Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for medlemskab af SATS"

Transkript

1 Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige betingelser gælder for aftaler om medlemskab af S.A.T.S Danmark A/S ("SATS") indgået den 1. januar 2011 eller senere ("Medlemsaftalen") mellem den person ("Medlemmet"), som står anført i Medlemsaftalen, og SATS. For personer, som har aftalt medlemskab af SATS før den 1. januar 2011, træder nærværende Medlemsaftale i kraft fra den 1. marts Foruden Medlemsaftalen og nærværende almindelige betingelser gælder følgende regler for medlemskabet: - SATS' til enhver tid gældende beskrivelse af udbuddet af medlemskaber, ydelser og den dertil hørende aktuelle prisliste, - SATS' til enhver tid gældende trivselsregler, samt - SATS' til enhver tid gældende dopingregler. 1.2 I forbindelse med indgåelsen af Medlemsaftalen, modtager Medlemmet SATS på det tidspunkt gældende trivselsregler samt dopingregler. Såfremt der sker væsentlige ændringer i SATS trivselsregler samt dopingregler, varsles Medlemmet i fornødent omfang herom, jf. pkt Medlemmet er i øvrigt forpligtet til at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende trivselsregler samt dopingregler, hvilket kan ske dels på SATS hjemmeside (www.sats.com), dels i SATS træningscentre. 1.3 En beskrivelse af SATS til enhver tid gældende udbud af medlemskaber, ydelser og den hertil hørende aktuelle prisliste findes på SATS hjemmeside (www.sats.com) samt i SATS træningscentre. Medlemmet henvises således hertil. 2. MEDLEMSKAB AF SATS 2.1 Medlemskab af SATS kan erhverves af enhver person, som - er myndig, eller såfremt dette ikke er tilfældet, får sin ansøgning om medlemskab skriftligt godkendt på Medlemsaftalen af vedkommendes forældremyndighedsindehaver eller værge, - ikke har gæld til SATS eller hæfter for gæld til SATS vedrørende et tidligere medlemskab, - ved tidligere medlemskab ikke har iagttaget SATS til enhver tid gældende trivselsregler, og - ikke afsoner en sanktion idømt af Anti Doping Danmark i form af en udelukkelse. 2.2 Medlemskabet er personligt og gælder fra og med den startdato, som anføres i Medlemsaftalen samt i det omfang og i den periode, som Medlemmet har bundet sig for ( Bindingsperioden ) i henhold til Medlemsaftalen. Bindingsperioden kan for alle typer medlemskaber maksimalt udgøre 5 måneder plus et opsigelsesvarsel på 1 måned til udgangen af en måned, jf. pkt Såfremt Medlemmet ønsker at forlænge sin aftale med SATS efter udløbet af Bindingsperioden, vil Medlemmet ikke være bundet af en ny bindingsperiode. Efter udløbet af Bindingsperioden kan Medlemmet således til enhver tid opsige sit Medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Har Medlemmet på tidspunktet for en eventuel opsigelse af Medlemskabet betalt for en periode, der ligger efter tidspunktet for Medlemskabets ophør, sørger SATS for hurtigst mulig at tilbagebetale det beløb, som Medlemmet har betalt for den periode, der ligger efter ophøret af Medlemskabet. 2.3 Efter udløbet af en eventuel bindingsperiode for et Medlemskab vedbliver Medlemskabet med at eksistere, indtil det opsiges efter bestemmelserne nedenfor i pkt Gæstemedlemskaber og andre korttidsmedlemskaber kan erhverves af personer, der ikke tidligere har været medlem af SATS. Omfanget af SATS' forskellige former for medlemskaber og deres priser fremgår af SATS' til enhver tid gældende beskrivelse af udbuddet af ydelser og den dertil hørende aktuelle prisliste, jf. nærmere herom under pkt. 1.3.

2 2.4 Et privat medlemskab kan sættes i bero én gang á maximalt 14 dage på løbende 5 måneder. Firmamedlemskaber kan sættes i bero efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende firmaaftale. Såfremt et medlemskab ønskes sat i bero, skal dette ske ved personligt fremmøde i et SATS træningscenter. Som dokumentation for, at medlemskabet er sat i bero, udleveres en kvittering, som skal opbevares af Medlemmet. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode. Hvis medlemskabet opsiges i en periode, hvor medlemskabet er sat i bero, ophæves den mellem SATS og Medlemmet indgåede aftale om at sætte medlemskabet i bero. 2.5 Medlemmet kan når som helst opgradere sit medlemskab til at omfatte et højere niveau i henhold til SATS' til enhver tid gældende udbud af medlemskaber, jf. pkt Ved opgradering skal Medlemmet fremadrettet betale de månedlige ydelser for det højere niveau i henhold til SATS' til enhver tid gældende prisliste, jf. pkt Opgradering af et kontantmedlemskab kan ske ved, at Medlemmet, for den resterende bindingsperiode, kontant betaler differencen mellem den månedlige ydelse for det tidligere niveau og for det nye højere niveau. 3. MEDLEMSFORDELE 3.1 Medlemskabet giver Medlemmet adgang til træning i et eller flere SATS træningscentre i det omfang, det fremgår af Medlemsaftalen samt af SATS' til enhver tid gældende udbud af træningsmuligheder og andre ydelser. Information om SATS' til enhver tid gældende medlemsfordele og tilbud findes på SATS' hjemmeside (www.sats.com) og i SATS træningscentre. 3.2 SATS kan ikke garantere, at der altid er plads i en af Medlemmet valgt træningsaktivitet, som gennemføres i (i) grupper, (ii) med særligt træningsudstyr, eller (iii) hvor deltagerantallet eller udbuddet er begrænset af anden grund. 4. MEDLEMMETS ANSVAR 4.1 Medlemmet forpligter sig til: - altid at fremvise sit medlemskort i træningscentrenes reception, forinden træning eller en anden aktivitet påbegyndes, - at sætte sig ind i og iagttage SATS' til enhver tid gældende trivselsregler samt SATS' regler vedrørende doping, jf. nærmere herom under pkt. 1 og 14, - at følge de anvisninger, der gives af SATS' personale, for så vidt angår træningsmetoder og håndtering af træningsudstyr, - snarest at informere SATS om forhold, der har indflydelse på Medlemmets ret til at opnå særlige medlemsfordele, - at informere SATS om ændringer af kontaktoplysninger, som fx ændring af navn, adresse, adresse og telefonnummer, og - at informere SATS om ændringer i registrerings- og kontonummer til brug for betaling via betalingsservice. 4.2 Såfremt Medlemmet gentagne gange forsømmer at melde afbud til gruppetræningstimer, er SATS berettiget til - efter SATS til enhver tid gældende trivselsregler - i en periode at pålægge Medlemmet restriktioner i relation til reservering af gruppetræningstimer. 5. MEDLEMSKORTET 5.1 Medlemskortet er SATS' ejendom og må kun benyttes af Medlemmet personligt. For så vidt angår medlemskortet forpligter Medlemmet sig til: - ikke at udlåne eller overlade det til nogen anden person, og - snarest at informere SATS, såfremt kortet mistes, eller såfremt der er mistanke om, at det er mistet. 2

3 5.2 Mister Medlemmet sit medlemskort, eller bliver kortet beskadiget, spærrer SATS medlemskortet og udfærdiger et nyt. For udfærdigelsen af et nyt medlemskort opkræver SATS et fornyelsesgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, jf. pkt EFTERLADTE EJENDELE 6.1 Såfremt et Medlem har efterladt ejendele i et garderobeskab i SATS' træningscentre efter centrenes normale lukketidspunkt, har SATS ret til at bryde skabe op og tage medlemmernes ejendele i forvaring. Såfremt Medlemmet ikke afhenter ejendelene inden 14 dage fra den dato, hvor de blev taget i forvaring, har SATS ret til enten at kassere ejendelene eller at overlade ejendelene til hittegodsafdelingen hos det nærmeste politi. 7. SATS' ANSVAR 7.1 SATS er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af træningsmuligheder, som skyldes omstændigheder, der er uden for SATS' kontrol, og som ikke med rimelighed kunne forudses, undviges eller overvindes af SATS. Dette gælder eksempelvis ved brand-, vand- og anden større skade på SATS' træningscentre, strejke, lockout, naturkatastrofe samt myndighedsbeslutning. 7.2 SATS er ikke ansvarlig for og erstatter ikke mistede eller beskadigede ejendele, som Medlemmet har medbragt i SATS' træningscentre. SATS erstatter dog tingskade, som påviseligt er forårsaget af et mangelfuldt eller defekt træningsudstyr, eller som skyldes uagtsomhed eller forsømmelse udvist af SATS' personale. 7.3 Medlemmet tilbydes en grundig introduktion og indføring i benyttelse af udstyr mv., inden træningen påbegyndes. Såfremt Medlemmet er i tvivl om anvendelsen af træningsudstyr, er Medlemmet forpligtet til at konsultere en SATS træningsvejleder. SATS er alene ansvarlig for personskade, der kan henføres til mangelfuldt eller defekt træningsudstyr, eller som skyldes uagtsomhed eller forsømmelse udvist af SATS' personale. 8. PRISER OG BETALING 8.1 Medlemmet - eller en anden person eller virksomhed, som i Medlemsaftalen har påtaget sig betalingsforpligtelsen på vegne af Medlemmet - betaler éngangsgebyrer, månedlige ydelser og andre ydelser i henhold til SATS' til enhver tid gældende prisliste, jf. pkt Kontant- og korttidsmedlemskaber forudbetales af Medlemmet for hele bindingsperioden, mens de månedlige ydelser for betalingsservicemedlemskab betales løbende. Ved erhvervelse af betalingsservicemedlemskab accepterer Medlemmet, at der sker betaling via betalingsservice. Har Medlemmet på tidspunktet for en eventuel opsigelse af et kontant- og korttidsmedlemskab betalt for en periode, der ligger efter tidspunktet for medlemskabets ophør, sørger SATS for hurtigst mulig at tilbagebetale det beløb, som Medlemmet har betalt for den periode, der ligger efter ophøret af Medlemsaftalen. Det er ikke muligt at ændre betalingsform i løbet af Bindingsperioden. 8.3 SATS' priser kan reguleres hvert år den 1. januar i overensstemmelse med udviklingen i forbrugerprisindekset. SATS har endvidere på ethvert tidspunkt ret til at vedtage øvrige ændringer af priser og gebyrer. Sådanne øvrige ændringer vil alene finde anvendelse for eksisterende medlemmer, hvis SATS pr. brev eller e- mail, jf. pkt. 12.1, varsler prisstigningerne min. 30 dage inden, prisstigningerne træder i kraft. Prisstigningerne vil dog automatisk finde anvendelse på (i) medlemmer, der opgraderer deres medlemskab i henhold til pkt. 2.5, (ii) medlemmer, der forlænger deres medlemskab efter datoen for prisstigningernes ikrafttræden, samt (iii) SATS Family medlemmer, der ikke længere er berettigede til reduceret pris, efter Medlemmet er fyldt 15 år. Angående Medlemmers ret til at opsige deres Medlemsaftale med omgående virkning i forbindelse med væsentlige prisændringer henvises til pkt

4 8.4 SATS kan på forlangende bede Medlemmer, der ydes en særlig rabat, om at fremvise dokumentation for at rabatten fortsat kan opretholdes. Sker dette ikke, vil prisen reguleres i henhold til SATS til enhver tid gældende prisliste. 8.5 Har Medlemmet valgt at betale sine månedlige ydelser via betalingsservice, og det viser sig, at (i) der ikke er tilstrækkelige midler på Medlemmets konto på datoen for overførslen, (ii) Medlemmet ikke har oplyst korrekt kontonummer, eller (iii) betalingen bevidst bliver afvist af Medlemmet, fremsender SATS en påkravsskrivelse på det forfaldne beløb til Medlemmet. SATS har ret til at pålægge Medlemmet at betale rykkergebyrer og morarenter i overensstemmelse med renteloven, såfremt Medlemmet ikke sørger for rettidig betaling. Betaler Medlemmet ikke i overensstemmelse med påkravsskrivelsen, har SATS ret til at videregive sagen til inkasso eller advokat uden yderligere varsel. Det påhviler Medlemmet at betale de yderligere sagsomkostninger, der vil være forbundet med en sådan eventuel inkassosag. 9. MEDLEMSAFTALENS OPHØR SAMT VILKÅRSÆNDRINGER 9.1 Efter udløbet af et medlemskabs Bindingsperiode kan Medlemmet til enhver tid opsige sit medlemskab med et opsigelsesvarsel på 1 måned til udgangen af en måned. Medlemmets opsigelse af medlemskab skal meddeles SATS skriftligt (i) ved personligt fremmøde i et af SATS træningscentre eller (ii) ved anbefalet brev fremsendt af Medlemmet til Medlemmets nærmeste SATS center. 9.2 Vedtager SATS en væsentlig ændring af et eksisterende medlemskab, herunder (i) en væsentlig ændring af indholdet eller omfanget af de træningsmuligheder, som Medlemsaftalen omfatter i henhold til pkt. 3.1, eller (ii) en væsentlig ændring af de gebyrer og ydelser, som Medlemmet skal betale, vil de berørte Medlemmer blive orienteret herom af SATS pr. brev eller min. 30 dage inden, de væsentlige ændringer træder i kraft. Medlemmet har i forlængelse af SATS varsling om en væsentlig ændring ret til at opsige sin Medlemsaftale til ophør den dag, hvor den væsentlige ændring træder i kraft. Dette gælder uanset om en eventuel bindingsperiode og/eller opsigelsesperiode er udløbet. Opsigelse fra Medlemmets side på baggrund af de anførte årsager skal være SATS i hænde senest 30 dage efter, at meddelelsen om ændringen er modtaget af Medlemmet. Prisstigninger i overensstemmelse med udviklingen i forbrugerprisindekset, jf. pkt. 8.3, giver ikke Medlemmet ret til at opsigelse sit medlemskab. Dette er også tilfældet for ændringer, herunder sæsonbestemte ændringer, af træningscentrenes åbningstider eller udbud af gruppetræning samt øvrige ydelser. 9.3 Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende et Medlems opsigelse, påhviler det Medlemmet at dokumentere og fremvise kvittering for rettidig opsigelse af medlemskabet. 9.4 SATS har ret til at udelukke Medlemmet i en vis periode eller opsige Medlemsaftalen med omgående virkning, såfremt Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen, herunder såfremt: - Medlemmet forsømmer at betale sine månedlige ydelser og andre gebyrer, således at betaling trods rykker ikke sker senest 30 dage efter den forfaldsdag, som er anført på påkravsskrivelsen, - Medlemmet udlåner eller overlader sit medlemskort til tredjemand, - Medlemmet overtræder i ikke-uvæsentligt omfang SATS' trivselsregler, jf. pkt. 1.2, eller anvisninger, der er givet af SATS' personale, således at der foreligger risiko for sygdom eller personskade for Medlemmet, SATS ansatte eller andre og/eller risiko for skade på træningsudstyr, eller - Medlemmet overtræder SATS' regler vedrørende doping, jf. pkt TILBAGEBETALING AF BETALTE BELØB VED FØRTIDIG OPHØR AF MEDLEMSAFTALEN 10.1 I tilfælde af førtidigt ophør af Medlemsaftalen i henhold til pkt tilbagebetaler SATS eventuelt forudbetalte beløb, som vedrører den del af Bindingsperioden, der resterer efter udløbet af opsigelsesvarslet. 4

5 10.2 Såfremt Medlemsaftalen opsiges af SATS på grund af Medlemmets væsentlige misligholdelse af Medlemsaftalen, jf. punkt 9.4, vil der ikke ske tilbagebetaling af forudbetalte beløb. 11. ÆNDRING AF DE ALMINDELIGE BETINGELSER MV SATS forbeholder sig ret til på helligdage at holde enkelte træningscentre lukkede eller ændre træningscentrenes åbningstider. Dette varsles på forhånd via opslag i de pågældende centre og på SATS hjemmeside (www.sats.com). SATS forbeholder sig endvidere ret til i øvrigt at ændre nærværende almindelige betingelser under iagttagelse af pkt INFORMATIONER OG MEDDELELSER 12.1 SATS sender nødvendig(e) information og meddelelser vedrørende medlemskabet til Medlemmet med brev til den af Medlemmet oplyste adresse. Har Medlemmet oplyst en -adresse til SATS, kan information eller meddelelser i stedet sendes pr Meddelelser fra Medlemmet i medfør af Medlemsaftalen kan fysisk afleveres i Medlemmets SATS træningscenter eller sendes pr. . Adresse og -adresse til SATS' centre findes på SATS' hjemmeside (www.sats.com). 13. PERSONOPLYSNINGER 13.1 SATS og hermed koncernforbundne selskaber behandler oplysninger om Medlemmet i det omfang, det er nødvendigt for at kunne administrere medlemskabet og for at kunne opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet eller andre. Oplysninger om Medlemmet behandles i overensstemmelse med persondataloven Såfremt Medlemmet har anmeldt, at Medlemmets oplysninger ikke må anvendes til direkte markedsføring, vil oplysningerne alene blive anvendt til et sådant formål, hvis Medlemmet i Medlemsaftalen har givet sit udtrykkelige samtykke dertil. 14. ANTI DOPING 14.1 SATS er med sit medlemskab af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) aktiv i kampen mod bekæmpelse af motionsdoping i kommercielle fitnesscentre, og er underlagt DFHO s aftale med Anti Doping Danmark (ADD) Med et medlemskab i SATS har kontrollanter fra Anti Doping Danmark adgang til at foretage dopingkontrol af ethvert medlem samt gæst af centret til enhver tid herunder afgivelse af urinprøve i overværelse af en ADD-kontrollant 14.3 En positiv dopingprøve eller nægtelse ved at deltage i en dopingkontrol medfører en sanktion for førstegangs overtrædelse med udelukkelse i 2 år fra samtlige centre tilknyttet DFHO. Sanktion for anden overtrædelse er udelukkelse på livstid fra samtlige centre tilknyttet DFHO Oplysning om positiv dopingprøve eller nægtelse ved at deltage i en dopingkontrol samt sanktioner videregives til DFHO og dennes samt ADD s samarbejdspartnere. 15. PÅFØRTE ÆNDRINGER I MEDLEMSAFTALEN 15.1 SATS fralægger sig ethvert ansvar for gyldigheden af ændringer i standard Medlemsaftalen, idet ansatte i SATS' træningscentre ikke har bemyndigelse til at fravige de anførte og fortrykte vilkår. 5