Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol 08. december kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 54. Godkendelse af dagsorden Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november Orientering om status på erhvervshandleplan Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan Drøftelse af anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Drøftelse af etablering af enstrenget erhvervsservice system Drøftelse af ansøgning om støtte til udviklingsinitiativ på Kjellerup-egnen Orientering om status på udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud Til orientering 129 Underskrifter 130

3 54. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/4979 Sagsansvarlig: dr29253 Sagsbehandler: Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Dagsorden godkendt.

4 55. Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november 2008 Sagsnr.: 07/56356 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 15. november 2008 mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsfremmeaktører. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune ønsker at anvende aftalestyring i forbindelse med udvikling og effektivisering af den del af den lokale erhvervsfremme, som kommunen understøtter økonomisk. Samtidig er der fra de lokale erhvervsfremmeaktører udtrykt interesse for at indgå sådanne aftaler med Silkeborg Kommune. I bemærkningerne til Erhvervsfremmeloven stilles der ligeledes krav om, at der skal indgås kontrakter med erhvervsfremmeaktører, der modtager tilskud fra det offentlige. Aftalestyring er en skriftlig aftale, hvor der på grundlag af dialog mellem Silkeborg Kommune og den enkelte aktør er fastlagt, hvad aktøren, mod et bestemt økonomisk bidrag fra kommunen, skal levere i en given periode. På den baggrund blev der for 2008 indgået aftaler med følgende aktører: Turistfonden for Silkeborg Silkeborg Iværksættercenter SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg KurBykomité Silkeborg Vækstkomité Økonomiudvalgets godkendte samarbejdsaftalerne på mødet den 25. februar I aftalerne er det fastlagt, at erhvervsfremmeaktørerne skal udarbejde en halvårlig skriftlig opfølgning på de aftalte aktiviteter dvs. særlige indsatsområder og "initiativer fra handleplan 2008", hvor erhvervsfremmeaktørerne er operatører.

5 Samarbejdsaftalerne drøftes løbende mellem parterne med henblik på stadig forbedring og konkretisering. Erhvervspolitisk Kontaktudvalg har udtrykt ønske om en systematisk og ensartet opfølgning på samarbejdsaftalerne. Til formålet er udarbejdet en vejledning til opfølgning på samarbejdsaftalerne samt en skabelon. Status på de indgåede samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og 5 lokale erhvervsfremmeaktører vedrører i alt 36 initiativer (særlige indsatsområder og initiativer i forbindelse med handleplan 2008). De tilsendte opfølgninger fra erhvervsfremmeaktørerne (jf. vedlagte) viser: 34 initiativer er helt - eller i overvejende grad - realiseret 2 initiativer har ikke kunnet gennemføres De 2 initiativer der ikke er blevet gennemført er: Eksport SilkeborgEgnens Erhvervsråds planlagte tur til Berlin, der skulle sætte fokus på lokale virksomheders eksportpotentiale og nye markedsmuligheder blev aflyst på grund af for få tilmeldte, jf. vedlagte status fra SilkeborgEgnens Erhvervsråd. Etablering af tilflytterklubben for udenlandske medarbejdere Det er ikke lykkedes at skaffe den nødvendige virksomhedsopbakning til initiativet jf. vedlagte status fra SilkeborgEgnens Erhvervsråd. Begge initiativer er en del af handleplan Alt i alt tegner der sig et positivt billede af såvel gennemførelsesgrad som effekt af de aftalte initiativer. Strategi & Udvikling vurderer på den baggrund, at aftalerne har været et nyttigt og fokuseret redskab i dialogen med de lokale erhvervsfremmeaktører omkring udvikling og gennemførelse af den lokale erhvervsfremmeindsats. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på samarbejdsaftaler pr. 15. november 2008 mellem Silkeborg Kommune og lokale erhvervsfremmeaktører tages til efterretning. Bilag - Åben Evaluering journalisttur vedr. KurBy.pdf (320094/08)

6 - Åben medlemsundersøgelse_opsummering KurBy.pdf (320226/08) - Åben November Turistfonden.pdf (320107/08) - Åben November-opfølgning KurBy 2008.pdf (320222/08) - Åben November-opfølgning Silkeborg Vækstkomité.pdf (320215/08) - Åben November-opfølgning SilkeborgEgnens Erhvervsråd (320161/08) - Åben online statistik KurBy.pdf (320231/08) - Åben Opfølgning - november Silkeborg Iværksættercenter (322861/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

7 56. Orientering om status på erhvervshandleplan 2008 Sagsnr.: 07/52851 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Orientering om status på erhvervshandleplan Sagsbeskrivelse Erhvervshandleplanen for 2008 beskriver 16 konkrete initiativer til realisering i De lokale erhvervsfremmeaktører har via samarbejdsaftaler med Silkeborg Kommune hovedansvaret for udmøntning af 7 initiativer. Det drejer sig om: Fremtidens iværksætter IT-iværksætteri Sundhedstjek af nystartede virksomheder Eksportinitiativ Tilflytterklub for udenlandske medarbejdere Erhvervsforeningen KurBy Silkeborg Lederparat 5 af disse initiativer er blevet gennemført. 2 initiativer (Eksportinitiativet og Tilflytterklub for udenlandske medarbejdere) har ikke kunnet gennemføres. Se vedlagte status på samarbejdsaftaler i punktet "Orientering om status på samarbejdsaftaler mellem Silkeborg Kommune og erhvervsfremmeaktørerne pr. 15. november 2008". 9 initiativer har haft Silkeborg Kommune som eneansvarlig eller ansvarlig i samarbejde med en eller flere aktører. Det drejer sig om: Nye uddannelser i det oplevelsesøkonomiske felt International strategi

8 IT-udviklingsmiljø Oplevelsesøkonomisk Forum & Pulje Oplevelsesøkonomisk projekt - Nye veje til vækst Nyt erhvervsområde Forstærket erhvervsmæssigt spin-off på Ferskvandscentret Action pulje Alle disse initiativer er gennemført eller igangsat. For en status på ovenstående initiativer jf. vedlagte notat. Strategi & Udvikling vurderer på baggrund af ovenstående, at udmøntning af erhvervshandleplan 2008 er forløbet tilfredsstillende. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på erhvervshandleplan 2008 tages til efterretning. Bilag - Åben Status handleplan Silkeborg Kommunes initiativer (325478/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

9 57. Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan 2009 Sagsnr.: 08/48497 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: jkj Sagens formål Drøftelse af Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan for Sagsbeskrivelse Det fremgår af Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi , at der årligt vedtages en handleplan, som skal udmønte strategien i konkrete handlinger/initiativer. Handleplan for 2009, jf. vedlagte, er blevet udarbejdet med afsæt i drøftelser med de lokale erhvervsfremmeaktører samt repræsentanter for uddannelsesinstitutioner og detailhandel. Det drejer sig om: SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg Vækstkomité Silkeborg Iværksættercenter KurBy Silkeborg Turistfonden IT-netværksagenten/IT-forum Silkeborg Repræsentanter fra detailhandlen Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne De overordnede pejlemærker for initiativer i Silkeborg Kommunes erhvervshandleplan for 2009 er: Fokusering I forhold til sidste års handleplan indeholder 2009-handleplanen færre, men større og mere slagkraftige initiativer. Samlet indeholder handleplanen således 12 initiativer mod 16 initiativer i Af de 12 initiativer er de 6 videreført fra Den erhvervspolitiske

10 handleplan for 2009 disponerer over i alt 3 mio. kr. Der er dermed tale om en væsentlig økonomisk backup til de beskrevne initiativer. Synergi I handleplanen for 2009 er der fokus på initiativer, der understøtter mere end én vækstdriver i Silkeborg Kommunes Erhvervsudviklingsstrategi. Handleplanen er således præget af solide satsninger og krydsinitiativer mellem vækstdriverne IT, Oplevelsesøkonomi, Innovation og Iværksætteri. Brancher og indsatsområder som allerede i dag udgør erhvervsmæssige styrkepositioner, men hvor det samtidig vurderes, at der fortsat er et uudnyttet erhvervspotentiale, og som vil være naturlige fokusområder for en ny samlet erhvervsseerviceaktør. Ny organisering af den udførende erhvervsfremme Initiativerne skal sætte en ambitiøs men realistisk dagsorden for en ny samlet erhvervsserviceaktør, og understøtte at denne kommer godt fra start. Handleplanen for 2009 vil ligesom tidligere år for størstedelen blive udmøntet via indgåelse af samarbejdsaftaler med de lokale erhvervsserviceaktører. Processen for udarbejdelse af samarbejdsaftaler skal dog ses i lyset af den igangværende proces omkring etablering af en ny samlet erhvervsserviceaktør i Silkeborg. Da det endnu ikke er besluttet, hvornår i 2009 at en samlet ny erhvervsserviceaktør vil blive etableret, og da det fortsat er vigtigt at sikre fremdrift og en god erhvervsservice i hele 2009, vil udarbejdelse af samarbejdsaftaler fortsat ske med de eksisterende aktører. Samarbejdsaftalerne med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Silkeborg Iværksættercenter, KurBy Silkeborg og Silkeborg Vækstkomité vil overgå til den nye enhedsaktør - når denne er i drift. Samarbejdsaftalerne forventes klar til politisk behandling i januar. Økonomiske forhold Handleplanen for 2009 udarbejdes indenfor rammerne af Budget 2009 for Turisme og Erhvervsservice og iværksætteri. Handleplanen for 2009 forudsætter, at der overføres kr. fra 2008 til Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Erhvervspolitisk Kontaktudvalg indstiller erhvervshandleplanen for 2009 til

11 Økonomiudvalgets godkendelse. Bilag - Åben Udkast til handleplan 2009 (307241/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

12 58. Drøftelse af anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Sagsnr.: 08/61725 Sagsansvarlig: dr16631 Sagsbehandler: bfl Sagens formål Drøftelse af stillingtagen til anmodning om dækning af forventet underskud i Silkeborg Iværksættercenter Sagsbeskrivelse Silkeborg Iværksættercenter har på bestyrelsesmøde besluttet at anmode Silkeborg Kommune om dækning af det forventede underskud på kr. i budgetår Af gennemgangen af Silkeborg Iværkscenters forventede resultat fremgår det, at det specielt er centrets forventede indtægter fra Væksthus Midtjylland, EU-projekter og dagskurser som ikke lever op til budgetforudsætningerne. Eksempelvis var det forventet, at man ville få kr. fra Væksthus Midtjylland, men forventer i stedet at få kr. Desuden var det forventet, at man ville få kr. fra EU-projekter, men har fået 0 kr. Det er vurderingen, at regnskabsresultatet er et strukturelt problem i forhold til Iværksættercentrets finansiering. I år 2009 må der således også forventes budgetmæssige udfordringer med mindre driften lægges radikalt om. Økonomiske forhold Dækning af et eventuelt underskud på kr. er ikke inkluderet i kommunens erhvervsfremmebudget. Opmærksomheden henledes på låntagning/gældssætning i den selvejende institution Silkeborg Iværksættercenter. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

13 Bilag - Åben Henvendelse fra Silkeborg Iværksættercenter om forventet underskud (326969/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

14 59. Drøftelse af etablering af enstrenget erhvervsservice system Sagsnr.: 08/9966 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: GP Sagens formål Drøftelse af foreløbigt oplæg vedrørende etableringen af det enstrengede erhvervsservicesystem. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Byrådsmødet den 24. november 2008 blev der truffet principbeslutning om etablering af et enstrenget erhvervsservicesystem i første halvdel af Beslutningen indebærer, at Silkeborg Kommune fra etableringstidspunktet overflytter medfinansiering af den lokale erhvervsservice til den ny enhedsaktør. På Erhvervspolitisk Kontaktudvalgs møde i november blev det endvidere aftalt, at udvalget på decembermødet genoptager sagen om etablering af den ny samlede erhvervsfremmeaktør. Dele af oplægget, og særligt de dele af oplægget, som omhandler den ny enheds indsatsområder og særlige styrker har været præsenteret for initiativets styregruppe den 17. november. Styregruppen udtrykte ved den lejlighed tilfredshed med de virkefelter, som var udvalgt til at udgøre kernen i den ny organisations virke, og pointerede samtidig væsentligheden af, at der med flere aspekter af den ny enheds etablering og virke arbejdes i dybden. Endvidere var det et ønske, at udredningerne laves således, at de er forberedt og designet med henblik på formidling. Endelig ønskede styregruppen, at formanden for Kurby Komiteen Sten Peters blev inkluderet i styregruppen, således at alle de hidtidige kerneaktører er inkluderet i styregruppen. Opgaven med at designe og beskrive den nye enhedsaktør er i vedlagte PowerPoint serie disponeret i tre dele. Første del fokuserer på organisation og jura. Herunder bl.a. opstilling af organisationsdiagram og juridiske overvejelser. Anden del fokuserer på den ny organisations virkefelter/styrkepositioner. Endelig sluttes der af med en køreplan for opbygning. Heraf fremgår det bl.a., at sigtepunktet er at den ny organisation træder i kraft april I perioden frem til april måned er det vigtigt, at have blik for behovet for detaljeringsgrad i forhold til de forskellige opgaver. På nogle områder er det således væsentligt her og nu at arbejde i detaljer med - eksempelvis i forhold til valg af juridisk enhed, og overvejelser om

15 de eksisterende organisationers implementering heri. Hvorimod der er andre områder, hvor det netop er væsentligt, at efterlade handlings- og prioriteringsfrirum til den kommende organisation. Kort kan man sige, at det handler om at give den ny organisation det bedst mulige udgangspunkt for en succesfuld etablering og opstart, uden at undgå tab af ejerskab og råderum for den kommende ledelse. Afslutningsvis noteres, at arbejdet med at designe og beskrive den ny organisation er et meget omfattende arbejde, og at detailforberedelsesarbejdet først er ved at komme i fuld gang, hvorfor de præsenterede PowerPoints mere udgør et "øjebliksbillede" på den igangværende proces, end et endeligt og færdigudformet bud på processen. Økonomiske forhold Ikke afklarede. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at oplægget vedrørende etablering af det enstrengede erhvervsservicesystem drøftes, at der administrativt særligt arbejdes videre med udfoldelse af organisation, jura og økonomi, at sigtepunktet for den enstrengede erhvervsserviceenhed er april Bilag - Åben Plancher om et enstrenget Erhverv Silkeborg december 2008 (325368/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

16 60. Drøftelse af ansøgning om støtte til udviklingsinitiativ på Kjellerup-egnen Sagsnr.: 08/57274 Sagsansvarlig: drv0343 Sagsbehandler: HEN Sagens formål Drøftelse af ansøgning om støtte til udredning af turismepotentialer på Kjellerup-egnen, med fokus på storytelling og formidlingen heraf. Sagsbeskrivelse KjellerupEgnens UdviklingsRåd ønsker at udvikle turismeerhvervet og egnens generelle attraktivitet. Dette skal ske ved aktivt at arbejde med storytelling og dermed highlighte Kjellerups særlige profil og styrker. I den forbindelse vil KjellerupEgnens UdviklingsRåd foretage en udredning af områdets historier og potentialer. Disse historier kan bl.a. tage udgangspunkt i middelalderkirkerne, Grathe Hede, Blichers liv, Krabbes Grønne Ring samt nutidige hændelser og personligheder. Der kan arbejdes med forskellige vinkler, såsom historiske kilder, personlige fortællinger, slægtshistorier, landskabets udvikling gennem tiden, anekdoter m.m., men vigtigst er det, at historien bringes i spil. Disse historier, som på hver deres måde fortæller om Kjellerup-egnen, skal formidles til forskellige modtagergrupper, det være sig både lokale borgere, turister og potentielle tilflyttere. Velegnede formidlingsformer kan eksempelvis være lokalguider, pjecer og infostandere fx i forbindelse med det tidligere tinghus på torvet i Kjellerup. Det er målet at profilere Kjellerup-egnen via storytelling om stedets unikke historier, hvorfor formidlingen af historierne har det primære fokus. Projektet vil blive evalueret i slutningen af 2009.

17 Økonomiske forhold KjellerupEgnens UdviklingsRåd ansøger om kr. til gennemførelse af udredning af turismepotentialer på Kjellerup-egnen, samt formidlingen heraf. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at KjellerupEgnens UdviklingsRåd bevilges kr. Bilag - Åben Ansøgning (320271/08) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Indstillingen godkendt.

18 61. Orientering om status på udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud Sagsnr.: 08/26901 Sagsansvarlig: dr20538 Sagsbehandler: HEN Sagens formål Orientering om opfølgning på sagen om tilskud til udvidelse af Ferskvandscentrets kursustilbud. Sagsbeskrivelse Ferskvandscentret har gennemført en analyse af mulighederne for at udvikle og markedsføre kursustilbud til industrien. Til det formål har Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den 9. juni 2008 bevilget kr. Efter dialog om status med kursuschef for Ferskvandscentret Thomas Plesner, henvises til nedenstående: Kursusafdelingen har i september-november 2008 afholdt møder med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Danish Crown, Dansk Industri samt rådgivervirksomhederne Krüger og COWI, for at afdække behovet for efteruddannelse af miljøkoordinatorer. Derudover er der gennemført interviews med centrale miljøpersoner i industrien inden for fødevarebranchen, kemiindustrien og metalindustrien. På baggrund af disse møder og interviews samt rådgivervirksomhedernes solide forhåndskendskab og erfaring med industrien, tegner der sig et klart behov for at udbyde kurser til miljømedarbejdere i små og mellemstore virksomheder med en vis miljøbelastning. Ikke mindst da mange tusinde virksomheder har miljø højt på dagsordenen. Erfaringsmæssigt har store koncerners hovedkvarterer kapacitet til at ansætte tilstrækkeligt højtuddannede, hvorfor der i dette segment ikke synes at være det samme behov for efteruddannelse. På tegnebrættet er således: En generel efteruddannelse for miljøkoordinatorer/-ansvarlige. Der er skitseret en overordnet struktur for kurset. Et grundkursus i forrensning af spildevand før det kommunale afløbssystem. Det overordnede indhold er opstillet i samarbejde med Krüger.

19 Et kursus for industrivirksomheder med egen spildevandsudledning. Der arbejdes på strukturen i samarbejde med COWI. I løbet af første kvartal 2009 forventes markedsføringsmateriale fremstillet, hvorefter der i samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd findes oplysninger på potentielle kursister. Første kursus forventes udbudt og gennemført i andet kvartal Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at orientering om status på initiativet tages til efterretning. Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Taget til efterretning.

20 62. Til orientering Sagsnr.: 08/4979 Sagsansvarlig: dr29253 Sagsbehandler: JBJ Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Intet.

21 Underskrifter Jørgen S. Rask Jens Erik Jørgensen Hanne Bæk Olsen Torben Hansen Protokol Ført af: Jann Hansen

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere