sundhedstjek af nystartede virksomheder Eksportinitiativ Tilflytterklub for udenlandske medarbejdere Erhvervsforeningen KurBy Silkeborg Lederparat 5 af disse initiativer er blevet gennemført. 2 initiativer (Eksportinitiativet og Tilflytterklub for udenlandske medarbejdere) har ikke kunnet gennemføres. Se vedlagte status på samarbejdsaftaler i punktet "Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november 2008". 9 initiativer har haft Silkeborg Kommune som eneansvarlig eller ansvarlig i samarbejde med en eller flere aktører. Det drejer sig om: Nye uddannelser i det oplevelsesøkonomiske felt International strategi

8 IT-udviklingsmiljø Oplevelsesøkonomisk Forum & Pulje Oplevelsesøkonomisk projekt - Nye veje til vækst Nyt erhvervsområde Forstærket erhvervsmæssigt spin-off på Ferskvandscentret Action pulje Alle disse initiativer er gennemført eller igangsat. For en status på ovenstående initiativer jf. vedlagte notat. Strategi & Udvikling vurderer på baggrund af ovenstående, at udmøntning af erhvervshandleplan 2008 er forløbet tilfredsstillende. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på erhvervshandleplan 2008 tages til efterretning. Bilag - Åben Status handleplan Silkeborg Kommunes initiativer (325478/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

9 57. Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan 2009 Sagsnr.: 08/48497 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan for Sagsbeskrivelse Det fremgår af Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi , at der årligt vedtages en handleplan, som skal udmønte strategien i konkrete handlinger/initiativer. Handleplan for 2009, jf. vedlagte, er blevet udarbejdet med afsæt i drøftelser med de lokale erhvervsfremmeaktører samt repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og detailhandel. Det drejer sig om: SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg Vækstkomité Silkeborg Iværksættercenter KurBy Silkeborg Turistfonden IT-netværksagenten/IT-forum Silkeborg Repræsentanter fra detailhandlen Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne De overordnede pejlemærker for initiativer i Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan for 2009 er: Fokusering I forhold til sidste års handleplan indeholder 2009-handleplanen færre, men større og mere slagkraftige initiativer. Samlet indeholder handleplanen således 12 initiativer mod 16 initiativer i Af de 12 initiativer er de 6 videreført fra Den erhvervspolitiske

10 handleplan for 2009 disponerer over i alt 3 mio. kr. Der er dermed tale om en væsentlig økonomisk backup til de beskrevne initiativer. Synergi I handleplanen for 2009 er der fokus på initiativer, der understøtter mere end én vækstdriver i Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi. Handleplanen er således præget af solide satsninger og krydsinitiativer mellem vækstdriverne IT, Oplevelsesøkonomi, Innovation og Iværksætteri. Brancher og indsatsområder som allerede i dag udgør erhvervsmæssige styrkepositioner, men hvor det samtidig vurderes, at der fortsat er et uudnyttet erhvervspotentiale, og som vil være naturlige fokusområder for en ny samlet erhvervsseerviceaktør. Ny organisering af den udførende erhvervsfremme Initiativerne skal sætte en ambitiøs men realistisk dagsorden for en ny samlet erhvervsserviceaktør, og understøtte at denne kommer godt fra start. Handleplanen for 2009 vil ligesom tidligere år for størstedelen blive udmøntet via indgåelse af samarbejdsaftaler med de lokale erhvervsserviceaktører. Processen for udarbejdelse af samarbejdsaftaler skal dog ses i lyset af den igangværende proces omkring etablering af en ny samlet erhvervsserviceaktør i Silkeborg. Da det endnu ikke er besluttet, hvornår i 2009 at en samlet ny erhvervsserviceaktør vil blive etableret, og da det fortsat er vigtigt at sikre fremdrift og en god erhvervsservice i hele 2009, vil udarbejdelse af samarbejdsaftaler fortsat ske med de eksisterende aktører. Samarbejdsaftalerne med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Silkeborg Iværksættercenter, KurBy Silkeborg og Silkeborg Vækstkomité vil overgå til den nye enhedsaktør - når denne er i drift. Samarbejdsaftalerne forventes klar til politisk behandling i januar. Økonomiske forhold Handleplanen for 2009 udarbejdes indenfor rammerne af Budget 2009 for Turisme og Erhvervsservice og iværksætteri. Handleplanen for 2009 forudsætter, at der overføres kr. fra 2008 til Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Erhvervspolitisk Kontaktudvalg indstiller erhvervshandleplanen for 2009 til

11 Økonomiudvalgets godkendelse. Bilag - Åben Udkast til handleplan 2009 (307241/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

12 58. Drøftelse af anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Sagsnr.: 08/61725 Sagsansvarlig: dr16631 Sagsbehandler: bfl Sagens formål Drøftelse af stillingtagen til anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Sagsbeskrivelse Silkeborg Iværksættercenter har på bestyrelsesmøde besluttet at anmode Silkeborg Kommune om dækning af det forventede underskud på kr. i budgetår Af gennemgangen af Silkeborg Iværkscenters forventede resultat fremgår det, at det specielt er centrets forventede indtægter fra Væksthus Midtjylland, EU-projekter og dagskurser som ikke lever op til budgetforudsætningerne. Eksempelvis var det forventet, at man ville få kr. fra Væksthus Midtjylland, men forventer i stedet at få kr. Desuden var det forventet, at man ville få kr. fra EU-projekter, men har fået 0 kr. Det er vurderingen, at regnskabsresultatet er et strukturelt problem i forhold til Iværksættercentrets finansiering. I år 2009 må der således også forventes budgetmæssige udfordringer med mindre driften lægges radikalt om. Økonomiske forhold Dækning af et eventuelt underskud på kr. er ikke inkluderet i kommunens erhvervsfremmebudget. Opmærksomheden henledes på låntagning/gældssætning i den selvejende institution Silkeborg Iværksættercenter. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

13 Bilag - Åben Henvendelse fra Silkeborg Iværksættercenter om forventet underskud (326969/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

14 59. Drøftelse af etablering af enstrenget erhvervsservice system Sagsnr.: 08/9966 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: GP Sagens formål Drøftelse af foreløbigt oplæg vedrørende etableringen af det enstrengede erhvervsservicesystem. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Byrådsmødet den 24. november 2008 blev der truffet principbeslutning om etablering af et enstrenget erhvervsservicesystem i første halvdel af Beslutningen indebærer, at Silkeborg Kommune fra etableringstidspunktet overflytter medfinansiering af den lokale erhvervsservice til den ny enhedsaktør. På Erhvervspolitisk Kontaktudvalgs møde i november blev det endvidere aftalt, at udvalget på decembermødet genoptager sagen om etablering af den ny samlede erhvervsfremmeaktør. Dele af oplægget, og særligt de dele af oplægget, som omhandler den ny enheds indsatsområder og særlige styrker har været præsenteret for initiativets styregruppe den 17. november. Styregruppen udtrykte ved den lejlighed tilfredshed med de virkefelter, som var udvalgt til at udgøre kernen i den ny organisations virke, og pointerede samtidig væsentligheden af, at der med flere aspekter af den ny enheds etablering og virke arbejdes i dybden. Endvidere var det et ønske, at udredningerne laves således, at de er forberedt og designet med henblik på formidling. Endelig ønskede styregruppen, at formanden for Kurby Komiteen Sten Peters blev inkluderet i styregruppen, således at alle de hidtidige kerneaktører er inkluderet i styregruppen. Opgaven med at designe og beskrive den nye enhedsaktør er i vedlagte PowerPoint serie disponeret i tre dele. Første del fokuserer på organisation og jura. Herunder bl.a. opstilling af organisationsdiagram og juridiske overvejelser. Anden del fokuserer på den ny organisations virkefelter/styrkepositioner. Endelig sluttes der af med en køreplan for opbygning. Heraf fremgår det bl.a., at sigtepunktet er at den ny organisation træder i kraft april I perioden frem til april måned er det vigtigt, at have blik for behovet for detaljeringsgrad i forhold til de forskellige opgaver. På nogle områder er det således væsentligt her og nu at arbejde i detaljer med - eksempelvis i forhold til valg af juridisk enhed, og overvejelser om

15 de eksisterende organisationers implementering heri. Hvorimod der er andre områder, hvor det netop er væsentligt, at efterlade handlings- og prioriteringsfrirum til den kommende organisation. Kort kan man sige, at det handler om at give den ny organisation det bedst mulige udgangspunkt for en succesfuld etablering og opstart, uden at undgå tab af ejerskab og råderum for den kommende ledelse. Afslutningsvis noteres, at arbejdet med at designe og beskrive den ny organisation er et meget omfattende arbejde, og at detailforberedelsesarbejdet først er ved at komme i fuld gang, hvorfor de præsenterede PowerPoints mere udgør et "øjebliksbillede" på den igangværende proces, end et endeligt og færdigudformet bud på processen. Økonomiske forhold Ikke afklarede. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at oplægget vedrørende etablering af det enstrengede erhvervsservicesystem drøftes, at der administrativt særligt arbejdes videre med udfoldelse af organisation, jura og økonomi, at sigtepunktet for den enstrengede erhvervsserviceenhed er april Bilag - Åben Plancher om et enstrenget Erhverv Silkeborg december 2008 (325368/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

16 60. Drøftelse af ansøgning om støtte til udviklingsinitiativ på Kjellerup-egnen Sagsnr.: 08/57274 Sagsansvarlig: drv0343 Sagsbehandler: HEN Sagens formål Drøftelse af ansøgning om støtte til udredning af turismepotentialer på Kjellerup-egnen, med fokus på storytelling og formidlingen heraf. Sagsbeskrivelse KjellerupEgnens UdviklingsRåd ønsker at udvikle turismeerhvervet og egnens generelle attraktivitet. Dette skal ske ved aktivt at arbejde med storytelling og dermed highlighte Kjellerups særlige profil og styrker. I den forbindelse vil KjellerupEgnens UdviklingsRåd foretage en udredning af områdets historier og potentialer. Disse historier kan bl.a. tage udgangspunkt i middelalderkirkerne, Grathe Hede, Blichers liv, Krabbes Grønne Ring samt nutidige hændelser og personligheder. Der kan arbejdes med forskellige vinkler, såsom historiske kilder, personlige fortællinger, slægtshistorier, landskabets udvikling gennem tiden, anekdoter m.m., men vigtigst er det, at historien bringes i spil. Disse historier, som på hver deres måde fortæller om Kjellerup-egnen, skal formidles til forskellige modtagergrupper, det være sig både lokale borgere, turister og potentielle tilflyttere. Velegnede formidlingsformer kan eksempelvis være lokalguider, pjecer og infostandere fx i forbindelse med det tidligere tinghus på torvet i Kjellerup. Det er målet at profilere Kjellerup-egnen via storytelling om stedets unikke historier, hvorfor formidlingen af historierne har det primære fokus. Projektet vil blive evalueret i slutningen af 2009.

17 Økonomiske forhold KjellerupEgnens UdviklingsRåd ansøger om kr. til gennemførelse af udredning af turismepotentialer på Kjellerup-egnen, samt formidlingen heraf. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at KjellerupEgnens UdviklingsRåd bevilges kr. Bilag - Åben Ansøgning (320271/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

18 61. Orientering om status på udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud Sagsnr.: 08/26901 Sagsansvarlig: dr20538 Sagsbehandler: HEN Sagens formål Orientering om opfølgning på sagen om tilskud til udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud. Sagsbeskrivelse Ferskvandscentret har gennemført en analyse af mulighederne for at udvikle og markedsføre kursustilbud til industrien. Til det formål har Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den 9. juni 2008 bevilget kr. Efter dialog om status med kursuschef for Ferskvandscentret Thomas Plesner, henvises til nedenstående: Kursusafdelingen har i september-november 2008 afholdt møder med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Danish Crown, Dansk Industri samt rådgivervirksomhederne Krüger og COWI, for at afdække behovet for efteruddannelse af miljøkoordinatorer. Derudover er der gennemført interviews med centrale miljøpersoner i industrien inden for fødevarebranchen, kemiindustrien og metalindustrien. På baggrund af disse møder og interviews samt rådgivervirksomhedernes solide forhåndskendskab og erfaring med industrien, tegner der sig et klart behov for at udbyde kurser til miljømedarbejdere i små og mellemstore virksomheder med en vis miljøbelastning. Ikke mindst da mange tusinde virksomheder har miljø højt på dagsordenen. Erfaringsmæssigt har store koncerners hovedkvarterer kapacitet til at ansætte tilstrækkeligt højtuddannede, hvorfor der i dette segment ikke synes at være det samme behov for efteruddannelse. På tegnebrættet er således: En generel efteruddannelse for miljøkoordinatorer/-ansvarlige. Der er skitseret en overordnet struktur for kurset. Et grundkursus i forrensning af spildevand før det kommunale afløbssystem. Det overordnede indhold er opstillet i samarbejde med Krüger.

19 Et kursus for industrivirksomheder med egen spildevandsudledning. Der arbejdes på strukturen i samarbejde med COWI. I løbet af første kvartal 2009 forventes markedsføringsmateriale fremstillet, hvorefter der i samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd findes oplysninger på potentielle kursister. Første kursus forventes udbudt og gennemført i andet kvartal Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på initiativet tages til efterretning. Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

20 62. Til orientering Sagsnr.: 08/4979 Sagsansvarlig: dr29253 Sagsbehandler: JBJ Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Intet.

21 Underskrifter Jørgen S. Rask Jens Erik Jørgensen Hanne Bæk Olsen Torben Hansen Protokol Ført af: Jann Hansen

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2011

Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2011 Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2011 Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2011 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Strategiens virkefelt og udgangspunkt 7 Organisation og finansiering 9 Erhvervsudviklingsstrategiens

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Børsen, 1217 København K 1217 København K Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børsen, 1217 København K 1217 København K Mødedato Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem 28. januar 2015 Kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Beskæftigelse, Beskæftigelsessekretariatet Stationsvej 36

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 13.00-14.00. Alle bestyrelsesmedlemmer var til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Der var afbud fra Johs. Poulsen. Mona Juul deltog fra ca. kl. 10. Referent var direktør Erik Krarup.

Der var afbud fra Johs. Poulsen. Mona Juul deltog fra ca. kl. 10. Referent var direktør Erik Krarup. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 11. september 2017 kl. 9.00 12.00 hos Væksthus Midtjylland, INCUBA, Bygning II, Etage 4, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. Der var afbud fra Johs. Poulsen. Mona

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 06. juni 2012 - kl. 16:30 Medborgerhuset, Lokale 1, Bindslevs Plads, Silkebo Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden 25. juni 2013 - kl. 12:00 13.00 Hotel Scandic Afbud: Find Poulsen, Jens Svenningsen, Lars Juul Jørgensen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere