Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for medlemskab af SATS"

Transkript

1 Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige betingelser gælder for aftaler om medlemskab af S.A.T.S Danmark A/S ("SATS") indgået den 1. januar 2011 eller senere ("Medlemsaftalen") mellem den person ("Medlemmet"), som står anført i Medlemsaftalen, og SATS. For personer, som har aftalt medlemskab af SATS før den 1. januar 2011, træder nærværende Medlemsaftale i kraft fra den 1. marts Foruden Medlemsaftalen og nærværende almindelige betingelser gælder følgende regler for medlemskabet: - SATS' til enhver tid gældende beskrivelse af udbuddet af medlemskaber, ydelser og den dertil hørende aktuelle prisliste, - SATS' til enhver tid gældende trivselsregler, samt - SATS' til enhver tid gældende dopingregler. 1.2 I forbindelse med indgåelsen af Medlemsaftalen, modtager Medlemmet SATS på det tidspunkt gældende trivselsregler samt dopingregler. Såfremt der sker væsentlige ændringer i SATS trivselsregler samt dopingregler, varsles Medlemmet i fornødent omfang herom, jf. pkt Medlemmet er i øvrigt forpligtet til at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende trivselsregler samt dopingregler, hvilket kan ske dels på SATS hjemmeside ( dels i SATS træningscentre. 1.3 En beskrivelse af SATS til enhver tid gældende udbud af medlemskaber, ydelser og den hertil hørende aktuelle prisliste findes på SATS hjemmeside ( samt i SATS træningscentre. Medlemmet henvises således hertil. 2. MEDLEMSKAB AF SATS 2.1 Medlemskab af SATS kan erhverves af enhver person, som - er myndig, eller såfremt dette ikke er tilfældet, får sin ansøgning om medlemskab skriftligt godkendt på Medlemsaftalen af vedkommendes forældremyndighedsindehaver eller værge, - ikke har gæld til SATS eller hæfter for gæld til SATS vedrørende et tidligere medlemskab, - ved tidligere medlemskab ikke har iagttaget SATS til enhver tid gældende trivselsregler, og - ikke afsoner en sanktion idømt af Anti Doping Danmark i form af en udelukkelse. 2.2 Medlemskabet er personligt og gælder fra og med den startdato, som anføres i Medlemsaftalen samt i det omfang og i den periode, som Medlemmet har bundet sig for ( Bindingsperioden ) i henhold til Medlemsaftalen. Bindingsperioden kan for alle typer medlemskaber maksimalt udgøre 5 måneder plus et opsigelsesvarsel på 1 måned til udgangen af en måned, jf. pkt Såfremt Medlemmet ønsker at forlænge sin aftale med SATS efter udløbet af Bindingsperioden, vil Medlemmet ikke være bundet af en ny bindingsperiode. Efter udløbet af Bindingsperioden kan Medlemmet således til enhver tid opsige sit Medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Har Medlemmet på tidspunktet for en eventuel opsigelse af Medlemskabet betalt for en periode, der ligger efter tidspunktet for Medlemskabets ophør, sørger SATS for hurtigst mulig at tilbagebetale det beløb, som Medlemmet har betalt for den periode, der ligger efter ophøret af Medlemskabet. 2.3 Efter udløbet af en eventuel bindingsperiode for et Medlemskab vedbliver Medlemskabet med at eksistere, indtil det opsiges efter bestemmelserne nedenfor i pkt Gæstemedlemskaber og andre korttidsmedlemskaber kan erhverves af personer, der ikke tidligere har været medlem af SATS. Omfanget af SATS' forskellige former for medlemskaber og deres priser fremgår af SATS' til enhver tid gældende beskrivelse af udbuddet af ydelser og den dertil hørende aktuelle prisliste, jf. nærmere herom under pkt. 1.3.

2 2.4 Et privat medlemskab kan sættes i bero én gang á maximalt 14 dage på løbende 5 måneder. Firmamedlemskaber kan sættes i bero efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende firmaaftale. Såfremt et medlemskab ønskes sat i bero, skal dette ske ved personligt fremmøde i et SATS træningscenter. Som dokumentation for, at medlemskabet er sat i bero, udleveres en kvittering, som skal opbevares af Medlemmet. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode. Hvis medlemskabet opsiges i en periode, hvor medlemskabet er sat i bero, ophæves den mellem SATS og Medlemmet indgåede aftale om at sætte medlemskabet i bero. 2.5 Medlemmet kan når som helst opgradere sit medlemskab til at omfatte et højere niveau i henhold til SATS' til enhver tid gældende udbud af medlemskaber, jf. pkt Ved opgradering skal Medlemmet fremadrettet betale de månedlige ydelser for det højere niveau i henhold til SATS' til enhver tid gældende prisliste, jf. pkt Opgradering af et kontantmedlemskab kan ske ved, at Medlemmet, for den resterende bindingsperiode, kontant betaler differencen mellem den månedlige ydelse for det tidligere niveau og for det nye højere niveau. 3. MEDLEMSFORDELE 3.1 Medlemskabet giver Medlemmet adgang til træning i et eller flere SATS træningscentre i det omfang, det fremgår af Medlemsaftalen samt af SATS' til enhver tid gældende udbud af træningsmuligheder og andre ydelser. Information om SATS' til enhver tid gældende medlemsfordele og tilbud findes på SATS' hjemmeside ( og i SATS træningscentre. 3.2 SATS kan ikke garantere, at der altid er plads i en af Medlemmet valgt træningsaktivitet, som gennemføres i (i) grupper, (ii) med særligt træningsudstyr, eller (iii) hvor deltagerantallet eller udbuddet er begrænset af anden grund. 4. MEDLEMMETS ANSVAR 4.1 Medlemmet forpligter sig til: - altid at fremvise sit medlemskort i træningscentrenes reception, forinden træning eller en anden aktivitet påbegyndes, - at sætte sig ind i og iagttage SATS' til enhver tid gældende trivselsregler samt SATS' regler vedrørende doping, jf. nærmere herom under pkt. 1 og 14, - at følge de anvisninger, der gives af SATS' personale, for så vidt angår træningsmetoder og håndtering af træningsudstyr, - snarest at informere SATS om forhold, der har indflydelse på Medlemmets ret til at opnå særlige medlemsfordele, - at informere SATS om ændringer af kontaktoplysninger, som fx ændring af navn, adresse, adresse og telefonnummer, og - at informere SATS om ændringer i registrerings- og kontonummer til brug for betaling via betalingsservice. 4.2 Såfremt Medlemmet gentagne gange forsømmer at melde afbud til gruppetræningstimer, er SATS berettiget til - efter SATS til enhver tid gældende trivselsregler - i en periode at pålægge Medlemmet restriktioner i relation til reservering af gruppetræningstimer. 5. MEDLEMSKORTET 5.1 Medlemskortet er SATS' ejendom og må kun benyttes af Medlemmet personligt. For så vidt angår medlemskortet forpligter Medlemmet sig til: - ikke at udlåne eller overlade det til nogen anden person, og - snarest at informere SATS, såfremt kortet mistes, eller såfremt der er mistanke om, at det er mistet. 2

3 5.2 Mister Medlemmet sit medlemskort, eller bliver kortet beskadiget, spærrer SATS medlemskortet og udfærdiger et nyt. For udfærdigelsen af et nyt medlemskort opkræver SATS et fornyelsesgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, jf. pkt EFTERLADTE EJENDELE 6.1 Såfremt et Medlem har efterladt ejendele i et garderobeskab i SATS' træningscentre efter centrenes normale lukketidspunkt, har SATS ret til at bryde skabe op og tage medlemmernes ejendele i forvaring. Såfremt Medlemmet ikke afhenter ejendelene inden 14 dage fra den dato, hvor de blev taget i forvaring, har SATS ret til enten at kassere ejendelene eller at overlade ejendelene til hittegodsafdelingen hos det nærmeste politi. 7. SATS' ANSVAR 7.1 SATS er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af træningsmuligheder, som skyldes omstændigheder, der er uden for SATS' kontrol, og som ikke med rimelighed kunne forudses, undviges eller overvindes af SATS. Dette gælder eksempelvis ved brand-, vand- og anden større skade på SATS' træningscentre, strejke, lockout, naturkatastrofe samt myndighedsbeslutning. 7.2 SATS er ikke ansvarlig for og erstatter ikke mistede eller beskadigede ejendele, som Medlemmet har medbragt i SATS' træningscentre. SATS erstatter dog tingskade, som påviseligt er forårsaget af et mangelfuldt eller defekt træningsudstyr, eller som skyldes uagtsomhed eller forsømmelse udvist af SATS' personale. 7.3 Medlemmet tilbydes en grundig introduktion og indføring i benyttelse af udstyr mv., inden træningen påbegyndes. Såfremt Medlemmet er i tvivl om anvendelsen af træningsudstyr, er Medlemmet forpligtet til at konsultere en SATS træningsvejleder. SATS er alene ansvarlig for personskade, der kan henføres til mangelfuldt eller defekt træningsudstyr, eller som skyldes uagtsomhed eller forsømmelse udvist af SATS' personale. 8. PRISER OG BETALING 8.1 Medlemmet - eller en anden person eller virksomhed, som i Medlemsaftalen har påtaget sig betalingsforpligtelsen på vegne af Medlemmet - betaler éngangsgebyrer, månedlige ydelser og andre ydelser i henhold til SATS' til enhver tid gældende prisliste, jf. pkt Kontant- og korttidsmedlemskaber forudbetales af Medlemmet for hele bindingsperioden, mens de månedlige ydelser for betalingsservicemedlemskab betales løbende. Ved erhvervelse af betalingsservicemedlemskab accepterer Medlemmet, at der sker betaling via betalingsservice. Har Medlemmet på tidspunktet for en eventuel opsigelse af et kontant- og korttidsmedlemskab betalt for en periode, der ligger efter tidspunktet for medlemskabets ophør, sørger SATS for hurtigst mulig at tilbagebetale det beløb, som Medlemmet har betalt for den periode, der ligger efter ophøret af Medlemsaftalen. Det er ikke muligt at ændre betalingsform i løbet af Bindingsperioden. 8.3 SATS' priser kan reguleres hvert år den 1. januar i overensstemmelse med udviklingen i forbrugerprisindekset. SATS har endvidere på ethvert tidspunkt ret til at vedtage øvrige ændringer af priser og gebyrer. Sådanne øvrige ændringer vil alene finde anvendelse for eksisterende medlemmer, hvis SATS pr. brev eller e- mail, jf. pkt. 12.1, varsler prisstigningerne min. 30 dage inden, prisstigningerne træder i kraft. Prisstigningerne vil dog automatisk finde anvendelse på (i) medlemmer, der opgraderer deres medlemskab i henhold til pkt. 2.5, (ii) medlemmer, der forlænger deres medlemskab efter datoen for prisstigningernes ikrafttræden, samt (iii) SATS Family medlemmer, der ikke længere er berettigede til reduceret pris, efter Medlemmet er fyldt 15 år. Angående Medlemmers ret til at opsige deres Medlemsaftale med omgående virkning i forbindelse med væsentlige prisændringer henvises til pkt

4 8.4 SATS kan på forlangende bede Medlemmer, der ydes en særlig rabat, om at fremvise dokumentation for at rabatten fortsat kan opretholdes. Sker dette ikke, vil prisen reguleres i henhold til SATS til enhver tid gældende prisliste. 8.5 Har Medlemmet valgt at betale sine månedlige ydelser via betalingsservice, og det viser sig, at (i) der ikke er tilstrækkelige midler på Medlemmets konto på datoen for overførslen, (ii) Medlemmet ikke har oplyst korrekt kontonummer, eller (iii) betalingen bevidst bliver afvist af Medlemmet, fremsender SATS en påkravsskrivelse på det forfaldne beløb til Medlemmet. SATS har ret til at pålægge Medlemmet at betale rykkergebyrer og morarenter i overensstemmelse med renteloven, såfremt Medlemmet ikke sørger for rettidig betaling. Betaler Medlemmet ikke i overensstemmelse med påkravsskrivelsen, har SATS ret til at videregive sagen til inkasso eller advokat uden yderligere varsel. Det påhviler Medlemmet at betale de yderligere sagsomkostninger, der vil være forbundet med en sådan eventuel inkassosag. 9. MEDLEMSAFTALENS OPHØR SAMT VILKÅRSÆNDRINGER 9.1 Efter udløbet af et medlemskabs Bindingsperiode kan Medlemmet til enhver tid opsige sit medlemskab med et opsigelsesvarsel på 1 måned til udgangen af en måned. Medlemmets opsigelse af medlemskab skal meddeles SATS skriftligt (i) ved personligt fremmøde i et af SATS træningscentre eller (ii) ved anbefalet brev fremsendt af Medlemmet til Medlemmets nærmeste SATS center. 9.2 Vedtager SATS en væsentlig ændring af et eksisterende medlemskab, herunder (i) en væsentlig ændring af indholdet eller omfanget af de træningsmuligheder, som Medlemsaftalen omfatter i henhold til pkt. 3.1, eller (ii) en væsentlig ændring af de gebyrer og ydelser, som Medlemmet skal betale, vil de berørte Medlemmer blive orienteret herom af SATS pr. brev eller min. 30 dage inden, de væsentlige ændringer træder i kraft. Medlemmet har i forlængelse af SATS varsling om en væsentlig ændring ret til at opsige sin Medlemsaftale til ophør den dag, hvor den væsentlige ændring træder i kraft. Dette gælder uanset om en eventuel bindingsperiode og/eller opsigelsesperiode er udløbet. Opsigelse fra Medlemmets side på baggrund af de anførte årsager skal være SATS i hænde senest 30 dage efter, at meddelelsen om ændringen er modtaget af Medlemmet. Prisstigninger i overensstemmelse med udviklingen i forbrugerprisindekset, jf. pkt. 8.3, giver ikke Medlemmet ret til at opsigelse sit medlemskab. Dette er også tilfældet for ændringer, herunder sæsonbestemte ændringer, af træningscentrenes åbningstider eller udbud af gruppetræning samt øvrige ydelser. 9.3 Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende et Medlems opsigelse, påhviler det Medlemmet at dokumentere og fremvise kvittering for rettidig opsigelse af medlemskabet. 9.4 SATS har ret til at udelukke Medlemmet i en vis periode eller opsige Medlemsaftalen med omgående virkning, såfremt Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen, herunder såfremt: - Medlemmet forsømmer at betale sine månedlige ydelser og andre gebyrer, således at betaling trods rykker ikke sker senest 30 dage efter den forfaldsdag, som er anført på påkravsskrivelsen, - Medlemmet udlåner eller overlader sit medlemskort til tredjemand, - Medlemmet overtræder i ikke-uvæsentligt omfang SATS' trivselsregler, jf. pkt. 1.2, eller anvisninger, der er givet af SATS' personale, således at der foreligger risiko for sygdom eller personskade for Medlemmet, SATS ansatte eller andre og/eller risiko for skade på træningsudstyr, eller - Medlemmet overtræder SATS' regler vedrørende doping, jf. pkt TILBAGEBETALING AF BETALTE BELØB VED FØRTIDIG OPHØR AF MEDLEMSAFTALEN 10.1 I tilfælde af førtidigt ophør af Medlemsaftalen i henhold til pkt tilbagebetaler SATS eventuelt forudbetalte beløb, som vedrører den del af Bindingsperioden, der resterer efter udløbet af opsigelsesvarslet. 4

5 10.2 Såfremt Medlemsaftalen opsiges af SATS på grund af Medlemmets væsentlige misligholdelse af Medlemsaftalen, jf. punkt 9.4, vil der ikke ske tilbagebetaling af forudbetalte beløb. 11. ÆNDRING AF DE ALMINDELIGE BETINGELSER MV SATS forbeholder sig ret til på helligdage at holde enkelte træningscentre lukkede eller ændre træningscentrenes åbningstider. Dette varsles på forhånd via opslag i de pågældende centre og på SATS hjemmeside ( SATS forbeholder sig endvidere ret til i øvrigt at ændre nærværende almindelige betingelser under iagttagelse af pkt INFORMATIONER OG MEDDELELSER 12.1 SATS sender nødvendig(e) information og meddelelser vedrørende medlemskabet til Medlemmet med brev til den af Medlemmet oplyste adresse. Har Medlemmet oplyst en -adresse til SATS, kan information eller meddelelser i stedet sendes pr Meddelelser fra Medlemmet i medfør af Medlemsaftalen kan fysisk afleveres i Medlemmets SATS træningscenter eller sendes pr. . Adresse og -adresse til SATS' centre findes på SATS' hjemmeside ( 13. PERSONOPLYSNINGER 13.1 SATS og hermed koncernforbundne selskaber behandler oplysninger om Medlemmet i det omfang, det er nødvendigt for at kunne administrere medlemskabet og for at kunne opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet eller andre. Oplysninger om Medlemmet behandles i overensstemmelse med persondataloven Såfremt Medlemmet har anmeldt, at Medlemmets oplysninger ikke må anvendes til direkte markedsføring, vil oplysningerne alene blive anvendt til et sådant formål, hvis Medlemmet i Medlemsaftalen har givet sit udtrykkelige samtykke dertil. 14. ANTI DOPING 14.1 SATS er med sit medlemskab af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) aktiv i kampen mod bekæmpelse af motionsdoping i kommercielle fitnesscentre, og er underlagt DFHO s aftale med Anti Doping Danmark (ADD) Med et medlemskab i SATS har kontrollanter fra Anti Doping Danmark adgang til at foretage dopingkontrol af ethvert medlem samt gæst af centret til enhver tid herunder afgivelse af urinprøve i overværelse af en ADD-kontrollant 14.3 En positiv dopingprøve eller nægtelse ved at deltage i en dopingkontrol medfører en sanktion for førstegangs overtrædelse med udelukkelse i 2 år fra samtlige centre tilknyttet DFHO. Sanktion for anden overtrædelse er udelukkelse på livstid fra samtlige centre tilknyttet DFHO Oplysning om positiv dopingprøve eller nægtelse ved at deltage i en dopingkontrol samt sanktioner videregives til DFHO og dennes samt ADD s samarbejdspartnere. 15. PÅFØRTE ÆNDRINGER I MEDLEMSAFTALEN 15.1 SATS fralægger sig ethvert ansvar for gyldigheden af ændringer i standard Medlemsaftalen, idet ansatte i SATS' træningscentre ikke har bemyndigelse til at fravige de anførte og fortrykte vilkår. 5

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. 1. Medlemskab Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger

Læs mere

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr By Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemstype (se nedenfor) Har du læst betingelserne på side 2? Så skriv under her:

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Handelsbetingelser ved internethandel

Handelsbetingelser ved internethandel Handelsbetingelser ved internethandel Indhold 1 Abonnementsaftaler... 2 2 Prisændring... 2 3 Introtime... 2 4 Adgangsbrik... 3 5 Adgangskontrol... 3 6 Børn og gæster... 3 6 stk. 2 Børn og unge... 3 7 Ansvar...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS aftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for tegning af Lyt til Livet

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

MEDLEMS BETINGELSER. Du kan blive medlem af BeneFiT Støvring ved at skrive en mail til eller ved at møde op i vores center.

MEDLEMS BETINGELSER. Du kan blive medlem af BeneFiT Støvring ved at skrive en mail til eller ved at møde op i vores center. MEDLEMS BETINGELSER Følgende betingelser er gældende for medlemskaber hos BeneFiT Støvring pr. 24. juni 2016. Alle priser, gebyrer og lign. som der henvises til herunder, vil altid kunne findes på vores

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere